Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 2 AĞUSTOS 1982 sadaki markalarmdan blrl olan Alfasilin'in geçen yılki 1 milyar 113 milyon liralık cirosu (fabrika çıkış). bu ilacı üreten FAKO firmasının 2 milyar 34 milyonluk cirosunun %55'ini oluşturu yor. Alfasilin'e üç ilacı da ha eklediğimizde (Alfoxil. Azosilin. Maksipor): bu 4 ilacm geçen yılki 1 milyar 585 milyon liralık cirolarıyla, FAKO firmasmm 1981 ciro&unun %78'ine ulasıyoruz.. FAKO firmasının sahibi olan Turgut holding bünyesinde yer alan diğer ikl ilaç şirketinds de durum pek farkh desıl: Yme IMS verilerine gört Abbott firmasmm 557 milyon liralık cirosunun 343 milyonluk bö lümünü Iki üaç (Erythrocin ve Bevitni C», Squlb firmasının 845 müyon liralık cirosunun 572 milyon liraiık bölümünü i*s 3 İlaç oluşturuyor. Bir örnek daha Mustafa Nevzat firmasının geçen yıl ki 1 milyar 607 milyon lira lık cirosunun 971 milyon li ralık bölümünü sadece 4 ilaç sağlanr? bun.arın basında amplsdünin bir difer markası clan Ampisina var: digerleri de Tetra grubu. Anttöoi ve Kofilin. Bu durumda, 1773 çesit ilacın ve bir o kadar da farmasltik cefclJnin bulunduğu ülkeml? ilac piyasasmda gerçek^p tüm fırtma nm 80100 ı'siç cevresinde koptuğunu sövlemek, sanınz pek de abartma olmaz. Türkiye'de 2 0 0 0 e yakın ilaç çesidi bulunuyor ama... Fırtına 80100 ilaç üzerinde kopuyor Meral TAMER 1«Pek çok ilaç bulunmuyor..» «Üaca zam istendi..» «tlaca zam gellyor.» «3000 ilaca %30 zam yapıldı.» Bu tür haberler genellik le gazetelerin baş sayfalarında yer alır ve bu haberle ri tepkiler, yorumlar ve de ğerlendirmeler izler. Çeşlt 11 kişiler, llacın ucuzlatılma sı lçin çareler önerlr, sanayiciler lse zamlı fiyatların blle kendllerlnl «kurtar madıgını» ve Türkiye'de 1 J laç fiyatlannm diğer zorunlu lhtlyaç maddelerlne ve diğer ülkelerdeki 1laç fiyatlanna göre daha ucuz oldugunu kanıtlama ya çalışırlar. Basının ve kamuoyunun İlaç konusunda duyarlı ol ması aslında doğaldır. Çün kü İlaç, insanın birincil ge reksinmesl olan sağlığıyla ilgilidlr, zorunlu olduğu 1çln almır. (ya da alınması gerekir) ve tüketiml ertele nemeyecek ve keyfe bağlı olarak vazgeçilemeyecek bir maldır. Bu nedenle Türkiye plya sasında üretllen 3 blnl aşkın llaçtan herhangl birinin arandığında bulunması ve ihtiyaç sahibinln alış gücünü zorlamayacak blr flyatta olması kuşkusuz kl önemlidir. (A) llâcının bu lunması ve flyatmın ma ilaç için yapılan toplam 1981'deki yaklaşık 15 mil kul düzeyde olması, o ilaharcamanın yarısım kap yon kutuluk satışıyla en ca ihtiyacı olan için ne samış oluyoruz. çok satan ilaçlar sıralama denll önemllyse (B) ilacı Bu rakamlarm da göster smda ilk sırada yer alan As na İhtiyacı olan için de, (B> diğt gibi Türkiye'de «ila pirin'deki fiyat hareketleri nin bulunması ve fiyatı ay cm ekonomisi»ni anlamak ne bakalım. 2,5 yıl kadar nı derecede önemlidir. için. dikkatle izlenmesi ge önce kutusuna 17,5 lira öreken; öyle 15002000 ilac dediğimiz Aspirin. son zam falan değil. 2030.. bileme la 60 lira oldu. Halkın ce £ Parayı çeken diniz 100 ilaç. Gerek dünya binden yalnızca Aspirin iilaçlar ilaç sanaylinde, gerekse lil çin çıkan para 3.5 katına kemlzde ilaç firmalarmm çıktı, yani 260 milyon 11kârlılıkları da büyük ölçü radan 900 milyona yükselAncak konuya kişisel ge de bu «önder ilac»lardan di. Bir başka örnek: Atesreksinmelerin ötesinde ve salt ekonomik açıdan bakıl dığında ortaya oldukça fark lı blr tablo çıkıyor. kamu1 oyunun dlkkati, değişik oHalkm cebinden ilaç için çıkan 50 milyar ranlarda zam alan ve bir liramn dörtte biri yalnızca 20 çeşit ilaca kısmı da marka farkıyla birblrinin benzerl olan 3 ödeniyor. bln kadar ilaç üzerine çeklİlaç sanaynnde 77 ilaç çeşidi ve 6 firma llrken. yaygm tüketici gru pazann yarısım egemenliği altında tutuyor bunu ilgilendiren ilaç sayı sımn çok sınırlı olduSu göz Firmalar fiyat kavgasmda öncelikle çok den kaçmlıyor. Oysa halsatılan «önder» ya da «lokomotif» ilaçlann kın ceblnden ilaç için çı i i fiyat» almasına büyük önem veriyorlar. kan paranın büyük bölümü. aslında 80100 çeşit ila ca ödeniyor. Eczanelerdeki ilâç satış kaynaklanıyor. Pirmalann ları üzerine yapılmış ciddi tüm çabaları, bu «önderbir araştırmanm sonuclan ler»in fiyatlan ve surümü Türkiye'de satış değert o üzerinde yoğunlaşıyor. larak en çok satılan ilk 20 ilacm yıllık cirosunun, toplam tüketimin dörtte birin ^ «Lokomotif» den fazlasına eriştlğinl gös ilaçlar teriyor. Yani geçen yıl hal kın cebinden ilaç için çıkan toplam 50 milyar lira O halde öncelikle bu gibl dolaymda paranın 12,5 mil «önder» ya da «lokomotif» yan. yani dörtte biri yalilaçları mercek altına genızca 20 çeşlt ilaç icin har tirmek ve fiyat artışlarıncanmıs bulunuyor. İlaç sayı dan nasıl etkilendiklerinl sinı 77'ye çıkardığımızda. saptamak gerek. örneğin 11 hastalıkların tedavisinde kullanılan ve ülkemizde cirosu en yüksek ilaç olan Alfasilin'in kutusuna 1980 yılı başmda 184 lira ödenirken, son zamla birlikte 440 lira ödenmesi gerekiyor. Bu durumda bu ilacm fiyatı da 2.5 yılda °î,300 artmış olu yor. Amplsllin. ülkemizde yaygm kullanım alanı olan bir antiblyotik. Eczane satış larmı esas alan IMS verile rine göre ampisilinin piya LAON. Ekonomisi Türkiye'de satıs hasılatına göre 1981de en cok satan 20 ilac • Ciroya Göre > tlacın Adı Alfasilin Bactrim Lincocin Ampisina Aspirin Becozyme Calcium Dexrose Kenacort Novalgin Gramycin Brufen Baralgin Panalgine Streptolagma Mucaine încidal Benexol Pronapen Terramycin TOPLAM Ciro (TL) Kutu Olarak Pazar Payı % Olarak Satış (Mil.) 68 47 11.8 59 15 1 5.5 38 20 25 6 3 •> 1.113 milyon 877 839 • 618 478 451 405 > 366 • 325 • 323 , 314 309 284 280 274 264 261 260 238 230 8 559 1 4 26 54 27 28 20 58 48 3 64 2 74 2.62 193 1 50 1.4) 127 1 15 105 101 0 98 0 97 0 89 0 88 0 8b 0 82 0R2 081 0 74 0 72 0 72 Kaynak: İMS NOT: Türkiye'de ilac alanmda en ciddi 'istatıstik bilgileri derleyen kavnak tMS'dir. Ancak eczaneler düzeyinde toplanan bu veriler t oplam içinde % 30 pay alan hastanelere yapılan satışlan içermediği gibi % 25'e varan hata payları bulundugu da hemen hemen tüm ilaç işverenlerinin birleştikleri bir noktadır. 41 Firmaların payları Ülkemiz ilaç piyasasının yansmı tutan 77 İlacm büyük firmalar larafmdan ü çerbeşer pavıaşıldığını pör mek bizl, bir başk.v noktaya götürüyor: Türkiye ilaç pazarı çeşitil firmalar tara fından nas:ı paylaşilmış? Türkiye t)aç Bndüstrisi îşverenler Senaikası'nm ve rilerine göre Ülkemizde fa aliyette bulunsn 85 ilaç f1r masından İlk 5'i, ptyasanın yüzde 45'ini BontrolO altında tutuyor. En büyük 20 tyrmanın pazar payı % 85'e ulaşırken. bun.ann dışında ki 65 firmaya, yalnızca % Bodrum'da., Fethiye'den aynlışımızı anlatırken, buradakl dostlarm kulaklannı da çınlatmak istedim. Örneğin İlhan Baştan, Milliyefin foto muhabiriydi, Istanbul'da. Emekli olmuş, Fethiye'ye yerleşmiş. O fstanbul'da, ben Ankara'da, yıllanmız geçmişti. Fethiye'de bir iş tutmuşlar, çalışıyorlar. Özdemîr Duru. yazar Kâzım Nami Duru'nun oğlu. «Efein»de konuşmaktayız. Anlatıyor Özdemir Duru: Fethiye'de kışla yaz bir arada yaşanır. Kış m « N i M e kartopu oynanz. aşağıda denize gireriz. Özdemir Bey. bunun değerlendirilmediğini de söylemek istiyor, satır arasmda, Ali Döğerli'ye telefon edecektim, edemedim. Hjzlı bir gezide, aksamalar oluyor, ne yapalını? •Anı eşyaları» satan Özdemir Duru, sattıklan hakkında bilgi veriyor: Bakın, şu eski değil yenidlr. Turistlere bun u n eskiliğine, eski görünmesine bakmamalannı, gerçekte bunun veni bir şev oldugunu söylüyorum. Doğruyu söylediğiniz zaman, daha çok hoşlanıyorlar. ö z d e m i r Duru, bazı kazılardan çıkan buluntul a n n da turistlere satılması gerektiği göruşünde: Örneğin, diyor. Türkiye'de otuz bin gözyası şisesi var, bunun sekiz yüzü müzelerde Kalanı, depolarda saklanıyor. Bunları saklamanın bir varan yok. Turistlere satıp. döviz kazanmaiı. Bu gözyaşı şişeleri, dünyanm her yanına dağılmalı... Bodrum'un sokaklan, «çıptafelar sofeoğı» gibi geldi. Bana mi öyle geldi bilmiyorum: bir kadın önunü kapamış. arkasını acmıştı!.. Bodrum'un yaz aylarındaki bir özellifci bu. Kan ş a n görüşen yok. Bilincaltında ne varsa, dışa vurulabilir. Hani, Amerika'da kolav boşanmak için gidilen eyaletler var ya, Bodrutn da. bosalmak. bir Seyleri unutmak isteyenler için birebir. Bodrum'lu, çıplaklan kanıksamış. Dönüp bakmıyor. •Akdeniz* gemisinden Bodrum'da dan sonra, ayağımız karada! indik. Bun 15'lik bir pazar payı kalıyor. îlaç tşvrerenlerl Sendi kası'nın raıtamlarına göre ilaç pîyasasınm flrma sayı sına göre paylaşımı şöyle: Firma Sayısı Pazar Payı İlk 5 işletnn % 44.68 îlk 10 lşletme % 65.12 İlk 15 lşletme % 78.03 tlk 20 'şletme % 85.20 İlk 30 işletms % 92.78 Diğer 55 işleıme % 7.22 Yine tlaç Isverenlerl Sen dikası'nın v^rüeri, en büyük 20 işletmenin pazar pay larının son yîlarda arttıgını gösterlyor: Tıllar tç plvasan") yerli ve yabancı firmalar arasındaki paylaşımı İSP şöyle Ülkemizde faaliypite bulunan 85 ilaç firmssından 7'si yabancı. Ve bu 7 yabano flrma, geçen yi' Türkiye çapmdaki toplam ilaç satışla rının % 37'sın» gerçekleştlr miş bulunuyo» lar 3'fl tsviç reli, 2'si Almarı, 2'si de ABD kökenli olan bıı ilac firma ları. ülkemlz.ie en büyük 12 firma içînde yet alıyor lar. 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Pazar Payı % 60.11 % 78.39 % 84.48 % 85.42 % 87.18 % 85.20 YARIN: İLAÇ FÎYATLARI VE HAMMADDE... ÎLAN Milli Savunma Bakanlığmdan 1. Millî Savunma Bakanlığınca Dogu Anadolu ve Trakya Bölgelerinde çeşitli yerlerde dışı beton ile kaplı gömülü veya yan gömülü akaryakıt tesisleri yaptırılacaktır. 2. İhaleler. 6095 sayılı yasa ve 6/7543 Sayılı kararnameler esaslanna göre üç ayrı grup halinde (kapalı zarf öneri alma) usulüne göre yapılacak tır. 3. Anılan her blr lşin ortalama yaklaşık bedeli 400.000.000. TL. olup, işler işletmeye hazır hal de 750 takvim gününde bitirilmiş olacaktır. 4. îstekli firmaların geçerli NATO EMNlYET BELGESt'ne ve en an 400.000.000. TL. lık A gru bu müteahhitlik karnesine sahip bulunmaları önkosuldur. 5. Yeterlik belgesi seçimine girebilmek lçin fir malann, K. Enf. Gr. Bşk. lığma başvurarak hazırlanmış bulunan önduyum formlarını almaları ve önduyuruda istenilen bilgi ve belgeleri hazırlayarak en geç 16.8.1982 günü saat 11.00'e kadar aşağıda yazilı adrese teslim etmeleri zorunludur. ADRES: MSB NATO ENF. D. BSK. LIĞI Bakanlıklar ANKARA (Basm: 19470) V colorama TURİZM 2 AĞUSTOS 1932 haMizorkestra diskotekli MOTCL Coioromaile bir bajkadır ALANYA banana havaduııesdenız # Kraliçemizin zaferi Spal (Hususi) Dünya güzeli Keriman Halis Hanım 31 temmuz saat 17'den beri hiç dinlenmeye vakit bulamadan halkın tebriklerine, kutlama tezahürlerine mukabele, ziyaretçileri kabul etmek. dünyanın her tarafından ve vatanmdan aldığı tebrik telgraflannı okumakla meşguldür. Place Royel'de yapılan musabakanın neticesi anlaşıldıktan sonra fırtına ve yağmura rağmen tezahurat bambaşka bir tufan halinde devam etti. Türk ve Dünya güzeli. hiç bir kıza ve hatta hiç bir kraliçeye nasip olmayan emsalsiz alkışlar içinde adeta bunaldı. Keriman Halis Hanım şu saate kadar bir çok memleketlerden, Türkiye'den ve bilhassa Amerika'dan 30 bine yakın telgraf almıştır. Bütün dünya matbuat mümessilleri Kraliçe ile görüşerek gazetelerine telgraflar göndermektedirler. Cihan matbuatı Türk güzelinin kazandığı muvaffakiyeti ehemmiyet ve takdirle yazmaktadırlar. Müsabakadan sonra Keriman Hanıma Dünya güzelliği kupası ve vadedilen mücevherler merasimle takdim edildi. Dünya güzelinin asil tevazuu hakım heyeti ve seyirciler üzerinde büyük tesir yaptı. Güzel Türk kızınm her hareketi, 28 rakibi arasından kendisini seçen kanaat ve içtihada hak verdiriyor ve Keriman Halis Hanım durmaksızın alkışlanıyordu. BÜYÜK OTEL16.( RtVÎERAPLAM3.333tl. ACENTEMİZİN TAVSİYE EDECEĞİ ŞAHANE DEKOR DENİZ vc NEFİS YEMEKLERt İLE t7777tl rayı'nda Yusuf Akçura Beyin başkanlığmda toplanmıştır. Heyet «Türk tarihinln ana hatlan» kitabının program projesini müzakere etmiş, programm ilk söz ve umumi Türk tarihine giriş kısımlarinı tetkik etmiş ve salı günü saat 14'de toplanmak üzere saat 19'd& dağılmıştır. Ekmek fiyatları tstanbul Belediyesinden açıklandığma göre, agustosun ikinci salı gününden itibaren ekmek sekiz kuruş otuz para, francala on üç kuruş OÜ paradır. MOTEL POSEİDON tam panöyon sadece 2 1 . 1 1 1.T1. MOTEL .^RTI HOTEL LİDYA HOTEL OZGOR 33.333 tl. 24.444.tl. 18.888.tl. ARNAVUTLJÜK 144 DOLAR+14.444TL akrabalannda kalmak iıteycnlere 2 aya kadar 10 GDN.HAREKET <* AĞUSTOS 1982 IGünun ilanları[ZZ # Leman Ekrem hanım konseri Leman Ekrem Hanım konseri 4 agustos perşembe akşammdan itibaren Suadiye plajında. Tanınmış muganniyelerimizden Leman Ekrem Hanım kıymetli saz arkadaşlarıyla bir konser verecektir. Duhuliye yoktur. Meşrubat 50 kuruştur. Bodrum'da acıkta demirliyor gemi. Motorlarla iskeleye cıkacağız. îvecenliğe gerek yok diyoruz, yolcular insin. Onlar Bodrum'u dolaşıp, öğleye sromiyc vemeğe srelecekler. Biz, eümizde kalmıs fişlerle guvertede bir kahve içelim hele. Çocuklar da meyve s u y u içerler... Ayrılırken, Akdeniz' gemisini anlatmahyım bıraz daha: 27 yaşındaki «emefetor» gemi, başlangıçta Karadenızlileri îstanbul'a taşımak için düşünulmuş Karadenı/liler. İstanbul'a. gurbete çoluk çocukları. bir de kovvnîan. keçilerivle birlikte gittikleri irin, geminin alt katı hayvanlara ayrılıyornuıs Sonra bu bnlıneirt kapıaıs biçimine sçetirilerek. yolcular yatmaya başlamışlar. Gemide, bi"^ını kiildıgımıı yerlprde havalandırma olmadığmdan nıı ne çok sıcaktı. Geceleri uyumak güçtü. Gemıde vemekler. güzel. Temizliğine de diyecek yok. Yıne de. Alıdeniz* de geçen süre. güzeldi. Bu turlar. daha sık vanılabilse. Türkiye'nin kıyıları. kıyılanndaki ^enginlikler. yerliye yabancıya gösterüobilse ne güzel olur! Kapranla tamsmadım. Gemideki görevlilerle de otunıp konu^muş değilim. Tümünden gördügümu/ ıncpligj, çelebiliçi burada anmadan geçemem... Bodrum'a £e!ınce : doğruca iskeleden bir arabayla. hatma Günbulut'un 'Levent Ponsiyon»una gıttik. Bodrum'da hiç yalnızlık, sıkıntı çekmeyeceğimi biliyordum. Vedat Türkali birkaç aylıgına Bod rum'a geliyor. çalışiyordu. Vedat Türkali'ler. Levent Pansıyon'ıın çok yakınında •Dinç Ponsiyon»un bitışığinde bir pansiyonda kahyorlar. Öğleyin Vedat Türkali'lerde. eşi Merih hanunın hazırladığı sofradaydık. Vedat Türkali, »Mavi Karanlık* adlı romanının sonuna gelmiş. Kitap bu güz basılacakmıs Rürtıi Yavuz da burada, onun oturduğu ev. Vedat Bey'in pansiyonuna yüz adım var yok. ertesı akşama Hilmı Yavuz'lardayızl Yıllar önceydi, Behice Hanım bir g ü n şöyle demişti: »ERLA Lux Havuzlu Hotel Hareket her SALI günlerl M1ZIBIZIMLE SEYAHAT EDENLERDEN SORUNUZ Hareket Her Cuma ve Salt günleri özel otobuderle Çİdif gelişler tesiste tam pansıyon yanm pantiyonlarda 2.000 TLtenzüat TURBİLETLERİNlZİ EVİNİZE TESLİM EDİYORUZ HARBİYE. HALASKARGAZİ CAD. 5 3 / 2 İSTANBUL ROMANYA mamata 144 DOLAR*14.444 TL 10 f,an tam panıîyon 1 Adet Loder Kîralanacaktır Şartnamesi, bedelslz olarak aşağıdaki adres lerden alınabilir. 1 KARABÜK'TE: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve Ikmâl Müdürlügümüz. 2 ÎSTANBinj'DA: Sirkeci, Yahköşkü Cad. Ya lıköşkü Han Kat: 45'deki mümessilliğimiz. 3 ANKARA'DA: Küçükesat. Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Müdürlügümüz. ISTEKLl'lerin şartnamemiz esaslanna göre ha zırlayacakları kapalı teklif mektuplarım, geçlcl te minatlarıyla birlikte en geç 11 ağustos 1982 çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki mü essesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu lundurmaları ilan olunur. (Basın: 19265) • Ev isteyenlere acele ve kârlı bîr tavsiye Süleymaniye'de her tarafa nezaret11. 7 oda, bodrum, sarnıç, elektrik, terkos, mükemmel bahçeli satılık hane. Yeni postane karşısında büyük Kınacıyan hanında avukat Salih Beye müracaat. TEL: 46 06 8641 43 97 7<ioğo i.) turizmcı./. ŞARKÖY • Türk Tarihi Birliği'nin umumi toplantısı Türk Tarihi Tetkik Birliği umumi heyeti dOn saat 10'da Dolmabahçe Sa erkan AVSA ÖREN 5450 3GON 3CECE »CCH 2GCCE 5.950 8CON fCECE 18.750 163501 250 M3 1. SINIFIHLAMUR KERESTE SATINALINACAKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden almabilir. 1 İSKENDERUN'da Müessesemiz Tedarik îkmal Müdürlüğü, 2 ISTANBUL'da Sirkeci Yalı Köşku Cad. Yah Köşkü Han. Kat: 45'deki Mümessilliğimiz, 3 ANKARA'da Küçükesat Büklüm Sok. No. 22'deki Genel Müdürlügümüz. ISTEKLİ'lerin şartnamemiz esaslanna göre har zırlayacaklan 820280 No'lu dosyasıyla Ugilidir, Meşruhath kapalı teklif mektuplannın, geçici teminatlan ile birlikte en geç 24.8.1982 günü saat 14.30'a kadar tskenderun Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesemîz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügü'nde bulundurmalan ilan olunur. (Basın: 19302) Bütiın çabalunaıza karfin yurt içi ve yurt difindafci tüm PLASTtK SANATLARLA ilgili unatçüanmuın ve yazarlanmam adrcslcrini tam c doğnı olarak tcıbi' • cdemcdik Duyuıulanma. yazıjmalannuz vc bazı «erviıleri vercbitmck için bugune kadar uUjamadığunu SANATÇI ve YAZARLARIN adreslenni tesbit etmck lıtiyono. LDTFEN BİZE ADRESİNlZİ BİLDtRİR MtSİNİZ > Saygüarunızla I0GÜN 9 CECE I 240 KALEM MUHTELİF CİVATA, SOMUN, RONDELA VE PERÇİN SATINALINACAKTIR İMOTEL 11900TL. NMtMARtB MARSIOTEL 30ÛO0TL. ~ Ekmekçi, Türkiye'nin tum kıyılarına akrabalarını, arkadaşlarmı yerlestirmiş sankl; her yer de bir tanıdığı var! Bodrum'a vardıgımız akşam. Bodrum GOzel Sanatlar Müzesinde, Oktay Ercan'ra tahta eşyalar sergisine gittik. Fikret Hakan, sergidekilerin çoğunu satın almış. Bodrum Müzesi Müdürü Oğuz Alp özen'le tanıştık. Bize müzeyl gezdirecek. Kastelli'nin kaçışı, Bodrum'da turlzml epeyl baltalamış. Kastelli kaçtığı grün Bodrum'a dinlentneye gelenlerden bazıları, üç dört otobüsle BodrunVdan ayrılıp, İstanbul'a yollanmışlar. tsvlçre'ye gidenler de varmış. Niye mi? Kastelli'yl yakalayıp, paralannı kurtarmayal 21.900TL BOMUM T.M.T OTEL 19.900TL MARMARIS SuhanSaraıj MoteJ 19.900TL Fethlye SEKETUR OTEL 18.900.TL. ö l « Otobirt» lkr»mUr r ^ S«rvl« »»V»rqlKw ttohlMlr aARBATOS BULVARI3S/5BEŞİKTA! w 611074 618226 ,h, 26105 İrtlbat Abentur 378) O7 ÜRART ( ABOIIFEKCI OODC5I 21 NlMMPSI IStANBUt Tt\£FOfi u?03.f 'VI ' t Jb'lf', L/Ar 1 h SAMAT GALERİSİ Şartnamesi bedelsiz olarak aşağjdaki adreslerden almabilir. 1 KARABÜK'te : Demtr ve Çelik i"j.bnka)an Müessesesi TEDARİK VE İKMAL MÜDÜRLÜGÜMÜZ 2 ISTANBüL'da: Sirkeci, Yahköşkü Cad. Yahköşkü Han Kat: 45 deki MÜMESSÎLLİĞİMİZ, 3 ANKARA'da : Küçükesat, Büklüm sokak No: 22 deki GENEL MÜDÜRLÜT GÜMÜZ. ÎSTEKLÎlerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarınt, geçici teminatlanyla birlikte engeç. 25.81982 CÂRŞ^MBA günü saat 14 00'e kadar Karabük'teki Müp.ssesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. Türkiye Demir ve Çelik tjietmeleri Genel Müdürlügü Karabük D.Ç. Fabrikalan ftlües.sesesi Müdürlütü (Basın: 19447)'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog