Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet 8 20 AĞUSTOS 1982 1«Türklerin Kıbns'ı işgalin den bu yana sekiz yıl geçti. Niçin Akdenizdekî 'Kıbrıs ülseri* için bir şeyler yapamadık?» Londra Radyosu (LBC)'deki «Tele Oturum»un yöneticisi Ingılız bu soru iie söze başlıyor ve devaro ediyor: «Kuzey Kıbrıs'ta Kıbnsb Tiirkler, Rumlarm bırakıp kaçtığı görkemli tatil yerlerini bozarken. Güney'de, baş ta İngiliz mali desteği İle yeni tatil yerleri açılıyor. Kıbrıs'm turizme dayalı ekonomisi için 1974'den beri yaz sezonları çok sönuktü. Ancak izlenen o ki, şimdi turistler bu eski İngiliz sömürgesine. giileryüzlü konuk severlige, güneşll plajlara ve şirin bulvar kahvelerine yeniden akmaya baş ladılar.» Ingilizlerin Kıbns'a olan ilgisi çok yoğun. Bunun nedeni güneyinde sahib' olduk lan ikl üsden tutun da, bir sömürge olarak «eski göz agnsı» olmasma dek çok yönlü. Belki de bu yüzden hâlâ Kıbns'ta en yüklü faturayı ödemeyi sürdürüyorlar. Adadaki banşgücü askerlerinin yansı İngiliz askerL Öteki yansı ise Avusturya» Danimarka, Finlandiya ve Irlandah. Ancak tüm bu barışgücünün yiyeceği, içece< 1 ği, tıbbi gereksinmelerl ile helikopterlerinin masraflannı İngiltere karşılıyor. Bunun yılda ingiliz bütçesine yükü 20 milyon sterlin (yak laşık 6 milyar TL.). Kıbns düğümü son günlerde yeniden îngiliz kamuoyunun gündemine gelmış görünüyor. Bu konuda Lond ra (LBC) Radyosu'nda bir «Tele Oturum» düzenlendi. Bu programda program sunucusu Kıbns konusunda bir bölümü stüdyoda bulunan. bir bölümü ise ingiltere dışmda bulunan Kıbns'ın iigilileri, yetkilileri ile telefonla mülâkat yaptı. Konuya. sunucunun devimı ile «Türkiye'ye altmdan bir mazeret» sağlayan Samp son darbesinden başlayarak girildi. Yunanistan'da Albavlar Rejimi bilindiği gibi, Ma karios'u devirip yerine eski terörist Nikos Sampson'u Cumhurbaşkam yapmıştı. Bu kısa ömürlü Sampson darbesi sırasmda ve Türk ordusunun adaya çıkması es nasmda Girne'de bulunan bir îngili? profesörü tanık olduğu şeyleri o günlerde banda almıştı. Gerçek adı verilmeyip yalnızca Bristol Üniversitesi'nde Prof. Leyton olarak tanıtılan Ingiliz'in teybe kaydettiği «Güncesini aktaralmv PROF. LEYTON «önce askeri darbe oldu. Sampson* un Cumhurbaşkam olduğu ilan edildi. Herkes panik içinde. Turistlerin sokağa çıkması yasaklandı. Yiyecek gereksinmesi için yalnız bir KIBRIS Londra Radyosundaki teleoturum,,da konusan bir DUGUNU Kipriyanu: TürkRum anlaşmazlığı İngiliz politikasının ürunüdür Rum süpermarketinin açık olduğu bildirildi. Ancak oraya gitmek tam bir felaket. Mağazanın içi tıklım tıklım insan. Herkes alabildiğince çok şeyi kucaklamaya çabalıyor. Tabii bu kargaşada elindeki sepetleri doldurup para vermeden gidenler dolu. Çünkü kasaya ulaşmak mümkün değil. Ben de para ödemeden bîr sürü şey aldıdişeli idiler. Ne yapacaklannı bilemiyorlardı. Kendileri ıçın hiç ml hiç bir cıkış yolu yoktu. O gün, cumartesi idi. Arabamla Lefkoşe'ye gidiyordum. Yolda başkentten kopup gelmekte olan bir araba ve insan sell ile karşılaştım. Ne olduğunu kavrayamamıştım. Kente giriş için tek bir yol terkettıler. Fakat beni kendi idi, artık. Arabamı çalıştırıp havaa halime bıraktılar. lanı yoluna saptun. Kuzey'e Silah seslerı gıderek artıTürk bolgesine giden sapak yordu. Ne olup bittiğini bilta bir Rum subayi yolumu mıyordum. Evıme doğru koşkestı. Gidemezsiniz... dedi. maya başladım. Bir ara ayaIsrar ettim. Evımın Girne' ğım takılıp sendeledim. Ki de olduğunu söyledim. Kısa üzerime ateş edildiğıni anbir tartışmadan sonra bı ladım. Otelden ateş açılmış raktı. ve mermı ıskalayıp duvaYol üzennde bir Türk kö ra saplanmıştı. yü vardı. Ama köyde kimSonunda eve atabildim se kalmamış. halk arazîye kendimi Otuz saat kadar yayılmış, ağaçlarm, altma hiçbir yere kıpırdamadan falan saklanmıştı. evde kaldım. Ateş sesleri sü Girne'ye girdiğimde in rerken bu elimde tuttu|n"i sanlar, arabalar sağa sola teybe bu kaydı yaptım. Dakaçışıp duruyorlardı. Dome ha sonra evin dışmda bir Otelinin yakmmdaki evi yere tevbi sakladtm. (Profemin sokağına saptım. Ma sörün sesinin gerisinde silah hallemdekiler şaşkmhk içm sesleri, Rürültüler isitiliyor.) SUNUCU Bu sırade idiler. Ne olup bittiğini da siz neler oldnğunu birbirlerine anlatmaya çalıbilmiyordunuz, 5yle wıi? şırken. birisi, «Eğer, Türkler fşgale başladılarsa, battaniPROF. LEYTON Tüm velerimle ve biraz da çay ve pancurlar kapali idî. Rıımbiskivüt alıp sizin evin ar lar askerlerini evlere dolkasmdaki geniş bahçeye yer durmak istemişlerdi. Bu neleşelim...» clenle halkm evleri boşaltSUNUCU Bunlar mast emredilmiştı. Belli ki daha sonra ilan edilecek bir Rum ma idiler? PROF. LEYTON Evet. sokağa cıkma vasağında evbizim sokakta oturan Rum lere yerleşen Rum askerîeri. lar. Panik icinde idiler. Bir devriye gezen Türk askerleden bombalar patlamava. rine ateş edeceklerdi. makinalı tüfek seslpri yükBen evimi terketmemiştim. selmeve başladi SilaJı sesleri bütün erpce sür Biraz sonra kentin Polis dü. Daha sonra yavaşiadı. Müdürü geldi. ElindPki ho yavaçladi kesildi Ertesi gün bombalsr veniparlörle hprkesin evini terketmpsini i^tedi Runun fl7P ripn patlamaya, makinalı tütüm Rumlar evlerini fekler yeniden gürüldemeye İngiliz profesör Türk cıkartması sırasandaki anılannı anlattı 24 TEMMUZ Kıbrıs'ta siyasal cephe Makariosçular ve Sampsoncular diye ikiye aynlmıştı. Çatışmalar sürüyordu. Darbe sonun da Makarios ele geçirildi. Kıbns Türkleri durumdan çok endişeliydiler. Sonunda 24 Temmuz sabahı çıkarma gerçekleşti. Sampson Darbesinden sonra Kıbns Türkleri durumdan çok endişeliydiler başladı. Ancak gece olunca ortalık yemden sakınleştı. Daha sonra dışanya göz attığımda gördüm ki çevredeki ağaçlar ve karşıdaki te peler bombardımanla kavrulmuştu. Her taraf bomboştu Ortalıkta çıt yoktu. Sinerek evden çıktım Karşı pobağa doğru yürümeye dayrandım ki bir Türk tankı gözüme kanı Mr. Townsend Kıbns sorununun Turkiye ile Yuna nistanı çatışmaya ıtecek tohumlar taşıdığını belırtiyor ve sırf bu nedenden ötürü konuya çözüm bulmanm Ba tı hükümetleri için kaçınılmaz olduğunu söylüyor MR. TOWNSEND «Kıb rıs Dostları adh bir örgütlenme girişimi var, şu sıralarda Londra'da. Bu konuda H = Ü = = §j = PROF. LEYTON: «RUMLAR GİRNE'DE HALKIN EVLERİNİ BOŞALTMASINIİSTEMİŞLERDl. BOŞALAN EVLERE RUM ASKERLERİ YERLEŞECEK. TÜRK ASKERLERİNE ATEŞ ACILACAKTI.» vardı. Havaalanına yaklaşmakta iken korkunç bir gürültü duydum. Arabayı durdurdum. Arkada kocaman bir duman bulutu ortalığı kaplıyordu. Bu bir bomba idı. Ve birkaç yüz metre ge rimde patlamıştı Karşıdan bir adam. «Türk ler işgal ediyor..» diye kcn şarak geliyordu. Başımı gö ğe kaldırdığımda kulaklan yırtan bir gürültü ile yak' laşan savaş uçaklannı gör» düm. Ne olur> bittigi belli j§ M = Ü = S = MR. TOVVNSEND: ÇİFTÇİLER. DÜKKÂN SAHÎPLERİ, AYNI ÇAYIRDA DEVE OTLATAN KÖYLÜLER BANA, İKİ TOPLUMUN UYUM İÇİNDE YAŞAYABİLECEKLERİ İNANÇLARINI DİLE GETİRDİLER.. Kıbnsh Rumlarla Türkler gelecek îçin umutvertci blr toplantı yaptılar. Ve Rum ta rafından ve Türk tarafından üçer kişilik gazete yöneticisi grubunun bartş ve anlayış konusunda çağn belgesi düzenlcmeleri üzerinde anlaşma sağlandı. Bunu iki toplumun temsilcilerinin yaptığı başka toplantılar izledi. Ben ne Rum yanlısıyım. ne de Türk yanhsı. Ben Kıbrıslı yanlısıyım, o kadar. ğum itiraf etmeliyim. Bu bu haftadan beri sürüp gıden askeri darbe ve öyküsü herkese gına getirdiKıbns'ta siyasal cephe Makariosçular ve Sampsoncülar diye ikiye aynldı. Ordu Sampson'dan yana. Çatışmalar sürüyordu. Sonunda Ma karios ele geçirildi.. » SUNUCU Bu sırada Kıbns Türkleri ne yapıyordu? PROF. LEYTON Kıbrıs Türkleri durumdan çok en ilişti. Türkler kente girmişlerdi. Yolun karşısma seğırtiyordum ki, ağaçların arastndan iki Türk askeri fırladı. Tüfekleri ile beni iterek karşı sokağa soktular. Biraz sonra alıp beni Türk komutanına götürdüler. Komutan bağırarak. ortalıkta ne dolaştığımı sordu, derhal eve dönmemi emretti. Tele Oturum'da konuşan Muhafazakâr Parti Milletvekili ve ingiltere Kıbns Parlamento Grubu Baş Hem kisfilik yapılatl'i, hem ruh yapıları bakımımdan bir birlerinden coK farfılı olan Kıbnslı Türklerle. Pfumlarda ortak olan bir şey »ars Kıbrıs sevgisi. En az jjfiz yıllik bir örnek var ki. Kıbns'ta iki toplum barış iffınde birlikte yaşayabilir. lıirbirlerini tamatnlayabilir. Ciftçiler, dükkârı sahiDİerl, aynı çayırda denpe otlatan köy^üler bana imançlarıtu, iki toplumun birlikt» uyum icinde yasayabilecpkleri Inanclannı dile gWtirdiler.» Kıbns!ı Rumlaf. ıntikam pejine duştüklerftıi. Yunanis tan"la birleşmek istediklerini ve Turk azıınlığa kötü muamele ettiklerinı reddedivorlar. Kıbns Cumhurbaşkam Kıpnvanu Tr»a:i Itere'nin yardım otTiek icir>| cok 37 şey yantı&ma ınanifior BASKAN KİnRTYANU «19ü5 vılindsn ınnrp Kıhns Rumlnn ilp TuriOpn 8ra=;mda hiçbir sorıırı voktu Kıbns'ta bupünkü durumun aşağı vukarı Tngittere'nin <?ömür?e yöneJirnı ^önemînde basladığı ışrerrçp&ini unutmayalım. Türltlerle Rumlar arasındaki anlasmazbk îngiliz h'ikümpiinin politikasınm ün'nüdfır ..» SUNUCVa Tngiltere hiç kuskid'suz etnik grup1ar arasıaıdaki iliskilere bir katkfda bıılunamıyor du. birirıli ötekine kanjı sa\ unamıyordu. o sömür gpcilik dönpminde. tngiltere *n)n adayı terket1 mesind'?ıtı sonra sorunlarm pat'lak verdifeini iddia edecek Kıbnsh Türk ÇoK azdır. Türk işgalinden sonra o günün Dışişleri Bskanı James Callaghan, Parla mentt» Komisyonu tarafındaik cok ağır biçimde elnstirilmisti. Işçi Par tisi Mlilletvekili Chris Pri ce, o komisyon üyelermden lhliri îdi» MR. PJIİCE Mr Callag han ve o günün ABD Dışişleri Balti'Jiı Henry Kissinger, Kıbns konusunda ağır eleçtirilerp hedef olmuşlardı. Ama I9?i4 yıhnda gerçekten ne olup bittiğini hâlâ bilmiyoruz. Aslında işgalin gercekleşnnesi bir skandaldı. Amerikahlar bu işi engelleyebilirlerdi. Buna hâlâ eminim. Albaylar yönetimindeki Yunanistan'ın Başpiskopos TMakarios'u devirmeleri d© Tbir skandaldı Şimcti sorunun çözümü Batıiı ıgüçlerin eline katauş SUNUCU îngiliz Tîhşİşlerl Bakanlı&ı o gün tere Hişkin belgeleri aradan yasa! süre geçip de nçıklandıktan sonra, nîiçin Türk'ye'ye mfidahale fdîlmpdlğini anlayaca , YARIN: Kipriyanu: Evren, Osmanlı İmparatorluğunt canlandırmak istiyoı anhara.. anhara.. anhara.. anhara.. anHa, Müserref HEKİMOĞLU 27 Mayıs 1960 sabahını Istanbul'da Göztepe'dekl evlmlzde yaşadım. Devrimcl subaylardan. biri eniştem Selahattin özgür'dtt. Ama o sabaha kadar evimizde kimse, hatta eşi bile bilmiyordu bunu. Kocasının bir kaç gece tist üste akademi smavlan için, savaş oyunu çalışmaya gitmesinden kaşku duymuş, aynlırken, kapıda sormuş bir akşam: Sen artık bir kurmay eşi olacaksın, görevim susmak, demiş Yüzbaşı Özgür. Hâlâ düşünürüm, aile sözlügümüzde «Seloş» diye anılan eniştem eve dönmeseydi kardeşim o güç görevi nasıl yerine getirecekti acaba. Selahattin özgür de, öteki 27 Mayıs'cılar da evlerine döndüler. Ama dönmemeyl göze aiarak çıkmışlardı yola. Bu nedenle sonsuz bir saygı duyarım onlara. Bir inanç uğruna baş koymak, olümu goze almak yıgit bir davranış bence. Oysa yaşayarak gördük sonra. kaç kez ölümle karşı karşıya geldıler. Yassıada mahkemelerinın MilU Blrlik Komltesi'nde onaylanacağı oturuma da ölümü göze aiarak katıldı bir çok Milli Birlik'çl. Çocuklanna veda mektubu bırakarak. yakınlarına görevler vererek. Vehbi Ersü'nün ölümtinü duyunca bunları anımsadım. öltime meydan ökuyanlann kalbl de yoruluyor, duruyor bir gtin. Yalnız Vehbl Ersü mü, Kadti Kaplan. Sezai Okan, Mucip Ataklı da hasta kalplerle yaşıyorlar bugün. 22 yıl gerilimler içinde yaşamak kolay değU. Vehbi Ersü bir enfarktüs krizinden sonra çok direndl yaşamak için, büyük özverllerle Londra'ya gîtti. bir amellyat geçirdi. Bir buçuk yıl geçti aradan, derken tatil yaparken duruverdi kalbi, ameliyata gitmekte geç kalmasaydı daha uzun yâşar mıydı acaba, ama olanağı yoktu... îstanbul'daydım, cenaze törenine featılamadım, uzaktan uğur rasim satmak isteyanler içlr Kurtulus Cad. 191/B Sincmköy 4047 83 T. lCunıHış YıldonumO Ttek Resmınde İnsan ve Portre setgisiyle kutlanıyor Kasım 1982 20 AĞUSTOS 1932 Yetişen Kusaklar Adını Bilmese de... ladım Vehbi Ersü'yü, yaşamak özlemini gönlümde hissederek, düşüncemde uzun yolculuklar yaparak. 1982 ölüm için ters bir yıl bence.. Gözü açık gıdiyor aramızdan ayrılanlar. Vehbi Ersü de erdemli bir kişi, mutlu bir koca. bir aile babasıydı. Ama bu kadan yeter miydi ona? Türkiye'nin gündemindeki sorunlar, toplumdaki beklentiler. gerilimler. çöküntüler sürerken daha çok yaşamak Istiyor insan, yaşamak ve görmek. güzel günlere ulaşmak. Arkadaşım Ekmekçl. cenaze töreninin çok kalabalık olmamasına üzülmüş. Belkl hakkı var, ama bence kalabalığın niteliği önemli. Kimi gelmiş, klml çelenk göndermiş. Vehbi Ersü'ye eşlik ediyor. Son yolculugunda komutanlar var aralannda, asker kökenli Danışma Meclisl üyeleri var, 27 Mayıs devriminln yarattığı dtişttnce ortammda Anayasal görevinl yapan eski politikacılar var.. Yazarlar var. billm adamları var. Yetişen kusaklar Vehbi Ersü'nün adını bile bilmiyorlar belki. ama onun da mimarlan arasmda bulunduğu bir yapıtm, 1961 Anayasasının tartışmasmı duyuyor ve yaşıyorlar. O Anayasa'yı uygulamak istemeyenler.. Lüks bulanlar, bol elbiseye benzetenler de o Anayasa'da öngorülen hak ve özgürlüklerin kâğıttan yaşamımıza geçmesi için savaşanlar arasındakl kavgaya az tanık olmadılar... Kavga hâlâ sürüyor. Ama Danışma Meclisinde onaylanan tasarı genlş tepkilere yol açmış bulunuyor. Tepkiler 1961 Anayasasının yapıcılannı, koruyucularmı se vlndirecek nitelikte gerçekten. Elbiseyi bol bulanlara güzel bir uyarı. Vehbl Ersü kulaklarında bu tartışmalarla öldü en azından. Uğruna baş konulan, bunca savaş verilen bir yapıtın toplumca benimsendiğinl görmek de az mutluluk değil. Burada bir gerçeği daha bellrtmek istiyorum, kişisel sorunlarını konuşmaktan hoşlanmayan 27 Mayısçı dostlarımdan özür dileyerek. 27 Mayısçılar 1961 Anayasasında «Tabii Senatörlük» statüsünü aiarak parlamentoya girdiler. Anayasal bir görevi yıllarca sürdürdüler. Sivrilikleri de oldu elbet, ama demokratik yaşama olumlu katkıları var her zaman, özverilerinl durmadan yenilediler, parlamentonun olumlu, birleştirlcl, iyi dilekli, deneyli bir grubu olarak çizgilerini hiç yitirmeden görevlerini yaptılar. 1980 yıhnda parlamento kapandığı zaman politikada iyice olgunlaşmışlardı. Ama yeni blr yaşama başlamak için vakit hayli geçti. Yine de yorgun savaşçılar durumuna düşmediler, kollannı sıvadılar. yaşamlanna yeni bir biçim vermek, daha önemlisi geçim sorununu çözmek için çahşmaya başladılar. Yaratıcı gücünü yltirmeyen, yaşamımn her aşamasında üretken olabilen kişilere her zaman saygı duyarım beo. Eski Milli Birlikcilerden 16 klşinln bir araya gelerek kurduğu şirketln anaparası ne kadar billyor musunuz? 1 milyon 200 bln lira. Kimi evdeki telefonu satarak katıldı bu ortaklığa. Bence bu da güzel bir belge. Politika ile uğraştıklan zaman parlamento dışmda hiçbir ekonomik illşklye girlşmeyenlere yaraşır bir belge. Yalnız bu belge ile kimi çevrelerin onlara duydugu tepkiyi anlamaya yeter bence. Geride böyle bir belge bırakarak ölmek güzel bir şey. tabii senatörlükte kimin sözcülüğünü yaptıklarını kamtlıyor herşeyden önce... Resim restorasyonunda. sürekli çalışacak eleman aranıyor # Yüzme müsabakaları Deniz sporlanna karşı iımiıml bir alâka uyandırmak ve sporcu gençliği teşvik ve himaye etmek maksadıyla gazetemiz tarafından erkek ve kadın sporcular arasmda tertip edilen büyuk yüzme müsabakalanmn hanımlara ait kısmı da dün sabah FenerbahçeModa arasmda cok muvaffakiyetli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. «Cumhuriyet»in tertip ettiği büyük yüzme müsabakalan, bu sene pek atıl vaziyette bulunan İstanbul su spor lannı canlandırmak ve sporculan harekete gecirmek itibariyle çok yerinde alınmış bir tedbir olmakla beraber halk arasmda da umumi bir rağbete mazhar olmuştur. Moda koyundaki 1500 metrelik müsabakayı Matmazel Eva Alter birin ci bitinmiş, Burgaz adah Fatma Hanım ikinci, Selçuk Evranos Hanım üçüncü olmuşlardır. Bu müsabakada birinci olan Matmazel Eva Alter Hanıma gszetemiz tarafından bir kupa ve bir madalva verilecektir. > Kurtulus Cad. 191/B SinemköyTel:40 47 8 G merikab kadın, tayyareci Smith ancak 8357 metreye flıkabilmiş İdi. Yeni rekoı** tayyaredekl cihazlann tetkikinden sonra resmen tasdik edilecektir. Gümüş para düşüyor Şimdiye kodar Güney vilayeüerinde değerini muhafaza eden ve 7080 kuruş arasmda, işlem gören gümüş mecidiyeler soa günlerde 30 kurusa kadar düşmüştüıc. Bir çok esnaf gümüş para ile alış veriş yapmamaktadır. Carfdcfostan aiölvtsı vcjak Atölyelerimizde her yaştaki amatörlerle resim ve seramik çalışmalan sürdürülmektedir. DGS Akademisi ve Tatbiki GSYO'nun bütün böEimlerine girmek isteyen adaylar için özel çalif ma programı düzenlen miştir. Bağdat Cad.No: 256 # Edirne'de su işleri Edirne şehrinin su işlerine dair bir şirket taraifından yapılan projeyi Nafia Vekâlejti muvafık bulmamış ve yeniden proj|B tanzim olunmak üzere Edirne'ye bir su mühendisi gönderilmiş ür.. İsmet Paşa Bir müddettenberi Yalova'da bulu nan Başvekil İsmet Pasa dün Ankara' ya hareket etmiştir. îsmet Paşa mo törle Pendik'e geçmiş, Haydarpaşa'dan 18 00'de kalkan trene buradan binmiştir. îsmet Paşa, bugün Ankara'ya vasıl olacak ve Vekiller Heyetine başkanhk edecektir. Vekiller Heyetinin bu toplantısında bazı mühim kararlar aImması beklenilmektedir. Başvekilin Ankara'da bir kaç gün kaldıktan sonra tekrar şehrimize dönmesi beklenilmektedir. (gOnün ilanları) 0 E. INeşet kinînleri Beh«r komprime 025 gram saf Mnini hai»idir. Çok zarif bir şekilde tüpler içinNle piyasaya çıkmıştır. Soğuk algınlılpt. grip, başağrısı. sıtma nöbetle rinde İrinin alacağınız zaman daima E. Neşet kininlerini isteyiniz. Almanva'nın en meşhur kinin fabrikası olan Zimmeır kinini ile yapılmıştır. E. Neşet markasma dikkat ediniz. Tel: 58 87 98 SATI L I K Merter'de sahibinden peşin fiyahna sahlık 100 m2 lüks daire... Tel.: 22 86 55 # Tayyareci kadının rekoru , # Ismarlama gömlekler Ipekiş gömlek ve kravat dairesi açıldu Ismarlama gömlekler (markası iş lennnflş olduğu halde). A sınıfı 16 liradan itibaren. B sınıfı 14 liradan iöba ren satışa sunulmuştur. Pijamalar 28 lîraıdan itibaren. Ipekiş'in B.B. markalı Jcravatlan 80 kuruştan 700 kuruşa K. Çekmece Altmşehir'de dovu Turk parası ehven iıyatla, arsalar. Tel; 430197 SATILIK Vilîacoublay W (a.a.) Kadın tay yareci Marv Semotz, kadmlararası yükseklik rekorunu kırmaya teşebbüs ederek 12.100 metreye çıkmıştır. Bugü ne kadar rekoru elinde bulunduran A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog