Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 12 20 AGUSTOS 1982 Oduncular: Halk sıkıntı çekecek Ozel depoların kent dısına cıkarılması sorunu cözmedi Şenay KALKAN r TGS'nin Anayasa Paneli: Orhan Cemal Fersoy AAilli iradeye mukavemet mümkün değildir * stanbul eski mületvekili, Anayasa Komisyonu eski tiyesi ve Mılli Egitını eski Bakanlarından Orhan Cemal Fersoy, Anayasa tasarısmda büyük zaîiyetler olduğunu söyledi, «Milli iradeye mukavemet müm kün değildir» dedı. Fersoy'un. Anayasa üzerindeki görüşleri şöyle: «Anayasa üzerinde yapılan tartışmalann yarım ağızla ifade edildıği dikkati çekıyor. Herhalde yetennce güven duygusuna sahip olunmadığı için bu böyle oluyor. Işin esası hakkmdaki düşüncelerim: Devletin varüğı içm üç unsurun bulunması şarttır. Bunlar; millet. ülke ve hakimiyettlr. Bu unsurlann ikisl maddi, birl hukukidir. Anayasa bu büttinlügü temin edecektir. Ve hakimiyeti düzenleyecektiT. Hakimiyetin kaynağı klm olmalıdır, hangi mtiessese temsll etmelidir konusu hür demokrasilerde mesele defildir. Temel ilke milli hakimiyet olacaktır. Ve bu müli meclislerde temsil edilecektır. 1961 Anayasasmda yürütme orgam güçsü2dü. Nefâce ltibariyîe, bu Anayasa tepki ve hmç almanın bir ifadesıj'dî. 1982 taslağmda da büyük zaflyetler var. Anayasa tatbikatcılarm gorüş ve fikirlerinden yararlanarak degil, nazariyatçılarm fikirleriyle mevcut şart ve telkinler ıoeri«:inde şekîUendinlmıştır. Atatürk iîkelerınden kaynaklamyor ise, ki böyle ifade edilıyor, onun sıyasi temel ilke ve müesse&esini e^as almalıydık. Ata özel odunkömür deposu sahipierı îstanbul'un kömür gereksinîminin karşılanamadığından yakınırlarKen Kömür Tevyıi Müessesesi yetiklılen komür alrnak ıçın yapıian başvurula rm çok az olduğunu, başvu ruları bekledîklpnni bellrtıyorlar. Bu arada fiyatlar da hızla artıvor. ö?ellikle komür fiyaüarmdaki artış lann çok vuksek olduğu be Itttilıyor. Geçen ay içinde 4 bin liradan satılan Mnvit komıirü bu günlerde 5 bm 500 liradan alıcı buluyor. ^ îstanbul Yetukapı daki bir komur deposunun sahibi olan Orman Yüksek Muhen «Yakıtsız kış gclecek» disl tsmail Rasih Günesülke, depolarm kapatılruası ve yer gösterilmemesi nede niyle odunkomürün karaborsaya duştüğünü. bu nedenle de halkın kömur is temini karşılayamadıkları nı söylüyor. Belediye taıafmdan kapatılan depo sayısının 500' lin (ıstündp olduğunu, Alıbeyköy ve Kocasman'da ken dılerine ayrılan yerlerin bir yanlış anlama sonucu ancak 2030 depoya yetecek biçimde hızınandığını belirten Gtineşülke. deposu kapatılan ve yenı bir depo ya sahip olraayan tuccann, claha öneeden tnal bağlantısı yaptıgı müşterilerınm bı?zat yertenne gıderek. çoğu ke/, fle faturasız. eksık tartıda tnal sağladıgım anlatıyor. Eğer depoları kapatılma mış veya yerleşme işiemlerı gecikmemiş olsaydı özel ke sım olarak bu ay en az 20 bın ton odunkömür satacaklanm söyleyen Güneşül ke halkm istemîni karşılamakta güçlük çektiklerint sorıınım çozülmeTnesi halin de, İstanbal'u yakıtsız bir kjşın beklediKini so?:lerine ekliyor. fb «Başvuru çok az» Geçen yıl Îstanbul'un kö mür gereksinımıntn 225 b1n tonunu karşıladıklannı, bu yıl bu miklann 3O0r350 btn tona nlaşacagım "bellnen îstanbul Kömür Tevzîl Mu es^esesı yetküıleri ıse kömur stoklarımn yeterli olduğunu, ancak kendüerıne çok az kişınin başvurduğunu söyltiyorlar. Kuruçeşme. Merkezefen lade isteii reddedildi Fransa9 ABDHe vermediği ASALA militamm sımrdısı etti FARIS. (a.a.) 6 h u&n ben Fransa'da gdzaltmda Vmlunan ve ABD'nm Los Ange >s kpntinde ıki bomba oîayı na katıldığı belırîenen 29 yasın claki Irak asılh «ASALA» ralıtanı Vicken Çarkntyau. Was!h;ngton'un resmi gırişımlerine karşın bu ülkeye verilmedi ve Fransa'dan sınırdışı edlldı. Konuya ilişkin haberi veren «Associated Prcss» ajansı, ABD'nm yargılama ıçin îkî res inı istemirfe karşm, konuyu mceleyen Fransız tnahkemesinin «•iadrvt perebtiren dıırum olma <hğına» karar verdi ve salıverilen «ASALA» mllitanmın Kıbrıs'm Rurn kesımine gittığini bıldirmekte. Los Angeles Polisi, Çarkutyan'ın mayıs ayında keıitin çeşitli yerlerine bomba yerleş tîrmekten sanık olduğunu belîrlemiş ve militanın 26 jnayıs'*a Isviçre Bankası'nın Los Angeles Şubesi önüne ve 4 (Arkası 9. Sayfada) O Türk devletî, iddia makamırun söylediği gibi serbest ekonomiye dayanan, işverenlerin istediği gibi atkoşturduğu bir düzenin yaratıcısı değildir. Rıza Güven: Sımf mücadelesi karşılıkh cıkarları korur • tstanbul Haber Servisi DISK davasında sorgusuna başlanan Genel Ba$kan Vekili Rıza Güven, sımf sendikacıliğmm 274 sayıb yasamn tanımladığı tei)dıkacılık olduğunu söyledi. 18 Agustos gunü yapılan duruşmada smrf mücadelesi ile sımf egemenİ!ğinin farklı şeyler olduğunu, DÎSK'ın sımf mücadelesini öngordulrunü vurgulayan Guven, sınıf mücadelesinin karşılıkh çıkarlarm korunması ıçtn vapılan mücadele olduğunu söyledi. Duruşma YarRicı Çetin Güvener DÎSK'm topluma hakimivet esasına davah stnıf bilincinın yaratılmastnı aınaçladığı ıddiasına karşı dıyeceğinı sordu. Rıza Güven tddianamede bu turden çeşitli suçlamalar yer aldıgma ışaret ettlkten sonra. DtSK'ın kaynağın» 1961 Anayasası'ndan alan 274 sayılı sendıkalar yasasına gore kurulmuş, tüzu&ünu ılgih Opvlet makamlanna vermış. 1980 yıhna kadar 7 kez genel kurul yapmı$, butün toplantıları hukumet komiserJennin guvenlik kuvvetlennın. gi7İı pohslerın gözetım ve denetiminden gecmış bir kuruluş olduğunu belirtti «Acık ve Anayasa'yı savunan bir örgüttür. Böylesi acık ve yasal bir örgiıte böylesine bir suçlama getirmek için 1961 Anayflsası'nı ve buna batdı yürürlüktpki yasalan yok sayrnak gerekir.» dedı. di. Maltepe, Kadıköy, Haydarpaşa ve Beykoz'da 6 de poya sahip oiduklannı belirten Kömür Tevzii Müesse sesi yetkilllert bu yılkl kömür satı'ş îiyaUarımn, Agaçlı kömürü Îçin 4 bin. Çan kömıirü için 5 bin 800, Saray kömiiru için 4 bin, Orhaneli üömürü için 4 bin 850, Sonıa komürü içinse 7 bin 100 lıra olarak belirlen digînl açıklıyorlar. Yetkill\er, her başvnramn gereksl nimini karşıladıklarını, an cak nakliyeve kanşmadıkla rını da ekliyorlar. Bu arada. konuya ilişkin olarak görüşlerıoi aldığımiz tstanbul Mahrukatcilar Dernegi (OdunKömür Esnafları Dptne*1> Baskanı Snat Taikın. şıınlnrı söylüyor: «Bu yıla kadıır kesimint yapan knyliî Belediye'ye odunun ölçflsttne çöre bir rüsiırn oder ve satışmı kcn d! yapardı. Bu yıl yenl bir nygnlamaya greçildf ve Belediye, odunn köylfıden satın alıp ihaie yolu ile satı•a çıkarmaya başladı. Be• lediye'nin verdig:i iîcretî az bnlan köyiii de odun kesimini yavaslattı. Böylece se çen yıl 4 hîn 650 lira olan odunun alış fiyatı bu yıl 7 bin 600 tiraya ulaştı.» Yalni7 odunda değil, 1inyit kömttründe de Belediye1 nîn koyduğu narhm alış fllanron çok çok altmda kaldığmı belirten Yalkm daha sonra şöyle konuşuyor: «Bi? Dernek olarab, Belcdi yenin. artan nakliye masraf lannı dikkate alan hir fiyat tarifesi ohıştıırmasinı. va tanzim satıs yapmasm? va <Ja odunkömürö bize betJî b!r fîyattan Ketirmesîn! îstfyoruz. FJ^er odun ve kö ınürü bîyfe Ketirirlersp hi7 de kârsız olarak satış yaparıf/.x> Taslaktaki işciişveren ilişkileri tartışıldı t s t a n b u l Haber Servis! Türkıye Gazetecüer Sendikası'nca duzenlenen Anayasa Paneli nın ikıncı ve son gunünde «Ana jasa taslağı çerçevesinde işçi î^veren ilişkilerU tartışıldı. Fanel'de Anayasa taslagmın bıçım ve içerık yonünden yanlışlarla dolu olduğu, ışçı hakla^ nnm ve ssndıkal ozgurlüğtiıı t>uyUfc olçude kısıtlandlgı gönişune yer verıldı. Sendikalaıın politık faalıyetlennın yasaklanmasıyla dernek düzeyıne mdinleceği belırtilerek, «kısıtlamalarla bir yere varılamaz» denildi. Gazetecı Şükran Ketenoi'nıa yönettıgı ve kalabalık bır dınleyıcı kıtlesının ızlediği Panel'e konuşmacı olarak Prot. Mttnir Ekononıt, Prof. Toker Derell ve Prot. Nuri Çelik katüdılar. PROF. MUNtR EKONOMt İlk konuşmacı olarak söa alan Münır Ekonomı hazırlanan taslakta sosyaldevlat ilkesmın madde olarak yer aldığııu ancak yasanın bütünündeki maddelerde açık bîr şekilda görülmediğıai soyleyerek şöyle dedi: «61 Anayasasi'ndaki sosyal devlet bu taslakia pek göziikmemekte. Orneğin (ucretlı izın haklarırun kanunca düzenlene ceğı), tnaddesini aynen alttnş(Arkası 11. Saytada) I FERSOY «1982 Anayasa Taslağı dünyayı hayran bırakan Ataturk'ün temel flkesine yeterince yer vernüyor» diyor.. türk. 1919 yüından ltibaren milli hakimiyet prensibinl savunmuştur. 1920 de bu temel iikeyi müesseseleştirmiştır. Yani, TBMM'yi toplamak suretlyle, haklmiyethı kayıtsız şartsız millette oluşu ilan edilmışttr. Türk milletinin tek ve gerçek mümessill TBMM'dir. Atatürk, en büyük eserim TBMM'dîr derken, toplantı yapılan bînayı kastetmemiştlr. Millet iradesının karargâh yerınl göstermlştlr. Yürütme orgam, bu mtiesseseden c»kacaktır. Tekrar ifade ediyorum bu gorüş çağdastır. Milli hakimiyet nrensibinden kaynaklanan temsili hü kümet slstemi güçlüdür. Millet iradesı üzerinde gölge ve ortak yoktar. İstanbul Esnaf ve Sanatkâriar Kooperatifleri Birliği Başkanı: İbrahim Saffet Oma1 Sosyal barısın olmayacagını simdiden söylemek kehanet sayılmamalı evlet eskı Bakanı İbrahim Saffet Omay, «1961 Anayasasını hanrlayan Meclisin bir iiyesi olmakla beraber itiraf edeyim ki, 61 Anayasasmm hir ölçiıde de olsa kendisinden evvelki yönetime tepkî gösterdisi, reddi ve inkârı mümkün oltnayan bir gerçektir» dedi. Ulusal egemenlık kavramına ters düşecek, uygulamalarda sürtüşmelere neden olabileceic hususlardan dikkatle kaçınmak suretıyle Cunıhurbaşkamnın yetkilerinın dengeü bir ölçüde artınlmafei gerektiginî belirten Omay'ın görüşleri 07etle şöyle: «Cumhurbaşkanma, Basbakam gorevden alma yetkisi feestnlikîe ^erılmemelıdlr. Senatodan vazgeçilerek tpfe Meclis sistemıne donülmehdjr. Devlet Danışma Konsejn gereksizdır. Sendikalar parasal Işleri bakımtndan herhalde devlet denetimine tâbi tutulmalı. fakat politika dışına itilmemelidir.» Omay daha sonra şunlan ekîedl«Yoluo basında tken arz etmek Isterim ki. 1961 Anayasası 11e tanmmış özgtirltiklerden ve hakiardan gcrilemek. olumlu sonuçlanacasrına kus kum bulunmayan referandumdan sonraki dönemde yeni bir takım bıınalımlara neden olabilir. Böyle olunca da, sosyal barısın sağlanamayacağmı şimdlden söylemenıiz bir kehanet sayılmamalıdır. Sonuç olarak derim ki.. S»ı konusu tasarının; 1961 Anayasası esas alınarak onun aksayan tarafları bugünün Türkiye'siyle ve büyiik Türk ulusunun nabzıyla uyum saglayacak ve yiızyülar ömürlü kalarak bir biçimde diizenlenmesl ve herhalde tepki hüviyetli olmaması, naçljs kanımca çağdaş devletimiz hesabına çok daha yararlı olur.» SENDİKA KURMA Dev Sol davasında 3 sanık tahliye edildî ÎSTANBUI. Sanıklardan 146'sımn idam cezası ıstemiyle yargılandığı 433 sanıklı yasa dışı Dev Sol davasında sorgu lara devam edildi. 3 sanık tahlıye edildi. Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı 2 nolu Askeri Mahkeme sı"nde gdrülen davanm dünkü duruşmasmda Dev Sol'un Merkez Komıtesl üvesi ve Tür kıye genel sorumlusu olduğu Mdasıyla yargıianan Dnrsun Ka rataş ıle Hüseyin Solgun'un sor gulanna geçildı Sanık Karataş sorgusundan hnce kendısı içm yapılan yayınlar hakında bir ga zete hakkmcla suç duvuru&uncia buhınmak ısteven dılekçesl ıle işkenoe ıddalarını içeren dı lekçelenni okuclu. Sorsjusunda tia ydzılı olarak hazırladıgı met nı okumak ıstediğım soyıedı. Mahkeme sadece ıddalara ılışkm sorulara vanıt verebıleceği (Arkası 9. Saytuda) Güven, Anayasa'nm çahşanlar ve işverenler îçin öneeden İ7m almaksızm sendika kurabilmelerı hakkuiı tanımakla sınıflann var olduğunu kabu! ettiğını bildirdi. Çağdaş, demokratik toplumlarda sınıfların varhğı ile bırlıkte sımf mücadelesinın varlıgı ve mucadelesınır de doğal olduğunu, sınıf muradelesının büyuk bovutlara varmaması içm de, sendikal ozgurluklenn tanındığuu, ışcîlere prev hakkı tanındtğım anlattı. «DtSK'tn ve benim Türkiye'deki sınıf raücadelesinden anladığımız, işcilerin ekonomik, demokratik ve sosyal haklannı koruruak ve getiştirmek, kalıcı duruma getirmek îçin yapılan mücadeledir. fddianamede DİSK'in ortaya koyduğu yasal grev ve milinglerle devlete karşı olduğu ^eklindekt suçlamaları red ediyorum. Çünkü"ö>el sektör iş yerlerinde DÎSK'in koydngu grevlerde devlet işveren dahi değildir.» şeklinde konuştu. (Arkası 9. Sayfada) B» arada komür fiyaMarının artışının ocak sabiplerinden Kaynaklandığı da iddia ediliyor îstanbul'un hnyit gereksınlmini genellik le Kemerbursaz dolayların daki 150 llnvıt ocagının kar şıladîgım beürten ılgililer. buralardan Anadoîu'ya ko~ nııır sevkıyatı yaptlmasmın da fiyat artısianna neden nlducunu ilerı sürüyorlar. Bu gorüş vutttaşlar tarafın dan da paylaşılıyor ve ocakiarın ^ikı bir sjekilde de netlenmesı. kaçak satii?!arın onlenmesı isteniyor. 41 «Ocaklar denetlensin» Eski parti yöneticileri kooperatif yönetimlerinde görev alamasınlâr t s t a n b a l Habor Servisl îstanbul Esnat ve SanstkArlar Kefaiet Kooperatifleri Birlığl Başkanı Hlkmet Tırmwıdıoğlu, Anayasa taslağffidaki koo peratifçılıkle ilgili maddelerı elestirdi ve eskı parti yönetü»ierırun kooperatif iıst kuruluslannda görev almalasının önlen mesini istedi. Tırmandıoğlu, konuya ıhşkin gorüşleruıi şoyle açıkladı: «19B1 Anayasası'nda her tür kooperatifin gelişmesi öngörüldüğü lıalde, İSS'Î Anayasası'nda ürettmin artınlmbsuu tüketicinin korunmasııu amaçlayan kooperatitlerin seli^mesi görevi devlete verilınls oluyor W, böylece tanm kesimi kooperatiflert ile tüketin kooperatifleri dujıntlaki, örneğin; Yapı kooperatiflpri, Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet boofperatlfleri vb. kooperatifier madde kaps amı dışında bırakılnıı^ kaııısım veriyor. Bu madde trfn tüm kooperatifleri kapsayacak hyçimde düzeltileceğini umnyo46. madde çok yerinde bir hö küm getirmektedir. O da (kooperatifler siyasetle uğraşamaz ve siyasi partilerle işhîrliği yapsmazlar) hfikmüdür. 1961 Ana yasası'nda bulunnıayam bu hükum, (gerekllliği fantedilmiş olacak ki), 1969 yılında yurfir* lüğe jriren, 1136 sayıti kooperstiDer kanununun 92. madde stade yer almıştır. Bu açık httk me rağmen, kooperatifleırde, siyaset yasağuıa işlerlik kazandırmak mümkün olmanuştır. Bazı parlamenterler, bir kv sım kooperatif üst kuruluşlan yönetitninde çörev almaları, bu kooperatifleri siyasete soıkmustur. Bunun çok kötü örneklerini ve sonuçlarıııı gördük. llJ(i sayılı koopcratiller kanununun tasansmda 56. madıOenin ?. fıkrasında önenıli hir hiıküm mevcut idi. Bu fıkjra (sfyasî partilerin ilçe, il ve merkeat knrulları yönetiminde görev alan ortaklar, aynı zamands kopperatif yönetinı kurulu üyeli|ine seçilemezler) biçinünde idî. Hükümetçe iüzuın görülen bu fıkra Reçici komisyonda 1961 Ana>asa.sı"nm 11}». maddemne aykırı sajılarak tasandan çnkanlmışür. Tasannm geçici maddeleri yazılınanuş veya agıklanmanuş bulunmaktadır. Bu geçici nıaddeler ar**ıo«la eski parti yöneticilermiıı it£ la kooperatif üst kuruluşlartoda görev almalarını önleyecek Iıüküm varsa sevînirîz.» 1T17.. D d Kendısıyle bu konuyu gö riistügümü/ II Vehbi İ/sal adlı yurttaş kendi tuttugu savıları gosterıyor ve şöyle diyor: «Istanbui'da halkm bıiyiik bir coçıınluğu linyit kö müriî yakmaktadır. Kömfır çok pahalı hir fiyatla satıl maktadır. Kömüriın tonu 20 temnııi7da 4000, S0 temmnzda 4500. 4 açustosta 5000 liraydı, bugiin 5500 li ra oldu. Trakya'nır» Karadeniz kıyif.inna yakın bîr yprde çıkarılan kdraurün fi yatı bu kadar olmamalıdır.» «Kömür çok pahalı» ÎNecati Cebe insan ne diyecegini sasırıyor alıkesir eski mılletvekili Necati Cebe. «Taslak, toplumumu/a 'musakka' ya da 'yuınurtasız om let' sunarcasına. dü^iinre <izgrürlüs:ıı, düsiıneeyi açıklama ve yayma özgıırliiî^ii olmavan bir demokrasi sunuyor» dedi. Tasarının 1961 Anayasasını terörün kaynagı olarak gorme yanlışhgından yola çıkarak, terorün söz konusu Anayasasmın uvgulanma&ından deâit. uygulanmama'iindan kaynakiandıgını Rörmeme^likten geldiâint belirten Cebp «Taslak. hem Atatttrkçiiliiğrft hom de Atatiirk diismanlıfeını içerivor» diye konuştu. Cebe daha sonra şu görüşlerl açikladı: <Nerestaden bakılırsa bakılsm i~ lertutar yam olmayan, demokrasl ve insan hakları kavramlarına yabancı. toplumu tümüyle kucaklamak tan. uzak, tüm toplumun değil küçük bir azmlığm istemlerini yansıtan, kendi îcınde bile tutarsız. içeriği gibl dîli de bozuk olan böylesi bir metnl, «Anayasa taslagı»diye Türk ve dünya kamuoyuna sunan kisinin. sıradan bir \Tirtta5 olmayıp bir Anayasa hukuku profesörü olması. karşısmda insan ne diyeceğinî. nasıl diyeceğinı şaşmp kahyor. Yapılacak tek dogru şey. yanhş varsayımlardan yola çıkan ve temelinde TUrk ulusuna güvensizlîk yatan bu metni. îbrahimoğlu Aldlkactı ıkilisıne gerı verip toplumumuzu gerlye degil ileriye götürmeyi amaclayan ?enl bir Anayasa taslağı hazırlamaktır.» YOK " AMA, 3 3 kilo saf esrar elegeçirildi I s t a n b u l Haber Servisi Naıkotık Şube dedektıüerınce gerçekle5>tırılen bir dızı ope rasyon sonucu, Anadolu'dan Istanbul'a satışı yapılmak üzere getııılen 33 kılo sal toz esrar ele geçırildı. Olayla ilgıli ikı kışı gozaltına alındı Istanbul Emnıyet Mudürlüğu yetkılılerınden edınılen bılgıye gore, alman bir ihban değeriendıren Narkotık Şube dedektlflerı, eskı esrar satıcısı ve sabıkalılardan Mehmet Yılmaz'ı izlemeğe başladı. önceki gün Bakırköy Haznedar Sokak' tan ellennde ikı torba İle çıkan Mehmet Yılmaz gorevlılerce gozaltına alındı. Emnıyet Müdurlüğü'ne getirilerek sorgulaması yapılan, sanık torbalardaki 10 kilo esrann dışında ellennde 33 kilo sal toz esrar bulunduğunu ve bu işi Bamazan Yığit adlı kişı ile birlikte vürüttüklerini söyledi. Daha sonra Narkotik Şube dedektiflerının yaptıklan bir baskın sonucu, Bakırköy Haznedar Bozkurt Sokak 9 nolu ev de toplam 23 kilo saf esrar daha bulundu. Aynı anda Ramazan Viğit adlı kışi de kaçmak istediği sırada yakalandı. Yetkililer, Mehmet Yümaz'm esrar satmak suçundan 3 ayrı sabıkasının bulunduğunu ve 1966 yılında ylne Istanbul'da 9 kilo baz morfinle yakalandığınj bildirdi. Ote yandan. evli ve iki çogugu olduğunu belirten Mehmet Yümaz, «Yakalattığı mallardan ne kadar kâr edeceği» sorusuna da şöyle yarut verdi: «Abi btmdan edecegnn kar par» a * yünjaı, En fszla 4(T bin Hra tn B BTBUfiT KAVU Erim'in katil sanıklarını saklayan mimar 10 yıi hapse mahkum oldu tstanbul Haher Servisi Eski Başbakanlardan Nihat Erim'in öldüriilmesi olayının sanıklan Harun Kartal ve \slan Tayfnn özkök*Ü evlnde saklayan Mimar Şeref Yalçın, tstanbul Sıkıyönetam Komutaıvıiğı 3 no'lu Askeri Mahkemesince 10 yıl 4 ay hapse çarptmldı. Dün sonuçlanan davada kararını açıklayan mahkeme heyetı. Yalçın'm DevSol adlı ya sa dışı örgüte Uye olmaktan ey lemine uyan TCK"nın 168/3. v« 296. maddelert uyannca cezalandınhJıgını bildirdt. Aynı davada yargılanan Erhan Baslnırt da TCK'nın 168/2. maddesl uya nnca 6 yıl 8 ay hapse mahlrunı «•diîirkPn Mehmet Aslan. Mehmet Hilml Helvacıo&lıı. tfimall Wp ve Mün«r KJremltçl'nin de lil vetersizHginden beraatterl ka tarlaşttnldı. Kartal ve Öçkök. Mîraar Şa. wt Yalçmin yen&bydeö •«tnda 39 fflirt 1981 füntl •!• m Kalp nakli konusunda büyük umut Bünyenin yabancı organ reddîni önleyen yeiii bir ilac bulundu «Cyclosporine» adlı «Harika ilaç» sayesinde organ naklinden sonra yaşayanlamı oram büyük ölçüde arttı. Dış Haberler Servisl Dunyada ilk kez Güney Afrtkah Dr. Bernard tarafuıdan gerçekleşttrilen kalp nakli. bir süre sonra eskı çekiciliğini yitirdi. Çünku oünye yeni organı reddedıyor, bu olguyu önlemek için hastaya büyük miktarlarda verilen (laçlar ise, yan etkiler. yapıyor ve organizm* bu kez bir dizl haatalıga karşı direndni yitiriyoröu. Ancak son zamanlarda İs •vtçre ilaç şirkeö «Sandoz» tarafmdan geliştirilen yeni bir ilaç bu konuda büyük umutların doğmasına yol açtL Tıp yetkililerinin «mucî ze ilaç» diye adlandırdıklaıı yeni Uacm adt «Cyclosporine*. «Time» dergısî balen deneme agamasında olan bj ilaç sayesmde çok yakm bir gelecekte kalp naklinin «grünlük olay» niteliğine bürünebileceğini belirüyor; Teksas Tıp Fakültesi kalp nakli bölümü başkanı Dr. Barry Kahan; «Bu îlaç, kalp naklinin kapısuu açan anah tar. diyor. «Cyclosporine*, bünyenin yeni organı reddetmesini öh lüyor. îlaç, reddetme olayına yol açan beyaz hücrelenn oluşmasım engellerken, vücutta yabancı mikroplara karşı savaşan hücrelere ise <Arka«ı 9. Sayfada) SSK müfettisi rüsvet alırken sucüstü yakalandı Istanbuı Haber Servisi Sosyal Sıgoftalar Kurumu Fatih BÖlge Müdürlüğünde görev 11 bir müfettış, emeklilik işlem leri için başvuran işçiden rüsvet alırken suçustü yakalandı. Pohs yetkılüerinden edinilen bîlgıye göre, önceki akşam alınan bir İhban değerlendırea güvenlik gorevlileri, Musa Soydan adlı müfettisi Muammer yılmaz'dan 7 bin lira alırken suçüstü yakaladı. Olayla ilgiU soruşturmaya baslandığmı bellrten yetkililer, gozaltına alınan müfetöş'in bu güne kadar rüşvet alıp almâdığmm araştı rıldıgım bildirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog