Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyot 6 EKONOMl 2 AĞUSTOS 1982 EKDNOMİDE 4 kişilik ailenin mııtfak gideri 25*520 liraya yükseldi I Sebze ve meyvenin ucuzlamasma karşıhk et fiyatlarındaki tırmanışın önlenememesi yaz ay larında bütçelerinde biraz ferahlama bekleyenleri hayal kmklığına uğrattı. mel gıda maddesi de yumurta oldu. Üretimin bollasmasının yam sıra, sıcaklar nedeniyle tüketimin ve dolayısıyla talebin azalışı, yumurta fiyatlannı ay İçinde 1 lira gerileterek 9 liraya düşürdu. Ancak sebze ve meyvada yu kanda değindiğimız tüm bu fiyat hareketlen kent îçinde suıırh kaldı. Sayfiye semtlerinin manav vitrinlerindeki atiketlerindeki rakamlar, neredeyse kent içindekinin ikiyle ç"rpılmışı düzeyindeydi. Dolar yeniden yükseliyor ' Ekonomi Servisi Dolar, geçtigimiz hafta hemen hemen bütün dünya paralan karşısında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta sonunu oldukça düşük kapatan dolar, hafta başından itibaren değer kazanmaya başladı. Hafta içinde de sürekli olarak değer kazanan dolar, tekrar iki hafta önceki değerlerine yaklaşmış oldu. Uzmanlar dolardaki bu artışm ABD faiz oranlanmn az da olsa yükselmesinden ve bu yüksekliğini koruyacağı yolundaki beklentilerden kaynaklandığını belirtiyorlar. Bu arada, dünya piyasalanndaki gelişmelere paralel olarak TL. karşısında dolann hafta sonu fiyatı bir hafta öncekinden 225 kuruş fazla oldu. Hafta başmda bir önceki haftaya göre 145 kuruş değer kazanan mark ise dolariflaki gelişmeler karşısında bu artışmı sürdüremedi. öte yandan, sterlin bir önceki haftaya göre geçtiğimiz hafta içinde 4.5 lira değer kazandı. Kapanış değeri 291.53 liraya ulaşan sterlin 300 liraya doğru yaklaşıyor. TL'nin bazı yabancı paralar karşısında geçen hafta sonunda, bu hafta başında ve hafta sonundaki değerleri şöyle oldu: Dolar Mark Sterlin 23 Temmuz 165.25 67.00 286.96 26 Temmuz 164.40 68.45 289 59 30 Temmuz 167.50 68.40 291.53 DOsman ULAGA^ • Gelir dağılımımn istenllen dü Özal'ın Kafaoğlu'na göre kolaylı talebi | ı adımn yazılışmdan başlıyor. Ama zeyde olmadığı ülkemlzde, iç tabii bununla kalmıyor. 24 ocaktan ve münhasıran para politlkasıyla kısma özelllkle de 12 eylülden sonra uygu nın iktisadl ve &osyal smırları bulun lamaya çalıştığı ekonomi politikasmm duğu ve bu sınırlara uymak gerektlğl oldukça basit ve hemen her ekonomi idrakini hiç blr zaman terketmeyecekitabmda yer alan ilkelere dayanması ğiz.. • KİT'lerln ve özel sektörün lç da Özal'ın kolaylığını artınyor. Işte bu basitlik ve kolaylık saye plyasaya göre kurulmuş öretlm yapısinde Özal'ın ne yapmak istediğlni an lanna rekabet gücü kasandırmak için latması, programmm bazı heflefleri sadece esnek kur ve lhracatı teşvlk po ne yaklaşması ve bunlarla övünmesi lltlkalan uygulamanın yetersizliği orde pek zor olmadı. Ayrıntı saydığı tadadır. Bu çerçeve içinde Türk sanabazı sorunlar büyüyüp îilizlenerek bu yiinin yaşama şansı gö'ülmemektedir. başarı görüntüsünü zedeleyene dek Bu sebeple ülkemizin suıai yapısını dü Özal basitllğin prlminden yararlandı. zeltici ve iylleştirici nitelikte operasBu ortamda plyasa mekanlzmasının yona ihtiyaç vardır. Bu operasyonlar kendi işleyişiyle ekonomidekl her so yeri ve zamam geldikçe hızla yapılarunu çözeceğine inananlar da çoğaldı. caktır. • Artan ihracatımız genellikle fir örneğin «batan batar» felsıefesl uyarınca batma sırası gelen firmalarm maların bireysel ve dağmık gayretiesesslzce batacagı ya da el değiştirece rinden kaynaklanmaktaaır. Bu sebep ği: inşaat, dayanıklı tüketim malları le devletin bu konudakl araştırıcı ve ve otomotiv sektörlerlndeki bunah düzenleyici rolüne büyük Önem verüemın güçlü holdlnglerce seyredileceğl, cek ve gerekll organizasyonlar derhal tıkanan lç pazarın otomatik olarak dı yapılacaktır. • Azgelişmlş Ulkelerde kredl tale şa açılmayı getlreceğl, artan mevdua tm faiz oranlannı düşüreceğl sanıl bi kolay kırılmıyor. taiz meselesinde dı.. Hepsinin ötesinde bu basit ve ge arztalebin bir yerde dengeleneceğlni nel politikalarla Türkiye ekonomlsl düşünmek doğru olrnuyor... Blz banka nin yapı değiştirebüeceği ileri sürül sisteminde blr reform yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde banka sisteml yadü. Bu tabloyu kaçınılmaz sonuçlan şamaz. Yeni düzenlerae çerçevesinde bankalara belirli bir fonksiyon verenı görerek Izlevenîerden blrl de her halde Devlet Başkanlığı Damşmanı ceğiz ve bu fonksiyonu yerine getireolarak bir yıldan berl ekonomi İçin bilecek durumda olan oankaları des«teferruath program» hazırladığını tekleyeceğlz. söyleyen Kafaoğlu Idi. Kafaoğlu'na Sayın Kafaoğlu'nun tüm bu söygöre ekonomi polltlkasmda bazı basit ilkeîerle yetlnmek yeterli de|lldl, lediklerinin Sayın özal'ınkınden çok «teferruath» yani ayrratıh program farklı bir yaklaşımı sergiledlgl sanılara yönelmek ve «ekonomiyl dantelâ nz açık. özal'ın makro düzeyde müdahalelerle yetinlp gerlsmt piyasa me gibi lşlemek» gereklyordu. Dantelâ işlemenin ne denll göz kanizmasma bırakma eğîlimine karjı nuru İsteyen, uğraştıncı ve bıktıncı lık Kafaoğlu'nun yaklaşımı temel kobir iş olduğunu ancak bu lşi yapanlar nulardan hemen hepsinde yulcardan bilebllir diyenler gerçeğl söylüyorsa «Küdttmdenetlemedüzeltmeı» öğelerlKafaoğlu'nun lşinln zor olduğunu ka ni içeriyor. Türkiye gibi piyasa kavrammm bul etmek gerekiyor. Btrlkmiş sorunları olan blr ekonomlyl devralmıs ve düzenli piyasalarm henüz oluşmadı bulunması ve toplumdan gelecek tep ğt ve sonuçta demokraslyle yönetilme kilere kulak tıkamamn zorlaştığı blr yl hedef alan bir ülkede Kafaoğlu'nun dönemde göreve gelmlş olması da Ka yaklaşımı ilk bakışta dana akla yakın faoğlu'nun zorluklarını artıracak gi geliyor. Özellikle yapı deglşlmi konusunda Özal'ın fazlaca iyimser ve ola bl görünüyor. Kafaoğlu'nun dantelayı nasıl iş yı baslte indirgeyicl tutumuna karşıleyeceğinl anlamak için şu ana kadar lık Kafaoğlu'nun plânîama ve progsöyledlklerine ve Özal uygulamasının ramlama ögesine yer veren yaklaşımı da basitllglne getlrdigl eleştirilere bak ha gerçekçi görünüyor. Ancak Kafamak gerekiyor. Bakın neler süylemlş oğlu'nu bekleyen bîr büyük tehlike de yok değil. Bürokrasinuzîn müdahale Saym Kafaoğlu: • Faiz, para ara, kur ve fiyat un ve özellikle de aynntılarda müdahale surlarını kuüanıp iç ve dış fiyatlan tutkusu anımsandığında Hafaoğlu'nun, ve maliyetlerl dengeye getirmeye tasarladığı «güdümdenctleme düzeltçahşmanın zamanla yapısal bozukluk tne» mekanizmasının glderek salt «mü mekalâh' düzeltece&ine lnanmak, sörunla ^ dahaleengellemedurdurma» rı biriktirmekten başka sonuç ver nlzmasına dönüşmesinl önlemesl geremez. Bu noktadan hareketle çeşltli kiyor. Aksi takdirde dautelâ lgleyeyim sPktörler için bazı aynntılı ve spesl derken çorap örme durumuna düşmesl de mümkün galiba. fik programlar hazırlıyoruz. NOTLARI Özal'm kolaylığı, Kafaoğlu'nun zorluğu Altın deger kaybediyor Ekonomi Servls! Geçen hale gelmeslne bağlıyorlar. hafta sonunda Londra borsa TUrkiye'de ise, altın fiyatla»ında, 354.50 dolar gibi oln dünyadaki düşüse rağmen dukça yüksefc bir degerden blr sure direnmeye çahştıykapanan 1 ons altın. bu haf sa da, hafta ortasından itita başında 353.87 dolardan baren gerilemeye başladı. açüdı. Hafta İçinde bu deCumhuriyet altını hafta bağerini de koruyamayan altın, sma göre, 300 lira değer düşmeye devam ederek hafkaybederken, 24 ayar altının ta sonunda 342.75 dolardan gram fiyatmda da 20 liralık kapandı. Uzmanlar altındakl düşüs oldu. Bu arada yalnızbu gerilemeyi, dolar faia ca Reşat altırunın satış fioranlanmn artması sonucu yatında 450 liralık yükselme dolara yatırımın dana cazip görUldü. 30 Temmuz 28 Temmus 13.15013.250 Cumhuriyet 13.450 13.550 13.700.14.200 Reşat Kulpsua 13.25013.750 2.000 2.010 24 Ayar 2.020 2.030 342.75 1 Ons (dolar) 353.87' rndan Meral TAMER tıldı. 90100 liraya kadar sa Yaş seözelerln yanı sıra yeYazın gelişi ve meyve • seb şîl mercimek ile nohut da, ye zenin bollaşmasıyla geçmiş yıl ni mahsüllerin piyasaya ginşi larda aile bütçelerinde kısa nedeniyle küo başma 510 libir süre için de olsa beliren ra ucuzladı. Mevsimsel neden ferahlama bu yaz gerçekleş lerle ucuzlayan diğer bir temedi. Geride bıraktığımız tem muz ayı içinde meyve ve sebze fiyatlannm önceki aylara İSTANBUL'DA 4 KİŞİLİK BİR oranla düşmeslne karşılık et fiyatlarındaki tırmanışm önleAİLENİN AYLIK MUTFAK GİDERÎ nememesi sonucu İstanbul'da 4 kişilik ailenin aylık mutfak Tutan Tutan gideri 130 lira artarak 25 bin TX. Mİktan T.L. 520 liraya ulaştı. 1 Ağustos Malın CJnsl Ayük 1 Temmuz 1520 1520 Gerek koyun, gerekse dana Beyaz Peynir 4 kilo 450 450 eti geçtiğimiz ay içinde kilo Zeytin 1,5 kilo 900 810 başma 50 lira fiyat alırken, Yumurta 90 adet 540 540 Şeker 6 kilo Türk mutfağımn demirbaşlann Çay 400 400 dan olan patates ve soğan da 800 gram 1300 1300 kilo başına 5'er Ura fiyat alEkmek 65 adet 680 680 dılar. Pirinç 4 kilo 220 220 Makarna 2 kilo Buna karşılık sebze ve mey 225 225 Un 3 kilo va fiyatlan önemli ölçüde düş 360 320 Patates 8 kilo tü, ancak bazı meyva ve seb1050 1050 Süt 15 kilo zeler yine de dar gelirli aile 2100 2100 Yoğurt 15 kilo bütçelerinin ulaşabilecekleri 8100 88S0 Et 15 kilo düzeye inmedi. Ayın son gün765 765 Bakliyat 4.5 kilo lerinde üzüm 6080 liradan, 1800 1650 Ssbze 30 kilo şeftali 3570 lira arasmda, kar2700 2250 Meyva 30 kilo puz kilosu 50 liradan satılır240 270 Soğan 6 kilo ken, rnürdüm eriği, kayısı ve 330 350 Margarin 2 kilo vişne 100 liranın altına düşme 330 330 Ayçiçek Yağı 2 kilo diler. Kiraz ise 200250 lira 250 250 Zeytinyagı 1 kilo arasmda değişen etiketlerle ma 320 320 Tereyagı 0,5 kilo nav vitrinlerini süsledi. Dolma 830 »30 Tüpgaz 1 adet lık biber 3550 liradan, doma35390 25520 TOPLAM tes 4050 Uradan satılırken, ye şil fasülye cinsine göre 40 11 Fiyat farkı, geceyarısı ticaretin'c körüklüyor mSirketlerden Haberietm ÇAYIROVA CAM 7 AYDA 86 BİN 432 BÎN TON DÜZ CAM ÜRETTİ.. ÎZMİT, (a.a.) Kocaeli'nin Gebze bölga. sinde kurulu Çayırova Cam Fabrikasının bu yılın yedi ayında 86 bin 432 bin ton düz cam ürettiğı bildirildi. Çayıro.va Cam Fabrikasının üretiminden Ortadoğu ülkelerine 50 mllyon dolarlık ihracat yaptığı ve yıl sonuna dek ihracat tutannın ise 100 milyon dolara ulaşacağı kaydedildl. ÎMAR BANKASI SERMAYE YÜKSELME İŞLEMÎNE BAŞLADI Ekonomi Servisi 4 haziran 1982 günu yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısmda aldığı kararla sermayesini 4 milyara çıkaran Türkiye İmar Bankası. yayınladığı bir bildiriylö ortaklarının 1 Kasım 1982 Pazartesi günü akşamı saat 17.00'ye kadar ruçhan haklanm kullanmalannı istedi. Banka Genel Müdürünün bildlrisinde, ortaklarm taahhüt edecekleri paylann bedelinin yüzde 25'inin nakten yatınlması isteniyor. İPEK KAĞIT. İRAN'A 500 TON TEMIZLÎK KAĞIDI ÎHRAÇ ETTİ ÎZMİT. (a.a.) Karamürsel'de kurulu bulunan Ipek Kağıt Fabrikasından 19 Kamyonluk bir konvoyla Iran'a 500 ton temizlik kağıdı, Suudi Arabistan'a da 25 ton peçete kağıdı ihraç edildi. Fabrika yetkilileri, ihracatın önümüzdeki aylarda da sürdürüleceğini söylediler. Keşan'dcı 350 liraya satılan ucuz eti Istanbul kasapları kapışıyor Naim ARABACILAR KEŞAN tstanbullu bazı kasapların Keşan'da 320 liradan satılan etleri, anlaştıkları Keşan kasaplanndan kilosunu 3S0 liradan aldıkları, gece yansmdan sonra şehir dışmda kamyonlara yükleyerek îstanbul'a sevkettikleri bildirildi. Kasaplar arasmdaki bu et sevkiyatını önlemek için, K* şan Zabıta Amirliği memurlarınca amansız bir milcadele veriliyor. Alman ihbarı değerlendiren Zabıtae Amirliği memıuları, çuval v bez torbalarma ambalajlanmış ve kamyonlara yüklenmekte olan etlere elkoyuyor. Bunları satan ve alanlara 20 bin lira para cezası uygulamyor. Buzhaneye alman etler ise, daha sonra ait olduğu kasaba iade ediliyor. GUnde yaklaşık olarak 2 ton et kesiminin gerçekleştlrlldiği Keşan'da Istanbul kasapları ile ilçe kasaplan arasmdaki et alışverlşi konusuyla ilgill ihbarlarm bazı ilçe kasaplan tarafmdan yapüdıguu belirten yetkililer, para cezasma rağmen et sevkiyatımn önlenemedlğini belirterek, dükkân kspama ve yakalanan etlere elkoyma işlemleri uygulamaya alındığı takdirde, önlenebileceğinl belirtiyorlar. Keşan'da perakande olarak halka 320 liradan satılan sığır «etinl yine Keşanlı kasaplar top )u olarak kiloda.30 lira kârla 350 Uradan îstanbul kasapları,na teslim ediyorlar. İstanbul'a topluca sevkedilecek etler, bez torbalarla ambalajlanarak önce şehir dışına çıkanhyor, burada bekleysn ve Istanbul kasaplsrınca kiralanmış olan kamyonlara yüklenerek îstanbul'a nakledüiyor. Keşan'da koyun eti 350, kemlksia aıgır eti ve kıyma 330 liradan satılıyor îst&nbul'da ise et fiyatlan bilindigl gibi 500 Uradan başlıyor. îstanbul ve Keşan ilçe kasaplan arasmda yapılan et nak11 konusunda Keşan Belediyesi'nce aluıan önlemier konusunda ilgililer aynntılı bilgi vermekten kaçmarak, özetle şu açıklamada bulundular: «Trakya'da en ucuz et satışı yapılan yer olmanuzdan yararlarunafc isteyen bazı tstanbul kasaplan, Keşan kasapları ile anlaşarak îstanbul'a yüklü et sevkiyatı yapıyorlar. Bu II* çede şimdillk et sıkıntısına yolaçmadığmdan biz alun • satun yapan kasaplara 20'şerbto lira ccza uygulamasına gidiyon n . Et sevMyatı daha Ilerl boyutlara ulaşır, ilçede et sıkmtısı başlarsa dükkân kapama ve yakalanan etlere elkoyma cihetlne gldeceğlz.» SARKUYSAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANIYOR İSTANBUL, (UBA) Sarkuysan Elektronik Bakır Sanayii v e Ticaret A.Ş.'nin 150 milyon lira olan sermayesinin 900 milyon liraya çıkartılması konusunun görüşüleceği olağanüstü Genel Kurulu 4 ağustos çarşamba toplanacak. Gazeteciler Cemiyeti konferans salonunda yapılacak Genel Kurul toplantısı saat 14.00'de başlayacak. istanbul'da sebze fiyatlan basın ve radyo ile hergün ilan edilecek İSTANBUL, (UBA) îstanbul'da sebze ve meyve fiyatlan bugünden itibaren basm ve radyo aracılığıyla her gün ilan edilecek. Vilayet îl Koordinaşyon Kurulu'nun karan ge reğince Belediye Bürosu her Çün saat 11.00'e kadar sebze ve meyve fiyatlannı basına ve radyoya duyurmakla göYugoslavya'da Buna göre, rad f iyatlar donduruldu revlendirildi.saat 1100 haber yo her gün BELGRAT. (THA) Yu lerlnden itibaren Istanbul'goslavya'da tüketim malları un her yerinde geçerli olfiyatlannm altı ay süreyle mak üzera sebze ve meyvedondurulduğu Yugoslav Fe lerin parakende satış fiyatderaı Fiyat Komisyonu Baş laruıı yurttaşlara açıklayakanı Anton Polajnar tara cak. Fiyatlar aynca, beledifından açıklandı. Polajnar, ye görevlilertnce sürekli pa bu karann son üç ay için zar şeklinde çalışan yerlerde fiyatların gittikçe arta de ve toplu satış yapılan çar rak enflasyonu yüzde 30'un şılarda ilan levhalanna yaüzerine çıkarma tehlikesinin zılarak duyurulacak. Belirbaş göstermesi üzerine alın lenen fiyatlann üzerine sadığmı açıklamasına ekledi. tış yapılamayacak. BANKERLER BANKERLER" HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERİ TAHVİtLER TAHVİLLER • AKSA • EGE GÜBRE • EGE BtRACILIK • NUH ÇİMENTO MEBAN YAYINLARI PARA DERGtSt Türkiye'nin en önda gelen fınans dergisl. Her türlü yatırım kararlarımzda size yardımcı olabilmek MEBAN'm en önemli atnacıdır. • TAHVtL VE HtSSE SENEDl. ALIMSATIM İLE HİZMETtNtZDEYİZ. Sermaye ve para piyasBİan bankacılık ve bankerlik sektörleri ve Türk ekonomisinin genel gidişatı hakkında etraflı ve aydınlatıcı bilgiler verir. Memleketimlain başlıca yöneticilerinin görü? ve önerilerini her sayısmda slzlere sunar. Ayda bir kez yayınlamr. Fiyatl 200 TL. Yıllık abone UcretJ 3400 TL. «Para» abonelerine aynca MEBAN Sermayesi Piyasası Bültenı üeretsiz gönderilmektedir. • HtSSE SENEDt NEDİR? Piyatı 25 TL. • TAHVtL NEDtR? Piyatı 25 TL. SATILAN HtSSE SENETLERİ • KORUMA TARIJtf • RABAK • ÇELlK HALAT • TEZSA • tSKUR • METAŞ • LASSA GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTT1RMA İLAN1 Beykoz lcra Memurluğundafı Dosyo No. 079/75 T. Mahcuz olup blr borçtan ötüru satılmasma karar verilen Kanlıca Mahallesi Fikirtepe ve Kanhca yolu mevkiinde kain 19 pafta. 118 ada, 14 parsel sayılı gayri menkul ve üzerindeki inşaat satılacaktır. 1853.10 M2'den ibaret olan arsa ve üzerindeki inşaatın rnuhammen değeri 148.000.000. TL.'dîr. GAYRİMENKULÜN EVSAFh Bodrum, zemin ikl katlı, giriş merdivenler mer mer, olup gîrişten çatıya kadar olan zemin döşemeler mermer seramik ve parke ile kaplanmıştır. Mutfak banyo ve hizmetçi odalan mevcuttur. Meşe doğramalar takılmış ve camlanmıştır. Oda kapılan kaplamah ve tezinatlan bitmiştir. Binanm yüzde 8S'i ikmal edilmiş vaziyettedir. Bodrum kattan baş layan asansörü mevcuttur. tnşaat betonarme karkas olup inşaat alanı 1850 m2'dir. Sıcak su İçin boylar cihazlıdır. Yakıt ve su depolan takılmış vaziyettedir. Her katta ikişer daire mevcut oJup üçer oda ve tefarruatı tamamlanmıştır. Denize yakm ve asfalt üzeri olmakla beraber manzarası kapanamaz durumdadır. SATIŞ ŞARTLARh 1 Satış 14/9/1982 günü saat 12.00'den 12.30'e kadar Beykoz îcra Dairesi'nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin ediien kıy metin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçm,ek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahci cıkmazsa en çok artıranm taahhüdü baki kalmak sartiyle 24.9.1982 cuma günü 12.00 12.30'da ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüchanlı alacaklıların alacagını ve satış masraflannı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % lo'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü gecmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve mas raflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satıs bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahlbl alacakhlarla diğer ilgililerin f+) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm hususiy1« faiz ve masrafa dair olan iddialanm dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildlrmeleri lftzımdır; aksi takdirde haklan tapu sidli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet lcinde ödenmezse tcra ve îflas Kanunu'nun 133. mad desi gereğince ihale feshedilir. İki İhale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefllleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendllerinden tahsil edilecektlr. 5 Şarfaame. ilftn tarihinden Itibaren herke«in görebilmesi İçin dairede açık olup masrafı verildigi takdirde isteyen alıcıya bir flrnegi gönderilebiHr. 6 Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1979/75 T. sayıh dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmalan ilân olunur. 27.7.1982. (1c. tf. K. 126) (+) ilgililer t&biHrut trtitah hafefet sahtpUH d« dahildir. fBasiB: 81SS) MEBAN DECERLER" BANKERLtKve FINANSMANA.Ş. • MENKULİ •• AEC yetkiHleri: Kampanyada indirimli fiyat uyguluyoruz Ekonomi Servisi AKG yetkiliJeri buzdolabı satışı ile ilgill blr açıklama yaparak buzdolaplarmm başlattıkları kampanya fiyatlannm, kampanya öncesl taksitle satış fîy&Uarından açağı olduğunu bildlrdller. 2350 AEG model buz dolaplarının kampanya öncesi ve kampanya flyatlarına da deglnen açıklamada, bu model buz dolabı fiyatlannm kampanya öncesi fiyatınra 75 bin lira, kampanya flyatınm ise 70 bin Ura olduğu kaydedlliyor. 451250 Kayıtlı Sermayesi: 500 000.000 TL. Odenmiş Sermayesi: 300.000.000 TL. Merke* fstlklftl Cad. Odakule H Merkezi No: 288/A Tel.: 51 12 50 51 52 53 54 Telex 24124 MBAN TR. Tahvil, hisse senetleri ve mevduat sertifikalan alun ve satımına iüşkin tüm işlemlerinizde MEBAN uzman kadrosu ile hizmetinizdedir. ARANAN HtSSE SENETLERİ: • • • • • • • • • • • ANADOLU CAM ALPA BAGFAŞ BATI ANADOLU ÇtMENTO ÇİMENTAŞ KORDSA ÇDKÜROVA ELEKTRtK OLMUK SAEKUYSAN ÜNİROYAL GOOD YEAR 'Esnek Kur Politikası, konulu bir konferans düzenleniyor Ekonomi Servisi «Esnek Kur Politikası» konulu uluslarerası bir konferans düzenlendi. MEBAN Menkul Değerler Bankerlik ve Finansman AŞ. tarafından Istanbul Sheraton Otelinde 67 ağustos tarihlerinde yapılacak olan konferansa Dünya Bankası Müşaviri Prof. Beüa Palassa da «Dışa Açüma ve Kur Politikası Türkiye Örneğl» konulu bir tebliğ ile katılacak. Aynca konferansa, Ingiltere Merkez Bankasından Peter Bull, MEBAN Yönetim Kurulu üyesi Sidney Nowill, Hartmvest'ten Sanford Henry, A.Ü. Hukuk Fakültesl öğretim üyesi Doç. Dr. Nahit Töre, Boğaziçl Üniversitesl Rektör Vekili Prof. Dr. Demir Demirgil, Münlh Üniversitesi'nden Prof. W. Gumpel ile Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürü Halit Soydan katılacak Yunan TV'si günlük sebze ve meyve fiyatlannı açıklıyor ATİNA, (Cumhuriyet) Hükümet İle ırebze meyve toptancılarının arasında çıkan anlaşmazlıktan sonra hü kümet toptancıların grev yapma tehditlerine karşın tutumunu değlştlrdi. «Aşurı kârı önlemek» amacıyla sebze meyve üreticllerl ile ttiketlcinln arasma girenleri ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu kaydeden hükümet. toptancıların grev llanı halinde, orduya ait 1000'e yakın aroç ve uçaklarm hizmete gireceğlnl, aynca üreticiden aldıkları malları seyyar satıcılann, hatta özel kamyonetlerie sokak sokak dolaşıp satabileceklerlni, açıkladı. Bu konuda, Yunan kamuoyunun aydınlanması İçin, televizyondan günlük sebze ve meyve fiyatlan açıklanıyor. Aynca toptancı ve aracılann aşın fcar amacıyla oy nadıkları rolü bellrtecek programlar yayınlamyor. i£Ş DCMZ KURLAR m AlışTl. Satış TL AlışTl. SatışTL Efektlf DÖVÎZIN CİNSI Döviz Dftviz Efektif 172.53 167.50 1 ABD Dolan 167.50 170.85 173 47 160.00 1 Avustralya Dolan 168.42 171.79 10.01 9.72 1 Avueturya Şilini 9.72 9.91 70.45 68.40 1 Batı Alman Markı 68.40 69.77 3.60 3.40 1 Belçika Frankı 3.58 3.65 20.23 19.69 1 Daniırarka Kronu 1369 20.08 24.57 25.01 1 Fransız Frangı 24.57 25.06 63.68 65.83 1 Hollanda Florint 65.83 63.07 28.44 27.61 1 Isveç Krpnu 27.61 28.16 82.63 80.22 1 Isviçre Frankı 8052 81.82 12 56 11.58 100 Italyan Lireti 12.19 12.43 67.44 100 Japcn Yeni 65.48 66.79 :j f 62.21 13717 1 Kanada Dolan 133.17 135.83 * 126.51 60070 554.04 1 Kuveyt Dinan 583.20 S94.88 26.P3 24.75 1 Norveç Kronu 26.05 26.57 300.28 291.53 1 Sterlin 291.53 297.36 50.17 46.27 1 S. Arabis. Riyali 48.71 49.68 DUYURU ISTANBUL ELEKTRİK.TRAMVAY TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2 ADET GAZ ANALİZÖRÖ SATIN ALINACAKTIR 1 Yukanda adı geçen malzeme yurt dışmdaM firmalardan mektupla fiyat ve teklif alma usulüyle satın almacaktur. 2 Bu işe ait şartnameler Metrohan 4'cü Kat Dış Ticaret Servlsi'nden bedelsiz olarak ahnabilir. 3 Teklifler en geç 2 eylül 1982 perşembe günü saat S.c'e kadar Beyoğlu Metrohan Evrak ve Arş' * 'idürlüğü'nde bulundurulacaktır. (Basm: 19400) Tarımsal istatistik konusunda FAO ile isbirliği yapılacak ANKARA, (ANKA) Ta rımsal istatistik bilgilerinln derlenmesinde kullamlan yöntemin geliştirllmesl ve hububat üretiminde geçer 11 tahminlerin yapılmasını sağlamak üzere Plrleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş kilatı FAO ile işbirliğine gi dilecek. Türk hükümetl ve FAO arasmda bu yıl nlsan ayında imzalanan «ürün tahminl ve carl tanm istatistlklerlnln toplanması proje sine ilişkin anlaşma Bakanlar Kurulu'nca onaylan dı. Proje için Blrleşmlj MUı etler Gıda ve Tanm Teşkllâtı, tarınyal istatlstikler konusunda görevîendlrilecek danışmanlann yanısıra, toplam 102 bin ABD doîan tutannda finansman katkısı sağlayacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog