Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Calışanlar.. Sonİlan... Sorunlan,. KENDİ IŞYERİMDE SSK SİGORTALISI OLABİÜR MİYİM? SORU: 1971 yüında SSK «fi olarah Özel bir sirhette *« »° Bugüne kadar prlTnleriTn son haç yılm ortalamon alvnyor? s Yasım 32ovr. *• . , m r r A KONYAL1 ISTANBUL YAN1T: 1 «79 sayüı Ba* Kur Şimdi bankerllk sorunu polisl. (Ba»tarah 1 ^ j * r3Jt Tııınlrprlik SOrUHU Sayfada) sorun oldn. l o k » sermaye «ıtiysct çok Yüksek faia yatınmı enf W olduJtulçta fatoler durntadan yüksellr» dedi. Yurt .J denerlm «Ç«"öe dışına gönderilen İSÇİ •«"• kaldtfım beHr bazı alaıılara selekHf falı sags ı m n yetersiz ten Kafaoğlu geçen yıl bu sa. ladık. Yeterii olmadı. î?ımaı, ymm 60 binde kaldıgım kay bafci ^Yankı dergisinin sorularını İMF ile sorun yok " Tıirkîve Sudaıı icin önemli 1 u % j « f . ı ****> «°"» .,. ««. «.*. imzalanacak. a glanan konularda Üzerinde anlaşma ssan»^ îd şirketta SSK o» 6 "'~ •.Bu kanuna göre sigortah sa y t w . » . u n ; bu sigortahhklannm devamı süresince, ayni zamanda hizmet a di ile çahşanlann, Bağ Kur >l8°™' lıhklan devam eder. Bımtor feonunto 9 kanunların verdiği yetRtye oayanv larak kurulu diğer sosyal güvmlih fcuruluşlan hapsamma Oire^^' Bu au rumda bir başka işyerinde SSK sıgortalısı olmanız da söz konusu degildir. 2) SSK sigortalıs» olarak çalwJJn, Z süreleri Bag Kur'a aktarabillrsl" * % 55 yaşını doldurdugunuz 2005 yılında emekli olursunuz. . 4 Bağ Kur'a prim ödediginiz basamakta bir tam yıl prim ödemek m S de ^ Y A BÜYÜKELÇÎS; G E U " Havaalanındakl karşüaşma . • •. A .»•» «r«* TCİA.TVI nan Baser "îMF ile ilişkilerinlz nasıl? sorusuna di ne yapı verdiği karşüık »., «Herkes S8rü?lerln,l öfren cek • Bakamlan In. mek istlyor. Serbest paıar eko ay nomlsl uyguluyorui. 7™rKi>e • , r de hep serbest rekabet ortamı ar. „,„ ..««.klesmeslnl Istedım. lar. enflasyoncu olmavan unnu İMF veya dtfer lann »rası kuruluslar l»»edl y yapmadık. Türklye gellijm'» „.., » • blr Ülke. Bundan l Sfe r\l Numeyrfnta Türk^D**%£» a le Libya Numeyri'ye tepkısinı dün c n S a y n l t n a s m d a n sonra bü dedi. 'yi Ankara'ya Ksdem ftm> Simdi bir limited şirket hurmah. isUylnm. Kendim bir işyerl açmak wtiyorum. Bu durum karşısında: ! Kendim işyeri agıp. Bağ • Kur a kayıt olmadan kendimi kendi ışyerımde sigortah gösterebilir mıyım? 2 1 Sigortah olarah çalıştığım sureleri zayl etmemek için ne yapmal* yim? Ancak «c> T.C. Emekli Sandığı'na tabl olarah çalışmaya ^ ^ ^ T 1 ' emehli keseneği kesilmeye başjadıgı* tarihten geçerli olarak Bag Kur sigortalılıklan sona ermekte, bu durumda olanlann Bag Kur'da geçen süreleri de Emekli Sandıgı'na aktanlmaksız hizmet akdi ile ve SSK'h olarak değil de Emekli Sandıgı'na bağh bir işte çalışıyor olsa idiniz Bag Kur kap samma giremezdiniz. HeptalSe ç e r i m daha mek istiyoruz» diye konuştu. ANIT KABÎRİ ZtYABET Numeyri. dün ögleden sonra Anıt Ka birt z^yaret etti Numeyıfye burada Mi"l izledi. Hükümetten f " ^ r k Dışişîeri Bakanı 1 ıter ı Bakanı llhan U z ^ e y r f y Kemal Cantur K . srasmdaydılar. Numeyri .. ^ » ^ Bakanı'na sorulan sorular ve yanıüar söyle devam olduğu ögrenildi. Maliye Bakanlıgı nm etti: Enflasyon ve falz lllşKile tirdigi yeni formüle göre rt Amerika'da oldugu gibi Tıir bir işçinin kıdem tazmınatı 'şyerinde orsüre hesap»«.« TÜrHve'de çok bu süre için cok degerU. ortalaması : . Sermaye £ J L S T B r t « u ümit Haluk Bayulken m e n i Bakanı karsılayanlar b e r a berinde eşi ^ N n m e v r i ıaTicaret s Emekliliğiml hangi tarihte ka e5lik etti. Daha sonra Çankaya Kdsku ncte Evren ile Numeyri'nin başkanlıgmdaki he vetler arasmda resmi görüşmelere geçildi. Bunu Numeyri'nm yabana konuklar komı tunda Ankaradaki butün diplomaük rmsyon şeflerini kabu] etmesi izledi. Akşam da Evren Numeyri onuruna bir yemek verdî"Numeyri. bugün Istanbula geçecek. ya, n i da Romanya'ya hareket edecek. ^4Tmektt aymmn ****** Anayasa tasarısının » t «ff 12 Savfada) Ue bütttnlü&ü, mtlU RÜyenlisl He bütünlü&u, (Baştaran a*. ^**J tnnifna vahut genel nsaylş ve korutna yahut »^ğfl, faaliyetln eörev yaranna f oru ™ J ..i. ^jıiohaTnları ile fciivptln görev kamu düzenJ mülahazalan . düzentenmesldir. Basm özgürlügünün ger smırlı tutabUecek, bu degerlecekten saglanmasında devletin re zarar verebilecek haberler yardımcı olması bu amaçla. IP> verilmeyebilecek. Sürekli haberlesme organrek» tedbirlerin almması ihttvacı öngörülmüştür. Bu cüm lan faaliyetlerinde kişilerin hay İ S n oLak üzere basına, tevsiyet ve şereflerine saygılı olmakla yükUmlÜdürler. (SÜRECEK) Boş kadrolara atanmak isteyen 9 0 profesör YÖK'e basvurdu kontrol etmişti. Şimdi serbest bırakıldı ama, centilmen anlaşması var. Tıllık enflasyon r«* de 34. «denen net faİ7 Jşe,l y«* de 4102. Bu fasla d e *" *' sarmfun teşvik edlîmosi dıjıjrrt. Bu enflasyon Hf m u c » f' e ^ para tükeolöncu için faizler durmadan yuk sellr. Geçen 8 «ylık. 6 aylıkje 2 aylık dönemlerde blrçok ban kerUk kurumunua iflas etmesı de çalışmakta olan > ^ 5 çalıştığı son üc yılm ucretıerinin ortalaması almarak, k,dem tazminatı ödenmesı buna gore saotanacak Şimdiye değin hukumet ile bagh olarak artmasını öneri bir süre sohbet ettıler. Bu Islâm Sryoruz^GÖrimelenmizin n. Evren « ^ f ^ E v r e n , ,e bagladl. BAJUŞIN SAGLANMASI l u d a S Devlet Başkam (Bastarafı 12. Sayfada) Oüşünceyl açıklama sunda şöyle dedi: Hifüne ilişkiö ' "" «Basın suçu, yayınla oluşan ve özellikle bu suçlardandır. yaym «Jağıtımla mrlanmasında tahakkuk eder. Bu husus, 1961 beplerin nasın „• Anayasasi'nda, Basın Kanununund» da uvRUİanması nuS da ve bu kerre getirilen 38'ır.ci madde tasansmda da esas Itı**? Yaym yasagı basm Bzgür bariyle benlmsenmis bulunmak lügünü sansür gibi agır şekilde tadır. Buna mukabll maddonfn tahdit eden btr önleyicl tedbır 4'tincü fıkrastnda sayılan soçlarla smırlı da olsa. «daSıtım Bir suçun basın yom gerçeklesmese bHe» denmek su içlenmesl halinde vavmıd orga retiyle bir ayrıcalık eöstenlrne l nını eenel bükmün *» " * sl, çelişkili bir durum yarattımak için ortada makul sebep ğı ve basm auçlarınm oluşma sı için benimsenen ana Ukeye y °"lütle naberleşmesinin sag «neşir» ters düştügündeıı ve Utn kıhnması için aüreU va sansür niteliü taşıyacagmdan devle* m j bu nedenlerle ve ayrıca 4 uny ı n ! a r konusunda cü fıkrada sayılan şuçlan tnu» tevl bir yayrnın, Han,tl sıfaHa olursS «isuH yayınlanması ama cıyla * baskalanna verenlerm suçlu sayılmalarınm ^ » ' ' j " den sonra ve bu söscuk bas.lvulması sonucu ortava çık lecek tek yönlü yayuu onleye ması için bilerek verenlenn.t* mamını kapsadıgı halde, ayrı1 Devletin ülkes! ve «Uletl c a «bastiranlar» sözcügune üe yer verllmesüün, bütün yoneH. basm evl sabfM m l ve sıfatı olmaktan ibaret olanlan da (Baştarafı 12. Sayfada) bu tlilden sorumlo hale soradigimiz zaman size sadece bllecepinden bu nedenlerle .pTansızca. broşürler venh maddenln 4'üncü fıkrasma k»r yor Turkcesi bile yok bun U, Bakanlar Kurulu' lann. Görevli meınur. «Denun kararname Kavalalı ANKARA (Cumhnrivet Bıirog ,0 Anadolu Üniversitelerine atanmak isteyen 90 profesör Yüksek Öğretim Kurumu bi kontrol H M W . bankalan kontrol etmemız... na başvurdu. Anadolu üniversitelerl'nce da ba önco boş öğretim küdro.arı YÖK'e bildirilmış. bu bos Kaarolara atanmak isteyen proiesörlerin ise, YÖK'e başvurması istenmişti. Bu bos kadrolar için şimdiye dek 90 nrof^orutı basvuruda bulundugu öRrenııdi Profesörlük için başvuru süresi Yüksek öğretim Yasası'na göre, 31 temmuz 1982 tarihinde sona erdi. Avrıca, Yüksek ögretim Kurumu Kadro Yasa Tasansmın hazırtanmasından sonra ün.yer sitelerin bütça gorüsülmesine b'âşlannra'c Daha önce. fakjilcö'nderilen. «bütçe eenetge^i. ile önpriler almmıstı. Bu «neriİPrin dogrultusunda ta« u i r e ' aKademı ve yüteek okulla.ın btitçelerinin görüşülmesl öngörülüyor. S?k a Uin Maüye Ba S~ dL 5SSSŞ& alacağını kaydetti. Nıuneyr de f a ^ d a h a da güçlendirecektir. Fotoroman! Nereye kaoarr Ağır fotoroman hamlemız^ «Ölürsem Kobrime Ge!me^> (Murat Beige) Ca er ' (Baştarafı 1. Sayfada) lenebildigini belirlendi Maliye Bakanlıgı Gelirler Genel Müdürlügü yetkilılerinden alman bılgiye göre. çahsmalann daha hızh bir sekilde yürütülmesi için. 'ağlık ve Sosyal Yardım Ba kanlıg. ile Sosyal Güvenhk ğer Fransızca hallerde de temel hak »e 07 Bakanlıgı tarafından^tam Alanya hakkındaki ^ürlÖkler ve slyasl haklarla I • gün calışabıleceK • kararname çıkarma veı«'sadece daha önce steünCI et öğrenebiliyorsunuz. maz hale sokabilecegl (flbl, nor LÜKS VİLLA Yardım Alanya'nın en lüks yapıt mal hal ile fevkâlade haller alarından biri Liman caddesindeki Alanya Emniyet AvenıiB KU"" 1 ""• , ~ ' utor Maliye Bakanlıgı Başhemlrligl binası. Olkemizdeki cektlr.» Oniversite ve yüksek okulla kimi ve Maliye Bakanlıgı Emniyet Amirliği bınalanra ilişkin 165'inci maddeye ln ı n köhneligi ile tam bir te"skin Mümin Kavalall. şu kar SSrler Genel Müdürlugu zat oluşturan Alanya Emni şı ov yazısını yazdı: Sübe Müdüründen oluşan Amirliği vlllası. turısy e t «Bllimsel fiserkllk. Turk Renç Komisyon. daha önce 1hafta, ük yerlerde yapılması gere Hflnin çagda? medenlye*:j**> da bir iki gün ve ögleden ken resmi binalar için ıyi sonralan çalışıyordu. örnek oluşturacak güzelhk İu ve (tereklldlr. Ancak, Komisyon'da kişilerin sa»zerklik. bllimselllgl de yönleı» te dlrme aracı haline *ei™e™ae";, kathk derecelerine göre ö MOTOStKLET TAKSt lr deyecekleri gelir vergisi sap Alanyahlann Uglnç bu dlr. Tttrk (fençterl. O. «*« fj In Felsefe Başlanpci adlı »• tanıyor Çalışma gücunun luşlanndan biri de motosık tabinı ders kitabı olarak okulet taksiler. Burada taksiden "ava v»neltllmemell. vardımcı yüzde 80'inden fazlasmı yiçok motosiklet taksiler kul dnrs kitabı olarak da ken tirenler birinci derece; ytode eo'mdan fazlasını yitırenlan.lıyor. Tek kişi olmak ko dllerine Kara Afrlka'nın ler ikinci derece, yüzde 40şuluyla. sürücünün arkasına nışı çibi sol vayınlar ından fazlasını yitirenler atladıgınız gibi. istediglnız melîdir Üniversite üçüncü derece sakat sayıyere taksi ücretinin yansı bu gerçegi görmemezlikten B hyor ve bu derecelere gokadar bir para ödeyerek gı meve neden olmamalıdır. B»nun sa&lanması. unıversi. re ödeyecekleri vergiler sap debiliyorsunuz'. te vftküîlerimİHtı de. yonelım tanıyor. BÎTTt TeriUe mümkündür. Bu sebeple maddenin ikinci fıkrasının Cikarılması ve üçiincü fıkrası(Başterafı 12. Sayfada) n,n Ronuna «hilimsel o/erkl.k, (BaştarafL Spor'da) etkisizleştirme cabalarını a Anayasa'ya sadakat ^ « " " V E nayasal bir çerçeveye otnrt tadan taldırma*. Cumlelerin.n Hatice Tunalı, Bursa, 2880 Metre Erkekler: 1, Murat mayı «başarmış» gorünnıektedir. 170. madde 11e kamu ku •le KtT' Alanya'dan Sakatlar Soru$turmo:Ertem Eğümez.Halit Refiğ,, Karta! Tibet. Feyzî Tuna, ArdaüskonveArtunYeres'inyanıtlan 10. Uluslararası Istanbul Festıvalı Faruk Yener. Zeynep Oral. Onaî Kutlar'm yazılan özgür düşünce ve Anayasa Aîila Sav 18. Türk Di* Kurultayı Konur Ertop Vi p 'î i WSP! r "^! ' sm len llderlerfnden feen • S S S S devnmınaen >»"""„ • . . . de 98.6fsını alarak Devlet Başkam seçll h.1 çekindlgi başkan ArapdüS d l * » tlplerinden d biri olan Numeyrinin Uginc » « " f ^ var örnegin Adnan Kaşıkd yaton S Numeyri Sudan'ın bütün silah, Jarında profesyonel komisyoncu K ş ^ vT vetkili kıldı. Kaşıkcı'mn eski karısı SS lureJySı dL orduda yüzba* rütbesl ve Ö n biri olarak tanınan Numeyrl'nln Arap dünyası ile iliskilerl de iniş çıtaşlarte do ST Geçen hafta Sudan'a FKÖ Uderll» ve gerillalarını Sudan'a yerlesmcye çagınm Numeyri 1973 ve 1980'de «tl kez Hartum'daki FKÖ temsilcisinî smırdışı era. Evll ve çocuğu olmayan Numeyri. dindar bir devlet adamı. KuranJı «ana ilkokul öğrencislyken ezbenedl. Numeyrl 1 • sonunda tngillzler tarafından S !î Edebiyatında Askın lürk Tasarî İzmir'de AŞK üstünet 1 AĞUSTOS SAYİSI ÇIKTI ruluşlarına caklardır. önündc pşitlilf ilkesl dufîu gibi. Z » r a a t v e OrmT, Mülıpndislerl Odaları Rlbı hpmen tamamma yakını bu tür iş yerlerinde çalışan uyeli odalar He petrol. metealurjl, fizik ve meteorolo ji mübendislerl odaları g«'bt yüzde Wi askın Uyesl kamuda çalışan odalar Tlllen feshedilmis olacak, dlger uzmanhk dallarında da yüzde 50'ye varan oranlarda Wr bölünnıeye yol acıla caktır. Bu durum. ameslefeln grellşmesi» ve «amme menfaatlerinln fcnrunması» amacıyla tünı raflhendis ve mimarları kapsanıası lorun Itı olan TMMOB glbl kuruluslarm, »ıel kesimln sesl lıaline d»nüştur«imesl tonucunn do^uracaktır.» tasarının degistirilmesini a^4 Sdm. ELEMAN ARANIYOR daktıio »e teleks ANKARA (ANKA) Anj sa tasarısı üzerinde eorü rine başvurulan 64 Meclisi üyesinden 4flifc' ^ değiştırilmesi gereKtıgmı . „ Ü «ın» AB tasarı Atnu: 1 üğur Sel. ta, 2. Artun Talay. Ankara ^ 3 Oktay Akıncı, İst, <6.42. ww Erkekler: 1. Müçteba AEdebali. ten.. Gökhan, Agn, 1 5 47 Metre Erkekler: 21. Ayaz. Ankara, M *6' ' i fl Atmaca, Ankara 14JM. YONETİCI SEKRETER K. İ8leM,.erln9 AOustos , ^ i ^ ' ı 8 / 7 0 8 ad:e5'nd Dasvufmaiar»n« "ca den 15'i BB»""»'.. ..7"widirirkarşi «olumsuz» goruş bıldinr ken 31 üye de «Tasanda önem11 degişiklikier» yapüması gerektilini savumıyor. Bu arada. 2 üye tasanda «Üfa« 1|p*™c** degişiklikler isterfcsn. KOOMU aegl ? . . . ^ J J Akcan. Kahraüyesi HaUl İKAÎ han üuran, tst. 39.58. 3 Adım Erkekler: 1. Temel Brbek, ıst. 15.23, 2. Şeref Candas, ta^j 15.32 (YTGB), 3 Ender Erdek tst 1490. 4X400 Bayrak „,„. Erkekler; J. jtanntsj; N»i*t 0 fft&âs Döküm Sanavi veTicaret A.Ş (Baştarafı 12. Sayfada) . . . ^I.JÎAIVI açıklamış neceğini de sözlerine eklerken, (Baştarafı 1. Sayfada) risine girdiğiniI oe»ılr1a.r «Lisedeld öğrencllere ne onedıkları bildirlldi. îran daha tı. rlrslnia:?» sorusunu gülerek ya« Irak lse. yayınladıgı bildi nıtlarken şöyle dedi: önce yayınladıgı başka blr bildiride. blr Irak Jetlyle ride îran birliklerlnln o«Useye eiren öğrencUere 8nbir helikopterin düşürüldü nem'siz blr ileıleme fcaydet cellkle şunu söylemek isterim. tiklerini ve gerçekleştır Dershanelere gitmek Ue üıuver. ğünü öne sümıüştü. Irak askeri yetkililerl ise len karsı taarruzlarda sal sitelere girilmez. Dershanelerde helikopter blrllklerinin Bas dırmm tümüyıe kırıldıgım verilen bol bol test alışkanliKidır Bunun için liseye girenler ra'nın kuzeyindekl îran açıklamıştı. derslere not aUp suuf geçmels birliklerine yenl saldırıiar İçin ya datinlversiteyegirıuelc gerçekleştirdlklerlni sek» İçin çahşmasınlar öğrenmek 1Iran askeri öidürdüklerini (Baştarafı 12. sayfada) çln çalışsınlar. Dershaneye veöne sürdü. yetkllller. îran sunu ele geçiren. darbeci rilecek paray» ve zamana yatopçusunun Basra'nm slvlı ler yayınladıKiarı bıldırıÜniversite smavları için derskesimlerini ve petrol tesis de Cumhurbaşkanı Daniel lerini bambalamayı sürdür Arap Moi'nln «diktatörlü haneys gittigini, ancak bunun salt test alışkanhğı kazandırdıdüğünü de blldirdiler. ğünü» devirdiklerini, çün <"nna da işaret eden Bülent Bay. tran 13 temnuzda başlat kü yönetlmin «demokrasi riin bu yıl sınavlara katılan tığı «Ramazan Harekatun yolundan sapauş oldugu 419 'bin ögrencinin en başarılı. dan bu yana Basra'nın ku nu» söyledller. Girişimi «1 sı Baygün ayrıca fen puanla. zeyinde ve kuzeydogusun Agustos »evrtaıi» olarak ta nnda da bu yıla kadar alman puanlannın en yükseğını topda 150 kilcmetre karellk nımlayan darbeciler, «Moı bir şeridi denetimine aldı nin çetesi gHti... Insanlar layarak bir rekor kırmış. Bülent Baygün'ü tekrçır kutlayagmı öne sürüjor. îran, çar şimdi rataat soluk alabılir rak evinden ayrtlırken TKT kaçamba günü gerçekleştirdl ler» dedi. Ülkeöe yolsuzluk meremanlan çekime hazırlanl61 büyük saldırıda lse, sım larla mücadale edilecegtni yorlardı. FEN ALTINCISI rm 12 kllotnetre kadar içe ve tüm siyasi tutukluların 896.147 Pen puanı ile Tiirkiye serbest bırakılacağım açıkaltmcısı olan tismir özel Amorf. ladılar. kan Kw Lisesi mezunu Bııiur Darbe glrlşlmiyle ilgiU Barshan da. «Dereceye girmek(Bastarafı 12. Sayfada) olarak gelen naberler ara ten çok Bogazici Ijnıversitesi lan dışında faallyet göstesmda en ilginci, radyoda Elektrik Mühendisliği bölumu. remeyeceklerinin belirtilmenü ka»ndıgıma sevlniyorum» askeri marşlar yerine neşe diyor. Okulunu bınncılıkle bisinin yeterii oldugunu belırterek bu kuruluşların sıya li «Beggae» müziğinin çal tiren ve ÖYSTıda aldıgı ten ması oldu. puanı ile en iyi dereceyı alan setle ugraşmayacaklan, slyasi partiler, sendikalar ve Darbe girlştml sırasm Barshan. bır fakülteye girecebildiginl, ancak bu sonuderneklerle birlikte hareket da kentte yer yer çatısma ğini kendisini hem şaşırttagmı. cun edemeysceği hükmünun gelann çıktıgJ da gelen baber hem de sevindirdigini söylüyor. reksiz oldugunu söyledi. ler arasmda oîdu. Mitlıatpaşa'daki evinde 1964 doGölcüklü, bir ansyasal gumlu Barshan şöyle konuşukurum olarak Türk Dil Aka Darbeden yaklagık beş yor: demisi kurulmasım tıygun saat kadar sonra Kenya bulmadığını da bildirdi «ÇaUsmak basarmın anaüta. radyosunda vayınlanan yeGölcUklU aynca, Cumnurkadar h e ni bir bildiride ise, darbe ndirBen şimdiyeto«""« olw baskamnca seçilecek Anayatlhlrtl hayatımd» » oa Mahkemesi üyelennm nJnin hükümet S^nlm Jtuj çglışmaya daha ÇOK teliklerinin tasanda belirtn vetlerce bastırıldıjı bildiril borçluyum» m«yi»ini «ekiikuk» olarak di. ited» ettL İran: Direnisi kırdık Kenya'da Prof Gölcüklü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog