Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 KÜLTÖRYAŞAM 19 AĞUSTOS 1982 televizyon 19.49 AÇILIŞ VE PROGRAM 19.50 SAZ ESERLERİ 20.00 İNANC DÜNYASI Programda Ibrahim Çanakkalell Kur'anı Kerlm Ali îmran suresı 1520. ayetleri okuyacak. Turkçe açıldamadan sonra, Hz. Peygamberin ılk hutbesinı Aykut Sozeri sunacak. Program müzik ve şiirle sona erecek. Fransa Kültür Bakanı: Tüm insanlar tek tip müziğe ve gîyime malıkıım ediliyor Derleyen: Erol ÖZBEK Fransa Kültür Bakanı Jack Langr, Meksıka'daki Kültür Kon feransı'nda yaptığı bir konuşmayla, ABD'nın smema ve televizyon dizilerindekl tekelmi gündeme getirdi. ABD temsılcısi tarafmdan kışkırtıcı olarak algılanan konuşmasında, Jack Lang, ABD nin adını vermedi gerçi, ama verdiği tarifle zaten kimsenin, «Ulusal kültürleri yok eden, ülkelerin içişlerine siyasi alandan da çok daha ciddi bir alanda bilinçe müdahale edensler deyimlerl duyunca bir tereddütü yoktu. Jack Lang, ülkelerin billncine müdahale eden, dünyanm tüm msanlannı tek bir mü ziğe ve tek bir film türüne mahkum edenin ABD olduğunu bir daha vurgulamak içuı de siyasiekonomik alandan bir örnek verdi. Lang, Avrupa uluslannın, Avrupa'nm istedikleri ülkeyls ekonomik anlaşmalar imzalamasını yasaklamaya kalkan bir devlete karşı bırleşik tavır geliştirdiğini övgüyle söyledı. Bu açıkça, ABD yonetiminin doğal gaz boru hattını engellemeye çalışmasımn, Avrupa'yı boyunduruk altına alma çabası olarak nitelendırilmesiydi. Lang, bütün Ülkelerin televiz yon programlanmn yabancı ya pımlar yiizünden hemen hemen standardlaştırılmış olmasına karşı çıkıyor. Insanlann hepsınin aym müziği dmlenmesmin, aynı fılmi seyretmesınin, aynı tipte giyinmesinin «bilincin ühak edilmesi» olduğunu savunuyor. «MaH ve düşiinsel em. peryallrm» olarak adlandırdığı bu olguya karşı dünya haîkîannı başkaldırmaya, direnmeye çağınyor. Verdiği örnek şu: Herkes Brejnev ile Reagan'm yüzünü, kendi komşusundan çok daha iyi tanır. Bu, televizyonun insanlara bir zararlı etkisi. Televizyon ve hayata yenl girmeye başlayan kablo televızyonu ve video, bireylerin dört duvar arasına kapanmasına yol açıyor. insanlar artık eskisi gibi birbirlerinl görmek aorunda değil. Lang'm önerisi, tüm dünya ülkelerinin kültür alanına daha fazla eğilmeleri ve televizyon, sinema gibi iletişim araçlannı yabancı etkilerden kurtarmalan. Lang özellikle kablo ve uydu televizyonunun, videonun, birçok ülkenin kültürünü yok edebileceği uyansında bulunarak, «yenl teknolojilere ege men olreahyız» diyor. Ancak ülkelerin kültürlerinl koruması İçin yabancı kültürlere kapanmak mümkün değil. Lang da böyle bir şey önermıyor. Onun önerisi, kültUre halkm katılımını artırmak, kültur işlerini bakanlığın değil, tüm yurttaşlarm hayatının bir parçası yapmak. Bunun için de kültür faaliyetlerinin bir ülkenın belli başlı bir kentinde toplanmaması, ülkenin mümkün olduğu kadar çok yerine yayılması gerekıyor. Kültür butçesini ıkı katından fazlasına çıkararak kültüre verilmesi gereken önem açısından ömek veren Fransa*nın Sosyalist Par ti hükümeti kültüre büyük umutla bakıyor. ÇUnkü «Versay Ekonomik Doruğu»nda Fransa Cumhurbaşkanı Mltterrand' ın dünya ekonomik bunalımına gösterdiği çare de tıpatıp Jack Lang'ın kültür alanında söyledikleriyle uyuşuyor. Mitterrand, yeni teknolojiler yoluy la dünya ekonomik bunalımını çözmeyi öneriyor. Yeni teknolojilerin gerçekten ekonomi için çıkış yolu olabilmesi için tüm insanların yaratıcı gücü gerekli Fransa'nın ekonomik programı, işsizlik ve talep yokluğunu, verimlilik artışı yoluyla çözümlemeyi öngörüyor. 35 saatlik çalışma haftasma önderlik eden Fransa, insanlann eğitun imkanlannı artırarak, günde 45 saatlik bir çalışmayla, yaratıcı ve nitelikli bir çalışma ve yeni teknolojilerin yoğun kulla nımıyla yeni bir toplum biçimi hedefliyor. Fransız sosyalistlerinln bu programmı, diğer batılı sanayı ülkeleri henüz desteklemiyorlar. Nedeni ise gerçek anlamıyla, bir ekonomik modeı değil, bir toplumsal sistem olması. Fransız sosyalistlerınm önerdi ği düzenlemede vazgeçılmez önem taşıyan nitelikli işgücü ise ancak toplumun geniş kesimlerinin insan kültürunün bir çok alanlarma katılımıyla, kısaca sanat, edebiyat, ekonomi, felsefe ve doğal bilimlerle uğraşan insanların varlığıyla mümkün. Fransız sosyalistlerinın önerdiği toplum, «Üçüncü Dünya» olarak bilinen ülkelerin, nitelıksiz işgücü isteyen faaliyetleri devralmasma dayanıyor gerçi. Ancak yine de böyie bir deneyin uygulanabilmesi halinde gerek bilım, ve kültür, gerek ekonomik alanda belirlı bır tıkanmayla karşı karşıya bulunan dünya için yepyeni ufuk lar açacağı muhakkak. 20.30 HABERLER 21.01 HAVA DURUMU 21.10 DANIŞMA MECLİSİ'NDEKİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİ 21.20 MİNİK KONSER Programda Ferit Tüzün ün «Su gelir taşa değer» adh parçasını TRT Ankara Çoksesli Korosu seslendirecek. 21.25 HAYAT KIRKINDA BAŞLAR Füsun Erbulak. Bilge Zobu ve Metin Serezli'nin rol aldıklan programda; aynı apartmanda oturan iki komşunun bır mağazada tezgâhtar olarak çalışan aynı kızı sevmeleri konu ediliyor. 22.15 TÜRK SANAT MÜZİĞİ Soîist Bilge Pakalınlar şu şarkılan okuyacak: «Enginde yavaş yavaş» «Gönül gel gitme gurbete», «Bitsin artık bu çiie» «Ne olur yfizüme böyle bakma sen», «Gidem dedim yerenlerim darıldı.» 22.30 HABER PROGRAM 23.05 HABERLER trt'nin İÇİnden mahmut lali öngören OnlU Servet1 Fünun Şairi Tevfik Fikret ölümünün 67, yıldöniiınünde Aşiyan'daki evinde anılıyor. radyo sdk 09.00 Şarkılar 09.15 Saglığımız 09.30 Sabah konserl 10.00 Şarkılar 10.20 Türküler 05.00 Açüıs 05.05 Ezgl Ker geçidi 10.40 Denizin sesi 11.00 Iki solistten şarkılar 11.30 vanı 05.30 Şarkılar 06.00 KıTUrküler 11.45 Haflf müzik ea haberler 06.02 Bölgesel ya12.00 ŞarMar 12.30 TUrküler yın 06.30 Köye haberler 06.40 13.00 Haberler 13.15 Saz eserGünaydın 07.30 Haberler 07.40 leri 13.30 Hafil müzik 14.00 Günün içinden 10.00 haberÜsküdar Musikl Cemıyeti ler 10.03 Arkası yarın 10.22 14.30 Ingilizoe Lise I 14.45 Bölgesel yayın 11.00 Kısa haFransızca Lise I 15.00 Almanberler 11.05 Türküler 11.20 ca Lise I 15.15 Türküler 15.30 Hafıf müzik 11.40 Şarkılar Barok müzik 16.00 Gönül se12.00 Kısa haberler 12.05 Reksimiz 16.20 Arkası yarın 16.40 lamlar 12.10 Öğle üzeri 1255 TUrküler geçidi 17.00 OlaylaReklamlar 13.00 Haberler nn içinden 17.30 Küçük kon13.15 Hafif müzik 13.30 Bölge ser 18.00 Şarküar 18.30 Hikâsel yayın 14.45 Öğleden sonra 16.00 Kısa haberler 16.05 Çe yelerimiz 19.00 . 01.00 TBT1 şitli halk müziği 16.25 Hafit ile ortak yayın. müzik 16.40 Şarkılar 17.00 Olaylann içinden 17.30 Din ve ahlâk 18.00 Kısa haberler 18.05 Çocuk bahçesi 18.20 Hat tanın çocuk şarkısı 18.23 Böl 07.00 Açılış. 07.02 Güne başlarken 08.00 Sabah konserl geseı yayın 18.55 Reklamlar 09.00 Türkçe haberler 09 03 19.00 • 01.00 TRT2 ile ortak Küçük konser 09.30 Fleetyayın 19.00 Haberler 19.30 wood Mac Topluluğu 10.00 Şarkılar 20.00 Köyümüz, köy Hafif müzik 11.00 öğleye doğlümüz 20.20 Türküler geçidi ru 12.00 Haberler 12.12 Dis20.40 Türkçe sözlü hafif mükoteğimizden 13.00 Konser zik 21.00 Kısa haberler 21.02 saati 14.30 Klasik Türk müzi. Radyo tiyatrosu 22.00 Kısa ği korosu 15.00 Müzikll daklhaberler 22.05 Gece konserl kalar 16.00 GUnün konserl 23.00 Haberler 23.15 Gecenin İçinden 00 55 Günün haberle 17.00 Haberler 17.12 Sizler rinden özetler 01.00 Kapamş için 18.00 Plaklar dönüyor 19.00 Haberler 19.12 10. îstan01.05 • 05.00 Gece yarısı. tnıl Pestivalinden 20.45 Hafif müzik 21.00 Müzik dünyasın* TRTII dan 22.00 Haberler 22.12 Ge07.00 Açılış 07.02 Solisüerden cenln getlrdikleri 23.00 Opera saatl 24.00 Gece ve müzik eeçmeler 07.30 Haberler 07.40 01.00 Kapamş. Türküler 08.00 Sabah için mü TRTI TRTIII EÇEN hafta Esenboğa'da yasadıgımız vahşet ve acı, TRTnin bu gibi durumlarda neler yapamayacağını ortaya çıkarması bakımından düşündürucü ve üzücüdür. Bu korkunç olayda yitirdiklerimize duyulan saygıdan öturu olsa gerek, TRT radyolarmın ve televizyonunun yaymlanndaki neşeli müzik izlenceleri kaldınldı ve üç radyo postası birbir!'^e bağlanarak ortak yayına geçildi. Ama olaydan tam 24 saat sonra... TRT'nin görevleri başında öldürulenlere karşı saygı duymayı ve RadyoTV yayıncıhğındaki «çabufeiufe» ilkesini 24 saat geç ammsaması mesleksel bakımdan da oldukça acı bir olaydır. Kaldı ki, RadyoTV yayınlannda yapılan değişiklikten sonra eğitmeye ve bilinçlendirmeye değil, acındırmaya dayanan tumüyle yiızeysel izlenceler yerine Ermeni terorunün içyüzunü anlatan, uzmanların gorüşlerini içeren ve bu gibi oyunlann nasıl tezgâhlandığını açıklayan çeşitli belgesel izlenceler de hazırlanabilirdi. Ayrıca bu gibi izlencelerde salt ülkemizdeki dinsel Ermeni kuruluşlannm yetkililerini konuştuntıakla yetinilmemeli, yıllardan beri bizim mutluluklanmızı ve acılanmızı paylaşan Ermeni vatandaşlanmıza da teröre karşıt düzencelerini açıklama fırsatı verilmeliydi. Onlara karşı yanhşhkla duyulabilecek olumsuz düşünceleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olabilmek için... Üç radyo postasını Esenboğa olayından 24 saat sonra birbirine bağlayarak ortak radyo yayını yapılmasma gelince de, çok önemli bir noktayı belirtmeden geçmemek gerekiyor. Radyolar birbirine bağlamnca, TRT3'de Türkiye'de yaşayan ya "Hepimiz üzüldük,, G bancılar düşünülerek Ingilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde eskiden bert yayımlanan haber bültenleri de kaldınlmış oldu. Oysa özellîkle bu gibi olaylar sırasında ülkemizde oturan yabancılan her zamanki yabancı dil haber yaymlarımızdan yoksun bırakmak ne dereceye değln doğruydu? Bir de haber sunuculanmızm ve yitirdiğimiz vatandaşlanmızın aileleriyle konuşan TRT Haber Merkezi görevlilerinln durumu var. Çok önemli olaylardan sonra sunulan özel izlenceleri ve yorumlan TV sunuculan hâlâ ellerindeki kağıtları göstererck okuma alışkanlığından kurtulamadılar. Bu gibi konuşmalan ağır ağır okudukları zaman da, bu sunucular galiba inandıncı olduklannı sanıyorlar. Her zaman, ama özellikle böyle önemli ve acı olaylardan sonra, TV izleyicilerl karşdannda garlp bıyıklı, saçları kulaklannm üstüne değin inen ve sözcüklere basa basa konuşmak'tan başka bir iş yapamayan sunucular görmek istemezler, Ya yakınlan Esenboğa'da haince öldünilenlere, «Otoyı bğrenince tepkiniz ne oldu?', *Sizce iyi mi bütün bunlar?* ve "Türk ulusuna mesajınız var mı?» gibi garip sorular soran habercilere ne demeli? Esenboğa olayı sırasında TRT'nin her zamankinden çok daha fazla iyi sunucuya, iyi yapımcıya, iyi haberciye ve iyi yayıncıya gereksinimi olduğu bir kez daha anlaşıldı. Ölümünün 67. yıiında unutulmayan Tevfik Fikret Behzat AY Tevfik Fikret'in doğumunun 100. yıldönümü için yazdığı yazıyı, S.K. Yetkin şöyle noktalamışti: «Şiir aıılayışı, zaman akımı içinde ne değişiklikler geçirirse geçirsin, haksızlıklar. yolsuzluklar, baskılar, kısıntılar, ezilmeler bu dünyada kaldıkça, toplumlar bunaldıkça Fikret'in ülkücü şiirleri daima anılacaktırı ve bir şiir için yaşamak okunmakf.a, o ber zaman aramızda yaşayacaktır.» (Varlık, 15 Aralık 1967). Fikret'in çok sevumesi, surekli olarak okunması, dılının eskilığıne karşın şiirlerinin unutulmamasının nedenlerinin başında kuş kusuz kı, şıirlerıne neden olan koiuların bır çoğunun kokıinün kazınmamış olması geir. Bu ayn bır konu. Şınıdı, Fikret'in 67. olüm vıl döniimünde (19 Ağustos 191a te öldü) ondan soz etm3 onu anma, saygı duyduğümu'/un bir gereğidir. # Esenboğa'da eşini yitirmiş bîr vatandagımız »Türk ulusuna bir mesajınız var mı?» sorusuyla karşılaştığı zaman. şöyle diyerek, sanınm, kendisine bu gereksiz soruyu soran TV habercisine olumlu bir ders verdi: •Hepimiz üzüldüh.» r BODBUMTOUR Mavı gunler... Mavi haftalar.» en guzel yatlar ve sarvıs "tatilinizı değerlendirir" MAVİ YOLCULUK içm HAFTAL1K Tam Panslyon REZERVASVONIAR ANTALYA TALYA OTFLİ (Oda/Katıvalti) 2 5 7 1 0 . MARMARIS LIDYA OTELI 23 800ANTALYAKEMEROLIMPOSMOTEÜ 2 2 7 5 0 22 400 FETHİYt MOTEL MERI 21 OOO BODRUM GUMBET MOTEL SAMI 25 606.MARMARİS MARTI TATIL KÖYU 21.980.BODRUM TMTTATİLKÖYU/YP BODRUM MOTEL HAÜKARNAS/YR KUŞADASI İMBAT MOTEL KUŞADASI KUŞTUR TATİL KÖYO GEMTUR TURGUTREIS TATİL KOYÜ BODRUM TURİZM TİCARET V. SANAYİ A Ş. Cumhunyet Caddası, Es« H»n 2^24 Elmadağ Tâksııtl Tel 40 18 50 . 47 36 81 • « 85 29 • 46 70 26 İSTANBUL YurtıçıYurtdcsı UÇAK BILETLERI Adr«sınlze Gonderıllf. 26 250.27000.14 070.16.800. AlANVA'da tddialryız.. turtas MOTB. 16350 n •" 15.450 n 1 2 3 4 5 6 7 8! \ ! 9j I bulmaca 12 3 4 5678 9 IU ^•^^ FPFB n 11111 \ SOLDAN SAĞAı 1 Eski edebiyatımızda bir şehrin güzellerini ve güzellikerini konu edinen şürlere verilen ad. 2 Alanya'nın eski adı... Neonun simgesi. 3 Taş... Orta Doğu'da bir bftşkent. 4 Bir kadının dostu... Bır elementın simgesi. 5 Uşak'ın bir ilçesl... Sefir. 6 Ortasında boğa güreşi yapılan alan. 7 Bir meyve... Brezilya'nın başkenünin kısa adı. 8 Su... Menzil. 9 Ikıçeneklilerden, çiçekleri aslanağzına benzeyen türlü renkte bir kır bitkisi. YUKARIDAN AŞAĞIYA. 1 Ağır çekiç. 2 Bir goz rengi... Japonya'da bir liman şehri. 3 Vantuz. 4 Goethe'nin eserlerini yayımlamış olan Alman filologu... Nei'er. 5 A merika'da yaşayan kedigillerden yırtıcı bir hayvan... Kaş. 6 Bır soru... Şey... Belirtı. 7 Üzerine flok yelkenlerının çeklldiği sabit donanımhtel halat. 8 îtikat. 9 Buğdaygıllerden orman ve çayırların nemli yerlerınde yetışen kuçük bir bitki. 12 3 4 5 6 78 9 1 AHX oV jı 2 JL ü A A  L A 3 T AA u L 0 K ü 4 H1A K R  A A 5 £ s 1 N E RA I A RA 6 T I « C l L A M 7 Is A L A L A 8 E K NT A R y £ 9 •• •• • i • Kişiler içinde yaşadıklan toplumun ürıınleri oldukları için Fikret'ten söz ederken de ister istemez. Fikret'in yaşadığı tarihsel döneme değinmek gereklr. Ki bo/lece Fikret'in şiir ürünlerinin içerik yönündekl niteîık ayrımlarmı açık seçik gorebıJiriz. 24 aralık 1867'de doğup 19 ağustos 1915'te ölen Fikret'in yaşadığı yıllar Osman lı İmparatorluğunun hızla çoküş yıllarıdır. Fikret henüz dokuz yaşındayken (1876) Ikinci Abdü'hamit tahta eturur. Ve Fikret sırasıyıa şu öönemleri «örürs a) Mutlakıyet dönemi (Ab dülhamit'in zorba yönetim dönemi) Bu dönem 1978 1908 erasını içerir. b) Meşrutiyet dönemi: 1908'le başıayan kısa bir dönem c) Itühat ve Terakki yönetimmic Meclis'i kapatması (19lü) ve sonrası. Fikret; Türkocağı'nca milliyetsizlikle, Islamcılarca din sizlikle suçlanır. Yine de ödun vermez. Örnek kişiliğini, ıleri eğitim anlayışını. er demli yaşamını, «savaşa, sö mürüye karşı»hğını, özgürlükseverliğini, ilericiliğinl, toplumculugunu sürdürür. Fikret, çalışmadan alınacak para doğru değildir diye, ödenen aylıgı geri çeviren bir insandır. Fikret, 31 Martçılar'ın, 11sesini yıkacaklanm duyunca, «Sultaniden önce beni yıksınlar!» diye kapıya dikilen bir yiğit insandır. Fikret, Abdülhamit'in tahta çıkış Vildönümlerinde, Istanbul bayram şenliğine gön derilirken, evinin ışığını sön dürüp, karanlıkta oturan adamdır. Fikret, «Hânı YağmaÜakilerin içine beni de katıyor mu?» diye haber yollayan Talat Paşa'ya, «Evet» yanıtını vermekten çekinmeyen özgürlük tutkunu bir kahramandu". Fikret'in Yaşam Dönemi Adana Beledıyesi Halk Oyunları ve Halk Müziği Kursları da acfı ADANA, (Cumhuriyet Güney llleri Bürosu) Adana beledıyesi Şehir Tiyatrosu Müdür lüğü kültürel faaliyetle rini yaygınlaştırarak «halk oyunları» ve «halk müzigi» kurslan açtı. Beledıye Şehir Tıyatrosu'nda haftanın belli gunlerinde çalışmak üze re planlanan kurslara katılmak ıstıyenlerın 9 Ekim gününe kadar baş vurmalan gerekiyor. Belediye Şehir Tiyatrosu'nun daha önce de «tiyatro», «pandomim» ve «çocuk tiyatrosu» kursları açtıgı bildiriliyor. 4 ) Örnek İnsan İ4 1 Manisa Mevlevihanesi Tabiat Müzesi,,ne dönüstürüldü Sanat Servisi Tarlhi Manisa Mevlevihanesi'nin bitki ve hayvan örneklerinden oluşturulacak zengin bir koleksiyonun sergileneceği bir «Tabiat Müzesi»ne dönüştürüldüğü bildirildi «Manisa Sibil Milli Park Müdürlüğü»nden yapılan açıklaniaya göre müzede başta «Manl sa lalesi» olmak üzere yokolmuş ya da ancak «Sibil Dağı»nda varlığını sürdüren tüm bitki örnekleri sergılenecek. Ayrıca; müzede bölgede yaşamış hayvan turlerinin tümünden örnek lerin de sergileneceği bıldirildi I L AN TEŞEKKÜR SSK Okmeydanı Hastanesi 5. Haricıye Servısrnde, annemi uzun zamandır çektiği acılardan, yapmış olduğu başarıh ameliyatı ile kurtaran ve sağlığına kavuşturan çok değerli. büyük insan, Saym Opr. Dr. TEKEL İSTANBUL SİGARA FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN AGUSTOS (12) SAYISI ÇIKT1 1. Fabrikamız ihtiyacı için 16.700 adet plastik kofra hammaddesi fabrikamızdan verilerek şartnamesi geregince imal ettirilecektir. 2. 16700 adet plastik kofranın toplam muhammen bedeli 2.755.500, lira olup % 3 geçicl teminatı 82.665, TL'dır. 3. Pazarhk 24. Ağustos. 1982 günü saat 11.00'de Cevizli'dekl fabrikamız Satınalma Komlsyonu huzurunda yapılacaktır. 4. îsteklilerin yukanda belirtilen güo, pazarhk saatinden bir saat evvel geçici teminatlanm fabrikamız vaznesine yatumalan şart olup, bu ige ait şartname ve hammaddenin hergün çalışma saatlerlnde Fabrikamız Levazım Şubeslnde görulebilecegi duyurulur. (Basın: 20135) 5813 BİRİNCİ YIL OKURLARIMIZ/» KUTLUOLSUN BUSAYIDA: VVILLfAM STAFFORD'DAN ŞİİRLER TEVFİK FİKRET'İN ÖLÜMONON 67; YIL1NDA:SİS FİÜSTİN KISA ÖYKOSO / 8askın (Subhi Hamdan) AZ12 ÇAUŞLAR ile Estetik ve Sanat Üstüne Konujma ATAMAN TANGÖR / Sevginin Psikolojisi CEM ÖZER / Sevginin Etkin Eyleml KEMAL CENGİZKAN / SEYİT ALİ AK ve Palyaço YARtN GENÇLİK ÖDOLLERİ 82 / ÖDÜL ALAN YAZILAR ve KARİKATORLER ŞİİRLERİYLE: METİN GOVEN, SALİH MERCANOĞLU, BEHÇET AYSAN. SÜHA TUĞTEPE ÇİZGİLERİYLE: HÜSNO RIDVAN. ÇETİN CUBUK ÇEVİRİLERİYLE: K. İRİS. CİHAT TEKİN. Abone Koşulları: Yurtiçi/Altı Aylıis 500 TLYıIUk 900 TL Yurtdışı/Altı Aybk 30 OMYıIUk 64 OM Adres: P.K. 723 Kızılay • Ankaa Güngör SARKMAN'a Hastaların manevî uzmanı As. Dr. Asım OCAKLTya As. Dr. Salim GÜLERYÜZ'e As. Dr. Nihat TATLI'ya Hemşıreler Selma ALAŞ'a, Radife TUNA'ya, Nesrin NAZLI'ya ve tum emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerımi borç bilirını OĞLU NECATİ IRMAK # Atatürk'e Etkileri ÎLAN BEYOGLU 1. ASLÎYE HUKUK HAKtMLÎĞÎNDEN 981/622 Davalılar: 1 FATMA CEYDA ÎKMANCI: Rumeli Hazırı Taşkonak Hisar üstü Kelabeahçe sok. No: 18' de iken, 2 Prof. ŞEMSETTÎN MARDIN: Beşiktaş, Bebek Boğaziçi Üniversitesi Profesör iken, Sanyer Yeniköy, Cami Sokak no: 64/68'de iken halen ikametgahlan meçhıılDavacı Mehmet Gürkan tarafından aleyhinize açılan alacak davası sebebiyle: Tüm aramalara rağmen adres lerinin meçhul bulunduğundan hakkınızda gıyap kararı mn ilanen yapılmasma mahkemece karar verilmiştir Durusmamn bırakıldığı 2.11.1982 günU saat: 11.00'de 981/622 esas sayılı davanm duruşmasında hazır bulun manız veya bir vekılle kendinizi temsil ettirmeniz, ve kil göndermediğiniz veya duruşmaya gelmediğiniz tak dirde duruşmanm gıyabınızda yapüacağı hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzera ilan olunur. 15.7.1982 KAPALI TEKLİFALMASURETİYLE 2500 KG. BENZOİK ASİT SATINALINACAKTIR 1 Bu işe adt şartname Müessesemlzden veya Sirkeddekl 5.'d Vakıfhan altındaM lrtlbat buromuzdan temln edilecektir. 2 Teklifler 27.8.1982 günü saat 18.00'ya kadar Müessesemizin Beykoz'dakl Muhaberat Şefliglne verilecektlr. 3 Teklifler arasında şartnameye ve lhtlyacmuza en uygun olarfar tercih edilecektir . 4 Müessesemiz dilediği mlktarda almakta veya. alıp almamakta serbesttir. SÜMERBANK Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi (Basin: 20181) 5812 Fikret, «Hânı Yağma»yı yazdıktan sonra, «Ben devyazdıktan yıllar sonra. «Ben devrim ruhunu ondan aldım. Ziyaret edecegün yerlerln başında elbette Aşiyan gellr» diyen Mustafa Kemal, 19 ağustos 1918'de Aşiyan'ı ziyaret ederek, yazılan «Tavafı tahattürunde bulunmakla mübahi perestişkâranı Fikret» tümcesinln altını Imzalar. Fikret, kitabının önsözüne koydugu bir dizesinl çok seven «Fikrl hür, lrfanı hflr, vicdanı hür bir şairim.» Atatürk, bu etkiyi apaçık belli edercesine, öğretmenlere seslenir: «Hiçbir zaman hatırımzdan çıkmasın ki, Cumhurlyet sizden, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller «Toprak Şiir Ödülü» bu yıl ekimde açıklanacak Sanat Servlsl Şalryazar ömer Faruk Toprak adına verilen «Top rak Şiir ödülü» sonuçlan eklm aymda açıkla nacak. «însanlar», «Ayı şığı», «Dağda Ateş Yakanlar», «Susan Anadolu», ecTuz ve Eknıek» gibi yapıtlarıyla tanıdığımız Ö.Faruk Toprak' ın anısını yaşatmak İçin karısı Füruzan Toprak tarafından kurulan «Toprak Şiir ödü lü»nün aslında şalrin 3. ölüm yıldönümü olan 20 ağustosta açıklanması gereklyordu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog