Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÜSSveUYS'de Kurum Güvencesi PFtEBTÜ StNIFLARINA KATILINIZ. iVtr» Karamursel arkastlst 466333472487 59, Yıl: Sayr. 20847 umhuriy Kuraensu: Yunns NADÎ 20 TL. 17 Ağustos 1982 Sab lise son beklemelî 6. ey/«,/ Anayasa Komisyonu DM'de eleştirileri yanıtladı AET ile tekstil ALDIKAÇTI: • 'Gece 2.30'da gerekçeler feomisyonda kayboldu. Bayram sonrası kâğıtlann arasmda bulduh.» • *Komısyonumuz hak ve hürriyetlerin hat kat, katmer katmer, duğüm duğüm sınırlandığı göruşu ne katılmamahtadır » • 'CheckOff kalkmca toplu sözleşmeden yararlanmak isteyen ışçıler aidatlarmı odemek zorunda kahrlar Tpkı bır kulubun yuzme havuzurtrfan yararlanmak ıstevenin aıdat yatırması gıbi » • «Turfetye gerceklerine çıtt m&cîis uymaz Hem cumhuriyet diyeceksmız hem de seçimîe gclme yen kırlerın yasa yapımında gö rev almcsım kabul edecehsıniz Bu bır çelişki'iır» Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edildi DM'den izlenimler GÖLCÜKLÜ: görüşmeleri cıkmaza girdi Komisyon, fazla degişiklik istemiyor Betül ÜNCÜLAR ANKARA Anayasa Komisyonu Başkan ve üyelerı, dünkü birleşimde tasannın çeşitli bolümlerine yoneltilen eleştirileri kendi ıhtisas dallanna gore yanıtladılar. Komisyonu en çok etkileyen eleştırilerın, «tasarının çöpe atılması gercktigi» ile «tasarının eleştiriye bile degmeyecegi» yolundaki açıklamalar olduğunu Prof. Aldıkaçtı'mn konuşmasmdan anladık. Bunun yanında Prof. Aldıkaçtı. ba(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) 1982 Anayasa Tasan sının tlimü üzenndeki goruşmeler dıin Daruşma Mechsınde tamamlanıp, tasannın madde leıine geçilmesi oylamaya katılan 136 uyeden 135inın oyuy la kabul edildi. Oylamada Tun celı uyesı Kamer Gcnç red oyu kullandı. Daruşma Meclisı Başkanı Sadi Irmak ıle bır leşımi yöneten Fenni Islimye li oy kullanmadı. 21 üye de oylamada bulunmadı. Daruşma Meclisı Genel Kurulunda tasannın maddeleıme geçılmesının kabul ediimesın den sonra oirleşımı yöneten Başkanvekilı Islımyeli oylarna nm hayırlı olması dileğınde bu lunarak şöyle dedr «Genel Kuruhunuz 31 otıt rumda 80 saat çalışarak ta sarının tiimü üzenndeki gdriıımelcri tamamlamıştır. Tasarı üzerinde sözalan 94 üye 5b saat 35 dakika, 12 Anayasa Komisyonu üyesi de 14 saat 4" .> dakika olmak üzere toplam Sl f saat 20 rtakikada görüşler açıklanmıştır. 1961 Anayasası iizprinde genel görüşmeler dört birleşimde 19 saat 40 dakika da tamamlanmış, 52 üve gö rüslerini açıklamıştır.» tslimyeli'den sonra kürsüye gelen Prof. Aldıkaçtı. hep birlikte çalışılarak tasarının tümti Danışma Meclisinde dün gece 00.30'da yapılan oylamada tek redoyunu Kamer Genç kullandı üserindekı göruşmelerin sonug landmldığını belırtti, yine hep birhkte çalışmanın son kısmı ınn da b'.tınlerek mılletin layı., olduğu ve ozledığı Anayasay Mılli GUveniık Konseyi'ne sı. ııacaklannı söyledi. Danısma Meclisı Genel Kuru lu bugun saat 10'da toplanarak tasarının maddelenni goruşme ye başlayacak. Danışma Meclisi, dün sabah saat O9.'da toplandı. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, üyelerin yönelt> tikleri eleştırılen yanıtlarken, zengınleri koruyan bır Anayasa yapmadıklarını, holdınsiere ve tröstlere karsı olduklannı Anayasa'da açıkladıklarını soyledi. Prof. Aldıkaçtı, bir saat sliren konuşmasında, «Biz hiçblr yerden ne tallmat aldık. ne de göreve geldiğimizde önümüzde bir Anayasa metni vardı» dedl. Önlerinde 12 Eylül'e kadar zaman bulunduğunu. bazı konuların açıklığa kavuşmasından sonra gecici hükumlerin konulacağını da bildiren Prof Aldıkaçtı, şunları söyledi: «19til Anayasası bır partı taratmdan hazırlandığı irın süratle çıkarünuştl. Bİ7im o ko laylığmuz yoktu. Çalısmamızın başlarmcla parlamentpr «sistenıin en geçprli yol olduğiı \e tek MPCIİSİII jrararlı olacağı karanna bağlanmıştık. Daha sonra \navasanın temmuz ayına yetiş 'ırilme sorunu ortava çıktı. Devletin âli menfaatleri doğru) tusunda \navasanın temmuz ıvıııa jptismpsi gerekiyordu. fîıı fikir bize naskanlık divanında kahııl ettiriimek Istendı. Kesin bir tarih verempveceğimizi hilclirdim. Ben hiç bir zaman tarih vprmedim. Bugiın varın vereceğim defnedim. Dana sonra bunalıp Allah biür de dim. Vaptığımız bir köprii, bir bina insaatı dcfildi, snsval hir (Arkası Sa. 11, Sü. l'dp) AKYOL DAL: TAN: • *Tasanyla memur tanımı geürılmış. ancafc çahşürılma bıçımının behrlenmesı kanun koyucv\n bırahılmıstır » • Mali konularda tam bir fiktr bırhgı sağlanamadı. Bu yu'dcn çıkan metın bir uzlaşma karak teri tasıvor » • «Tasanda Mılli Guvenlik kavra,nına açıhhk getirildi Devletin varhğı ve tovlumun huzuru da Mılh Guvenltğin unsurlan olarah konuldu." ANKARA (Cumhuriyet Bü rosul Avrupa Ekonomık Topluluğu'nun bır suredır Turkiye çıkışh tekstil ürünlerine uyguladigı sınırlama ları çözume bağlamak amacıyla yapılan goruşmeler. topluluğun yenı ko";u!lar »e tırmesi nedenıyle t«m bır kri7e gırdı AE1 nın »k ko şullar getırmesı ve buniarın Tıcaret Bakanlıgı'nca •kabul edılem«7» bulvınması uzerine goruşTnelerden Turk heyetının çekıldıpa VP karar ıçın bu hafta Ankara' da ust duzevde bır toplanti vapı'icağı b'ldırıldı. ,AET bır suredir dordün ru malı protokolü askıya alarak. Türkiye'ye yaptıâı yardımlan dondururken, bır yandan da Türkiye'nm topluluğa olan tekstil ihracatına çeşitU engeller çıkar tıvor. AET. tekstil alanında pamuk tplışı ıhracatjn! mıkrar ve fıvat açısmdan smırlarken. konfeksıyon urünlert ıthalaiını 15 Ekime kadar durdurmuş durumda. Her ıkı kalem de Türkiye'niu ıh racatı içinde önemli bir yer tutuyor. Türkive'nin geçen vılki toplam 300 milyon dolarlık konfeksıyon ihracatmın vüzde 8O'ı AET uîkele <trkas) Sa. 9. Sü < da) > Oramiral Tümer Taskızaktaki törende konustu: ERGÎN: ALPASLAN: MGK ÜYKSİ VE DENÎZ KITVVETLEHİ KOMTJTANI XE TÜMER, DOĞU AKDENIZ VE ORTADOGUDA MEYDANA GELEN GELÎŞMELER TİTtKIYE'NİN DENÎZLERLE BAĞLANTISIMN ULL'SAL ÇIRVRLARINA YANSIDI6INI SÖYLEDİ. lt,ianbul H a b e r Semsi MLİİI Güvenlık Konscyı üyesı ve Denız Kıaveüen Komutanı Oramtral Nejaf Tumer, «Türkiye'nın denizlerle olan bağiantiM. ulnsal çıkarlannuza olau yaniunaları, her çün yeni durumlann meyılaııa geldiği Doğa Akd.°ntz'de ve bilhassa Orla Dogu'yu da dütkatp aidıçntttfda önemim çîtçide artırmaktadır » riedı Taşkızak Tersanesî nde cUızenJenen tbrende konu*Kn Oıamıral Tllmpr şurjları soyledr «KosnlJar. Deniı KuTretlerimfrin fiiserfHe «ISsen sBrevterl artırdı^i ıçibi, mevcut sremılerımi7int<lp ialrvîresini ve yenile*ti rilmfsinî ?erektirmektedir. >p uıutiu ki, Deııu Kuvvctleri tpr>anclcri bt» yönde büvük ÎS1»» ıralar rapmakta. artan tPk»îolo jik diizevlerî. inşa kapasiteleıi ve personelin iistiin çavretlert (\rka?t Sa. 9, Sü. l de) Denizlerle olan bağlantımızm önemi arttı Kurtarılacak banka ve şirketler sorunu Ozel kesimA Kafaoğlu operasyonunu bekliyor Osman ULAGAY TÜStAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koçmania ekonomideki son gelişmeleri ve beklentileri konuşuyoruz. «Devlettn hançi özet firmalara. hanpi şartlarla. ne kadar yardım sağ ladığı mııtlaka acıklanmalı. Hem de vakît geçirmeden, gerl ödeme planlanyla birlikte açıklanmalı» diyor Kocman. «24 ocak felsefesisnin önde gelen savunuculanndan olan Koçman, özel sektör ıçtnde kurala uyan la uymayana, örnegm SSK bor cunu vaktinde yatıranla yatırmayana; değisen koşullara &• yak uyduranla uvduramayana. kendine çekı düzen verenle veremeyene devletin eşit muamele yapmasmm bile aslmda yanlış olduğunu düşünüyor. Konuya böyle bakmca devletin çeşitli nedenlerle zor duruma düsmüs firmalara vardım elini uzatırken çok dikkatlı 0 Sallanan firma ve bankaları kurtarmak için alınacak . önlemleri özel kesim tedirginlik içinde tartısıyor. davranması ve açıkhk ilkesine uyması da bir zorunlulufe o larak ortaya çıkıyor. özel spktörün farklı kesimlerinm bu konuda çok duyarlı olduklan çeşitli beyanlardan an laşılıyor. tstanbul Ticaret Oda sı Meclisi'nde söz alan bazı ü yelerın, «daha önce kamn kuru luslarına yapılan deviet vardımlarını eiestirlvordnk. Simdi tersi otdu. özel kurnluşlara İzmir Fuan cuma günü açılıyor En gecerll çö>üm yolu kuşkusuz bazı objektif kıstaslar belirleyip ona göre yardım eya da > İzmir Belediye Başkanı Cahit Günay, «Paro dilecek, saptamak.edilmeyecek firmalan Yani bnlamız İzmir Enternasyonal Fuarını bir Orta ce çeşitli etki ve telkinler altında yardım edilecek firmaladoğu Fuan haline getirmektir» dedi. n saptavıp onların gereksinme lerine göre kıstaslan bellrlebir penceresl oimaya layık mek yerine tam tersinl yap İZMİR, (Cumhnriyet BOrosu) 20 ağustos ppr olduğunu soylerken «Paro mak. örneğin AET'mn bu konu şembe günü açılacak 51. Iz lamız İzmir Enternasyonal da ortaya koydugu bazı iîke«Yapilacak mlr üluslararası Fuannda Fuarını bir Ortadoğu Fuan ler var, statükonnn vardımlar varolan sürdürültflm hazırlıklaı tamamlan haline getirmektir» dedi mesini saŞIamayı veva değişik dı. Belediye fuarda giriş Oc Günay, ilerkl yıllarda Kül llklprin frerrekleştirilmesini ge retlerlni geçen yılki gibi türpark'takl fuarın mutla dktirmevi drgil, vapısal sorun 1520 llra olarak bıraktı. ka yerinln deglştirileceSlnl lara çözfîm getirmeyi amaclaİzmir BPledlye Başkanı ve Çiğll'dekl organize aa malı» denivor ve yapılacak var Cahit Gtinay dün yaptıgı nayi bölgesınae ayrılan 3 dımlann firmalar arasmda Tebasın toplantismda, fuarın milyon metrekarelik bir ala kabet eşitligini bozmayacak Ortadoğu ülkelerlnln Avru na tasmacaeını kaydettl. niteliktp olmTST ppçioi nitPük (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) pa ve Amerika'ya açılan (Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) Fuar, Kültürpark'tan Ciğli ye nakledilecek devlet yardım yapıyor. buna karsı çıkmayacak mıyız?» loru stınu gündeme getirmeien, tTO Yonetım Kurulu Baskanı Nuh Kuşçulu'nun, «zor durumdaki kunıluşlann veni ver^ilerle kurtanlması hiç bir şekilde kabul edilemez» yolundaki so? lerı ve Ankara Ticaret Odasi Yönetim Kurulu Beşkanı Turgut îlhan'ın, «krize düşen işİPtmelere dcv'et plinfn uzatıt ması uyfrnlamasında aşırılığn jfidilirse firmalarm degi«;en şan lara uyam çabası azalabllir ve bu kaynak israfına ve enflasvonıın hızlanmasına vol açabilir» bicimindeki konusması b\ı taSlamda ilginç örnekler ku<? kusuz. öte yandan devlet vardımınm kokusunu alan etkili sanayl vp firans gruplannm 'nı ışm pe^ini bırakmamava ve en ivi şartlarla en fazlayı kooarma ya çalıştıklan da bir gerçpk Bu ortamda Malıye Bakanı Ka HAC1 ADAYIJİKINA SEM1NER tstanbul Müftiilüğü'nre du/cnipnpn m ı r ! r Jstanbuldan hacca gidecek 4 bin S15 lıat'i adafaoğlu'nu en çok uSrastıracak yının katılımıyla dün Süleymaniye Camii'nde başlandı. Eğitim Serninermc «aıımıuarm arasmda kadın hacı adaylııının epev k<ılakonulann başmda sanayi ve fi balık olduğu göze çarpıyordu. Hacı adaylan, başta Dr. Sebahattin Tanguç olmak üzere, din görevlllerinin verdiklerl semineri nans kesimindeki sallantıh fir. ilgiyle izlediler. (Fotoğraf: .Erdoğan KÖSEOULü) malann ya da, «topal firdek ler»in kurtanlması sorununun frelmesi kaçımlmaz görünüyor. Tercihini bir yönde kullansa öeel sektöriîn bir keslmi, baska yönde kullansa başka bir kestml mutlaka rahatsız olacak. Imzalı yemin mefenSeri memuriann dosyalcsnna konuluyor Hacı adaylan eğitiliyor neri düzenlendl. Istanbul'daki tüm hacı adaylarını kapsayan seminerln ılki dün Süleymaniye Camii'nde ya pılırken, bundan sonraki seminerlerin grupiar halin de Şehzadebaşı Camii'nde yapılacağı belirtildi Bu yıl tstanbul'dan 4 bin 315 hacı adayınm hacca gl deceğini belirten tstanbul Müftüsü Seiahattin Kaya, dün yapılan ılk seminere tUm hacı adaylarınm katıl dığını, bundan sonrakilere ise 400'er kişilik gruplar ha linde devam edlleceğini bil dirdi. Cuma dışmda hergüo Bu yıl hacca 37 bin kişi gîdîyor Memurlar yemin etmeye basladı m İstanbnl Haber Servisl Bu yıl hacca 36 bin 908 kişlnin gideceği bunların da 4 bin 31S'inin lstanbul'dan olduğu bildırlldl. Bu neden le lstanbul'dan hacca gldecek hacı adaylan içln îs tanbul Müftülügü^nce 10 gün stireli bir eğitlm seml saat 10.00'da Şehzadebaşı Camii'nde başlayacak semi nerler konusunda Kaya şu bilgileri verdl: «Hac yolcnlugu kendinp mahsus bir yolculuktur. Şu hakımdan; yabancı bir tilkede icra edilen bir dini vazi(Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) ANKAEA (THA) Tüîtt devlet memurlarma yemm ettirilmesine iüşkln karat ııygulamaya kondu. Hazırlanan yazılı yemm metrii memurlar ile amlrler tarafindan imzalanarak dosyalanna yerleştiıiliyor. Devlet dairelerlnde en alt kademeden en üste k a r dar bütün çalışanlann im?alamalan zorunlu olatı «belge ve yemin» başUkiı metin şöyle: (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Kampanya tatsız basladı olaytaraı ardıiMlaki Güclü * Devlet, Gücsüz Memur Hükümet işçi memur ay> rtm.% konusunda çahşmalar yaparhen kimi bakanlar bu saptamanın yeni Anayasava honmasını istiyorlar: ve temel yasada kimin memur kimin işçi olduğu tanımlanıp belirlenirsp uygulamadaki güçlüklerın önune geçileceğinl düşünüyorlar. 1 Gazetelere yansıyan ve henüz aynntıları belli olmoyiın bu tür haberleri değerlendirirken hayalci olmamak gerekiyor. Geçmiş dönemlerde Türkiye'de yaşa, nan deneyimler bugün Anayasayı havrlayanları belli hir yöne süruhlentektedir. Ozellikle devlet bürokrasisi kesiminde hiyerarşik ve otoriter özlemlerin ağır bastığını söylemeye gereh yofetur. Bu eğilim bir bakıma Türkiye'de öteden beri yavgındır, ve devlet memurlarına sendîkal haklanm tanıvan Batı demokrasilerinden uzak bir anlayışla konuya vakla$mak doğal sayılmaktadîf. Nitekim 12 Mart 19711972 döneminde, I96t Anayasasıyla memurlara tanınan sendika kurma hakkı kaldmlmış, bu kez kamu görevüleri kesiminde der Fındıkta alım ve satım politikası belirsiz Şükran KETENCİ Kamu araçlarını özel işinde kullanmakla suçlanıyor Dilde Devletcilik!., îkiyüz maddelik Anayasa metninde yapılan Türkçe yanlışlannı daha once tek tek sergilemiştik. Türkçesi böylerine bozuk olan Anayasa Tasansmın gerekçesme bakmız, neler yazılmış: «Son yıllarda görüldüğü gibi (devrimci) olduklannı açıklayaniarın hemen türrü ve Atatürk" ün izinden gittıklerini söyleyenlerin bir kısmı Türk Dıl Kurumunun blllmsel dayanaklardan yoksun metodlarla ürettiği tilcik ve sozcükleri. devlet aracılığı ile zorla milletimıze benimsetmeye ve dolayısıyla yaşayan Türkcemte yerine sun'î ve uydunna bir dil koyma çabasma girmişlerdir.» Bu tümce, Türk Dil Kurumunun bernmseyip. yaydığı. «tüm». «izlemek», «bilimsel», «dayanak», «ryoksun», «aracılık» gibi sözcfiklerl<* doludur. Ve (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Eski Canakkale Valisînîn 3 yıla kadar hapsi istendî ANKARA, (Cnmhurtyet Bü aydan üç scneye kadar hapsorosu) Canakkale eski Valisi lonur. Cpzayı hafifleticl sefiabür Ünsal hakkmda, kamu beplerin vücudn halinde üç ay ya ait araçlan kullanarak Ça dan bir seney<» kadar hapis ve nakkale'de kendi adına yazliK bcr lki halde 300 liradan 1.000 ev yaptırdığı ıddiasıyla, Yargı liraya kadar ağır para cezası il« tay'da dava açıldı. Babür Ün(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de> sal'ın altı aydan üç yıla dek napsi istendi. Valiler ile BüyükelçUer, gfcrevlerinden doğan suçlar işleme leri halinde davalarına ilk mah kemelerde değil, Yargıtay'da bakılıyor. Babür Ünsal hakkmda, bu nedenle Cumhuriyet Bas savcüığı, TCK'nun 240 maddesılıe aykın davrandığı iddıasij' ANKARA (Cumhtırîyet Bfilttso) Eski MBK üyelerinden, eskt le dava açtı. TCK'nun 3i) madtabii senatör Vehbi Ersfi, düa depı şöyle: «Kanunda yazıh haklardan Ankara'da toprağa verildi. Ersü jçin Maltepe Camii 6haşka her :IP suretlp olıırs» olstm vazifesini suistimal eden nünde yapüati torende, Geneimemur, derecestne sörc alt» (Aıkast Sa. 9, Sü. S'de> GIRESÜN, Fmdıkta Fıskobırlık'm alımlanna 4 gun kala odeme politikası, ahm koşullan henuz belirgınlik kazanamadı. Ureticiyı çok mağdur eden yuzde 25'i ppşin geri kalanı 6 ayda üç tak sitle odemede. değişikhk ıs teyen Fiskobirlik önerisı Tı caret Bakanlığınca henuz onaylanmadı. Bu arada kaliteli yağh fmdık için Fiskobirlik Yönetim Kurulu. kı loda 10 lira zam yapılması (Arkaırr Sa. 9. Sü. « da) venieo llradan alımm «&rr«ıkleştirilmesi kararı aldı. (Arkaaı Sa. 9. Sü. 4 de) Vehb^Ersü topraga verildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog