Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CAĞDAŞ YAYINLARI Ben Atcrtürkçü Değilim NADİR NAOI EDERÎ: 200 LÎRA * 'Adrmk TOrftoea* Cad. 99/41 CAÜALOĞUJ, M ISTANBUL Cumhuriv 59. Yıl: Sayı: 20850 Kurucusu : Ymıvıs NADİ v „ 20 TL. 20 Agastos 1982 CÜMA Wt TürkIş Yönetim Kurulu 'nun tepkisi: SENDİKASIZ DEMOKRASİ AMAÇIANYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TürkIş Yönetim Kurulu, Danışm a Meclisi üyelerinin «Tarih önünde sorumlu» olduklannı belirleyen bir açıklama yapn. Anayasa Tasansı konusunda sürekll degerlendirme toplan tıları yapan TürkIş Yönetim Kurulu. açiklamasmda •Tasan ile sendikasra b l r demokrasi amaçlandığı»nı beHrterek. «Anayasa Tasansı île işcllerden istenecek ve ahnacak hiçblr şey birakilnıamıştır» denildi. Anavasa Tasansmuı Danışma Mec bugünkü .,.. halinde. «tşçi uaKlarından ve sendlka özgürlöğüoden artık söz edilemeyecegi gibl. beklenen ve ö>lenen demokratik reiimin de islerliginl ylttrecegl» belirtilen TürkIş açıklaması özetle şöyle: TtirkIş YöneUm Kurulu. Anayasa Tasansmda, özel)ikl e Çalışanlarla ilgili olarak vapılan dÜ7enlemelerin İşveren kesiminin btr sosyal bunahm programı biçimınde yer almış olmasım Türkıyemizin sosyal hayatını ve Türk demokrasısıni ke sm bi r çıkmaza sürükleyecek nitelikte gördüğünü üzüntü il e v e derîn bi kaygı ile takrar açıklamay eörev 1 saymaktadu . Memurlann. işçilerm. esna rın. topraksız ve az toprakh köylülerin ve yuzbinlerce ışsızin haklannı. çıkarlannı korumaktan. sorunlarma adaletli bir çözüm getirmek ten kesinlikle uzak ve yetersiz bu düzenleme kalıci ve gercekçi olmaktan son derece voksun bulunmaktadır TürkIş Yönetim Kurulu Anayasa çahşmalan ile bir bakıma Türk ulusunun egemenlik haklannm tespit ediunesı aşamasmda. Türk ulusu adma egemenlik hakkını kullanmak görevini ken dl şartlan içinde yüklenen Danışma Meclisi üyelerinin kendilerini ulusumuzun bütününden soyutlamaksızın bu hakkı kullanmak sorum luluğunu tarih önünde tescil etmek göreviyle yüküm!u olduklan inancındadır.» •Işçi. sendika, sendika yöneticisi TürkIşie ekslksiz. bölünmez bir bütündür DM'de çahşmaları hızlandıncı komite ş a Mechsi'nin işveren müşaviri kökenl;, yıllarca işveren haklannı savunmuş Komısyon Sözcüsünün bu bölünmez butünü. tam bir işveren stratejisi ve ağa ile parçalamak amacıyla iŞÇiyi. kurdugu sendikasıno ve seçtigi sendika yöneticisme karşı gerçek dıst beyanlarla kışkmma yolunu seçe rek, Anayasa Tasansını savunması. işçılenn yok edümek istenpn haklannr gözden kaçırmanin gerekçesi olarak tespıt edılmıştir TürkIş Yönetim Kurulu1 tarîh önünde nun kesîn tesbltl şudun • Hür teşkilatlamna ve Gerçekten bir işveren prog ramı halinde maddeleştıri sendikalasma haklannı kay bedeceklerdir. len Anayasa Tasansı hüküm • Toplu ış sözleşmesi yap lert. ışçılerden İstenecek ve mak hak ve hürriyetlerini ilmacak hiçbir şeyı bırakmn kavbedeceklerdir. nnıştır. • Toplu is sözleşmeleri Işçilerden hiçbir şev tstenUe saglanan sendikal ve sos medigi» pervasızca Han edfyal haklan İle Ocret hakla>en bu Anayasa Tasansının nnı kaybetmek tehlikesi He çalışma hayatı ile Ugill hükarşı karsıya kalacaklar ve kümleri aynen gerçekleşirbu hakiannı koruyamayase Türk işçilerinin ve çah c »k, Kellştlrenıeyecekler^anlarının kaybedecekleri te dlr. mel hak ve hürriyetlertnden • Grev yapma haklannı önemli bir kısmı sunlardır: kavbndeceklerdir. Işçiler vt çalışaniar. • Sosyal v e iktJsadi alandaki ilerleme ve menfaatlertai. siyasal yönden savunn»a ve gerçekleştirme haklarua kaybedeceklerdlr. • Tüm ücretli izin haklan m kaybedeceklerdir a f tftö , " " ^ » ™ bayrara tatiH hak v e ücretlerint kay bedsceklerdlr. • Yuzbinlerce feçl, i8rf. Hk niteliklertol kaybedeeeklerdlr. • Asgart Ocretlerinl gelisttrmek haklannı kaybedeceklerdir. • ' s ve istthdam cövet»(Arkssj Ss. n, Sü. Tde) Temel hak ve özgürlükler sonsuz sınırlanabilecek DM'de dün kabul edilen maddeler: MADDE 4 DEVLETÎN TEMEL AMAÇ VE G ö REVLERt: Devletin tenıeİ amaç ve srorevleri. Türk roilletinin batımsızhgı nı ve bfitünlügünü, ülkenin bölünroezlitlni, Cumburiyet re demokrasîyi korumak, kişüertn ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak vp hürriyetlerini. sosyal hnkuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayaeak suretle sı nırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya. insanın maddi ve manevi varlıgının geJisme» ı «çin gerekli şartlan »lazırlamaya • cahşTnaktır. MADDE 5 EGEMENLİK: Egemenlik kayıtsu şartsnî nülletîndir. Türk milleti egemenliginî. Anayasa'nın koydugu esaslara göre yetkili orsfanlan eliyle kullanır. Egemenligin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişive. zunıreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse (Arkası Sa, U, Sü. l*t»e> Tekstil dıssatımında önemli 1 w e t t İ n ^ y a n ° S l u ' n « n , Anayasa'nın sosyaîr® k a P a İ 1 olması gerektiğmi söyleverek luîi onerçe Genei Kurul'da reddedildi. kabul edildi AET'nin koşullan kotüve ktıllananların, o hak ve rılmasma Genel Kurulda kar şı çıkıldı. Dnnışma Mechsmde temel hak ve özgılrlüklerın smırlanması basliRinı taşıyan 12. maclde dıkkate ahnan önergelerle birhkte komısyona gerl verildi. Anayasa Komısvonu Sözcüsü Şeııcr Akvol hak kaybmı savunarak «Hak kavbı "ağır «lır. Ama bir de\lplin ac/e düşmesi daha ağırtbr. Amaç dcvieti ve milleti korumafe. tır» dpdı Komısyon Uyesi Tureut Tan, komisyonun temel hak ve özgürlüklerle ilgili S ı nırlamalara bir smır sçetırılme sı gerektiğine inandıgım bebr «Arfeası Sa. l). Sü. 4 de) notlor Aldıkactı'nın dillere clestan unutkanlıpı o J ş ı k KANSU ANKARA Anayasa Komîsyonu Başkanı Prof Orh&n Aldıkactının unutkan lığı Danışma Mechsınde dıllere dostan Prof Aldıkaçtı. ozellıkle isim unııt kanhğı. nedeniyle sık sık uvarıhyor. hatta parlamen to adabma» uvmadıgı g e rekçesıyle eleştirüıyor da Geçen bırleşimlerden bınn Utkan Kocatürk'ün verbir onerge konusunda soruşlerim bildirmek ü/ere kursüye R e l e n Prof. Aldıkaçtı. Savın Utku'nun öner KM«. dive S Ö 2 e başlaymca, üyeler .Utkan, Utkan diye kendı«îinı uyardılaı (Arkası Sa. 9. Stt. 3 de) ANKARA, ICumSîtm Burosu» Türkiye ile Aw rupa Ekonomik Topluhı4« «AET) arasında uzu Q sflıw dır devam eden «öruşmele« sonuca baglanırken. Türid^ ^e AETnin ısteklerinî kabul ettı Alman karara çöre: ©Türkiye AET «lkeleı*! ne ihraç edeceği tekstîl fli rünlerinde AET'nftı Mediğl fıyatlan kabul etti. T u t e ye'nin ihraç f , y a t l ] 6 pamuk ıpliçj i ç i n 7 m a PPning 20 nolu iplifc ' * 7 m a r k 29 pening rak saptandı. <Arkası Sa. U, Sfi. S'de) Smır olayı Istanbullular iki "evlilik okulu,,na kavuşuvor TEŞktLATINA \\RDim ÇA6 atljtt* Çar,,I, H a n vanfnn îstan1 >«< »fMiye Başk 8n ve m a B e r l vard.m %öreve 25 yıldır boşanamayan uzman doktor, evlilik okuluna öğretmen oldu • IKI OKULUN K U R U C Ü S U : «TV'DF YERLI SINEMAYI SEYRETTIKTEN SONRA EVLENMEYE KALKMAMAIL Sovyetler ile " gergînlik sürüvor ANKARA. tCumhurfyefBfl rosaJ îki erimian g e ç e H nafta sıou^a Sovyet ndbet Oüerince şehit edilmelerÎBÎn Turk Sovyet ilişkilerînde yarattjğı soğukluk sürüvor KonuyJa ngih o l a r a k y lan diplomatik temaslarda nerhangı bır sonuca uîaşilmadıgı bHdiriliyor Sovyetler'in olayia ngm olarak bagından beri takmdıftı tutumda bir de (Arbası Sa. 9. Sü. 1 Gece b a şlay, P sabah söndürülebilen Carsılı Han yangınında zarar 1 milyar lira ' ' Yalçın PEKŞEN Geçen yıl Bursa'da deneme amacıyla başlatılan «Evlilik Okuln» uygulaması. gösterilen aşın ilgi nedeniyle Ankara ve Antalya'dan sonra tstanbul'da da başhyor. Bu yıl kasım ayından itibaren btri Anadolu, dlğerı Rumeli yaka sında olmak üzere iki evlilîk okulu «tstanbulluların hinnetine^ gîrecek. Türkiye Çocuk Evlerl Vak fı Müdürü ve evlilik okullarmın kurucusu Sellm Kasak'ın verdiği bllglye gore 15 günde bır cumartesi gün leri iki saat sürecels egUimv tamamlayanlara bır de diptoma vprîlecek. öşrenct bu (Arkası Sa. 11. Sa. 7'de) KVLENKCKKLKRh; SESUENtYOR Evlilik okullannın kıırucusu Sellm Kazak: «tnsan aklı basmrta iken evlenmelf» Eczacıbaşı Kafaoğlu piyasanın sesini dinlemek isted'ı Ekonomi SbrvhA «a Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu'nun onceki gun Ankarada ışadamlanyl a yaptıgı toplantıya katılanlardan Dr. Nejat Eczacıbaşı. «Sayın Kafaoğlu. 24 Ocak kararları çerçevesinde enflasyonla mü cedeleye kesin kararlılar Ay nı aamanda ekonominin heplmizla bildigı aorunlannı par a anahtanyla açmanm kaçınılma* olduürunu da biliyorlar» dodı. Milyonlarca lira değerinde çek ve senet kül oldu r! de alevier ıçmde kaldı. Aynca,KüçükSa(ran Han'm müşte mılatmda da uu l Ş y e n yandı " ışyerlnin bulunduğu Talas Han Ue Ahmet GÖneni Elenaı turbesımn duvarUnnd<* ise cat lamalar görüldü. Çevrede bulunan YUce ve Şanlı hanlardan duman çıkması üzerine bınalara glren oksijen tüplü ıtfaıy» erlerl dururau kontrol aitına aitına aldılar. Güveniık açısından Çarşıh Han yöreslndekl Çakmakçüar uşu ve Örticüler buıunan 20"ye y a i ^ j ^ , faaliyetler durduruldu bTtenn etektrikierl kesildı' gaz tupü gibı parlayıcı ve patlayı. tstanbm Haber Servisl ÇarşjU Han'da onceki gece ç> kan ve Kapaaçarşıyı da tehdıt eden yangın itfaiye eklplerlnce Itontrol aitına alındı, ama bu kez de dün öğle saatlerinde çarşıh Han'm yamndaki Kardesler ve Şark hanlannda yany «m çıktı. Çarşılı Han'daki 229 tsyennm tümüyle yanmasından sonw Kardeşler ve Şark hanlannda bulunan ve çoğu trikokonleksıyon üzertoe çalışan 80 işye Z^fer ^ « ^ b İfaiye ekıplerine yeterlı verebilmesi icin de Bava ve çevresimn suları kesîlevangın bölgesme aktarUdı dış duvarı arasmda bulu«Arkasj Sa. n , Sfl. l>de) KfİRjŞ DÜĞÜMÜ Ahmet TAN'm YAZI DIZISÎ 8 SAYFADA Şük*ran KETENC! Murat Kredi kesilince, üretici tefecinin eline kaldı retid, hem tuccsr. hem Itoracatçı. Şlmdi poUtlka olsuu • Trta&t Odası'nın ftn diye toplantı yapacaklar.dıkla ilgili bir toplantısı oÜretîcinia fmdığı 90100 ulacakmış radan aatıldı, bıtfi.., Olsa ne olacak? Bizim Ordu'da otobüsten îner in îşınıiE! bıtirdiler. Fmdıgı ka mez, Zlraat Odaları BliBgii pattılar. Hepsi de sözde ü toplantısuım yerint 2 meye çalışırken. fmdüc yına böyleco bulaşmış oldum. Ondan sonra da urettcısi. tüccan. Ihracatçısı, yöngticisi Ue, fındıkla ilgili yaptığımız her gönişmenin çofe büyük bölümüDün fuı(Arkası 7. Sayfada) Dr. Nejat Eczacıbaşı. Maliye Bakanı Kafaoğlu nun ön ceki günkü toplantıda daha önce basm toplantısrada deSmdigl konulan daha genıs bi r çerçevede ele aldıgtnı ve «dından d a Çagnh bulunan ışadamlannm görüşlerini dlnlediğinJ söyledl. Eczacıbaşı. «Sayın Kafaoft Iu bugün ekonomim'zin kar sı karsıya bulunduğu sorunlan çok îyj biliyorlar. Piyasadaki durgunlugun çok iyî «rkmdalar. Bu sorunlan pa (Arkas» Sa. II, Sü. l'de) Papandreu, Yunanistan rn smırları için ABDden güvence istemedi bır z , r h yaratabümesidir.» Murat Bayrak, bir zamanlar admr cok dutum U Z bir işadamı ve lU aBaIÎ ^ hükümet su yaptığı bir açıklamada «Başbakan Andreas Papand (Arkası Sa. U, Sü. 7 de) Yunan basımnua Papandreu r 3 güid gf** Ptatı ordu günıinde '»PUfı Konuşmanın çeşıül bi Çtojlerde yorumlanması üzerine , ' r . ^ « o » yaPan Mkümet sozcüsü Dimitris Marudas «hftknmetuı hcdefi, üike savonma. sında kendi ıçücüne dayaü bir OTh yaratabilmesldir» diye konuştu. Sözcü ayrıca «yaaü gfivence(Arkası Sa. U, Su, l'Ae)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog