Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 14 AGUSTOS 1982 on yıllarda Turk dlplomatlarma yönelen Ermeni terörü değişik yorumlan da birlikte getirmektedır. Dünyanın çeçitli ülkelerine yerleşmiş Ermenilerin bu ülkelerde eriyip yok olmamalan için son elh altmış yıldir Turk düşmanhğ.na sanlmalan anlaşılabilir, belkı de bagışlanabilirdi. Ancak günümüzde durum degişmiş. helo Esenboğa'da giriştiklerl canavarlıktan sonra Ennenllerin eskiden olduğu gibi kullanılmakta olduklan açıkça ortaya çıkmıştır. Ermenilerin ülkemize karşı yeniden kullanılması Kıbns olaylan ile başlar. Akla ilk gelen bu kez Yunanlılarin Ennenileri kullandığı varsayunıdır. Ancak olay bu kadar basit olabilir mi, kökeninde daha değişik nedenler yok mudur? Bir Fransa, Ermenilerl neden adeta terorizme itmektedir? Yoksa koca Fransa'yı Ermenilerin oyuncak ettiğine mı inanalım. ya da Kurtuluş Savaşımız sırasında olduğu gibi, Fransa'nın Ermenileri yeniden Turklere karşı herhangi bir art niyetle kullanması mı söz konusudur? Dikkat edilirse Ermenileri Turklere karşı kullanımş milletlerin hiçbiri Fransızların yaptığı gibi Ermenilere kendi üniformalarını giydirip, kendi ordusı. içinde görev vermediği görulür. Ermeniler dokuz yüz yıl içiçe yaşadıklan, kültürunü paylaçıp benlmsedikleri bir topluma neden isyan etmişlerdir? Bu ve benzeri sorulann yanıtnı bulmak için geçmiş8 dönmek gerekir. ••• S Esenboğa'daki Canavarlık ve Ardındaki Gercek Erol ULUBELEN h'erkesçe bilinmektedlr, amaç bu devleti parçalamak, yok etmek ve bu arada en büyük payı kapmaktı. Osmanlı Devletini içten yıkmak yapılacak işlerin en kolayı idi, bu nedenle öteki unsurlara olduğu gibi Ermenilere de el atıldı. Gerçekte tüm emperyalist ülkeler aynı yöntemleri uyguladılar. ancak Ermenileri başlangıçta en çok etkileyenler Amerikan misyonerleri idi, bunlara göre Müslümanlar kâfirdi ve din uğruna bu kâfirlere her türlü kötülük yapılabilirdi. Imparatorluk içinde 96 kole) açtılar, etki altına aldıklan Ermenileri Gregorian Kilisesi'nden ayırıp Protestan yaptılar. kolejlerde eğitilen genç Ermeniler komşulan Türk köylülerden daha bilinçli duruma geçmeye başladılar. 1840 yılında Cyrus Hamlin Istanbul'dakı koleji (sonradan Robert Kolej) kurduğunda ilk öğren* cilerin hemen hepsi Ermenilerden seçildi. împaratorlugun içinde. gözler finünde ama her türlü denetimden uzak, anarşist ve terörlstler yetiştirildi. Misyonerler bir yandan Ermenilere dinamit yapmayı öğretirken, öte yandan Turklerin insan kasabı olduğu efsanesini dünyaya yayıyorlardı. Ermeniler, Türk ve Müslüman halka karşı kullanmak üzere yetiştirildi (1). Avrupalı emperyalist güçler amaclanna varmak için •Insanlann hayvan sürüleri gibi kullanıldıgı» (2) ve aralarındaki kuvvet dengesini sağlamak için «Insanlan kurban ettikleri» (3) bir dönem başlattılar. Her ne kadar Prof. J. Dawey, «Küçük Asya'da milletlerin ıstırabınm insanı titretip çoğunluk, azınlık herkese merhamet duyulduğunu» ve Prof. Mears, «Ermenilerin bugünkü durumundan Avrupalı emperyalisler sorumludur» (4) diye yazdılarsa da politikacılann tutumu değişmedi, uzun, ıstıraplı yıllar sürdü gitti. O dönemde yazılan kitaplar, makaleler ve resmi belgeler incelendiğinde emperyalist ülkelerin hiçbir zaman samimi olarak bir Ermeni devletinin kurulabileceğine inanmadıklarını ve bunu pek de istemediklerini görürüz. Ermeni devleti kurulması hayalleri bu ülkeler için bir araçtı. Osmanlı Devleti içinde bir çıban başı İdi. Ermenilerin ıstırapları ise amaca büyük ölçüde yardım edecekti. çünkü emperyalist güçler Osmanlı İmparatorlugunu parçalama çabalarını yürütürken, kendi halklarından gerçekleri saklama durumunda Idiler. Turklerin barbar. vahşi, insan kasabı olduğu propagandası her bahane ile kullanılıyor ve Turklere karşı blr ortam yaratılıyordu. Ne yazık ki bugün dostumuz olan ülkelerin çoğunda benzer propagandalann canlı tutulma çabaları vardır. Turklere barbar diyen bu ülkeler, Ermenileri isyana ve terorizme teşvik etmişler. dinamit yapmasmı öğretmişler ve silahlandırarak Türk köylerine saldırtmışlar, yani vahşetin ve barbarhğın örneklerinl vermişlerdi; bütün bunlardan sonra da Ermenileri kaderleri ile başbaşa bırakmışlardır. En basit bir mantık o günlerde Ermenilerin ne kadar oyuna getirildiklerini anlamaya yeter. tngiltere ve Fransa gibi o dönemin en güçlü devletlerinin oniulan Çanakkale'de yenilirken, ellerinde Ingilizlerin verdigi 25.000 tüfekle Ermeniler. Turklere karşı nasıl bir başan saglar ve Trabzon'dan Adana'ya kadar uzanan Doğu Anadolu'yu içine alan bir devleti nasıl kurabilirlerdi? Hiç kuşkusuz emperyalist ülkeler bunu bilecek durumda idiler. ancak Ermenilerin feda edilmesi Türk cephelerinde kendi yüklerini azaltacağından v e Turklere karşı suçlamaları canlı tutacağından, çoktan kararlaştınlmıştı. Yıllarca süren tahrik ve silahlandırılma sonucu ve devlet kurmak hayali ile Ermeniler Türk komşularına en ağır vahşetleri yapmışinr. sonuçta istenilmeyen olaylar meydana gelmiştir. O günlerde yazılan belgeler bu durumu açıkça göstermektedir. Harborne, •Ermeniler hiçbir korku duymadan yerlerirse dönüyorlar, yolculugumuz boyunca Turklerin Ermenileri öldürmek istediklerine dair bir işaret görmedik. Üç ay önce bir tek Ermeni kalmaymcaya kadar hepsinin yok edildiğini duymuştuk, oysa duyduklanmız dogru degilmiş. ben böyle bir katliamı hep şüphe İle karşılamıştım» (5) diye yazarken, Kitston şunları söylemlştir. «Ermenilerin komşulannı öldürdüklerinden hiç şüphem yok aynca Erivan'ı kontrollerinde tutan Taşnak çetesine güvenmemek gerekir. Taşnaklar. inanılmaz bir vahşetle saldınyorlar, bu da Ermenilerin lehine olmuyor» (8). Ve bu sırada Ingiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon gizli bir belgede şunlan yazıyordu: «Bugos Nubar Paşa ve Bay Ahorroniyan beni ziyarete geldiler. aptalca davranışlan nedeni ile ken dilerinl azarladım, Türklerl Öldürmek için verdigimiz silahları Azerbaycanhlara karşı kullanmanın aptallık olduğunu bellrttim» (7). Yine aynı şahıs bir başka belgede «Ermenilere silahlar Batum yolu ile gönderilecektir» (8) derken, bunun resmen yalanlanması gereğinl de belgelemektedir (9). Aynı îngiliz belgeleri Sir de Robeck'in bir yazısını da içerir. «Bay Khatissian majestelerinin hükümetine derin minnet ve şükranlannı arz etti. 25.000 tüfeğl aldıklannı, ellerinde ayrıca Rus yapısı 30 000 tüfeğin daha bulunduğunu, Yunan ilerlemesi başlar başlamaz kendilerinin de harekete geçeceğini bildirdi» (10). Yüzlerce belgeden birkaçı bile Ermenilerin ne kadar insafsızca kullanıldığmı belirtir. Ermeniler hem çok kötü kullanılmışlar, hem çok vahşet yapmışlar, hem de ihanete uğramışlardır. Londra konferansında bir belgede şu cümle yer alır «... Ermenisiz bir Ermenistan, srülünç olmuyor mu?» (11). Aynca Lord Curzon'a gönderilen bir rapor. «... Ermeniler hiçbir yerde çoğunlukta değiller, gerçekler ve mantık Trabzon'dan Adana'ya kadar uzanan bir Ermenlstan'a karşıdır» (12) der. Sonuç olarak emperyalist ülkeler, Ermenilere istediklerini yaptırdıktan sonra onlan yüzüstü bırakmış ve Ermeni sorununun halli bir Kürt sorunu doğurur deyip yeni bir düşünce geliştirmiş ve kendi çıkarlanna hizmet edecek yeni insanlar aramaya başlamışlardır. Günümüzde bütün bu gerçekler unutulmuş ve kulaktan dolma bir Türk düşmanhgı yaşatıhp durmuştur. Dünkü olaylar, hem Turklere hem de Ermenilere acı çektirdi, o günün insanlannın pek çoğu ne olduğunu bile anlayamadan emperyalist güçlerin oyuncagı oldular. Günümüzde de pek çok kişi farkmda olmadan aynı oyunu oynamaya koşullandınldı. Olaylan derinine bilmeyen bir Ermeni delikanhsmm Türk dlplomatlarmı vurması ve son Esenboğa'daki canavarlık, ne geçmisin kan davasıdır ne de geleceğin vatanı. Dün olduğu gibi bugün de görünmez eller Insanlan birbirine düşman etmekte ve çıkar çevreleri kirli hesaplanm akan kanlann birlkintisinde zevkle yapmaktadır. tl) E. M. Earle. Frelgn Affalr<» cflt 7. s. 308. (2) Müslüman Asya'da Kuvvetlerin Mücadelesi s. 14. (3) Prof. P. M. Brown «Olaylı Yıllar» cilt 2, s. 148. (4) Prof. J. Dawey Politik Yeni Cumhuriyet s. 288, (1924). (5) British Documente on the Origin of War, cilt 4, s. 817. (6)İbid, s.flO7,belze 609. (7) tbld, cilt 8, s. 589. belge 533. (8) tbld, S. 590. belge 534. (9) Ibid, s. 590. belsre 535. (10) tbid. s. 629, belge 590. (11) îbid, cilt 7, s. 81, belge 10. (12) İbid. s. 1018. belge 658. Bu Köpeği Tanıyor musunuz ? Köpek etoburlardan memeli bir hayvandır. Ne de çok çeşidi vardır; buldog, fino, çoban, doberman, tazı, seter, kurt, bokser... diye say sayabildiğince... Ben diyeyim yüz, siz deyin iki yüz cins köpek dünyamızda yaşıyormuş. Fransız yazarı ve doğa bilgini Buffon köpekleri sınıflandırmayı ilk kez düşünen kişiymiş. Ne yapmış Kont Buffon? Köpekleri kulaklarına göre ayırmış: Dik kulaklı köpekler, düşük kulaklı köpekler, yarı dik kulaklı köpekler... Ne var ki Kont Buffon işin içinden çıkamamış. Çünkü bu yöntemle ayrımlar başka biçimde de yapılabilir: Dik kuyruklu köpekler, düşüK kuyruklu köpekler, kuyruksuz köpekler, tüylü kuyruklu köpekler, kamçı kuyruklu köpekler... • Daha sonra köpekleri işlevlerine göre sınıflandırmak akla daha yakm gelmiş: Koruyucu köpekler, av köpekleri, süs köpekleri, hizmet köpekleri... Eh, yaptığı işe göre köpeği sınıflandırmak doğrusu daha gerçekci bir yaklaşım oluyor. Klmi köpek güzel ve zengin bir bayanın kucağından lnmez; kiml köpek koyun sürüsünün çevreslnde it gibi dolanır, kimi köpek efendisinin karşısmda susta durmaya bayılır. Bayanın süs köpeği bir soy jlgolo gibidir; çoban köpeğlnin adı üstündedir; kurt köpeğlnin kurtlaştığı gün de vardır itleştlğl gün de... Köpek, itten daha aşağılık bir yaratıktır. Çünkü itlik kavramı kendlne göre bir kabadayılık, daha doğrusu külhanbeylik anlamını içerir. Köpeklikte ise tam yaltaklanma anlamı vurgulanır. Klmi köpek aynı insan gibidir... Kimi insan da aynı köpek gibi. Sınır nerde başlıyor? nerde bitiyor? Haşa huzurdan köpeğin insanlığıyla, lnsanm köpekliği hiç de hoş olmuyor. tslam köpekle banşık değildir. Köpeğin eti yenmez; yaladığı yemekler atılır; içtiği sudan abdest alınmaz; köpek sürtündü mü Müslümanın abdesti bozulur. Ama köpek bu: inadma gellr sürtünür, yüz vermezsen havlar, hoşt dersin gitmez. • Bir köpek var, insan suretlnde, ben dlyeylm elli okka. siz deyin yüz okka... En iri doberman yanmda haltetmiş; öylesine besili bu köpek... Çenesinin altı buldog gibi sarkık; bedeni haram yemekten şişmiş; kıvır kıvır, kımıl kımıl... Göz kapaklan gözlerinin üstüne inmiş; köpeğin oturması bir sorun; oturduğu yerden kalkması bir sorun... Tüylerinl köpek berberinde insan gibi kırkmışlar: yağlı yağlı, hoşur hoşur; havlaması pes perdeden... Ya kulakları? Kulakları bir süre önce dimdlktL Slmdi kulaklan düştü. Ya kuyruğu? Kuyruğu hep apış arasmda olduğundan; var mıdır, yok mudur, bilinemez. • Sanınm gözünüz ısırdı bu köpeği... Ama.ısıran gözünüze dikkat edin; bir heklme başvurun, çünkü kuduz mikrobu geçebillr. Ne dersiniz, okurlarım arasmda bir yarışma düzenlesem, «bu köpeği tanıyor musunuz?» diye sorsam; bilenlere otomobil, renkli televizyon ve batmış bankerlerin mevduat sertifikalannı1 dağıtsam köşeyl dönebilirler mi? Endustri devrimi ile birlikte dünya kapitalizmi sonsuz büyümüş ve beraberinde militarizmi getirmiştir. Emperyalızm terimi ilk kez bir İngiliz ekonomisti torafından «Yüzyıumızın mucizesi» diye kullanılmıs, daha sonra bu terim «Kapitalizmin son aşaması» olarak tanımlanmıştır. Sanaylesme. üretimi büyük ölçüde arttırdığından endustri toplumlannin yeni pazar ve ham madde kaynaklanna kaçınılmaz gereksinimini ortaya çıkartmıştır. Öte yandan kapitalist rekabet endustri toplumlanm birbırine düşürmüş. bu da militarizmi geliştirmiştir. Dünya pazarlarını denetim altına alabilmek için su yollannı. kanalları e'de etmek savaşımını başlatmıştır Sanayi toplumunun yasaması, gelişmemiş ülke ve hammadde kaynaklannm var oimasına bağlıdır. Bu kaynaklan elde edebilme savasımı Birinci ve Ikinci Dünya Savaşlannm baş nedeni olmuştur. Kapitalist ülkeler gelişmemiş beigelerde hiçbir ahlâkl ölçü tanımadan kendi aralarında ve bölgn insanlan ile mücadeleye girismişlerdir Sanayisi ve yetişmiş insan gücü olmayan Osmanlı İmparatorluğu, Asya, Afrika ve Avrupa'daki geniş ve verimll topraklan, hammadde kaynakları nedeniyle bu kavganm en belirgin yürütüldüğü odaklardan biri belki de bırincisi olmuştur. Osmanlı Devletinin nasıl parçalandıgı flmclcı Bir Bölücülük, Bölgecilik, Irkcılık, Sovenlîk... M. İDİL Erdemir Etüt Proje ve Mühendislik Dairesî GZBilim Dünyası /\ma BELGIL J Tıp Dünyasmdan Haberler şüyenin yuztinün sararmasınm nedeni, ka nm, vücudun iç kısun larına çekllmesldlr. Yani, vüeut, soğuğa bu yolla kar $ı koyar. Ancak, baska bir olay daha vardır: VOcut ne kadar üşürse Oşüsün, beyne glden kan azalmaz, yani lçerilere cekilmez. Bu yüzden, başunız, soguk ba valarda, açıkta yanan blr mangal gibi durmadan sıcak lık yitirlr. Bu sıcakük kaybını vücut göze alır. Amaç, beynin oksijensiz kalmama sıdır. Beyne her an gerekll çok lukta oksijen gönderilmesl ameliyatlarda büyük önem kazanır. Ameliyat olan bir lnsarun başma az oksijen gitmesi beylnde giderilmez lz bırakır, hattâ hasta ölebillr. Amerikamn Yeni Kolorado eyaletindeki Durham kentindeki Duke Üni ver&ltesl Tıp Merkezl pro fesörlerine göre. bu ülkede ki ameliyatlarda her yıl 20 bln hasta bu yüzden yaşa mını yltlrmektedir. Bu hal, anestezi altındaki hastalar da görülür. Söz tconusu flnlversltede, ameliyatta genel anestezi altında bulunan hastalarm beyinlerine her an gerekli çoklukta oksijen veren blr makine meydana getirilmiş tir. Makine 50 hasta üzerin de denenmiş. olumlu sonuç alınmıştır. NIROSCOPE Ml adı verilmiş olan araç, beyne glden oksijenin azal maya başlaması hallnde doktorları hemen uyarmak tadır. Bunun üzerine, beyne hemen ek oksijen gön derilmektedir. Doktorlara göre, beyne 3 dakika kadar az oksijen gitmesi ya ölüme, yahut onulmaz tahriba ta yol açmaktadır. Duke Üniversitesi operatörü Dr. Michael Mltnick bu konuda şöyle demlştir: «Tarihte ilk olaraktır ki, beyne ne çok, ne de az oksijen gltmeslni sağlamış bulunuyoruz. Hastanın durumu sanlye sanîye incelenmektedir. Anestezi alanında böy lece ihtilal yapılmıştır.> U ILLARDAN beri gazete sütuniannda bol bol okuduğumuz bu kavramlann bilimsel tanımını yapmaya çausalım*. Bölücülük: Kamuyu, şu veya bu amaç uğruna birbir. leriyle Mrianrııut biçimde çete veya klan bilinci İçinde gruplara ayırmak, bunlann birbirine düşmesinl sağla Y BölgecUik: Bölgelere özgü bir hemşehrilik billnclnt. ulus bilinci Ustüne çıkarmak, bir bölge halkını ulusun öbür kesimlerine üstünlük sağlayacak biçimde şımartıcı, pohponlayıcı ve genellikle bunu başka bölge halklannı kuçültücü karşılaştırmalar yaparak düşmanlık ve sevgi«lzlik yaratıcı biçimde geliştirmek. Irkçıüfc Bir ulusu, bir bölgeyl veya bir yerlesm» merkezinl dolduran İnsan ırkmın saf, üstün olduğu ve dolayısıyla öbür insanlardan ayncauku olması gerektljü teztni savunmak. ŞovenUk: Kendi ulusunun yeryüzünün en mUkemmeB, dolayısıyla öbür uluslar ile karşılaştığında, hiç bir karşıuklı yükümlülüğe oağh olmaksızın, ber konuda hak ve nimetlerin tümüne yaraşır olduğu savında bulunmak. Gfirülüyor M, yukardakl bütUn savlar, lster istemea bazı tcplum ve bireyleri rahatsız etmeye, mutsuz etmeye, hatta yaşamıru tehlıkeye sokmaya yönelik saldırgan ve kışkırtıoı davranıslardır. Böyle bir davranışın hedefi olan kimselerin ne durumda olabileceğini anlamak için, Almanya'daki yurttaslanmızın su suralarda bol bol maruz kaldığı aşağüayıcı davranışlann burada bile bizde uyandırdığı tepkiyi inceiememiz yeter. Kendini yakan genç tazın haberini okuduğumda, 51 yaşında bir insan olmama karşın elimde elli megatonluk bir süper bomba ve bunu atacak olanaklar olmasını tutkuyla istemiş ve buna sahip olamadığım için çok denn bir acı duymuştum. Elimde olsa böyle bir bombayı atabilir miydim, bugün bile yanıt veremıyorum. însanlar duygusal olmaya çok yatkın yaratıklardır. Onlann bu yanlannı örselerken £azla lyimser olmaya gelmez. Soğukkanlı ve uygar tngilizler Dresden faciasını yaratmak zorunda mıydı? Bunda, Coventry faciasınm hına veya toplama kamplanna Uişkin gerçeklerin taze ve sarsıcı şokunun etkısi yok mu ıdı? Belkı, Dresden bombardımanı Kararını veren generaUer, bu karan vermeden az önce, yeni işga. edilmiş, bir bölgede bulunan bir toplama ksunpında çekümiş resimleri görmüşler, isyanmı yasarmşlardı. însan soyunun şu veya DU bölümünü aşağılarken, bu tarz tepkilerın olabileceğini daima hesap etmek gerekir. Teknoloji bugün bilgili bireylere korkunç olanaklar sağlanmaktadır. Bir Termonükleer bombanın apartmamn bodrum katmda yapılamıyacağını sanmak iyımserliktir ve hatadır. Termonüideer reaksiyonu laser ile ve denetimll olarak başlatma çalışmalan yapılıyor ve laser kesme kafalan oksijen salümolan gibi vitrinlerde satüıyor. Böyle bir dünyada düşmanlık ve kin duvgulan saçmak, cepnaneliğe masalcı ile ginnekten çok daha tehlikelidır. însanlann bugünkü sosyal ve poüük konumlan çok fcarmaşık doğa yasalannm ve tarihsel gelişmenin sonucudur. însan ömrü, yasamın evrimi içinde yalnızca bir andır. ömür süremia itadar fcısa bir zaman parçasında doğal evrimın kesin nltelemesini çok yalın, basmakahp ve duygusal ön yargüarla yaptnak, insan topluluklannı yalına va tekduzeye indirgemeye kalkışmak, bu yüzyüm insanı için hoş görülemeyecek da'rranışlardır. Yina de duygulanmmn selme kapüdığımızda bunu bol bol yaparız. (Şahsen, ben yaparım.) Ama, aklımızı başımıza topladığımıza* hata yaptığımızı kabul etmekte tereddut etmemeli, bu karann gereğint de yapmalıyız. Heie toplum olaylanna yön vermek durumunda olanlanmıa için bu blr ahlaksal zorunluluktur Bu, tstemeyerek sokağa düşUrduğümUı bir kirletici cismi oradan alıp süpürmek gibi bir toplum görevıdir. Toplumun belleği vardır ve bu belleği, yanlış duygusal davranışla. ile kırletmiş lsek. temizlsmtyi de bilmeliyiz. Doğal olarak bu söz'<irim akıl ve sağduyu nitelikleri bütün bütüne körelrt .niş, kurnazlık ile zekflnın tarklı ve aiakasıa kavramlar olduğunu bileoek kadar sağlam ve dengeli bir kültüre ve beyin yapısına sahip saglıklı i»ısanlara söylenmiştir. Böyle clanlarm olmayanlardan daba çok ve daha etkin oldvklannı umornn. ğı olan HepatltlsB ye karşı blr aşı bulunmustur. Aşı, altı aylık bir süre İçinde 3 ayrı doz hallnde verllmektedlr. Aşı şimdilik «her an tehllke lçlndekllere», ya ni, hastanelerde bu tür has talıklann lyilestlrildlklerl kısımlarda çalışan doktor ve sağlık personell İle sık sık kan verilen hastalara ve böbrekleri sık sık yıkanan (dlalysis) hastalara uy gulanmaktadır. îğne blçimindekl aşı, Amerikamn West Polont (Pennsylvania) kentlndekl «Merck Sharp and Doh me» firmasınca yapılmış' tır. Yalnız Amerlkada, Hepa tltisB virusü yüzünden her yıl 4.000 kişl ölmektedir (ka raclğer sirozu). Tam anlamıyla bir kan hastalığı olan Orak Hücre hastalığmm ana karnındakl bebekte «daha kolay» ve «daha ucuz» olarak tanısı (teşhlsl) İçin yeni blr yol bulunmustur. Blllndiğl gibi, bebek, rahlmde, Su Kesesi denen blr torba İçinde bulunur. Torba, Amnlon Sıvısı adı verilen bir su ile doludur (amniotic fluld). Dünyanm güvenlllr tıp dergilerin den blri olan Yeni tngiltere Tıp Dergisl (New England Journal of Medidne)nde ve rilen bllglye göre, teşhis Amnion Sıvısının hücrele ri üzerinde Xısını lncele mesi İle yapılmaktadır. tn celeme 2 hafta sürmektedir. Eski teknikte Ise 5 haf tahk blr zaman gereklldlr. Çünkü, bunda, hücreler kül tür yoluyla çoğaltılarak in celenmektedlr. Kalıtım hastalığı olan Orak Hücre hastalığına Amerikah zenciler arasmda rastlanmakta (yılda 30 bin) dır. Yılhk ölüm sayısı 300 dolaymdadır. hizophrenla) kadar blr çok hastahklara 4a lyi geldlği bildlrilmiştir. Rapora göre, önlenemez biçimde azgm hasialafda, llâç. yüzde 75 iylllk sağlamaktadır. 1lâç, üzüntüntin belirtllerin den olan hızlı yürek çarpmtısı, tltreme ve terleme de de basanlı olmaktadır.. Propranolol'ttn slzofrenide de iyl sonuç verdlğl Dr. Ne 11 J. Yorkston (Britlsh Co lumbla) tarafından haber verllmektedlr. Kansere Vitamin A Kansere çare bulma yolunda son blr adım, Ikl mll yon dolarlık blr ödüldür. Bilindiğl gibi kanser, tek blr ad altında blr çok hastalıklardan oluşmaktadır.. Bu hastalıklann ortak özelliklerl vardır. Durum tu runçgillere (nârendye) ben zetilebillr. Turunçgiller, de yince akla portakal. mandalina, greypfruyt, llmon, satsuma.. gibi meyveler gel mektedir. Fakat. bunlann hepsl ayn şeylerdlr. Tek bir ad altında bir çok kan ser türünün bulunması İyl leştlrmeyl güçleştirmektedlr. Hattâ hastalığm nedenlerinl bulmayı da güçleştlrmektedlr. Bu kadar yıldir yapılan bunca çalış ma fazla bir sonuç vermemiştir. Son olarak, Occldental Petroleum müessesesinin 83 yaşmdakl başkanı Armand Hammer, kansere çare bulacak ilk doktora 2 milyon dolar (170 den 340 milyon Türk lirası) ödül koymuştur. Kanserin nedenlnl bulmak İçin yapılan çalışmalara blr yenisi eklenmiştir. Neşter (The Lancet) adlı tngillz tıp dergislnde yayınlanan bir araştırmaya pöre «Vitamin A»mn kanseri önlemede yararlı olabileceği sanılmaktadır. Sa dece Amerlkada yılda 100 bin kişinin ölümüne yol açan akciğer kanserine ya kalanmamanın bir yolu sl garayı azaltmaktan geçmektedlr. Ancak. çok slgara içtikleri halde bu has talığa yakalanmayanlara da rastlanmaktadır. Bunun nedenleri araştınhrken «vi tamin A» üzerinde durulmuştur. «Vitamin A» nm iki türü vardır. Birinci türü karaciğer tle süt mamullerinde bol bulunan türdür. «Vita Akıl Hastalığına Yürek îlacı min A> yı vücut da yapmaktadır. Vücudumuz, bunu, karoten (carotene) den yapmaktadır. Karoten mey velerde, havuçta, ıspanakta, kabakta, domates ve el mada çok vardır. Karoten, esasen, havuç sözcüğünden gelmektedir. Madde, blllur blçiminde turuncu ve kırmızı hld rokarbon boyalarından oluştuğu için (C40H56 gibi) bitkllerln renkli kısımlann da ve bunlan ylyen hayvanların yağlı dokulannda bulunmakta ve «Vitamin A>ya dönüşebilmektedir. Inceleme, karotenli meyve ve sebzelerl fazla yl yenlerde kanserin daha az görüldüğünü göstermlştir.. Ancak, buna bakarak, «Vi tamln A»lı meyve ve sebze lerin bol bol yenmesl yoluna gidilmemelidir. Çünkü, çok mlktarda yendlği takdirde «Vitamin A> zehlr et kisl yapmaktadır. Başka bir nokta da şudur: «Vitamin A» kanseri gerçekten önlese bile bunun izahı ya pılmak gerekir. Vitamin na sıl oluyor da kansere lyi gellyor?.. .Mekanizması ne dlr?.. «Vitamin A>lı meyve ve sebze yemekle kanserin görülmemesi arasmdaki ne denin açıklanması gereklidir. tki olayın aynı anda o'ması izah demek olamaz. örneğin, bir çok batılı. müs ÎÜman ülkelerin hemen hep sinin fakir olmalarına bakarak fakirligi dinle İzah yoluna gitmektedirler. Oysa kendi dinleri. ve örneğin katoliklik, müslümanlıktan da tutucu bir dindir. Onlarda olmayan şey müslüman ülkelerde nasıl oluyor?.. Sonra, bugün azgelişmiş durumda olan ülkeler yüzyıllarca önce dünyanın en ileri ülkeleri idi. Bir zamanlar bu ülkeleri yükselten din, sonradan na sıl olmus da yoksullaçtırmış, kafalan daraltmıştır.. Dedlğimlz gibi. lkl olayın aynı zamanda görülmesl, açıklandığı zamandır kl ge çerli bir neden olur. Bunun lçinr de kanserin nedeninln' ortaya konması ge rekmektedir. Bugüne kadar baska bir çok şeylerin kansere yol açtığı ilerl sürülmüştü. Bunlar boş çıktı. örneğin. şimdl kanseri önlemesl olasılığından söz edilen domatesi blr çok billm adamı «Kanser yapı yor» diye llân etmişlerdi. Bu konularda soguk kan lılıgı koruyarak savları (Id dialan) gelişmelerle deger lendlrmekte yarar vardjr.. Her «Avucumdakl hıyar!» diyen'n arkasından bir avuç tuzla koşmamak gerekir. Söyleyen doktor da, bilim araştırmacısı da olsa. Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NADİR NADİ Cenel Yayın Müdürü MüeşseseMüdürü Yazıİşleri Müdürü HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLIGİL „ . OKAYGÖNENSİN AHMET KORULSAN YALÇIN BAYER ALİACAR . YALÇIN DOĞAN HİKMET ÇETİNKAYA MEHMETMERCAN • • Yazı işleri Müdür Yardımcısı Haber Merkezi Müdürü Mizanpaj Yönetmeni TEMSİLdLER • ANKARA : • İZMİR : • ADANA : SERVİS ŞEFLERİ • „ Istanbul Haberleri: Selahattin GÜLERDış Haberler : Ergun BALCI Ekonomı. Osman ULAGAYYurt Haberleri: Barbaros GENÇAK Kültür: Aydın EMEÇ Magazin : Yalçın PEKSEN SporrMehmet TEZKAN Araştırma: ŞahinALPAY Düzeltme: Konur ERTOP BÜROLAR KonurSokak No. 24/4 Yenlşehlr ANKARA Tel: 1758 251758 66 Idare: 18 33 35 Tel:254709131230 Tel:145501973l Halit 21ya Bulvarı No: 65/3 İZMİR Atatürk Caddesl, T.H.K Ishanı Kat2/13 ADANA BaaanveYayan: CUMHURİYET Matbaacılık ve •Gazeteciük T.A.Ş. Halkev! Sok. No: 3941, Cağaloğlu İSTANBUU P.K.: 246 Istanbul, Tel; 20 97 03 (5hat) TAKVİM Araç, çeşitli dalga uzunlugundaki alaltı (infrared) ışık dalgalarından yansıyan ışıkların kafatasını geçerek beyne gitmesi İle çalışmaktadır. Aracın adı Niroscope sözcüğü «Near infrared Oxygen Sufficiency Scope» sözcüklerinin İlk harflerinln blr araya ge tlrilmesl ile yapılmıştır ve «Oksijen YeterliliSini Alaltı Işıkları ile Gösteren Araç> anlamındadır. Tıptaki yeni buluşların çoğu uluslararası kongre ve semlnerlerde ortaya atılır. Bunlardan blri, geçenlerde. Kanadanın Toronto kentinde yapılmıştır. Toplantıda, Amerikan Psiklatri Derneğlnce sunulan blr raporda «propranolol» adlı olup her yıl 10 milyon yürek hastasına verilen yü rek ilâcımn. üzüntüden (anxiety) şirofrenlye (sc 14 Ağustos 1982 İMSAK 4.11 GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDl AKŞAM 6.07 13.18 17.09. 20.09 YATSI 21.51 Ozgün SanBtYapımYönetîrrı/IVlustBfa Oğuz sunar VTIMURSELÇUK r^DEN BUGÜNE OPERATÖR Dr. Kâzım SARI Meddlyeköy, Kervangeçmez Sok. No.: 5, Keramet Apt. (Keçeliler Garajı yani) Tel. 68 47 41 Hepatitis 6 Aşısı Genel Cerrahi Uzmanı Dünyada her yıl mllyon larca hdstanın ölümüne yol açan bir karaciğer hastalı 18 Ağustos'tsn itibaren yalnız 1 hafta icinl z i • I ?ı I ^ ^11 fl *tJ r I l'nda. Biletler Şan Sineması gişeierinde, Pesitalgünleri desaatlB'don itibaren Rumelihisarı'nda Ş satılmaktadır. Tel: a o 6 7 9 2 RESİTALLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog