Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 2 AĞUSTOS 1982 ANAYASA KOMISYONU ÜYELERİNİN KARSI OY YAZILARI 2ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul Danışma Meclısi Anayasa Komisyonunun sekız uyesinın Anayasa Tasansma karşı oy yazılannm ıkincı bölumunü yaymhyoruz. TMMOB Baskanı Tanık: ÖYS sır.cm birincisi Bülent Baygün ün önerisi: Serseri, gecim kaynagı ve meskeni bulunmayanlardır 1 Kavalalı: Idari özerklik bîlimselligi de yönlendirmeli Mümin Kavalali, gençlıği zararlı akımlardan korumak sozleri ile duşunce açıklama ve yayma özgurluğüne getırılmek istenen sınırlamalara karşı olduğunu şöyle belirttu «Gençliği zararlı akunlardan korumak, fcuşknsuz soo derece gerekll ve yararlı olur Ancak bir düşüncenin açıklamasınm ve yayımlanm» sının ne zaman gençliği za» rarlı akunlara sürükliyecesinin takdiri de o derecede dnrmlidir. Yurt dışında yayınlanan sfirell veya süresıa yayınlann, küçüklerin '/ararlı yayınlardan korunnıası i. cin yurda soknlmasımn önlenmesi bugiin vürürlükteld kanunlarla mümkiin bulunmaktadır. Gençliği zararlı ba kımlardan korumak icin, yurtdışı bazı yayınlarm yurda sokulmasının önlenmesl de kanunlarla dtizenlenebilir. Ancak, yurt içinde blr düşüncenin açıklanması ve yaymlanması, yayın suço ancak, neşir ile olusacağından, bu safhaya gelmeden öncesi fçin getirilecek bfr sinırlama ise, basına sansür anlamına gcleeeğinden. bunnn dışmda peşin bir Mnırlama pe timıe olanagı da bulnnmadığıntlan diğer taraft!>n yavııı veja açıklanan diışünce, bir sııç teşkil ediyorsa esasen kantuılar u\annca cezalaııdı rılacağı kuşknsuz bulundufundan, bu nedenlerle nıaddenin "i'nci fıkrası île ve hon derece esnek ve yorunıa elvcrişli bir devun olaıı gençliği zararh akımlardaıı korumak sözlerlyle düşünoeyl açıklama ve yayma öz&firlüçüne çettrilmek İstenen sııurlamaya karşıyım.» Kavalalı basın özgurlüğü konu (Arkası 9. sayfada» Madde gerekçelerinden: Kişinin özel hayaü gazetelerde hikâye edilemeyecek İbadetler, dini ayin ve törenler kanunla düzenlenecek Tekelleşme ve yoğunlaşma eğilimleri de basın özgürlüğünü tehdit eder. ongorulen gııvcııcelere aykırı tedbirler getınlmesmde durumun gerektırdığı olçu ıçıııde kalmacak, yanı ıstisnada orantı korunacak, aynı ^amandi hak ve özgurlüklere getmlecek ıstısnalar. uluslararası hukuktan doğan yukümluluklen ıhlal etmeyecek. tSKENCE Işkeıui'. insani olmayan ^alıut iıısan omıruyla bağdaşma vaıı ceza ve>a nuıamele bugiin ulaşmış bulundugumuz uyparlık düzeyinde hem insani duyguları rcncide eden niteliktedir. hem de kisinin vucut butünlüğüne bir tecavfizdür. Ölüm cezasmm uygulanması halinde kışinın yaşam hakkı ihlâl edilmiş olmamaktadır. Oldtirme fiilinin meşru sayılabümesi için girişilen hareketin kanuna dayanınası gerekir. Angarya, kışinın emeğınm karşıhğını almadan zorla oa lıştınlmasîdır. Tutuklu ve bükiımlülerın, tutukluluk veya hükümlfilük süresi için de makul bir çalısma rejimine tabi tutulmaları, zorla calıştmna savıunaraıştir, Bu kişilerin, ücretsiz çalıştınl maları ise, angarya teşkil edeceğinden yasaklanmıştır. «Sersen» terımı, munta?am ve normal gecım kaynağmdan mahrum ve meskeni bu ANKARA (Cumlıurivet Bürosu> 1982 Anayasa Tasarısı'mn 59 saytadan oluşan madde gerekçesınde, «Serseri tenrtıı normal ve nıuntazam geç:m kaynağmdan mahrum ve mes kenı bulunmayan kımselerı 1 lade eder. Bır serserinin SUQ ışleme üıtimali diğer kişılerden çok fazladır. Bunlar kendi hallerme bırakıldıklan taktırde toplum ıçm devamlı tehdit ve tehhke teşkil ederler.» Tasarınm madde gerekçelerinde şu gortişlere ver verildi: Temel hak ve özgürlükler çenel sıml'lama nedenleri \dnındt bunlara ilaveten ber bir bak ve özgürlüğe mahsus özel maddede açıkça öngörülen ö zel sebeplerle de sınırlanabilpcek. Hak \e özgürlültlere tretirilecek sımrlamalar demokra tik rejim anlayışına aykırı olutamalı, uzlaşabilir olmalı. Öngörtilen amaçlar veya nedenler bahane edilerek baş.ka bır amaca ulaşmak için hak \e ozgurlukler sınırlanamayacak ya da meşru amacm gerek lı kıldığmdan fazla olmayacak. Kişinin sahip bulıındugu hak ve özgürlükler. bu bak ve özgiirlükleri yok etmeve yönelik bir harekette bulunmaya imkân verir şekilde vorumlanmayacak. Hak ve özgurlüklenn cturdurulması yahut bunlar ıçm lunmayan kımseleri ifade eder, Bir serserinın suç isleme intımali diğer kişilerin Eösterdıği riskten çok daha yüksektir. Bunlar kendi hallerine bırataldıklan takdirde, toplum için devamlı bır tehlike ve tehdit teşkil edeceklerdir. Totuklama sebepleri kanunda gösterilecektir ve tutuk. lamaya ancak, hakim karar verebllecektîr. Geçici vakalama, ancafc. suç üstfl halinde yahut gecikmesindc sakınca bulunan hallerde mümkündür. Tutuklamadan amaç, sanı§1 en kısa zamanda bağımsız ve tarafsız hakim güvencesıne kavuşturmaktır. Kişinin özel havatı gazete sayfalannda bikâye edileme vecek. özel hayatın torunması ve konut dokunulmazlığında olduğu elbı haberleşmenın gizliliği de ancak hakım kararı ile kaldınlabilecek. tbadetler, dinl aytn ve törenler kanunla düzenlenecek. DÎN EĞtTtMt Dini eğitim ve ögretünde devlet denetim ve gözetimı getınlmesı laıklik ılkesine aykın dlismez. Düşünce ve kanaat özgiirlüğü hiçbir sebeple ihlâl edilmeveeek. Radyo televızvon ve sınema yoluyla yayımlarda serbestı sıstem» yerine lzın sisteml kabul edilebilecek. BASIN Kitle haberleşme araçlan ile ilçlli tedbirlerin amaci ifade özgürlüğfinü sınırlamak de< Arkası 9. savfada» Tasarı, kanuıı önünde eşitlîfc ilkesîni bozuvor AAK.IR.% «Jumuuriyet Bürosu) Türk Mühendis ve Mimarlar Odalan Birllgl Başkanı Bülent Tarnk «Anayasa tasarısında sadece eknıek derdtnde, verilen işte calışaıı, herşeye karışmayan, suskun yurttaşlar ve içleri bo^altılmış etkisiz, yürütraenin tıegemonyasında deuıokrasi kuruluşları ana fıkri egemen küınmıştır» dedı Tanık dün yaptıgı açıklamada «örgütlenme özgurlügunden yalnız özel sektörde çalışanlarm yararlanabileceğini» soyleyerek ozetle şu gorüşlere yer verdi: «Anayasa tasarısının 170. nıaddesi, meslek kuruluşları ve dzellikle TMMOB konusunda yıllardır siyasi iktidarların ve belirli çıkar çevrelerinin arzuladığı, ancak şu ya da bu nedenle gerçekleşmeyen (Arkası 9. sayfada) "Universiteye girmek için değil, öğrenmek icin calısın,, Barış KUDAR ÎZMtR Ümversite smavında fen bılımlen puanmda bugune değın en yuksek puam alan, eşıt ağırhklı puanda rta bırıncı olan Bülent Bavgun, ODTU Elektrık Muhendısügı Fakultesınde oğrenım gormek ıstıyor. Ankara Fen Lısesıni ikıncı olarak bıtıren Baygun. KarsıyaVra'dakı evlennde kalabalık gazetecı grubunun sorularını yanıtlamaya çahsırken, emeklı hava albayı olan baoası Aj'dogan Baygun kendısıne yarcunıcı olmaya çabalıyor. Anne Ay. ten Baygun ı^e, boğucu sıcaklıkta konuklara meşrubat sunuyor. Bdygun'lerm, Bulent'ten buyiık bu oğulları daha var Bornova Anadolu Lısesımn bırıncı bolumunu bıtırereK yedek hbteden Ankara Fen Lisesıne yedek hsteden gıren 19b4 doğnmlu Baygun, okulda derslennin başarılı olduğunu soylerken go*lerının IPI guluyor ve ekliyor«Fen Liscsini de drrece ile bitirdım. Derecem okul ikînciUği.» 18 yaşındaki Bülent Baygün ÜSSYsma'lT bınncı basamağn da da dereceye gırmış ancak altıncı mı, va da yedın^ı mı olduğunu bılemıvor. Cunkü, Turkıve Ikincısı olan Ahmet Huiuhi Onuralp ıle bırlıkte aynı puanı alrnışlar, bu vuzden kımm altmcı olduğu bellı değil. Ken^ disine bu dereceyı bekleyip beklemedığıni soran gazetecilere söyle dıvor Baygün: «İlk basamakta iyi bir puan ahnca vc ikincf basamakta «». nav ı>i geçınce bır derece brnUyortîum. Anıa bu birincüik degiidi akluııdan geçse bile.» Bu sırada baba Baygun fcoze gırıyor: «ilk basamak smavında ıik sıraları alan uğrencilerin arasmda Ankara Fen LisesinUeıı arkadaşları olduğu için derece bekliyorduk ama, birincilik degil.» Sınav sonucunu bır gazetecının telefonundaıı oğrendıgmı beliîten Bülent Baygun, bırıncı oımasından buyulc sevınç duydugunu soylerken, yenı selen ga/ete muhaoırlerimn kutlamalarmı kabu! edıyordu Ilangı okulu seçtıgını soranlara da su yanıtı veriyordu Bay^ün: «Nükleer fizik dahna büvük futkura var. Ancak ülkemizde hu dahn pek genîs ufku jok, Bu nedenle elektroniçi seçeceğim. ODTtı Elektıik Fakdftesıne girdiktpn sonra. Tıp'ı falaıı soracak olıırsaıuz, Tip'ı lılç düşiınmedim.» Aşın çalışıp çalıştnadığı yolıındakı bır soruyuda Bülent Baygun şoyle yanıtladı: «Gerekll olduğu kadar çalışırnn. Bu demek değil ki yahus ders düşünürüm. Derslerin yanı sıra sosyal yaşantımı da gereçince yaşarım. Müzik dinler spor japarım. Eğlcnce zamanında cok eğlenirim. Ders JMnıanmda da cahsırım. Kfsııılikle jar ailanndn dcrslerc bakmanı.» Sımd'. Ingılızceden ayrı olarak Fransızca da öğrenmeye çalıştığım belirten Bülent Baygün, ODTU'de Almanca ögre(Arkası 9, Sayfada) A. MÜMI\ KAVALALI Prof. Gölcüklü: Komünizmfasizm ibaresi çıkarılmalı Prof. Feyyaz Golçtiklu, tasarının hak kaybı ile ılgıll I3'ncu maddesıne karşı oldu gunu şoyle anlattı: «Bu maddenın 1. fıkrasuıda yeralan «....ya da sair herhangi blr yoldan komünizme, faşizme....» ibaresınln çıkarüması gerekir. Zıra maddenin geri kalan kısmın da, «yasak kasıt», «...JJevletin bir kişi veya zümıe tarafindan yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer so«ysl sunflar üzerlne egemenUünl sağlamak....» ibaresiye tarif edilerek belırtilmlştir. Kaldı ki, «komünizm», «faşlzra» kavramları ıçeriklerı ıtibariyle pek değişkendir ve gayri muayyendır. Bu nedenle hüküm uygulamasında büyük tereddütlere yol açabilîr. Keza fıkranın son cümlelennı teşkıl eden «...Jvullananlar, kiitüye kullandıkları bak ve özgurlüğü kaybederler» hükmtınıin de maddeden çıkanlması gerekir. Hak kay bı, hele süresiz ıse, çok agır bir müeyyıdedır. Devletın gbrevı «hak inkârı» yoluyla suııstıraalı onlemek değıl, kişılerin, haklannı kotüye kullanmalarına imkân ver meyecek bir düzen kurmaktır. Bu hükmün en büyük sakıncası uygulama iınkanının hemen hemen bulunmamasıdır. Bir gosterı yurüytişunde saldırganlılc yapan, yazdığı bir kıtap nedenıyle mahkum olan yasaklanmış bölgede seyalıat eden, bir dernek üyelığı sıtatını kötüye kullanarak suç ışleyen kişı haklarmdan nasn mahrum edılecektıt Bellı bir hakkın yahtıt 07gürluğdn kullanılrnası bir mesleki faalıyet halıne gelmış&e (gazete salııplığı yahut sorumlu mudurlugu v.b. gıbı) yahut bır kamusal bır hak nıtelığinde ıse bunun yasaklanması miım kundür. Bu nususun ce?a kanunumuz «mııavjen bir meslek \e san'atıu tatili ıcrası» «hidenıatı amnıedeıı ınalınıımyet» hukunılerıyle duzenlenmış,tır. Hak ve ozguılügu kotü kasıtla kullanınanııı suç teşkıl etmedıgi hallerde messle daha da ksr maşıktır. Hak yahut ozgurlükten tnatırumıyeun, anayasa yerine, somut hallerı duzenleyen uygulama kanun larma (mesela deınekler kaıııınuna, basın kanunıma, ceza kanununa, sıyasi part: ler kanununa) sürekli olarak konulması daha doğrudur.» Prof. Gölcüklü. kamu kurumu nıteiiğindekı meslek kuruluşlannı konu alan mad dede, bu kuruluşlann amsç< Arkası ». Saytatlal Yeni rektörler bugün göreve başhyor Istanbul Haber Servisî Devlet Başkanınca yenı atanan unıversite rektorlerı bu gun görevlerine başhyorlar. Devlet Başkanı Kenan Evren'ın 8'i yenı universite olmak uzere toplam 27 univer feiteye atadığı yenı rektörlerden 3'unun Akademı Baş kanlıgı gorevı rektörluge dönüşurken I9"u «Rektorluge» venı başlayacak Yenı rektorlerden 4'u kendi unı^ ersıtelerinde 4'u aynı îldekı başka unıversıtelerde. 11 1 de başka illerdekı unıversıtelerde oncekı rektorlerden gorevı devralacaklar Yeni rektörler arasmda, rektoru olacakian ünıversıte yı «ilk kez görecek» olanlar, sadece görmüş» olanlar ve «bir süre ögı*etim üyeliği yapmış» olanlar bulunuyor, Öte yandan YÖK yasasına gore, yenı rektorlerm 31 agustos 1982 tarihıne kadar rektor yardımcılarmi seçmesı ve her fakulte için 3'er Dekan adayı belırleyerek Y'ÖK'e onermesı gerekıyor. Yeni rektörlerin yaş ortalamasınm «55» olduğu saptandi. En yaşlı rektör. 100. Yıl Universitesı Rektörlugune atanan Prof. Hakkı Atun, 1917 yılında dogan Prof Atun. 65 jasma ulaşmış bulunuyor. «En genç rektör» unvanını ıse Fırat ve Dıole Unıversiteleri rektorlerı Prof. Arif Çaglar ıle ProfHalil Cin aralarında paylaş^yorlar. Yeni rektörler arasında mesleki bakımdan Tıp Fakültelerlni bitirenler çoğunluğu oluşturuyor. 27 rektörden 9'u Tıp Fakultelennden gelme Yenı rektörler ara^ında 7'de mımar muhen dıs bülunuyor 3 buvuk ilde ki 12 unıversıteden 10'unun rektörlüğunu, doktor. mımar ve mühendis rektörler paylaşıyorlar. Anadolu ünıveı*sıtelenne ise doktor mımar, muhendıs rektörlerin yanısıra zıraatçı veterıner sosyolog. sosyal psıkolog hu kukcu mahyeci ve çograf vacı rektörlerin atandıfcı gö ruluyor Î7 unıversıteden 20 sının rektörluğune Ankara ve tstanbul universıtelennden oğ retım üyelen atandı Yunanistan'daki ABD üsleri raporu Papandreu 9ya veri\dı Raporda. Yunanistan'ın duğu üçiincü bir ülkeye yapılacak «casusluk» denetimi altında olması ATINA, (Cumhuriyet) Yunanistan'da bulunan ABD uslerı konusundakı rapor geçtıgimız cuma gunu Başbakan Papandreu'ya sunuldu Yunan Dışışlen Bakan Yardımcısı Yuannis Kapsis, Başbakanm Dıplomat:k Danışmanı Christos Meheritsas, Yunan Hava Kuvvetlerı Komutanı Nikolaos Kouris, Denı? Albayı Libarris ve Hava Albayı Andrikus'un yer aldığı bir kurul taraiından hazırlanan onenler, agustos aymın sonunda ABD'nın Atına Büyukelçısı Steam'a sunulacak. ABD de önenleri 2 ay inceledikten sonra ekim ayında taraflar arasmda müzakerelere başlanacak Yunan gazetelerine göre, Yeni kurulan yüksek okullar ön kayıtla öğrenei alacaklar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ümversite yeriestirme sınavı sonucunda bir okula girmeye hak kazanmayan oğrencılerın yenı kurulan Yuksek Oğretim Kurumlarma on kayıt yontemıyle alınacağı belırtildi. Eskişehir'de kurulan Açık Eğıtım Fakuitesı'ne 15 bın dolayında on kayıtla og rencmın aluıacağı oğrenıldı. Edınılen Dılgıye gore, Yuksek Ögretım Teşkılatı hakkmdakı Yasa gucundeki kararname ıle kurulan Yüksek Öğretim Kurumlanna onkayıt yoluyla ogrenci alınacak. Bu vi| yuksek oğretım kurumlarına alınacak oğrencı sayısınm 120 bıne çıkanlmasından sonra 47 bın oğrencımn on kayıt yoluyla okullara alınacağı açıklanmıştı. Ön kayıt yoluyla ahnacak oğrencilerin bır bölümü mevcut üniversitelere daha Naim ARABACILAR sonra saptanacak sayılira Fransa'da 10 yıldır ı*gore dagıtılacak. Bu okuîlaçı olarak çahşan ve to,rın on kayıtla alacakları ög tüleruıı geçırmek »çın rencı sayılannın agustos ayı Turkıye'ye gelen 9 kı*isonlarına dogru açıklanmalık Yozgatlı ışçı aıles., sı bekleniyor. Okullar acık zor durumda.. Pasaport lanacak taban puanlara göve izın belgelenni kavre başvuruları kabul edebeden aıle, yurt dışına cekler. çıkış yapamıyor. Kararname ile Eskişehir'Yozgatlı ışçı Hidayet de Anadolu Üniversıtesi'ne Bayer, aıle efradıyla bırbaglı olarak yeni kurulan lıkte Turkıye'ye ıztnlı Açık Eğitim Fakültesı'ne 15 gelmiş. Ancak Bolu bın dolayında öğrencı 5n Gerede yakınlannda çan kaVıt sistemiyle almacak ta içinde bulunan pasaport ve Izin belgelerini kaybetmişler. Yeni pasaport çıkartmak içuı Fransız Buyükelçiliğinden vi7e almalarına kar şın, Yozgat Iş ve îşçt Bulma Kunımu'nda takı lıp kalmışlar. Kurumdakı yetkililar, «Fransa'da oturma izni belgeniz yok» dıyerek Dış Haberler Servisi pasaportlarına «işçi» Kenya'da dün sabah gerçekdamgası vurmamışlar. leştırilen bır darbe ginşıFransa'daki işveren ta mımn. hükumet yanlısı bırrafından verilen ızin bel liklerce bastınldığı bildirılgesi de işe yaramamış. dı Kenya radyosu yaymlaYozgatlı işçi ailesi, padığı bıldunde, dün sabah saportlanna «işçi» damerken saatlerde, aralarında gası vurduramadıgı için hava kuvvetlenne dahil asçıkış yapamıyor. Ailekerlenn de bulunduğu darden Hidayet Bayer, becilerın ülkenin başkenti Fransa'dakı işlerinl kayNairobi'deki «Kenya radyobedebüeceklerini bildlsu»nu ele geçırdikleri, anrerek. şoyle yakmdi: cak darbe girişiminin beş «Avrupa'da çalışan saat kadar sonra bastinldıTürk işçileri, bulundugı bildirildı. Darbeyle ilgiU gu ülke tarafından geilk haberi veren. Londra'dari gönderilmek için zorki Heathrow havaalanı kontlandığı şu günlerde. Tür rol memuru oldu. Kontrol kiye'deki bu tür bürokmemuru dün sabah erken ratik engeller bizleri zor saatlerde Nairobi'ye inmek duruma düşürflyor. Bn isteyen," tngiliz havayollatür uygulamalar devam rına ait bir yolcu uçağuıa ederse, benim durumum miş izni verilmediğini, budakiler işlerini kaybetnun nedeninîn ise ülkede mp tehlikesiyle karşı kar bır darbe gınjimı olduğunu şıya geleceklerdir.» bildîrdi. BBC radyosunun Bayer, pasaport ve lverdiği "labers gore, 400 yol ?in belgelerini bulup, cusu bulunan uçak daha bildtrenlerin ödüllendtsonra, Güııey Afrlka Cumrileceginl da sözlerine huriyetlne Indl. ekledi. Dün sabah Kenya radyo (Arkan 0. Sayfada) iyi ilişkilerde bulunkarşı ABD üslerinde işlemlerinin Yunan da yer alıyor. oneriler 3 bolumden olu<;makta • ABD üslerınin Yunanistan'ı çıkarlarına ters dü şeıı çalışmalan denetiempk ve önlemek amacıvla anlas» malann her >ıl tazelenmesi. • Yunanistan'ın ıvi ili<ş U'lerde bulunduğu üçüncü bir ülkeye karsı ABD üslerinde yapılacak «Casusluk» işlemlerinin Yunan dene timi altında olması. • ABD üsleri ile im/alanacaJt yeni anlaş111a, Yunanistan'ın ABD'den Hİacağı askeri yardımın Turkiye'nin alacagı yardıma karşı 7/10 oranında olması koşulu ve alınacak silahlann ultra modern düzeyde olma sı Yunan bdbinj «Yunanistan'ın ABD'de üsler konusundaki tutumunu kesinleş tirmek amacıyla Aprustos avının i\\ 15 günü irinde Papandreu başkanlığında Dısisleri vp Savunma Kurulunun (Kysea) toplanacaârı nı) bildırdi Pasaport ve cıkıs * * belgelerini yitiren 9 kişilik aile cıkıs yapamıyor ) Pror. n:\TAZ GÖLCt^KLf Yazar: YÖK'e yer veriimemesi bir eksikliktir Anayasa Komı&yonu uyesı Muammer Yazar, dort madde halınde topla dıgı karşı oy yazısında. Yuksek Ogretım KuruJu na Anayasa'da yer venlınemış olmasını bır eksıkhk olarak nıtelendırdı. Yazar'ın çalışma hak ve ozgurluklen ile ılgıll ıtırazı şoyle «Tasanmn 56'ncı maddesinin 2'ncı f'ıkrasınm son cumlesinp göre «üye, aidatını sendikaya doğrudan» Sdeyecek ve işverenin bu hususta sendikaya karşı bir yükümlülüğü ol mayacaktır. Bu durum esas itibariyle taukuka aykırı deglldir. Ancak işçinin sendikaya ödemeyi ta ahhüt ettigi aidatı işçi he sabına işverenin ödemesi sendikal faaliyeti güçlendirme gibi sosyal bir ama ca hizmettir. Grev halindekl işçinin ücretinin tam olarak kendisine verilmesinin sağlan ması, grev karan veren sendikanın bu kararı ve* rebilnıesi için işçi ttcretlerini güvenilir bir yere depo etmesi şartına bağlana rak güvence altına alınabiür. Sendikalarm İşçi aleyhine olabilecek tutumları teminat vermek yolu ile önlenebilir. Bu nedenlerle işverenin, işçi aidatı nı sendikaya ödemesi usu lfine son verilmesinl uygun bulmuyorum. Tasarınin 59. maddesine göre 10 işçi çalıştıramayan işyerlerinden grev. lokavt ve toplu iş sözleşmesi yapılamayacaktır. Bu durum işçinin küçuk sanatlarda çalışmaya rağbet etmemesi sonucunu doğurabilir. Ve işçi arasında hak bakımından farklıhk yaratır. Smırlama, hiç değilse. beş işçi cahşürmayı asmamahdsr.» "Yunanlıların Savascılık Hünerleri,, adlı bayram kaldırıldı Stelyo BERBERAKİS ATÎNA Agustos ayının son pazannda her yıl kutlanan «Yunanlıların Savaşçılık Hünerleri» adlı bayram, Bakanlar Kurulunun kararı ile kaldırıldı. Şımdıye kadar kutlanan bu bayram, 1944 Yunan içsavaşmın sona ermesınden sonra ve Komunıstlenn aley hıne yapılmaktaydı. Törenlere Ordu Komutanı, Başta kan katılmakta. kiliselerde ayınler düzenlenmekteydı. Papandreu «Ulusal Direniş» örgutunu resmen tanıdıktan sonra ıçsavaş dönemınde yurdışı edilen Yunwn lıları geriye getırmesiyle buna benzer bazı anma törenlerini kaldırmış ve muha lefetin tepkilerine yol açmıştı. Ancak Bakanlar Kurulunun aldığı yeni bir karar ıle bundan böyle 15 agustos tarihinde «Silahlı Kuvvetler Bayramı» törenlerle anılacaktu*. 15 agustos günü Ortodok** lar. m «Meryem Ana»yı an' ma suBun« denk dusmekta Eğer Fransızca bilmiyorsanız, Alanya ile ilgili bilgileri 70'lik bir dede veriyor # Kültür ve Turizm Bakanbğı'nın bürosundan Alanya'y» ÜNLU DONDURMACI tanıtıcı broşür istediğiniz za«Alanya'nın nesi dıye sorman, size yabuzca Fransızca dunuz mu sokaktaki ünlüdür?» •Bamyacı yurttaş, broşürler veriliyor. kardeşlerin dondurması» dıye yanıt ve% «Yaşının kaç olduğu» soru rıyor. «Bamyacı kardeşlerin dükkanı nerededir? dıye suna «ölümsüz» yanıtını ve yok. Inanılmaz sortnanıza ıse hiç gerek uzunlukta kuyruğunddn ren 70'lik ihtiyar, ünlü Alan h9tnen anlıyorsunuz çünkü. Burada ilgıya Kalesi'nde yüzyıllardır yi çeken Bamyacı kardeşlerin gerçekten lezzetlı dondurması değil yaşamışcasuıa «fahri» reh dunna yerken fotctgraflan sadece. Donçekilmış ünberlik yapıyor. lulerın fotograflan da büyük iigl g6rüBinlerce kez yazılıp. çizilen unlfl Alanya Kalesı'nın öykusünu herhaîde bilmeyenimiz yoktur. Ancak bu kalecin yerli ve yabancı turistlerle tek dille, o da Arapçayı andıran Türkçesıyle «Fahrl» rehberliğinı yapan 70 yaşlanndski sevimli dedenın anlattıklan. dmleyenlen gülmekten kınp geçıriyor. Yaşınm kaç olduğu sorusuna «Ölümsüz» yanıtiiu veren ak saçlı. ak sakallı dede, kale *!e ilgili tarihsel bilgileri (1) vüzyıüar 3ncesini yaşamışcasına anlatıyor îstesenız de, istemeseniz de dınlemek zoruada bırakıldığımz öykü. ihtivann ağzmflan özette ŞÖ7I» •Bizim korsanlar çok acıması«ü. Akdenizi haraca kesip, topladıkları ganimetleri bu tepeye getirirlerdi. Sonra Urumlar (Rumlar) geldi buraya. Hiç sevmedim onları. Hele Kelepatrayı (Kleopatra'yıl hiç ml hiç sevmedim. Sezını (Sezar'ı) öldürttü o. Çünkü gecevi bc raber geçırdiğl hiçbir erkeği, ertesi sabaha çıkarrmaz, öldürtürdü. Şeytanın ta kendisiydi o. Allahtan bizim Seıçuklu vatandaşlanmız geldi buraya. Kaleyi fethetmeleri hiç de kolay olmadı. Alatin Bey (Alaaddin Keykubat) askerlerine emir verdi. Acele beşbin keçi ile 10 bin nıum bulun dedi. Bir gece yansı her keçinin iki boynuzuna yanan Iki mum dikildi ve keçiler kalenin tepesine dogı'u sürüldü. Urumlar < RumlarI 10 Oin Türk askerinin geldifeinl sanarak korkup kaçtı. Kalede bizim oldu. Sonra Atatürk geldi, şu tepede gördügünüz Türk Bayrağını diktl.» Kenya'da darbe girişimi bastırıldı yor. Fotograflar içinde en çok ilgiyl çeken ise, geçtigimlz haftalarda Istifa eden Devlet Bakam Turgut özal'ın Inanılmaz büyüklükte bir dondurmayı yerken çekilmiş fotografı. Çeşitli espriler arasmda saşkınlıkla seyrediliyor bu manzara. Ilgiyi çeken fotograflar arasmda bir de «Sanat güneşimlz» Zekl Müren'm kiloyla dondurma yerken çekilmiş fotograft sayılabilir. Anlatılanlara gfire, bir süre öncesine kadar dükkânda asilı duran Bülent Ecevit'in fotografı. yerîni başka ünlülere bırakmış. FRANSIZCA BİLMEK Kültür ve Turizm Bakanlıâı'am bürosundan Alanya'yı tanıtıcı broşür iste(Arkan 9. MCAMMER ÎAZAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog