Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLARl Babam Nurullah Ataç MERAL TOLLUOĞLU EDERİ 100 TL. îateme Adresi: Tfirkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLÜ tSTANBUL 59. Yıl: Sayı: 20844 Cumhuriyet Kıırucusu: Yunus NADt 20 TL. 14 Agustos 1982 Cumartesi ÖSSveUYS'de Kurum Güvencesi SisliVtni Karatnürsel arkas Ist 46 83 33 47 24 87 lMF'nin "Türkiye Raporu^nu acıklıyoruz • 27 yeni rektör Devlet Başkanını ziyaret etti 1 ÜCRET SINIRLAMASI # IMF'nin değerlendirmesine göre Türk Hükümeti ücret artisiarına getirilmis olan sınıriamalara devam edecek 0 Vergi erfelemelerine son verileceji, kamu yatırırnlarının 198385 arasında azaltılacayı İMF Raporu'nda yer alıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Malıve Bakanı Adnan Başer Kafaoglu tarafın dan Uluslararası Para Fonıı na ıfMF) 20 Temmuz 1B82 tarıhmde bukumet adına econderilen Niyet Mektubu'nun ekınde ayrıca tMF'nın Turk ekonomısme ılışkın bir değerlendırmesl yer alıyor Haziran ayında yapılan görüşmelerin ısığmda haaırlan dığı belirttlen ÎMF raporu «önfimuzdekJ dönemln ekonomik programı» başligını tagıyor ve çeşitll ekonomik geUşmelere ilişkin «tahmln ve değerlendirmelerde» bulunuyor tMF degeriendirme sıne göre. «Türk bükömeti önümüzdekl dönemde ücret artışlarına getlrilmiş olan sınıriamalara devam edecek, 19831985 arasındakl kamu yatınmlan azaltılacak, ayrıca vergl ertelemele rine son verilecek.» 26 Temmuz 1982 tarthlni taşıyan, 23 Agustos gunü tMF Yöneüm Kurulu nda Nl yet Mektubu ıle bırllkte görüşülecek olan ve goruşmelerde Turkıye'ye venı kredı diltmının venlıp verılmeyece&ıne temel olacak İMF deçerlendırmesı Kafaoglu'nun Niyet Mektubu ıle bırllkte «ortak bir belee oluşturu vor Ortak belgerun 13 sayfasında kamu yatınmlannın •1983 • 1685 yıllan arasında azaltılacağı niyeti» behrtilerek şöyle detulıyor: «19831985 yıllan arastnda enerfl, alt yapı. tarım a Ekonomik Yorum Sayın Özal ı sinirlendiren rakamlar... Yalçın DOĞAN ANKARA Türkıye'de 24 Ocak kararlarmdan sonra gunümuze gelınceye dek ekonomik gostergeler hakkuıda çeşıtlı kuruluşlar ciegiijik rakamlar ortaya koydular Hatta bir ara bu rakamlar övlesıne tartışılır hale çeldı ki rabmlnrın hır birini tutmaması üzeritıde u?un u^un duruldu (,'unku bır /amanlar •ekonominin lokomotifU durumunda olan Turgut Özal «pembe bir dünya» çlzerken başka rakamlar «başka dünyalar» gösteriyordu Rakamlar arasındakt farklılık öylesıne büyüınüş ve de öylesıne farklı dunımlan vansıtır olmuştu ki. soounda uluslararası kuruluşlar özal ve ekibme vazı üstune vazı yağdırmaya başladılan «Slzin rakamlannız do&ru degil • Iste. Cumhuriyet baştan bert gerçek ekonomik tabloyu ortaya kovmaya çalışmış, bu arada elbette Turgut özal'» da stnirlendırmıştir. Sayıo Özal'ın sınlrlert bozulunea da taröşma flslubundaki seviyesi» kendlligınden ortaya çıkmıştır. Aynt sınirlllik nedeniyle olacak. yakuı geçmişte sdyledlklerttü de (ArkMi Sa. VL, Sü. 3 de) lanian ve bltlrilmesfne çok az zaman kalmış proieler için kaynakların yogunlastırılması sürdürülörken. yctkililerin eğilimi. topiam yatırımlar içinde kamu kesiml vatırımlarınm azaltılması vönündedir. Dünya Ban ka«ı bu planı destcklemekteriir. Bunun yanı sıra. bu yılın sonlarına doğnı uzun dönem vatınm krpdüerinln ikinci diliminin kullandınl masinın bir koşulu olarak Dünya Bankası 1983 progra mında kamu vatınmlarının 1!)R2 yılındakl miktünnı ge çpmevecegini ve kredilerin önrplik taşıyan projelerde ktıllanılaca&tnın grarantf edilmesinl istemektedir.» Malıye Bakam Kafaoglu'nun fMF've gonderdıgı nivPt mpktubunun ekınde yer alan tMF belgesınde yatı rımlardan sonra ücret polıtıkasına değınilivar. Belgede Türk hükümetıaın ızleyeceği öcret polıtikası şöyle dıle getiriliyor«Türk hükumetinln prog ramında enflasyonttn indlrii mesl v e rekabet ortamraın sağianması yer alırken, bü kümet, ücretlerin gelişmesî flzerlne koydn^u kısıtlarnalara devam edecektir. Kamu görevlilerinin gelirlerlnriPki artış 1982 yılında yüzde 25'le sınırlandınlmış ve Yüksek Hakem Kurulu da di£er tum ücrptli kesimler İçin de yüzde 2530 ücret artışı sağ lamıştır. Aynı sekilde. tarım ürünlerl destekleme fiyatlanndakl artıs da yüzde 29 30 nntsında Uıtulmusfur.» Adnan Başer KaTaoŞlu'(Arkan Sa. 11., Sü. 4 de» Evren: Devlet müdahalesi, otoriter rejint kurmak desil ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı ve Millı Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren, yenı goreve atanan 27 Üniversite Rektörünü kabul etti. Evren. •Unıversitelerin idaresinde devlet. mudahalesının kabul edıldiğını» belirterPK ••Bu demeh değildır k'. devletın müdahalesi otoriter reiım kv.Tma.ktiT; havır.» uedi. Devlet Bışkam Yuksek Ögretim Kurumu Başkanı Prof Ihsan Dogıamacı baskanhgındaki yenı Unıversıte Rektorlennı dun ^aat 10 00'da Çankaya Köşkunde kabul etti Kabul sırasmda bir konusaia yapan Evren. •Unıversıtcterın en kıymelli kurulus ve kıymeHt varUklanmızdan oldugunu* vurgulayarak şunîart söyledi'Biz üniversiteıerde öğrencilerimizin elinde silah, cebinae homha tasıyarak okumasını değil, elinde kalem. cebınde kıtap, gözünde gözluh müshet ıimi arayan ki(Arkabi Sa. 11., Sü. 7 de) ijeker Fabrfkalan A. Ş.'nin menfaatlerinin korunmasında görevini kfttüye kullandıçı Iddtası soruşturulacak. ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosn) Mllll Güvenlik Konseyi, eskı MaUye Bakanı Kaya Erdem hakkında sorusturma açılmasını kararlaştırdı. Milli Güvenlik Konseyi'nin dtinkü Resmi Gazetede yayınlanan 30 numaraü kararında Erdem' In bakanbğı zamarunda Türkiye Şeker Fabrlkalan Anonim Şirketi üst yonetla(Arkası Sa. 11, Sü. * de) Kaya Erdem'e sorusturma acılıyor • Paris'teki Türk Turizm Merkezi silahla tarandı ANKARA, (ANKA) Paris'teki Turk Turizm Bflrosu dun gece silahla tarandı. olavda olen ya da varalanan olmadı Pausın ChampsEllybees. Caddeöindeid bır yapının bırinci katında bulunan Turızm Merkezî onunde nöbet tutan Fransız polisine dun gece 03.00 suiarında bir otomobilden ateş açüdı. Kurşunlar, Turizm Merkezi yarundaki dukkânın camlannı kırdı. Fransız polis memuru olaydan yara almadan kurtulduL Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Pari* Büyukelçlllgi'nden olayın aynnhlannı istedi öte yandan a a ' m n VVashington kaynakh haberia» göre, Amerika'nın Sesl Radyosvu Ankara vo Paris't» , , , , . (Arkas» Sa. 9. Su. 1 de) Âz ilerı, çok geri Latin Amerika ekonomileri Dr. Oktar yazısı 8. sayfada DM'de 8 gun süreyle sistem tartışması yapıldı Anayasanın tümü pazartesi günü oylanacak ANKAKA, tCudihuriyet Büroiul lvtu Anayata iasansınm tumu u/erındekı goru^mtjJef onceki gun uonamJaad*. Tasanya yoneltılen eleştuıien Anayasa Kotnsyonu J8 agustos pazd..tesı gunü yanıtlayacak. uyt» gun de tasannın tumu ajsr oya bunulacak. fasannın tumu u/erınde 8 t{an boyınca feoru^lermı açıklavan uyelerın Ü7er'iıde en çok (1iirdu»).«n konular «Cumhurba^kanlıgı. yas,*n.a, yurjtme vartr \rni getirılen kumınlar lemrl hak ve ö/gürlüklcr îi«* rürk Dil AkademiM* oldu Genel Kurul'da uyplar. sibtetn tartışrrEisı dn yaphiar. Sö7 alan uyeler. «Sistemin Başkanlık mı, yarı Baskanlık mı. parlamentor sistem mı?» olduŞu konuf.unu tartı%nlar. Genel Kurul'da onceki gün konuşan Anayasa Komısvonu uyesi • TUKK ~ IŞ DPI'NIN Ooç. Tursçut Tan. sistemin ÖNEBISİNÎ KABUL ET pariampnter sistem oldu^uMEYI'NCE HUKÜMtr ııu anlattı. Tan, parlamenter LE ZÎRV 18 AGUS1OSA sıstemın varnğı ıçın asgart unsurların (gonel oyla seKALDI çılen bır veya ikf Meclis'n ANKARA (Cnmbnıiyet Büro varlığı hükümetın Meclis su) Hükünıet Türit 1$. a cnünde sorumlu olması, Mec ıasında dun yapüan toplantı hs Hükümet. anlaşmazhgTdan somut bır çosMm çıiuna nı çözmeyi secmene bıraka dıgı için airve 18 agustosa erterak C«mhurba$kanınca feiecdi Başbakan Bülend Ulusu'nım s'h mekani?ma'îi) olduftunu BasJeanUğı'nda ve Tütk Is belırterek. «Bu üç unsıır var (Arkası Sa. li. Su. 1 de) sa parlamenter sistem vardır. Tasanda bu 0T nnsur da vardır» <iedi AnavasA Komi^vonn uyest (Arkası Sa. 11. SU. l de) olmadj Kıdem tazminatı konusunda anlasma ÎSTANBLL'DA HO.\G KONG MANZA11ALARJ Yukandakı fotoğrafa bakıp yanılmaym Burası UONGKONC degıl. Cerçı genelhkle bır benzerhk var Orada da evler böyiesıne gol ve nehırler uzerine kazıklara oturtuluD kurulur. Yaşam bu suustu konutlarda surduruldr Evet totografa bakıp aldan mayın demıştık. Ku<:uk Çekmece qolunun çev/esınde yalnızca yazhk için kurulan evlen göruntuleyen bu fotoğraf yaz'ın bjtımme kısa bır sure kala çehüdi. Denıze ulaşahılmek ıçın böylesıne gol ıle denizi bır bınne baglayan derectklercten de yararlanılıyor. Sandal ve deniz satası bır arada. Bu böyle ıhen, yine göl il& denız birbınne baglayan derecıHer ramurdan ve her türlü pıslikten dolmak uzeıe. nerede ıse gole gırip yumurtalannı bırahan Kefal bahkları hıle artıh bu sakm yerlen de terlzetrnek uzere. Göl ve denıri baglayan deırccilî ve doğal kanaUar üzerinde kurulan tahta, koprulerden gehp peçerek aenıze ulaşüıyor. Yıllar boyu burada yaşıyanlsr. bu bolgsye gelenler, Sıneh. sıvnsuıek *'f susuduktan yahınıyorlar. (Ender EIÎKLK), Buçayçokburuk» Düsen verim yeni kaygılar yaratıyor Çaytla geçen yıt yüşanan şottian sonra, pek çuıî dojru bıimenm yanhş oldağu oıtaya çıtoı ya.. lCn onemiıü cevabı ea acü olanı, «FazU çaja nc oldu?» sorusuna dogru yanıt bulunabılmesı ıle oaglantılı.. Gereı 197^ larda, 80'lerde yılda 635 rıuı ton, 476 bın »on yd? çay alımrkeu, noakasla teszlen çaya elvensylı yapraıüar yanında, 23 yaprağın alünda. 78'e kadar lnilen kaıt yapraklar ve batta saplaıu da alındığuu bihyorduk Çaya elvenşU yapraklar elbet doha az olacaktı. Ama, çok çay satıp çok para alma uğruna, kart yapraklar da kesjlınce, mayıs doneral toplamasından sonrakl aylarda, çay bıtkısımn yeni füiz venrnt, üretken bıluraüa de aiınroış olması nedeni ıle buyîik ölçüde düşüyordu. Bilime göre uzun bir kampanya döneminde, zamanındj lyi yetişmiş filizierin toplanması ile elde edilecek verim Ue, bir dönem içinde çok ve kötü toplamadan elde edüen verim arasınba böylesine büyük bir fark olmaması gerekiyor. (Arkası Sa. 9. Sfl. 4 de Iki erimizin sehit edilmesine ilişkin belirsizlik sürüyor Neresi Serbest? «Aldıkaçtı Anayasası», tıpkı 1961 Anayasa sı gıbi üniversite öğretım üye ve yardımcnarı «serbestçe araştırma ve ya.Mnda bıüunabilirlfr» ılkesini beruıasemektedir. «Aldıkaçtı ^Anayasası», «Araştırma ve îayın» sözcükierinm başma «blliıosel» sozcugünü de eklemıştu. Bılimsel yayın ve araşürma serbesttlr! Geçmış uygulamalara bakarsanız. bu hükmün ögretim üye ve yardımcıları İçin «alay olsun diyc» Anayasalarda yevaldıgı sunucuna ulagırsmız... Dygulamayı heplmiz billyoruz: öğretîm üye ve yardımcıları, hiçbir zaman «serbestce araştırma» ve «yayın» yapamazlar. Yaparlarsa, başları belaya girer! Sosyal bilunler alanında marksizmden söz eden bllim adamlan hakkında açılmış kovuşturmalan blliyorsanız. bu Anayasa maddesinin hem aalay olsun» bem de «laf olsun» diye yazıldığını anlarsımz! (Arkası Sa. 11. Su, 7 de) Türkİs'le DM'nin samimiyeti Sovyetler henüz özür dilemedi ANKARA (Cumuhriyet BU rosu) füıkSovyet SIUJrında devrıye gezen iki erlmızm Sovyet nobetcilerınfe acılan ateş sonucu şelut edilmeleri olayı henüz tam olarak aydınlığa ka^usjmadı. llgill makamlarca yapüan araştırma sürü yor. Türklye'nin Sovyetler Bir liğl'nl resmen protesto etraesine yolaçan sınır olaî'i geçen salı günü. Kars'ın Çıldır bölgesl dolayında meydana gelmlştl. Olay üze rine Sovyetler BirHği Büyük eîçıliğl Maslahatgüzan Mlhail Kovrfgln Dışişlerl Bakanlığı'na çağrılmış ve Tttr kiye'nin protestosu Dışlşlert Müsteşar Yardımeısı Böyöb e!çt Oktay Carkardeş tara fmdan kendislne lîetilmişti. Tflrk ve Sovyet smır yet küilerl arasında bu konuda görüşmeler yapıldıgı bil dîrillrken. devriye gezerken şphit olan erlerin islmlerU Ankara doğumHi Ertngrnl Kayalı l!e Gazlantep dogumlu All Akarsıı olarak be hrlendl. Olayla llgtll dikkat çeken noktalar şöyle özetlei neblür: O Türklye'nln girişimi Uzerine Sovyet tarafı ver. diğl yanıtta, olayın smır' dan 301) metre kadar İçert de olduguna öne sürdtt. Ba na karşüık tel örgöler sınre taşmdan 200 metre Içeride vn Tiırk erlPrinîn sımrın (Arfeası Sa. 9. Sfi. î de? Işık KANSU ANKARA Eski sıyaset itulislennden birı olan Hülya lokantasında öııceki gece bır turekeüihk vardı. Saat 20.30'a yakiaşirken Hüljrft lokantasınm önünde üu tammk sıma bekliyor, birisimn ^akasmda Danişma Meclisl üye Ki rozeti bulunuyor. Kendısi Danişma Meclisindekj işçi tem eâldlerlnden birl olan Ferldnn Şskir Öğünç. Yanıcda duran HüatA kişl ıse, Türkîş Genel Teşkllâtlandırma sekreteri Vuset Zlya Kara. Öğünç ve Kara, lokantaom kapısmda, d&vetlileri «Hoşgelb diyerek karşılıyorUır. L\xUsı Sa. 11.. Sü. 5 de; Sıkıyönetim görevlerine bakacak komutanlar be!13 oldu 27 ile yeni Eraniyet Müdürleri atandı 7. sayfada Anayasa tasansı icîn ne dediler? 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog