Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI KÜLTÜR ÜZERİNE Her aydını yakından ilgilendiren yapıt EDERt: 200 TL. teteme Adresi: Turkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞUJ , İSTANBUL Doç. Dr. EMRE KONGAR Cumhuriy 59. Yü; Sayı: 20832 Knrucusa: Yunus NADt CAĞDAS Ben Atatürkçü Değilim 2. BAŞISI ÇIKTI. EDERİ: 200 LÎRA hteme Adresi: Türhocağı Cad. 36/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL NADİR NADl 20 TL. 2 Ağustos 1982 Pazartesî • Üniversitelere 73 bin öğrenci yerleştirildi Sınav sonuçları bugün bayilerde En başanh iller; Kastamonu, Izmir, Ankara. Kızlann başanlan erkeklerden daha fazla. Bu yıl mezun olanlann yüzde 53'ü girdi. 2064 lise birincisinden 1822'si girmeyi başardı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ünlversıte Yerleştirme Sınav sonuçları belırlendl. Sınav somıcunda 73 bin adav Yüksek ögretim Kurumlan'na verleştirıldı. Sınav sonııçlannı ıçeren Hste, buçünden ttı baren gazete bayllerinde satıimava başlanıvor. Smavda An kara Pen Lisesi'nden katılan Bfilent Baygfin Türkiye binneilığını kazandı. Sınavda en başanh ıMn Kastamonu oldu?u belirlendl. ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günalp, dün düzenledigi basın toplantısında sınav sonuçlannın belirlendiğinl açıklayarak, sınav sonucunda 72.983 adavın 793 vüksek öğretim programına Kavıt hakkı kazandıgını söyleaı Terclh eden aday savısının ve lerii olmaması dolavısıyla ?f kişilik kontenjanın boş kaldıgı nı belirten Prof. Günalp, ön kayıt yoluyla alınacak 47. 500 ogrenci Ue birlikte bu yıl yük sek ögretlm kurumlanna 120 bin dolayında öŞrencinin alına cagmı dlle getirdi. ön kayıtlarla ilgiH duyuruların evltil ayı lcerisinde vapılacagını belirten Proî Günalp, sınava katılan adaylara S ağustos perşembeden itibaren sınav somıç belgeleri lle blrllkte ÖSYS klmllk kartlannın gönderllmesl islemlertne başlana(*ağını bildirdl. Postalama Işİemlerlnin 10 gtin icerisinde ta mamlanacağını açıklayan Prof Günalp, 50 bin adet. bastmlan sınav sonuç Hstelerini içeren broştirierln tüm yurtta bugün den Itibaren gasete bayilennde 50 lira karsıhgında satılacaSıni kavderti. Prof. Günalp. kayıt islemlerimn genellikle eylül "e pkim avlan icinde vürtittilmek te olduğunu belirterek, öğrencl lerln kayıt tarinlen ve kavıt îşlemleri hakkmdaki duvurulan dikkatle izlemeleri gerektiginl vureuladı. Prof. GünaİD, Yüksek öğre tlm Kurumlan'nm teşkilatı hak kındakl teşkilat karamamesı ile baŞlantıları degıştırtlen kiı rumlara Hiskin şjnav sonuç beleelerinm llsrili ün'vsrsıtelpr (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Ürün bedellerini alamayan köylü parasız kaldı Haber Merkezl Oreticı kesıminde parasızlıi yonünde büyük daralmanın olduğu, özellikle buğday üreticisi çiftçı v« köylünün parasını alamadığı bildiriliyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin, Trakya ve Marmara bölgesinde buğday alımlan geçen yıla oranl» yedisekiz kat artmsısına karşm, ödemelenn ya(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) Bugünkü görüşmenin 48 saat ertelenmesi için 15 üye önerge verdi Kafaogiu'nun acıklaması: IMF ile sorun yok • MAlJYE R4KAN1 : FA1ZLER KONTRO1 EDILMEZSE DURMADAN YUKSELÎR» . ANKARA (Cumhurijet Biirosu) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, geçen dönemde bankerlik kuruluşlannm iflas etmesine, gerekli kont rolü yapamamalannın neden olduğunu söyleyerek, «Para fiiketimde tasarnıfa aktarılmah. Ama, hökiimetin bu polHlkavı kontrol etmesi gerekir. (Arkası 9. ^ayfada) «OYS 1. si Baygün, «Üniversiteye girmek için değil, öğrenmek için çalışm». (12. sayfada) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) 1982 Anayasa Tasansı bugün saat 09.30' da Danışma Mecllsl Genet Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Danışma Meclisl Gene Kurulu bugün Başkan Sadl Irmak'ın yönetiminde top lanacak. Ad okunarak yapılacak yoklamadan sonra Anayasa Taşansmın tümü üzerindeki görüşmelere geçilecek. Bu arada. görüşmelenn 48 saat ertelenmesine ıhş gin onerge dün Başkanlık Divanı'na verildi 15 uyenin ımzasmı taşıyan önerge «ge rekçell tasannın zamanında Oyelere intikal etmediğinden incelenmesine olanak bulunamadığı için görüştne lerin 48 saat prtelenmesini» öngorüyor. Bekir SamiDace, Mahmut Akkılıç, BPşir Hamitogulları. Fikrl Dpvrimsel. tsa Vardal, Şerafet Anayasa Tasansı Danışma Meclisi'nde DÜN AKŞAMA KADAR 59 ÜYE TASARIN1NTÜMÜ ÜZERİNDE KONUŞMAK İÇİN DİVAN'A ADLARIN1 BİLDİRDİ ön Yarkm, fmren Aykut, rekçeli tasannm en geç 10 Tandoğan Tokgöz, Bahtiyar temmuz 1982 günü üyelerin Uzunoğlu, Hayati Gürtan. ı pline ulaşacağı hususunda Mahmut Npdim Bilgfç, Mus Başkanlığın yaptığı açıklatafa Alpdündar, Feridun maya dayamlarak ahnmıştır. Sakir Öğünç, Cavidan TerAncak görüldügü gibi gecan ve Avnl Müftüoğlu' rekçeli tasan yukanda benun imzalannı taşıyan lirtildiği üzerp zamanında onerge şöyle: üyelere intikal etmediğinden tabii oiarak tetkikine de im«1 temmuz 1982 gun ve 114 sayılı birleşiminde 2 agus kftn bulunamamıştır. tos 1982 günü görüsülmeBu önemli nedenle görüssine karar verilen Anaya melerln 48 saat ertelenerek sa Tasansının gerekçesiylo 4 agustos 1982 çarşamba samuhalefet serhleri bütün at 09.30'da başlatılması yöüyelerin eline ancak bugün nünde Genel Kurulun yeni (dün) geçebilmiştir. karar almasına müsaadeleriYukanda alınan karar. ge nizi arz ve teklif ederiz.» Tasannın tümü üzerted» llk konuşmayı belirlenen sı raya göre Başkanlık Divanı üyesi Kamer Genç ya^ pacak. Genç dün saat 05.15' de ilk sdz sırasmı aldı. Genç'i 05.30'da gene Başkanlık Dîvanı üyes) Kâzun öztürk lzledi. Kamer Genç' in 1 saat, Kazım öztürk'tin 2 saat konuşacakları öğre nildi. Dün saat 11.30'a dek baş kanlık dîvanı üyeleri îm' ren Aykut ile Kamer Genç'e tasannın tümü üzerinde soz sırası almak için lsim lerinl yazdıran üyeler v« konuşma süreleri şöyle: Feridnn Güray (20 daklfea), Tnrhan Güven (2 saat). Abdulbakl Cebec» (30 dakika). Mehmet Avdar CS (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de> Anayasa taşansmın gerekçesi 12. Sayfada Sudan Devlet Başkanı Numeyri Ankarada ilf sabah bombalıyor akşam ateşkes ilan ediyor Dış Haberler Servisi îsraıl ıle kuşatılmış Batı Beyrut takı Fılıstıniıler arasında cuma gecesı ABD'nın Ortadogu temsılcısi Phılıp Habıb aracılığıyla vanlan ateşkes. dua sabab. îsrail'in Bau Beyrut'u karadan ve denızden şiddetli top ateşıyle ve Israil uçaklannm havadan yoğun bır bombardımana tufmasıyla venıden bozuldu tsrail'in Beyrut'ta girıştiğı saldırı, 14 saat sürdukten sonra, yenıden ateşkes ilân edıldi. Böylece Israıl'm Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana geçen iki ayda ılân edilen 9. ateşkes yürürlüge girmiş oldu. îsrail'in dunku saldınsında en a? 200 klşının oldugıi, 400 kışinin de yaralandığı bildırildı Bu aradq BM Guvpnbk Konsevi. Lübnan hükümetinin isteğine uyaraic Be;'rtıt'a gözlemd gonderılmesıni kararlaştırdı "Türkiye, Sudan için önemli Evren ile Numeyri arasmdaki görüşmelerde Lübnan sorunu iie Iran Irak savaşı ele alındı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) îsraıl'ın Guney Lübnan'ı ışgalinın yarattıgt durum ve îran Irak da\aşın.da odaklaııan Ortadogu'dakı bunalımUr ve bunlarla ılgılı sıyası gehşmeler dun Ankara'da Devlet Başkanı Kenan Evren ile Sudan. Devlet Başkanı Cafer £1 Numeyri arasm< da en ust duzeyde ele aiuıdı. Bu arada, dun Çankaya'da Evren Ü» Numeyrı'nın başkanlığındakı heyetler ara(\rkası 9. Sayfada) Dün 8. ateşkes bozuldu, 9. ateşkes ilan edildi AP ajansuun muhabiri: «Kenti örten duman bulutu öyle koyuydu ki, bombalann yerde patlamasını görmek imkânsızdı.» Israil ışgalci bırlıklerinm 8 ateşkesi bozan saldınlan dun saat 04 sıralannda başladı Fılistin Haber Ajansı WAFA, Israil kuvvetlerınm Kemal Zeki Geneosman öldıı tstanbul Haber Servı&ı Gajetecı Yazar Kemal iteki Gençosman (bbl dun Istanbul df Goztepe SSK Hastanesı'nde öldü Gençosman bır süredır rahatsız bulunuyordu. Atatürk yılmda TV'de yaptlğı «Benl Hatırlayınız» progranu ile Ataturk'ün yaşammdan ve sbzlermden kesıtler sunan Gençosman'ın bu programı datıa sonra TRT Genel Mtı diırluğu'nce yavından kaldırıi mıştı (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) BENt HATIRLAYINIZ" Kemal Zeki tüençosman TV'de Ataturk'ün yaşaroından kesitler sunan Benj Hatırlavınır projf ramlarını ha/ırlamıştı. Beyrut Havaalanının Fılıstınlılenn elinde bulunan do ğu bolgesıne agır top ve tank. ateşıyle harekete gcçtigini. FKO birliklennm şiddetli bir direniş göstererek. îsrail'in ılerlemesim engellediğıni bildirdi Israil savaş uçakları ardından Batı Beyrut'u venıden bombala maya başladı Beyrut radyosu da, Israil bırlıklerınin. Beyrut ile havaalam arasmdaki bır ver de denizden çıkarma yapmaya çalıştığmı, ancak bun da basarıh olamadığını haber verdi İsraü'in dünkü saldınsıyla Batı Beyrut'taki çemberi daralttığı. bu arada uluslararası Beyrut Havaalanını e!e geçirdigi öne sürülüyor. îsraıl qskeri v t k i l i i e r i W raıl savaş uçaklannm ve tanklannm venıden Batı Beyrut'a karşı saldınya geç tiğinı doğrulamak'a bırlıkte saldırının TSÎ ROO'da bfis'adığını ve Fılıstinh Eerillaların ateş açmasına kar şılık nıtelisrı tasıdısını ılen sürdüler Pilistinli gerillaların Doğu Beyrut un Baabda semtıne karşı Katyuşa roketleriyle ates açtığı belırtiliyor. WAFA aiansı ve Hristivanların «Lübnan'm Sesi» radyosu îsraıl savaş gemılerinın de Batı Beyrut'u denizden bombaladıklannı bıl dırdiler tsraıl top ateşının Sabra ve Şatilla Mülteri kamplannda yoğunlaştığı bildiriliyor. Israil savaş uçaklan özellikle FKÖ karargâhınm bulundugu Fakhani semtine ve gerillaların savunma hatlarını yeniden tak viye ettifti kıvı kesımıyle ha (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Matiye'nin yeni önerisi: "Kıdem tazminatı ortalama ücrete göre hesaplansın, ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Turk • tş ıle hukumet arasında 6 agustos cuma gunu yapılacak toplantıya Maliye Bakan lığı kıdem tazminatı konusunda yeni bır formul ıle gelecek Ma lıye Bakanlığı'nm asgan ucret ıJp kıdem tazmınfitı arasındakı ı (Arkası 9. Sayfada) Kım, Kimdir Cafer El Numeyri SOSYAUŞT DEVRİMC^DEN TUTUCU BİR LİDERÜĞE... ANKARA Bugün î96ö vıimda ger çekle^tırdığı d*u be I)P .'likt'&ının bır n u maıalı aaamı olan ve ou u/e'lıgmı 13 ?il dır koruyan Suaan Devlet Bıskanj Cafer El Nurreyn'yı agırlıyor Numeyri daha genç loır Jıs>e ogrericl slyken Sudan'ın bagırasızljgı ıçln boykot lar düzenlemiş. bu yüzden başına gelme < Arkası 9. Saytada) Sakatiar Vergi Komisyonu bir aydır calısmıyor ANKARA, lCumhuriyet Bürosu) Sakatların vergılendınlmesıyle ılgıli çalışmalan yurütmekle görev li Komısyon'un tatıl nedenıyle çahşmalanna bır aydır ara verdıği öğrenildi. Bir yıllık süre ıçinde Komisyona gelen 27 bin dosyanın varısınm ince(Arkası 9. Sayfada) IKÎ DEVLET BAŞKANI Sudan Devlet Başkanı Nunn>ıı>ı I sı nboğa Havaalanı'nda Devlet Başkanı Kenan Evren karşıladı.. (Fotograf: THA) Boğaziçi Kliııiği bahcesinde kazılar sürüyor Iran: Direnisi kırdık Irak: 228 asker öldürdük Dış Habener Servisi iranIraK aıuhindaKI savaş Basra h.entlnın kuze3onde sürerıten, tran askeri yetkUileri işgal ettlkleri bölgede yerlerinî sağlamlaştırdıklannı ve direnisi kırdıklannı oildlrdl. Irak Ise, öncekl eiınkü saldınlarda 228 Iran askerlnl 81 dürdüğünü açıklacü. îran'm resmt haber aJansı «tRNA» tarafından yayınlanan askerl blldlrlde. «Iran birliklerinin Ramazan lıarekatjnı sUrdflrdükleri ve mevıilerini sa& latnlaştırdıkUrı, dttşmanın Yeni Anayasa Tasansı bugün Danışma Meclisi'nde görüşülmeye başlanacah ve çalışmalar 21 Eylül'e değin sürecefıtir. Bu çalışmaların olumlu, yapıcı ve üretken olması için bütün çabalar gösterilmelidir. Ancah, Danışma Meclisi'ne sunulan tasan metni o lumsuz bir başlangıç nohtasını vurguladığından işin ustesinden gelmeh zordur. Yalmz hukuh alamnda d&dlrenlşinl kırdıklan» bellrtildi. Bildlrlde, Irak blrliklertnin, karşdıklı olarak îran'm raflnerl kentl Abadan'ı top ateşıne tuttuğu. Irak Jetlerlnin Abadan'm 500 kilometre kuzeylndekt Jaldian bölgesini bombala (Arkası 9. Sayfada) ğil, gazetectlih ve yozarhfeta da temel bir kural geçerlidir: Bozuh bir metni düzeltmeh, yeni bir metin yaz mdktan zordur. Danışma Meclisi'nde toplumun beklentilerine, çağımızın gereklerine ve Batı demokrasilerıne ters düşmeyen bir Ana yasa tasarısımn düzenlenmesi feotoy olmayacaktır. tşte bu noktada iki sa(Artnm S». 11. Sfi 6 Burso toplantısının ardından Bulunan cenin sayısı 4'e çıktı tstanbul Uaber Servisi Ozel Boğaziçi Kliniğinde ortaya çıkanlan «nebek ticareti» olayıyla ilglli soruş turma derinıeiilrilerek sürdürülüyor. Olaya el koyan tstanbul Emnıyet Müdürlü ğü, Asayiş Şubesl görevlilert kllnik bahcesinde önceki gün 2 cenindPiı sonra dün de sürdürülen kazı lşlemi sonucu 2 cenin daba buldular. Kllniğln arka bahçeslnln sağ köşesinde topraktan 2,5 metre derlnllkte bulunan yeni iki eenln Adli Tıp Merkezi'ne gönderlldl. Şişli Cumnuriyet Savcı Yardımcısı Taner Serim'ln gözetlminde sürdürülen kazı çalıjmalarına kliniğin 8 işçisi katıldı. Öncekl akşam iki ceninin bulunmasından sonra dün de sürdürülen çalışmalar saat 16.15'de sonuçlandırıldı. Bir ihbar üzerine ortaya çıkarılan cenlnlerin yapılacak Adll n p tahlili sonucu ne zaman gömüldükleri bellrlenecek. Kalabalık olr haik topluluğunun da heyecanla izlediği çalışmalar sırasında, kendilermin de söz konusu klinikte yattıkıarını belirten bazı kaduıiar, «Çok şiıkür biz çocufc aldırmadık» diyorlardı. iki yülık kayıt defterlerine eı konulan kllnikte, gerekli incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcı (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Türkls'te zor günlerin kargasası ŞükranJKETENCİ Surpriz bi r degişiklik olmazsa bugün Ankara'da toplanacak Türklş Genel Yönetim Kurulu, ya da Iora Kurulu adma yapılacak bir açıklamada. Anayass konusu açık lığa kavuşuncaya kadar dondurulan YHK lle ilişkiler konusu ne denl lle, Türktş'in YHK üyelerlnl çektiğl kamuoyurja duyurulacaic. (Arfeas, Sa. 11 Su. 1 de> olayların Sakmcalı Yaklasımlar İLACIN Ekonomisi Meral TAMER'in İNCELEMESİ Bugün 8. sayfada UĞUR MUMCU Saym Irmak, Bir Dakika... 5 0 yı! önce Cumhuriyet bugünden itibaren 8. sayfada Anayasa Taslagı bugün Danışma Meclisı'nce ele alınıyor. Aslına bakarsanız. Danışma Mechsl içtuzüğü geregince Meclis Başkanhğuaa daba ilk ve(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) Okurlardan Anayasa için 2. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog