Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

20 AĞUSTOS 1982 Cumhuriyet 11 (Baştarafı 1. Sayfada) nan ikî featlı handa da yükseK ıs: sonucu çatlamalar oldu ve çökme tehlıkesi belirdl. Belediye Statik Bürosu, bu binanın yıkümasa gerektiğine ksrar verdi. Yangta söndürme çalışmalan na katıian İstanbul Itfaiye Müdürlüğ* personelinden bazılannın ojtsijen maskesi takmalanna karşılık yoğun dumandan etkileıjdilderi ve hastaneye kal dırıldıklan öğrenildl. îtfaiyecilere» çalışmalan boyunca yogurt ve süt dağıtıldı. Öğ|e saatlerinde yangm yeri. ne gslen ve ilgılilerden bilgi alan tstanbul Batı Bölge Merkea Komutanı TUmgeneral Kemal Yüksel'den sonra İstanbul V&lfci Nevzat Ayaz da saat 14. 00 dolaylannda olay yerine geldi. Vall Ayaz, yangının can kay bı nlmadan ve Kapahçarşı"ya sıçpamadan atlatılmasuun İstanbul itfaiyesmin insanüstü gayreüeri ile gerçekleştiğini be lırterek şöyle dedı: «Dön saat 19.30da başlayan Çarşüı Han yanguu bu sabata aaat 08.30'da tamamen söndürülmüştür. Zarar çok büyüktür. Tesellimiz can ka.vbı bulun mamasıdır. İtfaiyemizin 13 saat aralıbsız sürdürdüğü insanüstü gayret ve çalışma dolayımyla tütn itfaiye personeline teşekkür ediyorum. Zarara uğrayan hemşehrilerimiz gerekli tttm yardımı göreeeklerdir. Yan grnıu kesin çıkış sebebinin belirlenmesi ve zarar tesbiti söndürme îşlemi tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Tüm Istanbullulara geçmiş olsuru» îlk belirlemelere gbre yangırun 1 milyar lira dolayında mad di zarara neden olduğu, kıml ışyerı sahiplerinin kasalannda bulunan milyonlarca liralık çels Milyonlarca lira (Baştarafı 1. Sayfada) tik rejim denemeyeceği için, celerlnl kaybedeceklerdlr, kaybeden sadece işçiler de• Nfhayet, bu alandaki ğıl, ulusumuz açısınden detüm kazandıklannı kaybede mokratlk rejîm olacaktır. 0^ Kaçak mücevrehlerle yakalandı ceklerdir. Anayasa Tasansı bu baliy Ermeni asıllı Tiirk vatandaşı Arsen Türpanciyan. dün Yeşllköy SENDİKASIZ DEMOKRASİ le aynen gerçekleşirse, açık Havaalanınâa 15 nıilyon lira degerinde kaçak müccvherle yurt TürkIş Yönetim Kuruiu a ça ve keslnükle bilinmelidîr dışıns çıkmak isterken yakalandı .Sanık, kuyumculuk yaptığını çıklamasında Anayasa Tasa kı, çalışma hayatına barış, ve müoevherlerin eşine ait oldnğunu öne sttrdü. nsı ıla «Sendikasiz bir de güvenlik ve üretim degil. • Cibuti Dışişleri Bakanı îstanbul'da mokrasl amaçlandığı» belir kargaşa, güvensizlik ve yok Eesmı bir zıyaret için Türkıye'de bulunan Cibuti Dışışlen ve tilerek şu göruş savunulu su'luk getirilmiş olacaktu. Işbırlıği Bakanı Mumin Batdor Farah, dün İstanbul'da inceleyon Haklannı yasal yollardan. rae ve temaslarda bulundu. Konuk bakan, Devlet Demir Yotları «Bu hakîarı bugune kadar demokratik kurallar çerçeve nm Haydarpaşs'daki liman ve ınşaat tesislerinl gezdi. sağlayan işçilenn biraraya sinde hür sendikacılık anla 0 17 kokoreç imalathanesi kapatıldı gelerek kurduklan sendika yışı Ue korumaktan yoksun Kentte satılan kokoreçlerin sa.elığa zararlı olduğu yolundakî yalar. bu haklan koruyan ve bırakılan işçiler, çeşitli zor kınmalar üzerine denetimleri »ıklastıran belediye ekipleri, bir geıiştiren de yin e işçilerin lamalarla, yasa dışı yollara tründe 17 kokoreç imalatbanesini süresiı kapattı. seçerek görevlendırdikleri Itilmis olacaklardır. B Çöp bidonunda 2 tabanca bulundu (Bsvtarafı 12. Sayfada) sendika yöneticısi işçılerdir. Bu nedenledir ki, Turk Iş Kadıköy Erenköy Tozonlu sokaktaki bir apartmanm bnündeki lar, ancak ücret sözcüğünti uYönetim Kurulu, Işçiler adı çöp bidonunda 2 tabsnca, bir şarjör bulundu. Tabancalann sanutmuşlar. Bu sosyaldevlet an Bu tasan ile amaçlanan ise, na yüklendiği toplumsal so hipleri eraîtırılıyor. layışıyla bağdaşmaz. Ücretli iı sendikasiz işçiler ve sendikanl Anayasa'da güvence altına siz blr demokrasidir. rumluluğun taşınmaz ve 41 Freni patlayan otomobil çay bahçesine girdi almamak haklarda gerilemedlr. paylaşılmaz bir noktaya doğ Çemberlitaş'tan Kumkapı'ya inen yokuşta direksiyon yönetinıini Bu gerçekler dikkate almBen ücret sözcüğüuün unutul dıgında, kurulmak Îstenen ru iUldiğini kaygı İle tespit kaybeden S4 H 1233 plakalı Hayri Aydosfun kullandığı otomobil, duğuna inanmıyorum. Kanım rejime hurriyetçi demokraetmektedir.» çay bahçesine girerek, 60 yasmdaki HUseyin Bozdağ'ın ölümüne, ca bilerek çıkanlmışür. Mustafa Karayel'ln de yaralanmasına yolaçtt. Bir başka madde de grev e*nasında meydana gelecek maddi zarardan sendikamn sonunIu tutulacağı ilerl sürülüyor. Bı rakm Anayasa'yı mantıkl» bagdaşmaz. Hazırlanan taslak blr Anayasa taslagı olmaktan çok uzaktır. Baa maddeler değlşse bile bunun gene de tutarü blr Anayasa olacağı söylenemezj» PROF. TOKER DERELt İkind konuşmacı Prof. T6ker Derelı ise konuşmasında taslağı Batı'da varolan Anayasalarla karşılaştırdı. Sendlkalarda uygulanan Checkoff sistemlnin taslakta kaldınldığını söyleyen Dereli, sendikacılığm gelişmesi için gelişmekte olan ülkelerde Checkoff sistemine bazı hatalarına karşın gerek duyulduğunu söyledı. Dereli sözlerine şöyle devam etti: «Grev ve lokavt uygulaması (Baştaratı 1. Sayfada) YHK'da çözümlenecek deniliyor. Yanl işveren 60 gün taham lertn, hakemllğe de yol açabimül edecek ve bu süre sonunlecek, raerkezl blr knvvete bağ YHK'na giderek nlspeten kendi Iı kalraak demek olacağuu» belehine bir karar çıkartacak. Bu lııttı. tür bir uygulama Singapur ve Marudas «Kıssinçer tipi yazüı giivencelerin, merkezl bir kuv Hindlstan Ingillz kolonisi oldukları zaman Anayasalan'nvete bağımlılığını gösterdiğlnl da vardı. Ancak bugün bu ülve Yunanlstrm'm nereksinimi kelerde dahi yoktur. Kesinlikle olmayan bir hakemlikle de kar model olarak kabul edilemez.» şılaşabileceğTni» öne surdü. PROF. NURI ÇELÎK Anımsanacağı üzere 1976 yıGunUn son konuşmacısı Prof. lmda ABD Dışişleri Bakam Kıssinger zamanm Yunan Dış Kuri Çelik ise sendıkalann tek işleri Bakam BHslos'a gönderdi boyutlu ve işlevsız bir hale geği bir mektupta Türkiye karşı tırılmeye çalışıldığını söyleyesmda Yunaa sınırlannm ABD rek; «Yeni Anayasa taslağı hazırlamrken yasadışı olaylar öntarafından fjlivencesinin sağlanlenmeye çabşılmıştır. Ancak bu masından söz etmişti. haklı endişeye karşın bilinmeBundan sonra Rallis htikülidir kl kısıtlamalar çöıüm demetleri bu güvenceyi tazelemek ğildir. Toplum düzeni ve siyasi istemişler ancak ABD yönetidüzen bozulduğu sürece, yasami bu biçtıtnde yazılt bir guven da yer alması gereken maddece veremijıeceğini büdirmişti. leri Anayasa'ya koysak da soSosyalist Fbsok Iktidaruun da nuç değlşmeyecekür», dedi. başlangıçta» buna benzer bazı 6 yıl boyunca Hesabmıza 6. yıl sonunda Bırıken 6. yıl sonunda güvenceler' aradığı da söylenPanel'de tartışma bölüpeşm mişti. elinize sağlanan Ilelebet paranıza göre münde Petrolİş Sendlkası GaBaşbakam Papandreu'nun ge nel Başkanı Gevdet Selvi, gazesigorta odenecek rıet yatırdığınız geçecek alabıleceğiniz çen aralıfc ayında NATO'da gü teci Ismail Cem ve Demiryolu ana para* ımkaftı toplu paifâ'*»'*'* v kredi oranı aylık gelir vencelerdejn söz etmestnisöz Sendıkası Genel Sekreteri &*cü şöyîe ytorumladıs • hit Ayrancıoğlu soz alarak, Ana500.000 TL 80.000 TL 9.000 TL •%60 •* 2500 DM «Gerçekfcn Başbakan o za yasa taslağını eleştırdüer. So%60 5000 DM 160.000 TL 18.000 TL 1.000.000 TL man tttiffek (NATO) çerçevesl rucevap bolüraünden sonra elçlndefiTfcenlngüvenllği konu leştıri yapmanın bir görev ol%60 7500 DM 240.000 TL 27.000 TL 1.500.000 TL sunu açrnıştı. Ancak, Yunanis duğu vurgulandı ve yapılaa eleş %60 10000 DM 320.000 TL 16.000 TL 2.000.000 TL tan içSn Breel blr tutum sağlan tirilerin dikkate alumıası ge%60 mas» JsbinmemiştL îstenen, rektiği belirtilerek iki gün sü12500 DM 400 000 IL 4?.000 TL 2.500.000 TL NATO fijresl filkelere yapuacak ren Panel sona erdi. 15000 DM 480.000 TL 54.000 TL 3.000.000 TL %60 herhaagi Mr saldınya karşı Htifalcm taorunınasııu öngören 'Dıledığınız dığer do\ız cın.slenyie de hnsap açurabıhrsmız. blr k m n n genel olarak ifade ve senetlerin de yandığı ortaya çıktı. Bu arada Çarşılı Han'da işyerlerinl yangına karşı sigortalayan bazı tüocarlara sigorta şırketleri dün ödeme yaptı. BUn saat 16.00'da yangın alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay gerekli önlemlerln ahnmasını istedi. Kutay çcikme teh likesine karşı Şekerahmetpaşa sokağındakı tüm bınalann mühürlenmesini istedi. Ecmel Kutay, İstanbul'u tehdit edebilecek halde olan bölgedeki binalardaki dağımklıguı kaldırılması karannın almdığını söyle<U. demokrasi GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Oerçekten, nerede bu Murat Bayrak? Sesini hiç duyamaz olduk. İnsan arasıra, bir dcmeç verir, bir kokteyl partide görülür, işadamı olarak «24 Ocak kararları» üzerine demeç verir. «sıkı para politikasını» savunur, evet nerede bu Murat Bayrak? Sorduk, soruşturduk, «Amerika'ya gitti» dediler. Geçenlerde Türklye'ye gelen bir Amerikalı gazeteci. «Murat Bayrak'ı tanıyor musunuz?» diye bir soru sorunca Murat Bey'in yokluğunu anladık. Murat Bey nerede? Eskiden Murat Bey'in demeçlerine sık sık rastlardık. 1974 yılmda «haşhaş ekim yasağı» kaldırılınca Türk basmına bir demeç vererek «Amerikalı dostlarımızla derhal sıkı temas kuraüm» diyerek haşhaş yasağmın sürdürülmesinden yana olduğunu açıklayan Murat Bey'in bugün Amerika'da olması. bu «sıkı teması» kurduğunu mu gösteriyor. bilemiyoruz. Tabii, karışamayız, Amerlka güzel bir memlekettlr, glden. gider. Eski ırkçılarımızdan bir beyefendi de geçmiş yıllarda «ver elini Amerika» diye Amerika'ya gidip. yerleşmiş, «gel askerlik görevinl yap» deyınce kaytarmış, bu yüzden yurttaşlıktan atılmış, sonra Af Yasası çıkınca, yeniden ülkemize dönüp. «milliyetçilik» yapmaya başlamıştır. Hadi. bu yurttaşımız, o zaman hakkmda açılan davalar nedeni ile bir süre dinlenmek İçin yurt dışına kapağı atmış ve Amerika'ya yerleşmiştir. Murat Beyin ne derdl vardır Allahaşkına? Bileblldlğimiz kadarı ile Murat Bey, önce AP milletvekiliydi. sonra MHP'ye girdi. MHP'de herhangi bir yöneticilik görevi yapmış mıydı. bilemiyoruz. Murat Bey'in bir suçu yok ki, niye kaçsm? Hakkında bir soruşturma olmadığına göre Murat Bey, büyük olasılıkla, bir süre dinlenmek ve ihracat olanaklarmı incelemek üzere Amerika'ya gitmiştir. Peki. dillere destan kampları ne olmuştur?. Kapanmış mıdır? Yoksa turizm patlamasma katkıda bulunsun diye yerli ve yabancı turistlere mi açılmıgtır? Yoksa, yoksa Murat Bey, blrllerine kırgın ve kızgın mıdır?. Korktuğu, kuşkulandığı bir şey ml var?. Allahaşkına nerede Murat Bey? Ne oldu Murat Beye? Evinl bilsek, gidip ne olduğunu soracağız. Fakat, duyduğumuza göre köpek beslermlş, yanmda hep azgm köpekler bulunurmuş. Köpekler, Murat Bey'in yanma yanaşanlara hemen saldırırlannjş.. Amerikalı gazetecl soruyor: Murat Bayrak'm nerede oldugonu biliyor musunuz? Hayrr... Amerika'da... «Olabilir» diyoruz. Amerika dediğin neresi? Paran varsa, atla uçağa, geç okyanusu, in gâvurun memleketine, ne var bunda? Ama elin Amerikalı'sı nlye soruyor bu soruyu blze? Benim bunlardan başka merak ettiğim iki konu daha var. Anayasa Komisyonu sözcüsü Şener Akyol, Murat Bey'in danışmanı mıdır? Bir de, Murat Bey'in Ayvalık ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisleri bundan sonra ne olacaktır? Ama, Murat Bey sakm bu söylenenlere küsüp aynlmasm, memleketlmize dönsün... önünde sonunda bu blr «bayrak yarışı» değil midir? Kendlslnden daha nice nice hlzmetler bekliyoriK... Taslaktaki GARANTİ BANKASININ YURTDIŞINDA CALISANLARÂ HİZMETİ 1 vladivclikdnranli Gelirî» Size ödenir,.. çocuğunuza, torununuza ödenir. Arkası Kesilmez... Hiç Bitmez. Garanti Bankası'nın "Evladiyelik Garanti Geliri"ne bir kere kayıt olup, "aylık" bağlatırsmız. Aylığmız; çocuğunuza, torunlarınıza miras kalır. Isminizi yaşatır. Papondreu ÎŞTE KAZANÇ TABLOSU... 2 5 yıldır boşanamayan (Ba?tarafı 1. Sayfada) dlplomayı isterse «hatıra» diye saklayacak, isterse bununla «diplomalı e;» olduğunu kanıtlayabilecek. Evll bekâr herkese açık. olan, fakat daha çok evlenmemiş gençlerin ilgl gösterdiğl evlilik okulunda verilen bllgilerl Sellm Kazak şöyle özetledl: «Evlilik okulu sorunsuz bir yaşam vaadetmemektedlr. Söz konusu olan sorunSUB blr yaşam değil, sorunlann çözülebileceği mutlu blr ortam yaratmaktır.» «Evllllkte aşk sanıldığı kadar önemll degUdir. Çiinktt evlilik sadece duygusal blr olay değildir. tnsan sev digini sandıjh birlni trerçekte sevmeyebilir. örneğln, annesine, öğretmenlne, babasma benzeyen blrlnden hoşlanabilir ve bu duyguyu evlUik İçin yeterH sanabilir. Hatta toplumumıızda 'karşı balkonda gördügü komşunun oğlunu deli gibi sevdiğinl* söyleyenler bile var.» Haydar Dümen ise yaklaşıK 25 yıldan bu yana boşanı maya uğraştığı karısından ayn yaşıyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) YÖK taratındaıı sapta nan Ankara Universitesi'na bağh fakülte dekanlan listesi Devlet Başkanımn onayına sunuldu. Ziraat Fakültesı ve Dıl Tarih Coğrafya Fakültesi De(Baştarafı 1. Sayfada) kanları yerlerini korudular. ' ra assahtanyla açmaktan Devlet Başkanının onayına başka ^are olmadığını da bi sunulan Fakulte Dekanları şun liyorlîa. Öte yanda 24 Ocak lar: Dil Tarih Coğrafya Fakülistikrsu tedbirleri doğrultu tesi: Prof Yaşar Yücel (eskı dekan) Diş Hekimliği Fakültesuncia, enflasyonla mücadele sı: Prof. Hayati Ekmen, Eczayi sfcfflürmekte de kesin ka cılık Fakültesi: Prof. Enver Ia. nurlıiar. Enfiasyonu azdır gü, Eğitim Fakültesi: Prof. Ziya madan para anahtanm aç Bursalıoğlu, Fen Fakültesi: mak, çok dlkkatle abnması Prof. Sevlnç Karol, Hukuk FagerefiUtn önlemlere bağlı kültesi: Prof. Turgut Akıntürk, kugkasuz. Sayın Bakan, bu Ilahiyat Fakültesi: Prof. Talat Koçyigit, Siyasal Bilgiler Fakül na gerçekleştinnenin zama tesı: Prof. Necdet Sevinç, Tıp n& tiafelı olduğunu da bili Fakültesi: Prof. Ahmet Soner, yor. "Ve nasıl gerçekleştirme Ziraat Fakültesi: Prof. Aü Bayl dÖşiindügünü de bize kıs laban (eski Dekan) mm anlartı. Blzi çajhrmasıPanAm uçağı nın nedeni de piyasayı bilen kişiler olarak bazı pradireğe çarptı tik finerilerde bulunabilecetstanbul, (THA) Dubai'ğiısAzl döşönmüş herhalde.. öen Istanbul'a gelen PanAm Yaıaf piyasadan frelen sesle havayollarına ait 390 kişılik yol ri <akılemek istedi. Bblm 5 cu uçağı dün saat 12.15'de park iMndlerimizi dikkate alır mi, etmek için manevra yaparken dtyıo sorarsanız? Dikkate al alandaki direklere çarptı. Uçakta bulunan 390 yolcunun ntfi5»acak olsavdı. çağınp da sağlık durumunun iyi oldugu dti>I«!mezdi> dedi nu belirten yetkililer, uçakta .B»ı arada. Maliye Bakanı gerekli tamirin bugün biteceğı Ktfflaoğlu'nun Ankara'da iş ni bildirdiler. adamlanvla vaptı&ı topl'"'1'' İki yolcu vapuru ya teokiler dn süruvor. İSO YfJnetim Kurulu Başkam Nu Karaköy İskelesi nıllah Geztpn'in ardından önünde carpıştı tHO Yönetim Kurulu Başkan tstanbul Haber Servisi S,»nayi ve Ticaret Orfnsı Baş Denızcüik Bankası Şehir Hatkanı Ali Osman Sönmez, ları îşletm si'ne ait iki yolcu e'konominin BrelecB&ino yön vapuru dun saat 18.25 sıralann verilirken. Oda vetkililerinin da Karakoy iskelesi öminde gfjröslerinin nlırnmaTnft'îiTiı çarpıştı. Yolcular arasında paf^lestirdîier Ali Osman Sfin nık yaşanırken kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı. ımez. «Maliye Bakanınm Sa •navl Odilan verine birkaç Evren, Menteş Holdine Başkanıvla tonlanh yapmasını yadırffadım Sı ve Yalova'da îantı icindp olan holr>»nerlj»r denetlemeler «leftfl, kücfıV sanavicilprdlr. Buna karşılık ho'Hinpİpr. kfl yapacak ^Ok «anavicîlerin sonıninANKARA, (UBA) Devrtnı da btleme7İpr» âcrti, let Başkanı ve GenelkurDündar Uçar ise Maliye Ba may Başkanı Orgeneral Kekanmm son davranışıyla e nan Evren beraberinde konotnifc konularda Odalarra MGK üyeleri Kara Kuvvetle almması prelene ri Komutanı Orgeneral NubozultnaVta olduSn rettın Ersin ve Hava Kuvkaygasını taşıdıklannı, ayrı vetleri Komutanı Orgeneral ea yasal kuruluşlar dururTahsm Sahinkaya olduğu fcen flnna bazinda 6zel prö halde denetlemelerde burOşmeler yapılmasmın ne lunmak üzere bugün Yalodenlerinl anlamakta zorluk va ve İzmir Menteş'e gideçektikJerini söyledlj cek. Marudas açıklamasının sormnda «j^rel bir savaşta, bir üUcenin toprak bütünlfiğunü koramvs, kendi savunma yeteneklerine bağbdır. Yani, kendi îCÖcü Ue> ülkenin savunma zır hmı ya ratabilmesidir. Hükünet. ölfcenin gerek bütünlüğüna gepftkse bağımsızbğını bu tacdcf îfte gflvence altına abnacağına Inanmaktadır» dedi. YOK, Ankara Fakülteleri Dekanlarını saptadı AET'nin (Baştarafı 1. Sayfada) © Fiyat sınırlamasmdan ayn olarak, Türkiye, AET ülkelerine lKraç edeceği iplik miktanm da sınırlamayı kabul etti. Buna göre, Türkiye'nin AETye yıllık lplik ilî racatı 75 bin 600 tonla sınırlandınldı. Türkiye bu ib! racat miktannı aşmamayı kabul ettiğinl bildirdi. ® Türkiye hem fiyat, hem' de miktar kısıtlamasmı k ^ a> bul ettiginln «bir başka kanıtı» olarak pamuk ipliğinJ de «ek bir tescile» gidecek. Buna göre, ihracatcılar b*sr ihracat miktan için ilefli Ba' kanlıktan •izln» almak zorunda kalacaklar. © Belirlenen kısıtlamalaf 1982 ve 1983 yıllan için ge^ çerli olacak. © Türkiye Iplîk ve" *tonJ feksiyon ihracatında AET'nîn istegi koşullara uymayj kabul ederken, Ste yandan AETden Türkiye'y^ gelea demir çelik ürünlerinde uygulanan yüzde 15 oranııu dakî vereiyi de kaldırma ka rarını aldı. • Özetlenen Kararlar. 6nceki gün Başbakan Bülend Ulusu'nun başkanlığmda top lanan Bakanhklararası Ekonomik Kurul'da alındı. Alınan kararlar dün AET'yo «bir mektupla» bildlrildi. ...VE İŞTE SAĞLADIKLARI FAİZDEN YARARLANIRSINIZ & İLELEBET AYLIK GELİR ALIRSINIZ Ana paranızı bir kere yatınp, başka 6. yılın sonunda aylığınız hemen bağlanır. ödeme yapmazsınız. Hemen faiziniz Size ve sizden sonrakilere ılelebet. ödenir. işlemeye başlar. Yıl sonunda, faiziniz Aylığınız lcesilmez. faiz oranları düşse ana .paranıza eklenir. Bu sefer, hem ana bile miktan azaltılmaz. paranıza hem de faizinize faiz işlemeye başlar. Böylece, paranız hı^Ia çoğalır, ELtNİZE PEŞÎN PARA GEÇER kat kat artar Ayhğınıza ek olarak ayrıca size peşin. ödeme de yapılır. Elinize toplu para &SİGORTALr OLURSUNUZ geçer. Peşin ödeme, 6. yıl sonunda Garanti Bankası "Evladiyelik Garanti ve bir kere yapılır. Geliri"ne kayıt olan herkese, 6 yıl süresince "Vefat ve Maluliyet Sigortasr* AYRICA yaptınr. Bunun için hiçbir ek. ücret Hesabınızdaki parayı, istediğiniz her an ödemezsiniz. birikmiş faiziyle birlikte geri alabilirsiniz. Isterseniz, kendi adınıza olduğu gibi,eşiniz, İHTtYAÇ KREDtSt ALABÎLtRSİNÎZ çocuklannız, annebaba ve kardeşleriniz Siz veya bir yakmmız 6 yıl boyunca, adına da hesap açtırabilirsiniz. dilediğinizde, biriken paranızm %60't Daha kısa sürede aylık bağlatabilmek oranında "lhtiyaç Kredisi'' alabilirsiniz. için, "Evladiyelik Garanti Geliri"nin "4 YILLIK" uygulamasına katılabilirsiniz. Eczacıbaşı Yukarıda belirtilen miktarlar hiçbir zaman azalmaz, ancak artabilir. Bu konuda Garanti sözü veriyoruz. 297 Garanti Bankası Şubesi hizmete hazır, görev başında... gelin, bilgi edinin. Siz de yararlamn. Garanti Bankası'nm "Evladiyelik Garanti Geliri"ni alm. lsminizi yaşatın... Neslinizi yaşatın. Ha±en yüzürluktc iaiz arnnları ı o.'jfi 1 2 3 ö Ay vadeli i.esapleze %25 Brüt Ay Vddelî hesapjare X35 £xı<t Ay vado±l hesjplaza X45 Bzü~ Ay va dans uzjp vadeli he&âpiara %S0 Brüt (Yurt dışx işçi hesaplarma %5 fazla. £axz ödenir.) GARANTİ BANKASI TÜRKİYE . Işte bu düşüncelerl yıkmaya çalışıyor evlilik okulları. Uzmanlar işl daha da ileri götürerek evlilik adaylarına şu öneride bulunuyorlar: «Eşlnizl deli gibi sevmeyiniz. Çünkü insan ancak akb basmda iken evlenirse bu isi yürütebilir.» BORÇ VE EVLİIİK tnsanm «aklı basmda Iken» evlenip evlenmeyeceği epey tartışma konusu ama Selim Kazak bu tartışmaya girmlyor ve evlenmek isteyen gençlere öğütlerinl sürdürüyor: «Borclanarak evlenmeyinlz. Gelirlerin az, giderlerln çok olduğu ortaralarda evIIHk yürümez. tnsanm evIenirken yatak odası, yemek ndast, oturma odası olmayabilir, yahut bunlar çok kaliteli olmayabilir. Ama buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak, tava, tencere olmalıdır. Hem de bunlar taksitle alınmamış olmalıdır. Çünkü evlilikte borç 6'demek sinirleri, sinirler de iliskiyl bozmaktadır.» ÖĞRETMENLEEİN DUETJMD îki yıldan bu yana Bursa, Ankara ve Antalya'da açılan evlilik okullannda bu fiklrler işleniyor. Aynı yöntemlerin uygulanacağı îstanbul'daki evlilik okullannm öğretmen kadrosunda yer alan İki uzmanın durumları da Uginç; Çapa Tıp Fakültesi psikiyatrlarından Doç. Dr. Günsell Peker «hiç evlenmemek niyetinde». Okulda seks BODRUM T.M.T OTEL yrm paulyon 19.900JL. MÂRMARIS SultanSarau Motel 19.900.TL. KFETHiYE |SEKETUB OTEL rOTEL 13.900TL. MAltMARI» MARSIOTEL 30000TL ItttUKfrtt 21.900.TL. Datça AKtur'da Villalar öıM Otobuif ihrambır + S T V I » y VbrglKMdşhıtdir 5 BULVARI3S/5BSŞİKTM dersleıl vereçek, olan Dr. «611074 6182266122 81 .K26105 Irtlbat Abantur 376IOT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog