Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

14 AĞUSTOS 1982 Cumhurıyet 7 Buyruk ve Bulutlar Sıkıyönetim Komutanı oldular Sıkiyönetim Komutanları belli oldu Kara Kuvvetlerine mensup 23 general, 1 albay ile Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Komutanlığından 3 general ve amiral çeşitli Sıkıyönetim görevlerine atandılar. ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Sıkıyönetim Komutanlıklan ile yardımcılıklarına atamalar yapıldı. Orgeneral Bulutlar, Korgeneral İHıan, Korgeneral Oka ile Korgeneral Yay, Sıkıyönetim Komutanhklanna getırildiler. Resmi Gazete'nin dünkü sayısmda yaymlanan atama karanna göre, Kara Kuvvetlerine mensup 23 general. Dir albay. Denız Kuvvetlerine mensup 5 amiral, Hava Kuvvetlerine mensup üç general ve Jandarma Ge nel Komutanlığına mensup üç general çeşitli görevlere atandılar. Korgeneral Dogan Gfireş Tümgeneral M. A?ir ÖzÖzer. Korgeneral Mustafa Odaman, Tümgeneral Yaşar Kök. Tuğamiral Turgut Ozkan Istanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne. Çanakkale Illeri Sıkıyönetim Komutanlıgı Yardımcılıgına. Orgeneral H «Yfehmet Buyruk. Konya, Nığde. Kayseri. Kırşehir. Nevşehir, Yozgat Illeri Sıkıyönetim Komutan hğına, Orgeneral Ceial Bulutlar, Erzıncan, Gümüşhane. Giresun. Trabzon, Rize, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum. Samsun, Sinop îlleri Sıkıyönetim Komutanlığına. Tümgeneral Hikmet Bayan, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Ordu, Sıvas, Tokat, Amasya. Çorum, Samsun, Sinop Illen Sıkıyönetim Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tuğgeneral Hilmi Şengün Tuğgeneral Hidayet Güngör, Erzincan, Gümüşhane. Giresun, Trabzon. Rize. Ordu, Sivas. Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop îllori Sıkıyonetim Komutanlıgı Yardımcılıgına. Korgeneral Kemal Yalçm, Tuğgeneral, Mustafa Öztopçu, Tuğgeneral Kamil Önceler, îzmır Manıssı, Balıkesır, Aydm, Uşak, Denızlı, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya, îl leri Sıkıyönetim Komutanlıgı Yardımcılığnıa Tuğgeneral Kamil Önceler, Izmir, Manisa, Balıkesir, Ay dın, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya Illeri Sıkıyönetim Komutanlıgı Yardımcılıgına, Tuğamiral Atilla Erkan, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Bolu. Zonguldak Illeri Sıkıyönetim Komutanhğı Kurmay Başkanlığına, Tumamıral Sadun Oztürk, Tuğamiral Çetinkaya Atatay, Tuğgeneral Fuat Ersoy, Tuğgeneral Saim Keleştirour, Kocaeli, Bursa, Bilecik. Sakarya, Bolu, Zonguldak Illeri Sıkıyönetim Komu tanlığı Yardımcılıgına. Tümgeneral Mehmet Onder, Ankara. Çankın, Kasta monu Illen Sıkıyönetim Komutanlıgı Yardımcılığma. Tuğgeneral Necati îkizoglu. Tuğamiral Varol Atalay, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep. Hatay Illeri Sıkıyönetım Komutanlıgı Yardımcıhğma, Korgeneral Suat nhan, Di yarbakır, Urfa, Mardin, SiIrt, Hakkari, Van Hleri Sıkıyonetim Komutanlığına, Korgeneral Hfkmet Kesln, Tuğgeneral Metin Okçu. Tuğgeneral Remzi Gökseven, Tuğgeneral Orhan Akınalp Diyarbakır. Urfa, Mardin, Si ırt, Hakkari, Van Illen Sıkıyönetim Komutanlıgı Yardımcılığına, Korgeneral Nazif Oka, Elazığ, Malatya, Tuncell, Bingol, Muş. Bitlis Illen Sıkıyö netim Komutanlığına. Tuğgeneral Zati Ergül. Tuğgeneral Hasan Satır, Elazığ. Malatya, Tuncelı, Bingöl, Muş. Bitlis Illen Sı kıyonetim Komutanlıgı Yardımcılıgına, Korgeneral Irfan Yay. Er zurum. Ağrı. Kars. Artvin Illeri Sıkıyönetim Komutan lığma, Tümgeneral Fuat Şenel. Tümgeneral Nedım Erdem, Tümgeneral îsmail Özkan, Kurmay Albay Atilla Başaran, Erzurum, Ağrı. Kars, Artvin Illeri Sıkıyönetim Ko mutanlığı Yardımcılığma, Hava Tümgeneral Ahmet Cesur, Eskişehir, Kütahya. Afyon Illeri Sıkıyönetim Ko mutanhğı Yardırocılığma atandılar. ;. Sıyası, ekonomık ve toplumsal olaylann ağırlığı Cumhuriyet Cazetesi okurlarını magazın dunyası haberlerınden yoksun bırakıyor. Hemen burnumuzun dibınde Bevrut'ta top sesleri dınmıyor. Israıl saldıııyor mu, çeküıyor mu belli degıl Banker Kastellı Isviçre'de dolaşırhen, «Kendilerine güvenli bir yol seçenler» Sırkecı'de bekleşiyor. Oysa magazın dunyası bırbınnden önemli (') haberlerle dolu. Biz de yıne bu hafta magazın dergüerinı tatayarak bu haberleri derledik. İlginızı çekeceğini umuyoruz. Emniyet orgutunde değişiklikler yapıldı 2 7 ile Emniyet Müdürü atandı Bıyıklı; Boş olan üç Genel Müdiirlük Yardımcılıgına Müdürü Hüdaverdi Müdürlü K.Maraş Emniyet Erten, Bilginer ve Adıbclli getirildi ğüne Muğla Emniyet Mü8 ilin Emniyet Müdürü de başka göreve atan dürü Nuri Esfıgen: Diyarbakır Emniyet MüdUrlügü mak üzere yerlerinden alındılar ııe Uşak Emniyet Müdürü LUtfi Zafer Aras; Elazıg ANKARA (Cumhuriyet Bil MüdürÛ Mehmet Ay ve Muş Emniyet MuüürHığUne Kon rosu) Bmnlyet Genel Mü Emniyet Müdürü Fehtnl ya Emniyet Müdür Yardürlüğfj teşkilatında geniş Çörtelek ve Trabzon Emni dımcısı Y/aşar Yılmas Kaçaplı değişiklikler yapıldı, yet Müdürü Hamdl Ardah, rahan; Erzincan Emniyet 8 llln Emniyet Müdürleri başka blr göreve atanmak Müdürlüğüne Polis Müşavir görevlerlnden almarak 27 üzere görevlerlnden alındı Müfettişi Adil Dalçıç: Erzurum Emniyet Müdürlüğü ile yenl Emniyet Müdürü lar. Çeşitli illerln Emniyet ne Ankara Emniyet Müdür atandı. M. llhan LosBu arada, boş olan Emnl Müdürlükîerlne yapılan a Yardımcısı tar; Van Emniyet Müdür tamalar şöylo: yet Genel Müdür YardımEdlrne Emniyet Müdür lüğüne Emmyet Mttdür Yar ctlıklarına Teftlş Kurulu Başkanı Kemalettin Erten, lügüne Elazığ Emniyet MU dımcısı Tunccr Merfç; Kars Araştırma Planlama Koor dürü Güner Kalkandelen, Emniyet Müdürlüğüne Sam dinasyon balre Başkanı Kocaeli Emniyet Müdürltt sun 19 Mayıs Polis Okulu Alpaslan Bilginer ve Traflk ğüne Emniyet Genel Mü Müdürü İbrahtm îtem: Bo Dairesi Başkanı Necdet Adı dürlüğü Datre Başkanı Fah lu Emniyet Müdüriügöne rettln Sölunener; Manisa Erzincan Emniyet Müdürü belll getirlldiler. Resml Gazetenln dünkü Emniyet Müdürlüğüne Ko Kamil Tecirlioğlu; Muğla sayısmda yaymlanan tçls caeli Emniyet Müdürü Fer Emniyet MUdürlüğüne 2 lerl Bakanlıgı atama lcarar di Erzalm; Konya Emniyet nci derece kadrolu Bingöl Dlyarbakır Emniyet Müdürü Naci Parnamesine göte, Edlrne Em Müdürlüğüne, Emniyet Mtidürü Yahya maksız; Bilecik Emniyet niyet Mudürö Şerafettln Gökçefiren, Malatya Ernni Say; Trabzon Emniyet Mü Müdürlüğüne^ Bolu Emni v yet MüOTrt} Şemsettln Sa dürlügöne, Tekirdag Emni yet Müdürü Erol tnce; Hyıner, K Maraş Emniyet Mfl yet Müdürü Şakir Er şak Emniyet Müdürlüğüne dürü Cemaleltin Ertem, Kır ten; Sivas Emniyet Müdür Ankara Emniyet Müdür Emniyet Yardımcısdı özcan Atalay; şehir Emniyet Mtidurtl Hü lüğtine, Bilecik seyln Görübüyük, Nevşehlr MUdürü Hallt Karabnlut; Bingöl Emniyet MüdürlüğüEmniyet Müdürü Reşat Tıl Malatya Emniyet Müdürlü ne, Adana Emniyet Müdür maz, Adıyaman Emniyet ğüne Kırklareli Emniyet Yardımcısı Mehmet Canse Bazı okul adları değişti • Gazi Üniversitesi AÎTÎA îstatistik ve Temel BiUmler Fakültesi'nin Rdı degistirilerek; Fen Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, îşletme, I\laliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri İle Mali Bilimler ve Muhasebe YUksek Okulu, Bankacılık ve Sıgortacüık Yuksek Okulu birleştirllerek oiuşturulan, «İktisadl ve İtlari Bllimler Fakültesi» BektörlUğe bağlandı. Milli Eğitim BakanlıŞı'na bağ lı Gazi Yüksek Öğretmen Okulu*nun, Fakülte'ye dönüştürülmesi, Ankara ve Zonguldak Ereğlisi Yabancı Diller Yüksek OkuUan'nın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akftdemisi bu Fakülte'ye Katılarak olusturulan Gazi Eğitim FakUltesi Rektörlüge bağlandı. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu İle Endüstrlyel Sanatlar Yüksek öfiretmen Okulu birleştırılerek. Teknik Eğitim FakUltesi oluşturuldu. Ankara Kız Teknik Yüksek Ög retmen Okulu birleştirilerek, «Meslekl Eğitim Fakültesi» kuruldu. AİTÎA'ya baglı Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacüık Fakülteleri Rektörlüge bağlandı. Bolu Meslek Yüksek Okulu, Maliye Bakanlığı'na bağh Maliye Meslek Yüksek Okulu'nun adı değiştırilerek; «Maliye Yük •ek Okulu» oluşturuldu va Iktisadi ve îdart Bilimler Fakultesl'na bağlandı. AITÎA Bolu Sevk ve îdarecilik Yüksek Okulu'nun adı değiştirılerek; «Bolu Idarl Bilinılcr Yüksek Okulu» adıyla îktısadi ve İdari Bilimler Rakilltesı'ne bağlandı. Tapu Kadastro Meslek Yuk sek Okulu da aynı Fakülte'ye bağlandı. ÖYS'de adayların kazandıkları smav sonuc belgelerinde okullann eski isimleri belirtiliyor Gaziantep ve K. Maraş Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ODTÜ öğrencisi oldular. ANKARA (Cumhuriyet Büro. sn) Üniversıte Yerleştirme sınavında öğrencilerin yerleştırüdikleri bazı okulların adlan değiştırtldi. Öğrencilere gönderilen sınav sonuç bel«elerinde, bu okullann eski isimleri belirtiliyor. Üniversiteye Yerleşttrme sınavlan, Yüksek öğretim Kurumlan"nın yeniden düzenlenmesine iliskin, «Yüksek öğretim Teşkilat Kararnamesi»'nın yürürlüğe girmesinden önce ya pıldığı için öğrencilere kazandıklan okullann adlannm bildırilmesl sırasında okullann eski isimleri kullanıldı. Ancak ÖSYM, yerleştinlen öğrencüerin listesini ilglü okullann bağlandıklan veni rektör lüklere gönderdi. Rektorlükler kayıt islemleri sırasında öğren cüerl yeni düzenlemelere gore kaydedecekler. Yeni düzenleroelere göre, Kahramanmaras ve Gaziantep Meslek Yüksek Okulu öğrencıleri, Ortadoğu Teknık Üniversi tesi Bgrencısi oldular. Bazı Unıversitelerde yapılan yenl düzenlemeler şöyle sıralanıyor: A İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile Yer Bıllmleri Fakulteleri birleştinlerek, «Mühendlslik takültc^i» haline getirildi. Florance Nıghtmgale Hemşirelık Yüksek Oku lu Rektörlüge bağlandı. Gazetecılik ve Halkla Ilişkıler Yüksek Okulu'nun adı, «Basın Yayın Yüksek Okulu» olarak değiştırildi ve Kektorluğe bağlandı Tütün Eksperlen Yüksek Okulu Rektörlüge bağlandı. A İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Billmler Fakultesi'nın adı Fen Edebıyat Fakültesi olarak değiştırıldi. ÎTÜ înşaat H Ortadoğu Teknik Fakültesiyle, Maçka Înşaat Fakültesi, Elektrik Faktıltesi'vie Ünîversitesi Maçka Elektrik Fakültesi, Maîdari Bilimler Pakültesi'nin kina Fakultesı'yle, Macka Maadı: tktisadi ve îdari Bihmler kına Fakültesı, Kımva FakülFakültesı olarak değiştırildi. # ADMMA tesi'yle Metalurjı Fakültesı, Gaziantep ve K. Maraş Meslek ADMMA'nm Elektrik. Makı Mimarlık Fakultesı'yle Maçka yüksek Okulu, Gaziantep Mü na, înşaat, Kimya, Işletme Mü Mimarlık Fakültesi bırleştirılhendislik Fakültesı'ne bağlan hendisliğl ve Mimarlık Fakülte diler. leri birleştırilerek; Mühendısdı. likMimarlik Fakültesi kuruldu. Sakarya DMMA Fakülta'ye d Hacettepe AİTIA Gazetecılık ve Halkla I donuştürülerek, «Sakarya Mülışkiler Yüksek Okulu Rektör hendislik Fakültesi» adıyla Rek Üniversitesi luğe bağlanarak, adı, «Basın törlüğe bağlandı. Sakarya Mes Sosyal ve tdari Bilimler Fa Yaym Yüksek Okuln» olarak lek Yüksek Okulu ile Düzce kültesi, Edebiyat Fakültesi ile değiştirilcu. Meslek YUksek Okulu, îstantktisadi ve tdari Bilimler FaEakanlığa bağlı Bolu, Kırşe bul Ttirk Musikisi Devlet Kon kültesi olarak lklve aynldı. servatuvarı da İTÜ'ye bağlanKimya ve Muhendıslik Pakül hır, Kastamonu Eğitim Enstı dı. tüleri'nin adlan değiştirılerek, teleri birleştırılerek. «Mühendlslik Fakiiltesi»ne dbnuştu Gazi Yüksek Okulu'na bağlan fö Boğaziçi rtildü. Zonguldak Devlet MU dı. Erkek Sanat YUksek öğret men Okulu'nun adı degışliriÜniversitesi hendislik ve Mimarlık Akade roisi Fakülte haline Retirilerek, lerek, «Sanat Ef««nU Yüksek Temel Bilimlcr Fakültesi'nin Rektörlüge bağlandı Ankarn Okulu» adıyla Teknik Eğitim adı Fen Edebiyat Fakültesı Meslek YUksek Okulu, Zon Fakültesi'ne bağlandı. Kız Sa olarak. îdari BUımler FakUlte guldak Meslek YUksek Okulu, nat Yüksek öğretmen Okulu sı'nin adı; «Iktifadi ıe îdari Zonguldak Ereğlı Meslek Yük. adı değiştirılerek, «Kız Sanat Bilimler Fakültesi» olarak de TOk Okulu, Ankara Devlet Kon Eğitimi Yfiksek Okuln» olarak ğıştinldi. önlisans Yüksek O Meslekı Eğitim Fakültesı'ne servatuvarı da Hnfettepe Onı Kulu'nun adı değiştırüerek bağlandı. versitesine bağlandı ven; Ordu Emniyet Müdür lüğüne Manisa Emniyet Mü dür Yardımcısı Necdet Menzlr; Sinop Emniyet Mü dürlüğüne Manisa Emniyet Müdür Yardımcısı Fevzl Ça lışkan; Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne Uşak Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Uzar; Kırşehir Emnlyet ANKARA. (Cumhuriyet Müdürülğüne Bilecik Emniyet Müdür Yardımcısı Bürosu) Ihtısaslanndan yararlanılabilecek subay ve Ahmet Eryuksel; Tekirdag Emniyet Müdürlüğüne Po astsubayların emekhye ay lis Koleji Müdür Yardım rıldıktan sonra gorevleri cısı Abdullah Selvi; Adıya nı surdurebılmelerını ongö man Emniyet Müdürlüğü ren yasa tasarısı Danışma Meclısı Mıllı Savunma, ÎÇ ne. Izmir Emniypt Şube Mü işlerı ve Dışı^leıı Kornısdürü Mustafa Peştemalcıoğlu; Muş Emniyet Müdür yonu'nun dunku toplantılüğüne tzmır Emniyet Şube smda kabul edildı. TasarıMüdürü Rcşat Vural; Yoz nın onumuzdeki hafta ıçin Mechsı'nde gat Emniyet Müdürlüğüne de Danışma oncelık ve ıvedılıkle gorü Bursa Emniyet Şube Müdü rü Mehmet Tekin: Bitlis şulmesı bekleniyor. thtiyat Zabitleri ve İhEmniyet Müdüt lüğüne Bolu Bölge Trafık Şube Müdü tiyat Askeri Memurlan yasası İle Türk Silahlı Kuvvet rü Mustafa tJsttin. Bu arada ll Emniyet Mü leri personel yasasında deği şiklikler öngören yasa tasa £ürlüklerin| JfapUarç, afc lar dışındall Emniyet Mü rısı»na gore emeklı edılen dür Yardımcmkları. Şube * blr" subay veya astsubay Müdürlüklerl ve Şube Mü ihtisas ve ustun başansı ne dür Yardımcüıkları İle Ge denıyle ayrıldıgı gorevindenel Müdürlük kademesinde ki rutbesı ıle yaş haddıne boşalan yerlere de yeni ata dek tekrar muvazzaflığa alı nabılecelc malar yapıldı. Kadrosuzluk nedenıyle veya ısteğı ıle emekliye ayrılan subay veya astsubaylar ılgıh kuvvet komutanı veya jandarma ganel komutaBinın ıstemı, Genel Kurmay Başkanının onayı ile aynı «Meslek Yüksek Okulu» adıyla görevde çalıştınlabılecekler. Rektörlüğe bağlandı. Rutbe ve maaşlarda bır değışıkhk olmayacak, sozko41 Marmara nusu, kişller bulundukları Üniversitesi rutbenin yaş haddıne dek Ataturk Yüksek Öğretmen O çahşabılecekler. kulu Faklılteye dönÜştUrularek, îstanbul Yabancı Diller Yüksek Okulu, Anadolu Hısarı Gençlik ve Spor Akademisi buraya katıldı ve «Atatürk Eğitim Fakültesi» olarak Rektorluğe bağlandı. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, «Teknik İstanbul Haber Servisl Eği'im Fakültesi» adıyla Fakulte haline getırildı. istanbul Turkıye Gazetecıler Sendıkası, İktısadı ve Tıcari Ilımler Aka Anayasa Tasarısı konusunda bır demısı Ekonomi, Isletme, Sıya panel duıenledı. Panel 18 19 sal Bilimler ve Tıcari Bilimler ağustos günlerinde istanbul Ga Fakulteleri birleştırılerek, «İk zeteciler Cemıyetı Konferrns tisadi ve îdari Bilimler Fakül salonunda yapılacak. tesi» adıyla Rektörlüge bağ18 ağustos çarşamba gunu landı. saat 14.00'de TGS Genel BaTkaîstanbul iriA Uiş Heklmligi nı Naıl Gureli bır konuşmayia Fakültesi ve Ecıacılık Fakültesi panelı açacak. Ilk oturumu OkRektorluğe bağlandı. tay Kurtbdke yonetecek Ilk istanbul DMMA; «Fen • Ede gun, Pro£. Clztckin Tnsun, Proı. bhat FakülteM» adıvla Rektbr trdoğan lezlf ve Prot. Çıtm luğe bağlandı, istanbul DMMA Uzek. temel hak ve ozgurıUıtInşaat, Makma . Elektrik, Ha ile basın ozgurluğu konularınrlta • Kadastro Fakültelerlyla da tebliğler sunacaklarI4,ık Muhendıslık, Vatan Müîkınd günku oturumu TGS hendıslık, Galatasaray Müiıendıslik bblütnlerı; «Mühendlsllk Eğıüm Sekreteri Sükran ReFakültesı» adı altında blrleş tenci yonetecek. Bu otururoüa ürıldı. Kocaeli DMMA'nın adı: ışçi ışveren Uışkileri Uzerin«Kocaeli Mühendislik FakUlte de durulacak, Prof. Münlr likonoml ıle Prof. Toker Deresi» olarak degıştirıldl. li'nin tebüğleri dlnlenecek. İstanbul DMMA Mimarlık Fa Panale Unıvursite bgretlm ükultesı ıle dıger takültelerlnm Mimarlık bolumlen: «Mimarlıb yeleri ve çeşitli sendika başFakültesi» adı altında birleşti kanları katılacak. Panel ıçın rıldı Kocaelı Meslek Yüksek gereklı davetıjeler TGS'den s»ıg Okulu, Kocaeli Muhendislık Ia lanabılecek. kultesı'ne bağlandı Uzman subay ve astsubaylar emeklilikten sonra da calısabilecek » • Zavallı Serpil Cakmaklı EVÎRDİĞÎ yeni tılm geregi Elazıg yoresine gıtmek «zorunda» kalan Serpil Cakmaklı çekım sırasında korkulu dakıkalar yaşadı «Bir da ha Anadolu'ya çıkmak mı... Asla... Tövbe!» diyerek fılmi bile bırakıp kaçmak isteyen şehir kı Ç zı Cakmaklı koy halkı ta rafmdan teskın edilince fılm tamamlandı. Çakmakh'nın ve fılm ekibinın yaşadığı korkulu olaylar ise şöyle anlatılıyor «Filmde blr yangın sahnesl vardı ve yapımcılar bu sahnenin gerçek olmasını istediler. Arandı tarandı ve sonunda köy Bülent'in yıkılan hayalleri ıilent Ersoy, büyük ümitlerle beklediği îzmlr Fuar'ında sahneye çıkamayacağını duyunca tüm hayalleri yıkıldı. Çünkü Fatıh 1. AsUye Hukuk Mahkemesi Haklmliğinin gönderdiği raporda «Geçirnıiş oldugu ameliyat dış görunümü itlbariyle cinslyet değişikligini mümkün Iıale gretirmiştir, aına gerçek anlamda kadın haline gelememiştir ve erkeklige yeniden dönüşü de mümkün degildir» yazılıydı. Gerçi bu kâğıtla «dışınm» kadm olduğunu ka MİNE MUTLU nıtlayacağını düşünen ADINI SATILIĞA Ersoy soluğu hemen Izmir Emniyet 2. Şube Mü ÇIKARDI dUrlüğünde aldı ama ZEL yaşammda Mine "" ZEL yaşammda Mine Mutlu ıle ilgısı olmadıMutlu ıle ilgısı olmadı«Kadınlığını mahkeme ğmı açıklayan M i n " •"" » frln " Q " Mine kararıyla lspat etmemlş Mutlu; Mine Münlre özatbir kişinin kadınsı tavır maca, «Hakiki anlamda dört ve kıyafet içinde fuar erkcklo beraber oldum.» Mi sahnelerinde boy gösterne Mutlu adından «Mutlun meslne asla Ir.ln vereolmadığını söylüyor ve adımeyiz» yanıtını alınca nı iyi paxa veren bırme sat mayı düşünüyor hayalleri yıkılmış oldu. B de evini bu çeklm için verecek biri bulundu. Yetkili makamlardan da Izin ahnınca lş bir kibrit çakmaya kalıyordu ama az kalsm çekim otosu da yanıyordu. Sonra Serpil Çakmakh'mn kaldıgı köy evi gözetlendl ve hatta bir gece kapısı zorlanarak içeri girilmek istendi.» Böyle olaylann başka hiçbır yerde olmayacağına kesin karar veren Çakmakh da «Blr daha Anadolu'ya çıkmama kararı» aldı. Boğaziçi Kliniği'nde ünlülerin bebekleri OGAZÎÇÎ Kliniği'nde ortaya çıkanlan «Bebek Olayı» da magazin konusu olur mu? demeyın. Birçok ünlü sanatçı doğumunu bu Klınikte Cumhur Akkent'e yaptırır da magazin dünyası bunu değerlendirmez mı? îşte Boğaziçi Kliniğme glrlp tehllkesizce çıkan sanatçılar: Sezen Aksu, Esmeray, Ayşe Mine, Perihan Savaş. Şimdilik bunlar ilerkı günlerde yenilerl de eklenebilir bu adlara. B O TV dizileri yine gündemde izi film kahramanlarma benzeme modası, ünü az olan ünlülerin cankurtaranı olmayı sürdürüyor. Nilgün Altınel ise reklamın yolunu şöyle bir diksiyon farkı ile tutturmuş «Ne biçirnsel olarak ne de hııy TGS, Anayasa paneli düzenledi D olarak Morgan Fairchild'e benzemek istemiyorum. Bir kere dizideki Constance, son derece olumsuz bir tip» diyor. Oysa magazin dunyası yıldızın 111e de «Flamingo Yolu»nun güzel yıldızı Morgan Fairchild'e benzesin diye bulamk resimlerini basıyorlar. 1 Milyoner | nasıl 1 tavlanır? ır Amenkah yazarın yazdıgı «Mılyonor nas.il tavlanır» adlı hıiabı, okuyup gırişimlere başlayan Ahu Tuğba bu «Olay yaratan» kıtap ıçın «çok guzel, insan bunu okudukça elınden bırakası gelmıyor» diyor. Peki bir milyoner nasü tavlanır? Işte bırkaç önemli madde: 1) Acındırma: Bır kadının beraber olduğu erkeğe verebılecegı en guzel şey gozyaşlarıdır. Erkeğin acıma duygulannı kabartıp, onu kendisine yönlendirir 2) Sabırh Milyoner sevgiliniz evli ve çok kıskanç olabılır. Bunun sonucu olarak size ara sıra dayak atabıhr Onun bu davranışlarına sabırla katlanmah ve dayaklan sıneye çekmek milyoner kocaya sahip olmak isteyen kadmı amaca götürur. Eh milyoner koca arayanlarla daha iyi dalga geçilemez sanınz Ahu Tuğba ile ılgili bir diğer haber ise Ferdl Özbeğen ile yaptığı Kuşadası tatılıni içeriyor. «Tuğba, Özbeğen'i «çok kibar, ince, duygulu ve hassas bir erkek» olarak niteliyor. Haberın başhğı ise «Bu aşktan zarar gelmez». Neden zarar gelmezl Onunla ılgili bir açıklama yok! B ^ | Mimar Sinan Üniversitesi istanbul OGSA'nııı Mimarlık Fakültesı ıle Yapı Uretımı ve Çevre Duzenlerae Fakültesı dışında kalan tüm Fakülte ve bınmlerı birleştırılerek «Güzel Sanatlar Fakültesi» olarak rektorluğe bağlandı. Ecevit'e tebligat yapıldı Ahu Tuğba, Ferdi Ozbeğen ıçın şoyle konuşuyor Çolt kıbar. ınce, duygulu, hassas bir erkek f| Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakultesinın adı; «Edebiyat FakültesU olaıak değiştırildi. Kımya ve Tekstıl Fakulteleri birleştırılerek «Mühendlslik Fakültesi»ne donuşturuldu. Zıraat Fakültesı ıle Gıda Fakültesı Bırleştırılerek «Ziraat Fakültesi» adı altında toplandı. Tıp Fakültesıne bağlı Yuicsek Henışırehk okulu'nun adı; «Hemşirelik Yüksek okulu» şeklmde değiştirılerek, Hukuk Fakültesıne bağlı Gazetecilik VP Halkla ilişkiler Yüksek okulunun adı: «Basın Yayın Yflk^ek olnıln» şeklinde degiştirilerek rektörlüge baglandı. ANK.ARA, lCumhuriyet Burosul KapatıUn CHP' nın eski Genel Başkanı Bulent Ecevıt'ın 2 ay 2V guntuk hapıs cezasına ilışkin tebligat dün yapıldı. Infaz Savcılıgınca gonderilen teblıg yazısı dun t,cevıt'e ulaştı. Ecevıt, Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı 2 Numarah Askeri Mahkemesınce «Der Spiegei»e yazı yazıp, Hollanda Televizyonu na demeç verdığı savtyla ha pıs cezasına malıkum edılınışti. • Zünh Başkonsolosluğundan aldığım pasaportumu kaybettlm. Geçersizdir. Cengiz ATABAŞ ır dıger onemlı (') haber de Samime Sanay'ın boşanma haberı Sanay'ın bıtırdigı belırtılen 3 fakultenın üsmanlı Erkeği» kocasıyla ırasındakı anlaşmazlıklan ortadan kaldıramadıgına deginilıyor. hftberde Oysa Sanay'ın hazırladığı en önemli tezlerden bın kadın . erkek eşıtlığı uzerineymış Ama tam bır «Anadolu Erkeği» olan Edip Aktaş ev işlerine yardım etmenin erkeği «kılıbık» vapacagına inanıyormus. Bosananlar * Bosanmayanlar önül Akkor ve Metin Eyinç, magazın dunyasmın ünlüleri arasındaki boşanmalar ile reklam yapanlara inat •Blzi ayırmaya kimsenin gücü yetmezdıyorlar. «Mellca adıyla tanınan uvertür şarkid Nilgün Yavuz'un kucağında blr çocukla ortaya çıkıp sansasyon basının dikkatini çekmeye çalışması karşısında Akkor •Metin'in geçmişi beni kesinlikle ilgilendirmez» diyerek kocasını savunuyor B G
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog