Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 10 SPOR 20 AĞUSTOS 1982 <fe Bulgaristan'da sporcular spora baslamadan önce yetiştiriliyor Bulgar Spor Bakanlanndan Pantalery sporda ilk eğitimin kreşlerde baslatıldığım soylecli Ruhsan SEKMEN Ânkara'da yapıJan Baleltopu şampıyonasına, Bulgarıstan eltopu takımı sle vurdumuza gelen Bulga 44 2. ligde bu yıl fufbol degil savaş olacak,, • KÜLÜP TEMSİLCİLERİ FUTBOL PEDERASYONU BAŞKANI*NA DERT YAN DILAR... Spor Servisi Putbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı dün 2. lig'de bulunan İstanbul kuluplerı üe bır toplantı yaparak hem hangl sahalarda oynamak ıstedıklerini ögrendi hem de sonınlannı dınledı. Temsüciler, tercüüerinl belirtmeden önce maclarını 1. lıg karşılaşmalarından önce înönu ve Ali Sami yen stadlarında oynamak istedıklerini gerekçe olarak da hasüatın bolunrnesuıi gosterdUer. Tokatlı istekleri, filia vermeyebaş layan kaynagı kurutacağını prensıpierine üe ters düştüğünü belirterek kabul etmedi. Temsilcller ligden beş ta Sam düşmesi sorununa değınerek bunun getirebüeceği zararları raaçlann ar tık maç gıbi değiı bir savaş şeklinde geçeceğını ıfade ettiler. Tokatlı bunun üzerine alınmıs bir karar olduğunu şu anda değiştirilmesinin mümkün olmayacağını belirtti. En büyük sorun olarak saha yokluğunun gösterildiği toplantıda devlete «rit Edlrnekapı sur dışındaki arazilerin saha yapümaya son derece müsait olduğu, saha sorununun çekildiği Istanbul'da eldekl olanaklann kullanılması istendi. Şlke konusunun da ele aJındığı sohbet toplantısında Yılmaz Tokatlı şunlan söyledi: «Ben şikeyi bıçak gibi kesenm iddiasında de ğUim. Yapanlar kendi aralannda anlaşıyor araya bir takım aracılar girlyor ve i?j bftiriyorlar. Yalruz anlayamadığım bir şey var, yöneticiler aralarında anlaşıyorlarsa fntbolculara nasnl kabul ettiriyorlar? Fntbolcu bu kadar haysiyetsfa nıi? Ben para karsıUğt maç satmam dijemjyor mu?» Tokatlı bu arada kulüp temsılcılerinden tabela takımı olmamalarmı bırşey ler yaratmak içm uğraşma larını ıstedı. Sohbet toplantısının sonunda kulUp temsılcileri oynamak ıstedikleri stadlan belirttiler: Buna göre, Davutpasa, Fe nköy, Gaîata, Karagümnik, Süleymanîye Sırkeci ve Yedikule, Veîa stadmda oynamak istediklenni belırttaler. Beyko? ve îslanbulspor, Sanyeri Eyup, Eyüp stadını, Anadolu Gençlik, Anadolu'yu Beylerbeyi de Anadoluhısan stadlannı tercm ettiler. nstan «Lovetch» bolgesı Kül tur ve Spor Bakaru Dimıtrov Pantalery'e ülkelerındRkı spor faaliyetlerinın nasıl orgüüendığmı sorduk. Sporu yararlı bir çalışma, olarak görüyoruz. Amacımız oümpik ve uluslararası çahşmalarda sporculanınızı en îyi düzeye getirjnektir Bİ7 gençlert sporcu olarak yetiştirmeden önce, çok küçuk yaşta ele alıp aktiv spor yapana kadar eğîöyoruz. îlk eğitimimiz kreşlerden başhyor, kreslerimizde her türlü tesis bulunmaktadır. Fizik kiiltürün ilk eğitim olduğu bu kreşlerde bas ketbol, voleybol gibi sporlar yapılmaktadır. Buralarda belli bir duzeye gelen sporcular daha sonra ilgi ve yo teneklerine gör» aynhyorlar. Küni kulüpler tarafıudan almıyor. kimisî de okul da veya ferdi olarak spor yaşamma başlıyor.» Bulgaristan Lovecth bölge si Kültur ve Spor Bakanı Paotalery Turk ulusâl eltöpu tafamını nasıl buldunuz' eksikliklerimiz nelerdir? sorumuzu da şöyle yanıtladı, «Türkiye eltopunda 5 sene içerisinde büyük bîr aşama gösterdi. Orunculannın kla sı çok iyi olan Ttirk takınu, tecrübesizliği nedeni ile yeterince başanlı olamıyor.» •Gündem*in bu haftaki konusu *sporun topium üzerine etkilerı* Geçtiğımiz hafta irdele • meye çalıştığımız sporun çocuklar üzerine etküeri nın ardtndan bugün yetışmışlerin spora olan tut kulannı, sporun özel ya şamlarına yansımasım ve etkilerini ele alıp irde\emeve çaltsacağız. Spor yapılmayan hir toplumda, spor karşılaşmalanna bu kadar çok ilgı gösterilmesi nederf>.. Izin gimlerini maç fcuyruklannda peçiren, maç suresınce tahımım çılom hır bapırışla destehleyen basanyı kendı başarısı, basarısızlığı kendi başarınzhğı gibi gören ınttanların spordan beklentileri ne">.. Veya spor bu ınsanları hangi hoşul lar altında kıskacına al~ mış Bilim adamlarına göre; aüevı sorunu olan, bunahmdakı ınsanlar deşarı olabümek için maçlara gıderler Bu arada sporun seyirlık. estetık vonu gundemımizin dışmda. Hep spor karsılaşmasına aiden kisivi bu Sporun topium uzerıne etkileri tanım içine sofemofe yanUş olur. Ispanyada El Cordobee' in başansı nasıl ezilen halkm zengin olma tutkusunu simgeliyorsa, Türkiye'de de transfer aylarmda müyonlar alan sporcular, resımleri gazetelerde çarşaf çar$af sergilenen kisiler. veya onlara müyonlar verenler, cebinde beş kuruşu oU mayan insanların milyoner olma, unlü olma, para harcama tutkusunu simgelemektedır.. Stad ları dolduran ınsanlar artıh tuttukları takımla özde,şleşmektedir. Bu özdeslesme. her aecen aun daha büyük bir kitlenin stadlan doldurmasına ne den olmaktadır. Olayı daha dar bir çerçeveye ındirgeyip, bir tanımla somutlaştırmaya çahşalım. «Fenerbahçelilik bir özlem, bir lmrenm© duygusudur. Tek liraymış gibi milyonlan dağıtnuş, dağıtan, daha da dağıtacak olan bir kulüpte ya bu parayı dağıtır ya ondan pavım alır duruma gelme özlemidir. Zenginlik umudlan maaşıyla, ücretiyle. harçlığıyla sınırlı bir seyirci kitlesinin edinemeveceâi milvoo BAYANLARDA 3. OLDtTLAR Bayanlarda 3. olan Yeşilyurt Kulübii sporcusu Figen Akçay bir karşıla$mada (Fotoğraf: THA) lan lmrenmesi, onunla kendlni özdeşleşttrmesi. ondan övunç payı çıkarmasıdır. v(Prof. Dr. Kurthan îişek sporun anatomJsU Spora toplumun bu kadar çok ilgi duymasının bir başka nedeni ise, sporsal hazançlann astronomik rakamlara ulaşmasıdır. Bir profesörün, bir Genel Müdürün on yılda aldığı ucretin ihi üç katının bir transfer döneminde bir sporcuya verilmesi, kişinin sporu kurtuluş aracı olarak görmesine neden olmaktadır. Yası geçmemişler, olabil mek özlemi ile, yaşı geçmişler ise kaybolan umutlarmı, anılanm bir kaç saat de olsa yeniden yaşamak içm stadlara koşmahtadırlar. Spor yapmayan hir toplumun, bu kadar çok sporla ilgilenmesinin bas ka bir nedeni olamaı. TENJSTE BAYANLARDA TED, ERKEKLERDE ATK ŞAMPİYON OLDU Spor Servisi Türkiye Kulupler arası Tenıs şampiyonasmda bayanlarda İ s t Tenıs, Eskırım, Dağcılık kulübü, erkeklerde Ankara Tenıs Kulübü binnci oldu. Dort gundur M D tesislerin de devam etmekte olan binnciljklerde erkeklerde 2. llğ,ı TJSX> 3. lüğü Yeşilyurt Deniz Kulübü, bayanlarda 2. lıgl Ankara Tenis Kulübü 3. lüğü Yeşüyurt D.K aldı. Şampiyon takımlann kupalannı T.E.D kulübü başkanı Erol Boler verdl. | BİR CÖRÜŞ Erol Toy: Baskı altındaki ınsanlar bosalmak icin stadlara kosarlar Yazar Erol Toy «Sporun kiye*nın lcalkınmasım beknek, her halde îgsoiıin TUr Topium Üzerıne EtkJlen» lemek lajam, TUrkıye kalkiye koşullan, 1980'in Türkikonulu gündemunlze katıla kımncaya, her mahalleye bir ye koşuilanndan çok daha rak sorularunra yanıtladı. saha, her okula bir saion elverişsizdı.. Buna ragmen Spor toplumu nasü etverilinceye kadar o zaman bazı sporculanmız, örneğın kiliyor?. sporu kaidıraum, kimse de güreşte olduğu gibi arka ar Sporun btreysel bn* olyurt dışı seyahaüerde Turkaya dünya şanjpiyonluklan gu olması kadar, kesinukk:ye"iîuı dovızinı bosa harkazandüar pekı o zaman dev le toplumsal bır olgu olducarnasırı. let, bütün bunlara mmden. gu da açıktar. Bu açıklık çer eğitımeisi şusu busuyla ola Bunda basınm rolü otr çevesinde spor denılen onaklar nıı sağladı?.. Tam ter dîr?.. layın teroehne inmek gesme. Böyle bır ortamctn. boy Basınımusm neîere zararekli. Acaba spor, insanlale sporcular yetıştırebilmış rı yok to. Bu, gerçekten çok n n daha sağlıklı ve daha ublr topium, şimdı kompra üzennde durulması gereken zun bir yaşama sürecıne sador burjuvazısı gibi oturup bir noktadır. Spor topluhıp olabılînelerı açısıödan efendim tesısler yapılsm, emun yapısından ayrılmaz, mı yapılıyor, yoksa dogrutendun paralar venlsm, etoplumun anlayış ve düşündan doğruya bır kazang afendım bılmem neler yapıl cesinden ayrılmaz, Toplummacına mı dönıik?.. Her un sm da bız ondan sonra ne sal körüklemeler ne yone gısurda olduğu gibi yansma başanlar elde ederiz, gıcdyorsa, toplumsal davranış ve yanşmanm kazanca dö , bı yanlış bir düçüncenm îar ne yöne gldiyorsa o topnüklüğü ıster ıstemez indısında olmak durıununoa lumun sporu da kaçmılmaa sanın hursım ve başkalanndu Eğer bu beklenırse Tur olarak o yöne gıder. Ama, dan üstun olma ruteliğıni gelLştirır. Başkalanndan tıs tun olma nitelığmı ıse genel açıdan bakıidığında top lurnsal alışkanlıkiara ters dü§çy. Çünku; toplumsal olabılmek dem»k, toplumun ıçinde kollektîf yaşaLJ, Ğ G maya dönük ınanca sahıp SAAT SONJRA K, olabılmek demektir. Oysa C SEYRETMEK «CiN bıreysel üstünlüğü öne ge18 SAAT B E k L E R . M çıren kazanç hırsı sporda, tt B Bu B E . M .C.4 carette, sanatta veya bıHAFTASuNLAfe.» lim dahnda daıma hatalan ve o kişılenn ustünlük duy gularmı belli bir zaman içm karşılasa bıle toplumsal za rarlara sebep olabilır. Benım kışısel gorüşüme göre, Insanlar beden eğitimıni toplurrüanna daha yararlı o!abılmek amacıyla sağlıkU ve bu sağlıklarını da toplumun genelmın yaranna kullanacak bır amaca dönük olarak kullanmak ıçın yapmalıdırlar. Oy&a Eamanumzda kışısel kazanç hırsı one geçmiştır. Bu dne geçişisk, sporun bütdn toplumsalHğıru ve kollektıfliğlni yok edı yor. ÖmBğin: En kollektif sporlardan bın olan futbol ve voleybol veya basketbol da paslaşma yerine öne geçme '"e o kışmin ötekılerden üstünlüğü ölçüsünde para kazanması ister isteme7 ço cukUr ve gençler üzenndö üstiin olma hırsı çekline d6 nüsüj'or. GÜNÜMÜZDE KİŞtSEL KAZANÇ HIRSI SPORDA DA ETKİNLİĞÎNİ GÖSTERMİŞ VE SPORU\ TOPLUMSALLIĞI VE KOLLEKTtFlîĞf ÎLKESt TOKOLMtJŞTOE. Konuyu sporcular açısından değeılendirsek. Onlann da ^ikâyetleri var mı?. Sporculanmızın şikâyetı söa konusu, zaman zaman her verde görüyoruz, üuyuyoru/;, efendım Türkiye' de aît yapı yok, elendım ge reklı besım, gereidı eğitımı ve gerekli olanakları sağla yamıyoruz dlyorlar. Kışisel hırsm böylesıne yoğunlastığı ve ustünlük taşıdığı yer de devletm bu tür yatırunlanna hıç gerek yok ben. ce, Madem kı adam daha çok kazanmak istiyordur, yatuımını kendisı yapmak zorundadır . Eğer bunu toplumsal bir hale getirme tiüşuncesmde ve karannda ıse devlet bu kararda ve dtiMincede ise, o zaman »şın protesyonelüğıni ortadan kaldırmak gerekir. Kîşissl Kazanç hırsım ortadan kaldırmak gerekir ia, bu bır toplumsallüc taşısm. Madens KI aporda bırey herseyaen önemli olmamakla bırlıkte ner şeyden önce gecer. o zaman bıreym alt ya pı, yardım, destek, estek, kostek diye yakmması yan îıştır. Çünkü kendi kendinı yetiştiren ve kendinoen öndekini geçebilen daha tazia kazanmak hakkma doğal olaras kendi mantığı gereğl sabiptir. Bir başka örbütün topium o yöne gidebilır mi?... Basmın burdakı yerinden çok suçunu konuşalım ısterseniz: Onemlı clan bireysel, ya dıı toplumsal başan mı, yoksa bireysel ya da toplumsal kazanç mı?~ Başarıyla kazanç bazen ç».kjşabüır, çok zaman da ça*tışabilır. Kışmin kazancı toplumun aleyhme oiabılır. Basmın bunu çok iyi ırdels mesı gerekir. Şöyle, bır sporcu her türlu zorluğu aşa a^a başarıya ulasabılıyorsa bu sporcu örnek oimalıdor. Bir sporcu daha fazia reklam olanaklanndan oturu veya daha fazla parası olanları ka^kt^^^Pd^n dfcuri» eger toplumun gozdesı gibi gosterıhyorsa usünda namussuzluk toplumun vartiayımıymış gıbı güstenlu. Oysa sporculukta aslı olan bütün zorluklara ragmen bü tun engelleri aşarak başarıya ulaşnmltur. insatun gücü •nu. bilmcitu ve yapısııu ken di olduğu yerden daha 3 len d e bir yere lorlamakur spor denüen olay. • TEStSTİ, PARA ÎDİ GtBt ŞEYLERİ ÖNE SÜRÜP BEKLEKSEK, O ZAMAN TÜRKtSE'NtN KAL. KINMASIM BEKLEIVIEK GEREKİR Kİ, BD TANLIg Spor» llgi her geçen giin artıyor. Acaba bu ilgi cdebiyata, sanata da yansıyor mu? Tuplumsal çekımlgr. her şeyi kendılerine doğru çekerler. Insanlar, topluluk sanatlannın (spordabır• top luluk sanatıdur) çok iyi bir gosterisıdır, çok iyi yapüdıgı zeıaan, bır sanat olayı gıbı Beyredüebüir, | i t e balalahilu. Bunoa çpl""' soz konusuüur. Ama bunun ysıunda top lum, yanşan insanların harcadıgı enerjtyi paylaşma ü> tiyacı içindedir. Örneğın, adam bunalnuştır, aüevı, ya da başka nedenlerden ötü rü. Ama adaımn bu bunaiinutu dışa vurması, yine aüevı veya başka nedenlerle sa kıncalıcür. O zaman bu bunalımını bır enerji sartıyla paylaşmak için gostenlerda alkış tutar, bağınr ve boşaJurunı sağlar. Baskı dönemlerı vardır, bu böskı donem lermde çok baskı altmda kendisini hisseden insanlar bır toplumsal hastalık olarak stadlara kosarlar.'böylece deşarj olma imkanları olacaktır. Bütun bualar gıbi ve bu oluşumlar gıbı toplumun, toplulugun yönlendi • TOPLUMSAL DAVRAMŞLAR NE YÖKE GtDİÎORSA. SPOR DA O YÖNE GİDER... ği yerdâ ister istemez sanatın, hatta büinun bile yöıslendıği olur. Topium bunu isüyor diye, asü gereklerırun yerine toplumun istedığini sunmaktan kaçınabilirur. Ama, sporcu sanatçı ya da büım adamınm asü göre vı, toplumun ıstemlerıne kar şm kendi işinin gereklerını yerine getirmektir. İnsanların spora önem vermesı ve sporsal kazançlarla yetinir duruma gelmesı veya sporsaı kazançlarm çok yüksetc olmasmdan ötürü elbette sa natı ve büüni boşlamalan doğal. lâ yaşında bu futbol cu 18 yaşında bır büyük billm adasoının 15 katı para kazanıyorsa 15 katı yaşam olanaklanna sabip ise gencia büım adamı yerine spor cu olması kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü, insanın doğal hftitinrtır daha lahat J "Tenis Türkiye'de birkaç kişinin sporu olmamalı,, Spor Servist îstanbul Shera ton Oteli ile T.E.D.'in ortaklaşa oluşturduklan 37. gelenek »3İ Tenis turnuvası 2330 Ağus tos tarihleri arasında T.EJ> kulübü tesıslermde yapı'acak. Sheraton Otelı'nde dün bır basın toplantısı düzenleyea T.EJ> kulübü ılgılilerı tenısın ilgı ve destek bekleyen bır spor dalı olduğunu belırcdiler. Toplantıda konşan T££> Genel Sekreten Zıya Karaca «Malzemeniıı teıüs sporunun en büyük eksîkliklertuden bln olduğunu» belirtsreK, bu konuda devletın ve kui'uluşiarın yarduncı olmaian gerekuğuu bıldirdı. Erol Boler ıss konuşmasıncta: «Tenıs Türkiye'de yajıima U ve birkac kişinin sporu olmamalıdır. 7 gun süre Ue tenis severlere boyie bir teıüs turnu vaiı sunabilıtiğimiz için mutlujuat» dedı ve konuşınasuu şoyie âürdui'du: «Tenis .spuruııuu tauıtimında büyük katkısı olatutğına inan(iısıın basın görevILSİ »rkaılaşlarınun, bu gelenek set trnis turnuvasında, bu spocun üevUınesi ve yayılnıası İçin ellerüıden geleni yapacaklarms iıunıyorum. Umarun o tarıhler de i>nemli bir futbol karşıSheıaıon aaına Ingilız Mr. Wıllıam ıse künuşmas.ında «Beııim ulkemde Tenls sporu çok kolay yapıhr. Her yerde bır korta ras.tlaın»k olasıdır. Raket itinıak için de oylc biıyuk pjtrıılaıj ilıtiyaç yoktur.» şekiınde konuştu. Geleneksel Tenıs Turnuvası Balkan ülkelerı dvlzeyımn az da oiba uzerınde düzenlenen bır turnuva olduğu ve Ingütere. A.B JJ., Isvıçre, Yunanıstcin, Bul ganstan'dan raketlerın katüacağı bildirildi. TÜRKİYE GENÇLER BİREYSEL BİSİKLET YOL YAR1Ş1 A. Hisarlı Yasar Kabukoğlu 1. oldu BÜRSA, (Cumhuriyet) Türkiye Gençler Ferdi Bısiklet Yol Yarışında îstanbul Bölgesl'nden Ulusal Bisıklotçi Yaşar Kabukoğlu bırinci oldu. Gemlik Orhangazi yolu uzennde yapılan 120 km. lik yanşa 9 bölge den 30 genç bısikletçi ka tıidı. Bursa Ataturk Stadı onunde tamamlanan Turklye Gençler Ferdı Yol Bırinciliğmi en yakın izle yicisme 4 dakika 53 saniye l'ark yapan Yaşar Kabukoğlu kazandı. îstanbul, Bur sa, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli. Sakarya, Manisa ve Amasya bolge sporculannın katıldığı yarışta sıralama şoyle: t. Yaşar Kabukoğlu (tstanbul) 3.34.05. 2. Adem Çolak (Bursa) 3.38 58. 3. Esman Yılmaz (Bursa) 3.41.00. KABUKOĞLU KİMDtR? 1964 Kastamonu doğumlu olan Yaşar Kabukoğlu 1978 yüında Kastamonu Bolge Bısiklet takımmda spora başladı. 1980 yılmda Ana doluhisarı Bisiklet Takımına transfer olan Kabukoğlu Ulusal Genç Bısiklet takımına alındı. Ay ru yıl gosterdigi ustu per formanstan dolayı Ulusal Genç Bisiklet takımına ahn dı. Aynı yıl gosterdigi us tun performanstan dolayı Ulusal takımda da koşan Yaşar Kabukoğlu "nun sayısız bolge bırmciliklerinm yanı sıra Balkan Şampıyonası'nda da 1981 yılında yedincıliği vaı\ Beşiktaş Eltopu Takımı yenî dönemi açtı Spor Servısi Beşiktas eltopu takımı yenî dönemı dun Şeref Stadı'nda açtı. Sı yah Beyazlılar daha sonra Vıldız Parkı'na gıderek donemın ılk çalışoıasmı yaptılar. Arçelik'ten Ziya Vefa Sim tel'den Suat, Ümranıye'den Turgut, Ayhan, Hüsamettin, Sanyer"den Muhammed, Taçspor'daa Hakan ve Can'ı yeni donem içm kadrolaruıa dahıl eden Beşiktaş'ın eltopu şubesi genei kaptam Firuz Drahşan yap^* tıgı konuşmada özetle şunlan söyledl «108081 döneminde Türkiye şampiyonu olan Beşiktaş takımı yeni dönemde 9 oyuncuyu kendi renklerine bağlamışür. Bu arada M. Ali, COneyt ve Ha s.an gibi çok iyi olan oyunculanmız başka kulüplere transfer olmuşlardır. tlk kez. yapılacak olan depla»manlı eltopu liginde iyi bır sonuç almak için savaşun vereceğiz.» FORUM Kîtlespor etküeşimi Doç. Dr. Fevri AKSOY por zamamrnızm yatoız bir kütle haıeketi olmayıp, ayrıca günümüzün ruhunu da belırlemektedir. Spor temehni oyunun teorismden alır. Oyun kıslnın serbest hareketlerle, iş dışında gerginlığıni atmasmı, reaksıyonlarmı serbestçe göstermesım ve rahatlamasuu wmuı eder, Bu serbest hareketlerde, oyunda, ruh butünlüğü ve gayesız davramş, vardır. Günlük hayattan kurtutmak, sevilen hayatı, daha sever hale getırmek. Oyunu gayeye ulaştırmak, teoriden uzaklaştırmak, profesyonel apoıculuğu doğurur. Kütleler ta Boma'lılardan bari, kendi yapamacugı sporu, spor idollerme spor kahramanlanna aktamuşıardır. Bu yüzden arenalarda spor oyunlan tertlplenmış ve kütleier bu sporcularla ker.dilennl eşdeğerlendırnuşler ve ıdentifüte (özdeşleşme) etmişlerdir. Sporda oyuncunun bır gururu vardır. Kazanmak VB başarıya ulaşmak, bir gaye haline gelmiştir. Kütleler ise, kavimlerden, devletlere kadar bu gururu, sporcusu ile p>ylaşmağa çalışmıştır. Bu gururun zedelemesınde kavgaW ve harpler doğmuştur. Devleüer, sporu küüelere aktanrken, onun içindeki hareket potansıyelmı ve agrensızmim arenalarda. stadlarcU boşaltmak tmkdmnı aranuslardır. Her msanm ıçmde oyun • spor yapma dürtüsü vardır Ve burada da (antazıler doğar. Rüyâlanmızda, şuur alümızda, bırşeyler oidugumuzu sanınz ve isteriz. Her genç rüyâstnda bır Pele, Beckenbauer olmak ister. Stada gittığinde, sevdıgı oyuncu ile adeta eşleşir. Spor ülozofisi yönunden, yüzyüımızda büyük değişikUJder olmuştur. Nüfus arttığı ölçüde kütlelerto spor yapma ımkâm azalmış, insaniar ikı yönde etkıienmişlerdır. Bu ikl ydnde de kütle araçlan yer almışör. 1) Televızyon, 2) Onbinleri alan sahaîar, stadyumlar. Toplumlar bu iki etkili, sosyal tenomenie kontroi altına alınmış, bipnotıze edilmişlerdir. Bu üd yönde ne &• dar iyi bir eğitim geliştirUebiUrse, o kadar mesut bir kütle oluşturulabîlir. Oyuncusunu iyi oynamadığı içinboykot edebilen bir topium, heie saldırgan olmadan bunu yapabiliyorsa, üstün btr topluradur. KABCKOĞLü Ulusal Genç Bisiklet Takunının degişmez elemanı S sız hakemsiniz SORU Bir futbolcu, hakemden ian almadan hangi ko şuilarda oyun sahasının dışına çıkabıllr? «Çukurova Basın Kupası» Adanaspor'un YANIT EBTUĞRUL DtLEK a) Oyun lcabı hızını aiamayıp saha dışına çıkabilir. b) Sakatlanma durumunda çıkabilir, c) Korner, taç ve kale aöşlarmda Altın Adamlar Yapı ve Kredl Bankası'njn 3981 82 futbol döneml boyunca rürdürdüğü «Ayın Altın Adamıv >arışmasınm sonunda saptanan 11 altın adama ödülle rı verildi. Yapı ve Kredl Bankası Genel Müdürü Halit Soydan tarafmdan altm madalya ve plaket İle odüllen dirilen altın adamlar şunlar: Samet, Rıza, Zlya (Beşiü taş), Selçuk (Penerbahçe), Fuat (Sakaryaspor). Mustafa (Adanaspor), Fatih (Galatasaray), Rıdvan (Boluspor), K. Hüseyto .(Gaziantepspor), ADANA, (Cumhuriyet Günev llleri Bürosu) TSYD Adana Şubesı'nce duzentenen «Çukurova Basın Kupası »nı Adanaspor kazandı. Fiaal maçında Iskenderunspor'u 56. daklkada Ahmet, 60. dakikada îsmail'm golleriyle 20 yenen Adanaspor şampiyon olurken 3.'lük maçında Adana D.S.'u 31 yendi. Bu maçm gollerini 8. ve 28. (P) dakiksüarda Adnan, 32. dakikada Davut (Gaziantepsporl v& 87. dakikada Kenan attüar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog