Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 14 AĞUSTOS 1982 Yunanlı'nın ardından 2. olan atletimizin derecesi 28.55.44 Yurdadön 10 metre yarısını kılpayı kaards 800 metre yarışında ise Apaydın 9. olurken, Timurlenk 10. sırada yer aldı. H Dün başlayan Balkan Atletizm Şampiyona sı'nda en iyi ikinci derecemizi 100 m. yarışın da Çaprazlı, 4. olarak elde etti. BUKREŞ, fCumhuriyet) Romaaya başkentmde dun başlayan Balkan Buyukler Atletizm Şampıyonası ilk gununde, 10 bm metre koşan atletımız Mehmet Yurdadcı, yarışı ıkıncı olarak bıtırdı. Yunanh KaMyanidis ın bırıncı oldugu yarış buyuk çekışme ve heyeçan ıçınde geçtı ilk turda one gecen Yurdadon, bm metreyı 2 45 2 bın metrevı ıse 5 35 ıle gerıde bıraktı. Son tura kadar yarışı onde goturen atletimizin peşını bırakmayan Kasıyanıdıs, son 500 metrede ataga kalktı ve bitime 50 metre kala Yurdadon ıle omu? omuza koşmaya başiadı Atletımıîin yarışı bırakmamasma karşın son anda kopan YuEDMONTON. lCumhurinanh 28 54.32 ıle bırmcı geyet) Dunya Serbest Guhrken Yurdadon 28 55.44'reg Şampiyonası'nda 52 kilo luk derece elde edebıldı. Aygureşçimiz Aslan Seyhanlı. nı yarışta Bulgar atlet ise 2 turda F. Aiman Niebler'i 28.58.75 ile 3. oldu. 166, 3 turda da Dunya Şampiyonu Japon AsahuraÇAPRAZLI 4. OLDU 'yı şahane bir oyundan son ra 64 yendi. Bir dıger Yunanh atlet. Statos'un bırıncılığıyle so90 kılo gureşçimiz îsmaıl nuçlanan 100 metre erkek Temiz de, dunun başanh ler yarışında ıse, sporcumıu isımlerindendı. 2 turu atlaŞukru Çaprazlı, 10.81 ıle 4 yan Temiz 3 turda Y Zeoldu Yunanh atletın dere landalı Sergent'i tuşla. 4 cesı ıse 10 42 idı. turda da Macar Szakkaı'yi SPORDA £ Seyhanlı Dünya Sampiyonu'nu yendi Abdülkadir Yüceiman Nccmeddin Erkan ile .. Yüceiman sordu, Necmeddin Erkan yamtladı: DAHA GÜÇLUYÜ YENDİK Öncekı çun turmıvanın en giUsüz takmu Yunanistan'a yenUen gençlerimiz, Yugoslavya'yı yenerek, sürpriz yaptı™ (FotoğTaf: Asena ÖZKAN) Sutopunda karşılasmalar çekismeli geçiyor Yugoslavya'yı yendik: 96 Bahsan SEKMEN £ Yunanistan'ı 16 4 yenen Romanya, turnuvanın en güç lü ekibi olduğunu kanıtladı. 31 öne geçen gençlertaıız, da ha sonraki devreleri de üstünlüklenyle önde tamamladılar. YUGOSLAVYA : 9 YUNANİSTAN : 7 Sabah seansında, Yunanistan ıle karşılaşan Yugoslavya, onceta sçun son saniyede yenıldığımız Yunanistan'ı 97 yendı Ote yandan, sabah seansında Bulganstan ıle yenışemeyerek. havuzdan 1010'ıuk sonuçla ayrılan Romanya, oğleden sonra Yunanıstan'a fark yaptı: 164 Böylelıkle. Romanya turnuvanın «en iyısi» olms idıasınt sürdürdü diskalifıye ile yendi. F. Bahçe'nin Olağanüstü Genel Kurulu bugün toplanıyor Spor Servlsl Fenerbah çe Spor KuıübÜ Derneğinln Olağanüstü Genel Kurulu bugün toplanacak Penerbahçe burnu'ndaki dinlenme tesıslerlnde saat 10.00'da başlayacak toplan t.ıda. açılması planlanan Fe nerbahçe stadı hakkında üyelerin görüşleri aUnarak fsarara vanlacak. Toplantı, gerekll îflğön munda, avnı yer ve saatte yapümalc (lzere 21 agustos cumartest gUnüne ertelene cektir. Bayanlar 100 m. yarışında ıse Romen Karayusufoğlu 11.80 ıle ilk sırayı aluken, atletımız Semra Aksu 1223luk derecesıyle 7. oldu. Yuksek aüamada 2 O5'ı ge çen Ekrem Özdamar 9 olur ken, yanşmanır.' bırmcüıgını 2 22 ile Romen Sorın elde ettı. TtMURLENK 10 SIRADA YER ALDI 800 metre yarışına katılan lddlah atletlerımızden Sermet Timurlenk ıse 1.52 39 ıle ancak 10. sırada yer ala bıldi. Aynı yanşta, dığer lürk atlet Mücteba Apaydın, 150 27'lik derecesıyle. yanşm 9 'su oldu. Bu yarışta d a bırmciHfci. 147R2 ile YugosUv Zavıç km«aHd» 4x100 metre bayanlar ya nşını 45 05 ıle Romen takı mı kazanırken, ıkıncılıgı Bulgarıstan uçunculugu de Yunanistan. elde ettı. Dısk atmada ise Romen Cracıunescu, 65 44 metreye ulaşarak, altm madalya kazandı. TÜRKİYE Murat (8), Tuğrul (5), Stüıan (7), Tomı (5), Hüseyın <7), Hakan (7), Hakan II (7), Tamer (6), Serdar (6), Ali (6), Murat t6). YUGOSLAVYA: Aleksander <5), Mariko (5), Mirko (5), Petar (6), îgor (6), Mario (5), Pero (5), Aleksandre (5), Borna. (5), Şaşet <4), îvioa <fr), R«ıco <5). Balkan Gençlsr Sutopu BiTüıclliğl'nln 2. gününde, TUrkıye, güçlü rakibl Yugoslavya'yı, üstlın bir oyundan sonra 96 yenmeyl başardı. Karşılaşmanın ilk devresinde siziıt SPOR DÜNYASNCAN Adnan Dinçer, Beykoz'u anlattı... 'Dünyanın en sengin antrenörü benim.« Levcnt DONDURAN «Uunyamn en zengin antrenörn bcnim...» Benı de şaşırtan bu cümleyle gırdi söze Adnan Dinçer. Geç tığinuz donem ortasında başma geldiğı Beykoz'u bulunduğu düşme hattından kurtanp yukanlarda ligl tamamlayan teknık adam. Doğal olarak bu, «Zenginliği» acıklamasmı ıstedık. Şoyle konuşiu: «Bu işe başladığınıdan bu yana hep teraele dönuk çahşmalar yaptım, hep gençleri yctiştirmek ıçin çalıştmı. Şu anda kendisinj kanıtlamış birçok tııtbolcunun da ilk hocası be nim. Transferde kollaıı sıvayıp kendı vrtfetırdiğim tam 14 elemanı lîcykoz'a kazandırdım. Sıfırdan \etı$ tirdiğım elemanlar ikinci ligdc oyııayacak düzeye sel di. Bundan daha büyuk zenginJik olur mu?..» Dinçer daha sonra, geçen doneıne, Beykoz takımının başıca getırıldjgi günlere dondü: «Takunınm durutnu kiitüydü. Bana, düşür me veter denmisti. Tek ka leclylc, 15 kl^ilik kısıtlı kadro ile Ugl «ürdürduk ve 9. sırada tamamladıkYönetim Kurulu benden şampiyon olarak değil, lleriye yönelik blr takım kur mamı Isteyioce eldekl bazı elemanlan serbest bırabıp 14 tanesl eskl öğrencim otan 32 kişllik oir kadro oluştnrduk. Alibevköy'den Setrak, Tekirdağ'dan Hakan vc Beşiktas'tan Burhan önemll transrerlerimi7 arasında. Giresunlu Zafer vc Zongnldaklı Tuğrtıl da fsteyip de alamadığımız isimler.» Adnan hocanın artık hızsza aldığına Inanarak söze glrdim. Beykoz"un transferde ŞAMPİYONLUK SENEYE Beykoz'un ancak seneye şampiyonluk hesapları yapabilecegini belirten Adnan Dinçers Levent Donduran ile. çok para harcadıgı söylenlyor?. «Ben ayıu karada değlHm. Aııtrenörlük yaşantjın da hep yatınmcı oldum. Transferde 1,5 • 2 ınilyon teklif alan öğrencilerim sa iece benimle çalışraak icin 35 yüz bin liraya Beyfeozlu oldular. Gelecek yıltarda bu futbolcnlann fiatlannı gözönfine alırsak Beykoz iki yıl sonra 100 ntilyonluk takım olacak.» Beykoz olarak sorun larınus neler? «Üç buyuklerin ardmdan en çok knpaya sahip olan bn takımın maalesef alt vapısı yok. Takım antrenmanlannı başka sahalarda yapıyor. Sümerbank Kundura Fabrikası'nda d2 so»•unup glyinıyoruz. Beykoz çaytnna ıyt bir tesis yapılmalı. VöneticUer de bu konudii bir !?eyler düşünfiyoT 'ar. Insanın ardınrian birşey bırakması çok çiızel bir seyı» Grupta uangi takım ya da takımlara şampıyonlukta şans tanıyorsunuz? Beykoz'un şansı ne olabilrr? «Bana göre, Vefa • S)mtel. Galata ve sonra da. Aııadolu grubun favorileri. Beykor belki gelecek vu şampiyonluk besaplan yapabilir.» tşte Adnan Dincerin ağ •îindan Beykoz... çamplyon lukta değil lyl futbolda gb2 ü olan blr eklp. Ne yapa5 cağını birlifcte göreceğiz. • Türkiye blsiklet yol ve pîst şampıyonası, 17 22 a ğustos tarihlen arasında Burs.a ve Balıkesır'rîe yapıİ3«ık. 9 Beşıktaş ti* Kocaelispor, bugtın ?aa» 17.30'da, haaırlık maçı içm A. S. Yen Sladı'nda karşı karşıya gelecekler. #Bugün saat, 9.00'da başlayacak olan Valılık Kupast Yelken yanşları Kalamış Koyu'nda yapılacak. • Ulusal genç futbol talumı, saat 15.30'da Beşiktaş gençleny le A. S. Yen Stadı'nda karşılaşacak. Bu maça seyiroi alıaınayacak. • Ankara'da devam eden Bai kan Gsnçler Eltopu Şarnpıyo nası'nda Yugoslavya. Bulgaristan'ı 19 18 yendi. • Beden Terb.yesı Bolge MU dürldğu Yeşilyurt tesıslenn de bugün yapılaeak olan, Ada lar Kupası sukayağı teşvık î"an^malarınnı başlama saati Ki.OO. Aynı saatte yapüacak olan i üstü paletli yüzme bırnı cılıği ısa Kınaîıada'da ve 2 gıi«ı sıırecek 9 Dunya tuy sıklat boks şam pıvonu Meksıkalı Salvador Sanchez, bir TIR kamyonunurı çarpması sonucu öldü. • U!u&al takım eski kaptan larından Eskişehirsporlu Ismail, 22 ağustosta yapüacak jübileyle futbol yaşammı nok talayacak. KISflKKfl LKEMIZDE henüz rayına oturmamış bir olay var; Yaşam Boyu spor, Herkesm kendısıne gore yorumladıgı, bıçım!endırdıgı bir olay. Kıım r me gore koşmak, kımısıne gore yurumek, kımısıne gore de eşolman gıyıp çevresıne ha va atmak. Ne var kı hepsı de ıster ıstemez kışıyı daha sağlıklı blr tızığe kavuşturucu yol ipr. Arra bunu bılınçsız >apmanın da bazı sakıncalan var. Once Yaşam Boyu Spor'un ne olduğunu oğrenelım. .Sayın Erkan nedir bu Yaşam Boyu Spor? TupJ'iırıoa ejtonomik koşullar gelıştıkçe, gençlığın spor v^pma arzusu gelışen ve degı^,en ekonomık ko^ullara paralel oıarak degışıyor. Sporun ınsan yapısı ueerındeki yararı, organık yapısı uzenndekı etkısi artık bılmmektedir. Bu nedenle günumu?de de ınsan gerek kendısı gerekse allesi Içın sporun onemım bıîmelı ve bu bılmce ulaşmalıdır însan tüm yaşamında spor la ıç içedır. Spor denılince Ule yanşma anlaşılmamaiıdır. Insan, yaşamı ıçınde daha çabuk, daha gıiçîu daha becerıkh, daha güleç, daha zeki ve daha koordlne bir düzeye ulaş. manın da spor jnlamı ıle eş değerde olduğunu bılmelidır. BirevJerin «Yasön Boyn Spor»tın lfine ItiIdiMPrtul varsavalım Bu bir patlamaya neılen olacaK Incak bugiınkü hpor düîpnimizin ve bugünkü spor yönetim kadromuzun bunu başarı lle RÖtürpceğlne tnanıyor musunuz? Spor \onetuni açısından ben de bu işm içinde bulundum. 3530 sayıiı yasa serbest orgutlenmenın karşısına devleti çıkarttı. Tıirk spor kurumu U 'Yaşam boyu spor, sağlıkh ve üretken bir toplum yaratır,, Kımdır Necmeddin Erkan 1930'da Bolu'nun ElmaUK Koyünae doğdu Ortaokulu Ankara'da oku du. askeri okula gırdi. Harb okuıunu okurken açılan sınavı kazanarak Gazı Eğitime geçtl. Orayı bitırdikten son ra Harb okulunda görev yaptı. 1963 yılında bir burs kazanarak AB D'ye gittl. 1965'de ABD' de Visconsın ÜnJverstteslne geçtî. Yaşam bo yu sporun ön çalışma Jannda bulundu. 1969' da Türkiye'ye dönereK BTGM*ye döndü. Daha sonra Hacettepe Ünıversiteslnae Beden E&l tımi Bölümü, Gençlık ve Spor Bakanhgında h"ian ualresı Başkanhğı, 19 Mayıs Spor Akademisi Başkanlığı yaptı. Son olarak ODTÜ de însan Faktoru Mühendisligl derslerı verdı ve bu ünıversıtede Spor ve Rekreasyon Bo lümünü açü. 1982'de de butçe alamadığı ıc'n ODTÜ'den ayrıldı. Bmekll olan ve yaşam boyu spor için bir çoV tebhğ:ı, blldirisi ve y? pıtları bulunan Erkan TV'deki yaşam bovu spor konusundakl dizl konferansiarı ile de tanımyor. vardı. BTGM kuruldu; bu Deviptm konut, eğıtim ve yerleştm polıtikası gıbı bir de spor politikasınuı var olduğunu gosterî yordu. Bu, iporda blr yere vatıiacair demektl. Spor insanları Kakç» *Hr*ştiK«tı, • Insönlan hirleştiven va kaynaştıran bir etkendı. Bir sıhırh değnektı. 3530 sayıiı yasa yurttaşın tızık ve moıvl varlığını ulusal amaç lar içm et,ıtmesmi ongörüyorsa anıaç ortadadır ve açıktır. Ancak boyle bir amaç için kurulan ETGM'nın arkasuıda bir bilimsel kuruluş şarttı îşte eksık buydu ve bugün bir yerlere vanlamamışsa bunun nede ra de budur. Bugün bile spor tesislerinden anlayan bir mima ıımızın olmaması, spor hekımlıgl ve spor sağhgı konusunda Tıp Fakültelenmızde eğıtim ol mana&sı duşundurucüüur. Bugön Spor Akaılemiierioln işlevlerinin yetersiz olduğunu mu söylemek istiyorsuııuz. • YAŞAA1 BOYU SPOR VtVSAL SAGLIKTIB, ULUSAL SAĞLIK ULUSAL KALKKNMANIN TEMELtNt OLUŞTURUR. YAŞAM BOYU SPOR İÇİN YAPILAN HER YATIRIM ULUSAL KALKINMAYA VE ULUSAL EKONOMtYE YATIRIM DEMEKTİR. Öyle. Spor Akademılerınm kuruluşunda \fardım. Ancak bir tanesı yeterh ıdı. Ikmci ve uçuncüsüne karşı çıktım, kadro yetersız dedım. Ancak politık ortamda nutuk atmak bir hastahktır. Nutuklar atıldı, Akademiler açıldı l'akat iş yîınımedi. Nedeni kadrosuzluktu. Cumhuriyet o tanhlerde çok >a.vın yaptı. Ama Akademiler bırkac iyı nıveth kişmın gay. ıptı ılo yuriKİM, mezunlar ve. nldi, Mılh Eğîtim, mezunlara karşı cıktı. Aslında ülkenmde spor eğitımcı kadrosuna buyülî intıyaç vardı. ömeğın ilkokul çocuklarımızı eğıtecek, spor eğituni yaptıracak, çocugun ruhuna ujgun eğlencelı oyunlar ve sportif oyunlarla sporu sevdirecek bır eğıtimcı kadrosu gerekliydi. Akademi mezunlannı ille de okullarda gorevlendırmek de yanlıştı. Bakanlı. ğın kadrosu içmde spor tesıs. lennin bır spor okulu gibı çaîjşmasmı sağlayacak kadro da mezunlardan kurulabilirdi. Ancak ülkemizde Bakan olmak için biraz genç olmak, bir de «Ben Spor Bakanı olacağım» demek yeterhydi. Hiç kımse «sen bu isten anlar mısın, bu konuda daha önce bir çalışman • BTGM'NtN AKKASlNDABt LIMSEL BIR KURULUŞ OL MADIĞI tÇIN SPORUMUZDA BİLİMSEL ARAŞUR. MA VE EĞİTSEL ÇAUSMALAR YAPILAMADI. S O >N YILLARDA KURULAN AKADEMİLER ISE, KADROSUZLUK NEDENtYLE YETERLİ OLAMADI. oldu mu?» dıyen olmazdı. En kolay taltu* edilen Bakanlık Spor Bakanhgıydı. îşte boyle geien bır Bakanın alt kadroyu, yonetım kadrosunu bılmesme, kadronun amacını bılmesme olanak yoktu. Bu nedenle genç iik hızmetleri daıma haflfe alın di. Bızim en buyuk eksiğımi2 bilimsel çalışmayı, bilımspl araştırmayı, eğıtim ve çagdaş dünyadakı yenılikleri yurdumu za getıremeyışımızdlr. Bu da ancak bılımse] bır Akademik çalışma ıle mumkundür. Akademi mezunlanna MU II eğitimden baska Spor Bakanlığı da sahip çıkmadı. Net> de devletîn spor poUtlkası... Doğrudur. Akademi mezun lan Bakanhğa başvurduklan za man bunlarm kadrolannın per sonel daıresinden çıkması gerektiği hatırlandı. BU çok uznn (Arkası 9. sayfada) BÜTÇELERİ AZ Şubelerinin ler bir çalışmada.. bütçesinin azlığından yakınan Fenerbahçe'li kürekçi(Fotoğrafs Asena OZKAN) F. Bahce kürek takımı caiıstıncısı Adem Deniz: AT YARIŞLARI J. KOŞU: P: Burçak. P: Sa lur. 2. Küîjil': V. Ba«efendi, P. Emirhan. 3. KOtjü: F: Beybi, P: Seymen, 4. KOŞC: P: Çobankızı, P: Neval, 5. KOŞU: F: Çağlayan, P: Hikâye. 6. KOŞU: F: Dortnta P: 7 KOŞU: F' Gündogdu, P Kafkas. Canzur. YÜKSEL BRtÇ ((Kurek subesmin bütcesi bir • « tekne almaya bile yetmez» 6u yıl kuliibnmüz kürek şubesiııe 2 milyon liradan iazla ayırmıştık. Ancak bu para müsaba* ka ve kayıkhane masraflarına harcanmıştır. Hilmi TÜRICAY Yedı yıldır kuveate söz saiıtV ı olan Psnerbalıve başarısmı < sardurmek amacında. 1976 yılmdan bu yana yapılan îstanbul ve Türkıye şampıyonalarında bı rmcılıklerı kimseye kaptırmayan San Lacıverth takımın kürete çalıştnıcısı Adem Demz ıl" bir yanş oncesınde soyleşıde buıunduk. Denu, kendısıne yonelttığımız soıtüara şoyle ya nıt vtrdı: 7 yıldır şampiyonsunuz bu nun tfyküsünü anlatır nusuuz? Kulubumüz kürek şubesi temeli çok sağlam bir yapı üzerine kurulmuş ve her zaman ileriye dönük çalışmalarıyia de vamü sporcu yetıştirerek kulübüne ve aynı zaınanda Ttirk sporuna faydalı olacak çizgıyi bulmuştur. Kulübüniü2 kıire'ıî Tekııe sorunu, malzeme sorunu bugün kulüplerin değil devletîn bile karşılayabileceği boyutlan aşmıştır. Bir tekne 800.000 liraya malolmaktadır. aşmıştır. Bir teknenın yurt dı şmdan getınlmesi 800.000 hraya mal olmaktadır. 7 tekne branşı olduguna gore en az 6 milyon lıra yanlız teknelerin tiyatı tutmaktadır. Bızım kayıkhanemizde tekne bakunı öteki kulııpler gıbi çok önemlıdır. Şu anda kulübumüzda 30'a yakın tekne vardır. Fakat 1976 yüından beri kayıkhanemıze yani şampıyon olmaya başladığımız yıldan beri teıtne gırmecnektedır. En azından her teknede iki yama vardır. Kürek sorunu yine aynıdır. Bir küreğın değerı 45.000 lirayken küreğin dayanma yıh en çok 3 senedır. öteki spor dallannda ça lışma süresi 1,5 saatken bîzde 31 saar.lik antremanlarla şam pıyonalara bazırlanmaktayız. Sporumuzun ağırlığım bilroek». teyiz. Bunu tüm sporculannu(Arkası 9. Sayfatla) 6X1 GANYAN şuK3sının 1976 ytiindan itıba;en deıamlı jjampıyon olması iy?4 ve 19J5" yıllarmda tekrar kan degışîklığı yaparak atılımiarda bulunması ve yuzleıce kurekçınm ıçınden bir taban oluşturrtıaya başlamıştu1. Ve bunu amaç edınmeyı bılen külek şubesi her yıl hazırlık donemmds 4050 sporcu arasından 8lo ılenye donük sporcu çıkararak her yıl kendısını vemlemış genç sporculara yer vprerek buyııklerle gençlerm hırhkte çalışmalannı ve kaynaşmalarını sağlamıştır. Bunun sonucu olarakta öteki kuJuplere oranla plarüı çalışmasmın sonucunu almıştır. Bugün kürek şubesi yiiıe şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir. Kürek branşında tek ne sorunu malzeme sorunu bu gun kulüplerin değil devletm bile karşılayabileceğl boyutları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog