Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

14 AĞUSTOS 1982 Cumhuriyet İste karsınızdo "hasta,, Ajda Pekkan muş gibi» yaptı. Bir televizyon deyimine göre «play hack» konser veıdt. «VE tŞTE KARŞM1ZD.A HASTA HASTA AJDA» «Büyük Kabare» adlı gös ferinin ÖIICPK; gtln yenifien başlayan gösterisinde MCIS komısmasını yapan Zeki müzikülle Aînsya sanatçıyı şöyle ranıt Yalçm PEKŞEN kan usulii» bir «haflfçe Asahneye çıkan, tı: «İ ! ç srün ara verdik. f'ıin merikanlasınış» Ajda Pek!rii insanlar yapıyor bıı isi. kan da öncekı gün verdigi Müzîkallerin doğduğu ve fnsanlar hastalanır. A.ida konserle bu Amerifcan deyi geliştiği ABD'ae bir deyiş Pekkan hanımefendi de has vardır; «Gösterî sürüyor». Sini doğrulaciı. Gösteriye 33 talandı. Fakal i>>te karsım/ derece ateşle çıktı ve «\e Bumın anlamı «ne olursa da hasta hasta Ajda Pekolursa olsun trösterinin süolsun» gösterînin sürecegikan.» recegi» kuraimı bozınadı. dîr. Bu tanjtmadan sonra. Amerika"da geçlrdigl has ABD'den yenl dönen ve hasta olduğ" ictn «kajıah» talığı nedeniyle bünyesinin ayağınm tozuyla «AmeriKiysilerle sahneye çıkacnuı belirtilen Ajda Pekkan. «ka palı» glysiden ne anlndtgı nı ortaya koyan (tistten yaklaşık beline kadar. nlttan da yaklaşık disrkapnklarınm 20 santim üstüne kadar acık) 2iypiler!e sahneye çıktı. Hemen hemen her şarkıdan sonra da ellerini boynuna koyarak, bogazınm hala flöTidıgmı beürten iça retler yaptı. Sanatçlnın. konserinin bir bölrtmünü banddan sür dürmesine Karştn, arada ke.ndi seslyle de şarkılar söylemesi j'üzönden. playback sistermnin varlığı seyir cilerin büyiık çoğunlu&ıı ta rafmdnn farkedilmedi. Ancnk sistem anlasılmasın di ye sonuna kadar acılan ses düzeni yüzünden Acıkhava Tiyatrosunun ön sıraia rında oturanlar geçid sağırlık belirtileri gösterdiier. Genellikîe Aida Pekkan'ın ÖZP! yaşamtnm ele nlındıSi parodiier hölürnünde Metin Aknınsır Zfiki Aîas ya t.nrafmd.:.n şarkiüvnın Eurnvislön'da nasıl «rc«il otfiu&u». tıamilelik söylontilerl 'Te hastanŞı fribi îtonıı lar isleniyordu. Ancak bü bölümleve Anayasa taslaSı nı hazırlaj'an Prof. Orhan Aldıkaçtı biî'e sokıtlarak A.1 ria Pekkan gösterislne <t«os yoı>olitik» bir tcerik ka^an dınîiTMstı. Övnetrin nvunur! bir vfrinrîe Metin Akmnnr «Frrpr T.tnnıav^am Aîdıkactı'fîan befer nlayıın» dlyordu. Aida PeKkan'm hastnlıgı üluslararası Sanat GöpfTİ 1er! A.Ş.'nİTi yönetmeni Eppmen Bostancı'yı da «has KURTARMA ÇALIŞMALARI Yangın sırasuıd» itfaiyenin çahşmalan yeterslz kahnca, betadan beter» etmîşti. 15.000 lediye. askeri birlikler ve yıırttaşiar da sümlürıne çabşmalanna katıldılaı. Yan£in 5 saatle e yakm biletll seyircinin 3 konirol altına abjıdı... (Ffltngval': Erdoğan KOSEOGlAİ) ara sırasınrla gösterdSgt tepküeri karşılamaya çalışan Bostancı sahne arkasında volta atarken «Vasıl yaşaılıptma hayret gesincie bulunan çöp sahalannın Yeni yetiştirüen çam ağaçları ve fidanlaırın orman alanını tehdit ettiğini edîvorrnn» diyordu. bildirdüer. Çevre sakinleri «bu BoRtancı'nm verdî|! bî'?l bulunduğu 7 hektarhk alan yandı. sorunumnz yıllardır sürüyor» ye ?öre «\e olursa olsnn diye konuştular Fatih orm» srSster! siirerek». Cç gflntstanbul Haber Servlsl Orman Bölge Müdürlüğü ekibi, nm cla geçtiğimiz yıilarda aynı tstanbul Orman Bölge Müdür Belediye, askeri birlikler ve lttk arayı da karşıiamîik yurttaşlar da katıldı. Yangın, nedenle yandığım hatırlattılar. lüğiine aifc Ayazağa bayınnda tc'n önceden ay sonunria olay yerine getirilen dozerler <iün çıkan orman yangını soÇanakkale'nin Ecebat ilçesin bitece»! pcvkîannn göpterile cjevrenin kazılması sonucu nucu 7 hektarlık orman a!«m de çıkan orman yimgınmda ise !er 4 eyliüe kadar uzatılasaat 18 sıralannda kontrol alü yandı. Orman Bölge Müdür 20 dekarlik ağaçlandırma alan; cnk. lüğü yetkilileri, yangınm çöp na alınabildi. Yeni yetiştirilen yandı. çam ağsçlanna ve fidanlara za dökülen sahalardaı\ birinde Yımanistan'da önceki gün H rar veren yangınm söndürülme başiadıgım söylediler. ayrı bölgede yangm çıktı, Atisinden sonra yeni bir tutuşma Ayazağa köyü Ş&ytan deresi yı öniemek için Ayazağa'öa no na'ran kvızeyinde iki ayn bölge mevküinde saat 13 sıralann de başlayan yangmlar sürerken, betçi irfaiye grubu bırakıldı. da başlayan yangm rüzgarın bazıian kontrol altuıa alındı. İlgihler «yangm büvüseydi etkisiyle kısa sürede geîişti ve Ayazağa kiiyü de yanabiürüi» Yangın söndürme çaUşmalan geniş bir alanı tehdit etmeye dedüer. Üç yıl önce aynı yore na itfaiye uçakları ile askeri bir "başiadi itfiayenin müdahr.lesi nin yine yandığını anımsntan il liklerin de katıldığı haber ve yetersiz kahnca söndürme ça gililer, orman ağaçlandırma böl riliyor. Iışmftlarına lfiO kişiden oluşajn ı Seyircilerin tepkisi yüzünden 3 gün aradan sonra yeniden başlatılan Büyük Kabare adlı gösteriye 38 derece ateşle çıkan sanatçı, sesi hâlâ açılmadığı için konserin bir bölümtinde banddan çahnan şarkıları söylüyormuş gibi yaptı. zayıf düşlüğü belirtilen Pekkan. Açıkhava Tiyatro sunda 6 ağuslosta başlayan konserleri sırasında «fazla irıce giyindigri için» hastalanmış ve .vatağa düşmus tü. Büetferin önceden satılmış olması ve ınüsjterüerin tepkîleri yüzüııden üç giinrten t'azla yatakta kalamavaıı sanatçı örıceki Kün «has ta hasta» sahneye çıkmak zorunda kaldı. Konserden önee igne ve Haçlarla sesi nin açıltnnsı için uğraşılan Pekkan. buncian bir sonuç alınamayınca konserinin bir bölflmünde banddan ça lınan şarkıları «sö.vlüyor Anayasa için ne dediler? Yılmaz Alpasian % TBMM'nin hiçbiv etkisi ve anlamı kalmayacaktır. lak ise. devletin «İnsan haklarma saygılı» oluşun dan ve herbesin «kişiliSine bağlı. doknnulmaz, derredilnıe/,, vazgecilmez lemel bak ve ö/îrürlüklerînden» sfi/ ettikten ÖZDENOClAi: «DfiîeHllmesonra ve bu görüşlerinin sini miinıkün Körnriiyorııni» tanı tersine fiO madd»>den olnşan temel hak ve özjfiirlük'erin sınırlanma smın ötesinde idareye bu tfzftnrltiklere ttimîij'le el koyma yetkisi vermekle vp adeta otorîter hir re jim aınaclamaktadır. Bu Qf Tasan geri ahnıp böliiın. 1961 Anayasasın dan mutlak surette yayeniden yazılmalı rarlamlarak ve Tiirk top hıvmnmn kl^üigîne. nrn kara eski milletvekictirliiHrüne olan baglıhşa li ve 1&60 Kurucu Mer lis üyesi ^jmasi Ö~saygıh hir biçimde ve ba denoğlu. «Türkiye kıse tıtı anlamda bir denvok sürede, sosya! barış jçinrasinin teme.Uerini oiusde, sayısız ekonomik ve turmak îcitı yeniden düsosyal problemini cözürozenlenraeüdir. Taslakta leyecek ratlikal refornılan dikkati çeken ve anaya(Arkası 9. s»vP>ıı) sayı isleme/ Vıaie getîre rek sakmcalardan bir di &eri ise tuınhurbajkanIıirı makarmnu tanınan yetkiJerdir. >R var ki 1%1 Anaynsafiind;< olmayan ve fakat afeçtisimi/, VÎIların ortaya koydu^n srer cekierden esinîenerek. bu nıakama bazı yetkiler ta nınnıahdır. Ancak. bu yetkiler cok sınırl» ve Cmuhıırbaskan]<£ınıtı par lamenler sistemde sorııır» SUZİH^U îlkesini unutııut d?.n verHmelidir. fıpıtıhiîrbsşkanı bu Uıslakta Başbakanı azledebüecekeieştirilere katılıyorunı.» tir. Eğrer metin 1 u hali.v > lc anayasala^aeak olursa, o zanjan TBMM'nfn hlçbir etkisî ve aniarni B | Yönteminde kalmayacabtır Millî Irave içerdiği dcnin temsil ypri oimalı kurallarda lan eıkacak VP gfistr.rıtıeiik lıalf gplerektîr. Öterslik var tp yandan JV.ı.sboka.ınn aya Bengisu, Anayasa parlamenlo dışmdan da Tşjiansının dovlote atunmasını ftııerören t''(>. karsı vatandaş: savun madde Parlamentoyu ve mak yerine. devlefı korutetıısili siistemi tamanıîy mak istediğlni söyledi. le bertaraf eder ve Türk İzmir eski Milletvekili fArkası 9. Sayfada) (Arkası 9. sayfada) ekirdag eski milletvekili YıhnaK Alpasian «Bu Anayasa tas laffi herşeyden önce uyRuiamayı araaçladıgı siyasal sisleın» bulamamı.stır. Parlamenter sislenıle başkanlık sîstemi arasınrla bncaiamakvadır» decîi. Alpasian tasanya iüşkin sörüşlerihi şöyle açık ladı: «1961 Anayasası temel lıak ve özgiirliikiere gvniş yer veren onları gıiveneelere ka^uştnran çaijdaş bir rserdî. Tas Î Sinasi Özdenoğlu ALPASLAN: «Olorittr rcjim amiiçlanıyor» Yücei Âksncı Güvensizlik ve korku tasarısı denîlebilir. ürk Veteriner Hekimleri Merkea Konseyi Başkant ve Konya eski miüetvekili Dr. Yücel Akıncı, 1982 Anayasa Tasansı'nın toplum kesimîerine güvensizlik noktas:rıdon hareketle ha?ıriandıgmı söyledi. Dr. Yücel Akmoı Anayasa ya Hişkin görüşlerini dile getirirken temel hak ve özgür lüklerin sadeca lâfta kaldığını belirtti ve şövle devam etti: «Egeıııcnlîk kayıtsır şartsız milletindir ilke«î «edelenmiş, seoene ve seçilene IÎÜvensizük. yars;ıyti jrüvensis!» lik. töm çslısanlara srüveıısi^lîk. bas^ıa srüvensi/lîk, (tençliğe gii^ensinülî hıklın Uılıntniş, ,\tatürk"ün antiem psryafîst felsefpsine ><.'i" >f. rilnifnıiş, îüBl ,\nayasası'mv> uyşnlanmayısımn sorunlııra etkisî üzerittde hic durulma mış. satlece suçlaumış. Hcr konuda gerehsiT dftaylara inilmosine ra|men. lıayviiıv <ıtık spktörü ve hayvancıhkla tüirascınlar vok ^Mvılnııs. Ur. Tasavı to?ıluwsal. çptis. mevf hiTİandıracak vordr. çaçtJsş îforH*nîc!erı* sırt T viveıı. Türkiye'nin Anayas;ıl Rflişmc çitgisi üc tfiTieiden çeiişeu kendl içinde bile tutarlı olmayan bir görünümdedir. Eğer bir ülkenin Ana A Î \M\C1: «Çıiılas ılericmelcre sırt çeviriyor» yasası Ist'jıdi lıalkına sÜTcnsizlik esasına ptuvlulıımşsa il iilkfde Korunlar voğ'tlır VP tiM^ük bo>TU!ara ulöşır. Bu nedenlerlp ttsanvı vluwiR b'.ıluyoruz. 15u t«s!ni;aı giivıı s.îzül; vr k«ır!<u tııs^n^ifîır flrnilebiiir.» 19(jl Anayasîî&ı'nm özıiıe dokunulmaksızın diizcitınelerin vapılabileopgir.i söy'eyen Akıncı. «Bütün çahşma(Arkası 9. savfada) Kaya Bengisu K Ayazağa da orman yanğihı harapolan harabeler LLJK 'VUAV1 VOLCU DE . z öncesi Orkaııııı akli dengesi verindevdi ANKARA, (Cıunhuriypt Bürosu) hag göriişlü AURölent Üıkan'ın Ankara'da, adi suçiu Veli Acar'ın cia Ispartaoa clua sabaha, kwşı ölüın cezalannm iniaz edilmesiyle İ)irlikte, 12 Eylül'den bu yana iciam edilenlerin sayıSı 19'u bu'.du. Ankai'R Kapnlı Ce7»ae\"tnde idam edilen Ali Biifeııt Urkaıı, 16 Mayıs 1979'da Etlik Piyanr gotepe'do bir kaiıv.chaneyi ta. j'ayarak 7 lüşinin ölclürüünçsi.. olaynıa kwıştıgı. gerekeesjyie Ankara 1 Numaraiı Âske'ri Mahkemesmce 25Şuftat 1982'de olüm cezası.na çarptırılmışu.' (Arkası 3. Sayfada) PARbten Parcalana bilir kadınlar... Satnt Merri KUisesi'nin «kutsal» loşluguna rağmen. bütün organları parça parça sökölebilen bir kadın vücuriunun bulundugu pano hemen tarkediüyor. Gögüsleri. baoaklan, seks organları ile bir kadın vilcudu... • " «Kiiisede Kadın» adlı sergi, Katolik Kili.se, si'hîn kadına gereken önemi ventcesini isleyen . ; <Arkası t». Saylada) : Beyrut Türk BüyükeSçisi "danısma,, için Anlora'ya cağrıldı • yOLCü . LUK'ltATTİ KAUMTi KJI B.AS. ANKARA (Cunıburiyet Bö rosu) Beyrut Büyükelçimiz emekli general Yunııs Güceî'in «danışmalarda» bulunmak üzere merkeze çaânldıgı blldirildi. Büyükelçı Gücel. danışmalarını tamamladıkian sonra Dogu Beyrut'a gerl dönecek. Batı Beyrut'ta bu lunan Büyükelçilîk binası savaş sırasında ağır bir şekllde tahrip olup kullanıla maz duruma gellnce Büyük elçüik Dogu Beyrut'a taşm mıştı. TUrkıye'nin Beyrut'ta kl Bttyukeiçihk binası sü rekli deni?, kara ve hava bombardıman.na hedef olan Bir Hasan semtindeydi. Ayrıca. FKÖ merkezlerinin yer aldışı ve bombardvman larla tahrip olan Fakhani semtine de çok yakındı. • ZEJJGlNİLlKLEKı GORUNCS SZ1'W PE AW yüNILGI l'ONDE OLDUĞÜMUZU Ki TJAA ANADOUIDu BfQ8İBlN0EN ItGİNÇ W4RuP UASABB )CuWLI DİVANE' MARAEELS2I ^mmMBmti ONCE ADtYUA B£NI yAMlLTI SCNSAOA ANTuLJiA'CUSN ÖTE G2ELLICLE BLiyiJ,1 ÇIKURUN ÇEV'RESi'MOE»'KALINTİLARjyLA GORUOSUM GAMIAA j INCİK BONCLİK D ü â C i M EM İLSİN'Ç HARA©£ 8SM \ 8ULAAAADIM ONU 6ÖRMEK. Oış Haberler Servisi Batı Beyrut'ta önceki gün girişılen İsraü bombardunanının iki aylık savaşın başından beri kenta karşı girişilmiş en şiddetli saldırı olduğu bildirildi. îsrail kuvvetlen, Batı Beyrut' u önceki gün şafaktan gilne? bataşına dek bombalamîş ve akşarıı saatlerindo ABD Başk'« iı Reagaiî'm ginşimlen üzerioe ateşbes ilân etmişti. Filistin baber ajansı WAFA' ran bildirdiğine göre bombardıman sonucunda 600 bina yıkıldı lw)0 bina da oturulaınaz haîe geldi. WAFA blü ve yaralı sayısımn 500 kadar oldugunu haber verdi. Lübnan resmi raakamları da yaptıklan açıklamalaT^^ şimdjye dek enkaz altmdan 200 ölü çıkanlabildigi ni beurttiler. AJanslann haberlerine göre, önceki günkü şiddstU Tsombardmıandşjı sonra Bat» Beyrutta isabet ataamış (Arkast 9 Sayfada» İsraii bombardırnanı 6 0 0 binayı yerle bir etti ÂA SÖSTEODİ& iSîMR BiZlM ADLÛÖ) OES|S7İPWE*^. iSîMLERl DOĞRu BiB ESEÛTURİ2M VüKACAKâİK M ZB BENZETM£.SEg İYİ OUJB MUVUMUZ VA ENOlMt CILAİ2 S E W O B AACnÖ CO< GASiP 6İBT \ "ÜÇ ,y; ESTgTK SUJ2NUMU2A N,N B.LM61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog