Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAM OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak ÇIKTI Banat ve yazın dünyamızla yagam flstüne denemeler EDERt: 200 ÜRA İsteme Adresi: Türkocağn C'ad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20843 Kurncusu : Yunus NADİ 20 TL. 13 Ağustos 1982 Cuma IV înrlornFpİîim dÖff A 43J Beşikîas.lstanbul 6O72OO(4hat) 1 Turgut Özal a Türldye olağanüstu blr dönem yaşıyor. Çok ağır sornnlarla karşı kar şıya oldugumuzdan kimsenin kuşkusu yok. Yönetimin miras aidığı güclüklerin üstesinden gelmek icin çalıştıgını görüyoruz. Bu güclüklerin ekonomik kesimde de agır olduğıınu yinelemeye gerek var mıdır? îstanbul, Izmir, Adana, Eskişehir iş cevrelerinin sözcüleri konuşuyorlar. Sanayl odaları yöneticilerl imdat zilierini çalıyorlar. Daha birkaç gün önce Tflrkîye Ziraat Odalan Birli<H Genel Sekreteri'nin dempci gazetelerde yayınlandı Banker iflaslanndan sonra banka genpl müdürlpri açıklamalara yöneldilpr. Artmaynn mevduat ile geri dönmeven kredüer kıskacı arasınrta dar bogaza ciren bankacılı&ımıza dcvİPt yardımı istpniyor vp vapılıvor Endiist ri kpsîminde büvük kurulu«îlann tpmsilrilpri de bu Uorvana katılmışlardır Ekonnmik durjrunlnkla enflasyon ikiletnf arasinda kalan ekonomidn istprin iyi gitmedigini sövlevenler her kesimin yetkililpridir * Anrak herşcyin gül pembp olduğunu savunan bir kişi var. Büyük bir parasal skandahn bar daçı taşırması üzerine is tifa ptmpk zorunda kalan eski Bakan Sayın Turgut Ö?al. kiml garetelerdp seviyesi düşük bir polömiğin bayrağını dalejnlandırmaya kararü görünmektedir. Bu tutumu belki anlaşılabilir, kendisini Kaklı gösterme çabası hoşgö rülebilir. Ne var kl kısa bir «iüre 8nce «Ekonomınin 1 Numaralı adamı» vo «24 Ocak kararlannın mımari" diye anılan Sayın Özal'ın olaylara yaklaşımındakl mantık çocuksudur Yeni Maliye Bakanı Sayın Kafaoglu'nun «Ağır bir mıras aldık» sözüne karşı tepki duyan Sayın Özal şunları söylü yon «Unutmamak lâ?ım kı Türkiye'nın dış dünyadan ve finans rauesseselerinden önumuzdeki sene ve seneler ıçinde kredı taleplen vardır. Bu gibı sözlerın Malıva Bakanlığı yetkilileri taraiından sırf kendilenne politık avantaj temini gayesıyle yanlış bir şekilde ortaya atılması sadece Türkiye'nın kredi itibarını sarsar ve vıkar.» Sayın özal'ın yaşı <sanıyoruz ki elli dolayındadır) böylesine çocuksu yaklaşını için epey geçkindir. Dış dünyada sağ lanacak kredilerin Maliye Bakanları'nın demeç leriyle açılrp kapanmaya cagını Türkiyp'de artık sıradan yurttaş da bilmektedir. Dış kredi kuruluşlarımn mekani/malan nasıl işler? !MF ve OECD kurulları ve uzmanlan nasıl çalışvyorlar? Uluslararası finans çevrelen titiz bir denetleme sürecinde Türklye'nın «ekonomık durumunu ve borçlannı ödeyebılırlik gucunü» inceledikten sonra kararlarını verirler Dış t'inans kurumlan eger Bakan larımı/ın dempçlerine göre davransalardı, Sayın Turgut Özal'ın üstüste verdiği demeçler ve güvencelpr şimdiye dek etkisini gös terir, uluslararası özel kredi olanakları çoktan açılmıs olurdu. • Eski Bakanıo bu sözleri polemik düzeyine bir örnek dlye ele abnmıştır. Bu sözler bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren nedir? Sayın Özal, Tercflman gazetesine verdiği demeçle giriştigi yaygın polemikte Cumhuriyet'e saldırmış, gazetemize kara çalmaya çabalamıştır. Bu konuda kendisiyle ayni dtt zeye inlp konuşamayız; yargı organlan önünde ENFLASYON TIRMANISA Niyet Mektubu'ndan: Hükünıetîmiz önceliğî enflasyon oranını aşağı çekmeye vermektedir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkıye tarafmdan Dluslararası Para Ponu'na (IMP) gön denlen «Niyet Mpktnbu»nda enflasyonun «son zamanlarda tırmanışa çeçtiği. behrtildi VP bu gelîsmeyı tersine çevirmek için «her türlii çabanın gösterilecegi» vurgulandı Ma iiye Bakanı Adnan Beşer Ka Taoelu. tarafmdan «Türk Hü kümeti» adına IMF'ye 20 tem muz 1982 tarihinde gönderılen ve 26 temmuz 1982 tarihinde Para Fonu'nda dağıtımı yapılan «Nlyet Mektuhu»nda önce lığm «enflasyon oranının aşağı çekllmesi»ne verildiği belirtil di ve «Bu da, para politikasınm sıküaştınlmasını gereklı kılacak» denildi. Nivet Mektuhu'nda. Türk lirasının dış fe îermm günlük olarak belır lenmesı politikasınm sürdürii lecegi belirtilmekle hır'ikfp şu cümleye de yer verıldı: «Eğer, döviz kunı oranı önRÖrtildüğü gibi sağlanamazsa hükiimet. Fon'a danışacak ve gerekli olabllecek oıtak bir anlavışa varılacaktır.» Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu tarafmdan Türk bü kumetı adına IMP'ye göndenlen «Niyet Mektubu. ekleriy le birlikte 55 sayfadan olu şuyor. Mektııbun kendisi ikı sayfalık metin olarak yer alı yor Tam metni şövle: 20 Temmuz 1982 «Sayın J. De Larosiere tdari Direktör Uluslararası Para Fonu VVashinçton D.C. Sayın Ue Larosiere, 1 Fon tarafmdan 1980 ha zıranında onaylanan 3 yıl sü reli Stand • by Antlaşması'mn 18 haziran 1982 ile 17 haziran 1983 tarihlen araslndaki üçun cü yılında izlenecek polıtıka lar ve alınacak önlemlerle ıl glli ilişiktekl mektubu Türk hükiımetı adma size Uetıvorum 2 Stand by Antlaşması'run birinci yılında sağlanan, sü rekli ve yeterli bir ekonomik kalkınma hızı için temel oluş'urmayı amaçlayan gelışmelet, ijeçtiğımiz on ikı ay boyunca belli bir ilerlemeyle sürdürül müstür 1981 yılı içinde ozel likle dış ödemeler dengesınde memnun edici bir gelişme sağ lanmıştır Aynı dönem içinde enllasyon oranı yarıdan tazla düşürülmüş, ekonomik hayatta arzulanan dönüşüm gerçekleş tırilmiştir. Son zamanlarda ödemeler dengeslndeki iyileşme devam ederken ve ekonomik kalkınma hızı süreklilik arzederken, enflasyon tırmaruşa geçmistir. Bu son gelişme kısmen özel etkenlerin bir sonu ciudur. Ancak, hükümet, bu yükselis kısa zamanda tersıne çevnlmedigi takdirde, ıstıkrar çabaları ıçm cıddt bir tehdit oluşturacagı konusnnda herhangı bir hayale kapılmayacatc kadar gerçekçidir. Hükümet dış ödemelerde halen süren ge niş dengesizlikten kaygı ılade ederek, Türkiye'nin 1980 yüı başmda giriştiği ekonomiyi ravına oturtma hamlesinden sapmamak amacıyla, enflssyondaki yükselisi tersine çevinnek (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Anlaşma öncesi Israîl tekrar saidırdı Beyrut'ta görüşmeler kesildi • Şimdiye deh yapılan en yoğun bombardıman üzerine Lübnan Başkanı V/azzan ABD Temsilcısi Philip Habib'le goruşmeyi keserek *Bırakın heoimızi oldürsunler» dedı • Reagan, Begin'e telefon edereh sert bir şekilde uyardı îsrail bombardımanında 3 Füistin kampının yerle bir olduğu. yüzlerce kişmın öldüğu bıMiriliyor tı. VVazzan, «Îsrail hepimizi 61dflrmek istiyorsa, hırakın ijldürsün» dedığı açık!amasında lsrail saldırısmdan ABD'yı sorumlu tuttu. Devlet Başkanı Sarkis de Başbakanı destekledisSni açıkladı. Bu arada ABD Başkanı Reagan îsrail Başba lcanı Menahem Begm'ı «Başan\a ulaşmak üzereyken görüşme lerin durmasına yol açmakla» suçladı. Israıl Başbakanı Menahem Begın ise Beyrut'a hava akınlarınm durdurulması için emir verdiglni açıkladı (Arkası Sa. II. Sü. 8 de) Dış Haberler hervisi Batılı kaynakların Filistinli genllalann Batı Beyrut'u terk edeceklerine kesin gözüyle baktığı bir anda ve îsrail yönetimının Beyrut'un boşaltılmasından sonrasma ilişkın askeri planlaı hazırladığı haberleri gelirken Israıl'in dün Batı Beyrut'da gı nştıği şimdiye kadar görülen en yoğun bombardıman, ıyım serlık havasını dağıttı. Saldırı ya ılk tepkıde bulunan Lübnan Başbakanı Şefik Wazzan. ABD temsilcisi Philip Habıb U le bir görüşmesini yanda kes Anayasa tasarısının tümü üzerindeki görüşme sona erdi • UYELER EN ÇOK CUMHURBAŞKANINA TANINAN YETKİLERI ELEŞTIRDİLER. ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ELEŞTİR1LERİ PAZARTESİ YAK1TLAYACAK VE TASARININ TÜMÜ OYLANACAK, KABUL ED1LIRSE MADDELERE CEÇİLECEK, REDDEDİLİRSE KOMtSYON'A CERt VERİLECEK . V AA'KAKA, (Cumhuriyet Bürosu) 1982 Anayasa Tasansı' nın tümü üzerindeki görüşmeler Danışma Meclisi Genel Kunılu'nun dunkü birleşiminde tamaınlandı. Anayasa Komısyonu Bajkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, 16 agustos pazartesı günkü bîrîeşimde tasarmm tümü üzerindeki eioşürilöri yanıtlayacak, tasarımn tümu aym gun açık oya sunulacak. Danısma Meclist Genel Kurulu'nda 4 agustostan bu yana yapılan birleşımlerde söz alan 9* üyeden 94'ü görüşlerinı açık'arken, 5 üye konuşmaktsn vazs«'Çtı. Gortişlerinı açıklayan uyoler arasmda Anayasa Konnsyoau'nun 3 uyesi Prof. Feridun Ersm, Doç. Tan ile Prof. Feyzi Feyzıoğlu da bulunuyor. Dünkü gorüşmelerde sozalan Anayasa Komisyonu üyelerinden DOÇ. Dr. Ton, tn«arıda parlamenter siaıemın esas aün (Arkası Sa 11. Sü. « da) DM'den izlenimier MG3C, 6 yasayı kabul etti Kürdili hicazkar ve rast makamı Betül ÜNCULAR ANKA1U Dmı^uıa Mecıi sı'nde Anayasa Tasarısı'mn tüuıu u?«nndekı görüşmele: sırasma& Devlet Başkanı Orçenerai fivren ile Mıllı Güvenlık îlitheyı üyelerının gelecekrek: noı umları da knnuşuldu Merkez uyesı Ertıığıul 4latlı, düşunceienn ve inançların hemen hemen hıçbinsıne tasarıda yer venlmediğinı behrtfreic Genel Kurul'da Anayasa Tasarısı'na ve demokrasıye ^e (Arkası Sa. U. Sü. 1 de) • A. SANVER ÜOGlî: Dıl Ahademısı hurulmah • IVIUZAFFER SAĞIŞMAN: Ilk Cumburhaşlzanını halh seçrnelı U ALAADDtV AKSOT: Devletı venıden huracagız. • MUSTAF\ YüCEL: Zayıfa f?ar?ı guçlü feorunmus M NTCMETTİN N4RLIOĞLII: Sayıştavla üqılı madde olumlu M T l H G U T KÜXTER: Başkanhk sistemi uygulanamaz M ABDl LKADİH EREXER: Parlamenter rejimde par tiye çahşır, U TURGUT TAN: Slyasetçüere güvensizlıh hatalı olur. • FEYZt FEYZİOĞLU: Tasan devlet otoritesıni tesıs edeceklir. Cevik kuvvet kuruluyor ANKAKA, (Cumhuriyet BUrosu) Mllli Güvenlik Konseyi, altı yasayı kabul etti Kaoul edilen yasalar a rasında. lagvedilen toplum polisi yerine kurulacak çevik kuvvet birimlerinin yeralması da bulunuyor. Emniyet teşkilat yasasına maddeler ekleyen yasa iJe îçişleri Bakanlığınca gerekli görülen 11lerde oluşturulacak çevik kuvvet birimleri. toplantı ve göste ri yürüyüşierinin düzen ve Efivenliğinin sağlanması, kamu düzenlnl bozabilecek toplumsal hareketle rin çıkması muhtemel yer lerde devriye hizmetlerlnin yürütülm«>si, grev ve lokavt lar sırasında işyerlerinin iş gali ve tahribinin önlenmesi görevlerini yapacak Yasadı Si sokak ve meydan hareketleri bu karekterde toplumun ve kişilerin tecavü/ lerden korunması her tiiı lü tören ve pösterilerde gttvenlik öniemlerinln alınması da polis çevik birim lerinin görevleri arasmda bulunuyor. Toplum zabıtası kuruluş l a n n d a n polif çevik kuv vet blrimlerine getlrilen personelln bu birimlerdek' htzmet süreleri 3 yıldan fazla olamayacak Yasn 1 Ocak 1983'de yürürlügf girecek Milli Egittm Bakanlığının okul pansiyonları açma(Arkası Sa. 11 Sii I dp) N /.IYMULİİ hrıutııı l'atrıj;! Şınoık K.ıltıstyan. kendısını valcan hrmenı \rtin Henik'i ziyareti sırasında «Allah senı mukâfatlandusın» dedi. Fotoğrafta Patriçin /ivaretinde İMiniMii Rııhani Meclisi Başkanı Başpıskopos Şahan Sıvacıyan (solda) ve Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (ortada) çörülüyor. (Fotoçraf: Ender F.RKEK) 1 Ermeni Patrigi Arfin Penik'i ziyaret efti TÜRKİŞ DM ÜYELERİNE YEMEK VERDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TUrkîş dün Anayasa Komısyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtl ile bazı Danışma Meclisi üyelerine bir akşam yemeği verdi. Türklş Genel Başkanı Şevket yılmaz yemekte yaptığı konuşmada DM'de görev yapan üyelerle hiçbir ayınm gözet meksizin beraber olmak ıstedıklerini belirterek «Bu toplantının anayasanın göriişUldüğıi bugünlerde başka adı veya soy(Arkası Sa. 9. SU. S de) " Sen görevini yaptın İstanbul Haber Servisi l'ürk Ermenilerl Patriği Şiııork Kalustyan, dün sabah Cerrahpaga Hastanesı'nde tedavi edilen Ermeni vatan daş Artin Penik'i ziyaret ederek kendısini yaktığı için teşekkür etti. Patrik Kalust yan «Eskisinden çok daba güzel bir hayat seni bekliyor. Sen görevini yaptın» dedi. Beraberinde Ermeni Ruhani Meclisi Başkanı Başpis kopos Şahan Sıvacıyan vo Ermeni cemaatinin onde ge len isimlerlnden Dr. Karabet Arman'la birlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültest'ne gelen Patrik Şinork Kalustyan, önce Dekan Vekill Prof Dr Nurettin Sözer'ı ziyaret etti ve hastanın du (Arkası Sa. 9. Sü. S de) Sovyetler'i protesto ettik IK! ERIMIZ SOVYET SINIRİNDA SEHİT EDİLDİ ANKAKA, (Cumnuriyet Bflrosu) İki erımiz, sınııdakj Sovyet nöbetçilertnce açılan ateş sonucu şehit oldular. TürkSovyet sınırındaki Çıldır mevktınde geçen salı günü meydana gelen olay Uzerine Tttrk hü kümeti, Sovyetler Bırliği'ni res men protesto etö. Olay, dün akşam sa&tlerinde Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan blr açıklanıyla dtıyurulda. Açıklamada şöyle denildi: <Arbas» Sa. 9, Sü. 3 de> GOZLEM Şukran KETEMCI « Kaliteli cay icin çok bekleyeceğiz 2Çay olayında, siyasal ıktidar • ÇayKur ıkilısmden oluşaıı ydnetimln, üretıcıden gelen baskılarla sorunısuz politıkalar ızlemesi sonucu çıkmaza girıp, bu kez de gerçekçı olmıyan, aşırı önlemlerle, geçen yıı bir şok yaşamıştı ya... îşte o şokun sonunda çayla ılgıll bütün bilinenlenn yanlış olduğu ortaya çıktı.. Öncelikle geçen yıl, diğer yıllarla kıyaslanmayacalc ka(Arkası Sa. 9, Sü, 6 ds) UĞUR MUMCU Ve Huzurunüzda Kasıkcı... Iki idam infaz edildi Haber Merkezl Olkücü Ali Bülent Orkan (25) Ue adı suçlu Veli Acar (36) bu sabaha karşı idam edildi. Etlik Piyangotepe katlıamına katılmak suçundan idam cezasına çarptırılan sağ görüslü Ali Bülent Orkan'm infazı An^ kara'da yerine getirildi. înfazdan önce Orkan'ın avukatı Can Özbay'ın sanığm akli dengesi(Arkası 8a. 11. Sii. 1 de) CUMHURİYE1 f Arkası Sa. J l . Stt. 1 de) Dünyanın bugüne dek tanıdığı en büyük «Silah tüccarı» Muğla doğumlu bir Rum'dur: Vasil Zaharoff... Birinci Dünya Savaşı Zaharoft'un alım satımmı yaptığı silahlarla yapıldı. Zaharoff, 1919 yılında Yunan askerlerinin îzmır'e çıkmasuıa karar veren Ingiliz Başbakan Llcyd George'un yakın dostu olan Muğlaiı Rum Zaharotf. Fransız Başbakanlarından Clemenceau'nun da yakın dostuydu. (Arkası Sa. 9. Sü. 7 dri Anayasa icin ne dediler? a m a s ^ m m m m B m , 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog