Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

14 AĞUSTOS1982 KÜLTÜRYAŞAM Cumhuriyet 5 laslk mutfağımı zı hic hayal gticü katmaksızın üldu?u gibl koru yan bırkaç yerden sonra, Tünel'dekl Dort Mev sim (Four Seasons) lokantası bana Uaç gibl gel dı üegi^ık tadlar bıılmak. mutfagır. bir arastırma ışl olaugunu duyumsamak tnümkün bur da .. Nitekiın lokantaran 'sahlbesf bayan Gay Hiç dönmez, banf. şöyle dedl bir ara: «Vemek pişirmek bana göre resim yapmak gibidir. Hep bir şeyler aramak gerekir Türk mutfagının en klasik yemeklerinde bile bunu yaptnaya çalışıyoruz..» K BeyoğluVıun göbeğinde birinci sınıf Fransız ve de) Türk mutfağı icin: Dört Mevsim... nısıra .etlerde Steak Diane. Filet Bozdelaise, Biberlt Steak, Steak Napo11ten, Turnedo Rossini, Kremalı Tavuk, Rossini Tavuk, Maryland Tavuk, Kievskl. Perigourdine Ku zu. Alevll Böbrek, spagettiler ve omletler var. Tat lılarda ise masayla geliyor. istediğinizi seçlyorsunuz. Et yemekleri 450600 arası. omletler 225 lira... TatU ise 300 llraya yenlyor. Bayan Gay Hiçdönmez, Musa Hiçdönmez adlı blr Türkle evll. Lokantayı bir llkte açmışlar. Asıl kocası yemekten anlarmış, ama simdi kendi de anliyor. Önce Londra'da otellerde fllan çalışmış, sonra dönüp burada yerleşmişler. Ttlrkiye'yl ve Türkleri önce çok «degişîk» bulmuş, ama şimdi alışmış. Kankoca sürek11 olarak rautfakta ve salonda bulunmaktan, yemekleri denetlemekten, yeni tadlar, değişik soslar aramaktan hoşlanıyorlarmış. îngiliz mutfagmda rosebeef, puding gibl çok Özel ve önemll birkaç yemeğin dışında pek zenginlik olmadığım kabul ediyor. Aynca burda kasaplann 'et kesme' blclminin aynı olmadığını vurguluyor. 4 Mevsim'de temel olarak Fransız olan, ama Türk mutfağıyla da desteklenen bir yemek sunuyorlar. Müşteriden memnunlar: öğlenleri lşadamlan, akşam lan îse aîleler, turistler, diplomatlar geliyormuş. Beyoglu'nun yenlden göz de olmaya baslaması, insanlarm gecelerl yeniden sokağa çıktnaya başîaraasmdan çok memnun, bayan Hiçdönmez... Lokantacılığı zor, ama zevk li buluyor: «tnsan çok cahsıyor. ama sonunda yemeg:inîz begenilince ödülünüztt alıyorsnnnz» diyor... 4 Mevsim. Beyoglu'nun göbeğinde gerçek blr tad cenneti.. Yolunuz düşerse uğraym.. Dört Mevsîm tstiklal Cad. 509 Tünei Tel: 45 89 41 SEÇİLEN DIL Pandomim sanatçımız, Mehmet Fıstık, Düşüncelenını dujguldrımı açıklamak için benim seçtiğim dil susa rak konuşmak» diyor... Suskun eleştirinin çağdas temsilcisi Mehmet Fıstık Susarak da konusulur, «Çocuklar öylesine robatlaşmış ki, oyuncaksız ne yapacaklarmı şaşmyorlar. Çocuklar sevgi görmüyorlar. Büyükler çocukları yanlış okuyor, vanhş cevaplıyor.» mak dogal karşıiarabılır. Belki o ulkenın ınbanlannın dılını bîLmıyordur. belkı de Sozcuklerm yetmedığı yer ıletışım kuramıyordur... de ne yaparsınız? •Bana Alman lelevizyoYenı sozcukler mı üretır nunda yapılan bır göruşmesını/''' Yoksa susar mısınız? de de aynı soruyu sordular. Ilk bakı^ta uzak bir se Aunancayı gayet iyi konuşuçenek gıbı duruyor susmak. yorum, Aimanlarla rahatiık Ancak yillardır Almanya'da la ıletisim kurabiliyoruın. yaşayan pandomim sanatçı Pandomime yöneime nedemız Mehmet Pıstık, ıı?te bu nim, onlurla onların dilinde u^ak seçeneae yoneltnış ve ıletışim kuramamak değildi. susmuı?. . Suskunlugun evrensel dili•Susarak da konuşulabi nin daha etkili olduguna iMr. Sozcükler yetmez, insan nandıgını içindi. Düijüncelesusar, iletişim kurulamaz, rimi, duygularımı açıklamak ya da kopar, insan yine su için benün seçtiğim dil, su sar. ne bileyim, konuşnıası sarak konuşmak.» engellenir. o naman da suAlman basırunda, «Sihirsar insan.» baz Mehmet Fıstık, < günde Neden insan susmayı yeg bi P sanat eseri ortaya çıkarler konuşmak yerıne susa dı.» «Palyaço Mehmet çorak daha iyı anlatacağına cukları hayran bıraktı», mı inanır? Hele hele, bu sa «Mehmet Fıstık oyunu çonatın yaygın olmadıgı bır cuklara oynatıyor başlıklaortamda pandomıme nasıl rıyla kendisinden oöz edilen baslar 9 \ Fıstık. nandontimi söyl e ta«1962 yılında Bakırköy Dimlıyor: Halkevi'nde Uyatroya başla«Pandomim LÖZSÜZ tiyatrodım Daha çok bulvar oyun dur. Sesslz ve eşyasız öykülan oynuyorduk. Nedense ler anlatma sanatıdır. Sözyrtıniyordu. Kendim yazar cüklerin tükendiği yerde sam daha iyi olur. daha gü başlar. Romalılar dönemin»el anlatırım diye düşün de sokaklarda yöneticileri düm ve oynayacafrım ovunu (aklif «>deo olitik palvaçoyazriım Ancak başarama lar vardı. Hlç konuşmadan dım Çünkü. yetmpyen oyun elestirirlerdi...» metni HP&ÎI. sözcüklerdi. Mehmet Fıstık. oyunlannBunun üzerıne pandomimp da bazen bır ışçi oluyor, yöneldim.» bazen bir çocuk, bazen çalıYabancı bır ülkede sus şan, süreklj bir şeyler alan. Türey KÖSE zaman ıçınde sadece satın aldığı şeyleri artıran, sonunda bırşeyler almak için ehnde bastonuyla çalışırken ölen bir ışçı... Bazen de oyun oynamak ıçın bile msana gerek duymayan, otomatik makinalarla oynayan bır adam... Konuşmamız boyunca «Sözcüklerin yetmediğl» yer lerde jestler ve mımiklere başvuran Mehmet Fıstık bir pandomim sanatçısının başkalannm görmedıği şeyleri görmesi gerektiğinî belirterek«Ben sadece gördüklerimi gösteriyorum. Sonuç göstermiyorum. Öneri ve yargı behrtmiyorum» dıyor. Mehmet Fıstık, Almanya'da okullan dolaşıyor. Türk ve Alman öğrencilere gösteriler sunuyor, katıldığı bir çocuk tiyatro festivalinde ço cuklarla birlikte oynamış. Çocuklarla tek sözcük etme den sıcak bir iletişim kurabiliyor. Romalılar devrinde, sokak larda yöneticilere yönelik suskun eleştiri çağımızda yeni boyutlâra ulaştt. Boma solcaklannda baslayan suskun eleştirinin çagdaş temsildlerinden biri Mehmet Fıstık... Dört Mevsim. her açıdan düzeyli. llginç bir yer.. önce aimosferi: Tti nel'ln gürültüsünden blr den yüksek tavanlı, fe rah. yüksek arkahklı san dalyeleri ve ahşap kaplı sütunlanyla zevkli döşenmiş blr mekâna girlyorsunuz. Aslen tnglliz olan Gay Hiçdönmez, ko nukları bizzat. karşılıyor. yemek siparlşlerinl alıyor. Blrkaç garsonun ya nısıra, 6 y&şından berl dükkânda çalışan (ve şündl ll'iode olan) sevimll kızı da servlse yar dım ediyor. Sonra yemekler... Blr öğle sıcagında bile loşluğunu koruyan lokantada, alışkan hğımm terslrıe önce bayan Hlçdonmez'le konu şuyorum. (Sonra vaktl olmayacağmı söylüyor. Nitekim, saat 13.00'ü geçlnce lokanta lyice dol maya başlıyor). Konuşmayı önce yapınca, yemek seçimlnt de, yine ahşkanlıgımm terslne. ona bırakıyorum. Ama hiç pişman olmuyorum.. Kızarnnş ekmek ve tereyağla vakit geçirdikten sonra, önce bir Hollanda usülü Kuşkonmaz yiyorum. Marul içlnde su nulan kuşkonmaz, ceviz ve elmadan oluşan soslu bir soğuk yemek.. Kuş konmaz'ın dışarda onca gözde olmasma karşm bizde heır.en hiç yen memesine hep şaşmışımdır. Bir 'antre' olarak ga yet lezzetll ve yeterll bu ama bayan Hiçdönmez. bir de Karldesll Quiche tatmamı ogütluyor. Hayır demisprum. Üstü keçap'lı pembe bir sosla kaplı omlet gibi birşey geliyor. Bir tüı *pancake' bu, içinde karides ve yu murta var. Bu, kuşkonmaz kokteyl'den de baskın.. Ama asıl sürprız Pt yemeginde.. Ne geleceğlni bümlyorum. seçiml bayan HlçdönmezV b\rakmışım. Gele gele blr 'özünüü tavuk cigeri yah nlsi' geliyor Yemekte çok sevdiğim ba?ı şevlor vardır, sozgelımi tavuk cigerine bayılınm, .sosltı vemekleri severim kızar mış sogana ve hafif yanık tadına da biterim. tştP bu yemek. tüm bu ö 7ellikleri toplamış kendinde: Yarıya kesilmiş irl üzüm tanelerl eşll|lnde. çok değlşlk blr sosla ve küçücük kızarmıs soğan iarla buuuid.n. teııdl üt once haşlanmış, sonra çok hafif kızarmıs tavuk ciğerlen.. Yemeğin tam adı, «Liver veronique»miş. Sosu ise. Pransızların «demlglas» dedikleri yapımı zor ve kanşık bir sosmuş. Listede yok bu yemek, (çok ben 7Pri olan «Liver LyonnalseLyon ıısulü ciğer» var), ama isteyebilirsıniz Çünkü lokantanın Hkesi «gününe, taıeligine, gelen mala ve ete gö re yemek bulunrlnrmak». Bunun için 4 Mereim'de anladığım kadarıyla hfr zaman sürprizlerle karşı laşmak mümkün... Tam doydum. hiç bir şey yiyemera artık derken, önümde bir tatlı buluyorum. Pembe bir şurubun icinde yüzen 2 olgun incir.. Hafif şekerli incirler, ağaç çileği, şa rap ve lımonlu blr şurup ta pişmış. Hayatımda yediğlm en hafif, en güzel tatlılardan biri.. Bir duble votka ve bir salata eşliğinde yediğim bu yemek, bana 2000 lirajra maloluyor. Bahşişi dışmda... 4 mevsrmin zengin bir li&test var. 'Ördövrler kıs mında Gratine Greypfurt. 4 Mevsim Quiche. Maison Pat<>. Kandes Kokteyli, Gratine Makarna. Poulette usulu Midye, Kavunlu Jambon. Benedictin Yumurta, Grand Duc Yuınurta, Coquilles Saint Jacques gibi şeyler var (mevsimine göre). Piyatları 250'den 500'e değişiyor. Bahklar yine mevsime göre, benim gittiğim gün Karides ve Palamut vardı. Çeşitli mezeler ve dolmalann ve zeytinyağlı Türk yemeklerinin ya İFSAK: Devlet dernekleri değil, kısıtlayarak SAVİM K«2AL /ÜSLAN X EM N E K T e AYININ \ FEMA 8ULOU6U /İNANIN VASASI D E & L K A K K D A NE DUSuNPYORSUNUZ yasAYLA TÜM •NEKLER.N, TAvUfcU&ClN • G>.R.yoR ... Niye iyi resim yapmıyoruz? Eşref ÜREN ana göre, bugün iyi resim yapamamızın nedenien, asnmızda düne nazaran teknolojık ustunlüğun varoluşudur. Bunu büyükler de söylemişler ya" Bu gunun teknolojısi. dünün sanatı. diye. Ben d e buna katılıyorum. Çünkü bu asra kondurulmuş bır ıftiradır ama, bır bakıma doğrudur. Bugün teknolojınin variığı ve üstünlüğü ile övünüyoruz, onu dılımıze vird etmışız. Ben bunu bır kamufla) olarak kabul ediyorum. sanatta üstün olmadığımızı örtmek içm. Şöyle bır gerıye baktığımız zaman. bugun büyük bır yeteneksı?lik kafi'esinın avaz avaz bağırdıgı görülur. Gerçek budur! Bız hayatımızda Pıcasso'lan, Derain'leri Bonnard'Jarı, Vuillard'ları, Matisse'len gordük. Bugun onlardan, o büyüklerden kaç kişı kalmıştır. ortalarda? Dali, Miro ve Chagall'den gayn. Daha yeni isimler var ama. hepsinin kerameti kendinden menkul Siyasette olduğu gıbi. anlaşılan sanatta da büyük adam kıtlığı var yuzyıhmı^ın son yansmda. Ben böyle düşünüyorum. Bunu bana ilham eden sanat meşherlerl (sergileri). Bir damla tad için birçok tahta yivorsunuz keçi boynuzu gıbl. Bunun akslni iddia etmek, sanırım demin adlannı saydıgım büyükler çapmda adam ıjlduğumuzu iddia etmek kadar bos ve bevhudedir. Ve yine onun içındir ki, hepimiz düne dudak bükmek. bugunü göklpre çıkarmak hatasına düşeriz. Burada aklıma gelmişken bir anekdot nakletmek isterbn. Izlenimciler. gene Fransa'nın pitoresk bir köşesini bulmuş çalışıyorlarmış. Fakat arkalannda hasır şapkalı. yaşlıca bir adamın kendilerini dikkatle izledigini gözden kaçırmamışlar. Genç ressamlar bu Ihtiyar izleyidnin Hıusırren takip ettigini görünce. «Affedersiniz mösyö, gallba resme merakhsınız?» diye soruvorlar. Mütevazi ihtiyar. «Evet, ben de resme meraklıyım. biraz da yapanm» dive cevap veriyor. Kimsiniz dive sorunca. gayet alçakgönüllü bir tavırla, «CamiHe Corofc» deyınce genclerde şafak atıyor huzurunda.. «Aman flstad» diverek verlere kadar eğıliyorlar. Işte dünkü gençlikle ondan önceki kuşaftm birbirine karşı saygısı. Bu anekdot bugünku yaşamımıza ne kadar ters düşüyor, tasavvur edebilirslniz... Diğer bir sebep de herkesin akademiden çıkmış gibı ressam olarak geçinmesidir. Çoğaldık yani. Bu da nalbantın veteriner geçinmesi kadar gülünçtür. Kendimizi dâhi sanıyoruz; iyi resim yapacağımız yerde. resme katkıda bulunup. venillk pesindeyiz. Bunu Picasso'ya ragmen hâlA akıntıya kürek çekmeye benzetiyorum. Çünkü resme kat kıda bıılımmak her kabadayının harcı değildir! Hepiml? bu gücü kendimizde tevehhüm ediyoruz! Kısa bir talebelik döneml. uzun bir ustalık devresinin ham hayalindeyiz. Birikimsiz hiçblr şey olmak ihtimalsizliğidlr td bana bımlan yazdınyor ve arkamda da koca bir sanat tarihi var... destekleyerek sahip cıkmalı Sanat Servisl Istanbul Fotoğrat ve Sınema Amatorleri Derneğı (tPSAK) Anayasa ıle ılgilı olarak yazılı bir açıkiama yaptı. Bır yemlenmenin gerektiğı, ancak bu yapılırken, toplumun bugününün gerisine düşecek şekilde özKÜrlüklerle oynanması yerıne devletin 15leyişinın kültür • sanat spor temelıne dayandırümasmm t e k lendiğı belirtllen bildiride özet le şu görüşlere yer verildi: «Diişüııme ve varatma özgür lüğii: çağdas, denıokratik ve evrensel hukukun vazgeçilmez ilkesidir. Sanat, bu ilkenin güvence altında bulunduğu koşul larda vardır. Ne var ki, bu çüvpnce sınırlayırı de$il. korıı vucu v« çeliştirici olmalıdır.. Denıpkler korkıilacak cleğll. alahildifine dPsU'klenmPSi gpreken gönfiilü çalışma birimIprldlr. Devletin demeklere kısıtlayarak dejnl. destekleverek sahip çıkması kısa süredp tnp lumıın sosval. ekonomik ve sivasal yapısını olumlıı yönde etkiler.» ÜNLÜ PİYANİSTÎN SON ARZUSUYDU • B KİMKİME Demîn letew«yon<ia oynayan film olaöaıuttü bir s a . < heserdi: Behic AK tîydtrolOimi? l bîr yanımdar» dünya. Olağanüstü b*»r nm en güzel kızı yaz» yazdımgectî dünuanın en îğ d ğ d olduğu adamı. olduğunu Ben o adamın, IX)NURA (a.a.) 1955 yılmda Varşova'da Chopin ödulünü kazanmış olan Leh asıllı İngilız pıyanıstı Andre Tchaıkowsky (unlü bestecinın akrabası değal). ömrti boyunca tıyatro arUsti olmak istemiş. ama, bu arzusuna ulaşmamıştı. 26 hazıranda 46 yaşında ıken, kanserden ölen piyanist, kafatasınm kraliyet Shakespeare Tiyatrosu'nda kullanılmasını vasiyet otmışti. Bunun üzerine Stratîord'a getirilen Kafatası bzel kimyasal işlemler gördü. Kafatasının gelecek mevsim «Hamlet» sergüenirken mezarlık sah nesinde, «Sahn.ye çıkması» k v bul edildi. Piyanistin Shakespeare'e hayran olduğunu belirten tiyatronun sözcüsü, «Bn ünlü piyanistin kafatasını bize bağişlaması tiyatromnz için btr omır kaynağıdır» dedi Kendisi cıkamadı • kafatası sahneye cıkıyor HaMatımda böulejDünuanm en bir oyun cqnad?Q«J ^ ? ™ beni diÂnyamo Dünya du insanı dan beri böyle üaptı... yağmur y a ğ n 5EN OLA BİR İN5ANŞIN 5EV6İÜMI İLAN KADIKÖY 2. SULH HUKUK HAKlMLtĞtNDEN 982/103 Vesayet Bolu Göynük Baymdar köyü cılt 030, sayfa. 22 kütük 10'da nütusa kayıtlı bu)unan Mehmet ve Hanıfe'den olma 11.7.1961 doğumlu Halime Sağ mevcut afcıl bastalığı nedenlyle ttacır altına almartJı kendısine Gümuşhane Keıklt Aksagüt cilt ö/l kUtUk 65 sayfa 31'de nufusa kayıtlı bulunan ve halen Yeldeğirmeni Kar .kollıane cad. Duatepe sokak no 71/3'de ikamet eden babası Mehmet ALTAY vası olarak tayüı edilmiştir. îşbu vasayete herhangı bir itirazı bulunanların ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin 982/ 103 sayılı dosyasma mUracaat etmeleri Uan olunur. 4^.19"2 (Basjı: 8572) Zeynep Kâmil Durağmda satıbk boş daire Tel: 63 57 25 36 90 42 ETÜP ÎC3U MEMURLUĞUNDANT MENKUL SATIŞ İLANI 1983/2305 T. Hactell olup satılmaana karar verilen: (IJOO.000. TL.) Inymettade (1) Ad. 45 Amperlık AGIETEON tsviçre yapısı Komple Elektro Erezyon'un birinci açık artırması 17 Ağustos 1982 saü günU saat 16.20'den 16.40'S kadar Eyüp, Bayrampaşa, Istanbul Cad. 136 No. da yapılacaktır. O gün kıymetınin %75'iai bulan bedelle alıcı çıkmadığı takdirde 20 Ağustos 1982 cuma günü Byni yer ve saatte yapılacak ikinci açık artırmada ençok fiat verene satıiacaktır. Artırma şartnamesinin dosyasında gbrülebüeceği, taliplerin satış günü mahallinde hazır bulunacak memurumuza müracaatlan lüzumu ilân olunur. 6.8.1982 (Basın;: 8560) SATILIK EV EOSTANCT'da 537 m2Tlk bahçe içinde satılik ev. Tel: 59 26 48
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog