Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 20 AĞUSTOS 1982 GÜNÜNAYNASI ÂBD'de faizlerin düşmesi dünya Turizmden ilk bes ayda ekonomisini ferahlatabilecek mi? 77,8 milyon dolar sağlandı AEC Telefunkerie isfediği M milyar mark kredi verildi ANKARA, (ANKA) Bu yüın İlk beş aylık döneminde, turizmden net olarak 77,8 milyon dolarlık döviz sağlandı. Turizmden sağlanan net gelirler geçen yıIın eş döneminde 71,2 milyon dolar önceki yılın eş döneminde ise 45,6 milyon dolar düzeyinde idi. Edinilen bilgiye göre, ocak . mayıs döneminde bu yıl turi2m gelirleri 109,4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. EKDNOMİDE Reagan ekonomi politikasını değiştirmeye zorlandı TARİS Genel Mudürü: "İhracatta altm yıl nitelemeleri yanlıştır,* ÎZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Tariş Genel Müdürii Suat Çetin, Tariş'in en yüksek ihracaünı 1977 79 döneminde gerçekleştirdiğini açıklayarak, «Bu ihraç ürünleriınizin fiyatlarının o yıllardaki dünya konjonktüründe en yüksek seviyede oluşundan kaynaklanmaktadır» dedi. Çetin, Tariş eski Genel Müdürü Erdinç Gönenç'in beyanına karşılık olarak yaptıği açıklamada, bu tür kuruluşlann ihracatını altm yıl gibi nitelemelerle ifade etmenin yanhş oldi'&'unu vurguladı. Çetiıt Tariş'ıa ihracatını tak vim yıl veva ihfaç sezonu olarsk vcrırenin farklı sonuçlar verdiğini, bununsa ka muoyunda bazı yanlış algılaırnij'i neden oldjğunu ifa03 e'tl ve resmi aı\klama:j nı "jf.yJp sürdürdu: «1177/78/79 ihraç yıl!annda 'f'TiSı en yükseu ihrac&n geuekl<"ştirmiştir. Bu [traz ürünlerimizin fiyatlarının o yılla.daki konjonktür"mde en v.st seviyede oluşundan kaynaklanmaktadır. Gerçekte lEfcl 82 yılında mikttr itibariyle 11 ayda alımı yapılmış olan Ç.K. üzümün ve pamuğun tamamı satılmıştır. Ancak Ç.K. üzümün o dönemde dünya fiyatı ortalama 2.000 dolar/ton iken, carı ya da ortalama 1000 dolar civarmda olmuştur. Diğer yönden, iplik ve C.K. üzümde AET'nln olumsuz et kilerine rağmen tüm ÇX. Gzüm ve pamıık ipHgitr.îz sa tılabümiştir. Öte yanoan, ca ri yılda zeytinyağı yoit TIII olması scbebi ile destekleme alımları dışında buit'nmaktadır. Ayrıca, bir aylık ihracatın daha ilat'esivle cari ihracat yılında 'hracai tutan 115 milyon dolan bulacaktır. Bu da, geçen yıla oranla ihracat Kelirimizde yüzde 40 civarmda bir artışa te'îfbül etmektedlr. Pamuk, Ç.K. Ozüm ve incirde miktar itibariyle cari yıl, Tariş satışlannm en selı olduğu yıldır,» Amerikan faiz oranlanndaki düşüşün sürme si, özel kesimin fon talebini de azalttığından, faiz oransi halinde diğer sanayileşmiş ülkeler de faizle lanndaki düşmenin sürekli rini düşürerek, ekonomilerini canlandırma olabileceği belirtiliyor. Daha geçtiğimiz nisan ayına kayolunu açabilecekler. Osman ULAGAY Dünya ekonomisini teblikeli bir bunalımın eşiğine getiren ABD faiz oranlarında, bu kez süreceği tahmin edilen bir düşüşün başlaması dünya borsalarında büyük bir hareketlenmeye yol açtı. ABD faiz oranlanndaki gerilemenin diğer sanayileşmiş ülkelerde de benzer bir gelişmeye yol açacagı beklentisi New York'tan Tokyo' ya kadar tüm önemll borsa merkezlerinde uzun süreden beri görülmemiş bir canlıhğa neden oldu ve hisse fiyatlannda belirgin artışlar meydana geldi. Faiz oranlarmın düşmesini hemen izle yen gün direnen ABD doları daha sonra başlıca Avrupa paralan ve Japon yeni karşısmda değer yitirmeye başlayınca altm fiyatlannda da ani bir sıçrama görüldü; ABD Federal Rezerv Bankasının reeskont oranlannı düşürmesinden sonra ticari bankalann da faiz oranlannı düşürmeye başlamalannın, Başkan Reagan'uı bugüne dek hedeflerine varamayan ve gerek Amerika içinde, gerekse Batı dünyasının geri kalan bölümünde yoğun tepkilere neden olan ekonomi politikasında bir dönüm noktasını belirleyeblleceği ileri sürülüyor. ABD ve Avrupa'da pek çok firma yüksek falzler nedeniyle iflâsa sürüklenirken ve işsizlik rakamlan ürkütücü boyutlara vanrken yoğunlaşan baskılann Başkau Reagan'ı ekonomî politikasında önemli değişikliklere zorladı ğı anlaşılıyor. Daha önc e bü yük vergi indirimleri vaadeden Başkan Reagan'ın, şimdi 98 milyarlık bir yeni vergi paketini gündeme getirmesi ve ABD ekonomisindeki durgunluğun sürdüğü gerekçesıyle sıkı para politikasında bir gevşemenin ilk belirtilerinin görülmesi, bu yön değişikliğinin somut gös tergeleri oluyor. ABD faiz oranlannın bellr lenmesinde özel kesimin olduğu kadar kamu kesiminin fon talepleri de çok önemli rol oynuyor. ABD'de büyük bütce açıklannm beklenme si, kamu kesiminin fon talebini artırdıgmdan faiz oranlanm da yükseltiyor. Reagan'm yeni vergi paketi. bütçe açığmı kapatarak bu beklentiyi kırmak ve faiz oranlannı aşağıya doğru çekmek amacını güdüyor. Bu arada, ekonomide beklenen gelişmenin gerçekleşmeme FRANKFURT (THA) Almanya'mn ikind büyük elektronik firması olan AEG Telefunken'l illasdan Kurtarmak için 1 milyar 100 milyon mark tutannda yeni bîr kredi verilmesi kararlaştınldı. Maliye Bakanı Manfred Lahnstein AEG Telefunken'e bundan başka 600 milyon marklık ihracat kıedisinin ötıümüzdeki günlerde verileceğinl açıkladı. 24 banka tarafmdan AEG"ye verilen yeni kredi şlrketin 120 bin isçisinin ağustos ücretleri başla olmak Üzere nakit ihtiyacmın giderilmesinde kullamlacak. 24 banka yetkilisi öncekl gün 6 saat süren toplantısında, bazı bankalarm AEG Telefunken'e yeni kredi açılmasma kaTşı çıktıklan, şirketüı saten 5 milyar marktan fazla borcu olduğunu hatırlattıklan ancak sonunda yeni kredinin verilmesi görüşünün ağır bastığı öğrenildi. i i l i DCMZ KURLAR m DÖVİZ Ahş Dövizin Cinsl Saöş 171.75 175.19 1 ABD Doları 180.41 1 Avustralya Doları 176.87 0.48 10.04 1 Avusturya Şilini 69.05 70.43 1 B. Alman Markı 3.61 3.68 1 Belçika Frangı 20.22 1 Danimarka Kronu 18.82 24.70 25.19 1 Fransız Frangı 62.77 64.03 1 Hollanda Florini 27.85 28.41 1 îsveç Kronu 82.73 81.11 1 îsviçre Frangı 12.30 12.55 100 ltalyan Lireti 67.68 68.35 100 Japon Yeni 137.91 140.67 1 Kanada Doları 595.64 604.49 1 Kuveyt Dinan 25.60 26.11 1 Norveç Kronu 295.81 301.73 1 Sterlin İ 50.95 1 S. Arabistan Riyal; 49.95 EFEKTÎF Satış Ahş 171.75 176.90 ,168.03 182.18 9.48 10.14 69.05 71.12 3.43 3.72 19.82 20.41 24.70 25.44 62.77 64.65 27.85 28.69 83.54 81.11 11.69 12.67 63.03 68.34 131.01 142.05 595.01 601.42 24.32 26.37 295.81 304.68 47.45 51.45 dar faiz oranlannın düşmesi konusunda karamsar olduğunu belirten yetkili ekonomist Henry Kaufman'ın da bu kez bu tahmine katılması ve faizlerin daha da düşebıieceğinl açıklaması da bu yöndeki beklentileri güçiendirmiş bulunuyor. ABD faiz oranlanndaki düşüşün sürmesi halinde diğer sanayileşmiş ülkelerin Ce bir bir i ardından faiz oranlarını düşürecekleri ve böylece güç durumdaki ekonomilerini canlandırma yo hırıda bazı adımlar atabilecekleri sanılıyor. Bilindigi gıbı başlıca sanayileşmiş ülkeler paralarımn dolara kar şı değerini korumak için tajz oranlannı ABD faiz oranlanndan bağımsız olarak düşürmekten çekiniyorlar ve bu nedenle bu ülkelerde ekonominin canlandırııması ertelenmiş oluyordu. ABD faiz oranlanndaki ge rileme, dış borç yüklerl bu faizler nedeniyle hızla artan Üçüncü Dünya ülkelerine de biraz nefes alma olanagı verebilecek. Bu ülkelerin tırmanan faiz yükleri nedeniyle borçlannı ödeyemez duruma gelmelerinden büyük kaygı duyan uluslararası bankalann bu nedenle gelişmeleri yakmdan izledikleri belirtiliyor. ABD'deki yüksek faizler nedeniyle dolara akan büyuk miktarda i'onların, faızlerdeki gerılememn sürekli olması halinde yön değiştirmesi de beklentiler arasmda Dolann gerilemesiyle altm fiyatlannda gözlenen tırmanışın, bu yöndeki bir eğilimin ilk göstergelerinden bi ri olması da olası. faiz oranlarındaki düşüşün sürmesinin ve başlıca sanayileşmiş ülkelerde gerileyen faiz oranlanyla birlikte ekonomik durgunluktan canlılığa neçiş yolunda adımlar atılmasmın, altm fiyatlannı clumlu yonde etkilemeye devcm etmesi de uzak bir olasılık değil. ISO, IKV ile iliskilerini askıya aldı TRT, stadyumlardaki panolu reklamların fiyatını arttırdı Ekonomi Servisl Banka ve banker reklamlannın televizyonda yayınlanmasınm yasaklanmasmdan sonra, önemli bir gelir kaynağını kaybeden TRT başta, îstanbul olmak üzere bir çok kentte stadyumlardaki reklam pano fiyat lannı yükseltti. Ajans Ada yöneticilerinden Rıfat Murat'tan aldığımız bilgiye göre İstanbul'da Ali Sami Yen ve İnönü Stadları*nda. geçen yıl 1 milyon olan yıllık pano fiyatı 2 milyona yükseltildi. Ank&ra'da 19 Mayıs Stadı'nda geçen yıl 300 bin lira olan reklam pano fiyatlannda bir değişiklik yapılmadı. İzmir Alsancak'da ise, geçen yıl 500 bin lira olan pano fiyat ları Izmir'in 1. ligde bir takımının kalması ve bu stadda yapılacak maç sayısımn azalması somıcu, 250 bin liraya indırildi. Adana ve Bursa'da ise, pano fiyatlannda bir değişiklik olmadı. Adana'da pano fiyatlan 200 bin lira, Bursa'da ise, 150 bin lira. Birinci ligde tek takımı olan ve bugüne dek reklam panoları için ücret almmayan diğer illerde ise, pano fiyatlan 100 bin lira olarak belirlendi. Bu arada bugüne dek pano ticretine dahiı olan aians payı, % 2 damga resmi, % 10 Türk Spor Vakfı paylan da pano uo retinın dışında bıraküdı. Böyle likle TRT sadece İstanbul'da değıl, hemen hemen her kentte stadyumlardaki reklam panolannın fiyatlannı arttırmış oldu. «oöbtf vm Anı :* OÜMÜJşhlıPAut\HI •£*:*:• 14.000 14.500 13 2.110 1.910 43.00 Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 Ayar 23 Ayar bilezik Gümüş Ağustos 18 Ağustos'la fark 14.100 200250 lira arttı 14.800 200 lira arttı 2.125 2530 lira arttı 2.000 3525 lira arttı 44.00 50 kuruş arttı Ekonomi Servisi tstanbul Sanayi Odası, îktısadi Kalkınma Vakfı ile ilışkilerin dondurulmasını kararlaştırdı. ISO Meclisı tarafından oybirliğiyle seçilerek İKV Yönetim Kurulu'na gönderılen üç üye den birinin ÎKV Yönetîm Kurulu tarafından ısrarla veto edılmesi üzerine ISO Meclisı'nde ilişkileri dondurma kararı oybirliğiyle ahndı. ISO yönsticileri ÎKV Yönetim Kurulu'na gönderilmek uzere Oda dışından belirlediklen eski Büyükelçi Oğuz Gökmen' in, IKV Yönetim Kurulu' na ITO tarafmdan gönderilen bir diğer eski büyükelçı Tevfik Saraçoğlunun kişisel tavn nedeniyle ısrarla veto edildiğini belirt tiler. İKV Yönetim Kurulu'na gönderilecek üyele rln İSO tarafından özgürce seçilmeleri gerektiğini, aksi halde ÎKV'nin ÎSO' nun iç işlerine müdahale etmiş olacağını kaydeden konuşmacılar, Oğuz Gökmen'in AET"ye gönderilen ilk büyükelçi olduğunu, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış deneyimli bir dıplomat olduğuna dikkati çektiler. tSO, sorun çöziilünceye değin, ÎKVye yap tığı yılda 3 milyon tutarmdaki mali katkıyı da durdurma kararı aldı. •BANKERLER" "BANKERLER" HİSSE SENETLERi HiSSE SENETLERi TAHViLLER ^TAHViLLER PDS1A »a JİCİ". VE DEVAM EDİYORUM : 3 • YAPTIRMAK ÎSTEDIGİNI2 ÖDEMELER İÇİN ÇEK MERKEZİNE HER SEFERİNDE AYRI AYRI EMIR YA2MAK YERINE, PESIN VE TEK EMIRLE BUNLARI TAKIP VE YERINE GETIRME GOREVINİ ÇEK MERKE2İNE VEPEREK GUNU GELDIKÇE OTOMATIK ŞEKILDE VE ZAMANINDA YAPILMASINI SAGLAYABILIRSINIZ. (Telefon, Kıra, Taksıth Borçlar, Vergi, Su, Elektrık v.s ) • CEK MERKEZİNDEN ÖNCEDEN "OZEL YETKİ BELGESİ (Sarı Kart) ' ALMAK KAYDİYLE ADRESINI^IN BULUNDUGU POSTANEDEN DE ISTEDIGINIZ AN ÇEKME YAPABİLIRSİNİ2. MEBAN MENKUL ' DEGERLER BANKERLtKve F1NANSMAN A.Ş. 451250 (5hat) Kayıtlı sermayesi: 600.000.000 TL. ödenmiş Sermayesi: 300.000000 TL. Merkez: Istiklâl Cad. Odakule Iş Merkezi No: 286/A Tel: 511250 51525354 Teles 24124 MEBAN TR. Tahvil, hisse senetleri ve mevduat sertifikalan alım ve satımına ilişkin tüm işlemlerınlzdo Meban uzman kadrosu ile hlzmetinizdedlr. ARANAN HtSSE SENETTLERt: • ANADOLU CAM • ALPA • BAGPAŞ • BATI ANADOLU ÇİMENTO •ÇtMENTAŞ • KORDSA • ÇUKDROVA ELEKTBİK • OLMUK • SARKÜYSAH • ÜNİBOYAL • GOOD YEAR \a G2 STANKOIMPORT i h r a c ve 11 h a I ettikleri | Madenişleme takım tezgâhları I Tahtaişleme makinaları (yalnız ihraç eder) I Dovme ve presleme makinalon I Avadanlıklar ve göstergeler I Bilyalı ve makaralı rulmonlar lYedek parçalar Makınaların ve tesislerın satışsonrası bakımlan konusunda da teklifler yapar ve tekiıfleri kabui eder. D TJ AKSA EGE BİRACILIK EGE GÜBRE ~ı& i NUH ÇÎMENTO MEBAN YAYINLARl PARA DERGISÎ Türkiye'nin en önde gelen tinas dergisi. Her türlü yatırım kararlannızda size yardımcı olabümelc MEBAN'm en önemll amacıdır. • TAHVtL VE HtSSE SENEDt, ALIMSATIM İLE HİZMETtNtZBEYİZ Sermaye ve para piyasalan bankacüık ve bankerük sek törleri ve Tttris ekonomisinin genel gidisatı haklnnda etraflı ve aydınlatıcı bü giler verir. Mernleketimizin başlıca yö neticilerinin görüs ve önerilerini ber sayısında sizlere sünar. Ayda blr ke» yayjnlanır. Fiyatı 200 TL. Yülık abone ücretj 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesi Piyasası Bültenl ücretsia gOnderllmektedlr. • HtSSE SENEDt Fiyatı 35 TL. • TAHVtL NEDÎRÎ Piyaü 25 TL. SATILAN Hİ8SE SENETLERİ • KOBUMA TARIM • BABAK • ÇELtK HALAT • TEZSA • İŞKUR • METAŞ • LASSA • • • • OTEL 13.900TL. Çocuğunuza özel İngiliz eğitim sisteminden •faydalanma fırsatını veriniz, İngiliz hükümetinin Eğitim Bakanlığına resmen kayıtlı bulunan Abbey International College (Uluslararası Abbey Koleji) üniversite mezunu ehliyetli öğretmenlerden kurulu tecrübeli bir grup taraftndan yürütülen bir okuldur. Kolejimiz peşitli ülkelerden gelen ö ğ r e n c i l e r i n İ n g i l i z ve A m e r i k a n ü n i v e r s i t e l e r i n i n g i r i ş sınavlarına hazırlanmalanna uzun bir süreden beri büyük başarıyla yardımcı olmaktadır. Malvern Tepelerinde muhteşem manzaralı bir mevkide bulunan okulumuz, öğrencilerin sâkin ve sağlıklı bir ortamda çalı^malarını ve boş zamanlarını da eğlenceli bir tarzda geçirmelerini sağlıyan ideal bir yerdedir. Amacımız samimi bir aile havası.iperisinde birinci sınıf İngiliz eğetimini sağlamak ve öğrencilerimizin kendi karakterlerini bizzat geliştirmelerîne ve geleneksel akademik disiplinleri öğrenmelerine yardım etmektir. Okulumuzun sağladığı birpok kolaylıklar.yatılı öğrencilere mahsus altı bınayı, bilim ve kompüter laboratuvarlarını, san'at stüdiyosunu, kütüphane ve müzik merkezini, jimnastikhaneyi, tiyatro ve konser salonunu, ısıtılmış yüzme havazunu, tenis kortları ve oyun sahalarını, ayrıca, ucuş eğitimi gibi daha birçok faaliyetleri kapsamaktadır. 11 Eylülde başlıyacak olan bundan sonrakî eğitim yılı hakkında ayrıntılı bilgiler elde etmek ipin lütfen derhar aşağıdaki adreste mukim okul müdürüne yazınız: The Princîpal; Abbey ihternational College, •VVells Toad, VVorcestershîre, jngiltere. Telefon: (06845) 6641î,Teleks: 337300 Basın33595 MARJIOTEL 30000TL T.M.T OTEL 19.900.TL. MARMARIS SuKanSaratj Motel 19900TL SEKE TUR OTEL 18.900.TL Datça AkturdaVillalar IrtlbatAfaontur 3TB1O? «x26105 r§122 81 Tahvil Sahiplerine Duyuru METAL KAPAK SAN AYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN 1 Sirketimizin 10 Eylül 1980 tarihinde ihraç etmiş bulunduğu TL 45.000.000. nomlnal değerdeki ikinci tertip tahvillerin 2. dönem faîzlerinin ödenmesine 10 Eylül 1982 tarihlnden itibaren îstanbul Bankası T.A.Ş. Tünel Merkez Şubesi aracılığı ile başlanacaktır. 2 Gerçek kişilere faiz ödemeleri Gelir Verglsi Kanunu hükümlerine göre %25 stopaj yapıldıktan sonra net olarak yapılacaktır. 3 Tüzel kişilerin en geç 10 ekün 1982 tarihine kadar aşagıda metni gösterilen bir yazıyı İstanbul Bankası T.A.Ş. Tünel Merkez Şubesine ibraz ettikleri takdirde, faiz ödemeleri kendilerine keslntisiz olarak yapılacaktu*. YAZI METNİ îstanbul Bankası T.A.Ş. Tünel (Merkez) Subesi Müdürlügüne Sahibl bulunduğumuz Metal Kapak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait TL. nominal değerdeki tahvillerin falx Memelsrine, G.V.K. 96. maddesi mucibince stopaj yapılmamasım rica ederiz. y İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN Şeffaf Bant Satın Alınacaktır Adresimız: V/O STANKOIMPORT 34/63, U1. Obrutcheva. 117839 Moscow B342 USSR Tel. 3335101 Telex 4119 91 STIMSU 4119 92 STIM SU Teşekkulümüz ihtiyaa olarak 18.000 Metre polietilen şeffaf bant kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır. Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki binamızda Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. Istekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplannı engeç 16.9.1982 perşembe günü saat ll'e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan olunur.. DÎŞ TABÎBÎ ORHAN TÜZÜN Levent, Güvercin duragı, Gazeteciler Yap» Kooperatifi C/3. Blok. D: 7. aaafc 913. Te».: 64 57 25. Randevu aiınması rt» ca olunur. 0 STAMKDIMPORT MDSHVASSSR (Basın: 33589 5858) ŞİRKBT UNVAN1 KAŞE VE YETKÎLİ İMZALAR Metal Kapak Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Basın: 20347)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog