Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CAC.O \S VAYINLARI OKTAY AKUAL ÇIKIl Sanat ve y<x/An dumamı/ia yaşam ııstılne denerrıeler EDERI '0(ı hmfl İsieıue Idfpsi. rnrkocdffi Cad. 3Ö/41 CAGALO&LU ÎSTANBÜL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20848 Kurucusa: Yunus NADÎ 20 TL. 18 Ağostos 1982 Çarşamba Prof. Alüıkuçtı, ozgurlu 1 ! jeriftb hunıyet Keluııes^run kullamlması yolundaiu oneı,ie>ı kabul Pttlklerj^ı oıldııcu AI Cıkaçtı, Kan^rtıoglurıun öner£ekl konasunüd. ı^e KoınısjoJiun reoacsijon /üinltes du k'yıusuncıj Genel sö^lenne Besıkias. Istanbui 6O72OQ(4hai) Anayasa tasarısındakî "Ozgürlük,, sözcüğu "Hürriyet,, olarak değîştîrildi ilk gün, tasarının üç maddesi kabul edildi ANKAR4, (Cnmhurivet Burosu) Danışma Mecüsı'nde dün Anayasa Tasansının maddelennin sönisülmesine ba>landı. Daha çok usül ar tışmalan ıçindt geçen Jk gun tasannın ancak ılk uç maddesı görüşülebıldi Danış ma Meclısı'nın dlin saat 10'da başlavıp 23'e kadar suren ca)ı$maları "sırasmda l maddenin «Tunrfve Devletl blr Cumhuriyettir» şeklmdekı fıkrası avnen Ttabtıl edıhrken 1 fıkrasi ı v tasandan çıkarıldı. Tasannın 2 ve 3 rrwdde1erl ise avnen kabrl edildi Tasairıda jer alan «Ö7sur li»k» S07CUPT1 «Hurrhet» olarak clpu'stırılırken, «Turkrve DP\1P M bır Cnmhnriyettır» hiıkmıı avak'a Hİk's'anarık kabul e^ıl dı Bu mad'ie ovlamrken DT nısma Meelisı ^ortışmelennı İ7İPen Devlet Ba'sîanı Kenan F\ren, 'vIGK üvelerı, Kara Kuv\etlpri Komutam Orgeneral >urcttin Crsin, Hava Kuvvet Sorguîar başladı «Türkıye devlet» bir Cumhuriyettir» hükrnü DM üyelerî ve oturumu jzleyen Devlet Baskan», MGK üyeleri tarafmdan ayakta alkıslanarak kabul edildi ÎPri KoniTanı Ofonpral Tah sin Sıhınka^a l>ni? Km\"i lpn Komutan. Orarmral Neıat Iıimer, MGK Genel Spkıete»1 Oraeneral Necdet IFrnç av=ıga kolkirak oylamavı alkışlaaıW D^nışma Meclısı üı<n satr lüffll'da BaskanveUI!ermctP)< \efilc Kiiançıçil'ın başkan'ıs'n dn toolindı Anavasa fasar sı nm .luddelerınm sorasulmps n den once Danışma Meclısı Ü\F> jenMfn Seleuk Kantarcmıılu IIP Ibrahîm Goktepe VP V t Kidaşıınn verdıklerı ıki onerge o^undu. Dikerdem: Iddianamenin zihniyeti özgürlüğe karşı Illv oiarak sorgusu \apilan Bans Baskam Mahmut Dikerdem «Bu tomelinde dun\a baıiSi konusunda bir kavranı kargabası yatmaktadır» Istanhııl Haber Bınş Dernegı DnaMia 2t gun luk bır .i'a'ian sonıa Domuı Bı«.raııı Mahmut h f"'tm D.kP'dem'ın sorausmla b şlanaı Duıi 11 saat surtn c ı Anayasa tasarısı iie ilgili kitapcık hazırlandı Türkİş diretiyor Kitapcık, «Anayasa tasarısı işveren isteklerine göre hazırlandı. İşte ispatı» başhğııu taşıyor. ANKARA (CumhunyetBü rosu) TCrk . tş, «Anayasa tas>ansının işçı hak ve osgürlıiklerı ile ilEilı maddelenmn işveren isteklerıne göre hazırlandıâ:ı> yolundakı goruşunu ymeledl. Turk ÎS. «Anayasa tasansı işveren isteklerme Rore hazırlandı. J%te ispatı başlıklı bır kıtapçık hazırladı Pürk Iş'in dün vaptıgı vazıh acıklamada «Anavasa'da bir menfaat grubu nun sosyal bunalım programına defeil, TOrk ulusunun çağdaş. ozgürlukçü istefeine urulmalıdır» dendı Açıklamada, bır kitapcık hazırlandığı belırtüerek bu kı tapçıkta Turkıye lijveren Sendıkaları Konfederasyonu raporunda veralan ısteklerin savfa klişelennın ve ıs teklennın Anayasa tasarısına nasıl yansıtıldı&mı sros teren maddelerın ve gerekc,elennın vavınland)frı belır tıldı Açıklamada «Işçı hakları düzenlenırken keytllığe ver yoktur» denerek, Sendıka dzpTirluftünun bır butun oldu^u» savunuldu Anayasa tasansı ıle getırılmek ıstenen «genel siyaset yasa^ıelpsürılerek, «Sendlkalar hıçbır zaman siyasal partilerin işlevint Ostlenemez, an (ârkası Sa. 9, Sfl. 4 de) larının onergelemm aiejinnde k K^n'arcıoglu nun brfr •îöa •îla.ı binou ıiye&ı Ozer lıürhuz, «Ör!fdriiJk> Çphmem n dıl açısından fa>prınııı ıyt«i yı'nıadij ou i?n<ı IÜIK üı1%1 AnavabaMnın dıline uvgu'i hne jeı'ejtıgını hdUın Lv keolmd.smı ısrpdığı belırtıldı Iıme\i benuu^ccugu ı sovıev**Ibrahiın Gokteoe I P 52 arka ıek, bu konuda ısıaılı oıı tııdasının örer°e&Mid<» ISP Aııa>.ı vft tasa*T*ında ba/ı rr idrjeierd? tum ıç rrie oluı nıaraaii Kertiı.«Hurrıvet> \ente «O'iiırluK > t'^mı sjumclu Crırbıu fmer. s?tyı loren IoralîiT GoktPt p selanesınjiı KııJlanıldı^j belırtı )("ok «Htırmrt» kelures'nn, nın konusmala'i sjrasncıi r>zTn r < nulİPtnın 10i • ıMı'î oır guılük lcph nesm kııUnnı r jı» da < iitı mc üe. L(iı ; s'nıtolu oldıuu ıtade ed.kı Ünergenm Jeaıae t"ouusc n Orfıgede t sanda yeraian «O/curluK» kelmıeM ^enr:e «Hur nu.Ae*s üye^ı Ertugrul ^eiwi \d\ianiirnn rnet» kelmıpsıııın kuıi'ir'im<ıS' Ol.te, Huımef T\.rKler(n müattan once 10. Vıavasa Mi/vııda Kuıüagu dp\let <aoıhıida Lmltmdugunu an.iat.iraK Auturk'ün koriuişmaltumda lıumyerm yenne başka bu kt»lıme kuymadîgım bıldırriı Ana DM'den \<ısa tasansmcuikı ozguraık kı lımelennm rıurnvet olara* de«zlenimSer fîi^ınhncsı geıpktıgıni sa.uı 11 O tte »O/gürlugu hul>ukı bakıın dan tatıımla^ anu/sınu » uıçınımde KOnuştu Usai tıaikmda s.o/ t'an ( Ahıt Tutum venleceıc her onerge ü'ennü" taıtışma afıltndf.1nm zararma derfınerpk Vtı<*.\.ı »a Komısvonunım ıpcıakhyın komıtpsı o'dugunu ve geıeklı duzeltnıpıe ın bu bomıs\on ta ratından yaoılabilert^mı bıtdiı dı Bu sında söz alan Muaaffet Ender, dneı^ede ver alan «Ina dolu tnsatu» tanmuran «Turk MflletU olarak değ.ştırilmePuıı Betiii ÜNCULAR dnerdi. Ibrahim Göktep« ve 53 arkadaşımn Anavasa tasansıncU A N K A R A Danışma yer alan «(ksürluk» kelırnFİeMeclısınde Anajasa tasa» nnın «Hüm\et» olarak defışnsının tümü üzerınde üyetirılmesıne ilişkln bnerge d.ıha lerce yoneltılen eleştırılerın sonra Danışma Me^lısınde oyyanıt'anması sırasınOd en lanarak kabul edildi çok alkış ve öpücügü Anaönprgesı konusunda gflrüş yasa Komısyonu sbzcusü bı'dlren selçuk Kantarcıoğlu Prof Şener Akyol aldı. Ko Anayasa tasamınm dılmı eleş mısyon Başkanı Prot Or tırerek, dıldeki çelışkıler İle ıı han Aldıkaçtı'yı bıle golgegılı brnekler verdı Danışma de bırakan Prof. Akyol'un Meclısi Genel Kurul'u, Selçuk kursü hakırruvetl, ses tonu KanUraoğlu'nun Anayasa ta nu yenne gore kullamşı, sansmın dılının düze'tılmesme mımıkleri, Genel Kurul'un ilişkın bnensmin Anayasa Ko tansıyonımu elınde tutmamısyonunca ıncelenılmesıne Ka sı bazı eski sıyasılerle kenrar verdi dı kürsüstl arasmda benDana sonra Genel Kurul'da «rlıkler bulıınduğu bıçlAnayasa tasansının maddelen mınde yorumlandı Bazı rtin gorüşUlr>ıesıne geçüdi «Dev Uyeler Prof Akyol'un ko. letin şekll ve devlet şektinin de nuşmasını «Meydan nutku» ğismezllgi» baslığı a'tında, «Tur (Arkası Sa. 11, Sfi 6'da) kive rteıletl bir Cumhıırivet'tir Anayasanın bu hukmü dpçistl(Arkası ba. 11, bü. lde) Derncğî davanın yaratılan dedj. Öpülme rekorunu kırdı M%HMIİT DIKhiUIKVl «liukukı bır nıetınden ^ok. lurcm bır fıslnpla yazılııuş M\.ı<ı blr pulemlk >uzısı nitelı^ınde olan bu metınrtcki ıddıalan bl/ titldne almnoru/a Fotoçrafta lîarjş. Oorneği Başkanı Mahmut i^erafettin IMkerdem dünlriı sorsfulaması sırasında gorulujor (Fotoğraf: Krdoğan KftSEOf«LU) rırun kaldınlarak müvekluîımn tah i' esıPı ibtedı " avunnıa <uukatlarından çs• şi*h taıeplerını alan mankeme siat 10 20<?e gızll gduşmey« (,t sıld '^a.if 20 15 d« ver'ni A la.n rnal kpme h?ve*ı taıenîer ıu>iîja ,11"= ırı sait '1de bıltı ron ib'i iüti ^vcmın jruntiamı Ifahr tıt Çe1 afettnı Dıkerde n T ıa*ı<. "i"'n.ı ılöıi surulcıeıs ıs a'dı S^ cı Mustafa Ca\ yakU s>ık Vı ddkıka goıuşünu bildîr ten n tdhlıyp«ı kabul eauıned Dunısma r'kedem'în "o gu cı' Dıu ı^ma vargıoı, saionda suna t'ourn edılmek iferp buluııamârın ajakta ızledık'e 24 a'itçtoç şunılne er t16.1 ıı ara kaıannı saat 2105'e ka dı D kerdsm'm sorçusuna «:aat daı yazdudı Tahlıye talebinln 12'dp vcrılpn bır saat aıacum reddedıldiğı bıldırıîen kararda sonr^ cU de\sm ecuidı baat «arakların başka dernel: yone l'j'lîde oııruşm.1 vaıgıcı Ul tıoısı olup olmadıklaıı ve hak ku do&vadajîi bazı belgelevi lannda "îonışturma açılıp aç'l okw udk soru revap şe'îlm madıçı hj^us bazı emniyet mti de Dıkf dpm'dpn soy!e\cop\ dmluklenrden soulacaıv AvIprmı >;ordu "ora \lama usulü nca Narını Hılanet hakkında ne Mmebk avukatlann itıraz vpnlen bır mahkumıyet karan 3aıı ı^dnpd'lpıpk dpvam edıletı olun olmadıgı konusunun da so rulması kararlaştırıldı. duruşma\a ı'"i ICP? 15'pr da,iTd vonldı Dikeıdem'ın Ba?ı vazılann yanıtlanmn b«k 17 HVrte kpsı'crek a\u lenmesı de karaılaçürılarak Ğn katlann talpplerl soıuldu Sa ruşına 24 ağustos salı güatt viınma avukatlanndan Gıllçın saat 10'a ertelendi Çavlıgil Mahmut Dıkerdem'tn Dunku duruşmayı Milll E&lrahatsııılığının cıddi olduğunu tım eskl Bakanianndan Necrezaya donen tutukîama (Arkası Sa. 9, Sü. ? de) Piyasada yaprak kımıldamıyor Anıac, enflasyonu artırmadan durguuluğu aşmak Yaz durgunluşunun bu yıl tam bir hareketsizli»e dönüstiiğünü herkes kabul ediyor. «Biraz enflasyona razı olmak» da savunulan bir Osman ULAGAY «Bır süreden berı piyasada yaprak kımıldamıvor • Soi #runlcrde peK vA sektorde pek çok kısı bu göruşü paylaşıyor luccaindan sannyıcısıne konfek^ıyoncu sundan baharatçısına kadar hemen herkes, Kastellı olayıyla başlavıp Ozal ın ıstıfa ^ına kadar varan olaylar ?\n cinnin ve yenı Malıve Baka nı Kafaoğlunun pek ço^u henu? somut onlemlere dönuşm°yen açıklamaJarının «Yaz durgunlufiunu bu yıl tam bır harpketsırlıfte donüştürduğünü söylüyor. Bır yandan banknot matbpası çalışır ve eraısvon lııc mı yenı rekorlara tırmanırken. d.ğer vandan «Piyasada yaprak kınuldamaması», kuşkusuz çeşıtlı kişıleıde ve kesımlerdekı belırsı?hk ve bekleyış havasıyla vakından ılgıll bır olay. Parasmı banktre kaptıran vatandaştan tutun da bankadan kredı himayı uman sanayıciye. ıhrarat kredısı kısılan ıhracatçıya, kredılen gerl donme7ken mevduat artışları yavaş layan bankaların sorumlulanna kadar pek çok kişı yenı kararlar almadan ekonotnıyı yonlendurenlerin alacagı kararlan bekîıyor ve bu bekleyış de pıyasadakı durgunlugu korukluyor Istanbui Tıcaret Odası Y6netım Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu. ekonomıjı yönlendırenler ıçm şu anda en o~ nemlı sorunun «zaman» oldugunu vurgulayarak. «Pî« yasanın bu durumunda BPçen her saatin önemı var* dıvor Kuşçulu. «Ekonomıdfl yenı yönetıın gbrevi devral(Arkası Sa. », Su. 5de) TürkSo\ yet üişkilerinde gerginlik r Dıssatım tescile bağiandı Türk kültür heyetinin 9 Moskova ya gidişi ertelendi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye ıle Sovyetler Bırlığı arasmda st yası bır sorun haiıne ge lon ıkı enmızın sınırda Sov yet nöbetçılennce şehıt edıl mesi olayı, Uışklierdeki ttk olumsuz etkısım gösterdı. Onumuzdeki hafta Moskova'ya gıdecek resmı Turk heyetuıın zıyaretı ertelen dı. Edınılen bılgıye göre. ö nümüzdekı haita perşembe gunü Moskova ya hareket edecek olan Kültur Heyetı nın gıdışını erteleme kara rı «görülen luzum üzerine» alındı. Dışışlen, Kultur ve Mil 11 Egıtıın Bakanlıklardan Fındıkta peşin ödemeye geçildi Sukmn KETENCi Üretici fındık toplamaya basladı, ama çoğunun içi bos çıkıyor... Üretim yarı yarıya düşük... Haber Merkezl Fiskobirlik Genel Müdürü Aydm Saatçı, yarm başlayacak fındık alımlarınaa. peşin oöeme yapılacağını bildirdi. Yeni karar gereğince 1500 klloya kadar yapılan alımlarda, bedeli üretıciye peşin verilecek 1500'ün üzerindeki alımlarda ise kalanı en geç 15 gün ıçınde odenecek Tlcaret Bakanı Kemal Cantrirk ise, Ftskoblrliğin fındık ahmları ıçın ılk aşamada dun 2 mtlyar lira paranm Fiskobirlik'e gonderildlgmi bildirdi FjnU dık ve taban tirünleri alm polıtikasma llişkin olarak Izmir Fuarını açış konuşmasında daha geniş açıklama yapacağını belirttî Flskobirilk Genel MüdflAVKARA, (THA) Ekono rü Aydın Saatçı. Glresun fındıgı olarak bılinen kali mık îşler \uksek Koordınasyon Kurulu dün saat la.Ou'aa teli yağlı fınaık içın 10 lira Bulend Ulu&u'nun (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) B<ışbaiun başlunlığmda topldndı. Kurul toplaHtısuıda, Mali'ia Bananı Adnan Bdşer Ivataogiu ve uzman kadrosu tarafudarj loazuıanan ekonomık istikrar tedbırlenne ılışkın uy?ulamaya konulacak «ara ınodel» progrdmının ele alınacağı ogreııılcu. THA'nm edındıgı bugtye gu re. Kafaoglu ve icaarosu taraîmdan ha/i'Lmau «ara moANKARA (CıunhuriyetBurosu) del» t«melde uygJİanmaJita oMılU Güvenlık Konseyı, Eş lan ekonomJi ibtıkrar pıOjjraref özcan hakkındaki ıdam ce mından hcrhangı bıv sapniA aasının yeruıe getınlnıesiıiB duşunulmemekte ancak bazı ihşkin karan onayladı. noktalarda jevızyona gıdılmeEşref özcan (391. Slnop'un Mnı ongormekte Türkell llçesmde 20 ağustos Kafaoğlu modelinın, dzelhs1976 gtinü Rabia Gürlevcn adh le nazine gelırlerını artırmayı kadının verdıgi 34 bın lira kar amaçladığı pryssada sıkıntısı şıhğmda Rabia'nm eşi Ali'nm çekılen para darügına enrskardeşl Şevket Gürleyen'i kal yona gıtmeden çozunı gstırıci nakıt binden vurarak öldürmuş+u. l e ozellıkle sanayınıa Sevket Gürleyen ile M Gürle darlıSını g'derıcı sonde olduJ yen arasmda nırat. vunmdfm ğ\ı bıldınldı ( Vrkası Sa. 11. Su â de) (Aıkası ha. 11. bu S de) Erteleme kararı, ^görülen lüzum üzerine,, alındı birer yetkilının yer alaca gı uç kışılık heyet Moskova'da ıkı ülke arasındakl Kultür mubadele programının 1982 1983 yıllan nı kapsayacak şekılde uza tılması konusunda gorıişme lerde bulunacaktı Kuitür mubadele progıamının uza tılması 1982 nın <!k yansı çoktan gerıde bırakıldığı halde agustos ayına kadar &arkmıştı Ertelemeye. ik! erimizın geçen hafta sınırda Sovyet nobetçilerince 61durulmelerinden sonra Sov yetler Bırlığı ntn özur dıle medığı gıbı olaydan uzuntu duyduğunu da ıfade etme ye yanaşmamasmın yolaçtığı tahmın edılıyor Turkıye olaydan sonra Sovyetler Bırlığı ni protes to etmış ve olayı «esefle» karşıladığını bildırmışti Sovyetler Bırlıgl ıse Turkı ye'nın protestosuna verdı ğl yanıtta Turk askerlerinm sının ihlal ederek ateş «•aylanıı ardınılaki CEBflEK Sözlü Anayasa... Ağubtosun lffsını lfsine bağlayon gece. Turkıye televızyonunda Anayasa Komısyonu Başkanı Saym Aidıkaçtı'yı Kamuoyu izledı Danışma Meclm hürsüsunde konuşan Saym Aldıkaçtı, uyelerin eleştırılerını yamtlarken şa$ırtıcı açıklamalar yaptu Türkıye'nın geleceğint duzenleyecek temel yasanın «Baş mimarı»nı dinterken tnsanm kulaklarına inanma<;ı olanaksızdt. Daha şımdı den başlamif görunen Anayasal bunalımın nedenlerinı Saym Aldıkaçtı'yv dlnledıkten sonra anlamak kolaydır, Ortaokulda bır öğrencinın bğretmene «Dün gece çahşamadım, çünkü ders notlarımı yıtırdım» demesı kırıh not almasım engellemez Ancak. Saym AldikaÇ' tı, Anayasa tasansmın üyelere gerekçesız dağıtımı ko(Arkası Sa. 9. Stt. 6 da) açtıklarını öne sürmüş, suçu Türk tarafına atmıştı Daha sonra yapılan ıncele mede erlenn arkaianndan ve yanlarından vuruldukla n anlaşılmış ayrıca ceset lerı ıle bırlıkte tade edılen tüfeklerimn de ateş lenmedığı belırlenmıştı Dok tor raporundan da erlenn 3 4 saat suren kan kaybı nedenıyle hayatlannı kay bettıklen belirtılmıştı Bu bulgulardan hareketle, geçtığımız cumartesı gü nu Ankara'dakl Sovyet Bü yukelçılığı Maslahatguzan Mıkhail Kovrigin. Dışişleri Bakanlığına çağnlmış ve Türk protestosunun red dının kabul edilmedıgı ken dısıne sözlü olarak ıietilmışti. Sözkonusu gırlşımde, Türk tarafı aynca öldurü len erlerle ılgılı olarak«haklarını sakh tuttuğunu da duyurdu Türkıye'nin bu b! çimde «tazminat ve özür dileme Istegini ifade ettiği gı bıldınlıyor. Dun akşam saatlenne ka dar alınan bılgl, Sovyetler Bırliğı'nın henüz Türklye' nin bu gınşımlne bır ya mt vermedıği yolundaydı. Türkıye'de tepkisını, «görülen lüzum üzerine» kultür hevetı ıın ^ıdiMnı erteleyerek yajiiittı. yann Cumhuriyet te J "ara modeli görüsüldu GttZLEN UĞUR MUMCU AntiHolding MGK, Özcan hakkındaki idam kararını onayladı Profesor Aldıkaçtı, Danışma Meclisî'nde önceki gun eleştırılen yanıtlarken. Anayasa tasansında •Holdinglere ve trbstlere karşı olduklannı» açıkladıklannı söylemıştır Sayın Profesor. herhalde, bu sözlerıyle Anayasa nm «özel selrtöre karşı hukumler taşıdığmı behrtmek ve taslağın bır «işveren programı» olduğu yolundakı eleştırileri yanıtlamak istemektedır. (Arkası ı ı Sa. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog