Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 10 SPOR 19 AĞUSTOS 1982 Sen de sersın hoca... Hıncaİ ULUC Ga!atas&:ay'ın bu vıî Eeşıkta^lılar, koltulüanna ranat^a cturup stgaralanm keyuie teLendirebilırlcr. Mılıç, o iüdıasız, o ımkansısn yaratma nayallen peyınde olmayan, o elmdokını cn pratıfc şekılcîe degerlendumeyı bıien o akıhı Mı'ıç. gene tas gıbı bır takım buıecek bu yil sahaya. pıe^ (ieympe pıes joıyor, karsı tükıınm o; 'munu bır anda kılıtlıjor. Yum ceymce yuruyor, raî"p defansı allak bullafe edıyor. Ya GalBtasarav' Sojleyelım. SanKtrrr.ızılı faraitar'ar, h r «ezonu cnha fıtık olarsk jr«">ırrif>JÖ hazırlarsınlsr.. Bu kluburı kısınetınde \a7.11 galıhyor, kısi 7amanda zıvanadsn cıkıyor. Bun Mustafa. üe BUlent'i oyunda tutarken. Seydıç ve Kfloğlu'nu oyuncUua çıkarana, «futboldan arüamıyor» deme?îer, «bu takırnı «Jaha se/onun bajında yıkmakla mı görtnli?» cüje soranaı. Bulmuşsunuz olmayan bır başKaa, olmayan bır yo netun jjurulu, oynuyorfrjnuz koca takımla b.ibanızm çiftlıgı giDi. Ama Başkam, yonetıcisı yok dıyc, Galatasara>'ı sahıpsız sanrnayıu. Taraftar gurieyir.ee, kımlerin n^sıl gıitığınl bılıvorıu. Bu ksfayla a:der, ba ıU3k adaınlarlsı îutnol ovniTna hayaHpnnı sjrdurürsen, sen cle gıdcrsin Oz kan Hoca. Co.skurı <nb\ Ta r.er g.o<, Fcthı gıbı, Bırch gıbî. Cuceler uikesınde Gulhver olmayı bırak, devierden kuıulu bır takıtvan beyri ol. Bu kala ve bu takımla Turk futbolunun yıllardır elde ettıgı fek kurra şansını da harcar. FJnlandıva'nın o ga r"? takımma aa elen^rsın. O zar.ıan &aaece Oaıntat>:ıray aegıl. yıllardi' tur atlamajo hasret Tuık futbolur.A da olur olan , bı T5YD Turnuvast golsüz başladı Galatasaray ve Beşiktaş îlk kupa maçında yenîşemedi Hakemler: özer Kızıltan <5), Salih Yazıcı <6), Yüksel Okçuoğlu (6) Beşiktaş: Baslm (8) Samet (6), B. Haluk (6). M. Ekşl C6). Kadir (6) Ziya (8), Rıza (6), Fikret (7) Necdet (5>, Bora (5). Feyyaz (5). G. Saray: Eser (6) Raşit (.5). A. Çoban (8), Fatih '7). Sefer (3) Mustafa (6), Adnan f7>. Ahmet (6) ~ Beydiç (6), Sinan (4), Bülent (5). Gençler: Beşiktaş G. Saray: "•n ilk yanda dlkkati, çektiler. 11. dakikada Bulem'iıı pa sını cezaalanı içınde yaka layan Adnan'ın attıgı seit feut, B. Haiuk'tan dondu. 14. dakikada Galatasaıaylı Sinan, soldan guzei hare ketierle rakıplenru geçü. Cezaalanına gıren Sinan da ha sonra Seydıç'e bır pas verdı. Seydıç bu topun us tunden atlay!nt.a bsr anda Adnan kalecı Rasım'le kar ijî karşıya kaJdı. Adnan'ın vyruşunu Rasıtn kornerîe onledı. 44. dakikada Bulent'in yap tıgı ortaya Sinan'ın sert vııruşuna kalecı Raaım yme gol izni vermedi. İlk yan 0 0 kapandı. Karşılaşma oncesi Yapı ve Kredi Bankası Genel Murıi Haiıt Soydan. geçen sezon 11 altm adam seçilen ftttbolculardan bugünkâ td rene katılabilen Sakaryar spor'dan Fuat, Adenaspor" dan Mustafa Galataaaray'dan Fatıh. Fenerbahça'den Selçuk, Beşiktaş'tan Samet, Ziya, Rıza, Boluspor'dan Rıd van, Gaziantepspor'dan K. Huseym'e buket ve madal ya verdı. îkınci yanya Beşiktaç Fey yaz'm yerine Sman'ı Galatasaray Abmet Keîoğlu'nurt yerine Tank'ı alarak başladılar. Beşiktaş, ilk ya nmn aksıno, bu yctnytt, çok hızlj bır tempoda başladı. 47. dalîikada Necdet'in 23 m&treden vorduğu iıarıka iut, direkten döndu. Sıyalı Beyazhîar, 49. dakikada Bora 52. dakikada ise Ziya Jİe iki mutlak gol kaçırdılar. Karşılasma. daha aonra •sraflar alandan gol atamatian aynldılar. BÜRAMÎİ Eder'in sutiarı saatte ] 76 km hız yapıyor ama.. îspanya'daki Dünya Ku pası sırasmda Brezilyah kanat adamı Eder'ın Çek tıgl frikiklermde topun 176 kilometre hız kaycîet tlğı. özcl bır araç yardımıyla saptanmıştı. Oysa, bu konuda daha once va pılan deneraelerde Almai Bonhofun 140 kilorDötrenin ustüne cıkama dıh bilirdyordu Futboldaki demir şuthı futbolcular yarışır da. diğer sporlardakiler boş durur mu hiç? Geçenlerde Avusturya'da duzenlenen Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampıyonasmda küçük kauçuk topun. 170 küometre 700 metre hı/a erıştigı görüldü. Şampıyon oîan îsveçli Waldner'm •raruşlarında ısa fop saatte 167 kilometre hıza ulaştı. Bundan 30 vıl kadar once A^aıstralyah Davıs Kupası oyuncularından «nlü Sedgman'm smaçlannm 230 ldlometrevi bulduğu büinıyordu. Şımdi daha has sas araçlarla Borg, Mc Enroe gıbi kortlann yıldızlannın vole ve smaçJarı ölçülecek. Kısaca Brezilyah frikıkçl Eder'in rekorunun çok gerilerde kalacagına kuçku yok asla. 0 Rahibenîn fendi, erkekleri yendi ttalya'nm Verona kentinin F. C. Riminus genç ler takımmı çalıştıran Gabnella Mınucchi'yi kentte tanunayan spor sever yok gibi. Gabnella bır rahibe. fakat ününü futbola, daha doğrusu ba çanh çalıştıncılığına borçltı. Çünkü, onun çalıştırdığı takım başandan başarıya koşuyor Ve rona Bölgesi Gençler Liginde. 1981'de hgde uçun cü olan Rahibe Gabrıella'nm takımı F C. Riminus, 1982'de tüm rakıplerini geride bırakarak şamplyon oldu. Ne ılgmç tır kı Gabriella, ancak 30'undan sonra futboli ligı duymaga basiamış ve basarıl] bır cal'^tıncı oluşunu futbol kıtaplanna borçlu. I^vent DONDURAN Mevsırnin 3İk kalabalık izleyicı kıtlesının yer aldığı BeşıJ;taş Galatasaray karşılaşmasmda, her ikı talcım Ca gayretli ve çab% kandı. îzleyenlere zaman zaman başarıh bır futboî sergıledıier. Karşılaşma öncesı orta hakem Özer Kı zıltan rlFA'nın kalecılerla En ıyı%ı, pn ÖJCI'IKI gs ilgılî dört adı uygulama«nnı kaptanlar Rasım ve Eser'e açıklatiı ve uvgularm.sım yapfırch îlk yan bo vunca her iki lıaleci de ye nı kurala uyum gösterdıIsr. Beşiktaş'ta Ffkret oîumlu pasîarı ve şutlanyla, Rıza ve Ziya ise çalışkanlığı ile, Galatasaray'da ise Adnan ve Seydıç iyi oyunlarıyla HAZIRÜK MAÇINDA Kocaeli F.Bahçe o 0 Stadı îsmet Paşa Hakemler: Gahp Okay (5), Sebahattm Gokkaya (3), Cengız Kahraman (5). Kocaellspon Erhan (S) (Mujdat 5) ~ K. Erhan (33, Kayhan (4). Mahir f3), Kamd (5) Turgay (6), Erhan (41, (Yaşar 6). Mustafa (4) Mahmut (ö), Ibnç (6), B. Murat (4'. Fenerbahçeı Yaşar (6) Erdoğan (o), Onur (4), Cem (6J, Sedat (4) Mehmet (4), özcan (4), Oamaa (4) Arif (5), (Müjdat 4), Begoveç (4). Mustafa (5). Adnan Esen Adnan DINÇER Spor yazarla;: turnuvasıtjm ıi.: '«usılü&maMncla ('* fit&iuır Inoru Slaaı'm la ze ıun«!l;."ld doîduraıufc ve dnünrnzde'ki lıgde yenueıl ] ı'.p Ukımiaıının neler yapabüecegım gormek i'rtemışler. Futbol umuz adma lazia değışıklik yok ama ba7i yem yonelmeler gbze çarpmakta. Ozelhkle sahada daha çok gençıer lıguıın uıunleri dıreksiyon basmda. Oyunda daha çok topla buluşan Beşıktaş, anoak, karşı ataklarla daha net gol pozisyonuna gıren Galatasaray'dı. Özellıkls Beşıktaş'rn ikl yıj önce bedavadan kaçırdığı ve tavsıyeme karç>ın profesyonel kadroya almadıgı Adnan Esen'ın her hali ile sankırmızıh takmıa yararlı olacağı açıkça grdrüldü. Adnan'm şansızhğı, Rasim'ln lormu ile karşılaşması oldu ve üç tane golden blrini eski takımma atamadı. Ahmet Keloğlu'nun kötü gunünde olması ve Hosiç'in deı xlk yanda oyunda otmayısı, sankınruzılı takım ıçm önemli eksıkler olarak guze çarptı. Sovvetler'm dünya spo runa armağnn ettjği ikt »ialü Olga da, cımnastik çi. O!ga Korbut. eski Olimpiyat %e Dünya şam* piyonlanndanrh asunetnkbar'daki «Ölttm salt»sn»yla unlüydü. Olga Korbut evlenıo, çoluk ço ciiğa kanştı. Kimdi onun vennî bır ba^ka Olga a! d) Olga Birerova 13,5 ys sındaki Olga Bıçerovrt Moskova'rig, dCuenlenen Dunya Şampıyonasmda tum rakiplerıni gerıda bı rakarak şamnıvon oldu. Ortaukul bıancı smıfa piden vo dersİPrden en çnk kimyayj seven genç cımnastikçi daha şimdıden Los Angfeles Oiirapî yatlan'nın i numaraîı favorısi kabui edilmekte. Fakat Oiga Bjçerova'nıa iki kaygisı var. Bunlardan bın sıkı çahşnia tern posu nedeniyle dersler nıtı fikSdma'!, diğert de kilodur tabıı 13 5 vaşmdakı Bıcerova haftanın beg gununde oğle ve akşam veraeklenni bır parca kızamiış ekmek VB vo^urtia geçıştıriyor. Ewet Olga. «Üne kavB^mak ve başan için feda fcârîık gerek» en faeiirfiin ornegj. 0 Biçerova'nın vazgecilmez yerneği: yoğurt • Sahtekâr Tommy Lawton 9 Yürümeyle yüzmeyî karıştırmış Karşılıksız çek vermek ten tutukianan ve iki yü hükum giyen îngilız futbolunun ünlü yıldîzlannöan Tommy Lawton'ım halme üzuien bir şırketin sahibi, onu kefaletin fierbest bıraktıraığı gıbi fırmasmda da ış verdı. Şükran borcunu ödemek icm canla başla çahşan eski yıldız şımdi nvm şirkette müdur yardımrılarından biri oldu. Lionard Asward admda 31 yaşındaki Amenkah bır pos>tact. yuzmeyi cok sevdtginı ve tngıltere'den Fransa'ya Manş's geçeceğıni iddıa etmış. Arkada^lan, «Sen postacısm jrurümeyi bilirsia ama yürümeyie yuzmeyi kanştırıyorsun galiba» demışler. Bakahra posîaci yuzmeyi de yürumek kadar becsrebilecek mi? # Bearzct, köşeyi döndü îspanya'dakî Dünya Kupasmda îtalya'ya gorkemli bır zafer kazandıran «Gökmavili Takım»Jn Teknik Yonetmeni En so Bearzot'a îtaîya Futbol Federasyonu 500 mılyon hret (yaklaşık 80 mılyon lıra) ba§an primi verdi Şımdi yıne aynı Bearzof a îtalya Devlet Başkanı Pertinı'nın talnnaa üzert ne Venedüt'de şahane frr vüîa armağan edıldi. Kıfiacass Bearzot kögeyı iyi ce döndu. Ahmet KURT bildiriyo? İZMİT Kö«a«lnpop«ll« Feuerbahçe'nin İ^tnit'tein hazırük karşılaşmaları zevk siz ve kahtesıa geçtl. GOL İOK Mevsinıln İlk knp» maçındaıı blr or taal^ıı sava^ımı. : Ali ALAKtJvŞ) Geneîlıkle Penerbahçe ya ri alanmda geçen kargılaşmanın ilk yansmda, SarıLacıvertlıîer çok sayıda pas hatat,ı yaparken, oyun üstün lüğü de evsahıbi takıma geç nıış oldu. Fakat, yeşil slyah îı ekip, bol gol pozisyonlanna girmesine karşın, topu bır türlu kaleye gondereıuedl Ovuna hızü başîayan Kocaelıspor. ö. dakıkada Orhan, daha sonra da Mustafa'mn ayağmdan, elverişll po^isyon) araan yararlana madı. îlk yarmın tek tehlikeli atağmı, Fenerbahçe 15. dPkl'cada gehştirdi. Mustaf j'nın onüne düşürdügii topu, Cegovıç cezaala,nı dışjn ciau şutladı Kaleci Erhan, topu 'i harnlede onleyebildi Ilcıncı yarıda Fenerbahçc rakibme oranla daha etkjll eonmdü Son aaklkalarda ise Kocaehspor'un at^kları gol getirmeyınce, karşılaşma golsü? sonuçlandı. ) Tokatb: «Hakem futbolumuzda adaleti temsil eden kişidir. Bu müesseseyi lertemiz bir hale getirmeye kararlıyız» dcdi Spor Senrisi Beden Ter biyesi Genel Müdürü Yucel Ssçkiner ulusal takunlarm Almanya'da yaptıkları kamp ve maçlarla ilgili olarak soruşturma açıl dığmı açıkladı. Yücel Seçkiner Cumhuriyet'te yayınlanan «Alamanyacılardan hesap sorulmahdır» başlıklı yorum üzerine Genel Müdür Seckiner, Almanya gezisi icin sorusfurma actırdı • • • konuya eğıldi&ini belirterpk şıınlan soyledi: «Yönetim anlayışımız her konunun açıklıkla ortaya getirilmesi ve tartışılmasıdır. Basında çıkan son Almanya seyahati ile ilgili elestiriler tizerine bu konuda spor kamuoytı na bir açıklık pe^irmpk için sonışturma açtirdım. Almanya seyahatinin tiim de (soruşturma Güreste tamam mu devam mı? Ruhsan SEKMEN Ata sporumuz gureş. Dunya Şampiyonasında bır kez daha mlnderin aıfnda kaldı. Bu haftakı sonişturmanızın konusi] ?:u.es Gı.ıeşıiDizln durumu ne artık gureşteu ömıdlmızı keselim mi? Bu konuda toplumumuzun çeşitli kesimlsrinden kısıîerle konustuk. GOregt«ki durumumuzu nasıl değerîendiriyorsnnuz? • Nurf Ahmet KöseoftJu (Spor Akademisl ftüreş öğretim çörevüsi) Urun zanıandir düşünüîen gureşte temele yöneHk çalışmalann yavaslattlması, temel eğitim prog ramtnın yurt düzeyine ya yildığı ve pilot bölj?e oîarak belirİ8nen yerlerden olumlu sonuç ahnd»&ı raman Turk guresi kurtulur. Bence yop'îmak istenilen şeyler döşöncede kaldı^ı sürece başansız oluruz. • Hamdi Sancakb (UIusaJ Güreşçi) Bence Türk pureşi uzun bir ?aman daha toparlanarnez. Güreşte Istenilen yer» ge Isbîîtnemiz İcin tameî eğıtım prorframlarına dort e!!e sarılmalıyız. En oasıt soruaJar bile «üre*ımızi bir adım daha geri goturroektedir. • Mehmet Ekmekçi (Doktor . Psikiyatnst) Ata sporu gureşın böyle elın! şakaftina koyup «eç mııj 7arrandaki başanları ile övünmesi çok üzucu bir olay. Yurt. dışmda Turkiyo ve spor denildigrinde yabancıiann ilk sö zü, »Türklerta başanîı gflrescUerl vardır» oluyor. Bu da ffureşın Türk ulusu içln önemini göste rir. Bir an önce ele alınmalı Ve soînut yardımlar yapılmalıdır. • Vural Sözer (Mîzah yazan) Hiçbir şeyde başanlı olamadığımız !çîn, bunda da ba^anli olamıyoruz. • ATi Povrazo^lu (Tiyatrocıı) Hangi spor dalmda başanlıvız k!. onda da olalım. Bence güreşimiz battı. • Romalı Perihan (3ar krcı) Türk göreşi Wmeye mahkum bir spor dalı görfmfimOndedîr Bence Türt erkeğinin vsr îiğmj gösteren ve 6zflnd e kazanıri9»r ysteîi bo spor dal; 'rkjmıycten s<Jınmek üzere. Eskıden Turk erkekleri gureşe dort elle sanbr *'e severlerdı. Artık sevjçı ve ilg! de kalmadı. • Kazım Gedik (Doktor) Gure% caırnastnda bırbınmızle usrraşma^tan fırsat julamıyoruz ki, Türk güreşınm 1lerlemesi ıçm bır şeyler yapalım • Yaşar Kcmaî (Yazar) Güreşte. h<ma «eoelde sporumuzda ger! kalmamızın nedeni gıda düzenimizdeki değişikIıktlr. Yaşartar, Celal'ler, Atlı'Jann yetlstipi dönemde Türkiye'deki be^lenmo düs^ni buşrönkö enbl degildi. Mutfalpmıza ve Olkemızin en uzak köşesine bugun vita gibî, îans Î?Ibi kepek ekme^i g^'bt bes leyici olmaktan azaît ürünler girdi Avnca spor. Türk topîtımunda vasamımızın bîr parçası idi KöyleTÎe köy dü&ünierinde göre? yapıhrdı. Bu gelenek dQ bttgün yok oldu. Bnnce güreşte gen kaîmîşlı^ımızın en büyük nedenlerî bun taylannı uucu basın yolu ile Kanıuojuna açıklayacağu.» l'i^bol Fedorasyonu Başkanı Yümaz rokatü nın Merkez Hakem Komıtesı üe ilgılî olarak yaptıöı basm toplantısında Ankarah hakemlerın bır bolumunün oluştıırduklan Hakem Derna gı üe ılgüi ıthamlantıa kar5)i Sabahattin Ladıklı yanıt vererck Yılmaz Tokatlı'yı ıspata davet euı. Vılmaz lokaılı bu konudakı dujuncelenn; soran Cumhunyet muhabırine % u yaıntı verdf: «Sabahattin La dikli önce bu olaylarla ilgisi olmadığını ispat edebilir Okçuluk Şampiyonunun ödülü: Bir haffaîık tatil k, dunyanni an eski sporlarırvian bın. Fakat bu ^ooru geiıştırmek .ı;m bir cok ulkede sarf'edılen cabalar hep sonuçsuz ka'aı gunumuze dek Fransızlar bunıın üzerınö. okçulukta şaropıyonluk kazanan sporculara çeşıtlı oduiler dağıtmaga başladılar Bu ödüilerden biri de. şampıyon olan okçunun denizde bır hafta tatıi yapmast Bu kararın aunmasmdaD sonra Fransa'daki okçuların sayısında 100de 70'lik bir artış kaydedildiği hayretler içinde görüldü, Gerçekten, ügmç bır buluş. Tokatl] aynca «Haketnlik müessesosi futbolumuzun en önemli odak noktaiaruıdan biriNitlır Hiç bir jekilde itham aitında kalmaması gerekır. Bu nıüeiseseyı tertemlz bir hale getirmeye kararlıyız. Çünkü hakem futbolumuzda adaleti temsil ecien kişidir.» sz hakemsiniz # Diktatör çatıstırscının böylesi Horst Köppel, Aîmanya'nm en otoriter ve dik tatör çalıştıncısı olarak tanınıyor. Bielefeld takımmın başında bıılunan Horst Köppel. 1982 83 seîonıı ıçın takımına Kara Ormanlarda kamp yaptırmakta. Kampta günluk çahşma sabah sa at 08.30'da sabah cımnas tiği ile başhyor ve çahşma akşâm saat 18.30'a dek surüyor. Öğle yeme gi ve uyku içın öğrencilerıne 3 saathk bir izin veren diktatör çahştına, yapmacıktan hasta gö rünenlere yüzde elli daha fazla çahşma dozu uy guladığı gibi, bunlara pa ra cezası da veriyor. Futbolcular bir askeri rejime tabU. Her futbolcu günde iki kez yanm bar dak bira içebiliyor. Bunun fazlasım içmeğe yel tenenler her yanm bardak için 1500 mark (yak îaşık olarak 120 bin IIra) ceza olarak ödüyor. Na dersiniz, Köppel tlpmde bir kaç antrenöru futbol takımlanmıza angaie etsek SORU Bîr çtft vnırug yapüacaîttır. Bir futboJcu topun üzerine basıyor. diŞrerı c« vu t< ruşu yapıyor. top kaleyp sl Tiyor. Go) geçerll mîrtit ve çerli deeıl^f ^edeti geçerii deglldir' Ste hakem olsanız verırsınizî nasıJ Salih Bora katnptan oyrıfdı KAYSERl Polonya'nin Katoviçe kentınde yapılacak Dunya GreLoRomen Gureş Şampıyonası ıçin Rayserı'de açılan hazırlık kampına katılmEyan gureşçi kalmadi Sahh Bora aılevi nedenlerle yetkılılere kampı terk etmek zorunda oldugunu behrtti 12 ağustosta actldıgı duyuruîan kampa öncekl akşam gelen Muzaffer Aydın ve Serbat Karadağ'dan son ra dan &abdh da Celal Ta§kıran ve Lütfi Yılmaz katıidılar. Kamp kadrosunda antrenor MüzaJıir SUle ve Mehmet Uysal'dan başka şu göreşciler bulunuyon 48 kilo: Salih Bora. Muzaffer Aydın. 52 kilo: Erol Kemah, 57 kilo: Serhat Karadağ, Mehmet Özsoy, 62 kiloFehmi Akyüdız, 68 kılot Sü mer Koçak. Esat Metin, 74 kıîo: Celal Taşkırte ve Lufcü Yılmaz, # Buııîar ne yapıyor? <5nce bu adamlann ne yaptığını değil kim oJduklarını belırtehm. Sağdaki Federal Almanya ftıtbol takımmm tek seçicisi. teknik direktörü kurmay başkanı kisacası her şeyi olan Jupp DenvaJL Diğeri de golcü santrfor Fıscher. Biliyorsunuz Federal Almanya 1Ö62 tspanyasında finali îtalya ile oynadı ve kaybetti. Kazanan ve Dünya ^•.ampjyonu oian îtalyan'iar ıse gunlerce, haftalarca bayram ettiler, sonra da gıdip bir plak dolduıdular. «En büyük İtalya» adı altında. Grubun solisti ise gol krah ve 1982'nin yıldızı Paolo Rossi ıdi. Satıg rekorlan kıran «En Büyük İta!ya> adîı plagm gelirlerinuı yansını Itaiyan futbolcular alacaklar. Biz gelelim yukarıdaki fotoğrafa. Kupayı kaybeden Alman'lann plak yapacak halleri yok. Ancak akılh bır Alman başlanna geleceği düşunmüş olacak kı daha Kupa başlamadan plagı doldurtmuş. Işte yukandaki adamlar ne yapıyorlano yanıtı şu; Dlak dolduruyorlar. YANIT ERTUĞRUL DtLEK Goi geçerll değîldır, çünkö topun ilk vuruşta çevresi et tafmda btr ker dönmesi ge rekir. Vuruş avut olarak; değerlendiriiir ve kale vurugu ile başlamr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog