Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

19 AĞUSTOS 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Seysel'de askerîerin ayaklanması bastırıidı Dıs Haberier Servisl Afnka'nın Dogusu'nda bulunan Seyjjel takım adaıarında bır grup askerın dnceki pun ba?lattık]arı ayaklanma dün bastırıldı. Cumhıırbaşkanı Rene yanlısı güçler ayaklanan askerlenn el? geçırdıklen radyo is>tasvonunu geri alarak bır bıldıri yayınladılar. Bü dirıde, pyaklanmanm bastırıldığı \e «herşeyin hiikümet deneliınînde oldugu» açıklandı A^rakianmamn bastırılchğı haben ilk ke? Naırobi'ye telekslerle bildırıidi. Seyşel Radyosu ayaklanma glrişimiyle ilfilı bir raporu kısa bir ••uro sonra j ayınlayacağmj da duyurdu. S°yş3l eskı Devlet E£,ıcanı Jar.ies Manchaın, ülkesındeki kanşıkJara hıç şaşırmadığım çün kîı scsvalıst devlet bnşkam Albert Rone'nm «Bir ba rut ftçısı» üzerlnde durdugupu soyledi. lngiliz yayın kurumu BBC'ye demeç veren Manc ham, «««lar kendi yarattık lanmn knrbanıdırlar. Benl devirdikten sonra seyşel de nüîusa çöre son derece oraniısız bir ordu knrdular, askerteıin çoğu gelişmiş silahlarm kııilanum konusanda egitflmektedlr. Adala;dakl gergîn durum gözönüne alınırsa, bu ordunun her an patJamaya hazır olduğunu dflşünebiîiriz. Bu nedenle son olaylar karşısında Mç şaçırms dım» dedl. Filistinli gerillaların Barı Beyrut'u boşaltmalarma iliskin görüşmelerde son pürüz de ortadan kalktr tutsak piiotu iade ediyor Dış Haberler Servisi Lübnan hükümeti, Filistinli lerin çekilmesi konusundaki ABD planını onaylarken, Batı Beyrut'un boşaltılmasına ilişkin FKÖ ıle Israıl arasmdakı son an laşmazlık konusunun da ço züme bağlandiğj bildirildi AP ajansmm Beyrut kaynaklı haberine göre Lübnan hükümetinln bir sözcüsü, FKÖ'nün tutsak tsrailH pitot Aharon Ahiaz'ı Lübnan Başbakanı Sefite Wazzan'a teslim et meyt Tfabul etigini açıkladı. Bilindiği gibi, Israitl) pilotun ladesı >;orunu, ırörüşmelerde en fvîemll pü rüz olarak kalmıştı. Bu sorunun da çözüme ulaşmasındnn sonra gerillalarm önümüzdekl hafta Batı Bey rut'u boşaltmaya başlamalan bekleniyor. Lübnan hükümet sözcflsflne göre, Başbakan Şeflk Wazzan, îsrallU pllotu aldıktan sonra Reagan'm temsilclsî PhiHp Habib'e teslim edecek. tsrailll pilotun teslimi. Batı Beyrut'un boşaltılmasmdan önce gerçekleşecek.. Pilot Aharon Ahiaz. tsrall'In 6 hazlranda başlattığı Lübnan saldınsının İlk gününde ucagı d'işürülerek tutsak edllmişti. ARtEL SHABON tsrail Savtmma Bakanı dan da tedavi ıçin ya na'ya ya da Arap ulkeleri ne gonderilecekler Bu arada, Fıhstınlılercn. Beyrut'u terk etmeye bag lamalanndan sonra kentte görev yapacak uluslar1 arası barış gucune katıla cak Fransız bırliklerıni taşıyan ıkı Fransız savaş gemısı, Guney Kıbrıs'm Larnaka lımanında belt lenıyor. FRANÇOÎS MITTERRAND «Fransa'ntn Ortadoğu politikasuu baltalamak istiyorlar.» Mitterrand: Fransa'da terörizmden bozs Ortadoğu ülkeleri sorumlu 8$ Fransız hükümetî Doğrudan Eylem adlı aşm sol orgütün yasaklandığını ve bu örgüt üyeliğinin suç sayılacağını açıkladı Hindistan'da oyaklanan polisler, askerlerSe çatıstı 0 Arlel Sharon ise îsrail televizyonuna verdiği bir demeçte Philip Hablb'le Batı Beyrut'un boşaltılması konusunda «her noktada anlaştıklarını» açıkladı. Sharon, gerillaların Batı Beyrut'u terketmeden önce tutsak İsrailli piiotu iade edeceklerıni buyleyerek ko~ nuşmasmı şöyle sürdürdü«tsrailli pilot fade edilmeden önce Batı Beyrut'u tek bir terörist bfle t«rkedemes ve Uluslararası Eanş Gücü nün tek bir askerl btle Batı Beyrut'a giremeı. Bana Izin vermeyecegîz.» öte yandan THA'nm haberine göre Israil'in Lübnan ve Filistin halklarına karşı işledigi vsuçları incelemek üzere Let'koşe'nln Rum keslminde toplanan Ulu&lararası Araştırma Komitesi Başkanı PlattMills, düzenlediği basın toplantısında, Komite'nin. Israil'in Lübnanı işgale derhal son vermesini istediğini açıkladı. Bu arada a.a 'nın haberine göre Israili'in kuşatması al tında bulunan Batı Beyrut'u terk edecek olan Filistin kuvvetlerinın yarahlardan oluşan ilk partisinin geçici olarak Günev Kıb rıs'a getirileceği bildirildi. Yaralı Filistinli ler bura Olaylarda bir poîis ile 2 öğrenci öldü. Dış Haberler Servisi Fransa'da son zamanlarda hızla yoğunlaşan terör olaylan ve antisemitiztn güncelliçinl korurken Devlet Başkam Francoış Mitterrand önceki gece bu konunun görüşüldüğü hiikümet toplantısm dan sonra yaptıgı açıklamada. ülkede yaygınlaşan terör den ötürü Fransa'yı Ortadoğu polittkasmdan saptınnaya uğrasan asıncılan suçladı. Bu arada Fransız hükü »«», meti «Doğrudan Eylem» ad lı aşırı sol örgütün yasak7. Kımıîuş Yıldonutnt) landığını ve bu örgflte üye Türk Resmıııde Insan ve Portre'* iereısıylc kutlanıyor îiğin suç sayılacağını açıkKasım 198Z ladı ıim satmak isteysnler îçin AP aiansının habertoe göre. Mitterrand «Asrrı Kurtuluş Cad. 191 / B Sinemkoy (rrnplar. Fransa'nm Ortatsteolien Karne 40 47 83 Gecid îhale evrak doğu başarısına ilişkin akBedeH TL. Grubu Beldenin adi Keşif Bd, TL, teminat TL tif politikasım baltalamak Resim restorasyonunda Içîn terörizme başvnrnyor&25T 2 Maâdeda yâcıb Ispartaıii 1000 000 000 30 000 000 sürekli çalışacak far, ancak bn çaba bfzSm eleman aranıyor 1 Yukanda adı yazılı beîdenın kanalizasyon tesısmin yapıteıası işl kapalı tıölsrede izleditîmiz aktlf po zarf usulü ile eksiltmeye konuhnuştur. Htîkayı enprellemeyi başaramayacaktır» dedl 2 îhaleye katılacaklann en az 500 rnilyon TL.'hk (A) Grubu Muteanhithk karnesine sahip olmalan gerekro?kTedır. Ancak; 1982 yılı birim fıyatlanan gore Mitterranrî Fransız radKurtuluş Cad. 191/B minimum 200.000.000 TL. keşıf bedeh tutanndaki kanahzasyon veya içmesuyu işıvn te'evizvonunda vaptıgı Sinemkoy Tel: 40 47 83 n bitırerek geçici kabulünü yaptirmış olduğunıı belgelemek şartıvla 500 000 000 > feormşmada ^cy!e dedi: TL.'lık (B) Grubu karne de kabul edılecektır. «Fransa'da vo&unlaşan 3 îhale evrakı, bcdeli mukabıli bankami7dan temın edılecektir tertfrum, bazî OrtadoÇu iil 4 îhaleye katılmak ısteyenlerin asağıda lielirtilen makina ve teçhi2ata sakelerinin, Fran^a'nm bfilsrede hıp otadlan ve bunu tevsik eden evrakı belge müracaatlanna eklemcleri gerekbarışçı çabalarmdan tedirınektedii'. »în olmalarınm sonncndnr. Hedefi Ise Fransa'nm döna) 2 Ad. minimum 500 lt. kepce kapasîteli kanal kazıcı yada oynayaca|i büyttk ro . mvcşmmnsv b) 1 Ad. Lastik tekerleklî yuklevicı. lü sfflffelempktlr.» c) 1 Ad Uygun nitelikte muflu beton bonı yapnıa makınası le naz 0 ouü mm, ÖVT.EMLER ye kadar) Mitterrand terörizme kar d) 2 A L Betoniyer veya 1 Ad. Beton Santrah d Atolyelenmizde her çı almmasj kararlaştınlan e) 1 Ad. agrega Eleme Yıkama tesisi önlemlerl ise şöyle sıralayaştakı amatörlerle resim f) 2 Ad. Damperli Kamyon (minimum 5 tonluk) dır g) 2 Ad. pikap (Servis aracı) ve seramik çalışmakr( • Sımrlarda güvenllk ön h) 2 Ad. su taşıyıcı (2 ila 4 tonhıki surdurülmektedir. lemleri arttırılacak. 1) 2 Ad. Motopomt 4"lik • Silah kaçakçılıgt önİ) 1 Ad. Vibratör (Şişeh tipte) DGS AkadernİBİ ve tenecek. 5 îhaleye katılmak isteyenîerm, Tekiıf şartnamesındeki hususlara uyg'un ş«• Fransa'ya yasadışı yoi TatbikiGSYO'nun biıtün kilde tanzim edecekleri dilekçelerinj, veterik belgesı aîtoak üzere 3 9.1982 cuma lardan girmeye çalışanlar günu saat 17.00'ye kadar Bankartıız gen»1) e%Takına vermeleri gerekmektedır bolumierıne gırmek isteengellenecek ve sımrlarda 6 Teklif zarflan 10 Eylul 7982 cuma jsrunü saat 12.00've kadar Bankamıza yen adaylar için özel ç a denetim arttınlacak. verilmiş olacaktır. • GUvenlife konusunda lışmaprogramı duzenlea 7 Teklif zarflan 10 Eylul 1982 cuma günu saat 14.30'da Baokamız Satm Alyenî bir Bakanlık kurulama Komisyonu'nda açılacaktır. mıştir. cak. 8 Bankamız, 2490 sayıh kanuna tabi olmayıp, eksiltmeye îştirak ıçin yeter• Terörizmle llgill olalik belgesi verip vermemekte, îhaleyi yapıp yapmamakta, veya i§i ihaleye girenlerrak. elektronlk beylnlerle den dilediğine ilıale etmekte serbesttir. Bağdat Cad. Uo: 256 çalısan merkezl bir haberal (Bâsın: 20040) 5814 ma servisi kurulacak. Tel: 58 87 98 • Anti terör birilklert takviye edilip, göçlendirilecek. Mitterrand Fransa'nın ODEIHE EMRİNÎX tLANEN TEBLlGf OrtadoSu polltikasmm da ÎSTANBÜL 3. ÎCRA MEMTJBLCGt'NDAN İsrail ile Filistinlilerin t a 198111971 nınmasına dayandıgmı, Fl ALACAKLI: HaZet Kumaş ve Gıylm San. Tiearet îistinlilerin bir devlet kurA.Ş. veklli Avukat Emre Aydıner, ma hakkma sahip olmalan BOBÇLU: Necip Köker Supbi Yasar Pasa.ıı No: Kerektiğine Inandıklanm 37/1 NÜSAYBÎN MARDIN söyledi. Mitterrand konuşYukanda yazılı alacaöıya otan (232595.) TL'sı borcunuzu ış bu odeme emrinin gazetede ılanen t<ebllmasını söyle sürdürdtS: 1 Kurumümuz ıhtıyacı tPOUVÎNÎL ASETAT) ğmden îtîbaren 30 gün içinde borcunuzu ödemenız. se«Ancak Ftilstinlilerin halc P.V.A. esasına göre bazırlanmış 280 ton plastik kola net kambıyo senedi nitelığine haız değilse 25 gtin tçınlanni savunmamız. tsratl'in 12 ayda eşit partiler halinde teslim edilmek gartı df> mercive şik'lvpt etmeruz, falnp davanaÇi =enet alkars'smda olduğumuz anile teklif alma usülü ile satınalınacaktır tmdakı ımza size ait değılse ' ıne bu % gün ıçınde ay lamına gelmez. Fransa hlç 2 Bu ise ait şartname Çay Kurumu Genel nca ve açıkça ıcra dairesine bıldırmpniz, aksı takdlrde bir zaman tsrail aleyhtan Müdürlügü Satınalma Müdürlügü/RİZE îstanbul icra takibindekı senet altmdakî ınuanm sızdpn sodır olmuş sayılaca?!, imzanızı haksız yere inkar ederseniz. politika izlemeyecektir.» Bölge Tiearet Müdürlügü Sinanpaşa Köprüsü So100 lira'dan 5.000 lıraya kadar para cezası ıle mahkum kak No. 19 Beşiktaş/ÎSTANBUL ve Irtibat Müdüredileceğinia, borçlu olmadığmız vev3 borcun ltta ve lüğü Konur Sokak No. 28 Yenişehir/ANKARA adya imhal edildiği veya alacagmı zaman asırmna ıığradı reslerinden ücretsiz temin edilebilir. ğı bir itırazınız varsa bunu sebepleriyle bırlikte bir dı 3 İhaleve katılmak istevecek firmalann sartlekçe ile bıldirerek merciden ıtırazmızm (tnbuîüne name esaslan dahilinde hazırlıyacaklan teklif dair bır karar şetirmenu itıraz pdılmedıği ve bnrç mektuplannı en s:eç 31.81982 salı günu mesai saati ödenmedii?i takdırde 74 madcle geT\=g!npe tnat beyamnda bulunmanız, haklkate aykın beyands bulunursasonuna kadar Çav Kurumu Genel Müdürlügü Samz hapisle cezalBndınlacaçınız ihtar ve ılanen tebüe tınalma Mıidürlügü/RtZE adresino ıadelitaahhütlü VARŞOVA (a.a.) Polonya'olurıur. 4.8.19R2 olarak göndennelerl veya makbuz mukabiU elden da yeraltında faaliyetlerini survermeleri gerekmektedir. düren Dayanıçama Sendıkası ta(Basın: 8682) 5819 raftarlan, Varşova'da bır cad4 Postada vaki gedkmeler ve telgrafla y»deye pankartlar asmışlar ve ev. pılacak müracaatlr kabul edilmez. İKTİn damlaniîdan blldiriler at5 Kurumumuz 2490 sayılı yasaya tabi olmaraışlar. ÎLAN yıp, ihaleyi yapıp yaptnamakta veya diledigine yapBıldirilerde, önümüzdeki gıîn KOCAELİ 2. SULH Hl'KbK MAHKEMES1NDEN makta serbesttir. lerde yapılacak dayanıştna yanOosya No: 1980/993 lısı büdıri ve posterlerın dağıtı Davad Cemal ve Emtne Cura adırıa Süleyman Kesrru içın yardım istenmekte ve Mn vekill Av. S. Elbistan tarafından davalılar Bekır GU31 agustos tarihlnde yönetım amüşgoz ve arkadaşlan aleyhine açüan î . Şuyu davası(Basın; 19628) 5801 leyhtan büyük bir gösterl plan nın yapılan son duruşmasında; landığı behrtiliyor Davalılaıdan Ferhat Eren, Tatısın Korkut, BalıatBıldirilerde gösterl lçta, Vartin Aydın, Ömer Yıldız, Tevfik Ferhatoğlu, Adem Degova'da dört raerkezin adı vere, Hamdl Kahveci, Seyit Esen, Huseyuı Yüdız, îbrarilecek göstericilerin buralarda him Yıldız, Selim Yıldız, Murat Yıldız, Saruye Engıntoplanraası isteniyor. Pankartler, Sabri Gümüşgnz, Hüseym Bakdur, Saıt Bakdur. lar, yaklaşık 15 dakika sonra Salim Yıldız, Leman Gümüşgö2, Yusıü Gilmüşgöz. Sabgavenlik gtiçleri tarafından indl rıye Koyunlu, Bamıze Gümüşgöz, Ramazan Gumüşgdz, î&met Kolajh, Kadir Hlrdoğan, Enver Kolaylı, BurhaÖte yandan Daypnışma üyeleLondra asfaltı havaalam kavşagı karşısındanettın Sözturk, Samı Akgün, Cemal Cura, Emine Cura, rî Varşova'da önceki gün hüHasan Yemdogan, Nezahat. Enginler'ln yapılan aramaki pastörtze süt fabrikası arka kısmı olan Kulell kümet tiyelerinın katıldıklan lara rağmen mjlunamadıkîan vo dava konusu Izmıt M. semtinde 210 M2 ifrazh arsa sabibi eliyle acele sabır toplantınm düzenlendıği oAlipaşa Man 5^5 ada, 136 parse! sayılı gayrimenkulün tüıktır. t«l önünde gösteri yaptılar, gös satışına, satış bedelinin hissedarlara hıssalerı nısbetlntericıler ikl oğlu batılı ülkelpre de dağıtılmasına, satış bedelınden c.cb harç alınmasına, Etrafı tamamîyle blok yapılarla dolu. suyu ve kaçan Polonya Başbakan yartaraf vekilleri Için 5.0!K)'er lira Ucreti vekalet Üe 31.655 dımcısı Rokowskl Eİeyhine slollra mahkeme masrafımn satış bedelınden tahsiline kaelektrîği mevcut olup. minibüs asfaltına 100 metganiar attılar. rar oerilmi'ş oldugundan ilan tarihlnden itıbaren 8 gün re mesafede ve üçüncü parseJ durumundadır. içersinde ternyız edllmedigi takdirde verüen ış bo • 1970 yıhnda tstanbuî*karann kesınleşecegi hususu teöiigct yertne feaim oiMüracaa: 27 32 80'den Nalm ARABACILAB, mait üzere usuien üan olunuı. Öan aldığım pasaporfumu &aybettim. Hukümsözdur. (Başın: 20276) 6851 Clbat ERBAY Üler Bankasmdan Kanaiizasyoıı Tesisi )aptuılacaktır AI Dış Haberler Servisi ~ îltit* dıstan'da polls sendikasınm düa erken saatlerde başlattığı ayaîs lanma surerken, Başkent Bombay ve yakınlarındakı Pun kea tmde polis ile askerler arasında çatışmalar meydana geldi. Olaylarda bir polıs Ue iki ogrenci öldürüldü. Ayaklanmayı çıkartan polis sendıkasının eylemlerıni bır süredir sürdürduğu ve daha iyl ücret ve çalışma koşullan içın mücadele ettıği belirtiliyor. Çatışmaların yoğunlaştığı Pun kentinde polis sendikası ve der neklerinin faaliyetlerı askıya alınırken, orduya kente girmesi ve ayaklanmayı bastırması için emir verildi. Geçtiğımiz pazar günü, Bom* bay'da yapılan Hindistan'ın bağımsızlık günü törenlerinde polisler sıyah bantlar takarak yö netımi protesto göstensi yup^ mışlardı. Protestolarm ardından polis sendikasınm 22 yönetıcisı tutuklanmıs, 90 kadannm işine son verilmişti. Tutuklanan ve işlerine son verilen pollsler «Ihanet ve disiplinsizükle» suçlanmışlardı* Dün sabah ise, tutuklamalan protesto eden sendika Uyesl po lisler, Başkent Bombay ve Pun kentinde büyük bir ayaklanm» başlattılar. Isyancüar gilnün erken saatlerinden ltibaren trenleri v » dığer araçtan durdurarak yolculan Inmeye zorladılar. Polis yetkililerinin bildırdiğine g&re, ayaklanan pohslerin eylemj lerl demiryolu ağmda önemll hasara yol açarken, bazı yerleşım bölgelerinda de dukkânlarj yagmalandı. K. Çekmece Altınjehlr'do döviz Turk parası ehven flyatla arsalar. Teİ! 43JU97 SATILIK MENKULÜN AÇIK ARTIRMAİLANI Antalya İkinci İcra Memurluğundan Dosya No: 1082/410 TaL Antalya limanı'nda demirii bulunan ve bilirklşi tarafından 249.448.000 TL. kıymet takdirl yapılan City Of Leeds gemisinin rehinin paraya çevrilmesi yolu ila yapılan icra takıbi sonunda paraya çevrilmesıne karar verilmiştir. Geminin Türk limanlanna kayıtlı bulumnadığuıdan menkul hükmunde kabul edllerek menkul satışt presuduru dahilinde yapılacaktır. Satış şartlari: Satış Antalya limanı'nda yapılacak ve 1. satıs 20.9.1982 gunü saat 11.00 11.30, 2. satıs aym yer ve saatte 21.9.1982 günu yapılacaktır. Geminin Evsafı: Bilırkişi beyanına göre, Ûzellikleri: A Donatan : Ross Navlgation Company Ltd. Kıbrıs Tanıtma îşareti: F3KH Bağlama Iimani: Limassol Kıbrıs. înşaa yeri ve yılı: Wm. Denny and Bross Ltd. Dumbarton îngiltere 19613, B Inşaa Özelliklerl Güverte adedi 2, direk 3 Karpuz kıç. Kemane baş, inşaa tarzı bıldırme kaplama, çelik kuru yük. perde adedi 6, C BOYUTLARI : Feet olarak Baş bodoslamadan kıç bodoslamaya i 415.0 Genişlik i 59.2 tkinci guverte ile tavan arası ambar der.: 23.4 Üst güv. ile geminin ortası tavan arası : 33.4 Üst güv. tavanından omurganm dibine: 36.9 Kemere bordrası : 1.19 Makina dairesi uzunluğu : 62.5 D Makina özelliği Makina : tç yakımlı makina Inşaat yılı : 1961 Mütenavip makınalar. a) Her setteki silindir adedi 8 b) Uzunluk 1250 mm. c) Silindir çapı 720 mm. d) BHP 5600 Sulzer e) Yaklaşık hız 14 knote fi Tonaî özelligl Gross ton j 7012^8 (19844. 75 m*) Registered ton : 3954.66 (11191.69 m') Klas Müessesesl : Lloyd's Registered of Shipping. Yukanda belirtilen l'nci satış günü tahmin edilen bedelin % 75'ini bulmadığında ihale ıkinci satış günu yapılacak satışa iştirak edeceklerin tahmin edilen bedelin % 10 nisbetinde nakit veya mılli bir bankanın temınat mektubu ibraz edecekleri, satış peşin para ıle olup ısteyene ihale bedelini yatırmak uzere vedi gün müddet verılir. Dellaliye resmi ve ihale karar pulları muşteriye aittır. Satıldığında geminin ithal müsaadesinüı müşteri tarafından alınması şart olup her türlü masrafiar müşteri tarafından karşılanacaktır. Daha fazla raalumat almak isteyenler Antalya 2'nci icra memurluğunun 1982/410 T. sayılı dosyasma basvurmalan ilan olunur. 12.81982 (Basın: 8699) ~ 5824 Irak jetlert petrol tankerlerinin Iran limanlanna yanaşmasını engelliyor Dış Haberler Servisi «*T tran ile Irak arasuıdaki san vaş karşıhklı topçu ateşiyia surerken, Irak jetleri Körfw zin kuzeyinde, petrol tankert lerinin üzerinde uyan UÇUŞH lan yaptılar. Irak yetkililerf, uçuşlann yabancı petrol ŞÎTM ketlerine ve gemilerine kaw şı «Yalnızca bir uyan niteî ligi tasıdıklanm», hiçbir ga| miye ateş açılmadığını belirfrt ti. Trak hükümeti. îranla yaın tnğı savaş sırasmda, yabanci: petrol şirketlerine ait gemi» lerin «Savaş bolgesinden» uzak durmalarını istediğînl daha önce açıklamıştı. Jrak. Iran'ın petrol satışlanni dur durarak başlıca gelirini yoK etmeyi amaçhyor. Iran zen1 gin petrol bölgesl olan Kör fezdeki kuyulardan, günde 3.2 milyon varil ham petrol elde ediyor. îran yetkililerl geçtiğimiz gün'erde OPEC'e başvurarak üretimlerini pün' d e üç milyon varilp cıkart> mak istedıklerini hi'dirmişlerdi. Iran'ın önceki srfin v a> yınladiğı askeri bildirüerde ise Irak letlerinin uçaşlanndan bahsedilmedi. Ancak, !•> rak ietlerinin Abadın'd^M petrol tesislerinl bombalama ya çalıstıklan ancak, yerden açılan ateşle peri kürttükleri belirtildi. Cay Kurumu Genel Müdürlüğünden Polonya'da işçiler 31 Ağustos'ta büyük bir gösteriye hazırîanıyor İFRAZLI210M2 ARSA ACELE SATILIK KAYIP FJLİZ Ailen çok üzülüyor. Hayatmdan endişe etmekteyiz. Hiç olmaüsa bir tanıdığımıza telefonla haber ver. Ruhi PEDtS • îstanbul Trafik Md.den aldığım 532654 Nolu ehlıyetimı kaybettım. Hukumsuzdur. suig^flffln TALA.YOÖLI}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog