Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

14 AĞUSTOS1982 Cumhurıyet 9 tnlar. Sorulan... Sorunlan YdmazŞİRU. HİZMET SÜREM 28,5YIL, AYLIK ORANIM % 70: 1950'den 1969'a kadar Devlet me mnrn olarak çahştım. 19691978 arası SSK sigortabsı ldlm. Son lsyerim kıdem tazmlnatunı 8,5 yü ttzerlnden 6de d i Sorum şu: 1 Memurlyette geçen 19 yıbn tazmtnattnı almak Içln ne yapablllrtan? 2 Gereklrse dava açmak Içln, gl rUecek rizikoya değer mi? 8 Hlzmet stirem 28,5 yıl, % 70 üzerinden maas abyornm. Bu yüzde son emekltlerde olduğu gibi artırılamaz mi? Zahlr EEDEM KOCAELt TâNIT: 1 SSKIı olarak çaüstıgınız lşye rl özel sektöre alt lse memurlyette ge çen 19 yüın tazmlnatını almanız söz konusu değildlr. Bu lşyerl blr kamu kuruluşu lse bulunduğunuz Udekl tş Mahkemesinde dava açmanız gereklr. 2 SSK'lı olarak çauştığınız kurum kamu kuruluşu lse, Emekll Sandığında geçen sürelere illşkin kıdemln tazmlnatırun ödenmesi yönünde Yargıtay kararlarını bu köşede, değlşlk gunlerde yayımladık. Henüz bu konu ya ilişkin «tçtlhat Karan» yoktur. 3 Son yasal dttzenlemelerle 28,5 yıl prlm ödemlş olan slgortahlara bağ İanan aylık oranı % 82 olarak saptan maktadır. Ancak bu uygulamanın 1 Ocak 1982'den önceki emeklilere de uygulanması 506 sayılı SSK Yasasın da yapılacak değişikliklerlo mümkün olablllr. Bu değişikliğin yapılmasım ve 5.000 günün üstündeki her fazla 240 günlük primin eskl emeklilere de uygulanmasını yürekten diliyoruz. Parcalanabilir Yörenin biricik Relir kaynağı çay bitkisi çok hor kullanılmış, demlştik ya.. Çay bitklsinin diblndekl toprak artık gerçek blr taş hallni almış Ne deni çay bitkisinde verimi artıran amonyum sülfat gübresinin çok fazla kullamlması. Bol yağışın getirdlği yıkanma lle birlikte toprak taş olmuş. Çay verimini iylce düşüren bu durumun düzeltilmesi için, acil her yerden tek tek toprak tahllll ve buna göre kompoze ya da hayvan gübresi verilmesi gerekiyor. Oysa bu çahşmalar çok yeterslz kaldığı İçin halk çareslz toprağı kireçle yumuşatmaya kalkıyor. Oysa klreç toprağı yumuşatırken. bu kez o da verime olumsuz etkl yapıyor. Bir yandan da Çay • Kur hâlâ kompoze gübre yerine, amonyum sülfat gübresini agırlıklı ve teşvik edici olarak satmayı sürdurüyor. Hattâ birçok yörede, ureticl durumu farkedip, kompoze gübreyi ararken, bulamadığından, zorun lu amonyum sülfat gübresini kullandığından yalonıyor. ÇAY • KUR KARDA Çay verimi çok düşttt. Adl önlem alınmazsa, çay sıkıntısı doğabiUr. Üretici özelllkle geçen yılm şokundan sonra, belini dogrultamadı.. Ama, Çay Kur ilk kez kârda. Geçen yıl dan itlbaren 89 bin clvannda geçici işçiye, fazlauk gerekçesl lle işbaşı yaptınlmaması, çay alımuıda nerede ise, Uçte bire varan eksik alımın sonucu Üreticiye az para ödenmesi ve de görunürde fiyatlarda bir değişiklik olmadığı halde, çay türleri değiştirilerek çay satış fiyatmda yapılan önemli zam, stok masrafımn kalmaması.. gibi nedenlerle 1980'de 3 milyar zarar eden Çay • Kur 1981' de 25 milyon kâra geçti. ı982 yılı için de 55.5 milyonluk bir kâr hesapladıklannı Genel Müdür Yılmaz Talatur açıkuyor. Yine Talatur'un verdiği bilgiye göre, kaçak çay ekim alanlannın affından sonra dahi, geçen yılm şoku ile ortaya çıkan gerçekleri yeni programlan ve kararları getirdi. öncelikle fazla gerekçesi ile durdurulan fabrika yatınmlanna, yarım bırakılmışlann tamanüanmasmm hız landırılması ile başlanmış. Önümüzdeki yıl tamamlanacak yeni fabrikalara, iki yıldır işbaşı yaptınlmayan işçilerln ön ceUkle alınması programlamyor. Çay veriminin düşük oldu. ğunun ortaya çıkması üzerine de, verim için çalışmalarm baş latüdığı belirtiliyor. Bu arada, Türkiye'nin artan çay talebi karşısmda, ekim alanlannın sınırlanması politikasmdan vazgeçilmesi ve yenl ekim alanı teşvik politikasınm gereği de ortaya çıkmış. Çay ekim yörelerinde, daha fazla dağlara doğru çıkraa, iyice verim düşmesine yol açtığından. yeni ekim alanı politikasında daha doğru ve daha batıya kayma programlamyor. Tabii bunlar ileriye yönelik programlar. Ge nel MUdüre göre, geçen yıl eskl stoklar kullamldığı için, çay Uretimindeki düşme açık yarat madı. İyi bir programlama ile önümüzdeki birkaç yıl içln de daha problem çıkmayabüiı. Aslında çaylıklar bakımlı olsa, yaş çay alımmda 400 bin tona bu kapasite üe dahi ulaşüabilir.. YAR1N: ÜRETİCİ CEPHESİ Yılmaz Alpaslan (Baştarafı 12' Sayfada) halkını Başbakan seçmeye layık blr toplum kabul etmez bir anlayışın ifadesidit Herşeyden önce Başbakanm TBMM' nin dısından seçilmesi hem demokratik gelenok lerlmize. hem de demok ratik parlamenter slsteme aykmdır Taslak çogulcu «Plüralist» blr slsteml amaçlar gözükürken, Türk insanını yalmzhğa itmeye ça hşmaktadır. Siyasi partl leri korknlan birer kuruluş glbl ortaya koyan tas lak partilerie sendikaları, dernekleri, kesin blçimde tnanevi de olsa blr birlerlnl destekleyemez bale getirmcktedir. Bu anlayış, siyasi partllerin demokraslnln vaxgeçllmez unsurları olduğu 11kesine tUmliyle aykırıdır. Yücel Akıncı (Baştarafı 12. Sayfada) lar demokrastye ıteçişi geclk tirlcl bir faktör olmamalıdır» dedl. Türk toplumunun Anayasal gelişme çizgisine uygun olarak yenl blr taslağın en kısa zamanda hazırlanabıleceğinl kaydeden Akıncı, geçicl blr Anayasa 1 » 1 kısa zamanda seçimlere gidilerek yenl Anayasa'nın oluşacak Mecllse bırakılması gerektiğini söyledl. Sinasi Özdenoğlu (Baştaratı 12' Sayfada) nı ve dev atılımlannı ger çeklestiremezse ayakta kalamaz» dedi. tcraaın güçlendirilraesı felsefesinı benimsediğini ancak bunun yargı üze* rinde bir egemenliğe yönelmemesi ve adalet Özerkliginin titizlikle korunması gerektiğini bellr ten özdenoğlu. şu görüş leri savundu: «Gerek tasandakl slstematik hatalann, gerekse maddelerdekl açık çelişkl lerin. Genel Kurul gftruştnetertnde dfizeltilme slnl mflmkün görmuyorum. ÇünkO. 160 Oyenln btr konuda birleşmesl. 15 kişflik komisyonun aynı konuda birleşmeslnden çok daha güçtür. Kaldı ki Genel Kurullarda. teknik çalışmadan çok duygusal tercihler ve heyecanlar egemendir. Bu nedenle bir çok maddenln ileride büyük sorunlar yaratacak nitelikte geçeceği inancın dayım. Tasannın tfimflnfin gerl almarak, yenlden yazılma sını, Komisyon bir onur meselesl yapmamalıdır. Bu. nihayet 15 günlük blr Iştir. Ama Anayasa kurta nlabillr.» Kaya Bengisu (Baştaratı 12. Sayfada) Bengisu. tasarıya ilişkin görüşlerini şöyle belirtti: «Uygar toplumlarda Anayasa denlnce, toplumun kendlnl yönetmek Içln kur duğu bir müesses? olan devlete »rerilen sekll ve yetkiler ve bu yetkllerin hangi sınırlar içinde kullanılacağını gösteren kura'lar anlaşılır. Bir başka deyimle. A nayasa. milletin devlete ne kadar yetkl verdiğlni ve m yetkileri kullanırken hangt sınırlar İçinde kalması gerektlftln» betll edon mlllet iip devlet arasındaki (ana sözleşme)dlr Oanışma Mecllsl Anayasa Komisyonunun hazır ladı&ı Anayasa Taslaftına bu açıdan bakınca. hem hazırlanış yfintemi. hem de Içerdîfcf kurallar bakı tnından büyök terslikler göze çarpmaktadır. Hazırlanış yöntemt bakımından olan tprsllk sudurMlllet lle devlet arasında (mzalanacak 'sözleşme'nin her Ikl taraf temsilclleri arafından blrllkte hazırlanması gerekirdi. Içerdiği kurallar bakımından terslik ise şurada. Anayasadaki kurallar, deviete karşı vatandaşı savunmak. korumak Içln konur. Bu taslaktaki kural lara bakmca devletin korunmak Istenildlgi izleniml uyanıyor. Bunlardan başka, gerek vatandaşm temel hak ve özgürlüklerl, gerekse sosyal devlet kavramı ve bu kavramm gereksinlmi olan kurallar. 196l'de Türk toplumunun evet dedigi kurallann ulastıgı uygar düzeye varamamış durumdadır Halbuki kanımca. Tflrk toplumu 1961'den beri yaşadı&ı deneylerle. 1061'in gerlslnde defti! çok tlerislnde bir Anayasa ha zırlayacak yetenektedir. Bu konuda basında çıkan eleştirilere katılıyorum (Baştarafı 1. sayfada) meydana gelen bombalı, silahlı saldınlar konusunda ABD hükümetinin görüşünü yansıtan bir yorum yayıniadı Radyo. yorumunda. iki saldınyı «uyjror toplum feurallannm uLustararası alanda çöküşünu dehşet verici biçimde hatırlatan iki olay' diye niteledi. Amerika'nın Sesl. Yahudi düşmanlığı ve Ermenilerln Fürklere karsı kin duygulannm öteden beri varol dugunu. ancak son yıllarda bu nedenlerden kaynaklanan teröı oaylannın «o/ağon» hale geldiğini belirtti. bu ılaylar karşısında •kimsenin fazla bir şaşkmlık göster/lemestne dikkat çekti. Radyonun yorumunda. «Kotlam olavlarını olağan kabul etme eğilimi mantıh ve tidal gibi değerler karşısında artan ilgisizliğin nesnel beürtisidir," dendi. PÂRİSTEKI TURK TKŞKKKİİR 27 temmuz 1982 gUnü vefat eden Devlet Mlmar Sanatçısı ARİF HİKMET KOYUNOĞLU'nun cenaze törenlne katılan. Türk Egitlm Vakfına bağışta bulunan. telgraf. telefon ve mektupla başsağlıgı dlleyen; Mılli Savunma Bakanlığı. Kültur ve Turizm Baka: lığı K.K Komutanlığı. Güzel Sanatlar Umum Müdürlügü, l'RT Kurumu. Mimar Sinan ÜniversStesl. Yıl<iıı Üniversttes* tnşaat Bölümü, TMMO Birllgi. Mlmarlar Odası tstanbul Şubesi. Cumhurtyet Gazetesl ve Gösteri Dergisl ile dost ve akrabalarımıza teşekkür edertz. AtLESt (Baştarafı 1. sayfada) ki yıllarda kötü çay verilmesi ÇAY TARLADA KALDI ile erken budama da yeterince Yetkililer, çay olayını iyi bi açıklıyamıyor. Çaym kalitesilenler, geçen yıl 350 bin ton ne îlişkin bügilerin yanlış olluk bir almı beklenirken, 193 duğu ortaya çıkıyor. öncelikle bir zamanlarm Türkiye*nin en bin tona diişUlmesinde, Ureticl nin «çay tarlamda kaldı» fer yoksul yöresine, zenginlik, getiren çay bitkisi çok hor kulyadının ciddiye almmamasırun lanılmış. Çay Kur, devlet hiç önemli rolti olduğunu bellrtiyorlar. Daha önceki ytflann blr şekilde yol göstericiük RÖrevinl yapamamışlar. Örneğin toplama tekniğinin bitkiye ver dığı kötü alışkanlığın da sonu özelllkle Rize'de pazara dogru cu ile mayıs ayında yoğun ge uzanan deniz kıyısı şeridinde, (ki, en yüksek verim bu böllen çay niteligindeki sUrgünler, «dekara gunde 10 kilo verile gededir) mayıs ayı sürgUnune cek» sınırlaması ile alınmayın kimyasal mticadelesi hiç yapılmamış bir tür kelebek • bö ca, çay gerçekten tarlada kalcek çok zarar veriyor. dı. Çay bitkisini tanımıyanlar için zorunlu bir parantez açaBitkinin içine yerleşip, surak, çaya elverişli taze filizle yunu emerek mayıs ayı sürgürin birkaç günde boy verdiği nüne çok büyük zarar veren ni ve 35 gün içinde de topböcek, daha sonraki aylarda lanmazsa, kartlaştığını, filiz olkelebek olup yenlden topraga maktan çıktığını belirtelün. indlğl için pek zararlı olmuBöyle olunca da tarlada kalan, yor. Ama, çayda da en yüksek kartlaşan fillzler, daha sonra verim mayıs ayı sürgününde. kl aylar içln verlmli sürgun Ona büyük zararlar veren bu olaymı engelledi. zararlı ile şimdilik tek mücaÜRETİCİNİN TEPKİSt dele üreticiye budama yapmaÇayını satamaması, yörede sı ve budamadan sonra da alternatif bitki, alternatif ge kestiği çay dallanm yakması lir kaynağı olmadığı için, aç öneriliyor. Böylece böcek için kalması ile özdeş anlama ge de iken yok edilerek azaltıllen üretici ne yapacağını sa mış olacakmış. Yetkilller çok (Baştarafı Spor Sayfasında) şırdı. Çay • Kur zaten, çay bit kısa olan kelebek döneminde za bilunsel olarak ber zaman kisinin düzeltllmesi için gerek ilaçla mücadelenin çok zor olaçıklamakta ve sporcuiar ken11 oranda budamayı zorunlu kıl diieri bu bilinç İçinde çalışma.i duğunu, bitki içinde iken de itadırlar. Hazırlık dönemı dedı mıştı. Şaşkın, ölkell üretioi, laçlama yapılamıyacağını söylü bu Kez, gerekli olanın bir kaç yorlar ama, bu konuda yeterli, ğüniz ekün ocak arasında kaü ile, hem de mevslraslz, halter ve kros çaüşmalanyla bilimsel çalışmanm da yapılhafta 6 gün çahsmakta, yarış bitkinin uretimini uzun bir domadıgını itiraf ediyorlar. Bu ma döneminin ilk etabmdu nem için olumsuz etklleyeceb olay, yaygınlaşan hastalik, blr (şubat • naziran) hattanın 7 gü yanlış budamalar yaptı. Böykaç yıl önce gelen bir sinek lece geçen yılm sonraki ayla zararhsı ile biricik meyvalan nu halter, kros ve su çalışması yapılmaktadır. Haziran • Ey rı için de, bu yılm çay Uretimi bütün mandallnalannı yitiren lul arası yarısma döneminde için de, zamansız budamalar Doğu Karadenlzlileri çok kayde naftada 14 antremanla şam önemli ve olumsuz rol oynadı. gılandırıyor. Üstellk verim kay piyonaya nazırlanırız. Işte bu Ancak 535 bin tonlardan 194 bin bından, önemli gelir kayıplan ışıgın altında 1976 yüında 7 ya tonlara duşulmesini, daha önce da açık.. rıstan 6'sını, 77 yümda 7 yarıştan S'inl 78 yılında 6 yarıştan 3tinü 79 yılında 7 yarıştan 6'sı nı 80 yılında 7 yarıştan 5'ini 81 yılında 7 yarıştan 4'ünü ala(Baştarafı Spor Sayfasmos) Kentlerde yaşayan bizbn insarak hem tstanbul ve hem Tür nımiE için bu bir düs degil mi? kiye şampiyonu olmuş ve top ve üzücü bir olaydır. Bfa! yine Yaşam Boyu Büyük kentlerde yaşayan lam puanlan alarak tanlması insanunız için bu dogru. Faoldukça zor blr basarıyı elde Spor'a dönellm. Temelde bu Işi blreylerln aniaması önemli. etmiş olmanın mutlulugu içlnkat büyük kentlerde olanaKlar Alt yapı yeterli mi? deyiz. zorlanmalıdır. Büyük kentlerde Yaşam boyu spor Kavrayaşayan insanlar böylesine bir Kulüplerde kttrefe ayn mı yerleştikçe toplum buna zabahanenin İçine sığımyorlar. lan para yeterll mi? ten istek gösterecektir. tlle de Kuiüplerln ayırdığı para spor sahasında ÖrgütlU spor Oysa kişi evinden çıkıp yarım saat yürüse, sonra yeniden ehiçbir zaman yeterli olamaz. yapraak zorunluluğu da yokvine dönse, bu yeter de artar Çünkü bu spor malzemeye ve tur. Yaşam boyu spor yapmak bile. Ama, evinde iş yapan ev sporcu beslenmesine dayan isteyen insan yolları, park hanımı, ofisinde çalışan erkek maktadır. Bunu da blr kulüp lan, onnanları, dağları ve eğer işinden sonra, «bir 15 dakıka ne kadarıyı karşılayabiliyorsa, bunları da bulamazsa evindeyürüyeylm» diye kendini zorlao kadanyla yetinmek zorunda ki bir halıyı kullanabilir. Yayabillyor ve 15 dakikayı kendi yız. Buyıl kulübümuz kilrek şu şam Boyu Spor"u öğretebildisağlığı içln ayırabiliyorsa, besine 2 mllyon llradan fazla ğimiz takdirde toplumun yaraayırmıştır. Ancak bu tnUsaba rına bir büyük olay gerçeKleş bu iş bitmiş demektlr. Haftakalarda ve kayıkhane masralla miş demektlr. «Hayat Yolu» da toplam 35 saatlnl buna rına harcanmıştır. Tekne alı genişliğinde 300 metre bb ayıran blr kişi için buna lnanmış olması yeter. Görüyoruz; mı için yetecek bir bütçeye ha dediğlmiz parkur 2$ metre gepazar günleri, eşofmanlarım l«n en büyük olan Fenerbahçe nişliğinde 300 metre uzunluğun giymiş kişiler sokaklarda koşukürek şubesi bile sahip degilda, egri bUğrü de olabllir yorlar, yaşlı genç herkes kendlr. bir yoldur. Bunu 10 defa kate KUrek sporuna yeni aşa derseniz 5 kilometre eder. lşte dini kırlara, parklara, yollara atıyor, bu bir aşaraadırsize nefis bir Hayat Yolu parmalar getlrecek mlsiniz? ~ Ktlrek sporuaa jenl aşa kuru, Ama önce kamu bilmci Yaşam için spor blr alışma getirmek için ilk başta te yaratmaktır önemli olan. Sonra kaoiık mıdır, voksa bir irade mele lnmek lazımdır. Türkiye' olanaklar gelecektir. Çünkü top meselesi midlr? da ktirek sporu orta sıralarda lum ısteyecektir olanakları. Yaşam boyu sporun bilin Biz Yaşam Boyu Spor'da mücadele etmektedlr. Fakat dne vardıktan sonra bunu sür dttnyadan kaç yü geriyiz? teknik adamlann eksikiiğinden Aslında bu olay eskl bir dürmek bir irade meselesidir. dolayı sporcu yetiştirmek yatlk zamanların sıkıntüan, buolay değildlr. 1950lere dek çeplansız yapılmakta ya da yapılnalımları ve yoreunluklanns şitli saglık araştırmaları vardı. mamaktadır. karşı çıkmak, belinin agrımaFakat ilaçla tedavi, cerrahi yol bükülmemesine, la tedavi yollanna gidllmış, sına, dizlnin akıttığı tere aldınş etmeden ancak bunun çok pahalı bir • ERDEMCAN METAL bunu sürdUrmek İrade meseleyöntem olduğu anlaşılmış, hasVE TARIM ENDÜST. sidir. Ve sonra buna alıştıktalığın tedavisinden önce hasRtLERt A.Ş. İDARE tan sonra da bırakamamak blr talığın daha başlamadan önlenMECL1Sİ TOPLANTI alışkanlıktır. mesi lstenmiş. Oyle bir yöntem ZABT1 olsun ki lnsanlar hastalanma Bu isi özendirici blr bale Toplantı Tarihi: 11 Agussm, hastalamnca yok doktorçetirnıek tnttmkün mü? tos 1082, du yok ilaçtı, yok nastaneydı, 1964'de Cumhuriyet'e bir ToplantJ No: 2, yok yataktı derken fatura koryazı vazmıştım. ÎUerln bütçekunç rakamlara ulasıyor. O lerinden blnde 4, Beledlye DütGUndem: Sermayenln öhalde hastatığı kökunden, te çelerinden de yüzde 4 ayrüadenmeyen kısmının tamam mellDden önleyelim demlşler rak bu paranın gençlik ve spor lanması, ve yatmmlan bu yola akıtmış hizmetlerine ayrılmasının gerelar. Aşırı şişmanlıgın sayılaroa ğini yazmıştım. Slz hatırlarsıKarar: Şirketlerunlzin yacak kadar çok hastauğa ne(100.000.000,TL.) / yuanız belki o yazunı. Para meseden olduğu, hareketsiz yaşamllyon TL. Olan kayıtlı lesi olduğu için herkesin sımmın iç organlarda çöküntü, sıkı sanldığı parayı kimse versermayeslnln, baklye 3 Akaslarda erime, sinir sistemin mek istememişti. Ancak, Belepelinl teşkU eden (75.000. de bozukluk glbl bulgular or000. TL.) yetmlşbeşmlltaya çıkardıgı görülünce ön diye hizmetleri sadece çöp yon TL.'sını taahhüt eden ce şişmanlıgın önlenmesi dü toplamak ve sokaklan ayortaklarca, llân tarihinden şunUlmuş, hareketlillk geti lınlatmak değildir Belediyebaşlanmak üzere en geç rilmiş insan yaşamına, sıga nin eğitim, eğlence, dinlenbir ay içenslnde şirket ce, yıkanma, sağlıklı besra içmenin insan saglığını merkezlne ödenmesi veya lenme, temiz hava, barınma tehdit ettiği anlaşılmış, korohavale edllmesl, eger rüçgibl bir çok hizmet sorumluluner yetmezllğinin çok sayıda han hakkı sahibi ortaklanğu vardır. Ama bugün Belediye genç lnsanın kaybına neden ol nuzdan rtlçhan hakkını kul ler sadece otobüse binen eşofduğu anlaşılmış, insanlann bülanmayacak olanlar varsa manlı kişilerden para almayük ve yorucu bir eğiümden gene bu müddet içerisinmakla görev yaptıklarına lnageçtlkten sonra tam kendisinde şirket merkezine jazılı nıyorlar. Zaten başka da bir den yararlanılacağı bir dönemolarak bildirmeleri hususşey yapmaları mümkün degil. de pat diye kalp yetmezlığınlan şirket ana sözleşmesiden gitmesı insanlan düşünnin 6.'cı maddesi geregin Yeni Beledlyeler Yasası'ndürmUş, ekonomiyl sarsan yace ittifakla kararlaştınlda da, bu konuda blr tahslsat tınıaları engelleyen bu korkunç mıştır. yok. Devletin polltlkası lse, tabloya bakıp sonunda yepye«Ben başlattım, kamu ve özel ni bir yöntem getirmişler. îşte sektflr yürütsün. oluyor. Bubuna YAŞAM BOYU SPOR adı na rağmen siz, Yaşam Boyu SOYADI TASHİHİ takılmış. Yaşam Boyu Spor, bir Spor'dan hfilâ ümltli mislniz? başka deyisle «Beşlkten meza Ümitliyim. Çünkü bunu Fatih. 3. Asliye Hukuk Mah ra spor». Ulkemiz bu konuda ben TV'de milyonlarca kişiye kemesi'nin 1982/418 sayı ve geç kalınamıştır. Ancak geç anlattım. Fırsat bulunca yine 14.71982 tarihli karanyla, «Her kalrnakta ısrar etmektedlr. Avanlatacağım. Yaşam Boyu Spor gunkoşar» olan soyadımı ER rupa Ulkelerinde özelllkle Devfikri ülkemizde başlamıştır. Er ARSLAN olarak degiştirdim. let özel parkurlar hazırlamakgeç de yayılacak ve tutulacakla bu yöntemi desteklemektetır. dir. ERARSLAN Yaşam Boyu Spor proje Sporda lleri gittnlş, ijehlr• Mimarlar Odası klmlik cilik anlayışı modern. Boledlye sinde özel sektörün yeri var hlzmetlert tam ve cevre kirll mıdır? kartımı kaybettlm. GeçersizUğinden uzak insanlann ülke ÖzelUkle olmalıdır. ÇUnkü dlr. slndcn söz ediyor olraahsınız. olay ekonomik bir önem de taF. Uoğan İNAN şımaktadır. Sağlıklı, hamarat dlnamik ve güçlü bir toplumda üretim Ust düzeydedir. Sağ lık nedeni ile işinden uzak kalan, ilaç tüketen, hastane yataklarını dolduran toplumda e k o Aliye Şener ve merhum Dr. Ali Rıza Şener'in nominin boyutları da cüce kaoğulları, Samlye Şener'in çok sevgili eşl, Voikan ve lır. Kamu ve özel sektör bu Gürkan Şener'in kıymetli babaları, Havva ve Musnedenle olayı bu açıdan da detafa Engez'in damatları, Dr. Gülen Akay ve Teoman ğerlendirmelldir. Şener'in ağabeyleri Dr. Tuncay Akayın ve Öznur Peki olayı Türkiye'nin bir Şener'in kaymbiraderi, Sadık Engez, Güzide Engez, türlü beceremedlgl ve flat fazNilay Engez, Nilgün Engez'in sevgili eniştelori, Onur lalığı nedeniyle gercekleştiremedlği ihracata ve firetlme bağ ve Alper'in dayıları, Zeren, Orkun'un amcaları, lamak mümkün mü? İŞ BANKASI EMEKLİ Gerçek bu. Kanada'nın Ya şam Boyu Spor'a büyük önem MÜDİ LERİNDEN veren Sağlık Bakanı Layon bakıruz bu konuda yatınm yapmasınm nedenini şöyle açıklıyor: 13. B. 1982 günü ani olaruK n/.dan ayrıldı Acımız «Yaşam Boyu Spor ulusal •aglıktıt. Ulusal (Mglık ulusal sottsuzdur. kalkınmanın temelini oluştuCenaze 15.8.1082 günü Nişam,u^ı. Meşrutiyet caml'lnrurj» îşte Yaşam Boyu Spor 1den öğle naııazında kaldınlarak Feriköy mezarlıgıçln yapılan her yatınm ulusal na defnedilecektlr. tealkınm .ya ve ulusal ekonomiAtLESİ ye yatınm dem ktir. Yeter ki, bunun bilincine erişilsin. Kürek SPORDA DIYALOG Israil (Baştarafı 12' Sayfada) hiçbir binamn kalmadıgı anlaşılıyor. önceki aksamUstU ilân edi* len ateşkesten sonra dün Batı Beyrut'ta durumun sakln olduğu haber alındı. Bu arada, Birleşmiş Milletler OUvenUk Konseyl, îsrail'ln adını geçlrmeden Lübnan'dakl tüm askerı faaliyetlerin durdurulmasını öngören bir karar tasarısını kabul etti. Karara ABD de olumiu oy kullandı. Şlddetll bombardunan nedeniyle kesllen Hablb Vazzan görüşmeleri de dün yeniden başladı. Öto yandan, Lubnan Meclls Başkanı Kamil Esad, yenl Cum hurbaşkanı seçlminin 19 Ağustos'ta yapüacağını duyurdu. An cak, ulkenin Ueri gelen muslüman liderlerinden Saeb Selam, mevcut koşullar altında Cumhurbaşkanhğı seçlmlerlnin yapılamayacağını, müslüman par lamento Uyelerinln seçlmleri boykot edeceklerini llân ettl. LUbnan Cumburbaşkanı parlamento tarafından seçlllyor. Se çlrnin yapılabilmesi içln 99 klşilik (şu sırada ölümler nede»iyle 92 kişi) parlamentonun Uçte iki çoğunlukla toplanması gerekiyor. LUbnan Parlamentosunda 50 Hıristiyan, 42 de Müs lüman kökenli üye bulunuyor. (Baçtarafı 12' Sayfada) hanunlar tarafından düzenlenmiş. Bir dlzl pano lçersinde göze batan «parçalanablllr kadın vticudu» ile, kadınlann gerek «kösnül lstelolerle, gerek «esklmlş töre»lerle toplum tarafından parça parça edildlğl anlatümak lstenlyormuş. Sergiyi düzenleyenler, kadına toplumda nak ettiği yerin verilmesi İçln gerekli çabalara Katollk Klllsesl'nln öncülük etmesinl istiyorlar. Bugüne kadar kadım yok farzeden ve nâlâ «Havva lle Adenu hikâyelerine lnanarak, kadın deyince akıllanna «elma» gelen rahiplerl eleştirmekten kendilerini alamayıp, kiliseye kocaman bir «sfimüklüböcek» resmi asmışlar. Bu reslm, klllsenln çağa uyum sağlamak İçln hangl hızla hareket ettiğlnl slmgellyormuş. Ağustos ayı içinde son bulacak SBrglye gösterllen tepkiler lse çok «çeşitli». Klmi Pransızlar, kilisenin «Tanrının evi» olduğunu, oraya «olmadık panolar» asmarun akla mantığa sığdınlamayacağını söylüyorlar. Kimilerine göre ise, blr Katolik Kilisesi'nde böyle blr sergi duzenlenebiliyorsa, kilisenin «ifade özgürlügune» olan saygısı ortaya konuyor demektlr; ki, bu da az blrşey değildir. Paris'ln göbeğindekl Saint Merri Klllsesl'ndeki kadınların bu «avaz avaz» bağnşmalannı, bakalım «Vatikan sakinleri» de duyabilecek mi? ••• Fransa'da kadmlar kiliseden şikayet ede dursunlar, Denis Andlauer ile Paul Gouliene adlı iki demiryolu işçisi de, kadınlara tanınan haklar blze de tanınsın diye tutturuyorlar. Mesele şu: Denls Andlauer evll, 30 yaşında ve Mathilde adlı 7 aylık bir kızı var. Kansı Anne, öğretmen, kocasından daha fazla maas alıyor. Küçük Mathllde'i doğîtr doğmaz blr kreçe ya da süt annesine vermek istememlşler. Bu durumda birisinin işinden geçici olarak izin alması gerekmiş. Ve çocuğa bakma işi daha az para kazandığı için Denis'e düşmüs, «Doğum sonrası izni»ni o almış. 30 yaşındaki Paul Gouliene'de, Denis ile aym durumda. Geremy adlı 6 aylık bir oğlu varO da çeşitli nedenler yüzünden «Doğum sonrası Iznb» almak mecburiyetinde kalmış. Gerek Paul, gerek Denis, «Doğum sonrası iznisnl rahatlıkla almışlar ama, emeklilikleri içln sigortaya ödenen keseneğin yarısını izin süresince kendilerinin ödemesi şart koşulmuş. Çünkü toplu sözleşmeye göre sadece «Doğum sonrası izni»ni kadınların kullanması halinde, emeklllik primlerlnin tamamını işveren ödüyormuş. Şlmdi, sağa sola mektuplar yazıyorlar, kendi sendikalarını eleştlriyorlar ve ekliyorlar: «Hani kadın ve erkek eşitti. Biz kadın olmadığımız için emeklillk keseneğini cepten ödüyoruz, bu ne biçim adalet?» ••* «Killseyi eleştlren hanunlar» ve «Kadmlarla eşit olmak isteyen crkekler»i, özgürlük ve demokratikleşme kavramlarmm renkli blrer slmgesi olarak kabul edebilirsiniz. Ama, özgürlük ve demokratikleşmeden ziyade, «Gelenek ve göreneklerine» düşkün Mali'Ii blr babanın kızı olan Bobo'nun hazin hikâyesl dlğerlerine hiç ml hiç benzemiyor. Afrlka'da, hâlâ ısrarla uygulanan bazı «anlamsız» ve «aküalmaz» gelenekler olduğu blllniyor. îşte, Mali de bu geleneklerin körü korüne uygulandığı dünyanm en fakir ülkelerinden blri. Ntifusu 7 milyona yakın. Kişi başına düşen milli gelir 180 dolar. Topraklarınm genişliği ise 1.240. 000 km2, yani Fransa yüzölçümünün iki katı. Mali'nin Fransa ile olan «samlmi» ilişkilerl nedeni llebucfaklr ülkenin» «fakir insanları» akın akm Fransa'ya geliyorlar. Tabii «gelenek ve göreneklerini» de beraberlerinde getirerek. Ve bu «gelenek ve görenekler»den biri de «kadın sünnetleri». Uzmanlar, kız çocuklannı bütün ömürleri boyu, düzeltilmesine imkân olmayan acüar içinde bırakacak olan bu gayriinsani duruma son verilmesi içln bütün dünya kamuoyunu yardıma çağınyorlar. Ama, ne ki, bu çağrılar birçok insan gibi, 3 aylık kızı Bobo'yu bizzat sünnet etmeye kalkan 25 yaşındaki Mali'Ii «baba» tarafından da duyulmadı. Küçük Bobo ise kan kaybına dayanamayıp, «babası» tarafından getirildlğl dünyayı gene «babası» yüzünden terketti. Saint Merri kilisesinin kutsal loşluğunda asılı duran «parcalanabilir kadın» her kıtanm ve her ülkenin «gelenek ve göreneklerine» göre ne kadar değişik algılanabiliyor, bayret! ACI KAYIP Eskî tabii senatör Ersüöldü ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Eski Tabii Senatörler den Vehbi Erstt, dinlenmekte olduğu ören'dekl evinde geçlrdlği kalp krizi sonucu öldü. Vehbi Ersu 64 yaşındaydu 27 Mayıs devrimini arkadaşlarıyla blrllkte gerçekleştlren Vehbi Ersü, Kurucu Meclisten sonra, Tabii Senatör olarak parlamenterük göreylnl sürdür dü. Vehbi Ersü'nün cenazesl 16 Agustos pazartesi gUnil Ankara'da öğleyln Maltepe camiinden kaldırılarak, Karşıyaka raezarhğmda topraga verilecek. (Bastarafı 12' Sayfada) înfaa karannm Resmi Gazete'de yayınlanmasmdan sonra önceki gün, Orkan'ın savunma avukatı Şerket Can özbay, hükUmlünUn akli dengeslnln yerinde olmadığı ve bu nedenle lfiamınm durdurulması gerektlğl yolunda blr dllekçe hazırladı. Söz konusu dllekçe ınfaz savoılığmca kabul edUmeylnce özbay, gece saat 22 sıralannda Adalet Bakanı Cevdet Mentefie bir görüşme yaptı. Adll Tıp uzmanlan, hUkmun yerine geUrileblleceğinl ve sanık Orkan'm akll dengeslnin yerinde olduğuna İlişkin rapor verdUer. Bu gelismelerden sonra Orkan'a beyaz gömlek glydlrllerek son arzusu soruldu. Isteğl üzerine mektup yazdı, Uzerinde bulunan saat, kalem ve bir paket slgarasını avukatma verdl. Orkan hflkkrndnk^ karann okunmasmdaa sonra cezası saat 02.45'de infaz edildl. Yanm saat aradan sonra doktorlar, Orkan'ı muayene ederek ölüm raporunu verdller. Cenazesi de, Karşıyaka Mezarhğında toprağa verildi. Isparta'da, yengesiyle blr olup öz erkek kardeşini öldUr* mekten îstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hüküm giyen Veli Acartn ölüm cezası da dun sabaha karşı cezaevinde infaz edildi. Orkan ve Acaria birlikte 12 EylUl 1980'den bu yana U'i sol görUşlü, 51 sağ göruşlU, UçU de adl suçlu olmak Uzere toplam olarak 19 sanık idam edildi MAHXÛM OLDU ERZURDM Erzurum 1 Numarah Askeri Mahkemesl'nde yargılanan sol göruşlU 7 sanığa çeşitli hapls cezalan verildi. 13 DERNEK BAŞKANI ANKARA 13 dernek başka nının 8 temmuz 1977'de yaymladıklan ortak bUdiriyle Dernekler Yasası'na aykırı olarak siyasi faallyette bulımdukları savıyla, yargüanmalarına de înfaz öncesi vam edildi. Samklardan avukat Hallt Çeleuk, görevsizlik iddiasında bulundu. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada, samklardan Tüm Der Başkanı Erhan Tezjjör'ün sorgusu yapüdı. Tezgör, iddiaian kabul etmedl. Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yüdız da sorgu sunda, «hnkuken geçerll hiçbir gerebçeye dayanmayan bn suç> lanmadan aklsnmamı düerinu dedl. Samklardan Çağdas Hukukçular Demeğl Başkanı Avukat HaUt Çelenk de suçun basın yoluyla işlendiğlnln iddia eoüdlğini beUrterek, davanın Top. lu Basın Asliye Ceza Mahkeme si'nde görülmesi gerektiğin» ileri sürdü. Savcı, Çelenk'in gö. revslzUk iddlası konusunda görüş hazırlamak İçin süre ıste. mlnde bulundu. Bunun üzerine duruşma Ueri bir tarihe ertelendi. ÎDDÎANAMENÎN OKTJNMASI BlTTt ÎSTANBUL 111 Samkb THKPC Kurtuluş davasma Metrls'te 2 numaralı Askeri Mahkeme'de devam edildi. Duruşmada Askeri Savcı, 127 sayfalık lddlanameyi okumayı bitirdi. Mahkeme, 1402 sayıU vasanın llgiU maddesi uyannca davanın çok sanıklı bulunması nedeniyle, sanıklann bundan sonraki duruşmalara bölüm bölüm getirUmesine karar ver dl. Bellrlenea 16 sanıgın sor« gusuna 16 ağustos pazartesi gU< nll başlanacak. TÎKB DAVASI 0 Samklardan 7'sinin ölüm cezası istemiyle yargılandığı 45 sanıklı yasa dışı Türkiye îhtilalci Komünistler BirUği örgüt duvasınm dünkü duruşmasında son sozleri sorulan bir san ğın slogan atması üze rine duruşmaya son verildi. Mahkemede okunan tüm savunmalarm gereğinin takdirl için komutanlığa jönderilma sine karar verildi. 7 KtŞt VECDİ ŞENER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog