Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

14 AĞUSTOS 1982 *¥•• Cumhuriyet 11 (Baştantı 1. Sayfada) iadesi 1981 yılında 37 milunutmuşa benzemektedir. yar liraya yükselmiştir. 37 örnegin. 18 Haziran 1982 milyar liralık vergi iadesi tarihli Hürriyet Gazetesi'n172 milyar liralık ihracat Ulusu, PakLstanlı Bakaııı kabul ettı de Trablusgarptan verdiği için ödenmiştir. Teşvik uyPakistan Kültür, Turizm ve Spor Ilakanı Nlaz Muhanuned ArbaJ dfin Basbakan Bülend UIusu tarafından kabul edildl. Görüşme demeçte aynen şunları söy gulama dairesinln rakamlanna göre, ayrıca 103 milyar de Turizm Bakanı tlhan Evllyaoğlu da hulundu. Paklgtanlı ba lemektedir. kan Konya, İzmir ve tstanbul'dald tarihi yöreler ile torîstlk teliralık ihracat kredisi açıl«Herşeyden Snce şunu ifa slslerde Incelemeler yapacak. mıştır. de etmek isterim ki, banka faizlerine devlet müdahaleözetlediğimlz bu rakam# Ayaz Penik'i ziyaret etti lar devletin resmi rapor ve îstanbul Valisi Nevzat Ayaz Taksim alanında kendisinl yakan si olmayacaktır. Ancak, anbelgelerine dayanmaktadır. Krmeni vatandaşı Artin Penik'i ziyaret etti. Saat 16 sıralannda lamsız ve gereksiz faiz yan şının karşısındayız. Her tiNasıl olmuşsa, değişik yerCerrahpaşa Hastanesi'ne gelen Vali Ayaz, acil serviste özel batam lerde bu tür rakamlar yaodasında yatan Penik'e geçmiş olsun dileklerini sundu. Ayaz, «tn cari müessese gibi baakalar yınlanmıştır. Sayın Ozal'ın sanlıktan nasiblni almanuş olan canilere büyfik blr ders verdiniz» da batabilir. Batmaz diye dedi Penik de, «Vall bey icap ederse, kendimj yine yakarun» de bir kayıt yoktur. Fakat el«tarüsma seviyesinl» belirle di. Hastane görevlüerlnden Penik'in durumu hakkında bilgi alan yen ve sinirlerini bozan herbette vatandaşın parası dev Vall Ayaz bu arada Penik'e blr buket çiçek verdl. halde bu rakamlar olsa geletin güvencesi altındadır. Herhangi bir banka bata rek... £ Yeni Kadıköy iskelesi açılıyor. Kadıköy'de Adalar vapur iskelesinin biüşiğinde lnşa edilen ve cak olursa, vatandaş yatırdı ğı parasım son kuruşuna ka 120 milyon liraya mal olan yeni vapur iskelesi 1 eylül çarşamba günü hizmete girecek. Tek katlı inşa edilen iskeleye geleceîc yü dar Merkez Bankası'ndan a(Ba«tarafı 1. Sayfada) blr kat daha eklenerek modem bir çarşı yapüacak. lır, ama parasının faizi için nun «Nlyet mektubu» ile blr sey söyleyemera Nasıl birlikte yayınlanan IMF bel £ Maltepe Huzurevi açıldı gelerinde Türk hükümetinin Kartal Maltepe'deki huzızr evinin 100 yatak kapasitell ek te ve ne zaman alır, bilemem.» Yeni Maliye Bakanı Kafa uygulamayı taahhüt ettiği esisleri dün düzenlenen törenle hizmete girdl. Huzurevi Müdürü konomi politikalar da aynnAdnan Eraslan Huzurevi'nde bugüne kadar 927 kişiye hizmst ve oğlu'nu suçlayan Saym Ötılı biçîmde yer aldı. rildiği, tesislerde halen 711 erkek 57'si kadın 128 kişinin bulundu zal ayru sözleri bundan iki ğunu bildirdi. IMF belgesinin ekinde, ay kadar önce söylemişör. Şimdi de yeni Maliye Baka 1982 yılmın ikinci yansın£ Havalimanı taksi ücretleri Yeşilköy havalimanından kalkan taksilerin Ucretine zam yapıl nı ile bu konuda bir pole daki kredi uygulamasında, özel sektör kredilerinin kadı. tstanbul Belediye Encümeni'nce yürürlüğe konan yeni tari mik içine girmiştir Ancak. kendisine «konuşmasını ar mu kesimi kredilerinden daieye göre bazı semtlere taksi ücretleri şöyle: ha hızlı artacağı belirtildi. Yeşilköy havalimanından Taksim, Şişll, Mecldlyeköy ve Ka tık kesmesi» yönünde bir 1982 butçe açığı beklentilebatas 1150, Karaköy 1100, Cağaloğlu 1000, Sirkecl, Eminönü 1050. uyanda bulunuldugu da rinin mllli gelirle bir önceBeşiktas 1275, Sanycr 1975, Kartal 2550, Aksaray ve Fatth 950, Ba başkent kulislerinde çok kırköy 500, Pendik 2725. ki yıllaolan ilışkinin hemen yaygın olarak söytenmektehemer aynı kaldığı kaydedir. A Hopa'dan dilen bölümde, KIT harcaTABLO NEDtR? Hopa da şehirlerarası tanı otamatik telefon santralma kavuş Tüm bunlar blr yana, ö malannın istikrar programı tu. Açılışı yapılan santral 6 milyon liraya maloldu. Hopa'nın şezal'dan «arta kalan ekono n i olan katkılarmın devam hirlerarası kod numarası 0571 olarak belirlendi. edeceği anlatıldı. Aynı bömik tablo» nasıldır?... Satır & Gümrüklü mallar satısı Jümde. bütçe harcamalanDevlet Malzeme Oflsi gümrüklü tnallann satışından 970 milyon başlanyla eldekl durumu ö nın yılın ikinci yansında, llralık gelir sağladı. YetUliler, 400 milyon yolcu beraberlnde ge zetleyelim: tirilen kiiçttk tip eşyalardan, 570 milyon liranın da mraç satıçFİYATLAR. 1980 ocak a hazinenin Merkez Bankası kredllerine başvurmayı alanndan sağlandığını açıkladılar. yında özal'ın görevde bulun saltmak amacıyla. öngörülen dugu 1982 haziran sonuna IÜ Çetiner inceıemelerde bulunacak ödeneklerden de aşağı tuIçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kadar fiyatlar yüzde 152,6 tulduğu belirtilerek şöyle bölgesindeki 6 ilde, bakanlığı ile ilgili kuruluşlarda inoelemeler artmıştır. Ticaret Bakanlığı denildi: de bulunacak. Çetiner'in bir hafta sürecek gezisine musteşar kaynaklanna göre aynı döVERGÎ IDARESI yardımcısı ile 9 genel müdürün de katılacaklan bellrtııdi. Çeti nemde Ankara geçinme enner'in bu gezisi sırasında, Van'a yerleştirilecek olan Afgan mtil. deksindekl artıs yüzde 143.3. •Aynı zamanda. vergi getecilerinin iskanı ile ilgili çalışmaları da deneUeyeceğl öğrenildi. îstanbul geçinme endeksin lirlerinin geni« ölçüde artıdeki artış da yüzde 141.5 o nlmasmın öngörülmesi, vergi idaresinin daha çok güçlarak gerçekleşmişttr. İpndirilmesînl vo tahakkuk DÖVtZ KURUı 24 Ocak (Baştarafı 1. sayfada) üye oldu. Bu arada, öğreeden vergilerin toplanma oProf. Feyzi Feyzloğlu da, nün hakkı ve ödevi, mülki 1090 günü 47 Hra 10 kuruş ranının da artınlmasını ge«Biz parlamenter sistemi yet ve miras hakları, toprak olan Turk lirasının Ampri rektlrmektedir. Bununla iltercih ettik» diye konuştu. mülkiyeti, kamulaştırma ko kan riolan karşısmdaki degili olarak bükümet, ertclen CUMHURBAŞKANLIGl nulanna da eleştiriler geti teri ö^at'ın görevinden Istimesine fzin verdlgl vergilefa ettifrt gün 170 liradır. ö Genel Kurul'da «Cumhur rildi. rin ÖDemli bir bölümünü zat dönemiprleVI devalüns toplamak niyetindedir. 1981' başkanlığı» bölümünde, eleşGenel Kurul'da savunulan tirilen konular «Cumhurbaş konular arasında Türk Bay yon oranı yüzde 3fiO'tır. Ve de olduğu gibi, 1982 yılında kanının yetkllerinin fazla ol rağı ile Istiklâl Marşı'nin ta gftliba bu kadar kısa süre da, önemli bir miktara ulaiçinde böylesine blr de^er duğu, Başbakanı azletmesi, sanya alınması, gençllk, saşacak vergî ertelemeleri uyyapacağı önemli atamalar, katlar ve yaşhlann korun kaybı oranı bir dünya reko frulamak amacında defeilrudur Türk lirası sürekli Cumhurbaşkanının seçimi» ması, yurt dışındakl işçller değer kaybma uğrarken. ö dlr. Buna ek olarak ertelenmi? vergilere uygulanan faoldu Bu arada bazı üyeler. le, sağlık ve çevre, spor, saiz oranı ytizde 24'den 32'ye Cumhurbaşkanının yalnız natçılarla ilgili olarak tasa zal verdiği bir demeçte, «Türk parası Almsn mar çıkartılmıştır. 1081 yılında Meclis içlnden seçilmesinl ö nya konulan maddeler üyekından daha güçlü olmak müteahhltlere olan borçlar nerlrlerken, Meclls dışmdan lerin beğenisi ile karşılandı. yolundadır» demlştir. artarken, bu genis ölçüde seçilmesi ve halkm eeçmeTAN VE FEYZIOĞLU ÎŞÇÎ ÜCRETLERÎt Merkez idari bir karakter arzetmeksi önerileri de getirildi. Yet Üyelerin eleştirilerl dışınraporunun te ve ödemelerin ertelenmekilerl konusunda da, fazla da Genel Kurul'da söz alan Bankası yıllık eini ifade «tmemektedlr^ oldugu bazı Oyelerce dile Anayasa Komisyonu üyesi SSK rakamlanna dayanarak getirilirken, az sayıda Oye Doç. Turgrut Tan da su gö verdiği bilgüere göre, işçi İŞSİZLİK ücretleri gerçek günlük deyetklleri yerlnde bulduklan rüşleri dile getirdi: IMF'nin Türk ekonomislger lübariyle 1079 yılında nı. hatta birkaç uye de yet• Parlamenter rejimde 40 lira 93 kuruştan 1081 yı ne ilişldn değerlendirme bel kilerinin azlığını anlattı. Ge Bakanlar Kurulu Meclls ölmda 32 lira 72 kuruşa düş gesinde aynca. 1980 ve 1981 nelde Cumhurbaşkanının nünde sorumludur. Onun 1 müştür. NoTninal gönlük si yıllan ele alınmakta, «glriş Başbakanı azli konusuna kar çin Bakanlar Kurulu'na yet bölümü»nden hemen sonra gortalı işçi ücreti 1979 yıiın şı çıkıldı. ki tanımalıyız. yer alan satırlarda su göda 294 lira iken, l<58O'de 427 YASAMA. YÜRÜTME rüş dil e getirilmektedir: • Devlet Denetlema Kuru liraya, 1981 yılında da 543 Yasamada tek Meclis ve lu'nun bugünku yapısı geçi? «İnsaat ve tanm kesimlnliraya vükselmiştir. 1B80 yıçlft Meclis konusu tartışıldı. dönemine ilişkin bir düzende düştlk blr üretim artılında nominal işd ücreti Tek Meclis'i savunanlartn lemedir. şı gerçekleşmiştir. Ayrıca. yüzde 35 9 1981 yılında da yanında Devlet Danışma Kon • Cumhurbaşkanı seci vüzde 27 2 flrtmıştır. Ancak. özel kesim yatınmlaruıın seyi'nin varlığı halinde Cum minde salt çogunluktan aşa yukardaki fiyat artışlanyla desteklcnmesine raömen, ishuriyet Senatosu'nun kaldı ğı inilmemelidir. sizlik oranı hUk yüzde İS karşılaştınldığmda, ücretnlmasına gerek olmadığı gö • Başbalcanın Meclis dı lerdeki net gerüemeler ko gibi yüksek bir oranda seyrüşü belirtildi. Milletvekil şından atanması konusu hü layca ortaya çıkmaktadır. retmektedlr. Ancak. bunun liğinin düşmesi tasanda 8 kümetlerin kolay biçimde Dolayısıyla. işçinin satın al istikrara Vavuşabileceği göyıl olarak belirlenen öğre kurulamadığı durumlar Için ma gücü net olarak gerile rülmektedîr.» nim süresi. ödenek ve yol kabul edilmiştir. Düzenleme miştir. Belge, daha sonra parasal luklar, 5 yıllık seçim döne ye karşı endişeler haklı olagelişmeleri, dış ekonomik îVERGt GELtRLERtı Mali lişkileri ve önümüzdeki dömi, 400 olan milletvekili sa bilir. ye Bakanlığı, 1981 yılında yısı, mllletvekiHlğine seçilnemin ekonomik programmı • Cumhurbaşkanının tek me yeterliliği. yasama orga başına yapabileceği Işler vergi gelirlerini 1 trilyon Irdeliyor. 329 milyar lira olerak tahnınm işleyiş şekli, Basbaka tek tek sıralanmahdır. min etmişti. Bu tahmin gernın Meclis dışından atanaAnayasa Komisyonu üyebilmesi. Içtikieri and yasa sl Prof. Feyzioğlu da parla çekleşmemiş. sağlanan ver(Baştarafı 1. Sayteda) lann Cumhurbaşkanmca a menter sistemin tasanda ter gi geliri 1 trilyon 192 milleri hakkında yapılan soruşturyar lirada kalmıştır. tanması ve Merkez Banka cih edildigini belirtti Proî. ÎŞSİZLİKı Merkez Banka malarda ve şirketin menfaatlesınm para ve kredi ilkeleri Feyzioğlu, Cumhurbaşkanhsı yıllık raporunun 31. say rinin korunmasında görevini nl yürütmes!, hazinenin na ğı için Meclis dışından gösıhmal ettiği ve kötüye kullankit ihtiyaçlannm kullanıl terilecek adayın seçimden fasmda DPT (özal'a bağlı dıgı iddlalarının soruşturulacaması konulan da üyelerco en az 20 gün önce görevin kuruluş Idi) kaynak göste ğı belirtUdi. rilerek verilen bilgilere göKararda ayrıca, soruşturmaeleştirildi. den ayrılmasım önererek re, 1980 yılında yüzde 15,4 nın eski Sanayi ve Teknoloji Anayasal kurum halîne Cumhurbaşkanlıgı seçlmlnBakanı Şahap Kocatopçu hakgetirilen Devlet Danışma de dördüncü turda da ço olan işsizlik oranı, 1981 yılra da yüzde 16.7'ye yükselmiş kında kurulmuş bulunan koKonseyt. Devlet Denetleme gunluk sağlanamadıjh takmisyonca yapılmasının konsetir. Kurulu. Ekonomlk ve Sos dirde meclis'in münfesih sayin 11 agustos günkü toplantıYATIRIMLAR: DPTnm ye yal Konsey, Yüksek Hakem yılmasmı istedi. Cumhurbaş sında kararlaştırıldjğı kaydedil di aylık bir gecikmeyle ya di. Kurulu, Türk Dil Akademi kanmın Başbakanı azline yınlanan 1982 programma Kaya Erdem 12 Eylül'den sl de üyelerce elasttrildi. karşı çıkan Prof. Fey2İoglu, Ancak bazı üyeler. TCrk Dil Merkez Bankası Başkanınm göre, 1981 yılında kamu ke sonra kurulan Bülend Ulusu siminin sabit sermaye yatı kablnesinde Maliye Bakanı oAkademısi'nin kurulmasın Bakanlar Kurulu'nca gösdan vana olduklanm dile go terilecek üç aday arasmdan nmlan yüzde 14 gerilemiş larak gorev almıştı. Erdem bankerler olayının patlak vertir. Yine aynı belgeye göre, t<rdil*>r Cumhurbaşkanmca seçilme 1982 yılında kamu kesimi raesi Uzerine daha önce gazete Tııbii aervetlerin aranma sinl önerdi. On işçl çalıştısabit sermaye yatınmlan lere verdiği ve «vatandaslar ku si v e işletilmesi. özel yük nlan yerlerde grev yaptlma nın yüzde 3.3 oranında geri mar oynanuştır» biçünindeki sek okuüarın kurulması ko masma karşı çıkan Prof. leraesi tahmin edilmektedir. demeçlerinden ötUrii eleştlrilere hedef olmuştu. Bu arada nulan da oJdukça eleştiri Feyaioğli' Basin Ahlâk YaBanker KastelU'nin yurt dısına Merkez Bankası nın yıllık aldı. Seçmen yaşının 21 ol sası hükümlerine Anayasakacması ile artan huzursuzluk masına hazı üyeler karşı çı da yer verilmesl gerektiğini raporunda ise. 28 ve 29. say falarda kamu kesiminde lar Uzerine Erdem'in görevinkarken. 18 yaş da önerildi. söyledi. imalat sanayiinde 1981 yı den istifa etmek istediği, önTas^rıda yargı düzenlenAnayasa Tasansmın baş lında «ortaya çıkan üretim ce kabul edilmediği bildirilmış mesine de karşı çıkıldı. Bu langıç bölümü, genel gerek gerilemelerl» mallar ve sek ti. Daha sonra Kaya Erdem Maliye Bakanlığı görevinden ts arada, en çok Anayasa Mah çeler ve geçicJ maddelerin kemes. üzerinde duruldu. tasanya konulmaması da he törler lübariyle tek tek sa tifasını vermiş, bunun üzerina yılmakta ve kamu kesimi ne Turgut özal da Erdem'in yeBazı üyeler, Anayasa Mah men tüm üyelerin eleştirisl ek olarak «özel kesim yatı rine gelecek kişinin belirlenme kemesinın kaldınlmasmı ve ile karşılandı. si uzerine Erdem'le birlikte nmlarında da geneı olarak ya Devlet Danışma Konseyi görevinden aynlmıştı. geıilemeler görülmuştur» ile bjrltştirilmesini önerdiKastellizedeler denilmektedlr. ler. Cumhuriyet BaşsavcısıTABAN FİYATLARI: Fiiçin yeni bir nın. Curohurbaşkanı tarafın yat artışlannın yüzde 150'dan seçilmesine de karşı çıaçıklama leri gerlde bıraktığı bir dökıldı Sayıştay'ın KIT'lerl nemde, köylüye ödenen tayapılacak denetlerresinin sakıncalı orımsal ürünlerin taban fide Trablusgarp'tan verdiği tstanbul Haber Servls! yatlannda da benzor geriTEMEL HAK VE Menkıü Kıymetler Kurulu'nun, lemeler görülmüştür. Gerek ANKARA, (Cumhuriyet BüÖZGURLUKLER Banker Kastelli Şirketi'ne ait rosu) MSP Geneı Başkanı 1981, gerekse 1982 yılında Necraettln Erbakan ile 33 arGencl KuruJ'da temel hak Îstanbul ve Anadolu'daki tüm tanmsal ürünlerde ödenen kadaşının yargılandığı davaya ve özgürlükler, kişinin hak işyerlerinde sayım ve tesplt çataban fiyatı ortalama yüzde Ve ödevlerl. sosyal haklar ve lışmalannı sürdürdügü bUdl 2530 dolaymda gerçekleş 20 Ağustosta devam edilecek. Dünkü duruşmada Askeri Sav ödevleı bölümleri en çok e rüdi. miştir. Dolayısıyla, özal dö cının esas hakkındaki görüşüMenkul Kıymetler Kurulu leştirilen bölümlerdi. Üyelenü açıklaması bekleniyordu. neminde köyiünün de satın rin bir bölümü temel hak Başkanı Kemal Ovelek imza alma gücü gerilemiştir. Ancak savcı görüşünü henuz sıyla yapılan açıklamada, Kuve özgürlüklere getirilen rul*un ikinci resmi duyurusulıazırlamadığını bildirip süre VERGİ lADESİt Özal'ın istedi. Duruşma, 20 Ağustos'a smırlamalan eleştirirken, nun bugünlerde radyo, televizdurduğu ertelendi. az sayıda üye kısıtlamalan yon ve Resmi Gazete'de çık üzerinde en çok savundular. Bu arada sen mak Uzere hazırlanmakta oldu «İhracat artışı» için ödenen • Malatya Pötürge nüfus dikal haklarla basma seti gu belirtildi. Açıklamaya göre, vergi iadeleri ise. gerçekten çok yükselmiştir. DPT prog idaresinden aldığım nüfus rllen sınırlamalar üyelerin bu duyuruda tasarruf sahiplecüzdammı kaybettim. Hüçoğunluguna yakm bölü rinin hangi işlemler için nasıl ramma göre. 1980 ^ 1 1 ^ 8 4 kümsüzdür. Muzaffer ım? tarafından eleştirildi. Ba ve nerelere başvurabileceği bil milyar 400 milyon Hra olarak ödenen ihracatta vergi KÜÇÜKBİRER sına karşı çıkan sadece üç dirilecek. SAYIN ÖZALI Ücret Anoyasonın tümü (Baştarafı 1. Sa.,tadn) îçeriye gırertfenn heınen hemen hepsinde de Danışma Mec lısı rozeti var. Lokantanın ıçerısınde Turk . Iş Geuel Başkanı Şevket Yılmaz yoğun bir çaba içerisınde tüm hazırlıkların tamaınianıp tamamlanmadığım denetlı yor. Gazetecilik merakı bu. Biz de gıriyoruz jçerıye. Türk • tş yetkilileri şaşkın, etrafımızı sanyorlar ve «Yemeğin henüî baslamadığım» btldiriyorlar. As sonra Türkİş Genel Eğitim Sekreten Kaya Özdemir, ardmdan Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı içerıye giriyorîar. Davetlilerin hepsinin tamam olduğu anlaşılınca Hülya lokantasının Üst katında ayrılan büyük masaya yerleşiliyor. Biz de yemek yemek ısteğimizi bildiriyoruz. Ancak, üst katın tumüyle tutulduğu belirtlUyor. Bunun uzerine lokantanın alt katma geçıyoı^uz. Üst kattan yogun bir gürültü gelmeve başlıyor yanm saat sonra. Türk tş yönetıcilerl, Anayasa Komisyonu ve Damşma Meclisi üyelerinin dağınıic bir biçimde oturduğu masada sohbet koyulaşıyor. Arada sırada anlatılan fıkralar gillüşmelere yol açıyor. Saat 21.3U'a doğru, tnr tabağa vurulan çatal sesı ile tüm gözler, masada oturan TUrk Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'a dönüyor. Vılmaz. yemeğe katılanlara teşekkür ettikten sonra söyle diyor: «Danışma Meclislnde görev yapaıı üyeierle hiçbir ayırını gözetmekslzin beraber olmak tstedik. Heplmiz aynı nufus kâğıduu taçıyoruz. Yor^unluk gidermek ve hep beraber olmak için buradayu, Bu toplantmın Anayasanın KÖrüşiildüğü bugünlerde başka ad ve soyadı voktur. Başka bir anlama aluımaması gerekir.» Yılmaz'ın bu konuşması, yemeğe katılan Anayasa Komisyo nu ve Damşma Meclisi Uyeleri tarafından alkışlandıktan sonra Prof. Orhan Aldıkaçtı söz alıyor ve «Samimi obnasak burada olmayız zaten» diyor. İBRAHİMOGLU DA ORADAYD1 Uzun masada gece geç saatlere kadar sohbet ecienlerin arasında Anayasa Komisyonu sözcüsü Şener Akyol ve Anayasa Tasarısma Prof. Aîdıkaç. tı ile birlikte muhalefet şerhı koymayan iki Anayasa Komısyonu üyesinden biri olan TİSK Genel Sekreten Rafet tbralıimoğlu"nun da bulunduğu dikkat çekiyor. Danışma Meclisi'nin hanım Uyelerinden îmren Aykut'un bir ara uğrayıp, mazeretl olduğunu belırterek, ayrıldığı yemeğe katılan Danışma Meclisi üyeleri şunlar: Necdet Gebeloğlu, Abdulbaki Çebecl, Osman Yavuz, Paşa Ssnoğln, Cahlt Tütün, Şerafet Türkk'le DM'nin tin Yarkm, VeUt Koran, Halil tbrahim Karal, Nazmi Öuder, Beslr Hamitoğullan, Mehmet Aydar, Ayduı Tuğ. Remzi Banaz, Ender Çiner, Feridun Şakir Oğünç, Mustafa Alpdüııdar. VEMEGİN AMACI Yemeğe katılan Danışma Meclısı uyeien, yemek sırasında Anayasa'tıın ftemen henıen nıç konuşulmadığım, TürkIş yöneticileri ile Danışma MecIısl üyelerinin karşılıklı söyleşıde bulunduklannı bildirdiler. Bir Danışma Meclisi üyesi, «Zaten Şevket Vılmaz. konuşması sırasında, amacın insancıl ilişkiler içinde bulunınak olduğuııu söyledi» üiçimmde konuştu. TUrkIş yetkililenne göre ise, yemeğin amacı, Türkîş Yönetım Kurulu'nun aldığı karar gereğince Danışma Meclisi üyeleri ile yakan cüyaiog sağlamaktı. Böylece, Türkîş, Anayasa Tasarısında isıemediği maddelere karşı getireceği önerilerin Danışma Meclisinde tartışılmasını daha kolay gerçekleştırebilecekti. (Uaştarali 1. Genel Başkanı Şevket Yümaz ile TUrk • îş lcra Kurulu Uyelerinin katıldığı toplantıda, Devlet Planlama Teşkilatı Kıdem Tazminatı ile Asgari Ücret arasındakl ilişkinin ortadan kaldırüması için Kıdem Tazminatı tavanının en yüksek devlet memuru maası olması önerislni ileri sürdU. TUrk Is yöneUcileri ise, şimdikl Kıdem Tazminatı tavanının 73 bin lira ile sımriandırüdığım, ancak, en yuksek devlet memu ru maaşının bugün 69 bin lira olduğunu bildirdiler. DPT yetkileri, katsayı artışından sonra en yüksek rnemur maaşının, doğrudan doğ> ruya artacağını, bunun da Kıdem Tazminatı tavanını artıracağını ifade ettiler. Buna karşılık, TUrk îş yöneticileri, kendi Yönetim Kurullarının aldığı karar gereğin ce, mevcut Kıdem Tazminatı sının olan 75 bin liranın memur maaş katsayısına bölünmesivle bulunan 2 bin 500 lira nın ileride artacak memur maaşı katsayı miktan ile çarpılarak Kıdem Tazminatı sınırının bulunmasını önerdiler. Vaklaşık 2 saat suıeu tuplan tıdan sonra, Şevket Vılmaz, Kıdem Tazminatı ve Asgari Üe ret ile ilgili görüşmelerden kesin çözümün bulunmaması Uzerine, hUkümet ile TUrk tş yöneticilerlnin 18 aftustos çarşamba günü yeniden blraraya geleceklerinl bildirdi. Yılmaz, bu toplantıda aynca, yurtdışı işçi sorunlan, isçi • memur aynmı ve YUksek Hakem Kurulu mevzuatı ile İlgili konulann da ele alınaeağını belirtti. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Evet, şuna karar verelim: Marksizm, bir «asabıta vakas»mıdır. değil midlr? Marks'a karşı olunur, yandaş olunur, marksizmin öngördüğü çözümlerin yanlışlığı ilerl sürülür, bunlar ayrı konulardır. Ama sosyal bilimlerde Marks diye bir bilım adamı, «marksizm» diye bir kuram varsa, bunlar, iktisat derslerinde, kamu hukuku derslerinde, Anayasa derslerinde, sosyolojl derslerinde okutulacak mıdır, okutulmayacak mıdır? Diyelim ki, okutmayacağız, okutam, «sosyal bir sınıfm, öteki sosyal sııuflar üzerinde egemenligini kurdun» diye cezaevlerine atacağız. Pekl, böylesine suçlardan ötürü dava açacak savcılar, hüküm verecek yargıçlar, marksizmi nereden, nasıl öğreneceklerdir?. «Kulaktan dolma marksizm» bilgısi olmayacağına, «kahrolsun komünizm» edebiyatı ile de bu gibi konularda bilgi edlnilemeyeceğine göre. allaha5k.ma söyler misiniz, insanlar, bu konulan nereden, klmden ve nasıl öğreneceklerdir? Bir düşüncenin karşıtını bilebilmek İçin önce bu düşüncenin ne olduğunu öğrenmek, anlamak ve algüamak ve bilmek gerekmez mi?. Bakın size bir örnek vereylm: Varsayalım ki. bir öğretlm üyesi, ders kltabında «komünizm propagandası» yaptığı savıyla tutuklanıyor. Davayı açan savcı, öğretim üyesinln suç işlediğl kanısındadır kl, dava açmıştır. Savcı. hazırhk aşamasında. üç kişiden oluşan blr bllirklşi kuruluna bu ders kltabını lnceletiyor. Bu üç kişiden, diyelim ki, lklsl «kltepta suç vardır» diyorlar, birisi «hayır» diyor, «keslnlikle suç yoktur.» Dava, ağır ceza mahkemeslnln önüne geliyor. îkl üye, ders kitabında suç ögelerl bularak öğretim üyeslni mahkura ediyor. Bir üye «beraatı gerekir» diye karşı oy yazısı yazıyor. Dosya, Yargıtay'a gidlyor. Yargıtay'ın İlgili ceza dairesi. verilen mahkumiyet kararını oy çok luğu lle bozuyor. Üç Yargıtay üyesi. suç İşlendiğl kanısında değillerdir. İki üye de suç lşlendiği görüşünde oldukları için bozma kararına karşı oy yazısı yazmışlardır. Daha bunun «direnme karan» var, ceza genel kurulu kararı var. Bunları bir yana bırakıyor ve hukuksal süreci, Yargıtay Daire Kararı lle kesiyoruz. Bu aşamaya kadarkl hukuksal süreç İçinde bakımz kaç klşi kltapta ya da dava konusu yazıda suç ögeleri bulmuslardır? Savcı, İki bllirkişi, İki ağır ceza üyesi, iki Yargıtay üyesi... Yani yedi kişi! Buna karşı kaç kişl aynı yaymda suç ögesl bulmamışlardır?. Blr bllirkişl, bir ağır ceza üyesi, üç Yargıtay üyesi... Altı klşi! Bu pek «bayall» bir örnek değildlr. Yargıtayımızdan buna benzer birçok «142'lik dosyalar» gelip, geçmiştir. Ceza yasamızın daha ilk maddesi, yasanın apaçık biçimde suç saymadığı bir eylemden. ötürü kimseye ceza verllmeyeceğini yazmaktadır. Hepsl de hukuk öğrenlmi yapmış savcı ve de yargıçlann suç olup, olmadığı konusunda şüpheye düştüklerl, herbirl, kendl alanında uzman öğretim üyeleri olan bllirkişllerin anlam ve kapsamında anlaşamadıkları sözler, nasıl olur da ceza yasamızın ilk maddesine yazılı «kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkesi lle bağdaştınlıp, suç sayüır? Ve ondan sonra, nasıl olur da «öğretim üye ve yardımcılan serbestçe billmsel araştırma ve yayında bulunurlar» denilir? Denirse allahaşkına kim lnanır bu sözlere?. «Marksizm» bir kez suç çenberlne almınca, marksizm konusundakl derln bilgisizlik nedenlyle, marksizmle uzaktan yakmdan İlgili olmayan düşünce ve yaklaşımlar da suç sayılmakta ve Üniversitelerin başmda, değişen slyasal dönemlere göre öğretim üyesi ve öğrencl Ihbarlan ile yürüyen «cadı kazanlan» kaynatılmaktadır. Böylesine koşullarda, araştırmanın ve yayının neresl serbesttlr? Günümüzde serbest olan, yalnızca yargılanan bir siyasal parti ile yadsınmaz bağlan olan ve sağcı düşünceye sımsıkı bağlı öğretlm üyelerinin, Prof. Ihsan Doğramacı tarafından bazı Ünlversitelerimlzln başına geçirilmelerinin düşünülmesidir! Üniversitelertmizde araştırma ve yayın, ancak bankerlere, holdinglere ve bankalara danışmanlık yapan «holding profesörlerinin» tekell ve ayncalığı mı olacaktır? Öğretlm üyelerinin, geçmiş dönemlerde, yayın ve araştırmalanndan ötürü nasıl «serbestçe» cezaevlerine yollandıklarını biliyoruz. Bugüne kadar anlaşılmayam «uygarük» denilen kavramm «dttsünceyi açıklama suçu» diye bir suçun tanınmadığı noktadan başladığıdır! Kıdem SOVYETLER HENUZ (Baştarafı 1. sayfada) bn kadar Içlne glrmeleri sö7 konusu değil. O Erlerln hovyet sınınn dan icer! girnıiş olmalanna karştiık, olayın dttşUndüriicü olan yönü, ateş açıldıktan sonra erlere her hangi bir tıbbl düdabalede bulunulmaması. Erlerin arka lanndan açıSan ateşle vuruldukları, atdıkları varaların oldüritcn olmamasına karşılık kan baybından nldükleri tahmin ediliyor. Saat 15.30 dolaylarında ınpvdana ^elen olaydan he men sonra yanm saat kadar olay yerinde bir Sovyet heli kopterinin dolaşması, ancaU yaralı erlerl almaması bu noktada not edilebllir. Sovyetler Birllği'nln Tür klye'den olayla llglli olarak özür dllemetllgi de edlnilen bilgiler aıasında. öldürülen ım erln cenazelerl Türklye'ye verlldi ve dün Erzurunı da tftrenle ailelerine teslim edildi. Törenden sonra Ertuğrul Kayalı'nm cenazesi Ankara'ya, Ali Akarsu'nun cenazesi de toprağa verilmek üzere Gazıantep'e gönderildi, Kafooglu: Dar gelîrlilerin dyrumunu dikkate alacağız ANKARA. ta.a.» Malive Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Beşinci Bes Yılbk Plan'ın tercih leri yapılırken, dar ve sabit gelirlilerin durumu dlkkate alınacak.» dedi. Kafaoğlu, 198^ yılı bütçe kanunu tasansmın 30 Eylül tarihine kadar Danışma Meclisi'ne teslim edilmiş olacağını söyledi Memur ma aş katsayılannın hangi oranda artırılacagı da bu tarihe kadar belll olacak, Maliye Bakanı, tnali yıl ile takvim yılını birleştiren uygulamanm ilk kez bu yü yapılacağını da hatırlattı. Bakan, Gelirler Genel Mü durlüğü bünyesinde reform çalışmaları yapıldığmı doğ ruladı, ancak bu kuruluşun müsteşarhk durumuna getl rilmesinin sözkonusu ounadığını, buna yasalann izin vermediğini söyledi. • îstanbul Trafik Şubesinden aldığım ehliyetüni kaybettim. Hukümsüzdür. Cengizhan KOÇOĞLU Kayo Erdem EVREN: DEVLET (Baştarafı 1. sayfada) şiler olmasmı arzu etmekteyiz. Bu dönemleri daha önce yaşadık, buradan mezun olacak, gençlerimiz ,eğer söylediğim şekilde yetişirlerse. o zaman Türhiye'mia muassır medeniyetler seviyesine ulaştırabiliriz. Oradan anarşist değil, oradan ilim adamı yetiştirmek isüyoruz. Bir zamanlar üniversiteleri işgal edereh rektörün odasını tahrip edereh, öğretim görevlilerini dersaneden çıhararah, çıkmaz istemezse, tekme ile tokatla çikaran ve önü~ ne katıp hovalayan, imtihan zamanı tabancasını, bıçağını kürsünun uzerine koyan ve bunun vasıtasıyla nu~ mara almaya çalışan öğrencileri unutmadıh, bu gibileri artık üniversiteler camiası içerisinde. hattu tüm eğitim hurumlarında barındırmamahyız. Bu bakımdan rektör, dekan ve diğer yetkililere çok büyük görevler düşmehtedir. Bugün bir sıkıyöneüm içerisinde tdare edilmehteyiz. Bundan dolayı da, bunun gibi olaylar olmamaktadır. Bu demek değildir ki, ilerde de bunlar olmayacahtır. Normal düzene geçtiğimiz zaman tekrar esht düzeni yerleştirmeh isteyenler çıkabilecektir. Fırsat vermemeh için değerli rektör, dekan, idarecilere büyüh görevler dügmektedir.» Evren, YÖK konusundaki eleştirilere de değindi ve bu konuda şunları söyledi: 'Yüksek Öğretim Kurumu kurulduktan sonra bir hayli tenkit edildi. Yeniliklere alerjisi olanlan hepimiz biliyoruz. Eğer seçimle teşekkül eden kuruluşlann hepsi iyt olsaydı mesele yoktu. Ama Türkiye'de, dünya'da görüyoruz ki, her şeyi seçimle halledemiyoruz. Birbirirnize itimatsızlıkla basladığımız zaman işlerimiz mütemadiyen kanşmahtadır.» DEVLET MÜDAHALESt VARDIR Devlet Başkanı, üniversitelerin bütün sorumluluklarının devlete verildiğini, bütçesinin devletten çıktığım vurgulayarak 'İdaresine gelina devlet kanşamaz. Demokratik sistemlerle idare edilen ülkelerde de teşhis ettik, çoöunlukla devletin müdahalesi var. Bu bakımdan devlet müdahalesini esas kabul ettik» biçlminde konuştu. Devlet Başkanı Evren, konuşmasını şöyle sürdürdü: •Bu demek değildir ki devletin müdahalesi otoriter rejim kurmak demektir. Hayır. Sizlere tek bir tenkit yöneltecek bir kişiyi tahmin edemiyorum. Sizlerin yapacağı değerli görevler sonunda bu tenkitleri yöneltenler pisman olacaklardır.* Üniversitelerarası Kurul Başkanı, Rektörler Komitesi Başkanı ve îstanbul Üniversitesi Rektörü Cemi Demiroğlu ise, 12 Eylül öncesine dönülmeyeceğlni, görevlerini başaracaklannı söyledi. Kabul töreninden sonra Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve universite rektörleri toplu olarak x+. sim çektirdiler. Nevşehir muhabirlmiz Atil la Koçer, önceki akşam geçırdiği kalp krizi sonucu ve fat etti. 1941 yılında Nevşehir'de dunyaya gelen Atilla Koçer, 1975 yılında îçanadolu Gazetesinde gazeteciliğe başladı. Atilla Koçer, dün öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Nevşehirde toprağa verildi. NEVŞEHİR MUHABİRİMİZ VEFAT EHİ MSP davası yeniden ertelendi MUMTAZ YEHER •• resim sergısı 16flğustos1Eylül Vlaluk Elbe Sanat Galer isij
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog