Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

2 AĞUSTOS 1982 Cumhuriyvt 7 AN AYASA TASARISININ 131961 kıyasiamalı TAM METNİ ain hesap kanunu tasarısmı. yeni yıi bütçe kanunu tasansıyla beraber görüserek karara baglar Kesin besap kanunu tasansı ve genel uygunluk bildıriminin TBMM'ne verilmi$ olması, ilgili yıla ait Sayıştay'ca sonuçlandınlmamış denetim va hesap yargılamasını önlemez ve bunlann karara bağlandığı anlamına gelmez. D. EKONOMÎK VE SOSYAL KONSEY. MADDE 148 Ekonomik ve sosyal konsey, mılli ekonominin istikrar İçinde gelişmesini sağlamak, ekonomik ve sosyal politika arasındsıki dengeyi kurmak. çeşitli ekonomik sektörler arasındaki uyum ve işbirliğinl gerçekleştirmek, çalışanlann ücret, aylık, ikramiye ve sosyal yardımlan arasındaki denge ve hakkaniyeti sağlamak amaçlanyla, Bakanlar Kurulu'na önerilerde bulunur. Konsey, aynca ekonomik ve sosyal konulara ilişkin kanun tasan ve teklifleri hakkında Bakanlar Kurulu'na görüs bildirir veya yeni öneriler sunar. Ekonomik ve sosyal konsey. Maliye. Sanayi ve Teknoloii, Tanm ve Orman, Çalışma Bakanlan. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı en çok üyesl olan işçi ve işveren üst kurulu$lannca seçilecek üçer üye, Cumhurbaşkanı'nca iktisat. sosyal slyaset ve hukuk alânlanndaki uzmanlardan seçilecek üç üye olmak üzere, onbeş üyeden oluşur. Konseyin kuruluş ve işleyiş çekü, seçilenlerin süresi ve özlük işleri. kanunla düzenlenir. Yüksek Askeri Şura toplanıyor ANKARA, (ANKA) Yüksek Askeri Şura, General, Amiral ve Albaylann terfl ve emeklilik işlemlerıni görüşmek üzere yann toplanıyor. Genelkunnay Başkanlığı Basuı ve Halkla îlişkiler Şu besinden bu konuda yapılan açıklama şöyle: «Yüksek Askeri Şura'nın 1982 yılı olagan toplantısı 3 agustos salı günil saat 9.30'da başlayacaktır. Yüksek Askeri Şura'nın bu toplantısında bir üst rüt beye yükselecek olan gene raller ve amiraller İle gene ral ve amirallige yükselecek albaylann durumu görüşü lecek ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye aynlacak olanlar tesbit edilecektir.» Vll. KANUNSUZ EMÎRt MADDE 125 Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çahşmakta olan ktmse, üstünden aldıgı emri, yönetmelik, tflzflk, kanun veya Anayasa hükümlerine aykın görürse. yerine getirmez ve bu aykınhğı o emri verene biidirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerîne getlrilir. Bu halde emri verine getlren sorumlu olmaz. Konusu 6UÇ teşkil eden emir, hiçbir suretle verine getirilmez. yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğiıtin korunması lçin kanunta gösterilen istLsnalar saklıdır. V. MALİ HÜKÜMLER: A. KAMU HARCAMALARININ FtNANSMANI VE T. C. MERKEZ BANKASI: 1 VERGÎ VE BENZERÎ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER. MADDE 139 Vergi. herkesin kamu giderlerine katılma payıdır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dagılınn. maliye politikasının sosya! amacıdır. Vergi ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, deJriştirilir veya kaldınhr. Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık ve istisnalarıyle oran ve miktarlanna ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği sımrlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilebilir. 2. BORÇLANMA: MADDE 140 Devlet ile kamu tüzel kişileri, kanunlann tanıdığı yetkiier çerçevesinde kredi anlaşmalan yapabilir ve tahvil çıkartabilir. Hazinenin nakit ihtiyacmı karşüamak için, doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklan kullanılamaz. Ancak, Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Hazineye, miktan cari yıl genel bütçe ödeneklerl toplamının yüzde onbeşini geçmemek üzere, kısa vadeli bir avans hesabı açabillr. Her yıl için bu esasa göre hesaplanacak avans mlktanndan, bir önceki yılda ahnan avanslar mahsup edilir ve Hazineye o yıl sadece aradakl fark ödpnebilir 3. TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI: MADDE 141 Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilen para ve kredi ilkelerinl kalkınma planlan ve yıllık proKramlara "vgun tamia da yörütmek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nm görevidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Cumhurbaşkanı'nca tavtn edilir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. devlet Iküsadi kamu teşebbüslert belediyeler ve özel idarelerce çıkartılmış tahvilleri satın alamaz, bankalann kamu kesimine açtıkları kredileri doğrudan veya dolaylı formüllerle aktifine geçiremez. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz giriş ve çıkıçlarının para arzında yol açabilecegi olumsuz dalgalanmaları Kidermek amacıyla kambiyo denkleştirme operasyonlannı yürütür. B BÜTCELER: 1 BÜTÇELERİN HAZTRLANMASI VE ÜYGULANMASI: MADDE 142 Devlet ve kamu tüzel klçilerinln harcamalan, en fazla bir yıllık bütçelerte yapıhr. Genel ve katma bütceler ile kamu iktisadl teşebbüsleri bütçelerinln nasıl hâzirlanacagı ve uygulanacagı kanunla gösterilir. Kamu ikttsadi 'teşebbüstertttin bütçeleri, müfredatlı tek bir konsolide bütçe içinde toplanır. Kanun. kalkınma planlan ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek Is ve hizmetler lcin. özel süre ve usuller koyabîlir. Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiç bir hüküm konulamaz. mevcut kanunlann hükümlerinl açıkca veya dolaylt olarak degiştiren veya kaldıran hükümler getirilemez. D> tKTİSADt VE MALt HÜKÜMLERı I. BÜTÇE. MADDE 126 Devletin ve kamu İktisadl teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapıhr. Kanun, kalkınma planlarıyla ilglli yatınmlar veya bir yıldan fazla sürecek i$ ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Genel ve katma bütçelerin nasıl yapılacağı ve uvgulanacaftı kanunla gösterilir. Bütçe kanununa bütçe ile İlgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. 2 MALÎ YIL: MADDE 143 Genel ve katma bütceler ile belediye ve fizel idare bütçeleri açısından mali yıl başlangıcı, kanunla belirlentr. Kamu iktisadi teşebbüsierinde. bütçe dönemınin başlangıcı ocak ayının bırınci gunudür. 3 BÜTÇENÎN GÖRÜŞÜLMESt: > MADDE 144 Bakanlar Kurulu genel ve katma bütçe tasanları ile milli bütçe tahmınlerini gösteren raporu, mali yıi başından en az üç av önce, Türkiye Buyük Millet Meclısi'ne sunar. Bütçe tasanlan ve rapor. kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonu'nda Incelerıir. Bu komisyona, iktidar grubu veya Rruplanndan en az yirmibeş üve katılır. komısyonun kalan onbes uvesı. oranlarına göre diger siyası parti gruplarrodan ve ba&ımsı?lnrdan oluşur. Bütçe Knmisvonu'nun ıki av içinde kabul edecegi metin Türkıve Bıivük Millet Meclisi'nde görüşülür ve mali yıl başına kadar karara bnftlamr. Turktve Büvük Miliet Meclisi üyelert, genel kurulda. bakanhk ve datre bütçelerlvle katma bütceler hakkındaki dusüncelenni her bürçenin tümü ü/.erindeki görü^meler sırasında açıklarlar. bolumler ve değısiklik önergeleri. uzerinde aynra eorusme yapılrrıaksızm okunur ve oya konur. Türkiye Buvuk Millet Mecıst Oyelert. bütçe kanunu taaanlarınm genel kurulda eörüsülmesi sırasında, gıder artırıcı veya gelırlen H7altıcı onerılerde bulunamazlar. 4 BELEDtYE. Ö7EL ÎDARE VE KAMU ÎKTÎSADÎ TEŞEBBÜSLERt RÜTCELERtMADDE 145 Beledive ve özel idarelerin konsolide bütçts raporlan Bütc* Knmisyonu'nda tçişleri Bakanlıgı bütçesi çörüşülürken incetenlr Kamu iktisadi tegebbüsleri konsolide bütçe tasansı, her yıl aralık ayı başında Butcp Komtsyonu'na sunulur. 5. MALÎ YTL ÎÇÎNDE BÜTÇELERDE DEĞÎŞÎKLÎK YAPILABtLME ESASLARI: MADDE 148 Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek mlktarın stnınnı gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu karanyla asılablleceçine dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde karartıame ile bütçede değişiklik yapmak vetkisi verilemez Cari yıl bütçesinde ödenek artışını öngören de&isiklik tasanlannda ve ileriki yıl bütçelerine yük s?etirerek ntteitktek» kanunlarda. belirtilen giderleri karsrlavahilerek mali kaynak göstermek zorunludur. C KESÎN HESAPMADDE 147 Kesin hesap kanun tasanlan, kanunda daha kısa bir sürp kabul edilmemis tse ilgili olduklan mali yılın sonundan bfislayarak. en geç fl ay sonra, Bakanlar Kurulu'nca TBMM'ne sunulur Sayıştay. genel uygunluk bildirimine ilişkin oldupru kesin hesap kanunu tasansınm verümesinden başlayarak en geç üç ay İçinde TBMM'ne sunulur. Kestn hesap kanunu tasansı ve genel uygunluk bildirltasansıyla birlikto Bütçe Komisyonu gündemine aimır. Bütçe Komisyonu. bıUce kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasansını genel kurula birlikte sunar. Genel kurul, kfr) 1982 1982 E) YÜKSEK HAKEM KURULU MADDE 149 Yüksek Hakem Kurulu, Anayasanm 58. maddesinde öngörülen hallerde dogrudan. grev veya lokevtın altmıs gün devam etmesi halinde taraflardan birinin veya Çalısma Bakanınm başvurusu üzerine. taraflar arasındaki uyuşmazhğı kesin olarak çözümler. Taraflar da anlaşarak, grev veya lokavta basvunnadan ya da grev veya lokavt sırasında uyuşmazlıgm çözümlenmesi lçin. Yüksek Hakem Kurulu'na götürebilirler. Yüksek Hakem Kurulu karannı. Anavasanm 82'tncl maddesindeki ilkelere uygun olarak verir. Yüksek Hakem Kurulu'nun kuruluş ve çalışma usullert, kanunla düzenlenir. üuınruk ışleııılcıi taınanılauınca a»af>aya lıırk plakası verilecek. Yedeksubay adayları teste giriyor Erdek'in cenaze arabası Alman plakalı Eski mezaralığı ilçe merhezln» yakın olduğu için bugüne kadar bir cenaze arabası olmayan Erdeh nıhayet bir cenaze arabanna sahip oldu. Ancak, bu cenaze arabası bilenenfeamyon«ttiptndehi cenaze arabalarından değil. Üstellk plakası da Alman plakası. Olaym öyküsünü anlatan Erdekliler, eski mezarlığm kapasitesinin dolması nedentyle ilce merhezinin 6 hm. uzağında Ocofetar Köyü'ne yakın bir mevkide yeni bir mezarlık yapıidığım söyledller v» funları anlattılar: «Daha önce ' omuzlarda taşmabilen cenazeler mesafe uzaymca zaman zaman at arabalan ile taşınmak zorunda kaldı. Geçenlerde de Almanya'da çahşan bir Erdokli'nin yakınm cenazesi at arabasıyla götürüldü. Bunun üzerine Erdekli Almancünr bir araya gelip station vagon tipl bir Mercedes alıp, cenaze arabası şekline tadil ettiler. Cenaze arabamız Evren Paşa'nm gelişinden bir gün önce geldi. İlk cenazesini de. bayramın üçüncü günü taşıdı.» Oyküyü anlatan Erdekliler. gümruh işlemleri tamamlamnca cenaze arabasınm Türh pîofeosına kavutacağını da sözlerine eklediler. M v f MADDE 127 (1971 değlşik şeklil Savıstay, genel ve katma bütçell dalrelerln bütfln gellr ve giderleri ile mallanm TBMM adına denetlemek ve sorumlulann hesap ve işlemlerinl kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme baglama Işlerini yapmakla görevlldir. Sayıştay'ın kuruluşu. lşleylşi, denetim usulleri mensuplannm nitelikleri, atanmaları, ftdev ve yetkileri, haklan ve yükümleri ve dlğer özlük işleri baskan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. Silahlı Kuvvetler elinde bulunan devlet mallarının TBMM adma denetlenmesl usulleri. Milli Savunma hi7metlerinin gerektirdlğl gizlllik esaslanna uygun olarak kanunla düzenlenir. KİT'LERİN TBMM'NCE DENETLENMESt KANUNLA DÜZENLENİR. III. KESİN HESAPLAR MADDE 128 Kesin hesap kanunu tasanlan, kanunda daha kısa bir süre kabui edilmemlşse. ilgili olduklan mali yıhn sonundan başlayarak en geç bb* yıl sonra Bakanlar Kurulunca TBMM'ne sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini lliskin oldugu kesin hesap kanunu tasansınm verilmesinden başlayarak en geç altı ay İçinde TBMM'ne sunar. ANKARA (ANKA) Agustos avmda silah altına alınacak 173. dönem yedsksubay adaylannın, bugün sevk evraklanyla birlikte test için mtilâkat merkezlerinde hazır bulunmalan gerekiyor. 173. dönem yedeksubay aday !an, 115 temmuz arasmda 1961 yabancı askerlik şubelerlne, 26 II. SAYIŞTAY, SlLAHLI KUVVETLEEIN tertimuzdan itibaren de yerli MALLARININ VE KAMU İKTİSADİ TEŞEB askerlik şubelerine başvurdular. BUSLERİNİN DENETLENMESt Denizmen'e tafıınan süre bugün sona eriyor ÎSTANB13L, (UBA) BankSen Genel Baskanı Metin Deninnen'le Hüsnü Peköı isimli klçintn yurda dönmesi icin tanınan süre 2 Ağustos bugün sona erecek. Adı geçen kişiler için daha fcnce Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordlnasyon Kurulu Başkanlığı'nca 1981 yüının 5 ve 20 Mart gunlerine kadar yurda dönmedıkleri takdirde tnallanna elkonularak yurttaşhktan çıkanlmalan duyurulmuştu. Saglık Bakanı Kılıçturgay'ın başı derde girer mi?.. AŞBAKAN Yardımr.ısı Turgut öml ile Maliye BaKanı Kaya Er dem'ln ı$tlfa ettiklerl gündü... Ankara yine çok yoğuu günlerinden birini yaşiyordu tstifalar, yeni atamalar, yeni hk Bakanı Kaya Kılıçturgay, Sanayl Bakanı Mehınet Turgut, Yabancı Sermaye Dairesl Başkanı Hüsnü Doğan bir tarafta, üac işverenleri öte yanda bir masa çevreslnde «ilaç zammını» tartışıyorıardı... Tartışmaiar bir ara ol dukça seıfeşmlş ve kar şıhklı su*tamalara dönüşmüştü. Toplantıya' Başbakan Dlusu'nun da katılacağı biliniyor ve bekleniyorr'u. Ama Başbakan geıînceye kadar is öylesine cıadileşti ki. ilaç KURLARIMIZ hatırlayacaklardır. Bundan bir İşverenleri ile Sağlık Ba süre önce bu köşede iki küçük yazı çıkmıştı. kanı tam anlamıyla «bir Birincisinde basın kartlarının kimi çevrelerde blrine girdller» ve Bakan kabul görmediği konu edilmekteydl. Ikincisin toplantıyı terketti.. de ise Basın Yaym Genel Müdurü Necati Öıfeaner'Herkes şaşırdi çünkü in Anadolu basımna gönderilecek Atatürk klişelerinin Başbakan bekleniyordu. yanmda kendi fotografmın klişelerini de gönderdiği Bakanm aynlmasından belirtilmekteydi. kısa süre sonra BaşbaSayın Ozkaner'den bu yazılarla ilgili bir yanıt al kan ülusu toplantıya gir dık. Okurlanmıza avnen sunuyoruz. di. çevresıae şöyle bir •Gazetenizin «Gördük Duyduk> sütunundaki «Ba baktı ve f?aglık Bakanısın Kartı mı. Öcu Kartı mı?» başlıkh yazıyı yararla nı görmedî. İlaç zammı narak okudum. Konuya gösterdiğiniz ilglye teşehkür toplantısı yapılıyor ve ederim, Sbz konusu yazımz üzerine, Devlet Bakanı Sağlık BaKanı toplantıİlhan Öztrak imzasıyla, bütün huruluslara basın kar yı terkedlyordu, o sıratının «kimlik belgesi olarak kullanılabileceğine ilişkin da da Başbakan geliyor yönetmetih hühmünü teyid eden genelge gönderilmiş du... olup. bir örneği de önceden gazetenize yollanmıştır Şimdl nerkes blrbirine Gazetenizde yaymlanan «Geriye kalan ne oldu?» soruyor, «Bundan sonra bashklı bir baska yazı da dikhatle incelenmiştir. hükumettp bir fiepişikUk Klişehanelerin kapasitesi gereği, bahse konu kliolursa, lîstprip acaba Sag selerin toplamı, iki parti halinde yapttrılarah program lik Bakanı da hnlnnnr lanan miktarın tamamı Anodolu Basını'na gönderilmu?» dly<v. Ama. Baştniştir.* bakanm «toleranslı» olResmi yazışmalarm da zaman zaman güldürü un duğunu ol'fnler «Belki suru taşıdığmı söyleyenler haklı galiba. de gnrevde balablllr» dlye ekliyoiısr.. Bakalım zaman ne gös terecek?.. B polltlkalar... Tümü gün demdeydi ve Başbakanlık tam bir an bovanı gl bl isliyordü... Böyleslne önemll bir traflk sırasında. Başbakanlığm bir başka odasında da ylne önemll bir toplantı vapılıyordu. Sağ 1961 VI. ÎDARE A) ÎDARENIN ESASLARI I. ÎDARENIN BÜTÜNLÜGÜ VE KAMU TÜZEL KIŞILIĞÎ MADDE 150 îdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Idarenin kuruluş ve görevlerl, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslanna dayanır. Kamu tüzel kısiligi, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. Cl IDARE I.İDARENIN ESASLARI Al İDARENİN BÜTUNLÜĞÜ VE KAMU TUZEL KİŞILİĞÎ MADDE 112 Idarenin kuruluş ve gorovleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslanna dayanır. Idare. kuruluş ve gSrevlerlyle btr bütündfir ve kanunla düzenlenir. Kamu tüzel kîşlliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdlgl yetkiye dayamlarak kurulur. n. YÖNETMELIKLER MADDE 151 Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri. kendi görev alanlannı tlgilendiren kanunlann ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykın olmamak şartıvln yönetmelıkler çıkarabilirler. yönetmellkler, Resmi Gazete ile yayımlanır. B) YONETMELÎKLER MADDE 113 Bakanlıklar ve kamu tÜ7*l kişileri. kendl görev alanlannı ilgtlendiren kanunlann ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykın olmamak sartıyla yönetmellkler çıkarabilirler. Yönetmelikler Resml Gazete ile yayınlantr. 1982 Kayıp nedeniyle verilmiş pasaportlarda kesin dönüş şerhî aranacak ANKARA (Cumhurivet Büro. su) Kayıp nedeniyle venlen pasaportlarda kesm dönüş şerhinln aranması yoluvla işlem yapılacak. GUmrük ve Tekel Bakanlıgı' nca konuya ilişkin olarak yaym lanan genelgede konuya ilişkin olarak şunlar belirtildi: «Daha önce pasaport kayhından dolavı pasaport çıksnlma «ı dummnnda .ıtümrüklerce merbecden sornlacak ve aiınan cevaba göre islem yapılacağı belirtilmiçtl.» Ancak. bundan bövle, kayıp pasaportlarla gümrükten muaf e$ya lthal edüip edilmediği yolunda bakanhkça araştırma yapılmayacak. Kayın nedeniyle alınmış yenl pasaportlarda, oturma ve çalışma issninln İDtal edildigint ve vurt dısında iki yıldan fazla ikameti bulundugunu beîirleyen açıklamalar konusunda konsoloslukca vurulmuş kesin dönüs şerhi aranması yoluyla işlem vapılması, avrıca kavıp pasaportla tekrar yurt dısuıa çıkmasım engeilemek ıcin gümrügünüzîln tüm çıteış Rümrüklerlne durumu bll dirmesi gerekir. 1 Kunılıı* R«mın<t<" Invm ve Portr» le kııilanıvot Kasım |9ft: Basın Yayından "basın kartı^na yanıt O 1961 1982 1982 DEMLİKSelcukDemirel 1961 '^"""N. "Lütfen savas cıkarma,, ABD Başkanı Eonald Reagan'ı eleştıredursunlar. Baş kan olmak kolay değü. Dert babahğı yapmak da var. On yaşmdan küçük Amerıkan çocukları mn bir çoğu Reagan'a mektup yaza. rak danışıyor Çocukların sorularından bazılarj şuniar: «Ruülar cenncte girebilecek mi?» Başkalan ıse Amerıkan yurttaşı ol manın gururuyla Başkan'a yardıma hazır. Örneğm bir tanesi. «Senln için FBI'nin blle }apamayacağı Işlerl üst lcnchilirim» dıyor. Bir dığen 22 mek1 tubuna da Başsan dan cevap alamayın ca «Bir an önca tevap yaz. başka posta pufunı kalmadı» dıyerek ısrar ediyor. Ancak bir tanesinin mektubu dü şündürücü: «Sekiz yaşındayım. Lütfen savaş çjkarma, çttnkii onıuıcn dojtım çünümii de görmek istiyorum.» 1982 B. DEVLE1 DENETLEME KURULU MADDE 152 Yönetlmln hukuka uygunlugunun. dü zenli ve verimli şekilde yürütülmeslnin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığma bagh olarak. kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının istefti üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarmda ve sermayeslnin yarısından fazlasma bu kurum ve kuruhıslann katıldığı her ttirlü kuruluşta. kamu kurumu nlteliginde olan meslek kuruluşlannda, her düzeydekl işçi ve isveren meslek teşekkflllerinde. kamuya yararh der neklerle vakıflarda, her tüılü inceleme araştırma ve denetlemeleri yapar, sonuçlan rapor halinde Cumhurbaşka Silahlı Kuvvetler ve yargı organlan. Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dısındadır. Devlet Denetleme Kurulu, dokuz Uyedeo oluşur, üye ler ve üyeleri lçlnden başkan, kanunda belirlenen nltelik tekl klşiler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Devlet Denetleme Kurulu'nun kuruluşu. işleylşl, üyelerlnln görev süresl ve diğer özlük İşleri, kanunla düzenlenlr.. MADDE 153 îdarenln eylem ve işlemîerine karsı yargı yolu açıktır. Cumhurbaşkanının, Anayasada tek başına yapacağı öngörülen lşlemlerl, yargı denetiml dışındadir. tdart Işlemlere karsı açılacak davalarda süre. yazılı bildirim tarihinden başlar. tdart yargı yetklsl, Idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunlugunun denetlml İle smırlıdır, lşarl eylem ve işlem niteliğlnde yargı kararı verilemez. R«um 40 4 ' jsvonuncU CJJIKR İH 40 4 7 81 nına sunar. FOR RENT One llving room, three bedrooms (lf wanted furnıshed) apt. at Çankaya Ahmet Mithat Efendl Sokak No: 22/2 Call 27 80 46 after 4 th of August. C. tDARENtN YARGISAL DENETİMÎ Satılık Arsa Sirinevler Kuleli'de 192 metrekare 16 pafta. Saat: 13 17 arası. Tel; 20 97 03ten Halit SATILIK DAİRE • Gayrettepe'de satılık 28 58 08 Ldaure, SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog