Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

20 AĞUSTOS 1982 KÜLTÜR Y A Ş A M Yasemin YAZICI Cumhutıvt 5 M. Nurettin Selçuk ve şitndl bırden «uıunsayamadıgun besta cıler ızlı^or \e bu bestecıler, klasık TurK muzıgınırı soylu tavırlarım bozmadan, ust ^Pvıyede uslup vu duygu bınk»mıjle tseılerııu üretıyorlar. Ojsa bugunkü TurK muzıgı taestecılen çok harcıalem, basıt anlamlarla parçalar üretıyorlar «Turk mıuıgının geieneksel gelısunı ıle yozlaşnu surecıne doeru \onelmesı naiil olusmustur* Turk muzıgı Osmaolı Impaidtorlugu donemınde, orta ç.ıgdan koklerını almış bır mu zık turüdüı Saray ıçmde &eçlanler ıçın yapüan müzık daha sonra Cumhurıyetın gelışımıyle genış halk kıtlelenne dağılmıştıı. Teknıgın gelışmesi özellüîle radyo ve gramafonun ortay» «.ıkısı üe, Osmanlı Imparatorlvığunun son donemıjrle, Cumhurıjetın ük günlennde Divan muzıgı ıyıce yaygınlaşmı^tır Çunkü halk kesımınde oğletmen, memur gıbı aydın sııııfların muzık beğenısı de degı^mıştır Ancak Dıvan muzığt nın yaşadıgı ekonomık ve tarıhhel gerçekler degıştıkçe da msanların muzık anlayışlannda yenı bır beğeni gereksınimi dogmuştur bauırım burada baülaşm» uzenne de değinmekte yaıar \«ır' Batıiıiaşma, muzıkte doğnı çozulmüş bır mesele değıl. Ataturk'ün müzık egıtımınm olmaması ve çevresınden gelen batıiıiaşma çok elıtıst (seçkincı) bır mantıkla elealındı. Bugünhü genış kıtlelerce arbesk muziğın çok fazla tuketümesi de bu yanlıslığın getirdıgı müziK kuntlaşmasından kaynaklanmaktadır. Oysa halkm müzığe olan yabancılaşması karşısında kendı gereksınmelerlne uygun bır muzık bıçemi oluşmuş tur Doğal olarak bu, koyden goçen msanın kente olan yabancılığıyla koşut olarak gelişrruştır. Halkın günltik muzık gereksınmelerı, uzun vadeli külttır zmcırlerinı sağlamlaştıracak yapıtlar olması gerekır. Bunu dıkkate almadan salt baş yapıtlar üretümesı sağlıksız ve sevıyeblz kaynaklara yesil ışık yakmaktadır. Arabesk Cumhurıyet donemırun saçağj ılzenııe kurulmuş, kultur ve sanat poütikasımn hastahklanndan birıdlr. Bunun tedavısl ıse halkı suçlayarak yapılmaz. ÖSYM Baskanı Prof. Günalp'ın tutkusu "Müziksiz, zihnitn haska yerlere kayar, I Bir dünctnler keman calan, radyoda konserler veren Prof Altan Günalp bu tutkıiMina simdilerde pek vakit ayıramıyor. Günalp: «Arabesk kadar deienerasyona giden bir şe.v görmedim» ANKARA (Cunıhuriyet Bıirosıı) «ÜnJvetsıte kapı lannı tutan adam» 'iŞren ci'er ögrenrı Sp(.me ve Ver Prot Altan C.ıınalp ı hep bovle du:>iınrniış>ıer boyle tammldmışlardır Prof Gu nalp m münls tutkusu onun ÖSYM dışındakı onemlı yanlarından bındır Prot Ounalp'ın müzık tut ku^unu oğrenır oğrenmez, kagıdımızı, kalemımizı al dık VP Günalp'e sordıık Mıı/ik nğrenımi gurdüniız mu? Günalp Hayır ogrenım gbrmedım Ama Bılpcık'te ılkokul 5 sınıfta ıken, Hu lusi Oktem diye eskı bir tnttzisvenımizın (mıink) ad h kitabı ehme geçti Notayi ilk kez orada gördüm llk defa mu7isvenlprıi) nd lannt orada ışittım ve bu kıtabın yansıru anlayardk, varısını anlamayarak ezber ledım. Niğde'de ortaokula jriderken Cafer Ünerı ısımlt mü/ik hocam, bana keman dersleri vermeve basladı Bu dersleri son de rece hızla ılerlettim. Klasık müzıSı ilk defa onun evmde dınledım Ondan sonra Ankara'da konservatuvarda vp ayrıra birkaç hocadan ders aldım, ve tıbbivenin 2 sınt fmdayken 1952 yılmda o vıl büyuk heyecanlarla kurulan Ankara Sıanatsevprlet orkestrasınde keman çal maya başladım Bu orkes>tra da keman çaJanlar arasm da errprpsan ınsanlar var dı Cogu 'irkpstrava oradı başladı Faruk Guvpnç e>; ki bakanlardan rahı 1 Za manşıl olditrulrn rahmotlı Prof Tansti Pırat Prof Fr duş Fdguer sonra va'ı o lac akken orkPstra tıveıig ne başlavan *\yhan Arman, 40 kiMİık bir orkPstra ıdı DP ğışik konserler verdık Kon servatuvarda yılhrea Kal dık Radvoda konserler ver dık <\vnı zamanda oğn nc I Idiniz, defıl mı?.. Günalp Evet ögrer<uy ken, hatta konserierımıze Is met Paşa bıle gelmıstı Bu şpkıldp 3 4 yıla vakm bir süre orkestrada kpman çal dım Bu arada da Konserva tuarda daha vüksek sınıflar daki bgrencılerden armonı kontrpuan, besteeılik gıbı dersler aldık Kimlerden ders aldınjz"* Günalp Mesela tlhan Baran'dan Muzikle öğrrntilisinızl hirarada nasıl surdunıyor chımıı?.. Prof Günalp Gecelen eksık uvıtyordum Bazı gr celer provaya, cumarte"" pazar gunleri provava sidprdım Benım ıc:n raeslek glbı sayüıyordu Kendı aotıırur Dd7i lan çok seslp*irtırırc!ık B ır S'nın Uiık TetPk Ta°lin Tını Mmı Hanırv» " bı sftr kılan çok scslendırdık Proı Gunaln p «çalıstısı sırada mıınk dfnlemesı ı o nıısunda» bır sonı vorv'tınce «eantamııı tcımle kâtjıtlar, helgeipr vb s « W olataffinı du^hmuur herkps» dp dt VP ç^nta^'na vnno'd Can ••R^ırı a " n n sörHbk kı KI ^'t^Rr vv h^l"pt»rdPP r*>k mirık ka^tlpn wplkınpn ıip rin'M hır "antası vdr, Prof Günalp'ın Prof Gıırpln arnhck ko n'tsunriHkı dti«:un(">lprnı de lArabe'îk kariir rteierpnsvnna çfrien hir«!Pv çorınnvnrıım KaramsırlıltİT IIMIIT ıcmdp dhp tophıınıın h<ıv le e«iti«n<5İ7 hırakılmaMna hîr nnlam veırmivortım» şeklmdp Halpn keman çalı^or mu^unuz*.. Glinalp Keman çaîma vı bıraktım 1959 60'da has r taneye de başlavınca ke man çalmavı bıraktım. ke man ralmak haval oldu ar tık Yalnız o ramandan ben müzıkle ılgım kesılmedı Mıizığı notavla dlnlıyorum Mesela bır senfomvi orkest ra seflennın kullandığı no tavla dinlenm Notalan var dır bpnde Çok 7aman ajırmak sre rekivor mu" Günalp Zaman aym nm. Penım zamanımm onemli bır kısmı müzlk dın lemeve gider ÇahşiTken mü zık dinlemeye alıstım Ben sessızlıkte çahşamam, zıh nım başka taraflara ka var Ama müztk dınlerken rahathkla çal'şınm Tabl sevdığım muzık olması koşuluyla Iyı bır muzıkle oku d ığumu diha IVJ anlıyorum KendUıizi muzığin etkl sine kaptırmıjor musunuz? Günalp Hayır Kendı mı müzıŞın etlusıne kaptır mak ıstedığım zamanlar oIıtyor O da ayrı O zaman herşevı bırakıyorum muzık dınlıyorum Fon muzi%ı olarak dınlemek de bişka Fon muzıgı olarak dınlemek ıstedığım zaman dğır klasıklerden r koyuyorum, ki tap okuyoıron. calışıronım Kemanı plinize aldığinız olmuyor ra»". Günalp Alıvonım ama hemen gert bırakıvorum O kadar kotü kı Tahamnrbl sınırlarının htesmde kotu Zaten hıçbır 7aman ıvı bir kemancı değıldım yenıden se yırcı onune çıkan sanatçı ıle bır soyleşı yaptık ilk soruınu zu dunktf ve bugunku dmleyı cı kıtlesının nıtphfivp rlpgme rek yonelttık «Son tamsırını/ı çeçnıı^ konserlerınızle karşıla>tırdıttımi7fta ne gih\ a\ıımlar çorulduçıııiıı bize j(,ıklar mısınız*'» Sayis.il anlamci ı bır rlegı'îMık vok dıvebılııım Konser pofinsnelı ş:pÇptl vıl'a da oldu <r vmca yoÇun geçıyor Antalt bır k n s e r ceşıtlıljlîcııvl'1 bir 'ıkte go'ı>en fies, şık b.r dınlc \ıcı kıtİPSUle K.arşı kar<;ıvajit BUdi?ınız gıbı bu Konseıımde ılk dönemlerımm >«ark.ıları da •ver alıvot Bovlece bu !?arküarm beğeru kazandığı çevrelerce de ılgı goruyoı Bu arada Münır NureUın feelçı\k'un bazı e serler nı soylem^m, onu sevpn lerte de dmlemyor Bır de surpklı kon^r'eıımp gelen 'ıır k tte var kl onlaı 4a «Nazım IFiKmet ^tilla tlhan ve Orh<tn VPII» ^ihı «.Tirletım 7in bestele rıne gp'en dırüpvıcılcrırm?d3r. «Sİ7CP bo\Ie bır çe»itlıhk Ueren dinlevıci kitlesi olumlu bır gelfcme mıdir?» Doğıusunu ıstersenı? benım icın genl$ kıtlelere seslenmek elbette oldııkça onpmlı ve guzel bir olay Bpn bovle bır gelışımı olumlu karsıhyorum Öncehkls sartlanmıs bır toplıı luk değıl Boylece daha yaygm olaıak muzıkle vermek ıstedı ğinız mesajlarınızı ulaştırabılı yorsunuz î TîMUR SELÇUK «Müzık toplumlann yaşam biçimınden soyutlanama/ Çunkü muzıği oluşturan ogeler her zaman toplumun iç dınami7mındPn guç alırlar.» «Sn. Sel(,ıık. ydygınlaşaıı muzik ıletUkten sonra hemen Arabesk'le çağrışım yapıyoruz. lıstelik muzik uzerine suren liir soyle<îide «arabeslote değinmemek mumkun değil. övle kı arabesk Turkive'de bir yaşam felsefesi olarak \a\gmlaşmakta. Bu nedenle de konuya 7a man 7aman verı geldıkçe de^ın mekte varar goruvoruı» Elbette muzık toplumla nn yaşam bıçımınden soyutla nama/ Çunku muzıgı oluştu ran ogeler herzaman toplumun ıçın dınamızmıııden guç a lırlar Arabesk muzık de böyle bır toplumsal oigudur Vnca> konser alışkanlıgının gelıştırılmesı Uzerine de etkılerı vardır Bıeğenıdekı gerılığe gelmce. bu tum sanat dallanna ozgulenebı Iır Genel kulturü toplumsal ya pısı, ekonomısı yer yer çatlak Timur Selcuk: Geniş kitlelere seslenmeli lar alan bir ulkenın otekı sanat dallarmda başarıh olacagı nı dusunmek bence yapaj bı v yaklaşımdır «Peki bugun muzık konusundj veni bir alternatif oluy turıılmasına ilışkin duşüncelcruuz nelerdir°» Tabu kı bır olumsuzlugu vererken bte yanda yaptığm'zın onun yerine konulabıhr ıvı lıktv* olması gerekmektedır An cak şu da bır gerçek kı, bugün teorık olarak kaülmasak da, pratıkte yıprataıak da, toplumsaı yaralar açarak da olsa bu tür muzık yaygınlaşmaktadır Bence bu yajgınlasmavı da sımdilık engelleyebümenın ola nağı bulunmamaktadır Arabeskın salt muzık tek nığı açısmdan yetersizhğı tartışılırken, bunun yanısıra, ozellık le «soz» yanı ıçerık; olarak da voz bır nıtelık taşıdıgı goruluvor. Burada Türk sanat müzığuıın güfte sorunu da güıldemp gelıyor. Boylece biraz daha genlere gıderek olayı enıkonu açıklaroak gerekıyor İstersenız once Dıvan müziğinden bu vana geçen sürecı kısaca açıklavalıtn Efendım Dıvan muzıgı derunce hemen usumuz» Dede Efendı, Hacı Arıf Bcy gıbı bestecılerinuz gelıyor Bu bestecilerimızın soylu uslup ve tavırlannı 20 yüzyüm başında Refık Fersan, Saadettm Kaynak, GÜÇ DİYODLARININ VE TAYRİSTÖRLERİNİN STANDART TİPLERİ (lEC'nin tavsiyelerine uygun olarak) AÇ.LIK COK KOTU sev DİYODLAR • Alçak trekans • Yuksek Frekans • Ses Frekansı TAYRİSTÖRLEP • Alçak Frekans • Yuksek Frekans • Ses Frekansı • Suratlı etkılı • ikı yonlu (Trıyakslar) KİMKİME miiin ilk günlerıni diışünüyorum da şaşınyorunt... BehiçAK Nelerneler hayal etmiştife Nerşeye bırlıbte yonelecefetib .. YUVARLAK VE SİLİNDİRİK ŞEKİLDEOlR. 3 0 0 0 Ampeıie, 4 0 0 0 V'ın üzerinde de kullanılabilinir. • Son derece hafıftır • VoltaJ duşuşunu ayarlar ve yuksek gerılımlı voltaja karşı anahtar gorevı yapar. • Etkı alanı genıştır. • Aşırı degışken dınamık kapasite artıncı o!up, ani yükselen Öysa şımdı.. Hİç BİR ORTAK ALMADl voltajlara ve anot akımlarına dayanıklılık ozellığıne sahıptır. Korp 4, 1 Degunınskaya Ul 127486 Moskovv. USSR Tel 4873182 Telex 411965 ENEK SU (Basın: 33584 6857) İLAN DEVLET ORMAN İSLETMES! VtZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bölgesı Bahçeköy Cınsı Yaprakh Kanşıic Odua Partıadedı Ster Istıf Mıhtarı NOAU Muhammen Bedel 900. 900. 900. 900. 900. 900. 900. 900. 900. 900. 000.ı c Sergen Yapraklı Kangık Odun 2029 Ster 1 tşletmemlzln 1981 yılı lsöhsall olup 30.8.1082 pazartesi gunü saat 14O0'te acık arttırma suretiyie satıiacaktar 2 Bu işlo tlgili ilan Demirköy Kırklarell, Çatalca Orman lşletmelerl Ile t«tanbul Orman Bölge Baçjıüdürlügünde ve Orman Genel Mfldflrlüğümuzde görulecekUr. 3 Muracaatlıların satış saatinden 9wel temlnat makbuzlanyla blrllkte Komisyona müracaatlan ilan olunur. (Basın: 20302) 5865 480 481 482 483 484 485 486 487 488 480 490 110 109 108 109 108 107 110 107 108 18 27 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 1 Deniz kirliliğinden uzakjjirhafta sonu P0S7A turban kilyos plajı ğiris ücreti 170 tl T.C. TÜRİZM BANKASI A.Ş. VE DEVAM EDİYORUM 2 HESABINIZDA TOPLANAN PARALARI DA ÇEK MERKEZİNE VERECEGİNIZ EMİRLERLE • ISTER ADRESINtZE G6TİRTEBIÜR • • VE ISTER BAŞKALARINA YOLLATABİÜR VEYA ÇEK HESAPLARINA AKTARTABİLIR, • ISTER POSTAÇEKLERİ MERKEZİ GİŞESINDEN ÇEKEBIÜRSİNİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog