Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

ÇAÖDAŞ YAYINLARI Ben Atatürkçü Degilim NADİR NADİ EDEBİ» 200 ÜRA *mm Adresi: Türhocağı Cdd. 997*1 CAĞALOĞia M İSTANBÜL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20849 Kurucnsu: Ymıtıs NADÎ CAĞDAŞ YAYTNLARI Bobam Nurullah Ataç MERAL TOLLUOĞLU EDERÎ 100 TL. tsteme Adresl: TürkocaÇı Cad. 39/41 CAÖALOĞLU tSTANBUL 20 TL. 19 Ağustos 1982 Perşembe fc madde Komisyona geri verildi lumhuriyetin değiştirilemeyeceği hükmü tasarıya ilave edildi PM r den izlenimler: Tam 9.5 saatte .5 madde geçebildi... Betül UNCULAR ANKARA Danışma Meclisı. Anayasa Tasansının maddelerini sesslz sedasız görüşmeye başlaiı. Maddelerden önce «Hürriyet mi olsun? Ozjşrürlük mü olsun?» diye dil tartışması yapıldı... îbrahım Göktepe va 51 arkadaşınm «Ozgurlük» perine Hürriyet kelimesinin kullanılmasını öneren îmergesi ele alındı. Önergede «Namık Kemal'ierttt. Mustafa Kemal'lerln dilinde hflrriyetin milH Dir terennüm halinde» olduğu belirtılerek, tasandaki özSürlük sözcüklerlnin de£iş.tırilmesi İstendi. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı da Snergeye katıldığmı açıkladı. Önerge aleyhinde söz alan Ozer GOrbOz, halkımızm özgürlük sözcüğünü kullanmaya başladığını, çocuklanna dahl bu ismi verdigini hatırlattı. Gürbüz. Krndimizi zorlamayalım. Gelin Anayasamıza özgürlük sözcfiğflnü çok görmeyeiim. Bo hallyle Anayaeamızı koruyalım» dedi. Ögrendlerinin karşısmda bürriyet dedigi zaman yadırgandığmı görmedi£1ni belırten ErtuğruJ (Arkası SB. 11. Sfl. ^ d?) Danısma Meclisi'nde dün Anayasa tasarısının dört maddesi daha kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisınm dünkü toplantısında Anayasa tasarısının 7 maddesi daha gorüşüidü. Bunlardan 4 maddesi kabıü edilirken, tiç madde yeniden düzenlenmek iızere önergelerle birlıkte komisyona gerl verildi. Bu arada «Devlet sekllnin Cumhuriyet olduğu hakkmdaki anayasa hfilanünün değiştirilemeyeceğine» ılişkin bır madde tasanya eklendi. Danışma Meclisi dün 0.00'da toplandı. 4. maddenin görüştilmesıne geçilmeden önce RahmJ Karahasanoğlu ve Ahdullah Pulat Udzübüyük'ün Dıvan'a verdiklen bır yazı ofcundu. Vazıda Karahasanoğlu ve GözübUyük, 16 ağustos gunli yapılan oylamaya saat 20 00'de Soguk Büte'de yedıkleri yiyeceklerden dolayı rahatsız olduklan ıçin katılamadıklarını belirttiler. Ya nda Karahasanoğlu ve Gözübü yük oylannın kabul yönünde BİR İDDİA: Şener Akyol, Murat Bayrak'ın damsmanı ANKARA. (Cumhuriyet Bü rosu) Yol Iş Federasyonu Başkanı Muzaffer Saraç. Danışma Meclısı Anayasa Komisyonu sözcüsü Prof. Şener Akyol'un Sancak Tül Fabrikası sahibi Murat Bay rak'ın danısmanı olduğunu 1leri sürdü Muzaffer Saraç, «Danısma Meclisi'nde eleştirileri yanıtlayan Anayasa Komisyonu sözcüsü Şener Akyol'un sendikal hakları tümüyle ortadan kaldıran taslağı savunması ve sendikalara hücum ptmesi şaşırtıcı de(Arkası Sa. 9, Sti. 5'de> oldugunu bildırdıler. 4. maddenin gdrüşülmesıne geçilmeden önce, Muhsln /ekaı Bayer'in görüşme usulüne ıüşkin verdıgi önerge okuııdu Tartışmalardan sonra kabul e dılen önergeye göre. madde go rüşülmeden üzerınde venıeoelc finergeler görüşülecek Önerge aynca önerge verıp Genel Ku rul'da bulunmayan uyelenn önergelerimn görüsülmesinı de ıçeriyor. Daha sonra Baskanvekılı Isümyell, 4. maddenin görüşuimesine başlanacağını bildııdl Devletın amaç ve görevlen bas lığını taşıyan 4. madde şöyle: «Devletin templ amacı ve görevi Türk mllletinln bojhmsı/lı ğını ve bütünlüğünü. üikenln bölünmeTİieini. Cumhurtyeti ve demokrasiyl korumak, kişilerin ve toplumun mntluluk ve huzurunu sağlamaktır. Devlet, kişinin temel hak ve Bzgürlttklerini hukıık devletl ve adalet Ukeleri ile bağriaşamayacak surette sınırlayan siyasal ekonomlk ve sosyaı engellerl kaldırcnaya, insanın maödi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartlan sağ lamaya çalışır.» 4. madde okunduktan sonra, Başkanvekili. maddeye illşkin 13 önerge bulunduğunu, bunlar dan ikisinin maddenin tamanunm değişmesi, 3'ünün bırınci fıkrasmın değişmesi. 4'üntin ikinci fıkrasımn değismesı ve (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) KAFAOGLU. VEHBİ KOÇLA Maliye Balcanı Adnan Başer Kafaoğlu, toplantı isteğinin işadamlarından geldiğini söyledi. Toplantıya Merkez Bankası'ndan kimse katümadi) Sabanci: Bütün suç Kastellide mi acaba? Kafaoğlu, işadamları ve sanayicilerle görüştü • Toplantıyı, Kafaoğlu'na göre isadamlan, isadamlarına göre Maliye Bakanı istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, istıkrar programı çerçevesinde hazırlanan «önlemler paketl» hakkında hü kümetin göruşUnü bildirmek ve ış çevreleıinin ıstemlerın) dmlemek Uzere dün Mprkez Bankasmda bir zirve toplantısı düzenledi Mahve Bakanı, Dordüncıl Bes Yılhk Kalkmma Plam 19R3 Yilı Proırramı'nm hnnrlan ması çalîşmalan yi.ırlitiılür vf pro^ram hedefleri belirlenirken sanav1ci)«rin görüşlerini aldı. Toplantıya katalan iş adamlan «Maliye Bakanlığunn çağnsı ft 7.erine» hazırlıksız ve an! ola rak Ankara'ya geldiklerini balırtırken, Maliye Bakanı Kafaoğlu «toplanma îsteğinin sa nayicilerden geldiğini» söyledi. SOHBET TOPLANTISî Ekonommin önde gelen Holt dınglennın Yonetım Kurulu Baskanlarmm katıldığı topla» •), Kafaoğhı'nun Başkanlığında Merkez Bankası Idare Meclisi 5alonçında saat 11.00'da baj ladı. İş adamlan » ? sanayıH• ]er toplantıda ekonomintn gerıpt değerlendirmesini yapfılar rn (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Neler üldü? goruşu Kur farklan sorunu. kur farklarından kaynahlanan sa nayi borçlarının tas fiye edilmesinde uy gulanabilecek vöntemler. Ihracat kredısi faizr lerinin indirilmesi, yatınm hredi matt yetlerinin düşürülmesi. Katma değer v«rgisi. yeniden değerlendirme yasasınm sa nayie katkmm sağlama yolları. • Türk sanayii açısın dan dış rekabetm zorlanması. Varolan durgunîuğu giderecek piyasaeto canlanmayı sağlayacak önlemlerın belirlenmesi. Banka sisteminde gerçekleştirilmesi dü şünülen değişıklık. )oğramacı: lenüz licbir lekanın ttaması apıİTîiach (Cıınıburıyel Bn u> Yütesek öaretim rutu Basjkanı Prof. Iht Dogramacı. tlnivfrsite tçelerinin Mallye Bakanı ve DPT yetkllilerl lle rüşülmeye başlandıgım 'ledî. füksek ööretim Kurulu şkanı Prof. th*.an Dngrra ıcı Cıımlıurivet'e vaptıgı ıklamada. «Bıitçe fförıiş•lerine unîversite rektori de kattlıyorlar.» dedl. ılversiteıerln Yüksek ÖS,lm Kuruluna çonderdık1 bütçe bnerilertnin de zönüne almdıgını soyle(Arkasr Sa. H. «iii. l'rte) Uzman emekli subay görevde kalabileceK ANKABA. (CumhnrtyetBÜ rosul Silahh Kuvvetlerde ıhüsas sahibi subay ve aetsubaylann. kendi istekleri veya kadrosuzluk nedeni ılo emekliye aynlmalan halinde aynı gorevlerde. aynı rut be ile rütbelerinin yaş hadrime kadar çahstmlmalanna olanak sağlayan yasa tasarısı Danışma Meclisi'nde kabul edildi Genel Kurul'da konuşaa Millı Savunma Bakanı Haluk Bayülken tasarının uy(Arkası Sa. 9. Sü 4 de) ISO Başkanı Gezgin: 'Cağrılan isadamian tombalayla mı secildi, Ekunomi İServisl îstanbul Sanayl Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Gezgin, malı sıkıntı içındeki kuruluşlann kurtanlması konusunun fınna bazmda ele alınmasmın sakmcalı olduğunu ve çeşıth dedikodulara yol açabileceğıni soyledi. Gezgin tSO Meclısi'nin dünkü olagan toplantısında yaptığı konuşmada «Maliye Baksını Kafaoğlu, haıııri kriterierle seçildiği belli oüııajaıı İZ işadaınını, tomlıala torbasından çe» ker gibi seçerek Ankara'ya çağırmıştır. Bunlar firma ya da dernek temsilcileri olarak nu, yoksa kjşisel olarak nu Ankara ya da\et edibniştir? Sayın Bakanın ne idüğü belirsiz kriterlerle seçüaıiş kişileri topiayıp sorunlara çözüm aramasım >a(Arkası Sa. 11, Su. 8 de) Uyusturucu kaçakçıhgından yargılanıyordu İU5U: rtin'in yürekli rotestosundan lanc uysunlar tstanbul Haber Servl.s! •AIJA milîtanlarınca Esenbohavallmanında gerçekleştînı ve 8 kışınin ölümuyle eoçlanan saldmyı protesto ıı kendinl yakan ve tedavi ediği hastanede dört gün bnölen Ermeni yurttaşınaz Arı Penlk, dün Kumkapı'daki sryem Ana kfllsesinde düren ıen b1r törenle topraŞa ve(Arkasi Sa. 11. Su. 2'de) • Bü\ük iş yerlerintn bulundnçu Mercan'da Çarşılıhanda çıkan yansın birçok semtten izlendt. Bayozıt büyük tehfike atlattı tstanbul Haber Servisl Ktipalıçarşı'nın bıtişiğınde bulunan Orücüler caddesınde dün gece çıkan yangında, 229 ısyennın bulunduğu Çarşılı han yandı. Beyazıt'ın büyük tehlike atlatmasma neden olan bu bü yük yangmda nıaddi hasarın büyük oldurduğu bildirildi. Yangın saat 19.15 sıralarında Şakir Abmetpaşa Caddesınde Çarşılı Han'ın alt katmdaki bodrumda başladı. Adalar dışındaki tüm itfaiye gruplannın müdahalesıne rağmen bastırılamayan yangın kısa süreae diğer katlara sıçradı. Daha sonra alabildiğıne yükselen alevler kentın bir çok semtınden ızlen di. Yükselen alevler ıtfaıyeye a deta meydan okurken, Çarşıiı Handa konîeksiyon ve yanıcı maddelerin bulunması yangım çabuklaştırdı yangının Talaş, Kardeşler ve Cebeci Han ları ile Kapalıçarşı'ya sıçrama ması için itfaiye gruplarımn bü iuk çaba gosterdıgı gözlendi. Ilgililer içinde çok mıktarda tı ner oldugu sbylenen Cebeci Ha rıa sıçraması durumda buyük ışyerlermin bulunduğu Beya7it'm buyuk bır tehlike atlata cağını bildırdıler Çarşılı Handakı yangının duvulması tızerine han ve çevre psnafı Mercan'a geldl. kısa sü rede büyük bır kalabalık oluşturan esnaf arasmda ağlayanlar olduŞu göriildii (Arkası Sa. 11. Sü. 2'de) AAHP ESKİ SENATÖRÜ BAYHAN 16 YILA MAHKUM OLDU tstanbul Haber bervisı Feshedilen MHP eskı senatönl Kudet Bayhan, uyuştunıcu madde kaçakçıhgından 16 yü hapse mahkum oldu. Bayhan, tstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlanmasından sonra Bayrampaşa Cezaevı'ne kondu Kudret Bayhan. 10 yıl önce yanında 30 milyon dolar degerinde baz morfınle Pransa'ya girerken yakalanmıştı. Fransız polisince yakalandığı sırada üzprinde diplomatik pasaport bulunan Bayhan yargılanmış (Arkası Sa. U, Sü. 2'de) Rıza Güven: Kişiler siyasi görüşlerinden dolayr yargılanamaz • Hosta olmasına rağmen dun sabah duruşma salonuna getınlen sanıhlardan Fıhri Tanta, daha sonra dotetor mııayanesı sonunda tutuhevıne geri gönderüdU t.stanbul Ilaber Servisl DtSK davasında dün 3. sanık Genel Başkan Veklli Rıza Güven'in sorgusuna bışlandı Yargıcm kimHâı ve siyasi gorUijlerine ilişkın soruları U/erıne. klşilerm siyasi görüşlerinden yarc;ılanamayacakları btllncinde olarak lstenen bllgıyi vereceginl söyledi. Sendikal anlayışına Ulşkln soruyu yanıtlarken ise, «DlSK'In t«zügünde, yönetmeliklerinde. genel kurul karartannda ve karar organlarında henimsedigi, onayladıgı, bel gelerinde açıkça yazıbâu» dedi. Rıza Güven, sınıf uzlajma^lıgına viişkin soruyu ya nıtlarken ise. 275 sayılı ya samn 9. maddesi 1. fıkrasında işcl ve işveren taraflara toplu sözleşme yapma cagnsı hakkının tanındığı nı vurgulayarak, yasamn. yürürlüğe girdlği tarihten bu yana, iş barışt olan söa leşme çağrısmı işverenle< rin hlç yapmadıklarını, bu (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) JlusuTürk Is jörüşmesi sci Zirvesi,,nden dün de sonuç ANKARA. (Cumhuriyet Bfl îlınamadı >su) Başbakan Bülend *• Aralannda Emniyet Müdür yardımcısı da var BIZA GÜVEN Abdullah Baştürk ve Fehml Işıklar'dan sonra sorgusu başlayan 3. sanık oldu. lusu başkanlığuıda toplaan işçl zirvesinde dun de ir sonuç ahnamadı. Topmtıya Türk lş Yönetim .urulu üyeleri, Çalışma Baanı ve diter yetkililer kaldı. Toplantı Çalışma Bakanlıı'nın bir görüş geüreroeıesi nedeniyle ileri bir taîfce ertelendi. (Arkası Sa. 11. Sfl. 7'de) Şükran KETENCt 1 Ne sorarsanız sorun, yanıt aynı: Fındıkyok Fiskobırügin Imdık anm kam panyası yarın açılıyor. Samsun Terme'den baslayarak, Trab zon'a varana kadar kıyı yerle% i bölgelerinde üretıcüer en > m az ikl haftadan bu yana fındık tarlaîanna girdiler. Bir aya ya^cın bir zanaan diîimi içftide toplanabılen fındık, önce bulu nabilen düzlüklere serilerek ku rutuluyor. YeşU kabuklan ayıklanıyor. Harmanlanıyor. Böylece Piskobülik ya da bir başka alıcıya teslim edilebilecek duruma geliyor. Doğu Karadeniz'in t»k anayolu sahllyolu üzerlnde iller, ilçeler, köyler arasında işleyen minibOsler, akşam saatlerine doğru, genellikle bir erkek, pek çok kadın, genç kız çocuktan oluşan, ellerinde fındık çuvallan ile yola inmiş grupları (Arhası Sa. 11, Sfl. 4'de) 4 Emniyet görevlisi için "iskence,,den sorusturma acıldı ANKARA (Cumhuriyet Bü rosn) Ankara SıkryCne tlm Komutaniığı Askerl Savcılıgı tarafından Ankara Emniyet Müdtir Muavlnl Orhan Tashanlar lle 3 po lis memuru hakkında bir avukata «işkence yaptıklan» savıyla sorusturma açıldı. Ankara Emniyet MOdür (Azkaaı 8». 11. Sfl. 7 de) 'Sazh Sözlü Anayasa, Bu aşanıada artık şu gerçek lyice anlaşılmıstır: Bizim «yazıh anayasa» yazma yeteneglmiz pek gelişmiş değildir, bu yüzden îngiltere'deki gibl «yazısiK anayusa» sisteminl kabul etmemizde sayısız yarar vardır. «Yazıh Anayasa» sistemini terkedersek, böyle. yok. anayasa komlsyonuydu, yok karşı oy ya(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de> "Günes, yenîden yayına başiadı '/•t tstanbnl Haber Servisi Ba sun ve yayımı Istanbul Sıkıyönetim Komutanlıgı'nca durdurulan «Güneş» gazetesi bugün yeniden basılıp bayılere dağjtüdıGazete, basımsnm durduruî» masmdan 9 gün sonra gerekll lznin verilmesiyle, yeniden yayınlanmaya başladı. Güneş'in basım ve yayımı, 9 ağustos 1982 günü, 1. Ordu ve ttanbul Sıkıyönetim Komu> tanlığı tarafından 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'na muha'.efetten «ikinel bir emre feadat» durduruimuştu. Barıs Dernegi Davası 7. Savfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog