Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

14 AĞUSTOS 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 ABD'de, Trident'e karşı yapılan gösteride 31 kisi gözaltına alındı Trident füzeleri taşıyan Ohio denizaltısı tepkdlere yolaçarken, teknik aksakhklar yüzünden gerek Cruise gerek Pershing2 nükleer füzelerinin üretimine geçilemiyor. VVA9HINGTON. tAP) ABD Donannrasmm en güçlü nükleer füze taşıyan denizaltısmı protesto etmek içiıı denızaltıya çıkmaya kalkan 14 kişi tutuklandı, 17 kişi de gözaltına alındı. Trıdent nükleer füzeleri tasıyan USS Ohio denizalbsınm ana Umam olarak Washington yakmlanndakî Baagor lımanının seçîlmesınl protesto eden yaklaşık 100 ktsı gosteriler düzenledi. Bu arada, Trident füzeleri taşıyan Ohio denizaltısırun Bangor kentinin limanını üs olarak kullanmasına karşı çıkan 14 gösteridyi ta ştyan küçük bir yelkenli tek nesl nükleer füze taşıyan denizaltı çevresmdeki kıyı koruma gemiiennin bordonundan içeri sızdj. Denizaltının çevresinde dolaşmaya başlayan tekne bir askeri helikopterin sıktıg: suyla devnldı ve teknedekiler tutuklandı, Trident denizaltısınrn üssu onunde gosteri vapanıar H«"asmdan ise 17 kışj iınp alındı Ote yandan, ABD nın .Avrupn'ya verleştır*neyı planiadıjfr Crııisp ve Pershing2 fuzeterinın seri uretımi konusundaki güçlükler halft gıderilmedi. 15 milyar dolarlık Cruise füzeleri prolesınde uretime geçıiemezken. projenin yöneticisi Amlral Walter Locke görevden alındı Pershing2 füzelerınde ıse !tk deneme uçuşunda ortaVP çıkan aksakhk giderilemedi. 22 tetnmuzda gerçek(eştirilen deneme uçuşunda 2 milyon dolar değerindeki füzenin hedefine ula^atnamasının nedeninin temel önemde olmadığı. projenin ge cikmeden tamam]anaca£ı bJî diriliyor. 1979 yılında NATO tarafm dan alınan bir karar gerefmce Batı Avrupa'ya 1983 yılının aralık ayınd/> 108 Pershiner2 füze<îi ve 464 Cruise füzesi verleütınlmesı auşünüluyor Söz konusu ikı orta mfnz'Hı nukleer füzenın Avrupa'dak) nükleer dengeyı bozması nedeniyle, birçok hukümet ve çok sayıda ınsan füzelere karşı çıkıvor. NATO sonbahar manevralarına 300 bin asker katılacak CASTFAU. (a.a.1 Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlıgı. NATO'nun her yıl yapılan sonbahar manevrala rına 300 bin askerin ka tılacağını açıkladı. 1982 NATO sonbahar manevralarının 24 kara. deniz ve hava tatbikatın j dan olusacağı ve 16 NATO ülkesinden 14' ünün silahh kuvvetlerinın «Savaş etklnligi ve ordularmin bfrbirleri ile uyum sağlama kapasitelerini» geliştırmpye yöne lik olduğu belirtildi. Manevralann, 2 Eylül tar'hınde Napoli'de ya f pılacak bir törenle Ge j neral Rogers tarafından j resman açıklanRraftı bil ) dirildi. l Daha önceki yıllarda İ olduğu gibi. binlerce Amerikalı asker tatbikat için uçaklarla Batı Avrupa'ya nakledilecek İspanya, bu yıl NATO' nun 16'ıncı üyesi olarak ittifaka almdığı halde manevralara katıhnayacak. Bir başka NATO üyesi Izlanda'nın ise. silahh kuvvetleri bulunmuyor. Kuzey Norveçten Tür kiye'nin dogu aınınna kadar uzanan NATO sonbahar manevralannm hazırlanmasınm 12 ay sürdügü kaydedildi Irak, yasak bölgeye gîren yabancı gemileri bombalayacak Irak Silahh Kuvvetleri'nte yapılan açıklamada İran'ın, sınır boynndaki 3 kenti topa tuttuçıj belirtildi MANAMA (Ajanslar) Irak, yabancı deniz şirketlerinı Bag dat tarafından yasaklanan bölgeye giren, tüm yabancı bandıralı gemilerın bombalanacagı konusunda uyardı Irak sözciisfi, bu uyannm. yabancı gemilpri tanımakta (?üg lük çekmelerinden kaynaklandı gını belirtti. Vunan Denız Ticaret Bakanhğı, Irak roketlerinin. «Utslen Pridc» adlı bir Yunan şılebinı pazartesi günü batırdığını hatırlattı. Şilepte bulunan 26 mil rettebatın 8'i yaralandı. Yaralüarm, Iran gemisl tara fından, «Bendar Humeyni» limanına götiirüldüğü, daha son ra da Yunanistan'a gönderllecekleri belirtildi. «Litsion Pride»nin. Bendar Humeyni lımanma şeker taşıdığı ve merke^i Kıbns'ta bulu nan, «Canadian Marltime Corporation» Şirketi'ne ait olduğu büdirildi. Bu arada îran ile Irak arasındaki karşılıklı top ateşinin sürdügü büdirildi. Irak Silah h Kuvvetîeri'nce yapılan açıklamada, îran topçusunun sımr boyundaki üç Irak kentini bom baiadığı belirtildi. Açıklamada, Irak kuvvetlerinin de Basra kentinin Doğusu'ndaki îran mevzilerini topa tuttugu kaydedildi. Irak aynca, Basra bölgesınde bir Îran kamyonunun bir ekskavatörün tahrip edildlğinl 106 mm'lik bir top bataryasmın da devre dışı bırakıldığı nı öne sürdü. Irak açıklamasında can kaybı konusunda berbangl bir bilgi verilmedı. Tahran'daki Îran yeüdlilerl ise, sınırdan haber almadıklan m duyurdular. Bağdat'tan gelen haberlere göre, Îran güneyden, kuzeye doğru yönelebileceği yeni bir cephe açmaya çalışıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü Irak Dev let Başkanı Saddam Hüseyin. Silahh Kuvvetler'e hitaben bir bildiri yaymlayarak. olası bir Iran sürprizine karşı tam alarm durumda olmalarım söyiemişti. Dayanısma önderiiğinde binlerce gösferici Gdanskta polisle catıştı Dış Haberler Servisi Polonya'da Dayanısma Sen dikasmm kurulmasına yol açan 1980 yılındaki grev lerın ikınci vıldönümu nedeniyle liman kenti Gdansk'ta topianar. binlerce gösterici kendilerini da ğıtmak isteyetı guvenlik kuvetleri ile çatıştı Dayanısma sendikasmın çağrısma uvarak Lenm Tersanesi yakınlannda top lanan 3 bın kadar göstenc; polisin uyansına karşm dağılmadı ve polis bunun üzerine göstericjleri dagîtmak için basınçh su kullan dı. Daha sonra sayılan ar tarak 10 bin kişiye yaklasan göstericiler, Komünist Parti Genel Merkezine doğ ru ytirüyüşe geçti. BBC'nin haberine göre güvenlik güç leri göstericilere karşı bu kez gözyaşartıcı bomb« kullanmak zorunda kaldı. Görgü tanıklan gösterici lerin sokaklara barikatlîîr kurduklarmı, polisle çatıştı £ını belirtiyorlar. Bu ara da hafif tanklar ve askeri araçlardan oluşan milis kuv vetlerinin olaya müdahale ettiği tersane yakmmdaki dört yol yakmına deniz as kerlerinin getirildiğini bildi rildi. Öte yandan Polonya Da vanışma Sendikası lideri Lech VValesa'nın 20 25 Ağustos tarihleri ara&mda Gdansk yakınlanndaki bir yere nakledilecegi, anrak tutukluluk halinin devam edeceği belirtildi. Walesa halen Sovyet sının yakınlarmdaki Arlamowo'da gözaltında tutuluyor. VValesa'nın. Gdansk'm 150 Km. uzagındaki Lansk'ta bu iunan hükümete ait bir konuta yerleştirileceğı öğrenildt Polonya'da dinsel M derler ve VVaiesa'nın eşt General Jaruzelski'ye başvu rarak VValesa'nın Gdansk'a nakledilmesini ıstediler. General bu isteğe kisa süre öa ce olumlu yanıt verdl. Yunanistan Basbakani: ABD üsierinin idareleri bütünüyle değistirilecek ATÎNA, (Cumhoriyet) Yunanistan Başbakanı ve Ulusal Savunma Bakanı Andreas Papandreu, önceki akşamı yapılan olagan Bakanlar Kurulu toplantısı'nda, Yunanistan'daki ABD üs îdarelerinin bütünüyle değiştirileceğini söyledi. Yapılacak olan degişikliklerin «terim değişikligi» olamayacağım belirten Papandreu. üslerin 197877 ve 81 yıllanndaki anlaşmalan ve bugünkü durumları konularında bakanlara bilgî verdi öte yandan muhaîif Kathimerini Gazetesi, diplomatik çevrelere dayanarak ver digi haberde. «Papandreu*nun üs konularmda vapmayt dfişündüğü degişikliklerin «yenilik» olarak sayılamayacağını çünku, Yeni De mokrasi Partisi (ktidannda da aynı düşunceler hakim olduğundan üs anlaşmalannin kesildiğini» bildirdi. Bu arada Yunan dış politika ve Savunma Yüksek Kurulu'nun fKysea), us öne rıierini incelemek ve oluşturnaak amacı ile 2 ya da 3 toplanfı daha yapacagı duyııruldu. Bilindiği gibı Yunanistan*dakl Amerikan üsierinin statüsu vo gelecekteki dururalan konusunda VVaşhing ton'a sunulacak resmi görüş icin bir Savunma ve Dışisleri Konseyi oluşturulmuştu. Konsey'in yaptıgı bir toplan üda» uzmanlar komitesi tarafından hazırlanmıs olan önerilen taslağı gözden geçirilmişti. Savunma ve Dışişleri Kon seyl rapor fizerinde çalıştıktan sonra, Yunan hükümeti, resmi önerilerini agustos bitiminden önce Waşhington'a lletecek. LİBYA, BAĞLANTISIZLAR YAPMAYA HAZIR TKABLÜS (ÜBA) Libya'nın resmi haber ajansı JANA'nm bildirdiğine göre Libya Bağlanlısız Ülkeler ör gütüne başvurarak, daha önce Bağdat'ta yapılması düştt nülen Bağlantısız Ülkeler Toplantısım yapmaya hazır ol duğunu açıkladı. Bilindiği gibi Irak savaş nedeniyle Bağlantısız Ülke ler Toplantısının Bağdat'ta yapılmasmdan vazgeçebllece ğinl açıklamıştı. İtalya'da sosyalistler yeni hükümete katılmayı reddetti ROMA (a«.) Italya'da bir süre önce istifa eden hükümetin ba^mda bulunan Spadolmi, Devlet Başkanı Pertini'nin yeni hükümeti kurma görevini tekrar kendısine vermesi üzerine hükümet için ikinci tur görüş. Dielerina başladı. Bilindiği gibi beş partinin katılması ile oluşturulan koalisyon hükttmeti Sosyalistlerin ça kilmesi tizerine bir hafta önce düşmüstü Ancak Italya'da Sosyalist Parti, Spadoli'nin başkanlığında kurulması beklenen yeni hü kümete katılmayı reddetti. Hükümetlerde anahtar görevi yapan partinin bu karan. Devlet Başkanı Pertini'ye parlamentoyu feshederek iki yıl sonra yapılması beklenen genel seçimleri öne aldırmafc için baskı yapmak üzere aldıgı sanılıyor. TEŞEKKÜR Oğlumuz BÎRGE'nin ameüyatım başan ile yaparak, sağlığına kavuşturan tstanbul Kliniti Baş Hekimi START 6 elcime dek ara verüdi cjörüsmelerine Münir EĞJLMEZ'e NECDET ALACA'ya Op. Dr. JtN. OP. DR. J(W. OP. DR. ras» sanal göstertten aş Ysnı USG Cay Kurumu Genel 9 Müdürlüğünderı 1 Kurumumuz telsiz slsteml için 55 kalem malzeme teklifalma usulü İle satınalmacaktır. 2 Bu işe ait şartname Çay Kurumu Genel Mtidürlüğü Satınalma Müdörlüğü RİZE, îstanbul Bölge Ticaret MUdürlüğü Sinanpaşa Köprüsü Sokak No: 19 BeşlktaşÎSTANBUL ve Irtlbat Müdürlüğü Konur Sokak No: 28 Yenlşehir ANKARA adreslerinden Ocretsiz temin edllebllir. 3 Ihaleye katılmak lsteyecek flnnalann sartname esaslan dahillnde hazırlayacakları tekllf mektuplarını en geç 25.8.1982 çarşamba gflnO mesat saatl sonuna kadar Çay Kurumu Genel Mfldflrlüğü Satınalma Mödürlügü RtZE adresine ladelitaahhUtia olarak göndermelerl veya makbuz mukabill elden vermelerl gerekmektedlr. 4 Postada vakl geclkmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 Kurumumuz 2490 sayılı yasaya tabt olmayıp, lhaleyl yapıp yapmamatcta, bölerek kalem kalem yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm: 19574) 6657 Güaterueröm ycr vermek uzen HAKKI YALÇlNKAYA'ya Dr. iihan Özgökçe'ye ve Servis Hamşireieri Urklye ve Aysel jfürekten teşekkür ederijL ,, hanımlara Anestezi Uzmanı Dansçı ve Oytmcular , anmaktadm t&m* tabı tutuiacakr» * İMkBırr 17 A1982 Sah günu " / ŞAN TtYATROSLTna nca okınut CENEVRE, (ANKA> ABD ile Sovyetler BirliŞl arasmdaki Cenevre'de stirdu rülmekte olan stratejik siiahlann azalölması anlaşma 9i Rörüçmelerine 'START1 3 Ekim tarihine riek ara verildi ABD heyetf tarafından ya pılan açıklamada, 29 Haziranda başlayan görüşmelere, taraflann hükümetleritıe danışabilmeleri için ara verildigi belirtildi. Haftada karşılıklı olarak birbirierinin eldliklerinde iki kez buluşan Sovyet ve ABD heyetleri görüşmelerin seyri i!e ilsrili bilgi vermek •pn kacmıyorlar. LaleYılmaz Demirkol tSPANYA (a.a.) Huesoa strenasında yapılan boğa gtireşleri sırasında döğüsü beğenîlmeyerek seyirciier tarafmdan protesto edilen matador Paeo Camino, bir elinde kılıcı, fîbüf elinde ise boSavı öldürmekte kullandığı Itanlı hançsr oîmak tizere, kendisinl yuhalavan seyircilerden birine doğnı ilerledigi için poUs tarafındsn yakalandı. CMay sırasznda matador seyir dyi silahla tehdit etMğl için tutuklandı. Gzun süre ayn kaldığı Arenaya bu yıl geri dönçaı yaşlı matsdor alans yastık ve şige yağmuruna tutan seyircilere, önce ayakkabılannı çıkararak karşılık vermişti. Arenada ayakkabı çıkarmamn tspanya'da seyircilere hakaret anlamına geldiği belirülmekte. Yuha!anan matador kıiıcını sevîrcllere çevirdi Çanfemlıjil Ue Ümran Akıncıoğltı Ntaatüandılar KAYIP ARANIYOR Kızlarunız Hikmet ve tsmet'i yirmi yıl önce biri kuyumcuya diğeri eczacıya yokluk nedeniyle evlatlık verdik. Yirmi yıldan beri bir daha haber alamadık. Kendilerini tanıyan ve görenler insanıyet adına adresimize bildirirlerse çok sevindirmlş oiacaklardır. Ferlde ve HalU VANIK Adres: Çayırbası, Çıkmaz Sokak No: 12 •Gazete. dergı. latap. broşur hazırlama.' •Dızgı, piicaj montaj ve basla ışlen, •Tanıüm. halkîa üışkiler. araşnrma •Füın produksüyonu. radyo TV progranı j s yapunı işlenoız ıçın hmnetmızde Istıklal Câddea 694 Mâvı Haa. İTelefon. 454671 YBPIHEVI 24 KALEM MUHTELİF METAL KESEN DAİRE TESTERE SATINALINACAKTIR Şartnamesi. bedelsiz olarak aşagıdakl adreslerden ahnabilir. 1 KARABÜK'TE: Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve Ikmâl Müdürlügümüz. 2 İSTANBUL'DA: Sirkeci, Yahköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 45'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'DA: Kuçükesat, Büklüm Sokak No 22'deki Genel Müdürlügümüz. İSTEKLİ'lerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplanm, geçici temınatlanyla birlikte en geç 1 Eylül 1982 çarşamba günü saat 14.00"e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde buiundurmalan ilân olunur. (Basm: 19557) 5696 IİZBÖÎV (a.s.) PortetrfBd» tllkenin ulusal haber ajansı «ANOP»a kapatma karan alan Başbakan Francisco Pinto Bal semao, Portekiz Gazeteciler Sendikası tarafından üyeükten İhraç edildi. Başbakanüga atandığı 1981 o cağına kadar Iizbon'da yayınlanan haftalık «Expresso» dergisinin müdürlügiînü yapan Balsemao, Gazeteciler Sendikası tarafından verilen basın kar tına da sahip ve halen «Exp> ressosnun en büyük hissedarlan arasında bulunuyor. Gazsteciler Sendikasından ıh raç edilmesiyle ilgili olarak Portekiz birinci televizyonunun sorulannı cevaplandıran Baçbakan, sendikanın «Mantalltesl ni endlşe vericl buldnğunu» söyledi. Portekiz Başbakanı Gazeteciler Sendikassndan ihraç edildi 7. Knnıluş Yıldönıhml Tiitk Resmıncfe Insan ve Portre" setgisiyle kutlanıyor Kasırn İ9S2 ÜHİIM'n. rMİıtı MtntBK ntBywı|8rıçw Knrtulus Cad. 191/B Sinemköy 4 0 4 7 83 Satılık Arsa Şirinevler Kulelı'de 192 metrekare 16 pafta. Saat: 13 • 17 arası. Telı 20 07 O3'ten Hallt birliksarv i BÜRO MAKfKAtAKT TAMİB MERKT2İ Resim restorasyonunda sürekli çalışacak eleman aranıyor BONN (83.) Somali Devlet Başkara Said Barre, Sovyetler tarafından desteklenen Etyopya ve KUba biriiKlennın tilkesinin topraklannda 35 tan. üerlediklerini, SomaU btrlikîerinin ise, batüüardan talep ettikleri silab ve askeri malzemeyi alamadıklan Içîa daha güçlü bir saldınya karşı duramayacağını söyledi. F. Almanya'da yayınlanan, «Bild» gazetesine demeç veren Barre, Batı Avrupa ülkelerinin Sovyetler'e karşı izledikleri «yu maşama» politikasını da eleştirdi ve şöyle konuştu: «Batı Avrupalılar, Afrika ya da Asva'daki müttefiklerfnin toprafclannın birer birer işgal edilmeslne seyircl kalacaklanna, Sovyetlert durdurmamn Said Barre ülke:'ıe karşı saîdında bultınan Etvopya'nın yamnda 23 bin KUbalı asker Ue tk) Güney Yemen tUmenlnia buJundugunu söyledl. Sov* yetler ve Doğu Aimanya'nın binlerce askeri danısmanı, kendilerüıe karşı kullanmajc tîzere eğitöklermi öne stlrdU. Said Barre: Etyopya ve Küba b!H:k!eri Somalı topraklarında 35 km. ilerledi Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy Tel: 40 47 8 3 Şife'de Satıhk Arsa 145 taZ 9 Her marKa yuzı besap • teksır • tsasa vo elekronik hesap makinalan tamir ve bakımı. • Abone kabul edilir. • Kullanılmış makina alınır. Yüksekkaldınm Cad. Oliva Han No: 30 Kat 3 No: 15 KARAKÖY 43 72 59 ÜSKÜDAR 2. ÎCRA DAÎRESÎ MENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA İLANI ^ t e l y e s l ve Galerls CADDEBOSTAN GÜZEL SANATLAR Tel:. 25 67 26 MALÎYE MAUVE MOFETTİ$ MUAVİNLİGI GİRİS SINAVI Maliye Teftış Kuruiu Başkanhgi'nca Î.9198S Çarşamba g^nö saat 09.30'da Ankara ve îstanbul'da Mnllvo Mfifenis Muavinli*i Glris Stnavi acıiacaktır. a» Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'5nd maddesinde yazılı oiteliklere sahip oiınak; b» 1.1.1982 tarihinde "30> yaşraı doldunnamı? bulunmak; o) Slyasai Bilgller. Işletme. tktisat Hukuk Fakultelen İle Orta Dogu Teknik O'iivereltesi ve Bo&aziç1 Ünlvorsttesl fdari Illmler Fakü'tpiprinden. fküsadl »e Ticari flimlfr AkademllertndeD (veva bu castflan hafz oldugu Mflli Ei^itim Bakanhgı'noa taadık edilecek vurtfçi ve vurîdîsı fakülte veya yuksek ikullarcian! birini bifirmis olmak çerekmektedir. tsfekllifrin smav îçir? p?f*bü bpigeipfip «ynsv konulannı beîirten kitapçıgı, adlan geçen Fakölte ve Akademilerle, Ankara da feîtiş Kurulu Başkanhğı"ndan. Istanbul ve tzmir Defterdarlıklannda Maüyo Milfettişlerindea blzzat veya mektupla sağlayarak. bagvurma ra kayıt Işlemi için en geç 18 31882 pazartesi günü calışma saatinin biflrnine kadar MaÜye Feftlg Rurulu Başk«jDİJgı'nq ba^vurmaîan Hfln oluaur. .fBasm: 17387) 5540 DGSA BaiJdat Cad. 256 Tel: 58 87 98 Resim BölUmü Mezunu Eleman Aranıvor Satılık kaloriferli daire KadıiJöy Acıbadem t k baliye Mah. Pomak Sok. CevlzU A p t Kat 2 Daire 9. tsmet ERTE'ye tnüra eaat. • Topkapı Maltepe'de isham 76 25 68 • BUyUkçekmece GUrpınar da deniz kiyısında villa 76 25 68 • Aksarav'da ket 78 25 68 SATILIK SATILIK DEVREN devreo rnar EYÜP ÎCKA MEMURLUĞU'NDAN MENKUL SATIŞ İLANI 981/3. T. Hacizh olup satümdsına karar verilen (80.000.00) TL. kıymetinde bir adet Nortmende marka 61 ekran televizyon ve bir adct Profılo buz dolabı bir adet çuha döşemeli koltuk, bir üçlü iki tekli ve bir puf ve yine bir adet ktltüphaneli divan, bir adet 5M2'lik demirci halısının birinci açık artırnıası 19/8/982 günti saat: 16.30'dan 16.45'e kadar Eyüp Kerestecüer Sitesi Çaycılar Sokak No: 2'de yapılacakör. O gün munammen bedelin % 75'i ni bulan bedelle ahcı çıkmadıgı taKdirde 23/8^982 j günü aynı mahal ve saatte ı yapılacai: ıkinci açık srtır ! rnada en çok fıat verene peşin para ile satüacaktır. Artırma şartnamesi dosya sında görülebileceği ı^bi masrafı verf'.diğinde ömeğinm isteyene gönderileceği lüzumu ilan olunur. 9.8.1933 fBasın: 8581) Giriş sınavına katıiabilmek için: Birinci artırma 6.9.1982 günti saat 13.00 . 13.15'de D o ğancılar Cad. No. 165 üsküdar'da yapılacak ve o günü kıy metlerinin %75'üıe istekli bulunmadığı taktirde 7.91982 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiyat vprene satüacağı ve satış şartnamenin icra dosyasmdan görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene göderilebilecegı. fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazüı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilan olunur. Mnhammen kiTmptt Lira Krş. Adedi Cins] (Mahiyeti ve Snemll nlteUklerl) 6.000.00 TL. 4 30 mm. yııvariak çelik çubuk 5J5 metre 65.000.00 TL. 13 40 mm. yuvarlak çelik çubuk 5.5 metre ^3.000.00 TL. S 50 mm. 30.250 00 TL. S 60 mm. 20.000.00 TL. 6 45 m m . İH.000.00 TL. 70 mm. 6.000.00 TL. 1 100 mm. 8.500.00 TL.' 1 30 mm. 4 metreük piksan nsfl. 17.600.00,¥L. 1 60 mm. 4.20 metrelik piksan nrîl, 5.200.0Î) TL. 2 30 mm. 2 5 boyunda piksan mil. 17.600.00 TL. 2 30 mm. 4 boyda piksan mü 10.500.00 TL. 4 20 mm. 25 » » 1 50 mm. 1.30 4.000.00 TL. » 10.000.00 TL. 5 150 LBS semafc boş van» 10.000 00 TL. « 150 LB6 v .".000.00 TL. 5 150 LB3 » 16.000 00 TL. 32 150 LB2 * 2.500.nn TL. 7 150 LB2 » 7.Sr>0 0O TL. İS 600 LB1'2 v 5.n«)0nf) TL. 12 150 LBJS •Tsnn üsttl 2 500.00 TL. H markasız 6 r&rmaK 2.500 f)() Tf. ^ 6 partnsk vana ılstü 5.000.00 TL. 11 4 parmsk vana üstü 15 000.00 TL 49 semak 4150 boru bağlaatısı 13.000.00 TL. 18 vana anahtan btiyük direksiyon şeKİnde IS.000 00 TL. ?f» vana anahtan kliçük direfcsiyon şeklinde 2.000.00 TL. 4 150 LB işlenmemiş vana 3 600 1/2 LB ışlenmemiş van» 2.000 00 TL. 20 sülttst 5.000.00 TL. Dosya No: 982/224 Ta). Bir borçtan dolayı hacızli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarümıştır. SAN SALVADOR, CAP) El Salvador'da hükümete bağlı kuvvetler başkent San. Salvador'un gecekondu mahallerinde gerillalann barındıgının sanıldığı yerlere saldınlar düzenlerken ABD yapımı uçaklarla ülkenin kuzeyindeki gerilla kampları bombalandı. San Salvador'da yaşayanlar ve gozIemcilere göre başkentin gecekondu mahallelerinde. ABD'li danışmanlar tara fından eğitilmiş Atlacatl ve Ramon Belloso tugaylarından 500 asker San Salvador' un doğusundaki gccekondu mahallelerinl kordon altına alarak işgal etti. 500 jandar ma ise aynı zamanda evlerde tek tek arama yaptılar. El Salvador yetkîüleri, baş kent dışındaki Soyapango ve Uopango kasabalarında da «kuşkulu kişilere» karsı geniş aramalara girişildiği ni belirttiler. El Salvador'da gerıfla kamplan bombalandı (Basm: 8540) LONDRA (aa.) îng!lt«rede iicret artışı istemiyle greve giden sağlık tesislerinde çal> san işçilerin, beş günlük grevi. nin dördüncü gününde hizmetler tam anlamıyla felce uğradı. Acîl servislerde bile hizmetler güçlükle sürdürülürken, pek çok ameliyatm grev ertesine bırakıldığı bildirilivor. Pu arada giderek daha fazla sayıda doktorun, önümüzdeki yd (icretlenne % 12 zam yapılma smı isteyen sağlık işçilermto grevini desteldedigi öğrenildi. Buna karşılık, anti eiîflasyonist politikasını sürdürmekte kararıı görünen Thatcher hükümeti, isçilere en fazla % 7 ?am yapılabileceğini bildirtlt önümüzdeM yıl için tahmln e«Jilen artışîar ise, % 9 dolayında. İngiltere'de saghk isçilerinin grevi hfzmetleri felce uğrattı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog