Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÜSSveÜYS'de Kurum Güvencesi PRESTIJ SINIFLARIIMA KATtUNIZ. Şı«liYtrnKaramürsel arkaslst 4683 334724 87 Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20846 Knructısu : Yunus NADİ Mndpm Fğjtim ppn 20 TL. 16 Ağustos 1982 Pazartesi Besikus.lstanbul 607200(4hat) Ânayasa tasarısının maddelerine gecîlmesi bugün oylanacak Komisyon, eleştirilere bugün yanıt veriyor ANKARA* (Cumhuriyet Bürosu) 1982 Anayasa l a sansının maddelerine gecılmesı bugun açık oya sunulacak. Anayasa Komısyonu Başkan ve üyelert tasarıya yoneltilen eleştirileri yanıtlayacaklar. Danışma Mecltsı Genel Ku ruiu bugün saat 09 OO'da top lanacak. Genel Kurul'da ılk olarak Anavasa Komısvonu Başkanı Prot. Orlıan Aldıkaçtı. tasannın senel Mkplen ıle Cumhurbaşkanlığı bolumune yönettileo eleştın lere karşıhk verecek daha s.onra Komisyon üysiennden Prof. Şener Akyol üe Prot. Feridun Ergin, sosval ve ekonomık haklar. Prof. Feyyaz Oölcttklü temel bak ve ozgurlükler.. Prof. Kemal Dal yasama. Münıin Kavalalı yargı Muammer Yazar Anavısa MahkemPs' Tevfik Fikret Alpaslan Mlllı Sa vunma Doc. rurgu» Tan )dare tsoiumlerıne ıliskin elestırılerı yanıtlayacakiar. Anayaaa Komısyonu uyelerinın konuşmalarından sonra ^araan kaidıgı fakdırde. tasannın maddelerine geçılmesı açık oya sunulacak. Tasarmm maddelerine geçilmesınm kabul edihnesi ha hnde maddelenn goruşulme sine başianacak Fn tıirıık uynnnca tabannın ıeddı Ko mısyona srerı venimesı anla mını tasıvarak Anaya.sa lasarısı Genel Kurulda ıkı kez çoruşulecek. Ikincj gorıişrneye bırıncı goruşmenin hitimmden ıtibaren 72 saat geçmeden başlanamayacak. Ilk goruşmelerde bir madde uzennde söz almış olan üyelerın tamamı konuşmadan .yeterlik onergesi oylanamayacak. Bınncı göruşme sırasmda venlen önergelenn lehmde VP aleyh'nde beşer dakıkayı geçmemek uzere be: uveye « O verllecek. Ilk <£ gorüşnıede reddedılen mad delerle. değısıklık önergeleri kabul edilen maddeler, Korr.ısyona geri verılecek Dikkate alınmak üzere Genel Kurul'ca kabul edilen önereeye Komisyon katılmamış ıse. Komısvonun scetırdiğı nıet.n ovianmadan ^nre deSısık'ık oner <r esı u7ericHe oner^p «ahıbı acıklama vappcak fkınct görusmede tasannın tümü Ü7erınd« görüşme yapılmayacak. ancak Heğisikl'k önerselerı srörüşulecek. fkincı goruşmede Komfsvona g e n verilpn mnddeler (Arlcası Sa. U. Sü 3'de) j ; ' I j IMFnin « • • • • • gorusu: İki erimizin şeMt edilmesi olayı diplomatik sorun oldu Türkiye dış yardımı azaltnıak zorunda ANK.UU, (Cumhnriyet Bürosu) Uluslararası Fa ra Ponu (IMP) Yönetam Kurulu taratından 23 agus tos günü, Kafaoğlu'nun nı yst mektubu ıle bırlıkte goruşulöcek oian «ortak belge»de Turkıye'nm 1986 yüınu kaoaı olan clonemae, odempleı den,t;?sııi! lyııeş tırmesı ıçın alması gereken onl^nıleıe yer verıldl. «Ortak belge»'de « T ü r ^ e ' nin ortadöııem ödemeler dengesine bakış» başlığı al tında toplanan IMF onerılen, Türkiye'nın dış yardan kullammmı azaltması gerektıgını \urguluyor IMF deger erdırmesınae «191Ö yılıııa k^cKır olan dönemüe, Kebnes' hckle. neıı \abancı malı \archm ve .serraaye akınunın Ttırkiye'nin cari ödemeler <» çığmı mutlaka ıyi!eştirmesini /orunlu kılmaktadır.» denilerek bu açıgın (Arka.ii Sa. 11, Sü. Tde) Sovyetler'in protesto reddini geri cevirdik ANKARA, (Cumhuriyet Bü. rosu) Ijîi enmızin geçcn hafta smırda Sovyet nohetçıiermce sehıt edılmelerı olayı Türkiye ıle Sovvetler Biriı ğı arasında diplomatik sorun halıne geldı. Sovyetler Bır3ığı Turkiye'nm pıotestosunu kabul etmeye yanaşmayıp, kar şı iddıalarla yanıt verince, TUrkıye bu görüşlerıni kabul et medığıni diplomatik kanallar dan karşı tarafa resmen au \iirdu Türkiye ıle Sovyetler Bırlığı kıye"nin protestosuna arasında bır dızı diplomatik yanıtta, TUrk erlerinın Sovyet gorüşmeye yol ayan sınır ola nobetçüeraıe ateş açtığını id yı, geçen salı gunu Kars'm Çü dıa etmiş ve suçu Türk tarafı dır bolgesı dolaymda. meyaa na atmıştı. Bu iddiadan hana gelmış ve devrıye gezen reketle; Sovyetler, Türk proErtuğrul Kayalı ıle Ali Akarsu testosunun reddi anlanunda o adlı erler açılan ateş sonucu laydan dolayı özür dilemiştî. hayatlarıru kaybetauslerdi. Bu Sovyet Eesmi Haber Ajansı nun üzenne Tiırkiye, Sovyet TASS da iddıa doğnıltusunda îer Birliğinı resmen protes yayın yapmıştı. to etmiş. olayı «esefle karşı Olayın meydana geliş şekll ladığını» bıldirmişti. üzennde aynntılt bilgüertn (Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) .So\Tetler Bırlıgı ıse. Tur Işçi ve memur tanımlamasınsn Anayasada yeralması isterıiyor ANKAIM, (Cumhurijet Buro8u) Hukumet ışçı.nıeraur ay rımı konusunda çahşmalat va parken bazı bakanlar bu avrırrun anayasaya konacak tanım Jarla behrlenmesinı ıs.tıyorlar. Böylece şimdjye dek içınden çı kılamayan bır konu, yenı anayasada ç.ö'zumlenmeye çalısıiacak, bu konuda bır huktimet liyesı, «konunun aslında anaıle îlîjisî *ar.» ded) ve ven: anayasa taslağında bu K O nurin dılzeltmeler yapilnı&sınıti i'tendıgım beiırttı Anayasada kımın memuı, kıraln ışçı olau fiu tanımlanır ve belırlenırse, uygulamadaki güclüklerin önüne geçüebilecegı diısünülüyor. Bu arada hükumetm, anavasa tasarısı MGK'cU goruşulurken, goruşmelere katılacağı oğrenıldı Danışma Meclısınde ıse, hdkumet dogrucian goru> raelfre katılmıvoı Yetkılıleı buna neden olarak, taslağm hükümetce değıl Anayasa komısyonunca nazırlandıgı, Komisyonunun kendı taslağını sa vundugunu belırtıyorlar. Danış ma Mpcljsuıdekı gorusmelere, <4rkası Sa 9, Sü 3 rte) Filistinli gerillaların kaderi hâlâ belli değil üı>) Haberler Servisi îsidil kuşatması altındakı Batı Bevrut'da buiunan Filistinli gerıllalaiin kentı boşaltmaları içın yürütülen Eorüşmelerde, hâlâ kesın bır sonuca varılamazken, FKÖ ve Lübnan hükümetl, boşalt ma işlemierine katılacak ılk Bırış Gücünün Italyan ola bılectgını soyiedı FKü, I.s ralHn istedlği isim m lermemekte diretıvor Batı Beyrufun boşaltılması işlemierine katılacak İtalyan bırlı£i yola çıkma emrini beKliyor. Reagan'ın İsrail'e yaptığı sert uyarıdan sonra ilan edılen ateşkese ise. Beyrut banliyolerinde yer yer çıkan çatışmalann dışmda uyu lurken, Lübnan radyosu v» TV'si. Hukümetin ve FKÖ'nıin Batı Beyrut'a girecek Ilk Bariî Gücünün Fransıa olmasmda ısrar etınedikleri ni ve bu birliğin İtalyan olablleceğinl söylediklerini bildirdi. Radyoya gore, FKÖ ve Lübnan hükümetl Israil le gorüşmeleri sürdüren Ha(ArKası Sa. 9, Sü. 3 de) DM üyelerinin görüsü: Madde değişikliği yapmak "cok zor,, A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Mecüsı Genel Rurulu'nda bugün Anayasa Tasansı'nuı maddelerına geçılrnesj oylamaMnda üyelerin eğiUmlerai Komisyon*un yapacağı acıklamalar belirleyecek. Şu ana kadar Tasarıya «red» oyu verecçgım açıklayan tek Uye Merkez uyesi Ertuğrul AlatU oldu. Danışma Meclıs: uyeleri genelhkie, Anayasa Komısvoou rıun bugun eleştırılere verecegı .vanıtlarla yapılacak oyla manın çok yakından ilsısı bulundugunıı soyluyorlar Bır uve, «Basljııçıçtd l.ısanııın maıldrlmnp geeilmt'simn ıed»lcılileceğl çibi hır hava doschı. aııcılk Genel Kımıl fla tıımn uıernıdr vapı'aıı eor'isnn». terden sonra bu hava kavlıoklu» cuye konustu üymer &vnca. macidplerc gecı!nıe&;nm reddımn çmar vn\ olınadigınj, çunkü yenı oır metni hazıriaracak Koraı^'m'un avnı Komıs'on (.ıl.ı^'ıpını 'ovluyonar fdsarı njaddelerırun versı° cok onergpler'e rip^ıstırumesı konusurda cla uyelet pek ıvırrı ser uonınmuvorjar. «Oenel l\ıı Yalçm DOGAN nıl'nn onergelprle Komisvoıı'iın karsı çıkacaği değl?iklik Irr vapmasının zor olduğunu» ANKAKA lşte, bugunbıîdınyoriar. Muhsın Zekai Baden ıtibaren «konunun oyer'ın Tasan'nın dılı Konusunzü» başlıyor.. Anayasa lada bir redaksıvon komircsı ku sarıs» üzerındeki eleştırüerulnıasma ıliştan öneraesı ıçm rı yanıtlayacak olan KoPıpf Orhan Aldıkactı'nnı pek misyon Başkanı Aldıkaçde vurtıusak olmavarı hır diilü, tı'nın konuşmasından sou«Komıs^on'an rcdaksiv<»n kora, oylauıaya geçlleceK. mitesinin olduğtı. kıımileılıMd Tasarının amaddelere seçil arkadaslara ıtinıat buvnrulnıameslne» lüşkln oylanıada sı» voiundakj yanıtı buna cirheroangi bir surpriz beKlen nek gosterllıyor. miyor. Çok büyük bir oGenel Kurul tiyelerüiın za~ İBSüıkla Danışraa MecUsı man bakımından bıraraya geleGenel Kurıüu «tasarı üıerejt bırlıkte önergeler hazırlarinde olumln ov» kuUanayamadıklan. kışısel çahsmalfır cak ve maddelere geçiıevapıldıgı beUrtıtıyor. Bır üvs\ cek». Ve böylelikle de, so «Bpklpfligim. Konıisvon'un han runun can alıcı noktasına ei noktalarria ısrjrlı oldu£nnıı gelinmlş olacak.. Eldekı tabilmpktetlir. Komisvon'a karsanyı komisyon üyelerintn *ın madtlelerin öncrgelerle deUrisl haric, hiçbirt beğenEİştirilmeM zoı göriinüvor» demedigine ve de Danışma dı. {Arkası Sa. 11, Sü. l'de) Bazı üyeler T^sanya, «çekîın(Arkan Sa. ». Sü. 3 de) FKÖ'nün sonu, bunahmın sonu değil Israil, istediği Ortadoğu haritasını cizebiiecek mi? Cengiz ÇANDAR îsraıl'sn Batı Beyrut kuşatrnası önoeki gün ikinci ayım doî> dnrdu, uçuncü ayına gırdı iki aydır susuz, elektnksız, gıda mad?' aeien sıkınüsı ıçınde ve yogun kara, hava ve demz bombardınvnı altırcla yaşay<ın Batı Beyıut, perşembe KÜnu bugiıne d e i yu^aiiıgı sayısu bombaıdunanljım en amanswna tanık oldu. Gelcıı h«"b?ı!erde 600 bınanın yeıle bır olduğu, 1000 bmanuı oturulmıu halp gcldığme ı^aret ed'li\or. Yani boylece Batı Beyntt' tc> savaşMn etlcılenmemış hıçbır yer herhalde kalmadı. Acımasız bombardımanm ardmdan Batı Beyrut kuşatması uounpu a\nn.a Israıl hukumptımn ilân ettıgı ateşkes'.p gırdı. Î*TA:\ hukumetı «ofkelî» RejS<rı'clan bombardunanîarın aur c*uru.mıs! "niıında îiirt'yı «scrt» n\ jrırian vcnra, Be'îin'ın '^IIH nnı'u «a/arlartıçiı» ticn suriıie.i bır katıınP fnplantısmda jtp*ke^ı kirarlasîııd' B^igan dun dıiîPnledıŞı basm toDİantısmda Batı Beyrut'a llışkın çozüm ıçın «ıyimser» ot dugunu açıklayaras. perşembe prunü ılan edilen ateskesm kı 11. at>eşkestır son ate^kes cılactiğma guvendığııu bildııdı Reugan'ın bu guvenı ve lyım serlıgjıe dayanak oian ncdııV Besbellı ki, Reagan FKO'nun ALİ KAK.\ Gözaltnıda Batı Beyrut'u terketmeyı kesın tntuluyor. lıkle kabul etmiş olmasma, bu amagla Pilıstmlı gerillaların hangı Arap ülkelenne lıangı t>a yılarla gıdeceklerıne ılışkın lıs teyı Phılip Habıb'e sunmuş DU lunmalarına, FKO'nun Bdtı Beyrut'u ve Lübnan'ı terlune ılı>kın Habıb Plam'nın Lubn?n hükumetınce benımsenmesme ve Israıl'in söz konusu pl.Miı (Arkası Sa. 9. bu. 4 ıtc) m DeğişikJik icîıı "teknik komile,, AVINLER Krmenl kili«ielerinde «Kntsal iızum gunn» nodenijle .t.^^ıılpr >aı>ıid]. Okunan duaiar Esenboga »elıitleıi içindî.. i.senbogii'da yaralananların iyileşmeleri içindı.. \rtin l'pDİk'ın ruhunun şadedılıuesi içindi.. Ermeoî cenıaati ASÂLÂ coniEerini kınadı Reha OZ IXim Ermenilerin dün kutsal gıumydu «Kutsal tzüm Bajra mu yada «Kuls,ıl Merjem A iîa eünü » Vd «kutsal grun»e çok az bır zaman kala «ASALA canıleri» bır cdiı uaha aldılar Ariin Ponik, hl y<ışınd<) kı bu «üzjjiin» yurttasımız, <';utsal gün»e erışemeden gitti öbur dunyaya. Dün, gun boyu tum kilıselerı do'duran Ermenı yurttaşlanmızm duaları onıın iıstündeydi. Beddualan da «ASA1..A ranileri» üstüne . Dun aslında butun kılısolerde ıle dua okıınacaktı Patrık Kalustyan'ın Ermenıce gazeteierde yayınlanan açıklamasma ve (Arkası Sa. 9 Sü. 1 de) Alman sonayicinırt öidürülmesi olayı Cezaevlerindeki 77 bin kisi oy kullanamayacak \ Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa referandumu için seçmen kütükleriyle ilgili çahşmalarım sürdürüyor. Yazım görevlileri kurs görecek... ANKARA, (ANKA) VÜkseK Seçim Kurulu Eaşkam Orban Aydın, Anayasanın nalkoylamasına sunulması ile ilgili ol*rak yapılacak yazım çalışmala rı konusunda hazırlıkların ta«ıamlandığım ve yazımda gorev alacak kursıyerler ıçin kurs lann ber ü ve ilçe seçim kuruUannm saptayacağı tanhıer de başlayacağını soyledi. Orhan Aydın geçtiğinıiz ay çüjanlan yasa gereği, cezaev lerinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile kısıtlı ve kamu hiametlerinden yasaklı olarüa rın yazıına dahlı edilemeyecegi ni «îojayısıyla ujr kullanamayaca&lanm büdlrdi. Bu durumda cezaevlerlnde bu lunaa 45 bin 737 hükümlü ı'.e 31 bin 558 tutuklu, olmak üîe re toplam 77 fcin 295 kışı Anayasa lçın oy kull<manjayacak. Dana Önceki yülardaki uygu lamalaıda, kısıtlı ve kamu nus metlennden yasakü oıanlar dışındala tutuklu ve bukumlU bulunanlar oy kuUanabüıyorlar dı. ^485 Sayüi kurucu meelis hakkındakı kanun hukümlerme göıe, Aııayasdmn balkoyunu s>u nulrnası ıçm hazırlanacais oy verme üutuklerının dtoenlenmesine daır teanuna göre, kutük yazımı sırasuıda, kısıtlı ya da kamu tuzanetlerinden yasak lı olanlar ya da ceza ınîaz ktırumlarıııda hiıkumlU veya tu (Arkası Sa. U, Sü. b'da) Penik'in öidüğü annesine söylenmedi PENIK'IN ANNESt Oglumuı cenazesi çar^ımba günu kaJtlırıİJcak. Ancak aıınp Henlk oğluımn yaşammı yttirdiğüıden lıabersizdl. (Fotoğraflar: Knder İİUKJEK) tslanbul Haber Servisi Ernıeni ASALA milıtaniarının Ebenboga'dd gerçeklcştirdıkleri ve 8 kişının olümuyle sonuçlanan katliamı protesto etmek için kendini yakan ve onceki gece «akut böbrek yetmezligı»nden olen Ermeni asıllı yurttaşı(Aıkası 8a. 9. Sü. 8 de) KTFD'ye gidecekler beraberinde 80 bin TL götürebilecek ANKARA, (ANKA) Kıbrıs Türk Federe Devletı'ne yapılacak seyahatlerde gbtürülebılecek^Türk lırası yıllık mıktarı, 30 bin liradan 80 buı lıtaya yükseldi. Malıye Bakanlığı'nın Türk parasını kıymetıni koruma hakkında 17 sayılı karara ılışkın olarak yaymladığı lebliğde, karann dunden ıtıbaıen yurürlüğe gırdıgı belırtildı Bılindığı gibı, ayn olara» dü zenlenmış pasaportlarında «mfinbasıran Kıbrıs Içuı geçer lıdir» kaydı bulunanlara, bır takvim yılmda iki deia çıtış olanağı sağlanıyor. Yeni teblığle, bu kişüerın Kıbns'a yapacakları seyahatlerinde gotü rebilecekleri yıllık Türk lırası 8U bin liraya yükseltılmiş buJunuyor. Bunun dışında, ge7ilerde ayrıca turistık seyehat dövızi verilmıyor. Bu arada Tiırkıye'ye gcipjı turıstlerıa beraberierınde dovız bozdurmak suretı ile aldiK ian kıymetli maden, taş ve eş yalarm 10 bin dolara kadar oİaa bölumünün yurt dışma ÇÎserbcst bırakzidı. Al? Kara ifade vermiyor Katılım.. Düşlerin Yıkımıt DIŞGÖÇ DOC. Dr.Murot DEMİRCIOGLU Demoktası, halkm kendi kendini yönettnesl demektlr. «Cumhuriyet» bu yonetım blçııulne anayasal çerçeve çızer. Halk, bir yönetime ne kadar katıüyorsa, o yonetım, bu ölçüde demokrasiye uygun düşer. Halk yıgınlarını, şu ya da bu gerekçe Ue de(Arkasi Sa. 11. Sü. 1 de) BUGÜN 8. SAYFADA BONN (Ajanslar) Kaçırıidıkran İU gutı bonra olu olarak bulun;.n Alman sanayıcı VVÜhelın Brassel olayıyla ilgili olarak goza!tına alınan rurk uyruslu Ali Kara'nın soruşturması siuuyor. F Alman poüs yetkılılen, 28 yaşında oîan Ali Kara'mn konuşmamak ta dırendiğmı ve tüm soruiarı yanıtsız bıi'aktığuu belırtıyor. Polıs yetkılıleri. Alman sanayıcırun kacırılması ve öldurulmesi oiayında ne gıbı bır rol aldıçının henuz aydmlığa kavuşmadıgını belirttıler. Yetlulıler, K.ara"nm suç ortaklanmn kımler olduğu konusunda da bilgi edınemedıklerıni sdylediler. Bu arada, Alman sanayicl Brassel'm oglu Peter Brassel babasının kaçırıldıktan kısa bır süre sonra oldıiruıdü*ü.nün v cesedının © saklandıgmın aniaşUdığını açıkladı. Brassel ıçın 400 bin dolar U nulyon mark) tidye istenmişöL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog