Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

19 AĞUSTOS 1982 Cumhurıyet 7 3 9 9 8 mezuniyet geçersiz sayıldı 7153 sınav iptal edildi 10 ilac icin "imha,, kararı alındi; 7 ilacın satısı durduruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bttrosu) Miill Eğitlm Ba kanlığma bağh orta dereceli ve yüksek okullarda toplam 7153 sınav iptal edllirken. 3998 öğrencinin mezuniyetleri geçersiz sayıldı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açık lamaya göre. sınav ve diploma yolsuzluklarında sorumlulukları saptanan yönetlci ve öğretmenlerden 495'1 hak kmda adll soruşturma, 532'si hakkında idarj soruşturma, 209'u Için de disiplin uygulaması yapılrîı. Yolsuzluklarla ilgili olarak 285 ögretmen adayının gorevine son verildı ve bunlara 5 sınav hak kı tanındı. Bu smavlarda başan gosterenlerden 9'u yeniden gorevlerine lade edildi. Aoıkiamada, özellikle Eğitim Enstitüsü sınavlarına giriş ve tahrıf edilmiş sahte belge kullanılması gibi bakanlığın soANKARA (Cumhuriyct Büro sebeplerin esas tPS^il *u) Sağlık ve Sosyal Yar ruşturmslarına dım Bakaniıgı. bozuk oldugu ettiği kaydedilerek. şöyle s^ptanan 10 ilacın ımha edıi denildl: meslnı kararlaştırdı. Aynca pı «Yapılan sonışturmalar yasa kontrolu yapılması amacıyla 7 Uacın satışı durdurul sonuru çeşitli usulstiz ve yol suzhıkian tesbît edllen Or dtı. Saglık ve Sosyal Yardım Ba ta ftfcretim Genel Mftdnrlügüne haglı okullarda kenlığı Müsteşarı Doç. Or. Fe riclun (iökırmak ımzasıyla ya (3759). Dln Egttlml Genel ymlanan bir genelgeda, yapım Müdiirlügüne baglı oknllar cılan hakijında yasal ışlem so da (52), Erkek Teknik Egi nuçlanan 7 ılaç ıçın ımha ka tim Genel MUdurlUgitne ran almdığı bıldırildı. Genelgede «mühür altına alınan pre baglı okullarda (477), Yük paratlann yapımcılan hakkın sek Efcitim Genel Mfldttrlü da yapılan yasal Işlem sonuç ğüne bafclı öferetmen Llselanmış ve hoz.uk olan bu seri sl ve Egitim Enstitülerinlerin tnüsaderesi ve imhası hiik de (2903) «fcrenel bazı ders Î bağiantnış bulunmaktadır,» lerden başarısız sayılmı»denıldl. 4348 sayılı yasanın 3. tır. flaşarısız sayılan bn 8fr maddesi gereğınce imha ediltfimfl son sımf mesl tstenen üaçlann tstmlerı rencllerln öğrenrlsl degildir. Ayni uşöyie. Pourpary Ampul, Dermatol sulsiizlükierin ara sınıflarYara Tozu, Muhsilin Gazoz, da da olduğu tesbtt edllEpıdesın Ampül, Telazin 1 mg. miştlr.» amptıl, Buco Belu Collutoıre, Atamalarda ayrım EM25 ampül, Persol damla, Mazon Meyve tozu, thsan Sami Öksürük Şurubu. Milli Eftitlm BakanhgınAynca, Sağlık ve sosyaı Yar ca yapılan difeer bir açıkdım BaKanUğınca 7 Uaç fitma lamada ise, ögretmen atası teknığıne veya Türk Fartrıokolojısine uygun olarak imal malarında Eğltim Enstitümezunları ediııp edılmedıklerinın araştı leri ile fakülte nlması gerekçesıyle yasaklan arasmda bir ayrım yapıldı. Yapımcılan hakkında yasal madıfiı belirtlldi. Açiklama Jşlemler sonuçlanana kadar sa ya göre 198283 ögretim yı tılması, kullanılması yasakia lmda, orta öğrenlm kurum nan ilaçlar ise şöyle: larına 2600 dolayında fakül Koludın Şurup 120 OC. Sul te mezunu, 2700 dolayında faguanıdm tablet, Depoço Şu da Eftitim Enstitüsfl ve yük rup, Kortarn Pomat, Susıl Ampül, Ankaljin Draje. He sek ögretmen okullan mezunu ö&retmen adayı atamostop artıpül 12 Eyîtil 1980 önceslnde Egitlm Enstitülerlnden me zun olan öğretmen adayları hakkında 8 ay süren bir so ruşturma yapıldıgı ve bu soruşturmanın sonuçlanna göre. adayların atarralarınm yapıldıgı kaydedilcn açıklamada şöyle denll di: «Tonlnmnmnznn yflksek ögretim kurumunnn her dal TP kesim personeilnin 8grTetmen olmak ic'n. ısrarlı VP devamlı teşebbüs ve plrişimleri olmaktadır. Bu dıirıım karşismda hıitfln is teklere rafcmen Milli Egittm Bakanlı£ı kadro ve ih tivaclarinı karsılamak ve ancak bnnu aştnamak kavdı ve şartı ile fakiilteler da h\\ ve hlçblr terclb yapmaksizın ü*retmen atama»i yapıimakladır. Bunıın dı şında başka maksatiar aratnak. yaymak ve dflşiinmpk uygiın bir vorum ve anlayış olmayacakttr.» Yasın yanında kuru da mı yanar? KartalKadıköy arasmda sefer yapan bir minibüs, Kadıköy'e doğru yolahyordu. Şehirkâhya duragma yaklaşılırken, yol ayınmında onde giden bir başka mınibus 34 A 0718 plâkalı trafik pohsı aracı tarafından durdurulmak ıstendi Ancak minibus, ya uyarıyı duymadı, va da bile bile görmezlikten gelerek yoluna devam etti. Irafik aracı ise sırenini çalarak uyarıya uymayan minibusu izlemeye başladı. Hızlı bir takip sonucu kaçak minibüs Şehirkâhya durağında yakalandı. Gelelim hikâyemize konu olan minirjüsle ilgili bölüme: Öndeki minibüsün kaçmasma sınırlenen trafik polisleri daha sonraki minibüsleri de yoluu kenannda hizaya getirirler. Ama değişik bir yontemle. 34 HU 413 plâkalı minibus trafik polisleri tarafından cevrilir. Minibüs durduğunda, elinde telsiz, gözlüklü ve giysisinden ust düzeyde olduğu anlaşılan trafik görevlisi, şoföru pek de kıbar olmayan bir biçimde aşağıya davet eder. Minibüs şoförü bu davete uyarak aşağıya indiğinde neye uğradığını şaşınr. Bir elinde telsiz olan gorevlinin tutumu yolculann tepkisine yolaçar. Yolcular şaşkmdır ve kurallara uyan bîr minibüs şoförünün neden böyle tavırla karşılaştığına hiç bir anlam veremezler. Torununun cocuğu «KARŞIT SISTEMLERÎ VARSAYIYORUZ» Barış Derneği Genel Başkanı Mahmut Dlkcrdem'in mahkemedekj konuşması 1 saat 53 dakika sürdü. Dikerdem sık sık iddia makamım eleştlrdl ve, «tddianamenin düştüğü en büyük hata dünya banş hareketini bir komünist taktjği gîbi görmesirtlr. Oysa barış hareketi dünyada iki karşıt sistemin varolması gerçcğinden hareket eder,» dedi. Dikerdem konuşurken Orhan Apaydın, Reha tsvan ve ötekl sanıklar der nek genel başkamm Izliyorlardı. (Fotoğraf: Erdoğan KOSEOGLU) EÇTİĞÎMtZ günlerde İngiltere yeni bir sevinci yaşadı. Prens Charles ile Lady Diana'nın çocuklan vaftlz edildi ve Prens VVilllam adını aldı. Bu törene İngiltere Krallıgı'mn tüm fertleri katıldı. En çok ilgi görenler ise aralannda 62 yaş fark bulunan ana kraliçe ile torununun çocugu olan Prens William'dı. Geleceğin krahnı kucagına alan I. Elizabeth (tngütere Kraliçesi Elizabeth'in annesi) aynı pün 82. doğum yıldönümünü kutluyordu, Ailenin en yaşh ve en genç kişisi birlikte fotoğrafçılara böyle poz verdiler. G Başkan Dikerdem: ^Bunca ağır bir iddianın, bunca hafiflikle ileri sürülmesine hukukta rasiianamaz,, Dikerdem: İddia makamı saldırı üslübü kullanıyor • »Iddianameyi hazırlayanlar, gezegenimizi birkaçfeezyofe edebileceh kırım silahlannm yığılmasından kaygı duymuyorlar..» • 'Barış hareketi dünyada iki karşıt sistemin varhğını hareket nohtası olarak almıştır.* • "Barış içm mucadele ernperyalizme karşı mücadeleyi yadsımaz. 20. yüzyüın ilk kurtuluş savaşını vermiş uU henın evlatları olarak bunu kolay anlarız » • 'iddia makamı karşvnıza hukukun. yasalann savunucusu bir kanun görevlisi olarak değil, belirli bir siyasal göruşün temsilcisi olarak çıkmaktadır.» Istanbul Haber Servlsl Ba «Öyle anlaşıhyor ki, bizl bunş Derneği'nin önceki gtin ya zurunuza getiren iddlanameyi pılan duruşraasında 34 sayl'a hazırlayanlar, gezegenimizi bir kez değil birkaç kez yoketmelık sorgu metnıru okuyan Baş kan Mabmut Şerafettin Diker *ye yetecek güçtchi kırım silahdem, «bu derece ağır bir suç larının dttnyamıza yığılmış ollamanın bu denli bafiflikte ile masından Ûçbir kaygı duymari sürülmesine hukuk literatii makta, bu silahların yapımına karşı çıkanlan, askeri paktlaründe rastlamanun mümkün olmadığını» behrtti. Dikerdem, nn kaldırüarak genel bir silalı «İddia makamı karşımıza hu sızlanmaya gidilmesinl savukukun, yasalann savunucusu nanlan 'bozgunculuk'la ya da bir kamu görevlisi olarak de 'komünizm propagandasma hız ğil, belirli bir siyasal görüşün met etmekle' suçlayabilmektetemsilcisi hüviyetiyle çıkmak dirler.» ta, iddiaya değil, saldırıya ben zeyen bir üslup kullanmakta 41 «Hırsla saldırıyor» dır» dedı. «tddianame daha ilk sayfala Mabmut Dikerdem, 34 sayfa rından başlayarak dünya barış dan oluşan sorgu metnlnı de hareketine ve DBK'ye büyük okuduğu konuşmasma saat İD. bir hırsia saldırmakta ve tarib 22'de başladı. Dıkerdem'ın ko sel gerçekleri tahril etmek pa nuşması sürerken saat 12.00'je hasına onları karalamaya çalışgelmdığınde yargıç Atilla Ulkü, maktadır. sözunu kestı ve yemek arası «Yeryüzünde evrensel banşı verınek ıstedıklerıru söyledı. gerçekleştirmek, insanlığın taDikerdem, «1015 daklkalık bir konuşmam kalmıstı, anıa rihi kadar eski bir özlemidir. nasıl lsterseniz» yanıtım verdı. Çok eski zamanlardan beri top lumlar kendi tercihlerine bıraYargıç da «konuşmanızı ayneıı kılınca daima barışa yönelmişzapta geçireceğim, Daha sonra devam eıleriz» şeklinde konuş lerdir. Çünkü savaş insanların nlümü, acı çekmesi ve tarib tu. Duruşmaya saat 13.00'e boyunca yarattıklan değrrlede^ ara verdi. rin yıkılıp yokolnıası deraekDikerdem, duruşma tekrar tir. Buna karşın, insanlık tarlbaşladıktan sonra saat 13.15'de hi 13 binl aşkın savaşa tanık konuşmasıru bıtırdı. Duruşma olmııştur. yargıcı Dikerdem'e, tam ı saat «Ne var ki, geçen yüzyıbn or 53 daklka süren konuşmasını aynen zapta geçirmesinin mad. talarından başlayarak özellik le Avrupa'da halk yığınlarıdeten imkansız olduğunu bildır nın bilinçlenmeye, bilimin ışıclı ve özet olarak geçireceğim ğı ile aydınlanmaya başlamalasöyledi. Yargıç, Dıkerdem'm konuşmasını saat 13.20'de zap n sonucunda, bireyler arasıııta geçırmeğe başladı ve bu ış daki eşitsizüğin bir Tann buyruğu, toplumlar arasmda savalem 55 dakika surerek saat 14. * a da kacınılmaz bir doğa ya15'de sona erdı. Zapta geçme işlemi bittiğmde yargıç «yan sası oimadığı aolaşümıştır. Bu bilincin doğması İle birlikte, lış anlamaya neden olabllecek bir şey varsa düzelteyim» dedı. savaşın gerçek nedeninin adaDikerdem de «özetin özeti ol letsiz düzen olduğu ve savas du ama, yazılı olarak hazırla kışkırtıcılığuıın her yerde södığım metni vermiştlnı» şeklın tnurü düzeninin sürgit kılmma de konuştu. Yargıç Ulkü, da sında çıkarı olanlar tarafından ha sonra, birkaç soru sormaJc yapıldıgı meydana çıkmışUr. için, saat 14.15'de duruşmaya «2. Dünya savaşı'mn neden 1 dek ara verdi. olduğu yıkıntı benüz zibinlerden silinmeden ve Hiroşima A «Sağduyudan üzerinde patlatılan atom bornbasının korkunç sonuçları gözuzak» Mabmut Dikerdem sorgu ler dnündeyken, dünyada sosunda, 91 sayfalık iddianame ğuk savaş düneminin başiatılması, insanlığın nasıl bir (elanin büyuk bir bölümünün der neğin faaliyetleri ile hiçbir U kete doğru s,ürüklendiğini bügisi bulunmayan olayların hi tün açıklığı ile ortaya koymuştur. Işte yığınlara dönük bir kâyesine ve kışisel konuşmalar dan gelışiguzel seçilmış ayrın dünya banş hareketiııin başlatilması fikri bu dönemin ürütılara ayrıldığını ve kendileri nüüür. içln toplam 500 yıl ağır hapis cezası istendiğini belirtti ve «Iddianamenin düştüğü en şöyle dedi: büyük hata, dünya barış hare«İddia makamına egemen o ketini bir komünist taktiği, ko lan zibnlyet, kaba hatlanyla münizmin kurulmasına kadar şöyledir: Dünya Barış Konseyl sürdürülecek bir savaş biçi(DBK) SSCB Komünist Par minde değerlendirmesidir. Oytisi'nln emrindedir. Türkiye sa hareketin tenıel amacı Barış Derneği de DBK'nin (a DBK'nin Birleşmiş MiUetlerce llmat ve direktlfleri doğrultu tescil edilmiş ana tüzüğünde sunda taaliyet göstermiştir. Şu yazılı olduğu gibi birbirinhalde Barış Derneği, SSCB Ko den farklı politik ve sosyal sis münist Partlsi'nin giidüm ve temlerle yönetllen ulusların denetiminde illegil bir örgüt banş Içinde bir arada yaşamatür. Gerçi iddianame bu kadar ları, başka bir deyişle, dünyala da yetinmeyerek, Barış Der da halen mevcut bulunan iki neği'ni 'memlekct ıçersınde a sistemin sosyalizmin ve kapi narşiyı körükleyıp bırlik, beratalı'zmin çatışma yerine yaberliği, meşru anayasal düzeni rışma halinde bulunmalarıdır. yıkarak onun yerıne komünıst Zaten dünya barış hareketinüı bir düzen getirmek ıçın taaü v» DBK'nin savunduğu barı? yet gostermek'le de sııçlamaUta, hattâ daha İleri giıiıp sai kavraınının gerçekçiiiği, dünyaduyu sınırlarını rşarak aerne mızda birbirine karşıt iki siya sal ve sosyal sistemin varnlduğimizin bir 'terör orgutüne 66 nüştüğünü' ileri sürebilmekte ğu noktasından hareket etmesindedir. Bıı iki karşıt sistem diı. ya catışacak ya da ideolojik farklüıklannı koruyarak banşçı yollardan yanşacaklardır.» 41 Dev cephanelik MOTH 13.900TL. MARJlCrrEL 30000TL BOMUM T.M.T OTEL 19.900TL MARMARIS SuftanSoratj Motel 19900TL SEKETUR OTEL 18.900TL Datça Aktur'da Villalar S m k »>VbrBtWr d»hildlr •ULVARI35/5 KŞlinAÇ M«11074 61822661 22 81 tt. 26105 IrtibatAbcntur 37<HO7 Öerenci kredileri ÇANAKKALE, (Cumhuriyetl Çanakkale Gümruk Muhafaza Müdürlüğü ekip leri «Hacı Arif Kaptan» aduıdaki bir gemide kaçak yat malzemesi ele geçirdi. Israil'den îstanbul'a bog olarak giden gemide arama yapan Gümruk Muhafaza Müdürlüğü ekipleri. geminin bazı bölümlerine yerleş. tlrilmiş 108 parça beyan dısı bırakılmış malzeme buldular. Kaptan Fikret Kayarlar, yat malzemelerinin gemiye klmler tarafından sokuldugunu bilmediğlni, ancak ttalya'da bazı personelin gemiden aynldığım söyledi. BİR GEMİDE KAÇAK YAT MALZEMESİ ELE GEÇİRILDt ögrpnci kredilerinin Ekim 198? tarihlnden Itibaren üc bin Hraya vtikseltil mesl amacıyla yapılan çalısmalar tamamlandı ve bu konudaki tasan Gençlik ve Spor Bakanh&ınm onayına sunuldu. Tssanmn bakanlık onayından geçmesl hallnde. halen 1500 lira olan krediler eklm aymdan Itlba»pn 3 bln llra olacak. öte yandan parasiü yatıh orta ve 6 yıllık ögretmen liselerl glrlş sınavlarmı ka zanan öğrenciler belll oldu. Stnava katılan 30 btn 683 öğrenciden 4 bln 9651 parasız yatıh olarak okuma ya hak kazandı. Kazanan ögrencllerln llstelerl îlköşretlm Müdürlüklerlne gönderlldl. Daha sonra bloklar arasmda '1 süahsızlanmaya ve yumuşamaya da değinen Dikerdem, bazı çevrelerın yıımuşamaya başka bir anlam verme eğılımıni gösterdıklerinı de bildırdi ve ozetle şöyle konuştu: «Onlann barış ve yumuşamadan anladıklan, dünyada mevcut askeri bloklar arasmda bir güç dengesinin buluuması idi. Bu tutum, 'ne kadar çok silahlanırsak, karşımızdakıleri o kadar çok korkutur, savaştan caydırırız' düşüncesine dayamyordu. Oysa bu gürüş tehlikeli, yanıltıcı, aldatıcıdır. Çünkü karşüıklı korkuya, deh^et dengesine, cay dırıcı güce dayalı bir barış istikrarlı, sürekli olamaz. Tarihin hiçbir döneminde benzeri görülmemiş bir silalı üretiml bonucunda dev cephanelikler, nükleer silah depolarıyla donatılmış, bir kıvılcmım bütiın însanlığı yokoimaya sürüklejebileceği bir ortamda barışuı, daha çok silahlanarak, daha ırükemmel sllahlar icad etmeVe çalışarak korunacağını savunnıak gerçekçilikle bağdaştnaz. «Barış yalnız onu isternekle gerçekleşemez. Onun uğrunda çaba harcamak, ıığraş vermek, önüne çıkan engelleri aşmak gerekir. Bıınun içindir ki, barış için mucadele ile emperyalizme, fdşiznıe, ırkçılığa, şoveniznıe, savaş kışkırtıcılığı ve saldtrganlığa karşı mucadele ayrıJmaz bir bütün oluşturur. Bu açıdan bakıhnca, barış bareketinin anti • emperyalist ve anti faşlst kurtuluş savaşları karştsındaki tutumu açıkhğa kavuşmaktadır. Banş için mucadele anti emperyalist sa vaşımı yadsımaz. Barışseverler emperyaHzme ve faşizme karşı çıkarken barış savaşımını da sürdürmüş olurlar. Emperyalizme karşı 20. yüzyılın ilk kurtuluş savaşını vermiş bir ülkenin evlatları olarak bizler bu gerçekleri anlamak ve anlatmakta güçlük çekmeyiz.» Eli acık belediye baskanı NKARA Belediye Başkanı Stileyman Önder birkaç gün önce basm mensup lanyla bir şohbet toplantısı yaptı. önder'in iki yıl sonra yaptığı toplantıda yanında 32 kişilik bir kurmay heyetı vardı. Toplantıya girenler ayak topuklarını bir birine vurarak önce Başkan önder'I selamladılar. Süleyman önder sohbet toplantısına başlamadan ön ce, «Ben sigara içmem ama sigara jçmek serbest, tabiki bunu bizimkilere söylüyorum. Siz gazetecilere içmek ezelden beri serbest» diye rek bir espiri yaptı. Toplantı sırasmda görevliler tarafından dağıtılan çi kolatayı Başkan Onder almadan, kurmay heyetinin hiç biri almadı. Şohbet toplantısında önder gazetecilerin istedikleri sorulan sorabileceklerini be lirtip, «Başkalan glbl daha evelden sizlerden sorn Istemedik, hanrlıks» olablllrlz. Şu anda tek hcdef blzleria atış serbest» demesi İle gazetecilerin soru yağmuruna tutuldu. önder'in çeşitli sorulan esprıli sekilde yanıtlaması, sevmediğinı açık açık eöyledıği bir gazetenin muhabi A rinln sorusun» kadar davam etti. «Eski Belediye Başkanı AII Dinçer zamamnda EGO* ya ait bir lojman Belediye misatirhanesl olarak kullan masından dolayı soruşturma artırmıştınız. Bu soruş turmanın sonucu ne oldu? Bu lojman şundi ne şekilde hangi amaçla kullanılmakta dır?» sorusuna Onder su ya nıtı verdi. « Soruşturma sonuçlan dı. Zaten bu sorunuzun ucu bana dokunuyor. Soruşturma sonunda Etem özbakır suçsuz bulundu. O lojnıana gelince orada şimdi ben oturuyorumj» «Ne kadar Hra veriyorsu nuz?» sorusu ise Ankara Belediye Başkanınca aynen şöyle yanıtlandı: «Şey, buranın Urssı 25 llra idi. Ben zam yaptun. 75 lira oldu. Ama bu toplantıdan çıktıktan sonra yuzde beşyttz zam yapacağım» de di. Önder, yanıtmdan hemen sonra «Bana zorla sigara içireceksiniz» dedl. Ankara'da 375 liraya konut sorununu çozen bir yurttaş olarak sigarasından derln bir nefes çekti. Muhtann evi yıkilırsa Muhtarlar, köyün en slvri kişilerinden olduklan için midır nedlr. bulundukları çevrede her zaman «star» olmayı başaruiar. Anlatacağırruz muhtar, 1 numara değil... Ankara'ya 910 km. uzaklıkta Karakuşunlar köyU muhtarı Hasan Hüseyin Aslangül bir gazeteye telefon ediyor ve «köyü yıktık larım, acele gelerek fotoğraf çekmelerinl» istlyor ve «ben köy muhtanymu diyor. Köydekl evlerin yıküması büyük olay. Bu önemli olayın içyüzünü öğrenmek için gazeteciler yola çıkıyorlar. Kdye vardıklarında üç kat lı bir binanın son katındaki yıkım çalışmasından başka herhangi bir îaaliyet göremeyince, gazeteye telefon eden muhtan bulup konuşuyorlar: Hani köyün blnalannı yılnyorlardı? Ihh... Şey... Bu benim evim... Yıkıyorlar. Muntann durumunu anla dıklarmdan daha fazla sıkış tırmaya gerek görmüyorlar. Yakacak olarak tezeğin kul lanıldıgı bu köyde muhtar tam 4 milyonluk bina sahibıydi. Binanın yeri, «lıazineye» ait olmasaydı, belkl de 5 milyona çıkardı buranın değeri. 5 milyon da az para sayılmazdı. 0 KONYA. (Cumhuriyet) 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığma atanan Orgeneral Mehmet Buyruk, emekliye aynlan Orgeneral Bedrettin Demirel'den bugün tö renle görevı devralacak. Kara Kuvvetlen K.omutanlığı Kurmay Başkanlıgından bu goreve atanan Orgeneral Buyruk 2. Ordu Karargahı önünde askeri torenle karsılanacak Buyruk. daha sonra Orgeneral Bedrettın nemırel' den görevi devralacak. BUYRUK GÖREVİNE BASLIYOR Daha sonra «şinıdiye değin herhangi bir kovuşturmaya uğrama) an toplam 300 üyeli bir dernek hakkında bu derece ağır bir suçlamanın bu denli hafiflikle ileri sürülmesine hukuk Uteratüründe rastlamak mümkün değildir» diyerek iddianameyi eleştiren Mahmut Dıkerdem şunları ekledı: «Böyle bir iddiada bulunabilmek için ülkemizde yeıleşmiş hukuk düzenini yok sayarak olağanüstü yargı yöntemini uygulamak gerekir. Oysa 13 Eylül Harekâtını gerçekleştiren askeri yönetim ilk giinden ltibaren olağanüstü mahkeme ve yargıya itibar etmeyeceğini aÇiklamış ve Türkiye'de olağanüstü mahkeme bulunmadığını dünyaya her fırsatta ilan etmiştir. «İddia makamı karşımıza hu kukun, yasalann savunucusu bir kamu görevlisi olarak değil, belirli bir siyasal görüşün temsilcisi hüviyetiyle çıkmakta, iddiaya değil saldırıya benzeyen bir üslup ile askeri itti(aklara karşı çıkmayı, 141142. maddelerin ceza yasamızdan kaldınlmasını istemeyi Sovyet Komünist Partisi'nin arzu ve iradesi doğrultusunda hareket etmekle yorumlayacak kadar safduyudan uzaklaşmıştır. «Bu nitelikte bir heyetin •devleti yılup yerıne komünist bir düzen kurmak' amacıyla biraraya gelebileceğini iddia etmenin sağhklı bir muhakenıenin ürünü sayılıp sayıunaya caçını mahkemeııizin takdirine bırakıyorunij» Bir görüşün temsilcisi DEMLlKSelçukDemirel Glineş yamklarını herkes büir. Ama floresan lambası yanığı öyle mi? Bir grup îngiliz bılim adamına göre bürolarda ve kimimizin evinde ortalığı pınl pınl aydınlatan floresanlar ınsan cildinde lekelere yol açıyor. 300 kışi üzerinda yapılan bir araştırma sonunda, floresan ışığı altında çalışanlarda kalıcı cilt lekelerine çok daha sık rastlanıyor. Bilim adamlanaın fare cenınleri tizerınde yaptığı deneyler ise korkutucu nitelikte. Floresan lekeleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog