Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 19 AĞUSTOS SVLehuıel Sönmez Bir avuç azınlıgın cıkarı düsünüldü atay eskı Senatoru Meh met Sönmez, «TaslaK 45 milyon in<w>anm değril de. bır avuç azınhğın çıkarlanm duşünerek dü?en îenmiştir^ dedı. Kişı vo ton Jumlarm demokratık hak ve o^gurlukleur.ı kısarak. on ları suskunlufta ıterek. oı gutlenmelerme vasak koya arait yotıetmenm penlerdo kaldıgmı vurgulaynn SonTne/, «hîç kimse bu taslak ta milli iradenin demokra tik YjiçİTnde oluştuğunu sa vunamayacaktır bıçımınde vanların dıı ovurjciv dcsıl Salih Yıldız lurk uiusunun ıs keletı olan ıw sımtının ka /anıhTiış demokratik hakla •ttıı elleıınden almaktadır Bu bıcımdu sendıkal <,alıs ma ve orgutlenme vok olmaktadıı Aısgaıı ucretın 10 bın lurk lııası oldugu UIKPmi'de ışçılenn kulup uyeletı gıbı duiunulmeleu c,arpık bır mantık saptırmasıdır Lokavtın Anajasada \ı»r alması ıse. bu Anayasa ıyverenlenn Anayasasıdır dıyenlen kmamarrmk du^un cesıni getırmektedıı. HI konustu Soumez. 1982 Ans va.sa tasarısına ılışkın hun ları soyled' «Ulusal Irade ıle demok ratık bıçımde ıktıdara gelcn Başbakanın. Cumhur baskanıma goıevden u?ak laşlınlması ulu^al ırade nm yok «aytlmasıdır O /a man lurk uiusunun san dıU basma gıtmes'.n.n anla 9 vnı nedır Bu apaçtk ulu&a! ıradeyı lııçe saymaktır. top lutnla alay etmektır. 45 mıl von kı^ı de taslagı hazula Cumhurbaşkanı ilc Basbakanı karşı karsıya getirecektir evleı ve Subya.1 Guvenlık eskı Bdkarlaıından vt I9bi Anu\as>abi Ha/ırlık Komibvonu uyelennden Salıh Yıldı/ Anayasa tosaıısmda., Ba'ibdkan ın paalamento di'jindan da bPçılebılrnesının paıj c lampnter riomokrası ılkp'. nne tcrs dn occk bıt u\ gulama olciu^unu sovlerh S ılıh Yıldı/ AnıVrN l<ıs<u ısı konu"undaK! «olu'j'erını >OVİP bıldırdı Sabsı fikrime pöre Ba^kanlık sistemı KurMye gerceklerme uygun defiıldır. rasarıda. tabır taız ise parlamenter sıslemı esab alan bir goruntu altında Baskanhk ve oarlaınontcr sistemin bır karması yapılnıak istonmıştir ve bu vu/den de çeli^kilere duşulmiıstüı. TaslaK parlamenter sistemi tprtılı etmıs göründugune göre, bu sistemin icapliirını da yprli yerîne v oturrmak lazimdır. 1'aslaKta isc , tersı yapılmıstır. Hple Başbakanın parlamento dısından da Cumhurbaskanı tarafından spçilebilnıesı. parlamenter demokrasi ilkelerine kpsiniikle ters diişecek ve biçbir yarar saglamayacaktır. Böyle bsr Başbakanın Parlamentoda destek bulması ve bu destegin surmesi çok zor olacaktır. Boyle bir başbakan kimin ve hangl siyasi parlinin programını uygulavacaktır. Di^cr yandan başbakanın a/lpdilpbilme ihtimali ise cok sakmcalıdır. Sonuç hu tıp yptkilprle daha ilk gündpn itibarpn Cumhurbaskam. Başbakan ve Parlamentoyu karşı karsıya gptirınenın doğuracagı sakıncaları düsıinmek gcrekir DI A.ÇIS KONLS"\1A«1 TGS'nin dii7enlptii^i AnaM>sa Paneline katıUn »çretim «> eicri Prof. F.rtlojın • Teziç, Prof. Öztekiıı Tosıın. Oktay Kurtboke. Prof. Çetin Cıek, TGS Başkanı \ai! (Jureli'niıı acık Ko. nıışmasını diıılivorlar... (Fotoğraf: Erdogan ROhEOtrLU) TGSnin Anayasa Paneli başladı Selalıallin Babüroğlu Aşırı parti disiplinine izin verilmeyecek hüküm konulmalı ı ski Bakan ve eskı Se nator Seiahattin Babür ı oçlu, «\na\asa tasarısınııı bircok veri benim ıtonıMime ters düsmektedir.» dc cu. Baburoğlu, b'i uvgtılamacı gontvle şu noktpljıa rfetmdr YerCl \oneinwlcr: Baaa ?<> re, yereı yonetimter demokrasımn, fcdşe taslandır. Bu neden !P ycrel yonetım, başkanlaruı, verel voneîım organlanmn SP qım sıstemi, nuUetvek.lı *%ım Mstemı «ıbı ouzenlerumehdıı B.r partının ıl ya da ılçe VOIIP t'nımln uve ya da ba=kar.ı hem adav hem seçıcı durumunda b> rakılmamalıdır. Seçıınle gelmış olan jerel yonotmı oıgaııları ve teşkanlaıı geçıcı üe olsa yargı karau olınadıkça hıç kımse taratından gorevden alınmamahdH. Bu son derece sarancalı bır hu kumduı Boyle bır hukunı m ıuniulııgu varha, bu lakdirde cte goıevden alnıa jotJcısı l<w; leu Bak*nhğısw d ^ ı l Bakan lat KurıUu'na verılmelıdır Çmjku >v?ıel yonetımlPiın sade ce I%.ıçleıı BukanU?ı ıle de^ıl ba':aıılıklarlu daha yjkıu en vardır Du tuınuın Bı arasmda aulaşma/lıkU ra yol açaı Siyasi J'drtıler: bijası puti \enn ve ü>eleıuun parti ıçuute ve dış calı^malarında kesjı !ces demokra^ı kural ve yontem'u nnın uygulanacagı anavj&.ıl hülana baglanıııaıidn Sıyası partılerm gene! polıtıkaları ve ükelerıyle otıların hiyasal nıte likleruıı ıl^ıleudırmeven kohiı lardd., purlamento uyeleıınm. komısyonUrd'd, genel lıurulUı da duîünse! katkılarda bulut> nıaîarıni onıa\ecer£ aşırı parti cüsıplmlenne ve uyelerin Mec lıs Genel Kurullanna katılnid larmt aksaracak yontemleıe ızin verılmeyeeeK hukmun Ana yasarâ \eı alması sağlanmalı dır Oemokı a&ınırı ayrıımiz paı çalan kabul edılen sıyası par tılerııı, partıieı oiigarşibme y;ı da daha ılerı aşamada, liderler monarşısıne ttaymasını onleyecek yol ve yöntemterm sıyas.1 partiler yasası ıle auzen ienecpğı»? yer veriîıneîıdır Başbakanlann, tuisnimetın or tak soı iunlulugu ıçınc'p ayafalıkJı yon ulacağıın bollı e den bır hukunı'e >rr vetılmel. dır Balcanlar Kurulu'iiun, ku rul halınde çalışma yuntem^mn yasa ile dti/enleneoeyne bakanlaıdan bıı ya da bır k,jçıırn ımza etnifdıği, kaıamauıe, yasa tasarısınm vururlüğe ko nulamaması ne de once Başba kanın ıın/i ettıjı karanıanıe veya V ^ ta&ansmın otonıaAa tıkman jın^a edıleceğı gıöı bır çalısrııa sibiennne yer venlme mesuıı sa«iavacalt onlemın alm Bakanlar Kuıulu üye sayısuıın saptanma&mda aen;ekçı olcutun konulması. vurutmenın en ust,, en son ve en yetkıll noktasmda gorev vapacak olan bakanlaım secılHîesinde, «neıkesın bakan olabılecegt duşunu, guvenoyu ya da bölgesel tatmıninin etken olmasmı onleyecek Anajasal duzenlemenm getırılme'îi gerek'eri'ie ınanmaktayını Yasa Vapma Işlıvı: Meclıs e sunulacak yasa tasjrısı, ya d.ı yasa onerısı, ılgılı teknık katlarda çok yönhı katılımlarla ıncelenıp, uygulanabılırhk nıtelıklon ve çehsiîilerı sapfaııdıktan sonra, yasam» nryanı r^ sunulmalıdır TGS Başkanı Güreli: Türkiye suskunlar ülkesi obnavacak Böyle olunca da bir fennan sdh niyeti var divebilîriz. Peld bu fermam çıkarma hakkını kım verdl onlara diye sormak gerekir» şeklmde konuslu. Prof. Prof. Öztekin Tosun; Aldıkaçtı Anayasa'sının mn bazıYaşar Gürbuz Anayasamaddelennın Turkıye' 1961 Anayasasma göre geri, 1924 Anayasa' nin imzaladıŞı uluslararası &ozleşmelere aykın olduâunu öne sına göre bir adım ileri olduğunu söyledi. surerken, TurkIş Eolge Temtsmail Topkar'da, «Türk Prof. Çetin Özek: «Belli düşüncelere yaşama silcisi haklanm kırpan Anavasa işçisi imkanı tanıyan bu düzenleme inanın sansür Komisvonu üyelerine kırs;ındır. Atatürkçüyüz dijpn Kom'syon dönemini aratır,» üyelerine soruvorum. Grev 60 günle smırlandırılnor. Oıeck tstanbol Haber Servisi ama Almanya da hak kaybuı• f kaldınlıvor. 500 bin Kisilik Of Türkıye Gazetecıler Sendıkası da kararı ancak Yüksek Mah bir grevde bırakın daha uzun nca duzenlenen Anayasa Pa keme vereblliyor.» süreyi 60 gün nasıl da^aııatakKonuşmasının son bölümünnelı dun basladı. Panelın ilk tır işçi. îşçiye parasını sendlgunü 19R2 Anayasa Taslağı eleş de olaganUstU hal ve DGM'lere ka veremediğine görp de\let değinen Tosun, bu tip mahketınldi 1961 Anayasası'ndan geml verecektir yoksa sa\ın Şemelerin Fransa'da olduğunu rıye gvdıldığı ve 12 Eylül'e ge ner Akvol mu» dedı söyledi. Fransa'da sadece bır lınmcsınde 1D61 Anavasası'nm SORULAR Y\MTL\R sorumlıı olmadt*ı behrtıldı. Ga DGM bulunduğunu belırten ToPanelde daha sonra soru janıt sun, Anayasa ile DGM'lerin sazpt^cı Oktay Kurtböke'n'n yo bolümüne geçıldi DınJeyıeUer yısmın Türkiye'de yürütmenm nottiğı ve kalabalık bir dlnleyıden, «Bütün Ö7.gürlüklcr snıırtakdirine bırakıldıgım hatırlatci çrubunun ızledığı paneldp av tıkten sonra «24 Anayasasında sız mıdır? 1961 Anavasası tarrica 82 Anavasa taslağı ıçin tstiklal Mahkemelpri kanunla tısılmamıştır. Ona rağmrn bü«feiTmr» denıldı Imruluyordn, bugün ise daha liik hir muhalpfplle karsılaştı. Bu arada panebn açış ko ileri belli prosedürleri var. Dc f?lmdi bu Anavasa tartısılıyor. nus*nasını yapan TGS Gencı mekki 24'den bîr adım ileri gi daha demokratik bir ortam Başkanı Nail Gürel, «Ge'pppdilmiş» şeklinde konııştu var. 26. madde elestirildi. Bu ğin Türkive'si suskıınların dePROF. ÇETtN ÖZEK nnayasavı siz hazırlasavdımz ğil, konıışan insanlarm TflrkıPanelde güntln son konuş ne yapardınız? Ozgürlüklerin ye'sl olmalıdır. olacaktır elbct masmı yapan Prof. Çetin Özek sımrsız olduÇu ülke var mıTürkiye"nin gereksinimı yeni 1982 Anayasa tasansımn bir fer dır?..» bıçıminde bir soru sorpolitikalar üretmek, yönetime mana benzediğinı söyledi Özek du. Çetin Ö7ek. bu soruya geniş kitlelerin, işçileriıı katnı ozetle şöyle komıstu: verdiği yanıtta, «4navasayı ben sını sağlamak olacaktır» dedı «Fikir özeüriüğii sınırsızdır. hazırlasam en a7indan 12, 13 ve Zaten düşünceler yasak deötekl konu^macılar ise Anamek, klşlleri böleceçl gibi on 2fi. maddeleri kovma7dım. ESer ynsa Taslsğı ıle 1961 anayasasın sımrsızlık sadecp düşiineeden ları belli şevler düşünmeye dP dan gerıve gıdildıgmı ve 12 Ev kavnaklanıvorsa örnek ülke var iter. TaslaŞa bakıııca (insanın lül'e geıınmesmden bu anaya dır: İtalya.. Italya anavasası «•anı hakmak Istemlyor ama..) sanm sorumlu olmaöıgını be düşünce suçu dive bir sey tamantıkta bir değişmp görüvolırthler. ınmaz» dedı Daha sonra Prof rıı?. 1982 Anavasa taslağında «Srizknnusn taslağm umula Erdoğjn Tezic. ekonomık ola siyasi iktidann yetkileri genişli ınavac.ık kadar tutarst7, tııtuciı ganüstiı dtırum ıle ılgılı ola ve kötü bir taslak 1 olduğunu» yor. fil'de bunun tam tersi olmuştur, Fasist diktatör Mus rak yoneltılen bır sorayu vabetırten TG«; Gene Başkanı solini de «özgürlük vardır» dinıtlarken, «Bir devlet sosval Gur°Iı daha sonra O7efle şovk' vordu, ama orada bu özsrürkonuştudevletse. o de\Ietin anayasasınliikler parti tarafından sapta«Ru taslak, Türk toplnmııda olağanüstü ekonomik hal dı nıvordu. Bana kalırsa aynı man nım çafrd\s istemlprinin, serek >e bir şey olmaz. Sosval devsînimlerinin ve çeli«me«:inın ?e tık ba Anavasavı haarlavaalarlet ekonomiyp lıer 7aman kada da var. risındp kalmıstır rışabilir. Eğpr deılet sadece «Cicdas riiinvada bir ııtsanlık 12 Eylül'e 1961 Anayasasi ile olağanüstü durumlartla pKonosuru saulin loka^tı anavasf.l celdik deniliyor. Ne japaJım'.' miye karısabîlecekse o de\letin h'ik durumuna setirme çabasııı özgürlükleri kısalnn. anayasay sosyalliği kalmaz» dedı. d.ıki bu taslak. sosvaı dpvİPt la toplumsal olaylar önleneOktay Kurtboke'mn yonetügı ilkesiyle bajdastırılamaz. ^ai mez. Tasan île yargı bağımlt paneli kalabalık bır dınleyıcı nız lokavtıvta rteçıl. demokra Iıale getlrilmlş. belli düşüncetopluluğu ızlecü. sinin \azcecilmc7 unsurtarın lere yasama imkanı tanıyan Öte yandan, Turkıve Gazete din olan iı^gür \p baçunsı/ hu düzenleme Inanm sansür cıler Sendıkası'nın dıı?enledjğı semiikacıiıçı vnk etmeyi. tşririönenılni aratır. Bu Anayasa pi «•Anajasa Paneli»rp buiun d« lcıin to|ilıı sdzlpsmp ve grev yango gibi bir şev. nereden ne de\am edilecek. fcaat 14 00'de h.tKlnmn islprliâini ortadm 1tai çıkacağı belli değil.» başlayacak o!an ikmcl bolum dırn.ı\ı apı.ıcla^an hüKıiMilern Daha sonra tartısman olarak de Anavp^a Tasla'îinda ıç?ı ıs IP hrı t.ıvl ık, domokr:>sinm s,ı» soz :ılan Pıof A^dın Aybay veren ılışkılerı konusu tartı^ılalüı vp MİrPkliliîP vömuifip cu da konuşmasmda, taslağı bır VPH vermfkten uzaktır cak. Panele Prof 31ünir Ekono«Rıı taslak hu hioimhle ul fermana benzettı. Aybay, «te mi, Prof. Metin Kutal ve Prof mel hakları kimse kimseve ver Nuri Çelik konuşmacı olara.î kp<'p hîi7iır ve tüvpni >a?;I.Tmak vpfine vpni huzursııjltıkmez oıılar, doğu.ştan xardır. katılacaklar larm tohıımııntt sprpece'» \e tırtı«nvı varatacak nitelıictpflir. Ru Inslali hu ılıırumınl.. arıu\.ı!) vp rcıı.n t.ırtiKnıaljrını ıla hprabeımr'p surdurü]) Sdiuıı;ccktır vc bu tartısın.ıljıın Kısır (lı>mıısuııd*" ulkeıun s;elı.M\ı ılptli'mtsınc bır onsrl nUcaktır.» PRor ERDOGAN TEZIÇ Naıl Gureli'nın açıs künu'jmas'ndan sonra soz alan Pıof Eraojan Tezıç, 19B1 Anayasası'nda \a=arac;an dogan DOS luklnrm une yasama volüvla doldurulc'uğunu soy'edı ı9S2 Anavas'i taslağında ıse bu oos lugun yi'rutme tarafından do durrinuıs'na çalısıldığım beln fen Tp7iç bunun buyuk sakm calar doÇıırabılecegını anlattı Prof Dr Erdo§iin Tezıç, tas lagın knnunlasmasından sonra parlamonto hayatında «Ek&pres kanunlar» suprız kanunlam k&rsıIasacaŞmt da sözlerme ek lcch PllOF OZTEKIN TOSTJN Prof Ü7tekin Tosun J^e ko nıışmasıncia Aldıkaçtı Anayasa nm 61'e gore gerı 24 Anayasabina gore^ ılerı olduğunu sa vundi4..*Tosun o?etle şunları sövl^dr «Tasarı ıla özifürlükler için bazi sınırlar pptirildikten soııra bir de genel sınır sebeplerı rtive bir kateçori varatılmıs, orneğin 12. maddede 9 tane sı nırııı isimleri savılıyor. Aiıia bu 9 sınır ojlesine kaypak, cn Ipsine jrenlş ki. kanun kımıtu ıstediçini japar. Ban maddeler îçin efendmı surdan aldık, bnrdan aldık uıie savunma getirivnrlar; •»a'nı/ dpniokr3,silpr derecp dprecr rlir. Külüstur bir denıokrssı dPu aldıfımi7 Kuraîlar nevp \a r.ır" Hir değilse hdllin'sırdrn aîınfa't 15 maddpnin hir hen . dıne gorp \atandaşlar halt ka» bıua «ığravabilij orlar. Alman \ıı».va.sasınclan aldık divorlav Atallıyoruz t e Alman Anayasa sıMdan almdığı Için dnrayoraz Prot'. Erdogan Teziç: «Taslağın kamulaşmasından sonra parlamento hayatında «ekspres kanunlar», sürpriz kanunlarla karşılaşacağız.» Tarhan Erdem İlk dönemde sorun cıkarmaya uygun stanbu. eskı MıUelvekılı Tarlıan Erdem. tasIdkta yasama yurutme ve yargı ıle ılgıli du/enlemelerie, Cumhuvba&kanıaın yetkilen ve Başbakanın dışardan atanması ve a/lı konuldrında «BelH bir sisfem ıçinde ve tutarlı degil. ilk tlöaemdc sorun cıkarmaya müsaıt bır dü/enleme gibi görunuyor • dedı fpmel tvklar rlusunce o/gurlıısnı vc basın <vgurlugune getınlen sınırlamalan. gereksiz ve yararsız» bulan ve «Türkiye bu sınırlamaların Herisino geçti» dıyen Erdem, daha &onra s,unları soyİPtlı «'lasarı. çoKunluk partisüıin destegi ılo seçılebilecek bir Cutnhurbaşkanı tanımlıyor Siyasi îktidar sahibinin: denetleme ve dusürmo yolu be lirsı<î olarak, en a/ bir. ba7en ılu kez penpl seçım yapılan uzun bir sürede iktıdarda kalmasının neler yaratabilocegini düşunmeliyiz, l'oplumun yönetimıne katılmak veya talıp olmak siyaset yapmaktır. Bunun örgutü de, bangi ısim • e biçimde olursa v olsun, sıya.si parti ışlevidır İ HusameUin C'indoruk: «havın Alclıkaçtı ve Komisyon, milleti ve siyaseti gö/ardı etmişlerdir.» Hiisamettin Cindoruk I I Taslak, işvererrlerin dısında desteksiz Soru Bu taslaktakv hukumlerle sıyasal partiler TARHAN ERDEM gerçekten demokrasının vazgeçılmez unsuruolabı lecek mı 9 örnegm. sol partiler demokratık yetpazedekı yerlenm alabılecekler mı? Yanıts Genel, tek dereceli ve zorlamasız seçimler var&a her fikir akımı kendi ölçüsünde etkilidir \ e parti ya da bir partinin içinde kanat olarak yerini alır. Soı u Bu tastagın gelıştınlmesı ve duzeltılmesını gerekn gordugunuz başka yonJeri var mı? Taslagın benımsedıgmız yonlen va özetle maddelerıYanıb Bir sistem geliştirip, tasanyı o sistem içîne almayı gerekli görüyorum. Doğrular ve yanlışlann tumünü ele almak içîn daha çnk yere ve yeıkıye ihtiyaç var. btınbui II eskı Başkanı avukat Hüsamettin Cindoruk, Anayasa tasarısına ıl:?km goruşlenm arıklrrken, «Taslak işverenlerin dışında desteksiz kdlmıştır» dedı Avukat Cindoruk Anayasa tasansını 'joyle eleştırdı «Anayasa, bır sijaset olayıdır Hııkukla siya,set arasındaki ilıskilprı An.ıyasalar düzenler. Sayın Aldıkartı'mn bır hukuK bilpcini olmas>ı yeterh olamaz Sayın Aldıkartı ve Komisyon. mılloti ve siyaseti Siozardı etmi'Şİerdir. 60 yıllık Anayasa gelpneklerimiz. dpvİPt tecrubelerimı? bu taslak ha/ırlanırken dıkkate alınmamı^tır lşverenlcrin dtşında destekMz kalmıştır. Bu Anayasayı denıokrasiye geçiş takvimınin bîr merhales.i sayabiliriz Millet fprtlcrinin uzlasabüecegi bir Anayasa metni icin. geletck gunlerde. demokratik /eminlerde buluşmak ümidimi saklı tutmaktayım. Bu taslaua karsı göstenlen direnc liırk milletinin demokratik rejime baalılı^ını vp siiahlı kuvM'tlerimi/in hos ıniı<uiuı ıl.ıd ı lıı ı l.lcıi'i • Ekrem Ozdeıı Anayasa Mahkemesifne e! sürülmemeli stanbul eskı Senatoru Av. Ekrem Ozden. tasarının •bıihass>a kazamlımş haldaıı yok edicı hükünuer tasıdıgmı, 19S1 Anayasasmm bütun felaketlenn nede nl olmadığını soyledı. Ozden, tasannm «tadll edilecek ve>a kaklınlacak» onemü baz» ınaddelerlnı şOyle sıra laör • Aııayasa Mahkemesı üyeleri Cumhurbaşkam taraftndan değıl, Yargıtay ve Danıştay Genel KunUlan talafından &eçılmelidır, # Anayasa değışıkligme daır yasaya kesınlıKle Ana, yasa Mahkemesi el sürmemelidir. 182'nci maddemn 2 ve 3'ncü fıkralan kaldırılmalıdır. • Anayasa Mahkerossıne seçüen tıyelenn Ünıversıtedekı görevlerim silrdürecekterme dalr lRl.'ncı madde kaldırılmalıdır. # Yargıtay üyeleruun, HalctmJer ve Savcılar Viıksek Kurulunca seçilmelen garlye dönüş mahiyetındedır. Bu uyelerln seçımi Yargıtav Müşterek Genel Kurulunca yapümaüdır. 9 Cumhurbaşkanmın Meclıs drşından seçılmesıne müsaıt olan 110'ncu maddemn tamamen kaldırılması yerınde olur. Cunku, Başkanlıfe rejiminln bır sonucu olan bu taız, başka maddelerle çelışki tıalinaedır 9 Devlet Danışnıa Kurııluna lüzum yoktıu. Ksasen fonkslyonu onemlı değıldıı. Gerekçesınden de bır mana çıkannak mumkün olamamıştır. • Başbakanırı Meclıs dışından atanması yanlıştır. # Ba?J kosullarda TBMM'nin CumhUTbaşkanı ta^a fından secımınm j^nîlenmesinı isteyebileceğine öa1r 1^2. madde çok tehlıkelıdır. Bunun üzerinde çok düştJnmek gereldr. (Egemenlık kayıtsız ve şartsız milletlndır) denildikten sonra. onun vekülerini bır kışı kim olursa olsun ortadan kaldıramaz. Başa gelenlenn hepsinin aynı karakter ve aym vasıflarla birbirıne beraeyen m sanlar olacağı düsunulemez. Yasayı, bugün idarenin başınriataiere çoıe dcŞ1, vsınn seçimle gelecek klmseletr prorp vazırak \p OumlTiırbnskaTiımn retkilerinı bu açv dan de|erlendırmek ^rekHgini hıç unutmamak \?nm dır. Ferda Güley Çekirdek değer devlete geciyor 1961 tturucusu meclte iiyesi, Or du eskı mıletvekılı ve ulaştııma eskı bakanlanndan Ferda Guley, «1982 Anayasa Taşlaçın da cekirtlek deeer. türk nısaııından alınıp. tşlemosi ve isletilmesi olanak dıçı, sistemsiz bir >old<ın insan'ın bir/at kendisfne kar«ı korunma«ı çerekrn devlete geçlrnmek istenmek tedir.» Yenı anayasa taslagı ıle lîgıl! gorüşlerım açıklavan Ferda Guley. şunları sovledı saM, «ınsan»ı i'ekirdek değer. en bıivük deger kdbul eden bir felsefenin i>rüııüdiır. Voııi \navasa ta«laş;ında tekinlpk değeı. en bımık tlejer «Türk insanı»ndan alıtup. Işlemesi \e f«>Ietîlme!!İ olanak t M sistpmsiz bir voldan U <Uevletı>p geçlrilmek ıstenmek tedir. Valnız 1961 Anavasasına değil. tüm çağdaş anavasalara egemen olan ortak felsefeye sırti driniik nlan bu taslalc «dev letn devînce de Cutnhurbafkanım anlamaktadtr. Yasaması iU. vürütmesi ve varsnsi ile bu noktava b!r sKtenı Jercihi \<t paraU mı sclmi'Ştîr? Ha>ır, ta*laçm egemen olan slstemi sîsOsman Kııksal: «15u ta>aıı Tıırk ınılletmin ve Turk Ordusunun dusunce va^amından çıkaıılmalıdır.» J Osman Köksal I Bu tasarı yakılmalı, I külieri yok edilmeli skı Mıllı Bırlık Komıtesı uvesı Osmaıı Köksal, «1961 Anayasabi Ataturk ükelerme, çagın koşullarma ve Turk toplumunun yapısına uys;undur« dedı «1961 Aririyasasının bazı sıya.sal partiler tarahndan kasıtlı olarak uygulanmadısı ıcın Tuıkıyenın 12 Eylul ortamına ıtıldıcanı sovleven Kokbal Sfimları soylcdı «Anayasalar toplumu daha ılerı götürecek biçimdp degiştirilebilirler. Ancak. 1982 Aldıkaçtı tasarıst Türk toplumunu çok gerilere götürecek, otoriter bir rejim doguracak ve Atatürk ilkelerini yozlaştıracak biçimde hazırlanmıştoT. Bu tasan ne Tur'< milletine ve ne de Türk ordusuna yakışır. Bu tasarı Türk milletinîn ve Türk ordusunun düşflnce yasammdan cıkarılraalıdır Yakılmalı «e küllpri çok derinlere gömulmelidir. 7ira. Türk ordusu vönefınıinde bu tur bir Anayasa tasanst ortava konması îcte ve dışta orduyu utandıracak \e u/ecektiı.» E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog