Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 19 AĞUSTOS 1982 EKONOMİDE AYNASI daha az oldu. Merkez Ban kasınm döviz gnlirleıi bu yılın ilk beş ayında 1.36 milyar dolara ulaştı ve 1981'in eşdönemine göre yuzde 4'lük artış gösterdi. Bankanın döviz giderlerl ls e geçen yıl 1.90 milyar dolar düzeyinde iken, bu yıl 1.85 milyar dolara geriledi. Böylece, Merkez Bankasmın söz konusu dö nemde döviz açığı 500 mil yon dolar düzeyinde gerçekleşU. Almanya'da bu yıl 16 bini aşkın şirketin ifiası bekleniyor Ocakmayıs dönemi döviz açığı 663 milyon dolar ANKARA. (ANKA) Bu "îhn ocak . mayıs aylarını içine alan ilk beş ayhk döneminde Merkez Bankası ve ticari bankalar tarafından 4.72 milyar dolarlık döviz geliri sağlanırken, döviz giderleri 5.38 milyar dolara ulaştı ve 663 milyon dolarlık açık verildi. Döviz açığı, geçen yılın eşdönemindeki 692 milyon dolar tutanndakl açık miktanna göre 30 milyon dolar Dünyaca ünlü Alman firmaları iflas için sırada hekliyorlar I İflas eden kuruluşlar arasında AEGTelefun den firma sayısımn 4 bin dolayında olduğuna dikkati ken'in yanı sıra Hi^i, Magirus Deutz, Wie çekiyoriar. nerwald, Felikan ve Bauknecht de bulunuyor Bu arada, ekonominin gi BONN (ANKA) «Ekonomik mucize»nin ülkesi o larak tanınan Batı Alman ya'da, bu yıl 16 bin dolaym da şirketin mali zorluklar nedeniyle faaliyetlerine son vermek zorunda kalacağı savunuldu. Batı Almanya'da birbirinl izleyen iflasların en bellrgin örneğinl oluşturan ülkenin ikincl büyük elek tronlk sanayi kuruluşu AEGTelefunken'in yanısıra, diğer bazı önemll sanayl kuruluşlannın da İflas etmekte olduğu bellrttliyor. dişinden hoşnut olmayan Çöken sanayi kuruluşlan lşverenler, Sosyal Demcknın listesinde, HıFı Dual rat Parti'nin çoğunlukta ol (müzik setij, Bauknecht duğu Federal Hükümeti ve (elektrikli ev aletleri) Ma ayrıca bankalar ile sendigırusDeutz (otobüs), Wie kaları suçluyorlar. Vergi ve nenvald (lokanta zinclrl), sosyal keslntilerl fazla yük Rolle (fotoğraf makinala sek bulan işverenlere göre rı) ve Pelikan (büro mal Batı Almanya Merkez Ban kası Bundesbank'm kredlzemesi) de yer alıyor. Uzmanlar, 1982 yümda lerl kısıtlaması ve yüksek meydana gelecek olan if faiz oranlarının da sanayi . bunalıma lasların sayısımn 1981 yılın kuruluşlannın da kaydedllen 11 bin 653' düşmesinde büyük payı bu lük rekor düzeyln çok üs lunuyor. Bankalar lse, lşverenletünde gerçekleşeceğtai savunuyorlar. Aynı uzmanlar, rln suçlamalannı reddede1970 yılında ülkede İflas e rek, ülkede sanayi kuruluş larının karşılaştıklan sorunların büyük bir bölümünden beceriksiz yöneticl leri sorumlu tutuyorlar. Batı Almanya'nın en önde gelen bankalarmdan Westdeutsche Landesbank Yönetim Kurulu Baskanı Ludwing Trippen, haftalık dergi Der Splegel'e verdlğl demeçte işverenleri suçlayarak. şirketlerin finansman ve yatırımlarını plansız bir biçlmde gerçeklestlr diklerini öne sürdü. Trippen ayrıca, işverenlerln, ver gi yüküntt azaltmak amacıyla giriştiklerl manevralan sonucu şirketlerin gerçek durumunu bllmez hale geldiklerinl de sözlerlne ek ledl. Şükıan KETkNCi Akyol'un Savunması Anayasa taslağınm İşçl işveren llişkilerl bölümündeki eleştirilerl yanıtlayan Prof. Şener Akyol haksız yere işçinin karşısında olmakla suçlandıklarım soylerken, lki alanda, bllerek haklı nedenle kısıtlama yaptıklannı belirttl. Hak grevinl, bir İşçinin ücreti ödenmedl diye, lşyerinin greve gitmemesi için kaldırdıklannı hatırlattı. Sayın Akyol'un, lş hukuku ile, üzerinde çok söz söylemiş olmamakla blrllkte, uzun bir süreden beri yakından ilgili olduklarının tanığı olabilirim. Çok iyi bilirler ki, Anayasa'da yasaklanmazsa, hak grevinin kullanımı yasalar ile düzenlenecek ve bir İşçl için hak grevlne gidilebilmesi söz konusu olamayacaktır. Üstelik 17 yıl kullandığımız yasada. bu hak öylesine sımrlanarak düzenlenmiştir kl, uygulamada sendlkalar hak grevine gidememişlerdir. Ücretleri uzun süre ödenmiyen işçiler de birçok kez. uzun süre ücretslz, bir başka deyim ile, «angarya» çalıştırıldıkları İçin, çok yakınılan yasa dışı direnişlere başvurmuşlardır. Sorun hak grevinden değil, kullanılamamasmdan çıkmıştır. Geçmiş bir yana, bugün olağanüstü dönemin, olağanüstü koşullarmda, işyerlerinde yasal olmayan uygulamalara karşı, bölge çalışma müdürlükleri ve ilgili sıkıyönetim komutanlıkları özel görevlendirilmişken, s1ze onblnler değil, yüzbinleri aşan işçilerin uygulanmıyan sözleşme hükümlerinden örnekler verebilirim. En son örnek; Türktş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın Başkanı olduğu Teksif'in YHK'undan çıkan sözleşmesinln üstünden aylar geçtiğl halde, ne farklar ne sosyal haklar. 80 bin üstünde işçiye ödenmemiştir. <Param yok» diyen ve yasaları açıkça çiğneyen işveren masumdur. Ama <ben paramı alamıyacaksam, ücretslz çalışmam, angarya suçtur» derse lşçi suçludur. Bağışlaym ama Sayın Akyol, bu mantığa açıkça, işçl hakkına karşı olmak denir. Hele ekonomlk zarar kaygısı ile yaptığmızı söylediğiniz ikinci masum kısıtlama; grev hakkının 60 gün İİ3 smırlanması. Batı kapltalizml, demokratik haklan, sendikal haklan ve grev hakkını tamyarak, sosyal dengeyi kabul etmek zorunda kalmıştır. lşçi grev hakkı ile işvereni ekonomik zarara sokamıyacaksa, elinde bu silahı olmayacaksa, zayıf olan işçi, güçlü işverene karşı kendini nasıl koruyacak, sosyal denge, banş nasıl sağlanacaktır? îşveren, 60 günlük grevden sonra, YHK'ca «zorunlu tahkime» gldileceğini bildikten sonra, hele stokçuluğun ve pazar sorununun fazlaca olduğu ülkemizde, gönüllü olarak işçlleri, süresi smırlı greve iter. Bir yandan stokları, malı değer kazanir. üretim fazlasından kurtulur, pazan açılır, diğer yandan da grev süresince işçl ücretinden kurtulur. Gelelim Sayın Akyol'un kısıtlama olarak saymadıklan, siyaset yasağma.. «Partller üstü politlka İzleyen kuruluşumuzun kaygılanacağı birşey yok. Sendikalar tekellerle, tröstlerle uğraşsınlar> dediler. Sayın Akyol sendikalar sizin önerdiğinlz gibi, işverenin yükümlülüğü olan kalifiye eleman yetiştirmeden öte, sendikal eğitim yapmıyacaklarsa, yine slzin öneriniz olan tekellerle, tröstlerle nasıl mücadele edecekler? tşçlyl tekellere, tröstlere karşı mücadeleye çağırmak, sınıf bilincl eğitiminden, tekelln, tröstün ne olduğunun anlatılmasından geçer kl, bu slzln umacıgibt korktuğunuz İşçinin siyasetin içinde olması demektir. Doğrusu da, zorunlu olanı da bu olduğu lçindlr kl, slz de slyasete karşı çıkarken, farkmda oünadan lşçiyl, sendikayı siyas«tle llgilenmekle yükümlü gösterdiniz. Anayasa taslağraızda çlzdlglniz siyaset yasağı sınırlarma göre, kaygı duymamasmı söylediğiniz Türkîş'in, bugünkü faallyetleri nedenl ile kapanması gerekir. Baksanıza Anayasa'nm hazırlanışı ile ilgilenlyor. Hükümetle görüşmeler yapıyor. Ekonomik kararlara illşkin görüşler bildiriyor. Demokrasl, demokratik haklarm geleceği, basm özgürltiğü üzerinde bile söz söylüyor. Tepeden tırnağa siyasete bulaşmış. Sizin Anayasa taslağınıza göre sendikalarm siyasl amaç gütmelerl, slyasi faaliyette bulunmalan, siyasi partilere destek olmalan tümden yasak. Gerçi lktldardakl hükümet bir siyasl partiyl temsil etmiyor. Ama Türktş, bundan sonraki, siyasl partiyl temsil eden bir hükümetle diyalog kurarsa, destek olursa, o da Anayasal suç olacak. Sermaye artışlarında formaliteler azaltılıyor ANKARA (ANKA) Şirket kuruluşlarmda ve Tsermaye artışlarında formalitelerin büyük ölçüde azaltılması için çalışmalar yapıldığı blldirildi. Şirket kuruluşlarmda ve s«rmaye artışlarında «bloke paraların çözümünde» Tlcaret Bakanlığı'nm lznl aranmayacak. Ticaret Bakanlığı, yaymlayacağı bir sirkülerle, bankalara yatırılan bloke paraların çözümü konusunda Ticaret Sicili Memurluklarına yetki verecek. Bunun yanısıra, anonim ve limited şirket kuruculannın, Birketin kuruluşunda ve sermaye artışı sırasında Ticaret Bakanlığı adına bankaya bloke ettikleri paralan şirketin tescll ve ilanından sonra, Bakanlığa başvurmadan direkt olarak bankadan çekmelerine de olanak sağlanıyor. Bankalar ise, bloke çözümüne dayanak olan belgeleri Ticaret Bakanlığı'na gönderecekler. Almanya'da bunalım sürerken OECD geleceğe iyimser bakıyor Ekonoml Servisi îç plyasadakl talepte ve sanayi üretimindekl durgunluğa rağmen, Schmidt hükümeti bu yıl yüzde l'lik bir bü yüme hızı bekliyor. 1981 yılmırı son üç aym da, markın dolar karşısmdaki değerinin düşük olma sı ve petrol lhraç eden Ortadoğu ülkelerinden gelen talep sonucu Almanya' nm lhracat siparişleri bir öncekl yıla göre yüzde 18 artmış, 1982 yılınm ilk üç ayında da süren bu artıştan özellikle Ortado&u'da ihale a'an inşaat sirketleri ile MAN. DaimlerBenz gibl ağır vasıta üreten firma lar yararlanmıştı. Ancak lh racattakl bu artış sürekli olamadı ve dünyadaki ekonomik durgunluk nedeniyle Almanya'nın NlsanMayıs aylarmdaki lhracat bir öncekl yılın eş dönemlne göre yüzde 7 oramnda azal dı. Bu gelişmeye yol açan belll başlı faktörler sunlar dı; • Petrol flyatlanndakl düşüş nedeniyle, petrol gelirleri azalan petrol lhracatçısı Ortadoğu ve Afrika ülkelerl ithalâtlanm ve ya tmmlarmı kısarak, harcamalarını da azaltma yoluna gittiler. Almanya İçin önemli bir pazar durumunda olan bu ülkelerin bu yöndeki kararlan sözkonu su ülkelere lhracat yapan Alman firmalarını ve bu ül kelerden ihale alan İnşaat şlrketlerini olumsuz yönde etkiledi. • 1975 yıhnda Almanya' nm tüm lhracatı İçinde yüzde 8 pay alan Doğu Blo ku ülkelerl de ekonomlk so runları nedeniyle Almanya' dan yaptıkları ithalatı azalt tılar. Almanya'nın tüm 1bracatı içinde bu ülkelerin payı 1981*de. yüzde 5'e düş tü. • îç plyasadakl durgun luk nedeniyle yatırımlar a OECD'ye göre Batı Almanya'nın Ekonomik Gelişmesi ( % olarak reel artış veya azalma) GSMH'da büyüme Kişisel tüketim Mal ve hizmet ihracı Mal ve hizmet lthali Tüketici fiyatlan îşsizlik oram (tüm işgücü İçinde) Cari ödemeler dengesi (Milyar Dolar) zaldı. Yatmmların azalma sında yüksek faiz oranlarının etkisi yanmda «politik» endişeler de rol oynadı. özelllkle Sosyal Demokratlarm gittikçe sola kayması sonucu Hür Demokrat lar ile Sosyal Demokratlar arasındakl koalisyon hükü metinin çökebileceği düşün cesl hükümete duyulan güvenl azalttı. 1982 0.75 8.5 1 İs: DCMZ KURLAR ;SÜ DÖVtZtN CtNSt 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan Döviz Ali? 171.20 175.94 9.89 69.20 3.62 19.85 24.83 62.84 27.85 81.14 12 36 65.95 138.68 590.95 295.87 49.77 Döviz Satış 174.62 179.46 10.09 70.58 3.69 20.25 25.33 64.10 28.41 82.76 12.61 67.27 141.45 602.77 301.79 50.77 Efektif Alış 171.20 167.14 9.89 69.20 3.44 19.85 24.83 62.84 27.85 81.14 11.74 62.65 131.75 561.40 395.87 47.28 Efektif Satış 176.34 181.22 10.19 71.28 3.73 20.45 25.57 64.73 28.69 83.57 12.73 67.93 142.84 608.68 304.75 51.26 2.25 4.5 6.5 1983 3.25 1.75 7.75 6 3 7 2.25 4.75 tt Avusturya ŞiUni 1 Fransız Frangı 1 Alman Marla 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Hollanda Florini 1 Isveç Kronu 1 îsviçre Frangı 100 ttalyan Lirett 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyall Sanayi üretlmlndeki ve yerli talepteki durgunluğun yanında ticret artışları da enflasyonun altmda seyrediyor. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 5'in a l t n a dü şürülmesl beklenirken, ücretlerdekl artış halen yüzde 4.2 dolayında kalıyor. Pi yasadakl durgunluk vergt gelirlerini azaltırken, lşslzliğin artması sonucu hükü metin harcamalan da büyüyor. Schmidt hükümeti tüm bu gelişmelere rağmen 1982 de yüzde 1 ve 1983'de de yüzde 3'lük büyüme bekliyor. Pek çok iktisatçı bunun «iyimser» bir tahmin nlduğunu belirtirken, Kiel Iktisat Enstltüsü 1983 yılında «eksi» büyüme olacağım ilerl sürüyor. Bu arada OECD'nln Alman ekono misl hakkmda hazırladığı raporda da 1983 yılında GS MH'da yüzde 3.25'lik bir bü yüme tahminl yer alıyor. Kimi çevrelerce «fevkalade iyimser» dlye tanımlanan bu rapora göre Alman dışsa tımmın halâ güçlü olduğu ve yılm İlk beş aymda 19.6 milyar dolarlık dış tlcaret fazlası elde edildlgi bellrtllerek, iç plyasadakl talepte de iytteşme belirtileri görül düğü belirtlllyor. ÜflftfcSfc Cumhuriyet AtTVM tfv rlı 18 Ağustos 1982 \nı . y !&:£ Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezik 113.80013.850 14.30014.800 2.085 2.095 1.875 1.975 42.5043.50 Gümüş 17 Ağustosla fark 250200 lira arttı 200 lira arttı 30 lira arttı 25 lira arttı 5 0 ] Krş. arttı Sıklar: İsci dövizi girisi mark olarak % 13 arttı ANKARA, (Cumhuriyet Büro•u) Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, döviz girdilerinde artış sağlanamadığı savlarının gerçeği vansıtmadığını bildirerek, «Yurt dışında çalışsn Işçilerln getirdikleri dö viz, mark olarak 1983 yılında yüzde 13 artış gösterdl» dedl. Şıklar kredi mektuplu döviz mevduat hesabının da temmuz ayının sonunda 446 milyon marka yükseldiğinl söyledi. Merkez Bankası Başkanı Os man Şıklar, diln bir açıklama yaparak bankanın yurt dışında çalışan işçilerin dövizlerinin Türkiye'ye getirilmesi çahşmalannın aralıksız sürdürüldlüğünü belirt«rek, şunları söyledi: «Bu amaçla hanka tarafmdan yürütfilen kredi mektuplu döviz mevdcat Tıesabı büyük artış (çöstermiştir. 1980 yılında temmuz ayı sonu itibarlyle 125 milyon mark olan bu heaap, 1982 yüının aynı sonunda 446 milyon marka ytikselmiştir. Merkez Bankası yurt dışmdald taklaşık 25 milyar mark olduğu tahmin edilen dövizlerl yurda sokabtlmek amacıyla Al manya'da 6 büro açmıştır. Türk işçHeri 1964'ten bu yana top)am 16 milyar 444 milyon dolar gönderdiler. 1964'de 800 milyon dolar olarak başlayan döviz girişî temmuz ayı sonun da kredi mektuplu döviz mev duat hesabım da katarsak 17 milyar dolara ulaştı.» Şıklar, kredi mektuplu döviz mevduat hesabının emisyon kontrolünde «çok etkin bir araç» olduğunu da belirterek şöyle devam etti: «Bu hesabın avant3.iı hemen kuUanüabllir döviz sağlanması ve îşçilere kur garantlsi sağlamasıdır. Dövizlni Türkiye'ye geürmek isteyen nua tasarrufunu Almanya'da bir bankaya yatanp Merkez Bankasn'mn da a d l tenuilcllikierden aldığı kredi mektubu ile her an kullanabillr. Bu yolla yurda döviz gönderenler bu hesaptan diledikleri anda ihtiyaçlan kadar parayı döviz olarak çekebiürler.» Şıklar, yaz sezonu sonunda lşçi dövizi miktarının bir mil yar dolara ulasraasının beklendiğini belirterek şöyle konus TEKİRDAĞ BÖLGETAPULAMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU Teklrdağ Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu kfty u n d e 1 2 1 3 1 7 2 1 2 5 29 35 42 43 46 47 54 57 67 95 97 110 111 113131 132 133 134 143 147 155 176 • 198 200 203 . 225 230 231 232 243 255 258 267 285 310 339 365 378 389 391 • 510 514 531 tu: 560 567 numara Ue tesbit edilmiş taşınmazlara ait Tapulama tesbitlerine 30 günlük askı ilânı sırasında itiraz edilmiştir. îtiraz Tapulama Komisyonunca incelenerek 768 Sayıh Yasanm 28.'nci maddesi gereğince karar verilmiş olup, Tapulama Komisyon kararlan; 1 Tutanaklann tesbit maliklerinden Şukru evlatlan Ali Uçal. Cevdet Uçal, Naci Uçal. Necdet Uçal, Ayşe Uçal ve Hasan kızı Mevhibe Tepe ve Mahmut evlatlan Ibrahim Bodur, Zeynep Bodur ve Mehmet kızı Gulgun Gürsel ve Ömer evlatlan Kevser Elmas, Hüseyin Elmas, Mehmet Elmas, Resnüye Elmas ve Ahmet oğlu Recep Karayel ve Ethem oğlu Emin Büyükişcan ve Hüsnü kızı Hanife Karaçalık ve All oğlu Ali Osman Çalışır ve Ahmet oğlu Şerif Gülseven ve Şerif evlatlan Mustafa Baloğullan, Kâmil Balım ve Mehmet kızı Fatma Elmas ve îbrahim evlatlan Nefise Aksu, Ülfet Aksu ve Ahmet kızı Sabahat Akyel ve Ahmet kızı Emine Özen ve Şaban oğlu Hıdır Kmalı ve Adem kızı Emine Efe ve Sadık evlatlan Fatma Efe, Beytullah Efe, Süleyman Efe ve Mustafa kızı Fatma Karagöz ve îtirazcı Bedriye Yavuz'un adresleri bilinemediğinden anılan komisyon kararlan 7201 Sayıh Yasa gereğince tebliğ edilememiştir. 2 Tutanaklann tesbit maliklerinden Mehmet ve Şerife ve Hatice ve Ali oğlu Osman ve Osman oğlu Sabrt ve Ali evlatlan Fatma Eligül, Fatma Kayra, Saadet Diken ve Osman oğlu Salih Çalışal ve Ali kızı Ayşe, Hacer ve Mehmet oğlu Halil ve Osman evlatlan Yaşar Kargılı, Zatmel Kargılı, Zeliha Kargılı, Halil Kargılı, Murvet Kargılı, Fatma Kargılı ve Ahmet kızı Elife Kargılı. Mehmet kızı Sema Soyuer ve Ömer oğlu Hasan'ın tanınamadıklan ve bu nedenle Tapulama Komisyonu kararlan tebliğ edilemediği. 3 Yine tutanaklann tesbit maliklerinden Hasan oğlu Rüstem Altıntaş ve Osman oğlu Mehmet Erim ve Ahmet oğlu Sevim Selimoğlu ve Mustafa kızı Peruze Elmas, Hüseyin kızı Şerife Elmas ve Osman kızı Necmiye Elmas ve Osman kızı Mihriye Gündoğdu ve Ahmet oğlu Halil Başer ve tbrahim oğlu Mehmet Aksu'nun Hanoğlu köyü muhtarhğmca 61ü oldukları bildirilmiş lse de, Nüfus kayıtlan bulunamadığından ölümüyle kimleri mlrasçı bıraktıklan anlaşılamamış ve bu nedenle sözü edilen komisyon kararlan tebliğ edilememiştir. Yukarıda parsel numaralan yazılı taşmmazlann tümü için oluşturulan komisyon kararlannın iptali hakkmda Muratlı Tapulama Hakimliğinde dara. açılmıştır. Adı yazılı şahıslar işbu duyurunun yayımı tarihinden 15 gün sonra başlamak üzere 30 gün içinde belirtilen Tapulama Komisyon kararlannı tetkik ederek, haklan zayi olanlann Muratlı Tapulama Hakimliğinde dava açmalan gerektiği 7201 sayılı Yasa'nın 28 ve 29.'ncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. (Basm: 20281) 5822 «Tü sonuna kadar 2.4 milyar markı bulabiliriz Ancak Türkiye'ye işçl dövizi olarak getirilen paranın mark, florln gibl yabancı para cinslerlnden o l ması ve bu paraların dolar karşısuıda değer kaybetmelerl sonucu dolar olarak döviz girdislnde artış olmadığı kamsuu uyandırmaktadır.» t L AN ISTANBUL TEKEL YAPRAK TÜTÜN IŞLETMELERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cinsi 85'lik hortum 110'luk > Kazma Kürek Kanca Kova Ip merdiven Lans . Sedye Miktan 2080 Mt. 100 > 220 Ad. 216 > 464 > OTO KOLAYLIK TİC. VE SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIfilNDAN Ana sözleşmemizin 3. ve 7. maddelerinde yapılacak değişiklikler için Olağanüstü Genel Kurul 8 Eylül 1982 çarşamba günü saat: 15.00'de aşağıda yazılı gündeml görüşmek üzere Büyükdere Cad. Arkan Apt. No: 34 Mecidiyeköy'de toplanacaktır. Bu toplantıya katılacak ortak'.arımızın gerek 1 kendilerine ait, gerekse temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel şirketimiz merkezine verilerek toplantı için giriş kartı almaları gerekmektedir. Sayın ortaklanmızm veya, temsilcilerinin belirtilen gün ve saat'te toplantıya katıimalan rica olunur. GÜNDEM: 1. Başkanhk Dîvanı seçimi, Dîvan'a Genel Kurul Toplantı tutanağı için imzalama konusunda yetki verilmesi. 2. Ana sözleşmenin 3. maddesînin değiştirilmesi, 3. Ana sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi, 4. Yönptim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334335. maddelerinde yazılı muamele ve işlerin ifası hususunda izin verilmesi. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Geçici Teminatı 21.840, 1.365, 3.960. 3.565, 11.140, 5.425, 33.630, Blrim Fiyatı 350, TL. 455, > 600. 550, 3 556 2360 60 21 » Mt. Ad. » 475, J 800, 325, s 1250, 5000, ı Tutan 728.000, 45.500, 132.000, 118.800 371.200 180.700, 1.121.000, 75.000, 105.000, 2.877.200, Eksiltmenin Tarih ve Saati 30.8.1982 Pts. 10.00 3• ]• 1 • :• 3• 3• 1 • 1 • 2.250, 3.150. 86.325, 10.30 11.00 11.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 10 Yukarıda cinsl, miktan bedel ve geçici temlnatları yazılı yangın söndürme gereçlerinin temini için hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Şemsipaşa Üsküdar adresindeki Tekel Merkez Müdürlüğümüz hizmet binasında İhale Komisyonunca pazarlık yönteml ile ayrı ayrı eksütmeye çıkanlmıştır. 11 Tallplilerin pazarlık saatinden önce geçici teminat akçelerini Müdürlüğümüz veznesine yatırmalan şart olup, bu ışe ait teknik ve satınalma şartnameleri her gün çalışma saatlerinde Levazım Şubemizde görülebillr. Duyurulur. (Basın: 20303) 5823 İLAN Bölgesi Muhtelif > » Tetenekll Çocuklara ve Gençlere „•*• Devlet Orman İsletmesi Ântalya Müdürlügünden Deposu Muhtelif > > DUYURU Konservatuvara girmeyi düşunmez mlsinlz?.. KONSERVATUVAB GtRlŞ SINAVLARI ÎÇÎN, Muammer Sun yönetiminde hazırlama derslen verilir. Türk musikisi, Baü musikisi. Bale. Şan, TiyaO ro 64 10 90 Düzlerçamı Çakırlar Düzlerçamı üzunkuyu Çakırlar Üzunkuyu Parti Malm Cins ve Nev'i Adedi 3.SJSÎ.B.ÇZ. Tomruk 14 3.S.N.B.ÇZ. Tomruk 62 3.S.K.B.ÇZ. Tomruk 42 5 Mamul travers 7 Çz. sanayi odunu 4 Çz. maden direk Muhammen %7,5 Geçici Miktan M3 Adet Bedeli Teminatı 2280 399,235 5400, 165.000, 12231 2174.434 6000, 991.500, 8867 1349,378 4800, 499.500, 1068 121,752 9000, 81.000, 2573 201.836 3300, 51.500, 895 43,804 4300, 14.000, Boy 34 34 2,5 1 1.522,5 1,522,534 1 Yukarıda müfredatı yazılı bulunan 134 partl halinde, muhtelif cins 27.914 adede denk 4290,439 M3. yapacak orman emvali, 25.8.1982 günü saat 14.00'te açık artırma İle satışa çıkanlmıştır. 2 Bu emvallerin %50 mal bedeli ile bilumum kanuni vergileri peşin, %50 mal bedeli «Vadeslz Banka Mektubu» karşılığmda 6 ay vade ile 15/C Model Satış Şartnamesi gereğince satılacaktır. 3 Alıcılann partileri hizasındaki %7,5 geçici teminatlarını yatırarak, satış salonunda teşekkül edecek Komisyona müracaatlarmı rica ederim. (Teminatın ihale saatine kadar yatırılması veya sıraya girmesi şarttır.) .(Basın: 20284i = 6829 I.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemizin aşağıda ismi yazılı biriminde asistan kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle hizasında belirtilen sayıda Araştırma Görevlisi ahnacaktır. Isteklilerin 2 Eylül perşembe günü saat 17.00'ye kadar ilgili Birım Yöneticiliğine müracaatları. Araştırma Görevlisi Ahnacak Birimı Adett Doğum ve Kadın Hastalıklan 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog