Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

2 AĞÜSTOS 1982 D1Ş HABERLEB Cumhufiyet 3 GELISIM YAYINLARI AGUSTOS 82 ÇAĞÖAŞ ELEŞTİRİ •• EDEBIYAT, SANAT, SORUNLARVE KURAMLAR /DERGİSİ • Bu sayıda "konuşma" bölümünde Adnan Benk, Edip Cânsever ve Tuğrul Tanyol, İlhan Usmanbaş'Ia tnüzik şorunlarim tartışıyorlar. • Andte Gide ve EleştiriTahsm Yücei Ahmet Muhip'iıı ŞiiriŞükranKurdakul • Türkçenin çeviride tam değerlendirilemeyen bir özeliığî: İkUeınelerFatma Akerson Ahmet Haşim'üı Panltı şüri üstüncSüheyla Bayrav Romanda görüş açısıNorman Friedman Narcissus'un ölüm 'seferiAkşit Göktürk •oaşamdan sofr&rîs?. AYUK DERGÎLER KADINCA EN BÜYÜK KADIN DERGİSİ ERKEKÇE YÜZBİNLERÎN1 DERGİSİ • "tlk gece"nin bir fclaket oteiaması için ünlü seksolpg Dr. MastEts'dan üginç öneriler... BILIM DERGISI YAŞAYAN ANSİKLOPEDİ • İÇİ.MİZDEKİ UZAY: Uyku ve RüyaianiıiK aniiar:mızuan bize kaian gereksiz bir mira» rm, yoksa beyiıı, gücürnüzü geliştirmenin anahtan mı? • "Eski dost düşman olur mu".. Pekala olabiHyor... Küflü yiyecekler sağiığmızı tehdir ediyor • Konujuyor, hesaplıycff, eviendiriyor... . Sua bilgisayarlann msanlar gıbı düşünmesinde. • Biümsel oyunlara rneraklımısınız? Ecza dolabmızda bir jet motoıu var... GENÇ KADÎN BUGÜNÜN VE YARININ KADINI • İstanbuTun en şık giyinen ka'Anîanta sizlere tanmyoruz. • TRT Basın Sahr.e ahjvaişi... "AJ gülüm ver giilüm" diyerek hepsinî hiraraya topîadik • Hoj Geldin ve Güle Güfc başkğı atanda Romy Scheindier'ın îiim yaşamı x • Büyük Ödüilü Dağarcık Yanşması • Çrkekier Soyuftuyof, Kadmlar Seyı;ediyor • Kadınm Cinsel Organlar» TAT AĞZININ TADINI BİLENLERE "TAT" • Tatile daha çıkmamsş olanlar içîn TATdan ilginç öneriler * Hafıf birer yaz yetneği oUrak tipik Akdeniz salataları ve değişık salata soslan • Sıcak yaz günleri için soğuk yaz içküeri • Kaybolmakta olan yemeklerimizden "Tutmaç" • Kaymakh dondurmaiar • Ölümünün 2a Yılmda Ölümsüz Marilyn Doyumsuz fotDğraflanyla, hiznietçisinin kakminden yaşaınöykisü. • Suna Yıldızoğlu prcnsiplerini Erkekgs için bozdu. Suna denizin kaynunda Screserpe...• Bekir Yıldız'm Eski Eşi "Halkalı Köle"yi Eleştirdi • Seksüel Arzularda Normal Kçdîr? « Tarihteki Ünlü Aşklar • Çocuklarda Bacak Çarpıklıkları • Necla Nazar Otopsi mas^mda.:.. Cinsiyet, aşk, erkek ve NaZK... • Kadm politika ve ckonomi tarine Cfeay Ekşi'j'k söyieşi. • Güneş, Yaz ve Güzelliğimiz • Paıronlu Moctelier • Türk rutbolunu kadedefı ilfct: Şîke... 1982 Şike dösyasmt açyoruz. Dökülfia mflyonlar, döndürülen doiaplar... • İşçi kesiminin Anayasa ile ilgili görüşlerkıi Şevket Vümaz ilkkez Erkefcç^ de agklıyor... • "AranaR kadm" ile "aranan erkek" tanıştılar.. foki şimdi ne olaeak? • "Alaçağnn diye kandırç) kızhğsn boEm»'" *uçunun hukuki boyutlan.• "Kelin üaca oisa...".sozü îarihc kanşryor. Saç dökühnesini ysvaşlatmak ve • durdurmak mümkuru. • TeHike geiivonım demez" diyerier b u yaflyı ckumaıruşLar.. Yollarda tehükenin geldiğ^ni gö6ttren bir gok işaret var. • Kafa kağıdıruzdaki yaştnız ile übbi yaşmız birbirini rutuyor mu? Gsvahı büenjiyOTsaruz, bu yazı sizler için hasırlandi• Ayoı Güzelv. Nazan, Ayu. Takvuni: l i ü y Del Sahta eBstiri • u n u t • sorunlar v« kurtmtar dergisî AGUSTOS 19S2 ı • Büim adamlan ölümsüzlüğü anyorlar.. Ptki herkes ölünnsüz olunca ne olacak? Üsad Asimov doyumsuz üslubuyia arüaöyor... • En yaygm batü itskjt; 13 koıkusunun bilimsel tcmdi var mı? • Şifalı Otlar • İnsarilar neden kendilerinibaşka!an vjrt feda ederfcr? • Ataii ile savaşta başan yolunda önanli artimlar atlhyor... • Üstön zekablar ipa biümsel oyunlar, Aîatematik eğtncdcri, satranç, briç,, tavla... • Çağımcida bir gazeteci yüzyıi gcriyc giderekDanvin ik gârüjtü..' • Fetişizm nedir? Kimlere fetişist denir? • Nemfomani Ncdcn bu Vsdıniar qek erkek istiyor? • Yedi alanda ansei soruplar. • Kadınm binlerce ydlık " uygulamalarından bin olaömakjaj < üzerioesorularjsonıniat... „..'. HAFTAIJK MAGAZİN DERGİSİ NOKTAINSANLAR OLAYLARI YARATAN İNSANLAR, OLAYLARÇs YARATTIĞI İNSANLAR İnsanlan, ifisanlara tanıtmai amacındaki derğiniz "Npkta" İKSANLAR" hayatı, objektifı ve kalemiyle sayfalarında yaşıyor, yaşatıyor... Olayları bol, insanlan çok derginizde, insanlarla ilgili noktayı biz koyuyoruz... İnsanların yarattığı olaylarda, olaylarıp. yarattığı insanlan bir de baden okumayı dilerseniz, her cuma " N o k t a İNSANLAR"dabuluşmak üzere... • Vahdettin'den Kastelli'yc "Uğursuz yüzüğün öyküsü." • Ezgi ve uyum'lanbulunuş oyuıüarEsca Çamurdan • Soyunanlar ÜstfineFeyza Zajra • Öfke üretenterEmin Özdemir • SatrançUluğ Nutku ANSIKLOPEDILER GELIŞIM BUYUK COĞRAFYA ANSİKLOPEDİSİ • Türkiye ve Dünya'nm tüm ülkderi • Türkiye'nin en büyük coğrafya ansiklopedisi ARAÇLAR, GEREÇLER, TEKNOLOJİK YÖNTEMLERVE SİSTEMLER GELIŞIM HAYVANLAR.. . ANSİKLOPEDİSİ • Alanuun en iyi ansiklopedisL • Hayvanlar alemiyle ilgüi merak ettiğiniz herşey. • Milyonlarca yıbn evrimi, zamah sınavmdan geçmiş doğal deneyimier. • 750CÜ aşkm renkli fotoğrafia desteklenen, kolayca okunan ansiklopedi NASIL ÇALIŞIR GELİŞİM A'DANZ'YEBİLİM, TEKNOLOJİVE ÎCATLAR ANSİKLOPEDİSİ • Araçiar, gereçkr konusunda bifaıeK istediğuıiz tnerak ettiğiniz herşey • Tam ve yetfcaı bir bilgj dağaıcığı BOYÖK COĞRAFYA ASSÎKLOPEOtS! Ç Her Cuma biîdiğiniz, • Demirtaş Geyhun "Arabeskle'îen" sadece müziğimiz mi?" tanıdığınız insanlar • Ekonpmide biraderler devri. • Sinemayı yeniden bıraktılar. bilinmeyen yönleriyle ' • Göl Kanalı Prenses Banu. İnsaıılar'da Her Cuma gazetecinizde BEYAZÖİZÎ Y 12 Ağjıstos Perşembe ENDİŞE Maıy Wibberiev 26 Ağustos Perşembe MUTLULUK ŞANSI Chariotte Lamb AŞK ÇEMBERİ FloraKidd • F K Ö Temsilcisi Ebu Firas. Bu ay'çıkacak fasiküllcr; (Cuma günleri çıkar) 10414243 GERÇEKA$KI YAŞATAN ROMANLAR 26 Temmuz Perşcmbe , UMUTSUZ GECELER VioletWinspear . „ , AnneAatfaer DIKENLIGELINCIK Janet Dailey ÇÎNGİİNK f)lTGÜNÜ Bu ay çıkacak fasikülier 70 71 72 73 74 (Pazartesi günkri çıkar.) UMUTSUZ GECELER r \ iolet Winspear CîF.UNCtK DİKENLİ JanetDailfjy Bu ay ç&Jtak fasiküllcr: 97 98 '•Nasıl Gslışır" 11 Agustos'ta çıkaeak98. fasikülle birliktt sona erecektir. Değerli okurlanouza gosterdüderi ilgiden dolayt teşekicür ederâ. GELİŞİM YAYINLARI "GüvenilirYayıncılık" İKİ HAFTADA BİR PERŞEMBE Gİ3T<itERÎ İKİ YENİ ROMAN BERDEN GAZETECİNİZDEN İSTEYİNİZ DAĞ1T1M; HÜKRİYET «OUujNtt A.Ç.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog