Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

2 AĞUSTOS 1982 Cumhuriyet 11 KISAKISA • ÎSTANBUL'da son 48 mat lcinde traflk eklplerlnce gerçeklestlrilen operasyonlarda elüiyetsiz otomobil kullanan 5 G lrfşi yakalandı. KuraUara uymayanlardan 3 milyon 739 bin Ura peşin para cesası keaildi. • CIHANGÎH, Başkut Sokakta bir apartmamn iki dairesine giren kimlikleri balirlenemeyen hırsızlar, 800 bin lira değerindeki pul koleksiyonu ile 430 bin lirayı alarak kaçtılar. • FLORYA ve Menekse'deki plajlarda Mevlut BasyeşH ( « ) İle Nurettin Yazgan boğularak dldüler. • BÜYÜKADA Merkez Kadıyan Sokaktaki binanın çatısmı onarirtesn düşen Hayri Oruç, kaldınldığı hastanede öldü. • 20. SAMSUN 19 Mayıs Fuan. dün açıldı. 150 bin metrekare alana knrulu fuara özel ve resmj 1.910 flrma kattiıyor. Fuar, bir ay t . sürtyle açık kalacak. Yurtlara basvurular bugün baslıyor tSTANBUL (UBA) Yüksek ögretlm ve Yurt lar Kurumu'na baglı yurtlara başvuru süresi bugün başlıyor. Basvurular 20 eylüle kadar ka bul edilecek. Basvurular, kurumca hazırlanmış formlar ile bizzat öğrenci ya da bir yakını taralından posta ile iadeli taahhütlü olarak da yapılabilecek. Başvuru foımları yurt müdürlüklerinden sağlanabilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı tüm yurtlar 11 ekimde açılacak. Başvuruların yurt kapastteslni aşması hallnde degerlendlrme yapılacak. Aksi takdirde deger lendirme yapılmadan ke sin kayıt llsteleri hazırlanarak yurtlarda llan edilecek. Yatak Ucreti aylık 300 lira olaıak beiirlenen yurtlara kayıth şehit çocuklanna. allesl bu yıl içinde telaket ı?e çirmiş olanlara ve orta ö*renimin' yetiştirme ya da vakıf yurtlannda barmarak tamamlayanlara öncellk tanınacak. tSTANBüVDA YURTLAR . Kredi ve Yurtlar K«ırumu vptkililerinden t lınan bllşrtye göre. litanbul'dakl yurtlar Te yatak kapastteleri şöyİe: Atatürk (erkek) 3004, Abtii Ipekci (erkek^ 1176. Kadırga (erkek> 526. Abideı Hürrlyet (pvkek) 300, Edinekppı (erkek) İÎ24. Ve^neciler fkız) 1004. Çpmherlita?) fkız) 809. Ortaköy fkız) 100. Hüdavendignr (kız) 134. Toplam (kız) f2047). erkPk (5380). Yekun 7877. (Baştarafı 1. Sayfads) Oysa onceki gün geç. saatlerde Bursa'dan aldığımız bu nedenle dünkü gazetemızia bir kısım baskılannda yer alamayan haberde, Türk Iş'in. YHK üyelerinin görevlerlnden istifa ettiğini du yurmuştuk. Turk fÖncollkle habert, Iş'in yıldönümü kokteylinde çıkan söylentiler üzerine. Türkİş'in YHK asli üyelerinden Mustafa Başoğlu'na doğrulatarak verdiğimizi vurgulayarak. olaym gelişiraine açıklık kazandınnaya çalışırken, bir yandan da TürkIş'te yaşanan zor gönlerin kargaşasmı örneklemeye çahşalım... Türkls'te zor TürkIş'in YHK ile lliskilerinin yeniden gözden geçirilmesi ve gerekirse üyeierini bu Kurul'dan çekme eğillrni. dzellikle YHK'n.n ilke karantiin çok altında son 200 bin civarında ibçi grubu için bağıtladığı yüzde 10 zamlı sözleşmeler ile. açıkhk kazanmıştı. YHK ile iliçkiler konusu. Yürütme Kurulunun istemi iln. Bursa" da Genel Kurul sonrası yapılan ilk Genel Yönetim Kuruluna getlrildi. TurkIs'in YHK'na üye verrnemesl yolundaki önerge iki değişikgerekçe ile değişik sraplarca benimsenmeyerek yoğun tartışmalarm konusu oldu. Bir gruba göre. Anayasa Tasansından sonra YHK 'le îlişkiler. sorunlann boyutu açısmdan ikinci plana duşmüştü. Geçici dönemin sorunlar merkezi YHK Anaya^ sa Taslagı ile devamlılık kazarursa. Işçiler ve sendikalar açısmdan çok daha büyük sakıncalar getireceğine göre, ana hedef YHK'aın Anayasa ile süreklilik kazon masının engellenmesi olmah. YHK ile ilişkiier bu çerçevede de&erlendirilerek, sorunun görüşülmesi Anayasa Tasansı çaltşmalan ile birlik te ete alınmahydı. Diğer bir gruba göre lse, Ana,yasa Tas lağı gündemde iken, bu taslağm tşçiler, sendikalar lehine düzeltllmesi. ancak yumu şak ilişkilerle saglanabilir. YHK konuaunda kesin tavır alma. diyalogu koparabilirdi." Bu arada, YHK'ya îllşkin sert eleştiriler nedeni ile, YHK üyeleri tepki göstermış. istifalannı vermişlerdi. Ancak özellikle yürütme bu ıstifaları geçerli saymıyacağını belirtmiş. perşembe günü yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısının büyük bölümünü kapsayan tartışmalar sonunda, YHK'ya ilişkin gündem maddesinin. Anaya saya ilişkin maddeden sonraya almması ve «Anayasaya iiişkin görtişler belirlenene kadar Türkîş'in YHK' ya ilişkin görüşlerini dondur ması» karan benimsenmişti. Tartışmalann basına sızdığı anlaşılınca da Anayasaya ilişkin çalışmalara zarar ve* rebileceği kaygısı ile Eğitim Sekreteri Kaya Özdemirv aynı gün akşam saatIerin8 dogru «îlişkilerin dondurulduğu» açıklamasını yap tı. Yönetime göre, istifalarm kabul edilmemiş olması ve YHKya ilişkin karar almmasmın dondurma karan ile ertelenmesi, istifaları da ortadan kaldırmıştı. Bu nedenle de oiay özenle basından saklandL Ancak kanatlardan birl. hangi gerekçe ile bilemiyoruz ama haberi cumartesi günü basına sızdırdi ve yıldönümü kokteylinin keyfi de böylece kaçtı. Genel Başkan ile Yürütme Kurulu üyeleri istifalardan ha berli olmadıklarını. kendilerine ulaştnadığım açtklarken. kokteyle son dakikada gelen Mustafa Başoğlu. &orular üzerine istifa etmiş oldugunu doğruladı. Türk Tş'in diğer YHK asil ve yedek üyeleri o saatlerde Bursa'dan aynltnış olduklan için, Yurutme ve Yönetim Kurulu kararını mı, kendi ist'falannı 3iı geçerli kabul ettiklerini öğrenemedik. Anwk yönetim. haberin duyulması ve çelişkiler çıkması olasılıgi karşısmda. YHK'ya ilişkin karann dondurulmuş olması nedeni ile. YHK ile ilişkller konusunda yeni bir karar alınana kadar. Türk * Iş'in YHK üyelerlni çekmayi en yararlı çözum olarak benimsedi. Bugünku Yönetim Kurulu tartışmalannda e&l* limler değişmezse. herhalHe bu karar kamuoyuna açıklanacak... ŞtDE'NtN DURUMU KorRaşaya vol acabiiprek bir diğer sorun Genel Sek reter Sadık Şide'nin Bakanlık görevıni de birlikte yürütmesi. Hele yeni Anayasa Tasansmın Içeriğinden sonra, bu ikili görevı birlikte sürdürmenin olanakstz oldugunu savtınan görüş iyice ağırlık kazandı. Sadece <culislerdö degil, kürsü konuşmalannda dahi. TürkIi'in yeni Anayasa Tasansmdaki ışçiler, sendikalar aleyhindeki hükümlere yönelik veıeceği mücadelede ulusal ve uluslararası dayanısmauın çok önemli olduğu, bunda da Şide'nin durumunun oag lıca açmazı yaratttğj savunuluyor. Ancak Şide'ye ü*şkin kesin bir tavnn. yöuetimle diyalogu koparacığı, mücadeleyi daha da zorloştıracağını düşunenJer de az değil. Cuma günü devam eden Yönetim Kurulu toplantısında bu konuda gelen önerge. bir karara bağlanma dan atlandı ama. bugi.n Ankara'da başlayacak ve Anayasa çalışmaları boyunra devam edecek toplantılara. daha ciddi tartışılmak üzere yeniden getiriliyor.. KABGAŞALIK . (Baftarafı 1. Sayrada) saat), Ertugrul Zekai Ökte (süre yok), Muzaffer Ender (30 dakika), Özer Giirbüı (süresl yok), tbrahim Göktepe (süresi yok). Meh raet Hazer (süresı yok), Ev liya Parlak (Başkanlık Divanı Üyesi 1 saat), Selçuk Kantarcıoglu (50 dakika). Aydın Tuğ: (90 dakika), Enis Muratoglu (25 dakika). Sülcyman Sırrı Kırcalı (46 dakika) tsmail Arar (90 da kika). Beşir Hamitogrulları (90 dak)ka), Osman Yavuz (25 dakika), Hayatl Görtan (25 dakika). tmren Aykut (Başkanhk Dlvanı Üyesi 60 dakika). Fikrl Devrimsel (90 dakika), Fuat Azgür (30 dakika). Zekl Çakmakçı (30 dakika). Hamza Evo£lu (60 dakika). Tandogan ToU göz (30 dakika). Avni Müftüoğlu (20 dakika). Mahmut Akkılıç (30 dakika). İsa Vardal (60 dakika). Mus tafa Alpdündar (60 dakika) Beklr Saml Dace (30 dakika), Mahmut Nedim Bilgiç (20 dakika), Feridnn Şa k!r ögünc (90 dakika), Şe rafetttn Yarkın (1.5 saat) Anayasa Tasarısı çin Meclis'e geldller. İlk sı rayı başkanlık divanı üye si Kamer Genç'in aldığını gören üyeler. aralarında ((Başkanlık Dîvam üyeleri kendilerini ilk sıralara yaz dılar. Divana gölge düsroek» biçiminde esprller yap tılar. GÖRtSME'.RR FRTELENStN Bu arada 15 üyenln 1m 7asmı taşıyan ve «tas$>nnın gerekçesfnin CPÇ verHme=! nedeniyle RÖrüşmelerln 48 saat ertelenmesine» ilişkin önerge Başkanlık Dîvanı' na verildi. Önprt;e. B»k'r Sarni Dare, pfoiimnt A''k'lıç. Besir Hamitoğulları. Flkri Devrimsel. î«a V?rdal. Serafettin Yarkın, îm ren Aykut. Tfindopan Tnkeöz, Bahtiyar Uzunnglu HPva+i Gürtnn. M">hmut Ne dim Bilgic. Mustafa AİDdün Har Fer' H "n SakJ;' ö^'^n" Cavîdan Tercan ve Avni Müftüoğlu'nun lmzalarını HAFTADA BEŞ GÜV Danışma Mecllsl Genel Kurulu Anayasa Tfsarısı (Izerindeki eörü;=melprini 21 Eylül'de tamamlavacak. Tasarmın tümü ilzerindeki Rörüşmeler. arava herhangi bir yasa RörOsmes' veya herhanRi bir konu sl maksızın keslnt»siz vapılacak. Anayasa Komlsvonunun dışmda diğer komîs yoniar çalışmayacaklar. Anayasa Tasarısı ftörtis meleri tamaralantncay.^ dek genel kurul haftanm beş günü calısacak. ancak görüşmelerin belirlenen ta rihl aşması lhtimali karşı sında genel kurul karanyla tatil günlerinde de toplantı yapabllecek. Anayasa Tasansmın tü mtl üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasmdan sonra çarşamba günleri va sa tasarısı üzerîndekl gö••üşmeler sabsh 09^012.30 Ö5;leden sonrn 14 0019 00 saatleri arasında yapılacak. Tasannın madde'eri üze rindeki görtişmelerde. eenel kurul'un gerekli görmesi halinde gece oturumu da yaoılabilecek. n OY GRREKLÎ Anayasa Tasansmın Da nısma Meclisi Genel Kurulu'nda ikinci kez eöriisfilmc sînde önerge'prîn kabulti için üve tam sayisının salt çoRunlugu. yani 81 oy gereklyor. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Inncalı yaklaşımı vurgulamahta yarar görüyoruz. Bir lnqıliz gazetesinde çıkan ve behrh kaynaklardan venldigi anlaşılan haber yoruma gore. Türkiye'de halk yeni Anayasa Tasansı ile itgili değildir. Toplumun belli kesimlerı tepkilerinı düe getırmektedirler. ama, sokaktaki adaın olan bitenlerden uzak vaşamaktadır Ingiliz gazetesinde yayıntanan bu yorumım Türkiye dekı Itimi çevrelerce de benimsenmesi tehlikelı bir yanılgıyı oluşturabilir Böylesine tutarsız başlungıçlardan yola çıkmak. geriye dönülemeyecek çıkmazlara top lumu sürükleysbilir. Sakmcah bir başka mantıh da şu: Anayasa Tasarısı özgürlüklere ve sosyal haklara 6zellikle kapalı tutulmuştur: çünku. açılacak tarüsmalarla uç aşağı beş yukarı bir anlaşma saglanacaktır Böylece Anayasa tosarısını hazırlatanlann siyasal görüşleri küçük ödünler vererek amacına uiasacafetır Böyle bir yaklaşım da top lumun geleceğinde sürgit hırçın çekişmelerin kaynağını yaratmah demektir Bir devletin Anavasası, toplumun dirlik ve düzenliği için yapıhr. Toplumda egemen pörünen bnzı hesimlerin çıharlanm horumak için düzenlenen anavasa ile dirlik ve düzene havvamah olanaksızdır Anayvsamn (hiç olmazsa 20 yıl sürevle) kalıcı olabilmesi toplumsal dengelerin oplimal noktalannı bulahilmes'n'? brghdır. Danışma Micl'si'nd" srrahklı bir tartışma ortann ıçın bu iki noktamn gozden uzak tutulmaması gerekir ••• (Baştarafı 1. Sayfada) rıldiği gün «gerekçell» olarak sunulması gereken taslagın, Meclis Başkanı Sadi Irmak tarafmdan Komısyon Başkanı Aldıkaçtı'ya «Tasarı taslagının içtüzügün 71 ve 72'inci maddelerlnin emredici kurallarına uygun olarak gerekçeli olarak sunulması için» gerı verilmesı gerekmektedır. Daha görüşmelerin başında ıçtuzuk hukümıerini gormezlikten gelen bir Meclis Başkanmın, yarın herhangı bir konuda içtüzük hükümlennin uygulanmasmı ıstemesi, Irmak adına çok uzücü bir çelişkı olur. Bugünun güncel sorunu, ilk aşamada «Gerekçeleri ile birlikte» Danışma Meclisi Başkanlığına sunulmayan tasannın «Usulüne uygun olarak» Danışma Meclisi Başkanlığına sunulması için almacak karardır. içtuzuk, «Gerekçeler sonra açıklamr, düzeltmeler. basm toplantısı yoluyla yapılır» diye bir hüküm getirmemıştır. Bu yüzden öncelikle ele almması gereken konu. Danışma Meclisi Başkanlığına veriltrken gerekçesız olarak sunulan metninin geri çevnlmesidir. Türkçe yanlışlan, madde yanhşlan ve hulcuk yanlşlan ile dolu bu metnın, maddelere geçllmeden bir an önce reddi gerekîr. Belki böylece, hemen yeni bir komisyon kurulur, en azından, Türkçesi düzgun bir metın ortaya çıkar. Bu görev ve sorumluluk, bugün Danışma Meclisi üyelerine düşüyor. Şuna bakınız: Bir yerde Tedblr» bir yerde «Önlem»! bir yerde Koşul» bir başka yerde «Şart»ı bir yerde Sebep» bir başka yerde «Neden», bir yerde •Saptamak» iki satır ötede «Tespit»! bir yerde «Yargı» bir başka yerde Kazai»! bir maddede «Muhafaza bir başka maddede «Koruma...» Böylesine Türkçesi bozuk bir metnin «Tasarı» dlye sunulması büyük bir cesaret işidir! Aldıkaçtı, bu •cesareti» göstererek tasanyı, tasarı değil. taslagı. taslak değil «Taslak tasansını», Danışma Meclisi Başkanlığma, içtüzük hükümierini çiğneyerek sunmuştur. Irmak, o da bugün ayn bir cesaret göstererek bu taslak tasansım geri çevirdiğini açıklamahdır. Şuna bakınız: Anayasa ile getirilen bir kurumun, bir maddede adı «Devlet Danışma Konseyi» bir başka maddede «Cumhuriyet Konseyi.dir. Nasıl bir özen, nasıl bir görev anlayışı ve naaıl bir sorumluluktur bu? Şuna bakınız: Bir yandan «Olağanüstü hal» ile ilgili maddelerde. 127. ve 128'incî maddelere yollama yapıhr, açar bakarsımz, bu maddeler «Olağanüstü hal» ile ilgili değildir. Nasıl bir Anayasa Hukuku ogretim uyeliğidir bu? Insan, yazdığı metni. bir kez okusa, bu kadar yanlışı yapamaz. Her türlü araştırma ve danışma olanağı bulunan bir Komisyon Başkanı. sekiz ay sonra, bu anayasayı hazırlamak üzere kurulmuş bır Meclis'm önüne bu «Tasarı taslağı ile çıkıyorsa bızlerden once, Danışma Meclisi üyelerinin bu tutuma tepki göstermeleri gerekir. Şuna bakınız: Maddelerın arası (nokta nokta) bıralîilır, «Başlangıçta belirtilen temel ilkelere» denlr: Başlangıç ilkeleri yazılnıazl «Başlangıç ilkeleri» ve «Geçici hükümleri» ile bir bütün olması gereken anayasa, başlangıç ilkeleri, geçici hükümleri ve gerekçelert ile günlük basındaki «Pehlivan tefrikalan» gibi parça parça yayınlanır! Bunun ciddıyeti nerede, tutarlılığı nerede, özenı, sorumluluğu nerededir? Yok, yok, böylesi olmaz! Böylesım düşünmek bile güçtü. Güçtu ama ne yazık ki, başımıza geldi.. Bir .yasa tasansınm içtuzüğe göre, gereKçesi ile birlikte. aynı gün "Meclis Başkanlığına sunulma" sı gerekir. Bunun amacı. uyelerin yeterli zaman bularak tasanyı gerekçeleri ile birlikte incelemelerldir. Aldıkaçtı, Anayasa Tasansmın gerekçesini. Genel Kurulda yapılacak görüşmelerden ancak iki gün önce açıklayarak üyelere, tasanyı madde gerekçeleri ile birlikte inceleme fırsatım tanımamıştır. Bu tutum kesinlikle ıçtüzuk hükümlerine ve parlamento geleneklerine aykundır. Danışma Meclisi'nin içinde ve dışında en azından böylesine yanlışlan yapamayacak nitelikli insanlar vardır. Bunlar. bir an önce göreve çağınlmalı ve bugün bu tasarı taslağı ağır bir «Kınama gerekçesi ile reddedilmelidir. Bu görev önce Danışma Meclisi Başkanı Sayın Sadi Irmak'a düşüyor, Danışma Meclisi içtüzüğünün 71 ve 72'incı maddelerı, Irmak'a böyle bir görev veriyor. Irmak, bu görevl yerine getirmekte hiç duraksamamalıdır. Eğer. Irmak. böyle bir sorumluluktan çekinir ve bu yasal görevini yerine getirmezse, Danışma Meclisi üyeleri, taşan taslagının tümü üzerinde yapılacak görüşmeler tamamlamr. tamamlanmaz, bu tasan taslağını hemen reddetmeli dirler. Daha kendi Komisyonunu mandıramamış bir tasan taslagının Türk ulusunun yazgısını belirleyecek bir «Anayasa» olarak benimsenmesi, kimseden istenmemelidir... 1 Zor günlenn mücadfile yöntemi kargaşasmm çok ba sit ömekleri de yaşanıyor. Cuma günü düzenlenen sem pozyumda açış konuşmasını Genel Başkan Şevket Yılmaz yaptı. Ancak bu konuşması ile hiç ilışkisi olmayan yazıiv bir metın, bazı Turklş uzmanlan tarafmdan TRT men suplanna verildi. Ordan da bazı gazetelere yansıdı. Bu hem TürkIş içinde, hem basın mensuplan arascıria tartışmalara konu oldu. ria beri radyodan dinleyen bazı resmi görevlilerin. cümleleri yanhş anlamalan ve ybneticilerin TRT mensuplarının uyarılması. bıı tartıştaa lara tuz biber kattı... Reşmi görevliler, Türktş'Şn ^UITJluşyildönümüne ilişkin biıtün toplantılanna katılarak, kumluşu önemsediklerini or taya koydular. Ancak MGK' nin 52 sayılı bildirisınin sımrlannın aşılmamast konusunda da o ölçüde duyarh davranıldı. Yapılmak istenen tören yurüyüşüne izin verilmedi. Konuşmalann içeriğine ilişkin uyarılar yapıldı. TürkIş'in Bursa'dakl Yöne timKurulu çalışmalan ve yıldönümü tören ve toplantılannın ana gündeminin, ana sorun unun Anayasa Taslağı oldugunu belirtmeye ge rek yoktu. 30. kuruluş yıldö numünde o gunleri yaşaınış eski ve şimdiki yöneticilfcr. özellikle zor günlerin yeniden geldiğini vurguluyorIardı. Eski zor günlere dönüldügü bilinci, kutlama tö renlerine buruk bir bava getirlrken, kimilerinde şaşkınlık, kimilerinde kararlılık yaratmış. Daha doğrusu herkes Türkİş'te siyasal iktidarlarla iyi ilişkiier içinde, kolay sendikacılık dönemi perdesinin kapandıgı b'lincinde. Şaşkmlık zor mücade le alışkanlığmı yltirmiş olanlar için geçerli. Hangi tavrm. ne yapmanın gerektipini bilememe gözlemleniyor. Zaman yitirmeden çok ve doğru şeyler yapmak zorunda olduklarını sezdikler! için de, daha bir telaş gczlemleniyor. Gözlemlenebilen bir buşka olumsuz olgu ise, sorunların boyutu, önemi kavranmış olduğu halde, yıllann alışkanlığı ile, küçük ayak oyunîarı. sendikacı takt'k ve hastalıklanndan heniiz aklanıimadığı, yine de yan1)9 adımlann. zor gunlerde çok büyük zararlar verebılecegi kaygısı, klasik sendikacı çekişmelerinln büyümesini önleyecek gibi görülüyor. Herkes Anayasa çalışmalannda olumlu ve aktif görev almaya çalışıyor. Knzanılmış işçi ve sendikfll haklann korunması için iıer mücadelenin yapılacağı ^fırekli vurgulanıyor. Türktş. kolay sendikacılık dönenr.inin. kötü alışkanlıklanndun kurtulunabilindiği ölrüde, zortu mücadels başanlı sınav verecek... (.event, Guverdn cturafı. Gazeteciler Yap: Kooperatıfi C/3 Blok. D. 7. saat; 913, Tei.64S7 2S Randevu almması ric* olunur. DİS TABİBİ ORHAN TÜZÜN (Baştarafı 1. Sayfada) vaalanının kuzeyındekı bolgeye şiddetli saldırıtarda bu lundular. İsrail'in, saldınsı, 14 saat sürdükten sonra yeniden ateşkes ilân edildi. Dünkü saldınlarda enaz 200 kişinin hayatını kaybettiğt 100 kişinin de yaralandığı bildiriliyor Saldırıyı Batı Beyrut'taki 14 katlı bir bınanın damından ızleyon A P muhabıri Terry A. Anderson. kentın dumanlarla örtuldu|rünu ve süreklı saldıran tsrail ıetlerinın pıke yaptıkları anda önlerinde ve hemen arkalarında uçaksavar mermılennın patladıgım oelirtiyor. TPkrar tekrar dalış yaparak bomtalnrını bırak'in Israil İetlerj genlennde beyaz. gri ve kahverengi duman bulut* lan bırakarak gen dönüyorlar. Anderson avrıca havaalanının denız tarafmdan tsrail'e ait oldugunu sandığı top tnennılerının saçtığı ısjiklann görüldügünü. takat Israıl'tn doğu pistine doğru ılerleyıp ılerleyemediğını farkedemcdiğını soyledi. Anderson. geçtiği haberinde. «kentin güney kesimini örten duman bulutu öylesine koyuydu ki, top mermile rinin yere düşerek patlamasını görmek imkansızdıdedi. Israil uçaklarmın, savaş gemilerinin ve topçularınm Batı Beyrut'a karşı giriştiği bu yoğun bombardımandan sonra îsrail radyosu îngilizce yayınında Filistinlileri 8,'ci ateşkesin yürürlüğe gir diği cuma gecesinden bu yana îsrail mevzilerine karşı sürekli hava ateşi açarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı. FKÖ bildirisinde ise pa zar sabahı girişilen tsrail sal dırısıyla ateşkesin yeniden bozulduğu yer aldı. Bu arada îsrail işgali altmdaki Batı Şeria'nın Nazareth kentinde önceki gece 25 bin Filistinli, îsrail'in Batı Beyrut kuşatmasını kaldırması için gösteri yaptı. îsrail televizyonunun bildirdiğine göre polis gösteri sırasın da sıkı güvenlik önlemleri aldı ancak gösteride herhangi bir olay çıkmadı. Televizyonun haberine göre gösteriyi Sovyet yanlısı Rakah Komünist Partisi düzen ledi ve Rakah partisi genel sekreteri Meir Xilner ve Nazareth Belediye Başkanı Tev fik Zeyyid de birer konuşma yaparak, FKÖ'ye karşı süren ezme harekâtını ve Lübnan'ın işgalini kınadılar. Bekar gazeteciu liraya kadar 10.000 Israil Mehmet Pamak (Başkanlık Divanı üyesi, 2 saat), Cavidan *rercan (15 dakika', Tülay Öney (30 dakika), Rıfat Beyazıt (30 dakika), Ma hir Canova (15 dakika). Azmî Eryılma* (60 dakika). Ayhan Fırat (30 dakika). Fuat Yılmas (45 dakika), Cemil Çakmaklı (60 dakika), Şadan Tuzcu (2.5 saat), Ahmpt Sarp (60 dakika), Ertuğrul Alath (2 saat), Cahit Tutum (6U dakika), Avni Şahin (30 dakika). Serda Kurtoğlu (30 dakika). Fevzi Bilge (30 dakika). Turgut Uyguner (30 dakika). Necip Yegenaga (10 dakika). Akif Ersrinay (30 dakika), Şükrü Basbuğ (20 dakika). Soz sırası alan uyelerin dun Ankara'ya gelemeyen uyelerden 8'i mek<öp ve tel(î'ana sö7 istediler Bu uyelcr arasmda Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Feridun Ergin de bulunuyor Mektup ve telgrafla soz sırası alnn Feridun Ergin. Abdur rahman Yılmaz. Mehmet Akdemir, AbduIIah Pulat Gözübüyük. Bahmi Karahasanoğlu, Şadan Tuzcu, Doğan Gürbüz ile Dündar Soyer, saat 17 00'den sonra sıra^a alındılar Danışma Mecüsi üyelerinin çoğunluğu dün sabah erken saa.tlerde söz sırası i Bulunan (Bastarafı 1. Say lıftı görevlileri çalışmalarını sürdürürken, halen yatmakta olan yaklaşık 11 has tanın da tedavilerlnin yapıl Hastalarından aldıRı ceninleri özel ş,§,eler ıçeri.sin de muhafaza eden ve bunları kolleksiycn yaptı&ını Idida eden Dr. Oktay Cum lıur Akkent'in polis yetkllilerlne buşüne dek ameUyat ettiği kişilerin adlarınm yeraldığı bir liste verdiği öne sürüldü. BAŞVURANLAR VAR Bu arada Smnlyet M(ldürlüğü binasına gelerek, daha öncpden Bogaziçi Kli nıginde yattıkıarını belirten bazı kaıimıarm, öldü denilen çocuklarının hayat ta olup olınadıklanndan şüphe etttklen, bazılarının da cnfiklarının '•ınsiyetleri konusunda kuşku duyduk lan için pollsıen yardım is tediklerl gonîidü. StNtRLfcRt «lERtiİNDt Emnlyet Müdürlügü'ne getirıldiği iltî günün sakinliğlni kaybeden Dr. Oktay Cumhur Akkent'in sık sık tuvalet lhtiyacı için konul duğu odadan dışarı çıktığı Bözlondi. Sicaıa îçmeyenler Derneği'nın Başkanı da olan ünlü JirıeKolog Akkent, Emnivet Müciiirlü»o koridorlannda kaışılaştığı kişile re ellni Kalduarak, «Dostlar da sağolsun, düşmaniar da. Kalbbn daima sizlerle» şek linde konustu KILIÇTURGAY: OLAY ILUSLARARASI BOYÜTTA Muş'ta incelemelerde bulunan Sağlık ve Sosyal Yar dım Bakanı Pıof. Kaya Kılıçturgay, «Bebek tlcareti» konusunda şunları söyledi: «Olaym boyutları uluslararası boyutlara varıyor. Bakanlık Müfettişleri olaya elkoymuş, incelemeler süriiyor». (Baştarafı 1. Sayfada) rektörlüklerine gönderildiğini söyledi. Prof. Gün»ît>, sınav sonuç belgelerinin okullara «ön derilmesine de bu hafta içeri sinde taaşlanacağını belirtti. Prof. Günalp, ağustos ayı sonuna de^in sınav sonuç belgeleri kendilerine ulaşmayan adaylann ÖSYM'ye başvurarak yeni bPİçe cıkar^malan gerektiğini söyledi. Smava katılan 401 bin aday içerisinde yprlpştirilen adsvlnrm toplam savı orsnı yüzde 18.2 olarak belirlendi Yerleştirilen «davların ikinci tıasamak sınavına katılan adaylar oranı ise, yüzde 35.3 olarak saptand». Ayrıea görmeyen ya da agır bedensel öztirü bulunan 52 aday da aldıtdan rmanlara ve tercihlerine göre, Yüksek Öjjretim Kurumları'na yerleştiriidiIer. İkinci basamak sınavına katıian erkek adayların yiizde 33. 3r*'J, kız adnv'ann vU?cJe 38.46' sı Yüksek Öğretim Kurumları'na girme hakkı kazandı. Yüksek öğretim Kurumları'na glrme hakkı kazanan adaylar içerisinde yüzde 53.4'Ünün bu yıl ortaögretim kurunnlanndan. mezun olan, yüzde 37.5'inin geçen yülarda ortaögretim kurum lanndan mezun ve bosta olan, yüzde 8'inin ha»a. bir Yüksek öğretim Kurumu'na kayıth olan, binde 6'sınm ise, Yüksek Öğretim Kurumlan'ndan mezun durumda olan adavlar olduklan belirlendi. Aynca Yüksek Öğretim Kurumlan'na girme hakkı kazanan adaylann yüzde 86'sımn lise çıkışh, yüzde 14'ünün meslek lisesi çıkışlı adaylar olduklan, meslek lisest çıkışlı adaylann vüzde 21. 2'sinin, lise çıkışlı adaylann ise, yüzde 39.1'inin Yüksek öğretim Kurumlan'na yerleştırıldikleri beUrlendi. Sınava katılan adaylann katıldıklan iller esas almarak, yapılan başarı oranlamasmda en başanlı olan ılin yüzde 41.1'lik oranla Kastamonu'nun oldugu saptandı. Kastamonu'yu yüzde 39.8'lik oranla îzmir, yüzde 39.5'lik oran ile Ankara'nııı iztediği görüldü. İllere göre başarı sıralamasında Türkiye ortalaması yüzde 35.3 olarak saptandı. SINAV SONUCLARI Telatar (TED Özel Ankara Lisesi) 847.936, 9 Bora Erşat Baysal (Kuleli Askeri Lisesi» 847.904, 10 Hıılusi Bülent Ze.vnelojŞlu (Konya Anadolu Lisesi) 846.S29. EŞİT AGIRLIKLI FUANLAR 1 Bülent Baygün (Ankara Fen Lisesi)787.919, 2 Ahmet Hulusi Onural (İzmir AUtürk Lisesi) 753.746, 3 Malımut Selim ünlü (Ankara Fen Lisesi) 748.164, 4 Biilur Barshan (tzmlr Öze! Amerikan Kız Lisesi) 745.560, 5 Hakan Akbıılut (Ankara Fen Lisesi) 743.869, 6 Sadun Anıt (Ankara Fen Lısosi) 741. 240, 7 Ahmet Höke (Özel Tarsus Amenkan Lisesi) 740. 836, 8 tbrahim Emre Teiatar (TED özel Ankara Lisesi) 735.836, 9 Levent l'aycı (Ankara Fen Lisesi) 723.001, 10 Sinan Cnmıı (özel Alman Lisesi) 719.780. Prof. GUnalp, sınava katılan aday'ar içerisinde 5'i kımlik kartsız smava girdiğinden, 5't yenne başkasını smava soktuğundan, 2' sl sınav harcını yatırmadığmdan, 3'ü kimliği belir siz olduğundan, 20'si ise disiplin cezası alarak kurumlanndan kayıtlan süindığl için olmak üzere 35 adayın sınavlannın geçersiz sayıldığım agıkladı. ikinci basamak smavına çağrı'.an 410 adayın smava katıl. madıklarını açıklayan Prof. Günalp, orta öğretim kurumlannı birincilikle bitıren 2064 adaydan. 1822'sinin yüksek öğretim kurumlarma merkezi sıs temle yerleştirildiklerini söyledi. Kemal KİRALIK EV anyor. Müracaat: 28 60 72 veya 20 97 03/53 (Baştarafı 1. Sayfada) 1914 yılında Elazığ'ın Ağm ılçesinde doğan Gençpsman, îstanbul Erkek Lisesi ve Ankara Hukuk Fakültesini bıtirdikten sonra çeşitli basm kuruluşlarmda çalıştı. Isviçre'de basm ataseliği ös yapan Kemal Zeki Gençosman, «Vatan», «Akşam», «Sivas Ülke», «Ulus», «Ankara A.iansı», «Dünya» ve «Cumhuriyet» gazetelerinde çeşîtli görevlerde bulundu, yazılar yazdı. 27 Mayıs'tan sonra Kurucu Meclis'te îstanbul Basın Temsilcisl olarak yeralan GsnçFEN PtfANI SIRALAMASI osman halen Anadolu Ajansı Prof. Altan Günalp, geçen Yönetim Kurulu üyesi bulunuyıllarda alınan en yüksek Fen yordu. Ataturk'ün 100. Yılı puanımn 860 oldugunu hatır Kutlama Komitesi'nde de gölatarak, birinci olan Bülent rev alan Gençosman'ın eserBaygün'ün aldığı 923.065'lik lerinden bazılarmm adlan şöypuanımn rekor düzeyde ol le: 10 ciltlik «Atatürk Ansikloduğunu söyledi. Sıralama şöy pcdisis, «Bir İmparatorluğun Yıkılması Üzerine Kurulan le: 1 Bülent Baygtin (Ankara Cumhuriyet», «thtilal MecHsin, Fen Lisesi) 923.065, 2 Ahmct «Devleti Kuran Meclis», «Türk Höke (özel Tarsus Amerikan Uestanları», «Ansik'opedlk AdLisesi) 881,404, 3 Hasan Fa lar Sftzlüğür), «Altın Yıllar», tih TJğurdağ (Ankara Atatürk «Tarihimize Büyük Yolsuz», luk Olaylan», «Uçuş», «İnonü'Anadolu Lisesi) 876.349.. 4 Hakan Akbulut (Anka nün Ege Scyahati», «Beni Hara Fen Lisesi) 875.101, 5 tırlayınız». Gençosman'ın cenazesi 4 aTanscl Ö7rar (îstanbul Erkek Lisesi) 869.819, 6 Billur Bars ğustos çarşamba günü Ankara'han (Îzmir Özel Amerikan Kız da Maltepe Camü'nde kılınacak Lisesi) 869.711, 7 Malımut oğle nnımazından sonra Cebeci Selim Ünlü (Ankara Fen Lise Asri Mezarüğı'ndakı aile kabsi) 858.147, 8 Ibrahlm Emre ristanında topraga varilecek. Cadde ve sokaklara park edecek araçlar için «Abonman kartları»mn satışına perşembe günü başianıyor İSTANBUL (UBA) tstanbul'da park yasağı bulunmayan yerleale park yapacak araçlar jçtn hazırlanan «Abonman kartları»nın satışına 5 ağustos perşembe gunü başlanacak. îstanbul Belediyesi'nin kararı gereğince umuma mahsus yerlerde park yapacak araç sahiplerinden bir gün için 40 lira işgaliye haruı hesabıyla iki aylık peşin olarak 2400 lira alınacak. Buna karşmk iki ay kullanılabilecek abonman kartı verilecek. Böylece kart sahipleri park yasagı olmayan yerlerde serbestçe park yapabilecek. Abonman kartı almadan umuma mahsus yerleri işgal eden araç sürücbleH hakkmda cezaı işlem uygulanacak. Bu uygulamaya 1 eylül'den itibaren Eminönü ve Bevoğlu ilceleri ile Karaköy böigesınde başlanacak, , Uygul^ma dgha. sonra tüm îstanbul'u kapsaja (Baştarafı 1. Sayfada) lımlar karşılığı makbuz veriyor, Ankara'dan da para geîdikçe 1520 gün sonraya çek veriyor. Bayramı parasız geçıren birçok köylü, Trakya ve Marmara bölgesındeki TMO'nın 31 şubesinden «param geldi mi» diye sormaktan bıktıklannı söylüyor. Ürününü teslim edip de parasını alamayanlar, vadesi gelmiş borçlarını da ödeyemıyor. Tekirdağ'dan bir köylü yurttaş, «TMO'nln alımları gayet güzcl, ancak para çok gecikiyor. Birakın senetsepetl, gübretohumu, allemlzin ihtiyaçla rını bile karşılayamaz hale gclciik» dedı. Vıne Trakya Bblgesı'nde bir Tarım Kredi Kooperatıfi'nın Müdürü de, «Bölgede gelenek haline getmis, köylü eline buğrirty parası geçliğinde kooperatifimize gelir borcunu ödertii. Temmuz ayı sonu itibariyle bu borç ödeme yüzde 5ü'ye ulaşırdı. ayçiçek çıktıktan sonra da borcunu kapatırdı. Bu yıl aynı dönemin hesaplanna bakıyorum, borcunu ödeyenlerin oranı yüzde 7 dolayında. Üriin satıp da parasmı alamayan koyliı ve çiftçinin, şimdiye kadar böyle bir para sıluntısı çekti6inl görmedik. Ziraat Banka&ına ve TKK'ne olan borçlar Ödenmeyince de faizlerl çalışıyor» diyor. Bölgedeki izlenımlere gore, bol olmasma karşılık kışlık ekim için henüz gübre alan köy lü hemen yok gibi. Herkes eline eeçeeek naravı bekliyor. ÖZBEK. «FtYATLAR YETERStZ» Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Osman Ozbek, Bursa'da (a.a.)'ya vaütığı açıkîamada ,aynt konuya değinîrken sunları söyledi1 «Hükiimet bu yıl enflasyon hmnı vüzde 85 veva 30 dolaylarında tutmak istemektedir. Buna karşılık ürün taban tiyat larıuda vü^.dc 20 dolaylarında artıs yapıldığı görülmektedir.» Ürün bedellerini Üreticinln taban fiyatlarından çok ödemelerden yakındığını hatırlatan Özbek, «28 HaTİran gunü alınan Bakanlar Kurulu kararına göre, ürün bedelierin)n yüzde 25'i peşin, kalam altı aydd ödeniyor. Bu ise, çîftçlyi güç durumda bırakıyor. Alımlar ya peşin para ile yapıl. sın ya da kaldırılan avans sıstcml yeniden uygulansın» dedi. Ozbek. îmdık ürününün peşm ödenmemesı halinde üreticının tüccarın eline düşeceğini belir tirken, «Uıeticinin mağdur eclilmemesi isteniyorsa, hültünıet fındık alımları için 20 milyar Ura para ayırdığmı açıklaşın, yeter» diye konuştu. Ayçiçeğine b7 lira ıstediklerini. ancak 50 lira verildıgım belırten Ozbek. ayçiçeği üretıminin düşmemesı için üreticıje güçlendirme kredisi verilmesıni önerdi. TMO, 45 MILYARLIK AMM VAPT1 TMO Genel Müdürü Halil Çeken, (a.a.)'ya yaptığı açıKlamada, bu yıl ıklim koşullarının elverişli olması dolayısıyla Türkıye'de beklenenin üzermde hu bubat rekoltesinin sağlandığım belirtti, «Ofis'tn bugüne kadar aldığı hububat mfktarı, geçen yılın aynı dönemine göre rekor düzeydedir. Kampanya snnıına kadar 3,5 milvon tonun üzerinde alım yapüması bek. lenmektedir» dedi. Oış pıyasadaki fıyatlara göre meydana gelen farkın eylüı ayı içinde buğday üreticüerine ödeneoeğini bildiren Çeken, «Buğday Ithall şimdilik düsünül memektedlr. Buğday ihracatma da önceki bağlantılar çerçevesinde devam edllecektir» dedi TMO, arpa ihracatı için de gt rışimde bulunduklarını söyledi TMO'nin geçen sezon ile bu yıl 31 Temmuza kadar aldığı hububat miktarlan: Buğday 1.073 1.462.867 Arpa 782.473 845.714 Cavdar 22.327 6.251 Yulaf 434 . . *. Mercimek 29.904 Toplam : 1.879.015 2.348.836
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog