Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

DÖRTLER DERSANESİ Use son 23 ağustos • 1/11 eylffi Beklemeliler 418 ekim teT:222460 CağaloğluJst Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20845 ÜNİVERStTtYfc JUVENCE K urucusu : Yunus NADİ 20 TK 15 Ağustos 1982 Pazar 83 KURS DOIMEM1,* KAYITLARIMIZ € DEVAM ETMEKTEDİR Hf. 37 79 33 • 37 35 06 KAD1KÖY ~fi* DERSANESİ 1982 6 aya mahkum olan isci cıkarılabilecek TARİŞ, pamuk üreticisine tüm •• • borcunu ödüyor Merkez Bankası gerekli ödemeyi kabul etti Türkiye, IMFfye bildirdi: KİTler ticari kurallara göre yönetilecek 0 Türk Hükiimetinin Para Fonu'na verdiği değerlendirme belgesine göre KÎT'ler, yan bağımstz yöneticiler kurulu tarafından işletilecek ve sermaye artışma gidebilecekler. ANKARA, «Cumhuriyet Bü rosul Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu taraim dan Türk hükümeti adına Uluslararası Para Fonu'na (ÎMF) gönderilen Niyet Mek tubu'nun ekinde aynca tMF ıle 1980'de imzalanan anlaşmanın önümüzdeki bir yıl içinde uyulması istenen koşullar yer alıyor. lMF'nin söz konusu dönemde Türkiye için öngördüğü politikalann temel ilkeleri ştelişme ölçüleri» (Teknik dayim lo perfortnans kriterleriJ baş lıfı altında toplanıyor. Buna göre. ÎMF tarafından öniimü^deki dönemdo Türkiye için uyulması istenen 6 koşul şöyle sıralanıyor: • Merkez Bankası'nın üç aylık net varhkiarı ile Mer kez Bankası'nca kamu kesimine açıian kredilerin 1983' ün başlannda Fon'ia yapılacak görüşmelerde beürlenmesi. • Ozerinde anlaşılmış bü* takvime uygun olarak banka Iikitidesinin azaltüması ve' bankalarm Merkez Bankası'na yatırdıklan mevduat mlınzam karsılıklannca miktarının artınlması. • Mart Arahk 1982 tarihleri arasında KİT'lere uy gülanacak bütçe transferlerinin sınırı. • Dış rekabet koşullarıtıın yaratılması. • Devletten devlete verilen kamu kredüerî ile 10 yıla kadar vadeli garantlli ticari borçlarm sınjrlandınlması. 0 Ödemeler ve ticarot lasıtlajnaları fizerindekl <;tandart gelişme koşulları. öte yandan, Niyet Mektubu çerçevesinde yeralan Türk hükümetinia 6 sayfahk değerlendirmesinde; serbest döviz kuru, kamu sektörü iç borçlanmasının azal(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) YHK sözkşmelere kararında değişiklik yaptı Yeni toplu ilke YHK'nm yaptığı bir ek, tutuksuz yargılanıp 6 aydan fazla mahkum olan işçiler için yeni düzenlemeler getiriyor. Isık KANSU lu sözleşmeierde, daha öncekî toplu sözleştnelere fcoy dugu «tutııkhıluk, gbzetlm altına alınma ve mahkıınıi yet halînde lesih ve lekrar işe başlatma» ilke maddesine bir dokuzuncu fıltra ek liyor. Toplu sözlegmelere eklenen bu fikra «Tutuksuz yar gılanıp mahkum olan işçiİçin yeni düzenlemeler getiriyor. Pıkra aynen şöy le: «6 aydan fazla süreli mah kum olup cezası ertelenmeyen, paraya çevlrilmeyen, 30 giinden önce affedümeyen veya iyi hali nedeniyle tahliye edilmeyen îşçllerin hizmet akitleri münfesih sayılır. Vukarıda 6'ncı fıkrada hclirtilen suçlardan hiiküm siyenlerln hizmet akitleri miinfesih sayılır. Hicbir su rette işe alınnıazlar.» ANKARA Yuksek Hakem Kurulu, tutuksuz yar gıianıp, 6 aydan fazla süreH mahkumlyet alan işçilertn hîzmet akitlerinin fesholacağına tlişkin btr t! ke karan aldı. YHK. son yeniledîği top Reagan: birkac gün icinde Beyrut'u boşaltmaya baslayacak Dış Haberler Seıvisi ABD Baskam Ronald Rengan. Lübnan'cia ilan erlilen II. ateşkesin korunacağına inandığını ve soruna çözüm bulunacasrı umudunu taşıdıgıru belirUi. tsrail ise FKÖ'rıün perşembe günu Beyrut'u terketmeye baslayaoığını açıldarken, Reageıtı bo şaltınanm birkaç gün icinde baslayacagını duyurdu. Washington'da düzenlediğî basın toplantısında Reagan. Batı Boyrut'taki tsrnıl kuşatmasının kaldırılması konusunda •iyimser» oldu(Arkası Sa. 11., Sii. 1 dc) FKÖ Dokuzuncu fıkrada gönderme yapılan. lşçllerin hlç bir surette işe alınmayacaklanna llişkin 6'ncı fikra ise şöyle: «Yiiz kızartıcı suçlar fle. sabota.1, devletjn iHke ve roJI teti ile bütunlfifeüne. milH gfivenligre, kamu diiiteTiJne. Türk Silahlı Knvvetlerine karşı işlenen suçlardan hflkiira giyenler cezasınm ertelenmesi. paraya çeTrilme si veya affa tıgraması hal lerinde dahi hiçblr surette tekrar işe alınmazlar.» Yüksek Hakem Kurulu'nıın. bir ıgçinin herhanai bir suçJa tutukiandıgj ve tu tukluluğu 30 Rünfl astı&ı takdlrde hizmet afcdlnin ıntinfesih sayılacagı htikmü. toplu sözieşmelerde ay nen korunurken, aynı iîke kararının 7'nci fıkrasmda bir değişiklik yapıldı. Yeni dı'lsîenlemeye göre. işverene ait herhangl bir aracı görevli olarak kuDamrken (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) IZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) TABlŞ Ege'de kümelenen 70 bin pamuk areticisine geçmiş yüdan kaîan 2.4 milyar lira tutanndaki borcunun tamamua pazartesı günü ödüyor. Ticaret Bakanı Kemaı Cantiirk. pamuk borçlarmın tamamımn en geç ağustos ayı sonuna dek ödenecegini açıklamıştı. 1950 yılmdan bu \ana ülk kez ya?anan ve bu yüzden pamuk üreticisini son derece tedirgin küan pamuk borçları sorunu geçtigirrıiz hatt Arkası Sa. 9. Sü. 4 dc) YORUM 12 milyar avans ödenecek Bugdav borcları icin kayııak bulundu Kenan MORTAN tZMÎR Toprak Mahsuüeri Ofisi'nın yaklaşık 12 mîlyar tutanndaki buğday borçlarmı ödemek üzere gerekli kaynagı sağiadığı ve bu paralan bafta başından başlayarak en gec ağustos ayı sonuna dek ödeyeceği öğrenildi. Son duruma göre TMO tüm yurtta tekor seviyesinde ahmla 3 milyon toc buğday ve 900 bin ton arpa aJdı. Ofisin bu yıl ilk kez alım kapsamına aldığı kırmızj mercünekte şim(Arkası Sa. 11, Su. 7 de) Mali bürokrasi ve yeni geiismeler... Yalcın DOĞAN AN'KAKA Maliye Bakanı Arfııan Başer Kafaog lu'nun görevinc başlmıasından sonra herkesin ak, Ima ilk gelen soru «Mali bürokrasideki değişikliklerin yönü ve içeriği» oldu. Kimler yerlerini soruya. eaic, kimler yeni göreviare gelecekü?... Kafaoğlu'nun Maliye Bakanlığı koltuğuna ocurmâsmdan bu yana bir ayı sşkm süre geçti. Ancak, bu sure içinde henüz bir değişiklik gerçekleşmedi. Ama, bu «degisikliğin olnuyacağı» anlamına gelmîyor. Bunun da nedeni, ga liba Baçbakaa Bülend ülu sıı'nun «Bürokrasirteld değişiklifo. ile ilgiU duyarlılrğı. Başbakanın «degişiklifc olsun, ama bu işi zamana yayarak yapaüm» aediği b'aşkent kulislerinde çok yaygm olarak söyleniyor. BelirtOen nedenden dolayı da. Kafaojlu'nun hem <caman kazanmak», hem de «Istediği kiîileri diişiindüğü yertere atamak» konusunda çalışmalanra yürüttügii bir gerçek. Her görevin yürütülmesi bir kadro soıiınu. Yeni gftrevlere gelmiş üst düzey dekı kişiler de, örneğin Bakanlar, üstlendikleri işleri «Yeni ve kendilerine bağlı bir tkiple yürütmek fsttyorlar». bundan daha (Arkası Sa. 9. Sü. 8 de) 4 ay erteleme istendi Avukatları, Ecevifin cezasının ertelenmesi icin Savcılıga basvurdu ANKAliA, (Cunıtıuriyct Bürosıı) Kapatılan CHP'nin eski G<5nel Başkam Bfilent Eıe vit'in 2 ay 27 gtinlük hapis ceyn«ının 4 ay ertelenmesi içm Arıkara Cumhuriyet Sa^'CIhgına başvuruldu. Kcevit.'in hapis cezasınm ertelenıneslne ilişkin başvuru konusunda anıkat Şahin Mengii bir açıklama yaptt. Avukat Men gü'niin açıklaması aynen şöyle: «MüvekkiJtm Sayın Bülent Ecevit hakkında 52 sayılı Mil(Arkasi Sa. 9. Sü. 8 da) • Fiskobirlik'in prim ödemc sistemi de^. tiriliyor Fındıkta peşîn ödemeye geciliyor ' Ş ü k r a n KETENCİ bildiriyor GtRESUN, Fiskobirlik'in iındık alunmda peşin ödeme yapması cloğrultusunda eğilimler ağırlık kazancit. Bakanlar Kunılu'nda bü doğrultudaJki kararın imzaya açıldıgı öğrenildi. Filkobirlik'in 150 lira taban fiyat ilan etmesine karşılık destekleme kredilerinln kaldırılması ve alımda taksitle ödeme karan fındık üretiminin azlığma ragmen alavere (mal teslim edllmetîen) yapılan satışlarda bu yılrn fındığı için fiyat 90 ii< Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) « Paris'te bir sînagog daha kundaklandı • BBC RadyoBu, Fransa'run çoğu Yahudileri hedef alan terör olayktnnm artması üzerine yeni ön lem alacağını bildiriyor. PARİS. (Ajanslar) Paris'te Yahudilere ait bir Sinagog daha kundaklanırken. Fransa hükumetirun çoğu Yahudileri hedef alan tedhişe karşı yeni önlemler alacağı bildiriliyor. Paris'in II. Mahalleşinde •âugoste Laurent» Sokağın da bulunan Yahudî mâbedinde önceki gece TSI 03.00 sularmda aniden çıkan bir yangm kısa zamanda geniş(Arkasi Sa. 9. SÖ. 5 de) 4 GÜN YAŞADI Cerrahpasa Hastanesi'nde dün gece öten Emıe. nl yurttaş Arlin Penfk kendisini yaktığı gün «Yeter artık Ermeni Canileri» başlıklı bir mektup bııakmıştı, Penik önceki gün kendislni ziyaret eden Vall Nevzat Ayaz'a da, «gerekirse kenditni yine vakarım» demisti. Fotoğrarta Vali Ayaı. Penik'le blrlikte Yıida 20 bin kadın ölüyor, binlercesi sakat kaiıyor ASALA'yı protesto içîn kendini yakmıstı Artin Penik öldü Işkenceden mahkum komiser muavini için yeni bir iddia: Kürtaj tasarısı hâ!â gündemde Reha OZ Güniunüzde yürürlükte olan Türk Ceza Yasası maddelerine göre çocuk düşürraek suç. Ama gerçek şu ki, arttk suç olma niteliğini yitirmiş dururada. Yasalarda öngörti len cesaların ağırlıgma iarşm, kadınlar bunu göze almakta. Yapılan araştırmalar, kesin bir sayı verilemese bile, Türkiye'de yılda ortalaına 300 bin kadımn kürtaj yaptırdıgını ortaya koyuyor. Yine saptamalara göre tıbbi olmayan yöntemlerle çocuğunu düşürmek isteyen yaklaşık 20 bin kadın, bu sırada yaşamını yitiriyor, binlercesi sakat kaiıyor. Ülkemizde de çocuk düşürme ve kürtaj artık keslnllkle çözümlenmesi gerekli bir sorun durumunda. Bir yanda, toplumdaki gelişimin çok ge risinde kalmış düşüncelere da yalı engeller. öte vandan top lum yapısmdaki değişimlerin zorlaması.. Ve bu çatışmanın ortasında acı çeken aileler. ezilen kadınlar. Son Boğaziçi Klinigi ve Dr. Oktay Cumhur Akkent oiayı cuğun «tek sahibl» olan kadın, görmezlikten geldigimiz soru erayacağı ve kolayiıkla Duia nu tüm açiklığıyla ortaya koblleceği yığınla olanağa sayuyor ve çözümlenmesi gereic bip; tıbbi ya da tıp dışı yöntiğinl vurguluyor. temlerle bu çocuğu düşürebü «İstenmeyen çocuk»un hu mekte. Tıbbi yollar kesinlikle kuksal, sosyal, moral her han kapatıldı diyelim; gene de agi bir yolla ssorla doğmasmı çık bir nokta kahnakta burasağlamak aslmda mümkün de da, tıp dıçı yollar.. Tıbbi olmayan çok tehükeli ğil. Çünkü, doğmadan önce ço bu yöntemlerde kullanıian maddeleri uzmanlar şöyle sıra lıyorlar: «Kibrit çöpü, sabun fitili. ta »aık tüyii, ayakkabı cirişi, şis. tığ, saç tnkası. t'îrkete, derece, çeşitH ilaç kartşımlarmdan yapüma fitiller (sabun, çiriş, sühlîme. Idnin) bitkt (Arkası Sa. 11., Sö. 2 de) ^Haskırıs, ^ Ölmeden önce doktoruna sarılarak öpen Er silahta meni yurttaş Penik «ölümüm işe yarasm» dedi yakalanan kisileri Istanbu) Haber Servlsl Oeçen salı günü Takslm alanında Ermeni tedhiş örgütü ASALA'yı protesto etmek için kendisini yakan Ermeni yurttaş Artin Penik tedavi edilmekte olduğu Cerkarakoldan rahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesmde dtin gece öldü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nöbetçi doktorlarından Doç. Dr. kacırdı,, Feridun Şirin, Penik'in yanığa bağlı olarak böbrek yetmezhgin(Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Zeynel Abldin Ceylan adlı kişiye gözaltında bulundugu sırada işkence yaparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına mahkum edilen Komiser Muavini Mustafa Haşkırış'ın tabancayla yakalanan sanıklan 1979 yılında Yıldızevler Karakolu'n dan kaçırdı^ı ileri sürüldü. Ankara Sıkıyönetim Komutanh^ı 1 Numaralı Aske(Arkası Sa. 11., Sü. Z de) 10 gün önce kacırılmıstı Alman sanayici ölü bulundu bazı Türkler gözaltında BONN (Ajanslar) 10 gün ta cesedi bulunan Brassel'in önce kaçırılan Batı Alman sa kaçıranlar tarafından mı öldünayici VlUhelm Brasseltn ce rüldüğü yoksa ağır şeker hassedının dün Bonn yakınlannda tası olduğu için her gün yapılbulunduğtı bildirilirken. olayla ması Rereken insülin iğnesiniıı ilgili olarak bazı Türkler göz yapılmaması nedeniyle komaya girerek mi «ldüfü henüz sap. altına alındı. Bir gıda tlrmasının sahibl o tanamadı. lan 62 yaşındaki Brassel fabriPoüs, pazar akşamı Brassel'kasına giderken otomobilinin in o^lu'nun 1 milyon marklık önü kesilerek kaçınlmıştı. Sal fidyeyi teslim etmesi sırasuıda dırganlar 400 bin dolar (1 mil ateş açmış, parayı bırakarak yon mark) fidye îstemişlerdi. kaçan adamı Koenigswinter keBonn yakınlannda bir park siminde aramaya başlamışö. Bu aramalar sürerken olayla ilgili olarak 28 yaşındaki Ali Kara adlı bir Türk gözaltma alındı, a.a.'nın haberine göre Kara, kardeşine ait bir kimük göstererek polisin kuşkularuu dağıttı ve sonra serbest bırakıldı. Ancak Kara önceki gün yeniden gözaltma almdı ve sorgusundan sonra tutuklandı. Kara'nın verdiği bilgiler üzerine bazı Türkler'in gözaltma almdığı da gelen haberler arasında. Doğu Karadeniz erkekleri kendilerine yeni is arıyor Şükran KETENCİ 4Trabzon'un Of kazasından itibaren, Doğu Karadenia sahil seridi için çaydan başka bir gelir henüz gündemde değil. Kafalanmızda kalmış balıkçı Kadtn mı, erkek mi diye kızdırdîlar.. lıK, yöre halkını beslemeden öte bir nıtellk tasımıyor. Bir zamanlar kendi beslenmeleri için ektikleri mısır, birikl sebze ve portakal mandalma ağaçlanndan da vazgeçilmış. Fındıklık ise çay ekilen yörelerde hiç yok. Ve de çay fabrikalanndan başka, hiçbir fabrika ufukta görünmüyor. ÇAYKüR satın aîdığt yaş çay k a r ş ı 1 ı ğ ı 1S30 yiImda yöre halkına 12,4 milyar ödemiş. 1981'de üreticinin eline geçen parada nakit olarak dahi önemli düşme görülmüş. Taban fij>atı 25 liradan 41 liraya ytikselirken eksik alım nedent ile üreticînin eline geçen top(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de> otaftorın Yanlıs Yaklasım Sovyet smınnda devriye gezen iki erimizin, Sovyet nöbetçilerince açıian ateş sonucu şehit edilmelert Ankara'nın tepkisine yotoçtmştır. Sovyetler Birliği Büyükelçüiği İşguderi Kovrigin, Dışişleri Bakanhğma çağnlmış ve Türkiye'nin protestosu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Büyühelçi Oktay Canhardeş tarafından hehdisin» iletihrüştir. Bu tepki: doğal, zorunlu ve hakhdır. Bu satırlar kaleme alınırken Turh Sovyet smır ycllıilileri arasmdaki göruşmeler sürmekteydi. Ve Sovyetler, olayla ilgili olarak henüz özür dilememişlerdi. Sovyetler, Turh tarafına verdikleri yanıtta olayın hendi sınırlarmdan 300 met••• (Arkası Sa. 9. Sü. 4' de) Bülent Ersoy gazeteci dövmekten aranıyor KUŞADASI (ÜBA) Sahneye çıkması yasaklanan kaduı mı erkek mi olduğu yasal bakımdan kesinlik kazanmayan ses ve film sanatçısı Bülent Ersoy dün gece Kuşadası'nda bir gazinoda, fotoğrafmı çeken gazetecilere saldırdı. Gazetecilerden birini yanındaki arkadaslanyla birlikte döven Bülent Ersoy hakkında Kuşadası Savcıhgı 4 suçtan soruşturma açö. (Arkan S». 11, Sfl. 1 de), Güvejı^îzlik Belgesi... «Aldıkaçtı Anayasasu klmlere, hangi klşi ve kuruluşlara karşı güven duymakta, hangilerine karşı güvenslzlik beslemektedir?... Bunun dökümünü yaparsak, taslağın «ideoloji» ve «felsefesi» iyice ortaya çıkar. O zaman bu taslağın kimlerin Anayasası olduğu anlaşılır. Tasan, basına hiç güven duymamaktadır. Bu yüzden basın özgürlügüne çok sokı kayıtlar getlr(Arkası Sa. 11. Sfl. 7'de) Duşlerın Yıkımı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog