Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

2 AĞUSTOS 1982 KÜLTÜRYAŞAM Cumhuriyet 5 Pakistanlı ünlü kadın çizer Nigar Nazar ile bir söyleşi: "Bize, sizi güldürme sansı tanıyın, Tan ORAL N Norvec'te tanıs imza: Süreyya Sanat Servisi Norveç'te vaymlanan ve agırlıkh olarak gcçmen sorunları ne eğılen tmraıgranten ıGoçmen) adlı dergi Türk karikatttrcüsü Süreyya AYDIN'ın karıkatürlerini yaym'ıyor Aylik olarak vayınlanan bu dergt eıeçtigimtz ay ki sayısmda kapak ıle btrilkte Süreyva Aydın'm sekiz karikattirüne yer vermisti. aynca ceşitli boyutlarda on adet karikatürünü de karipostal olarak bastı 1957 doğumlu olan ve S B F Basın Yayın Yüksek Okulunu bitlren Süreyya Aydın, iki yılı aşkın bir süıedir Norveç'te egitımint sürdürüyor. Immıgranten Derglst dişında Norveç Çalışma Bakanlığının resml vayını olan Innvandrer Infarmosjon dergısinde de karıkatür çalışmalanm sergtıeyen Süreyya Aydm. Türkiye'de de otrçck yayın oreanina çızmlş. sergılere katjlmıştı ÎGÂR ABBAi, Çızgılermde kullandığı ısmıyle Nigâr Nazar. pakıstan'ın tek kadın karı katürcüsü. Ve en Unlu isımle nnden. Kendısı, «Ben çok onemU olmak istemlyonım Gogi daha anemlidlr.» dıyoı Aslmda Gogı mi, Nıgar mı da ha ünlü ve onemlı, belli değıl «Gogi» Nigar'm «fureklı çizdıg çok sevılen bir tip Nıgar bir süredır Basın Ya yın Genel Müdürlüğü nün çağrı lı konuğu olarak ülkemızde bu lunuyordu Kalyon Oteü'nın ta rasmda konuşuyoruz. Kendi ıle ılgtlı kıtapları Gogı'nm posterlerinı, Pakistan'ı tanıtan bro şürlert ve çalıştığı gazetenin kankatürlerle dolu sayfalannı masanm Ustune senyor. Çalıs tığı gazete «The Muslim». Ga7etenm kurucusu ve yönetmenı Aga Murtaza, Nıgar'ı anlatan bır kltapçıkta «Ancak kendilerfne gulîneyi bilebilen insanların haşkalarına da gülmeve hak lan vardır» dıyor Her gün yaşanan toplumsai gerçeklen alaya alan çizgılerı Ankara Radyosu Tok Sesli Korosu,, konser vermek icin Almanya'ya gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bıırosu) Ankara Radyosu «Çok Sesli Korosu»nun Walter Stauss yonetimind» 7 konser vermek ürere 913 evlül tarihleri arasında F Almanya'ya gıdecegi oğre nıldl Geçtigimi? ay tçlnde «Berlin Kültür Senatorü> Ankara Rad.">cu Çck Sesli Korosunu, Türklerin yoğun olarak oturduklan bolgeler de konserler vermek üzere P. Almanva'va davet etmis ti Bu davet üzerlne TRT rıin Dışisleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklanyla sür dürdügü gorüşmeler olum lu blçimde sonuçlandı ve 913 eylül tarlhleri arasında «koro»nun P. Almanya' va gonderilmesi kararlastı nldı Tümü ae BaU Berlln'de ve rilecek olan konserlerde, A. Adnan Savgun Necil Ka üim Akses, Ferit Alnar* ve Muammer Sun'un, çok ses \\ koro lçin hazırladıkları türkülere ağırlık verllecek. Kons«rlerin «ki, Herbert Von Ka'.ıyanın ünlü «Flarmoni orfeestrası» salonunda icra edllecek tkincl konser ise renkli olarak Berlin televlzyonu tarafın dan naklen yayınlanacak. TRTnin Cok Sesli Koronun bu konseri içln 1,5 milyon, Dışisleri Bakanlıgının da 500 bin lira ayır dığı öğrenildi. Kültür ve Tu rlzm Bakanlığı Ise konsere kattlacaklann yol giderleri nl karşılayacak. akan zaman, duran zaman melih cevdet anday jçin dış polıtıka Yazan Müşahıd Huseyn «Yeteneklenn en yaratıcılarından biri güldürebilme yeteneğidir» dıyor Soruyorum «Pakistan'da harikatnrun yeri nerdedir?» Nlgar: «En onemlısı Pakıstan da karıkattır gorebildığın bır şeydir. Surekh karsılaşacağm bır şey. Benim ülkemde kırsal kesım geniştir Koyler yaygın dır Ve okuma yazma oranı düşıiktür. Sonra «Masadakı gazeteleri gosteriyor. «Şu karikatür bır dakıkada, <ÎU makale bır saatte algılanabılır. Okuma yaz ma oranı da duşünülurse, karıl:atürün halk u/enndeki etkisi daha iyı anlaşılır Insanlan goz ledım. Konuşmalarını dınledım Karikatürden çok etkıleniyor1ar Üzennde iyi kötü dıye YO ı um yapıyorlar » «Karikatfircttlerin durumu na sıl?» «Ben, doğal olarak ilgılenivonım. Karıkatüre çok fazla il?ı duyuyorum Ama geçimim ona bağlıdır denemez Genç karikatürcülerin karikatür ıle >.*aşayabılmelerı zor. Yan işler vapıyorlar Karikatür çızerek vaşamını sürdüren yalnız bır kışi var O da Cavıd Ikbal Ama onun da ilişkiien çok Geayor Kıtap yazıyor, kıtaplanna reklam alıyor Çok yere çiziyor» «Nasıl çfzivor?» «Politik kankatürler yapıvor. Vesnel olayları çızgi ile veriyor » «Paktstan'da tek kadın kariNtGAR NAZAR katiircü olnıaniTi nasıl karşılıçok güzel ve son derece zarif Adamcagız haykırarak ellenni yorlar?» bir insan. Gülüyoruz ve soy•Benımle karşüaştnaktan hoş yüzüne kapadı. Ben «çok mu?» lanıyorlar tlgı duyuyorlar Ba dedim. O da, «havır hemen leşıyi sürdürüyoruz: «Inanıyorom kl^« diyor, «biz 7tlan benıml'1 karşüasmadıkla başla» demez mı? Ve bana S00 rı için çok yaşlı olduğumu sa Ruppee odedi» karikaturcüler nluslararası sıkı ııvorlar Görünce şasınyorlar» illşkiler içlnde olmaiıyız. Pa«Sonra?» «Kaç vıldır cizlvorsunuz?» kistan ve Turkiye öteden beri «Sonra.. «Her gün bır kari vakın ilişkiler içinde. Karika«Onikl yild'r» katür çızeceksın» dedi. Ve ben türcfilere de bn alanda çok «Nasıl başladıruz?» iki buçuk yıl her gün bir 'Go is düşiivor ve bizler karşdıklı «Pencap Unıversıtesi Güzel gi' çızdim» < olarak bu rSnde pek çok şey Sanatlar Bolümünü bitınnce «Gogi'yl blraz anlafır mısı vapabiHriz. Bana inanıyorum.» karikatürle ilgılenmek istedım nır» Nasıl doğdu, kimdir?» Baktım okulu vok Sanat Kuru Pakistan'ın bu ünlü çizeri «Gogi ortalama bır Pakistan soyleşımızi şöyle bagladı* lu'na başvurarak butıin bblüm lere gınp çıkabilen bır tür ser lı kızdır. Halktan biri. ÇevTe«DUnyamızda barışı ne yazık best oğrencılık yaptım. Hoca smde olan biten her şeyın far kı, pek fazla göremıyoruz. NUk kmdadır o. Ve ben onun vo leer bombalar konusundaki ge mm karikatür konusunda bılgı luyla çok şey soyleyebıliyorum. lişmeleri duydukça eeleceğe ddsı yoktu doğrusu. Ama bana îlginç olan bızde hıç kimse «her gün bır karikatür çız genük gülümsemelenmız donup tır» dedi perken çalışmalannu çizgıde böyle bas karakter içtn kalıyor Sevgıh okurlar, biz ka farkeden bin cızdiklerımı Kara kadmı seçmemışti Gosrt ilk ol rıkatürcülere her zaman sizleçi'de bır gazeteye götürdu Ed* du. önce gözleri ve yüzü son ri güldürme şansı tanıyın » tor benı çağırdı. Gittım Tipık ra tüm görünüşü belirlendi» Basm Yayın Gn Md bu yıl bır yaşlıydı Bir kankatürünti «Okuvncnlar benlmsediler Tunus, Pakıstan, Belçıka, Françızdım Bunu gdrünce, «tamam mi?. sa, tngiltere'de öğrencıler arabızımle çalışmaya başla», dedi «Hem de çok. Nigâr mı ün smda, «Atatürk ve Türkıyesi» Ne kadar para ıstersın O sıra 1U, Gogi mi belli degil. TV lar okulu venı bıtırmış ogret de sürekli programlar yapıyor konulu bir yazı ve resım yanşması açtı Her ülkede bır menlık vapıyordum 300 Etıp dum önce yalnız karikatürler Tıtrkolog, bir gazetecı, bir B. pee*ye, sanat, Îngıh7ce ve dm gorülüyordu llle benim de gö Elçi ve bir sanatçıdan oluşan derslfn ögrptmenligı» rünmemi istedileı^ Beddettlm Seçiciler Kurulu yarışmayı so«Genlş bir ilgl alanı?» Sonunda yalnız elim çıktı TV' nuçlandırdı. Basın Yayın Gn. «Ooo . O zamanlar her < p ?y de. çızgi çı?erken. Ve bir gtin Md. vanşmada kazanan çocukvapıyordum. Evet.. Editdr ne biri bana telefon edip de Nı lan ülkemıze çagırarak ağırlakadar ıstersın deyınce ne dt gâr hanım neden kendini gös dı Pakistanlı kadın çizer NireŞimi bılemedim. Ama, 300 termivorsun, yoksa ook mu çir gâr Nazar da çocuklarla bırRuppee'den daha az olmasın kinsm' demesin mi'» hkte gelen gazetecıler arasında dıye duşündüm ve övle dedim Oysa Nigâr Nazar gerçekten bulunuyordu. Sair Halil • Soyuer At Anılarla Sairler Albümü"nu yayınladı Sanat Servisl Şair Ha Iıl Soyuer yakın dostlan olan ve bugun artık yasamayan şaırlerle ılgllı anılarını yayınladı. «Anüarla Şairler Albumü» adlı yapıt ta Yahya Kemal Beyatlı, Behçet Kemal Çağlar, Mu nıs Faık Ozansoy, Kemalettm Kamu. ömer Bedrettın Uşaklı, Cahıt Sıtkı Tarancı, A. Muhıp Dranas, Hamıt Macıt Selekler, Rıza Polat Akkoyunlu, Mustafa Arıf Ank, Orhan Veli, Anf Nihat Asya. Sami Ayhan, Melımet Gokkaya, Mustafa Seyıt Sutuven, Rı za Ümıt, Faruk Nafız Çamlıbel, Aşık Veysel, Osman Attıla, Azmı Güleç'e aıt ilgı çekict anılar yer alıyor. BugÜne dek 6 sür kıtabı yayınlayan şair Halil Soyuer gazetecilikten geçtiğımız yıl emekh olmuştu. Ayrıca 23 gıiri şarln yapılmış olan şairm en ünlü şarkısı, (HançerI aşkınla ey yar, sınem üzre vurma hıç) adını taşıyor. Şaban Mavîgöz'ün sergisinde camilerimiz var Sanat Servisi Ibrahun Safı'nın öğrencisı ressam Şaban Mavigoz'ün 'camılenmız' konulu yağlı boya . suluboya resımlen Yapı ve Kredı Bankası'nm Galatasaray'dakı Kâzım Taşkent Sanat Galensı'nde sergıleniyor. 37 yılhk resrnı uğraşında portre. peyzaj, natürmort turlerınde ürünler veren ressam Mavigöz bugune dek değışık yer lerde 4 kişisel sergi aç : Geleneklerimiz, Göreneklerimiz Erdoğan AYTEKİN ILLARDİR teievizyonumuz Ramazan programları va par Azınlık kulturunun yogunlaştıgı Direklerarası" nı gozumuz kapalı bılıyoruz artık. Kantolar. düettolar Ramazan gunlennın dışında da karşımi7<ia ıdı Bu Ramazan programında Izmır Televızyonu'nun haîvrladıgı «Geleneklerimız, Göreneklerimiz» adlı program b>ze ılk kez bızım olan, bızden olan Ramazan geleneklerıni aktanrken belgesel nıtehkte bu çalışmayı da sundu Halkbıhmı yuzyıllann bırıkımını ıçınde taşıyan arastırma ve oluşumlann butunudur Folklorık dedıgımız olgular bır ulusun en temel zengınhklerıni oluşturur Bır naktştan bır deyışe, bır oyundan bır ılışkıye, bır yansılamadan bır yaşam bıçımıne dek yuzyıllann dennhklennden kanlı canlı sesler getınr Bu zengınlıkler ulusal benlığın, ulusal Gününe Göre Karakol ol sağ çatışması, o yıllarda. Nı hal Atsız'ın Ankara'ya gelmesl, Gençlık Parkı'nda yandaşlan olan gençle re el öptürmesı ile. bırden sokaga dokülI du Daha doğrusu, sokak. sağcı gençlenn eylem alanı oluverdl. Onların başlıca hedefı MıÜı Eğıüm Bak am Hasan Alı YüceVdi, onu komünıst sayıyorlardı Bunu anlamak guçtu. bugun daha guçtür Köy Enstıtüleri bır devlet kurumu ıdı onun yasasım Türkiye Buyuk Mıllet Medısı hazırlamıştı, klâsıklenn yayımlanması Osmanh donemmden beri özlenen bır kultür atılımı ıdı Bunlar bır bakanı komunıstlıkle suçlamağa hak verdırecek eylemler sayılamazdı. Bugun Koy Enstıtulen ne yazık edildıgı kanısı butun sagduyulu aydınlarca benımsenmış tir klâsıkler ıse aranıo da bulunamayan kıtapların basmda selıyor Bu kitapların hangısınde komünıst propagan dası bulundujru sovlenebılır? Koy Enst ıi»tıne de klâsıkipre de ciddıye alınacak bır karsı çıkma görulmemıştı o gune desın Ama kımi çevrelerde bırikmış kırgmhklar. CHP ıktıdarının ?avıflatnası bu tktıdardan yararlanan eyyamcılara karsı duyulan tıksmme, artık donemı kapanmak uzere olan tek parti ı nmının uvandırdığı tepki bırarava gelınce bınnın kurban olarak seçılmesi gereklı oluyordu. tnce eleyıp sık dokuraaja haklıyı haksi7dan avırmağa zaman voktu Nıhal Atsız, Ankara ya gelisınde o zaman konservatuvar müdüru olan Orhan Şaık Gofevay'ın okuldakı evıne konuk olur Göstenlere yol açmış bınnın devlet konutunda kalmasmı dogru bulmayan Yucel ıse Göfevoy't uyarır Gokyav. ıstıfa eder böylece eskı dostu Atsız m vanında olan vennı belirli kılar Burada «cteviet konutU' sorunu elbette tartrşma ffoturıır ama benım bu olayı anİRtmaktakı amacım o zaman Orhan Şatk Gohvay'm Hasan Alı Yücel 1le çekı>melı bır durumda bulunduerunu ortaya koynnktır ' Bunu npdpn çerekli gördüm? yana dönüp başmı yana eğerek. O eunlerden bınnde. tstanbul'a Bugünlerde ırkçıhk daha kötü, gehrk°n trende ikı üç Harbıve ogrendedi cıst ile btr komparfımana düşmüsfrjm Oradan nasıl kurtulduğumuzu bllYnt arkadaslarım Hasan AU Yücel'm ko mıyorum Komserin komünıstlığı ırkçımunistlısım konusuvorlardı lıktan daha iyi bulduğu ıçın degıldi kur Nprtipn hihvorsunuz? dıye sortuluşumuzun nedenı, polis ne yam tudum tacagını şaşırmıştı sanınm. tclennden bırj Başka bır akşam gene o karakola, Koınumstlerı feoruvor da ondarc bu kez düpedüz ihbar üzerıne göturuldedf dum. Komser yukan katta uyuvormuş Bir ftrnek eöstermesıni istemem üze Uyandırdılar, geldi. masasına oturdu, nne de eene o genç. ifademl almağa başladı. Orhan $aık Gökvay dedi. Adın ne? tşlpr boylesıne kanşmıştı. Mehh. Gençlık Parki'nda Atsız'ın ellnl öpen Babanm adi? sağcı genclpr. Ankara sokaklannda heBen. yecanlı göstenler yapıyor. bu arada öte Söylemiyorum. dedim. kine benkine de sataşıyorlardı. BunlarKomser kızdı. la sık sık karakolluk olmuşuzdur Bir Nedenmtş o? kaçını anlatayım. Sen çorapsız, ayakkabısızsın koBır aksam. iki uç arkadaş, Şükran nuşmayacağım, dedim. lokantasından çıkmış. Yenlşehir*e yollaKomser. kapıda duran polislerden nırken. Ziraat Bankası'nm duvannda obırine bağırarak, turan Atsız'c\ gençler bizimle kavga çı Getmn benim çoraplarımla ayak karmak lstediler Lâf dalaşı dövüşe gltkabılarımı yukardan, dedi. mek üzere Iken düdükler öttü, polislerGetirdiler. le. bekçılerle çevrilmtş bulduk kendimizl. Komser yeniden başladı sorguya. Bir kaç gün önce. 19 Mayıs Gençllk Adın, Bayramı dolayıslyle. Cumhurbaşkanı Melih. Inönu. 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılan Babanm adi? törenler başlarken, ırkçılara karşı ağır Söylemiyorum. dedim. bir konuşma yapmtştı Bu konuşmanın Komser. yankılan süruyordu. Polisler bizi Her Şımdl de nedenmiş? dlye sordu. gele Meydanı Karakoluna götürdüler. Eski yaa ıle ıfade ahyorsun, deOrada kar^ılıklı suçlamalar başladı. On dim. lar bize •komünist» dlyorlardı, biz onAdam kaleml masanm üzerine attı. lara «»rfeçı» dlyorduk. Komser. onlardan ii tdareten bel dedi. Y özellıklerin göstergeleridir. Bunu şövenhkle kanstırmamak gerekır. Çünkü bu olaylann içmde türlü katmanlann ekınsel etkileri de yadsınamaz " Çagdaş teknoloji gelıştikçe eski değerler yıkılmaktadır. Kompüturleşen bır dunyada gelenekler. ınsan olduğıumuu anımsatan, uyaran oğelerdır. Eskıden ne çatal, ne bıçak, ne de kaşık vardı. Bırçok yazanmız geçmışıne dönüp bakarsa bu sinının çevresınde aılenm tum bıreylennin toplandığı bu" yer sofrasında, ehyle ama lezzetle yedığı yemeğı parmaklannı yalayışuu anımsayacaktır Geleneklenmiz, Göreneklenmız gıbı yapımlar hem tarihsel, hem belgesel ve hem dö msansal olarak onemlı vapıtlardır. Bır yandan geçmışi araştırıp geliştınrken dığer yanda çağımızı da yorumlatabılmek gıbı bır ışlevı vardır. Bıze bunu bılımsel çalışmalarla da, kanıtlanyla hazırlayıp sunanlan kutlamak duşer. Turk mimarîsi eserlexinın yaratıldıklan dönemdeki ilkel teknık olanaklara karşın ulaştıklan yetkınlığe hayranbğı ve saygısı nedenıyle salt camıleri konu edmen bır sergi açtığını söyleyen Mavîgöz'ün ser gısı 5 ağustosa kadar açık kalacak. DEVE. KENOÎN& UYGUN SiR Dı&i DEVE. 6ULDÜN MU 7» ' DUM DUMA HERKE6 EVİNINÖMO. KİM KİME Behic AK HERKE5 &İRBİRİNİN OLSA . Y0< NERDEE HERKES BİRBfoîNİ SEV5E... RlNE AMfi BIZ.DE... K/\RD£ŞİM GUVENSEİ ^IZ'M HERKES ... NERDEE... OUŞUNSE blrsey'erfn değ'3meoliqfni ona anlatmam, ne kadar zor...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog