Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR Y A Ş A M Bu yazımızda bir bltkl veya çiçeğe can veren su, ışık, rutubet, ısı, gübreleme ve saksılama işlemlerinden ve bunlann pratlk olarak nasıl yapılabileceğlnden söz edeceğiz. Çiçek ve bitkilerlniz özel llkle ömürlerinin birlnci haftasmda su, ışık, rutubet ve ısı bakımmdan kendlle rine özen ve önem gösterll mesini ister. 14 AĞUSTOS 1982 Bltkl yetistlrme, çlmlendirme, köklendlrme ve gelıştirme konusunda «alt ısıtma» vardır. Bazı profes yonel bahçeçiler pahalıya malolmasma karşın alt ısıtma İçin özel tesisat ve tertibat kullanırlar. Bu konuda edindiğlmiz deneylere göre devamlı ısı teminl İçln bir yoğurt yap ma makinası elverişlldlr. Nasıl ki bu makina stitü ısıtma yolu İle yoSurt haüne getlriyorsa bir madeni veya plasttk tepsl altına dü şük watlı bir çift ampul yerleştirerek ve istenilen derecede ısı temin ederek çimlendlrme ve köklendlrme oluşturulabilir. televizyon «Çevremiz ve Değerlerî» adlı bölümün konustt turizm. Programda Ferdi Merter, Nuri Gökaşan'ın sunduğu turizm konulu pandomim gösterisi ve Akdeniz sahillerinden görüntüler ile Ateş Şenveli'nin çizgileriylo Belkis Tiyatrosunun öyküsüne yer veriliyor. Dizinin »Örümceh Adamlar» adlı bölümü yayınlanacak. Tarzan, ormandakl fillerl ele geçirip köle gibi kullanan Rakrud ile mücadele eder. Sonunda kötüler doğru yolu seçip Tarzan'a teşekkür ederler. Programda güneş sistemindeki gezegenlerin lncelenmesi konu ediliyor. insan ve çiçek sungur ucuzsatar 16.59 AÇILIS VE PROGRAM 17.00 HABERLER 17.05 ÇOCUKLAR İÇİN bric • 5 şiar yalçın 58 «TEKNİK» KONUŞM ALARLA VARILAN BİR GRANŞLEM <3 A v 5 3 0 A 109 8 72 SU: 17.35 TARZAN 18.05 YAŞADIĞIMIZ DÜNYA 18.30 KAYBOLAN CENNET 18.55 MÜZİK Programda Zonguldak'ın Bucak Merkezi olan Amasra'nın tanıtılması ile çevre kirliliği konu edilecek. Programda sanatçılar şu parçalan okuyacaklar: Cbarlan *Jai la fievre*. Curene Cherrly *Sing mama*. Cristal Gayle •Talking in your sleep», Rea, *Fo U, Catherine Bardin *Si tu savais», Preux •Expressions.» Marc to me Chris Saint Programda sıvılaştırılmış petrol gazının yararlan, zararları ve tüpgazının kullanılma tekniklerinin açıklanması ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarının tanıtılması ve bu kamplara katılma şartları aniatılacak. Programa İbrahim Mentaş ile Enver Can katılıyorlar. Dizide «/?» adlı bölüm yaymlanacak. Küçük John lş aramaktadır. Sonunda bulur. Yapacağı ş.ey gö?leri görmeyen Ruth'a kitap okumaktır. Ama Küçük John'un beklemediği şeyler olur. 19.15 KERVAN Çıçek ve bitkller köklerinın yeterlnce gelişmesi için daima rutubetli (nem li) olmalıdır. Hele ufak va zo ve kaplardakilerin her gün su ve nemllllk durumu bir kaç kez kontrol edilmeli dir. Küçük vazo ve diğer kap lardaki bitkilere, büyük kap lardakilere oranla iki misli su verilmeiidir. Bu, icinde s u ve normal > bitki toprağı bulunan kaplar ve saksılar için de geçerli dir. Küçük bir bebeğe gös terilen ilgı gıbi, bitkinlz de bebek durumunda iken çabuk ve kolay büyümesl için devamlı rutubetli kalmalıdır. + R V • D Vö 7 62 K •9 2 0 GÜBRELEME : Oe B G ^ 9 8 64 5 3 8 6 i " 2 ) IŞIK: Çiçekli veya çiçekslz, bit kileriniz parlak ışıklı yerde çok daha çabuk köklenır. Eğer evlnizdeki pencereniz güney veya batı'ya yöneliksp bitkllerinlz burada kuzey veya doğu'ya bakan pencerelerin öndndekl lere göre daha çabuk geliş me gösterir. Bitkiler özellikle yaprakları üzerine güneş ışınları nın gelmesını istemezler. Normal bir gün ışığı onlar için yeterlldir Büyümpkte ve gelişmekte olan bitkiler kuvvetli ışığa gereksinme duymaz ancak, zaman zaman saksı veya için de bulunduklan kabı ışığa göre çevirmek gerekir Evi nizin tek bir penceresi da hi olsa ve hele güneye ba kıyorsa bltkılerinizin gelişl ml yönünden üzülmeniz ge rekmez. GUn ışığının olmadığı Çfmlendlrme ve köklendirmede bitkiier ilk ik) ay gübrelenmeye gerekslnme duymazlar Anoak blrincl haftasmda B vitamin» ve yeterince sulama ile bu iş halledilir. bununla beraber kök saldığı ve artık yerinden almıp saksıya konula bileceftl zaman geldiginde gübrelpmek yararlı olur. Gübreleme yaparken tfıze koklerin yanmamasına özen gösterilmelidir. 0 * A R 10 4ı Ç? 10 2 O R 0 V 4 • AO 5 19.40 VVALTON AİLESİ Bitki ve cıceğın gelismesi üzerine hallerde normal bir ampul veya bir floresan lambası ışığı bir bltkl için yeterlidır. Bir ornek verelim: ken dinsine bu şekllde ışık verilen ve kapalı bir dolapta bulunan bir bitki bir haf tada gelişme gostermlş fakat açık yerde, pencere kenannda duran aynı bit ki aynı gelişmeyl ancak bir ayda sağhvabllmlştir. Dıştakı hava akımlarmdan korunması içln kapah yerlerde bulunan bitkiler için sera yapılması gerekli dir. Şöyle ki: Önee saksı SA^^ILAMA : 20.30 21.01 21.05 21.40 HABERLER HAVA DURUMU SOLİSTLER GEÇİD1 SİNEMA: «Gül ve $arap» Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda 23.40 HABERLER 23.45 KAPANIS radyo TRTI 05.00 Açılış ve program, 05. 05 Ezgi kervanı, 05.30 Şarkılar ve oyun havalan, 06.30 Köye haberler, 06.40 Gunaydın, 07.30 Haberler. 09.05 Çocuk saati, 10.02 Arkası yann, 10.22 Hafta sonu, 11.55 Radyo tiyatrosu, 13.00 Haberler, 13.15 Saa eserleri, 15.05 Şarkılar, 15.20 Saz eserleri, 15. 30 Türküler, 15.45 Bando mü zıği, 16.05 Çocuklar şarkı sbylüyor, 16.15 Hafif müzifc, 16.30 Fasıl, 17.00 Dilek kutusu, 18.05 Şarkılar. 19.00 01.00 TRT 2 ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 1930 İtalya'dan müzik, 20.00 Altın bilessılc, 20.20 Şarkılar. 20.40 TUrkçe sözlü hafif müzilc, 21.05 Mahalll sanatçılanmız, 21.30 Şarkılar, 22.05 Gecenln sesi, 23.00 Haberler, 23.15 Cumartesiden pazara, 0055 Günün haberlerinden Ozetler, 01.00 Program ve kapanıs, 01.05 • 05.00 Gece vansı. dergiler, 12.00 Hafif müzik, 12.15 Türkuler, 12.30 Şarkılar, 13 00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Türküleri mizın dünü bugünü, 14.00 14.20 Şarkılar, 14.50 TUrkçe sözlü hafif müzik, 15.05 Ezgl kervanı, 15.30 Turizm, 1550 Şarkılar, 16.05 Saz eserleri, 16.20 Arkası yann, 16.40 Tür küler, 17.00 Klasik koro, 17. 30 Erkekler topluluğu, 18.00 Her plâğın bir öyküsü var, 18.45 Şarkılar, 19.00 0100 TRT • I ile ortak yayın. RUTUBET: Bitkiiertmlz fide haltne gelmiş ve kök salmı$ duruma geldiğlnde onları topraklı bir saksıya koymamız gerekecekttr. Bunun İçin yuvarlak veya kare şeklinnın lçine bitkinln boyuna de. ufak ve ortalama 1011 göre iki taraflı iki çubuk Cm boyunda bir saksı elkonur ve üzerine şeffaf verlşli olur. Saksının diblplastik bir örtu atılır ve bu ne bir miktar toprak konur örtü alttan iple saksıya ve fide eski bbiıındufeu yer bağlamr. örtü ile yaprak den yavaş ve dlkkatlice çılar birbirıne asla temas et karılarak yenl saksısma ko memelidir. Bu suretle sak nur. Btr elle fide tutulur ve sıdaki bitkinin bir kaç sa saksının ortasma yerleştlat sonra yapraklan ve kök rilir. diğer elle de saksı ke lerinde nemienme meyda narının 3 cm. altına gelin ceye kadar toprak konur, na gelir. toprağın fideyt tutabilmesl ISI: Bitkiler 60'tan 80'e kadar için etrafındaki toprak elfahrenhayt ısı derecesin le köke doğru bastırılır ve de yani 23 lla 30 santigrat fideye «can» veren su «B» vitamini İle blrlikte veriderecede çok iyl gelişme llr. gösterirler. GüneyKuzey beş tur suren konuşmalar sonunda granşlem karo deklare etmışler ve Batı kör ruasını çıkmış. tı. Guneyın oyunu nasıl planlaması gerektığini ve ek bır soru olarak da Batının pik darrunı açılması halinde bu planda bır değişıklik gerekıp gerekmeyeceğini sormuştuk. C E V A P : Deklaranın oniki lövesi vardır ve onüçüncünün ancak bır squeeze sayesinde sağlanabileceği açıktır. Bunun da tek şartı kalan bütün onörlenn (yani kör ruasından başka kör damının ve plk damıyla pık valesinın) Batıda bulunmasıdır. Batı «1 Plk» aiye araya girmiş olmasına göre bu oldukça kuvvetli bır ıhtımaldir. Bıuıa göre GUney ilk eli yerden asla aldıktan sonra iki veya üç turda kozlan temızler, üç metr trefllni çeker (son trefle yerden bır kör verlr) ve kozla yere geçerek bütün kozlannı oynar (son iki koza elden bir pik ve son körünü atar). Son koz çekllmeden öncekl durum şudur:; • 5 V i 0 O v 8 9 ¥ ÜO B G 0 Cnemi A R '0 4 Batı son koz Üzerine siRişır: ya kör dammı yer ve yerdekı vale sağlamr, ya da pik yer ve eldeki pik onlusu sağlanır. Eğer Batı kör ruası yerine pık dammı çıkmış olsaydı, Güney yıne Batıyı pikkör sıjueeze'ıne getırerek oyunu yapardı. Ancak bu takdirde pik komünikasyonu kalmadığından son squeeze kfiğıdını yerden değil elden oy. naması gerekirdt. Onun içm de ilk eli aldıktan sonra butün kozlan çeker, yerin son iki kozuna elden ymp bır pik ve bir kör atar ve yerdeki ikıncı tretl ile ele geçelek son treflinl çeker: AV52 müzik »• güvenç Baharın tadına bakmak varken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yasasuıda bu topluluğun haziran. tem muz, ağustos aylarında tatil yapacağı açıklıkla belırtılmiştir. Aynı kurala, özel yasalari' olmayân' diğer iki orkestramız da uyar. Geçenlerde sevgili dostum Ergun özyucel'i yine bu sütunlarda yanıtlarken bir so ru sormuştum. Dünyanın neresinde al tı haftadan fazla tatıl yapan bir başka senfonik or» kestra vardır? Gerçekten de hiçbir yerde yoktur. Diğer orkestralar genellike bir ay tatil yapar, Ama aynı düzeni bizde uygulayamazsınız; çunku bi zim iklira ko'şullanmız Avrupa'mnkinden çok farklıdır. Ankara'da yıllardan be rı mevsimin son konseri ma yıs ayının ilk haftasmda ve nlir. Çiçeklerin açtığı, gökyuzünun maviye boyandığı, kırlann güzelleştiğl günlerdir onlar. Baharın tadına bakmak varken kimsenln canı konsere gitmek lstemez o sıralarda. Güzel havalar insanlann başına vurur ve konser salonları bırdenbire boşalıverir. Herkes Ankara'dadır ama dağda bayırda dolaşmayı, akşam serinliginde balkonda keyfetmeyi bir salona tıkışmaya yeğ tutar. Bu, yıllar boyunca denenmiş bir gerçektır. Eskiden bizım orkestra, mayısın son haftalan Anadolu turnesine çıkar, il ıl, kent kent dolaşır, açıklamalı konserler verirdi. Bu konserlerin ne kadar etkili ve yararlı olduğunu üzerinden yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Geçenlerde Ören'de Mehmet Özguçlu ile tanıştım; akıllı. bilgıli bir köy enstitülü. Bizim Edremifdeki konseri bütün aynntılanyla anunsıyor. Çalgıların tanıtılışmı. Çaykovski'yi, «Cevizkıran»! Şim dilerde de Neruda'yı okuyup Vivaldi'yi merak eder olmuş. Bu Anadolu turneleri giderek yöneticilerin ilgi alanı dışına çıktı, bizl sımrlarda karsılayan valiler yüzümüze bakmaz oldu, anarşideki tırmanmadan sonra da unutuldu. bir kenara bırakıldı. Eğer mayısın son üç haftası ile eylülün ilk üç haftası sessiz sedasız üç aylık yaz tatiline eklendi dersem, umarun Er gun özyüceı fazla kızmaz bana. Ama sıcak yaz aylarında gerçekten çalışamazsmız. Soğutulmuş konser salonlarımız, çalışma yerlenmız olmadığı için haziran, temmuz ve ağustosta konserlere ara vermek doğal karşılanmalıdır. Keman çalmak büro memurluğuna benzemez; yaymızın kıllan gevşer terden çenenizden kayar keman, eliniz tuşa ya pışır, tleri geıi gitmez. Onun için dünvanın hiçbir yerinde altı haftadan fazla tatil yapan bir senfonik orkestra yoktur ama Türkiye'de yaz aylarında çalışmak da olanaksızdır Şimdi bir soru ge lebilir akla. Yaz tatilini bir kenara bırakalım, Türk orkestraları mevsım içinde acaba yeterince çahşıyor mu? Isterseniz bu sorunun cevabını da bir başka gun arıyalim. TRTIII 07.00 Açılış ve program, 07 02 Oüne bashtrfcen, 08.00 S a bah konseri, 09.00 TUrkçe haberler,' 09.03 ' Cumartesl sabahı, 10.00 Müzik köşesi, 10.45 Ankara radyosu çocuk korosu, 11.00 Stüdyo FM, 12.30 Hafif müzikte dans, 13. 00 Oda müziği, 14.00 Müzik bahçesinden, 15.00 Cumartesl diskoteği, 16.00 Her plâğın bir öyküsü var, 1645 Saa eserleri, 17.00 Haberler, 17.12 Aktualite programı, 17.20 Çay saati, 18.00 Gençler için, 19.00 Haberler, 19.12 Aktüalite programı, 19.20 Çağdaş Türk sanat müzifci, 20.00 Dünden bugtinden, 21.00 Günümüzde caz, 22.00 Haberler, 22.12 Aktüalite programı, 22.20 Gecenin getlrdiklerl, 23.00 10. îstanbul Festivali'nden, 24.00 Gece ve müzik, 0100 Program ve kapanış. R O TRT. II 07.00 Açılış ve proeram, 07. 02 Solistlerden seçmeler, 07. 30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah içln müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Yeni sesler, 09.45 Meşhur tablolann hikâyeleri, 10.00 Erkekler topluluğu, 10.30 TUrküler geçldi, 10.50 Yorumcularımız, 11.20 Hafif müzik, 11.40 Edebiyatımızda Trefl ası üzerine Batı yıne sıtaşır: ya pik viyerek eldekı iki piki ya da bir yıyerek yerdeki iki körii sağlamaktan kurtulam8z . TV'de Sinema "Gül ve Sarap,, (Days of Wine and Roses) / Yönetmen: Blake Edwards / Oyuncular: Jack Lemmon, Lee Remick, Charles Bickford, Jack Klugman, Alan Hewitt / 1962 yapımı / 117 dakika. Sanat Scrvisi Alkolızm ÜStüne bir fılm... Evli bir çıft, kocanm alkol tutkusu yUzünden yavaş yavaş dış dünyayla ilişkilerinl yıtirirler.. Kadın tüm çabalarma karşm kocasını iyileştıremez, tersme kendisi de alkolik olmaya doğru gider... 1945'tekl ünlü «Yaratüan Adam • The Lost Weekend»'den sonra Amerikan sinemasının alkolizm üstüne yaptığı en il Aşağıdaki el Isveçli şampıyon Jan \Vohlln ile geçenlerde 70 yaşında ölen vatandaşı Eric Jannersten'ln bir kıtabındar. alınmjştır: 59 UFUKTAKİ TEHÜKEYİ ÖNLEMENİN YOLU ÇA6DA5 YAYINURI Lee Remick ginç filmlerden biri... GenelIikle güldürülerle tanınmış olan Blake Edwards, dramatik konusuna abartmaya, melodrama kaçmadan, yer ver mizahi dokunuşlarm da kendini duyurduğu durüst biçımde yak Jack Lemmon laşıyor. Jack Lemmon ve Lee Remick'ın oyunları da bırincı smıf. Değişik açılardan hemen herkezı memnun bırakacak ılgınç bir fılm. Henrv Mancinı' nin fon muzıği de övguye değer. ZDERİ: 200 ÜRA TURKOCAGl CAD. M 41 C A C A i p f l U HTTANIUl Yetenekll Çocuklara ve Gençlere DUYURU Konservatuvara glrmeyl düşünmez mlsi KONSERVATUVAR GÎRIŞ SINAVLAR1 tÇÎN Muammer Sun yönetlmınde ha/nlama derslen verilir. Türk muslkisi, Batı musıkisi, Bale, Şan, Tiyat ro. 64 ıo eo. 1 2 3456 78 9 1 IM ... 2 3 rM 4 5 6 7 8 9 « M +yLr ıH n SOLDAN SAGA: 1 Osmanh ordularının Rumeli'ye sefere çıka caklan zaman îstanbul'da Topkapı dışında toplandıklan ordugâh. 2 Yapıtlar... Rodyumun sımgesı. 3 Bir ilimlz .. Amerikada yaşayzn, g« nellikle yavrulannı sırtmda taşıyan keseli bir hayvan. 4 Acıkh . Res tnl bir törenden sonra verllen bü yük ziyatet. 5 Ugur sayıiu:... Uy luk. 8 Derıde geniş leke... Neodı min sımgesl. 7 Japonya'da bir şehır. 8 Endonezya'nın plaka ışareti... özelliklerı ve kuruluşlan ba kımmdan amonyağa benzeyen bir takım cısimlerin cins adı. 9 Sa vaşta uygulanan çeşitli manevraları, gereçlerin nası] Kullanılacağını, her sımfm görev ve davranışlannı belirten kurallar derglsi. YCKARIDAN AŞAGlVA: 1 ABD'de Missıssıpi kıyısında bir sehir. 2 Kahpece cmayeuerinl sürdüren bir Ermeni tettüş örgütü... Genişlik. 3 Salepgillerden, çiçekleri beyaz ve kokulu tırmanıcı btr bitki ve bunun bazı tatlılara güael koku vermek için kullanılan yemlşi. 4 Canlılarda doğala aykın olarak oluşan ve hastalık nltellğinde olan yumru... Ters. 5 Dolayü olarak «uılatma'. 8 Avrupada bir başkent. ,aüzellık. 7 İttüıat ve rerakkı 'tırkasına muhalefet etmeit üzere 1908'da tstanbıu'da kurulan bir siyasi parti. Bağırsaklar. 8 Duyuru .. İşaret. 9 Eskl bir Anadolu tannçası. 12 34 56 7 8 9 1 s S T q. Ps İA .H 2 Â M. iT X A rf A 3 J . "Â 1 ^R T 4 A J 1 Li h fc" S £ 1 5 B ı t L 6 ü x A A R i . rt 7V P 8 N T V ü M T 9 T (s • • • ••• m • •• «1 Trefl» açışı Üzerine «1 Pik» tek doğru cevapör fartl. fisyel sistemler hariç tabil). Ortagınızın kozunuzu sıçrama yaproadan desteklemesi toplam puanlannızın manş için yeterli fakat şlem içm yetersiz olduğunu gttsterdiğinden gereksiz konuşmalardan kaçınarak doğrudan doğru. ya «4 Plk» demenlz en doğru harekettir Gerçı Kuzeyde, örneğin Pik R D n , Kör A x x, Karo x x, Trefl A x x x gibl çok vasat bır elle bile şlem yupmanız muhakkak gibiyse de, öte yandan ortağınızda Pik A D x x, Kör A V % x, Karo V x x, rrefl B V gibi çok daha kuvvetli bir elle de bir ve hatta iki batabilirsiniz. Onun için «selâmet der kenarestj» Batı karo onlusunu çıktığına göre nasıl oynamanız gerekir? ••• Bazı okuyuculanmız 54 numaralı problemin sonuçlanna itiraz etmekte, Batının ikinci eli kozla aldıktan sonra trefl dönmesi halinde GUney in elden çaktıktan sonr& karo oynamasının şart olmadığını kör veya pik oynasa da oyunun çıkacağını savunmaktadırlar. Oysa, evvelsl haftaki cevabımızda da belirttiğimiz gibi. GUney bu varyantta dördüncü elde karodan başka ne oynarsa oynasın DOGRü SAVÜNMA K A B Ş I S I N D A mutlaka batar Eğer Güney elden koz oynayarak eli Batıya verırse, Batı bir daha TBEFL oynar, Günsy çakar fakat elinde sadece bir KOZU kalmış olacagından. hem yere doğru ıkl defa karo oynamak hem de pik empası yapmak İçin yeterince antresi kalmaz. Sonuç olarak da ya Batı yerin METR karolanndan birine çakar ve Güney dokuzuncu löveyl bulamaz, ya da Ooğunun piklenni elimine edemedlğınden Güney karo ile eli Doğuya verdığınde Doğu pik döner ve Batı yerin üçüncü pikini alınca son kozunu (besli) çekerek yerin dörtlüsünü düşürür ve oyunu batırır ö t e yandan, OUney dördüncü elde Karo yerine pik oynayarak yere ge. çerse, Batı lklnci kozu alınca SON KOZUNU oynar Artık yerde bir pik eksilmiş olduğundan (la) varyantındakl squeeze gerçekleşmez ve oyun batar. Evet, problem yapmak ve (, dzmek sanıldığı kadar kolay bir iş değildlr. D t t Z E L T M E Geçen haftaki yazımızda fcibitizer tablri KtBtTZRR (kibitser) ve deklere kelimesi DE»CLARE olacaktır. Kuzey 1 Trefl 2 Pik Güney 1 Pik 4 Pik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog