Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

20 AĞUSTOS 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 îsrail anlasmayı onayladı Tfeni Bir Bankaolik Modeünin Bir^lı (Ağusfos 1981Ağustos 1982) îhtîsas bankacıllğı, özel yapısı ye uzmanlaşmış kadrosuyla, mali ve ticari ilişkilerini ekonominin belli bir alanmda kuran ve geliştiren, yarattığı kaynaklan özellikle kendi ihtisas konusuna yönelten, itıtisas alanmdaki sorunlan ve bunlann çözümlerini ulusal ve uluslararası boyutlarda ele alan, modem bir bankacüık modelidir. • • tf îhtisas bankacıhğınm, ekonomimiz içîn önemli bir ihtiyaç baline gelmesi, günün konusu olmuştur. Bir yıldan beri ihtisas bankası olarak hizmet veren Uluslararası'nın elde ettiği sonuçlar, az şube ile çok iş yapan bu tür bankacılığm tilkemizde de ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlamaktadır. Agustosl981 Uluslararası, 1888'de kurulmuş ve 93 yıl süreyle genel bankacüık hizmetleri sunmuştur. Ağustos 1981'de ise, hızla büyüme potansiyeli gösteren ihracat ve yurt dışı taahhüt sektörlerinin bir ihtisas bankasma duyduğu acil ihtiyacı tespit eden Uluslararası, kadrosunda ve fonksiyonlarında, ihtisaslaşmaya yönelik değişiklikler yapmaya başlaıruştır.. Seçtiği ihtisas alanı nedenıyle Uluslararası, dış bankalarla olan ilişkilerini yaygmlaştırmış ve güçlendirmiştir. • Verimli çalışması ve kârlılığı, Uluslararası'nın tum bankacılık işlemleri komısyonlarmda indirım yapmasma imkân vermektedir. • Uluslararası, ticari mevduata da faiz verilmesi önerisini gündeme getirmiş, ısrarla savunmuştur. (Uluslararası, kaynakların bankacılık sistemi dışına çıkmaması için, bu konuyu yeniden gündeme getirecektir.) • Ihracata ilişkin iç ve dış işlemlerde sürat ve yeterlilik büyük önem taşıdığmdan, Uluslararası, Bank of America tarafmdan geliştirilen, bütün dünya ile teleks bağlantılı, direkt kambiyo yetkili Interbank Sistemler Bütünü'nü şube düzeyinde uygulamaya başlamıştır. • Uluslararası bugün dünyanın tüm güçlü bankalannm yaptığı gibi hesaplannı ve bilançolarmı dünyaca ünltı bir yabancı muhasebe firmasına denetleten tek ulusal bankadır. • Uluslararası şimdi, sağlıklı gelişmesinden kamuoyunu daha sık haberdar edebilmek için, bilançosunu ve kârmı yıl içerisinde de açıklamaya karar vermiştir. 30Hazrtanl982Bilancoözeti AKIÎF Nakit mevcutlar (Kasa,TC Merkez Sankası ve Bankalar) Hazine Bonolan 4.674.478.000 CTL) ERSİF Mevduat Eeeskontlar Sermays TedekAkçeler Kâr Toplam Pasifler 30.6S3.736.00a 2587.909.000 4.000.000.000 230.406.000 449.I03.00U SO.647.515.000 1.000.925.000 7.330.644.000 24.236.079.000 50 647.51S.0OO nan yönetimi Filistinü gerülalann Batı Beyrut'tan aynimasmı denetleyecek olan çokuluslu banşgücü için dün ABD, Fransa ve Italya'ya resmen baş vururken, îsrail bakanlar kunılu dün ilgili anlasmayı onay ladı. Banşşücünde yer almalc üzere salı günü Napoli'den 5 çıkarma gemisıyle yola çıkan 1.800 Amerikan deniz piyadesiırin bugün Beyrut açıklannda olması bekleniyor. Dün Kıbrıs'a varan Fransız birliği yann sabah Beyrut'a çıkan ilk barışgU cü olacak. Pransız askerleri geldikten sonra yann öğleden sonra ilk KlisHnli grubu Beyj rut"u terk edecek. Batı Beyrut'ta FüistinJüera ait çeşitli merkezlere karşı bora balı saldmlar gerçekleştirüdi. 5 ayn yerde otomobillerin içine yerleştirllen bombalana çok sayıda insanın yaralanma. sına yol açtığı bildiriliyor. ÎSRAtl, ASKlERt KAÇIKILpl îsrail Ordu radyosu, Pilistâ»B gerillalann bir tsrailli askerl kaçırdığını ve îsrail mevzfc lerine karşı top ateşi açtığıra bildirdi. îsraü'in bir askerl büdirisinde, 4 gerillamn kaçırdığı askerin Burc El Barajni mülteci kampına götürüldüğü 6na sürüldü. îsrail, kaçınlan aske. rin serbest bırakılması için glrişimlerde bulundu. Yetkililer, Pllistinli gerillalann Beyrufu boşaltmaya başlamasından önca askerin serbest bırakılması sar tanı öne sürüyorlar. Radyoya göre Pilistinliler aynca Beyrut'un doğusunda tsrailli askerlere ateş açarak ikisini öldürdü, dördünü yaraladı. Bu arada Dogu Lübnan'da îsrail hatlanna sızmaya çalışan 2 gerilla öldürülürken, 2'si de tutsak alındı. Bu arada îsrail yetküilen. Sunye'nin elinde esir bulunan iki pılotlanyla ilgili olarak halâ hıçbır istekte bulunmadüar. llgililer bu konunun, ilerids Suriye askerlerimn Lübnan' dan aynlması görüşmelerinda, Israil'ln öne süreceği bir koşul olacagını belirtivorlar. Beyrut'takl durumdan Jyinv ser görünen ÂBD'nin, BM Genel Kurulu'nda, îsrail'i km*yan ve PKÖ'yü destekleyen bır önergeye îsrail ile birlikte red. oyu kullaamaya bazırlandıgt bildiriliyor. Arap ülketerinia hazırladığı önergenin, Arap temsücüerin Konuştnalanrun aksine ıiıtniı bu* metin olduğu beUrtiliyor. önerge, Filistinlilerin bağımsa bir devlet kurma hakkrm ve Birleşmiş MiUetler GUvenUk Konseyi kararlanna uymayaa îsrail'İn innnnTnnKinı ÖDgÖ rliyor. önergenin ılımlı bir dille ha jnrlanmasnun, ÂBD'nin çekimser kalmasını sağlama ve böj>lece îsrail'i yalnız bırakma a» tnacıru taşıdığı belirtiüyor. SEÇtM ERTELENDÎ Dün yapılması gereken ISüanan Devlet Başkanlığı seçinıt güvenlik nedenleriyle paaarto» ai gününe ertelendl. Lübnan, Barışgucu icin ABD, Fransa ve * Italya'ya basvurdu • Dış Haberler Servlsl Lttb Mevduat Karşütfdan Krediler Toplam Âköfler Arahkfâffl İhtisas bankası olarak çalışmasmm daha beşincî ayında Uluslararası, uzmanlaşmasmın sonuçlarını almaya başlamıştır: • En büyük iki yüz sanayi ve ticaret kuruluşunun dörtte tiçü, ihtisas alanına giren faaliyetlerini Uluslararası'na kanalize etmişlerdir. • Türkiye ve hatta Ortadoğu'yla iş yapan büyük yabancı kuruluşlar ve bankalar, Uluslararası'yla çalışmak eğilimine girmişlerdir. • Uluslararası'nın verdiği krediler, mevduatı, kârlılığı ve genel olarak iş hacmi beş ay içindeon kat büyumüş ve Uluslararası Türkiye'nin sekizinci büyük özel bankası olmuştur. • Ve Uluslararası, personel ve şübe başma kredi, mevduat, kambiyo kârı ve umumi kârda bütün buyük bankalar arasmda bırınci sıraya yukselrniştir. SOCTUÇ ORDUSUNA VUR EMRİ VERİLDİ Itaji Haberler Servisl Hbı> dlstan'da polis sendikasının başlattığı ayaklanma taalkın da yer yer katılmasıyla sürerken, hükümet ordu birliklerin» vur emri verdi. Ayaklanma ülkenin başkenti Bombay ve birkaç önemli kentte daha yoguıv laştı. Bombay'da dün mejd». na gelen olaylarda askerlerin ateş açması Uzerine ölenlerin sayısı dörde çıktı. Polisin başlattığı ayaklanrnala ra yer yer halkm da' katıldıgı kaydedilirken, ülkenin beş büyük sendikası polisin başlattığı ayaklanmayı desteklemek a n » cıyla geneı grev çağnsı yaptılar. Bombay'da 250.000 tekstfl işçisi ayaklanmaya katüarak, polisin yollara barikatlar ktu> masına jardımcı oldular. HİNT Ağustos 1982 ihtisas bânkacıhgı uygülamasmm birind yılında Uluslararası. hem ekonomimizin en hızlı büyüyen ihracat ve dış taahhut sektörlerinin uluslararası ılişkıler alanında hayatî ıhtiyaçlarını karşılamakta, hem de buyüyen imkânları ile, her alanda yenilikler önermekte, yeni uygulamaların oncusu olmaktadır; Uluslararası, TC Merkez Bankası'ndan normal ihracat leeskontlan dışında destek talep etmemesini ye destek almamasmı, kaynaklannın ye likiditesinin yeterliliğine, kârlılığımn yüksekliğine borçludur. • Yılm ilk 7 ayında, Uluslararası'nın, yalnızca ihracattân. sağladığı döyiz 220 milyon doların üzerindedir. (Bu miktara işçi dövizleri dahil degildir.) Bu meblağ, geçen yılm aynı döneminde Türkiye'nüı toplam ihracat gelirinin % 10'una yâkmdır. • Uluslararası, ihracaümızm gelişmesi için *dış kaynaklan araştıran, bulan ve 45 milyon dolann üzerinde prefinansman sağlayarak, bu alanda da öncülük yapan bankadır. • Uluslararası, yurt dışı teminat mektuplan için en büyük konsorsiyumlara (örneğin 76 milyon dolar) davet edilen bir ihtisas bankasıdır. • Uluslararası, akreditif ve kabul/aval konfirmasyonlarını kolaylıkla bulan, yalnızca içinde bulundugumuz Agustos ayında Ayrupa'ya tek kalemde 24.778.000 dolarlık akreditifin teyidini sağlayan bankadır. Ülkemiz için yeni olan bu bankacılık modeünin bir yılda elde ettiği mutlu sonuçlar, Uluşlararası'mn ekonomımize ve bankacüık sektörumüze katküandır. AET: Çelik anlasmasını uyguluyomz Dış Haberler Serrlsl AET Dönem Başkanı, Danimarka Dışişleri Bakanı Kjeld Oleson, ABD ile AET arasmda çelik ithalatı sınırlandırması anlaşıua sınm, ABD çelik üreticilerinin reddetmesine rağmen yürürluğe gireceğini bildirdi. AET lideri, AKT'nin ABD'ye yapacağı çelik ihracatmı yüz. d3 5,75 ile sınırlayan anlaşroanm yürürlükte kalabileceğinl rmduğunu açıklarken. ABD Tl caret Bakanlığıda ABD çelik şirketlerine anlasmayı kabul ettirebilmek için özsfçaba göstermeyeceklerini açıkladı. Anlaşma geregince AET1 01kelerinin çelik üreticileri, ABIJ pazanndaki paylannı yüzdo 6^ten 5.75'e indirecek ve ABD çelik şirketleri de ABD yönetimi nezdinde, AET ülkeîerinia haksız rekabete girîştiği yolundaki şikâyetlerini geri alacaktardı. Anlaşmanın 1 ekimdo yil rttrlüğe girmesl kararlaşörü ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI A^. M Banka!*r Cad. Is<artlwITe!:45OO3OTekfcs: 24320 ibfo tr ULUSIARARASI ut
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog