Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

12 AĞUSTOS 1982 Cumhurıyet 9 AsajKfa parsel numarası kfiyu mevkıi cınsl, sahıplerl Kamulaştınlacak cınsi, sahıpteci ş j M 2 lerı ıle bunlarm karsılıflı olaraködenecek paralan göstenlen îaşınmazmala plan ve proıesme gore yapılacak kuruluş ve butoruluşunMıliı Savunma Bakanlığı gereksınmelenne ayrıiması ıçın 6830122 sayılı yasanın 5 ve 6 rcı maddelen u/arınca ISTANBUL Vafilöı nden 23121981 gun ve 3035/629 sayılı kamu yaran kararı alınmıştır Oaha sonra da avnı yasanın t i ve I 2 n d maddelen uyannca. taşınmazlll • İSTAHBUL Panel Kamuiatnnnt Kımulattınlacak Mwkll No Ctnsl : MHktarM' B«ttllUr» Krs • 50 Sövıler Tarla 7375 2 950 000 00 55 " 44000 17600 000 00 KAMULAŞTIRMA ILANI MILLI SAVUNMA BAKANLIGINDAN malın metrekaresmn kaç lıra ettfjjl itolO NMdsJierce sapttnmıs ve bu bedel metrekaresmtn kaç lıra ettfğl UoHi MMdtilerce sapttnmıs VB bu adınıza T C Zıraat Bankası SARIYEH subesine yatırılmı»»f Yasal suıe ıcmöe dava açılırsa Mıllı Savunma BataanhOı nın htdef almması kamulaştırma karşıiığımn odtnmtsı ve öteki tşiemler Jçın de SARIYER As Sb Bşk lıOı na başvurulması gereMifiı. 6830122 sayılı yasanın 13 uncu maddesı uyannca ılan dunur. SABIYCT KÖYÛ • ZERERİYAKör Hlut Tam • 183 Karaafjaç AdıSoyadi vBabaadt : ParsalNo Parael>lo MwMl : Tarla Clnti : Kamulattınlacak MlktarM' 12400 Adı Soyaöı Kaımılaftırma 6 200 000 00 Hitse Hltn Baba adı 56 57 58 Sefvfler Karaaflaç fiaklalıK Selvıler Nalbant Bagında Taria 15125 8125 3875 MALİKİ Yusuf Zıyaettın OAYAL Osman ofitu Penb» TOPÇU Osman karıst Kemal TOPCU Osman ofllu Ktnan TOPÇU Osman ofllu Emme OGAÇ Osman kıa Ayten BAKKALOĞLU Osman kıa. NebıyeORUCU Mustafa kızı Faık TOPÇU kemal ofllu 605000000 (55 NOLU PARSEL MALİKLERİN AYNI) 3250 00000 (55 NOLU PARSa MALIKJ.ERIN AYNI) 1550 00000 Temel YOLAL ibtahım ofilü Ismaıl BINGÖL Şakır o«lu Faık MARANGOZ Mustafa ofllu Mehmet KESKIN Dursurt ofilu 3/32 3/32 4/32 12/32 3/32 V32 4/32 64/575 160/576 160/576 192/576 53 181 Tarla l« A 6750 5275 185 Eimatarla tarla 85550 Olu) Rus Tebaandan Reslt Mirasçılart Ismaıl BALABAN Resıt ojlu Emm BALABAN Reşıt oO'u Rasım BALABAN Reşıt oğlu Sanıye CEBECI Reşıt kızı Nafıye BALABAN Reşıt to Resmıye BALABAN Mustafa kın Şener GONCAL Mustafa oğlu Emme BALABAN Wusta1a kızı Ertuğrul BALABAN Muîtata oğlu Belkız BALABAN Mustafa toı\ Şenkız BALABAN MLstafa kızı Necdet OZARSLAN Hat ce ofilu (Ölâ) HuMyln Mlrtsvilan Celal BALABAN Huseyın ofilu Saıme BİLGIN Huseyın kızı Ferıde BALABAN Huseyın kın Adıle BALABAN Husevin kızı (6lu) Yusul OAYAL ujman og N r M f .ları Sebahat DAYAL Yusuf kızı Sevgı SJMER Yuauf kızı Rehd PEKAKAB Yusuf oğlu Aydın DAYAL Yusuf ofilu Ahmet OAYAL Nusuf ofilu (ulü) MiKtala M i l Şerafettın OAYAL Celal DAYAL NaHıde DAYAL Sırri DAYAL Ahmet DAYAL Osman ojüıı COiO) Fatın* Mlmfilan Numan ŞAHINOGLU Hacer ŞAHINOĞLU Meryem DOĞANa Necld TOK3ÂY(BALÂSAN) ISTOII Hakkı BALABAh Iirahım Nıyazı BAUBAN Ibıahım Sadı BALA6AM Kamıl DAYAL Menfıye Havva DAYAL Vıldan CENGfc Hıdayet ATABAY Nazmıvc OKAR Şahap OÂYAL Ekrem OOGANCI Sumer AYDINOĞLU Mel k» BERKI (Ûlü) Nazmı ÛNBI.İıtıak o i Mlraıeın Melıke ONER Hıdayet ATABEY Huseyın ofilu Vıldan CENGIZ Husevin kızı (Û'.u) Menttye Hawa OAYAL Mlrasfilan Nurettın RENDANTIEN Kamıl DAYAL Halım oölu (Oıü) Lallle Hasan Ş»knı ktrıtı Mlr Fıkrı TAŞKOPRU (Ölu) Mehmel Ksdri Haian Sukru oğ Mlr V Nezıhe YALIMCAN Mehmet Kadrı kızı (Ölu) Ayşe LEMAN Hasan Şükru kızı Mlr Tulın VELIDEDEOGLU Ayşe Leman kızı Berrın DUNDAR Memnune HANIFE Engın DENIZ (SARIER) Rengın UFUK Yalcın KAYA Taşkın SEL Hafıye Peyman ÖZGEN Hasaa Şukru kızı Seckın FILİZ Ergın BAŞAK Hatıce PEYMAN Hasan karısı 218 Kırmızı Tarla 17065 TopraK (Olu) Mtmnı itnMM km Mfmçılan 51 f 2 700 000 00 Çetın Kutlu ONER Adnan oglu 2110 000 00 Tevfık BILEN Ahmet Hamdı ofllu Satde ŞILIT Ahmet Hamdi kızı Ahmet Faruk CONKER Hılnn oglu Huseyın Husnu CONKER Ahmet Faruk ojlu Ayşe Gunul CONKER Ahmet Faruk oğiu Şakır SATIR Ismat ofjlu (Ûlü) Osman SOreyya Mirascjlan 38 « 7 000 00 Sacıde 8ALABAN Hısse 270/3600 Aftan BALABAN lerıhan BALABAN Ne ıman ARAT (Ölu) Musula Seter Miratf tlat. Çerafettın OAYAL Celal DAYAL Nahıde OAYAL Sırma OAYAL (Ûlü) MclMMt MlrtKilan Gulpen BALABAN Orhan BALABAN Şehrıye ERTUĞRUL Mehmet kıa Turhan BALABAN Hısso 260/3600 Perıhan OZTURK llhan BALABAN Beyhan BAUBAN Havdar kızı NeclaBALABAK. Haydar kızt Ozen BALABAN Haydar kıa Hısse 80/3600 Sefer BALABAN Haydar kızı Leyla BALABAN Haydar kızı Yunus BALABAN Haydar ojlu Kamuran BALABAN Haydar kızı Enver BALABAN Menmet ofllu Fatma GEBEÇI Mehmet kızı Hısse 24/3600 Vasfıye OZTURK Mehrrnt kın Hatıce BALABAN Mehmet kızı Dursun BALABAN Nıyaa oglu Gokse ı NALBANT N<yazı kın (Olü) r.us T*ba«*diM Katflr Mlmçılın Hısse 60/3600 Munıre BAYAR Kadır kızı Hısse 24/3600 Zekrye AYDIN Kadır kuı Gulşen GURYELKadır kızı KaSım MELEK Hayrıye MELEK ti Muammer MELfcK Haynye ojlu 24/3600 Ekrem ŞAMN Havva oöiu Nfbı/e AKGUN Havva $AHİN kıa Gönul AKGUN Havva ŞAHİN kızı (Nazm AKGUN eşı) Adnan BALABAN Idrts ofilu Zck,ye ÖZTURK lörıs kızı Mıhrıye TEK8AŞ Mns kızı Nebahat OINC Idris kızı Aftan BALABAN Idns ofllu Nenman OAYAL Idns kızı Melıha KADIOĞLU Havva ŞAHİN bzt Zelıha BALABAN Idns kızı 24/3600 (016) Rtat T«ba>ntfan ibnkim Mrmıları îsmet KAHRAMAN Cemal ofj'u Fehmı KAHRAMAN Cemal ofilu Mehmet KAHRAMAN Cemal oglu 24/3600 Selahattın KARHAMAN Cemal oğlu MelatıatGEZMIŞ Cemal kızı 120/86400 Hediye KAHRAMAN Aslan kızı 120/86400 Recep KIRDAR Bahrı oglu 180/86400 Alı KIRDAR Bahrı oğlu Hava KIROAR Bahn kızı 2460/66400 Dursun KIRDAR Bahn oğlu Gulşen KIRDAR Bahrı kızı Sadlye KIROAR Bahn kızı Nebıye GEZMİŞ Fidan kızı ., Sabıha DAYAL föan kızı < , , „ Ayşe OAYAL Fıdan to t Remıı KIRDAR Rdan oğlu * " Cavıt KIRDAR Fıdan oglu > 600/3600 Ismaıl KIRDAR Rdan ofiu Ahmet ÇOLAK Mehmet ofl'uMehmet ÇOLAK Seter ogfu " Tam 8/128 8/128 154/2048 23I/2048 231/2048 147/256 520/3600 360/3600 360'3600 270/3600 480/3600 ' 80/3600 40/3600 7679 250 00 A» Sual KUTATf ui» ojla (Ölü) Hatan Sukrü Mlrttcılan Mennune HANIFE Engın DENIZ (SARIER) Bernn DUNDAR Rengın UFUK Yalçın KAYA Taşkın SEL Hafıye Peyman ÖZGEN Hasan Şukrü kıa Seçkın FILİZ Engın BASAK Hatıce PEYMAN Tulın VELIDEDEOGLU Fıkrı TA$KOPRU Nezlhe YALIMCAN Mehmet Kadrı kızı (ulü) Mıntafa SffER M l n m l a n Sırma DAYAL Nahıde DAYAL Celal OAYAL Şerafettın DAYAL (Olu) Kadır Mımeılan Kasım MELEK Haynye MELAK eşi Zekıye AYOIN Kaıir KIZI Zelıha BALABAN Idrls kızı Gulşen GURYEL Kadır kızı Munıre BAYAR Kadır kızı Melıtıa KADIOĞLU Havva Sahın kızı Muammer MELEK Haynye ofllu Ekrem SAHİN Havva ofllu Nebıye AKGUN Havva şahln kızı Gonul AKGUN Havva Sahın kızı Adnan BALABAN idns ofilu Zıkrıye OZTURK ktrıs k zı Mıhrıye TEKBAŞ Idns kızı Nebahat DINC Idrıs kızı Aflan BALABAN Idrıs ofllu Nenman DAYAL Idns kızı (ölü) Mshmat Mrasçılan Gulpen BALABAN Orhan BALABAN Sehnye ERTUĞRUL Mehmet Vm Turhan BALABAN perıhan OZTURK llhan BALABAN Beyhan BALABAN Necia BALABAN Haydar kızı Ozen BALABAN Haydar kızı Seler BALA8AN Haydar oğlu Leyla BALABAN Haydar k zı Yunus 8ALABAN Haytfar oglu Kamuran BALABAN haydar kızı Enver BALABAN Mehmet oğlu Fatma CEBECI Mehmet kızı Vasfıye OZ1 L.RK Mebmei kaı Hatıce BALABAN Mehmet kıa Dursun BALABAN Nıyazı ofllu Gokşen NALBANT Nıyazı kızı (Ölu) Huteyln Miratçılan Ad le BALABAN Huseyın kıztFende BALABAN Huseyın kıa Saıme B'LGIN Huseyın kızı Celâl BALABAN Huseyın ofllu Ahmet ÇOLAK Mshmet ofllu Mehmet çOLAK,S8ferogiu (6 |u > R u s Tebasından R«fit 'smaıl BALABAN Reşıt oğlu Emm B A L A B A N R e ş | , ogiu Rasım BALABAN Reşıt ofllu Sanıye CEBECI Reşıt kıa Nafıye BALABAN Reşıt kızı Resmıye BALABAN Mustafa kıa Şener ÛONCAL Mustafa ofllu Emme BALABAN Mustafa kızı Ertuğrul BALABAN Mustafa ofilu Beikız 8AUBAN Mustafa kızı Necdet OZARSLAN Hatıce ofilu Serkız BALA8AN Mustafa kıa (Û:U) Du'sun MSrasçıtı Nun OAYAL (Olu) Yüsu! OAYAL Oıman sfi mlrattılan . Yusuf kıa Sebaha D A Y A L Sevgı SUMER Yusuf kızı Reha PEKAKAR Yusuf ofikı Aydın UAYAL Yusuf oğlu Ahmet DAYAL Yusuf ojıu A h t 0AYAL O m 270/3600 120/3600 60/3600 360/3600 260/3600 60/3600 40/3600 (Ölu) Musta's Mrasçılan Şerafettın DAYAL Celal DAYAL Nahıde DAYAL Sırma DAYAL (Ölu) Fatmı Mlmtılan Numan SAHİNOGLU Hacer SAHİNOGLU Meryem DOGANCI (Ölu) Nszmı ÛHtR iıhak o§ Hırnçıti Melıke ONER (Ölu) Msrvcm ibrahim kızı Miranıltrı Ekrem DOGANCI Sumer AYOINOGLU Welke BERKI (ölu) RuUys Mlıauıton Necla TOK8AY(8ALA8AN) Ismaıl Hakkı BALABAN İbrahim Nıyazl BALABAN İbrahim Sadı BALABAN Kamıl OAYAL Menlıye Havva DAYAL Vıidan CEMjlZ Hıdayet ATASEY Nazmıye ONAR Sahap DAYAL (Ûiu) P«* TcsaanıJan Ibrıh'm Mratçıları Ismaıl K ROAR lıdan oğlu Cavıt KIRDAR Hdan oğlu Remzı KIRDAR Fıdan oğlu Ayşe DAYAL Fıdan kızı Sabıha DAYAL Fıdan kızı Nebıye C E M Ş Fıdan kızı Sadıye KIRDAR Bahrı kızı Gulşen KIRDAR Barrı kızı Dursun KIROAR Bairı ofilu Hava KIROAR BaNı kızı Alı KIROAR Bahn oğlu Rscep KIROAR flahrı ofilu Ismet KAHRAMAN Cemal ofljj Fehmı KAHRAMAN Cemal oğlu Mehmet KAHRAMAN Cerml ofllu Selaha'tın KAHRAMAN Cemal ofilu MelahatGEZMlŞ Cemal kıa Hediye KAHRAMAN As'sn k n 60/3600 24/3600 24/3600 24/3600 24/3600 24/3600 480/3600 187 Sdvıler Beyçayın Namıdeger Sdvtler Tarla Tarla 7275 6665 7345 2 910 000 00 (185 NOLU PARSEL MAÜKLERIMN AYNIDIR ) 2 66b 000 00 Nurı NISANCI Alı ofllu 2 938 000 00 (Olu) Vasfıye NIŞANCI Mehmet kızı Mehmet NISANCI Husnu ofllı< Sadıye AKKEMIK Husnu kızı 16 447 600 00 Ayşe GOCMEN Rıfet kızı Tam 2'B 3/8 3/8 Tam 2 079 450 00 Alı BALABAN Huseyın oğlu Hamle AKSULAR Huseyın kızı Haiıce ÇOKBILENriuseymkzı Saıde ŞILİT AHmet H kızt 16/256 Emme Nacıye BİREN 4/256 Necıle BİREN Tevfık kızı 4/256 Sadık KAYABAŞ Azım oğlu 500/241350 Yusuf OYMAK Mukerrem oğlu 500/ Kematettın $AHIN İbrahim oğlu 250/ Celal ÇELIK IbrahJm oğlu 250/ Bekır YUCE Mahmut oğlu 250/ Recep BAŞEL Ismaıl oğlu 2000/ Omer ONAL Abdurrahman oğlu 500/ Sanıye BAŞEL Mustafa kızı 2507 Puran BAŞEL Mustafa oğlu 750/ Izzet OURMUŞ Mehmet oğlu 500/ Halıl BALTA Halıl oğlu 375/ Ihsan BALTA Halıl oğlu 375/ Mus'afa TEKEŞ Murtaza oğlu 250/ Yaşar TOP Alı oğlu 250/ irfan TEKEŞ Murtaza oğlu 250/ Azım TOP Alı ojilu 250/ Ismaıl Hakkı YERLIKAYA 500/ Zıya BAYKAL Resul oölu 1000/ Nurhan IÇEN Abdurrezzak 260/ Yeter KAPLAN Yusuf kızı 250/ Sevket YILDIRIM Ismaıl oğlu 250/ Hacı Nuh TOPÇU İbrahim oj} 250/ İbrahim TOPÇU Hasan oğlu 500/ Fatma YUCE Alı kızı 250/ Ismaıl KAYA Mehmet oğlu 250/ Şaban MALKOC Mehmet oğlu £00/ Muksrrem TOPÇLCĞLU Murat kızı 250/ Nımet TOPCUOĞLU Osman kızı 250/ Bırol ÇAPA Şevkı oglu ?50/ Kadır YAVUZ Gençalı oğlu 250/ Ismaıl Abdullahoğlu Tahır oğ 500/ Naım UZUN KamS oğlu 500/ Mehmet DURSUN TCçvat oğlu 250/ Jırayır Nasır MAY1S Suran 250/ İbrahim GUREL Ahmet oğlu 250/ Halıt ABDULLAHOĞLU 500/ Arpıyer NOYIR Jırayır oğlu. * 250/ Sezaı YUCE Alı oğlu 500/ Ahmet ADALAN Ibraiıım oğlu 500/ Serap KIZILÇAY Osraan kızı 250/ Cavıde ABDULLAHOĞLU Hamıt kıa 500/ Munevver PEŞTIMALCILAR 250/ Ismaıl N a m ÇEÇELI Hasan oğlu 250/ Hafc! ibrahim OZTURK Bılal oğlu. 500/ Yusuf GURSOY Osman oğlu Ramazan DEMIR Bayram oğlu 250/ Melek GUREL Sabrı kızı 250/ Saıt ŞENSOY H Ibrah'm oğlu. 250/ Orhan ÇAPA Muhıttın oğlu. 250/ Satı ANGUT Alı kızı 250/ Alı ADAK Mahmut oğlu 250/ Mustafa Kemal OZGONUL 500/ Nurhan IÇEN Abdurrezzak kı. 80/ Nacıye KAPLAN Yusuf kızı 750/ Ahmet YERLIKAYA Husnu oğ. 250/ Mahır KUÇUK f Bayram oğ 250/ Rıdvan TtR Mehmet oğlu 500/ Rabıa BAKKALBAŞ1 5 Murat 250/ Ismaıl HaKio UZUN M İrfan 250/ Vartuk BAŞIBUYIJK Şerkız 500/ Vartan BASIBUYUK Mıncan 250/ Nazlı TUNCER Oıkran kra 250/ Emrullah ALTINBAŞ Yunus oğlu 500/ l'yas ADIYAMAN Mustafa oğla 250/ Hasan DEMIRKOL Rasım oğlu 25ÛV Hacer KOCA Abdurrahman 600/ " Mustafa DURAK i?erıf oğlu 250/ ' Ihsanıye ŞENYUREK Halıl 250/ " Mehmet OZKAFY Ahmet oğlu 250/ ' Cemaletün UCAR Mahır 1000/ " Dernır AYDIN Mustafa oğlu 250/ " Rıza DEMIR Alı oglu 1000/241350 Cafer OEMIR Alı oğlu 250/ " Mustafa KAFALI .Ahmet oğlu Mehmet Muharrem CEDIMAGAR 250/ " Mehmet ERDEN Bekır oğlu 500/ " Serıfe BAYRAM Rema kızı 500/ " Ismet BALCI Suıeyman oglu 500/ " Dursun OZDEMIR hanza oğlu 500/ " Mehmet KILIÇ halıt oğlu 500/ " Cahıt ERSOY ISTOII oğlu 7S " Mustafa ÇAUŞKAN Afnıet oğlu 5007 Musta«a HASKAN Ismal oğlu 250/ Halıl BEKTAŞ Ede oglu 500/ Mehmet YILDIZ Alı Osman oğlu 250/ Alı ERDEN Bekır oğlu 250/ Nıbat BUYUKKABAKÇI Mehmet Anf 250/ AbduJah ERDEN Bekır oğlu 250/ Tuğran KOÇHAN Temel ofilu 250/ Macıt ERDEN Bekır oğlu 250/ Tahır ERDEN Bekır oğlu 250/ Nazım BALCI Şuleyman oğlu 250/ Meysun ATIK ib'Bhım oğlu 250/ Seher KIZILÇAY Ramazan kızı 250/ Hatıce ANKUT Bekır kızı 250/ Zekı KARABULUT Ismaıl oğlu 250/ Gulşen KAYAL Ismaıl kızı 250/ Osman KILIÇ Şevkı oğij 500/ Mustafa DURAK Şerıf oğlu 500/ Masene ISIK Şerıf kızı 500/ Bese MENTESE Bektaş kızı 250/ Mahmut DAGCI Cafer oğlu 500/ Mehmet Kemal KAYAL Şukrü oğlu 250/ Gungor UZUN Mehmet İrfan oğ 500/ Nazım BALCI Şuleyman oğlu 250/ Zernışan AYDEMıR Hafız kızı 250/ Seyfettın ALTINAY Mehmet oğlu 250/ Mehmet YILMAZ Abıdın oğlu 250/ Suna YILMAZ Huseyın kızı 250/ AlıAKDEMIR Azız oğlu 125/ Alı ŞEFLEK Mehmst oğlu Rıza ÇINAR Aşım oğlu 250/ Şaban MAVIU Yusul ofjlu 125/ Muzaffer KILIÇ Sevkı oğlu 250/ Necatı 0ZDUMAN Ilyas oğlu 750/ Osman Nurı KURU Yalıya oğlu 500/ Mehmet ZeKi KURU Ismaıl oglu 500/ Ismet OZDEMİR Neşet oglu 500/ Ahmet ALCAN llgar oğlu 500/ Isa OGER Cell oğlu 500/ Nıyazı UNLU Samet ofllu 500/ Celalettın OZTURK Halıt oğlu 500/ Zekı Kemal BABURŞAH Paşa oğ 1000/ Mıkdat KARA Turak oğlu 250/ Mustafa DELIBAŞ Ahmet oğ „ 500/ Mahmut GELGEC Ismaıl ouglu 250/ Ramazan OZKAN Receo oğiu 1000/ Fıkret GUNAYDIN Arslan oğ. 250/ Ahmet KILIÇ Abbas oğlu 250/ Celal KILIÇ Abbas nâu 250/ Fezayır TOPÇU GulaJı oğlu 250/ Fatma KOPUZ Abbas kızı 250/ Mehmet ALAN Alı oğlu 250/ Alaaddm DOGUYILDIZ Abdulkadır oğ 250/ Rıza GONUL Haydar oglu 1000/ Haluk Gemal MENGU İbrahim Vedıı 250/ Adalet KOLIKOGLb tsmaıl kızı 250/ Ftem ŞIVŞEK Mustafa oğlu 250/ Bekır KAÇAR Zekerıya oğlu 360/ Nımet ABDULLAHOĞLU Yakup kıa 250/ Muaaez ABDULLAHOĞLU 250/ İbrahim Hakxı ABDULLAHOĞLU 250/ Alı ARICI Huseyın oğlu 500/ Bınalı ŞEKER Şakjr oğlu 500/ Cemal YETGIN Yusuf oğlu 500/ Orhan SEÇER Mehmet oğlu 500/ YukselMIRÇiLARSabri 250/ " Mevlut KURT Ahmet oğlu İbrahim GUNDUZ İbrahim oğlu 250/ " Kemal AGGEZ Abdullah oğlu 250/241350 A ı SAĞIROĞıU Hamdı 450/ Mehmet Tarık MÛREY Hasan Bedrettın 250/ Ismaıl TEVIS Mehm»t ofilu 500/ Nıhat KAHVECl Mehrret oğlu. 250/ Ismaıl TEVIS Mehmet oğlu 250/ Omer YILDIRıM Hasan oğlu 250/ Ahmet Duran DOGAN Ahmet oğlu 250/ viehmet Alı BAKAN Mehmet oğlu 250/ Beyhan ALDINÇ Mehmet Besım kızı 250/ Nezahat YILMAZ Yusuf kızı 250/ Mustafa SAĞIR Alı oğlu 250/ Nurı ALGEZ Abdullah oğlu 250/ Nedıme KAYA Fazlı kızı 250/ Emılya POÇAKBU Yorgı kızı 250/ Ismaıl NAZLI Abdullah oğlu 250/ Ahmet AYOIN Abdurrahman oglu 250/ Hasan DURMAZ Mehmet oğlu 500/ Nthat KAHVECl Mehmet oğlu 500/ Memut GULLUK ibrahim oğlu 250/ Elıf IŞIKGUN Nasıp kızı 320/ 250/ 250/ 250/ 250/ 125/ Nurı ŞARIKAYA Mustafa oğlu 250/ Zöhre LEVENT Ahmet kızı 250/ hazfı HARMAN Sabrı oğlu 250/ Celal KAPLAN Yusuf oğlu 250/ Mehmet AMBARPINAR Alı oğlu Torca SARAR Oskıhan Mehmet Hanefı KARAKAŞ Nazım oğlu 250/ Hasan TASKIRAN Mehmet oğlu 250/ Nurı BAĞÇICEK Adem oğlu 250/ Halıl lbrah,m ÇARKÇI 250/ Salıh KUÇÇUK Alı oğlu 250/ Mustafa OZBAKIR Nurettın oğlu 5007 Nıyazı YILDIRIM Emın oğlu 500/ Hacı YILMAZ Omer Osman oğlu 250/ Istıpank APLON Setten 250/ Ruhat UZUNER Mustafa oğlu 2507 Dursun YAŞAR Ismaıl oğlu 650/ Yakup METE Hayrullah oğlu 350/ Mustafa YUCEL Kazım oğlu 350/ MehmetYILMAZ İbrahim Etemofllu 350/ Mustafa CAKIR Mehmet oğlu 250/ Hasan KOR Halıl oğlu 500/ Nezatet PAMIŞTAŞKIRAN 250/ Muzaffer ŞANVERDI Sahabettin oğlu 5007 Muhammed Necatı TURNA Adem ofilu. 250/ Hulusı Vecdı TURNA Adem ofllu 250/ Hasan KORKMAZ Halıl oğlu 750/ Munevver ONGUN İbrahim kızı 250/ Makbuıe MARGüÇ Abdullah kızı 250/ Meryem ONGUN Bahattm KIZI 250/ Ahmet DUYGAL Mehmet oğlu 500/ Menevşe SIMŞEK Sefer kızı 250/ Cemıl TURAN Mehmet oglu 521/ Lutfu ULAŞ Mehmet oğlu 230/ Saadet ASLANOĞLU Cemıl kızı 550/ Pamuk TOKAROĞLU Bekır kın '250/ Saıt KOSE Salım oglu 500/ Nıyazı AZMAN Nazım cğlu 500/ Nesım ÇERMIS Benıyaze Reşıt 435/ Cuya CEVAHİR Çermış Reşıt 250/ Celıle KOEN Yakup kızı 3357241350 Rafıye AKÇA Salıh kızı 250/ Nıyazı OZCAN Şukru oğlu 275/ Nezahat DEMIRCAN Alı Osman 350/ Huseyın GIOEN Şukru oğlu 225/ Alı SEKEH Omer oğlu 250/ A'ı LSKIAHMEDOGLU Yako og 250/ Saıt GULEYİN Mehrpet oğlu 250/ Mehmet Saım OZGONUL Etımoğlu 173/ Muzaffer ÖZDIL Mehmet oğlu 500/ Hamay KESICİ Mikdat 250/ Recep ERGEN Ismaıl ofilu 250/ Şukru ŞEN Sadık oğlu 250/ Mehmet Nezıhı GUNERl 250/ Fatma ÇETINBINIÇI Ferhat kl. 250/ Nezaket Pamış TAŞKIRAN 250/ Salıh AYDOGAN Hakkı oğlu 250/ Hasan KAPTAN Huseyın oğlu 250/ Alaaddm ASLAN Naı! oğlu 250/ Şahıde DEĞIRMENÇI Sevket kızı 250/ Ahmet BULBU1 Mehrabı oğlu 250/ Ismet ABALA ulaver oğlu 250/ Hulusı YUCEL Bayram oğlu 660/ Fıkrıye KÖMURÇU Ilyas kızı 250/ Hamıt YILMAZ Ilyas oğlu 250/ Yanı KAFANOIRIS Konstantın 500/ Şevkı ESER İbrahim oğlu 500/ Hjssyın GOKMhN Ramazan oğlu 500/ Huseyın GÛKMEN Ramazan oğlu 750/ Şazıye YÖKSU AS kızı 500/ Tevlııde AKAR Sabn kızı 250/ Huseyın DOGAN Recep oğlu 250/ Nanfe KAPUCU Dursun kızı 250/ Ferdane ŞENOTAY Mustafa kızı 250/ Hashatun UNSEREN Vehbı kızı 250/ Mehmet KAYA Rafet oğlu 250/ Guzın HERKUL Mehmet Tahır kızı 250/ Fevzı Paşa BUOAK Serdar oğlu. 250/ Yavuz EKINCI Kurban oğlu 250/ Sabn AKGUL Huseyın oğlu 250/ Muzaffer AKGUN Mustafa oğlu 250/ Halıl KANAR Huseyın oğlu 250/ Huseyın Eyup DURSUNOĞLU: 250/ Celal EYl Musa oğlu 250/ Hurıye KARAKOSE Mehmet kızı 250/ Huseyın ERGUL Salıh oğlu 250/ Sadıye ERCAN Mehmet kızı 250/ Mustafa ULUCAY Yahya oğlu 250/ Hasan GULCE Ahmet oğlu 250/ Huseyın ÇALISKAN Süleyman oglu 500/ İbrahim YILDIRIM Bekır oğlu 500/ Mıryem KULALl Halıl kızı 250/ Burhanettın BAL Alı oğlu 250/ Mehmet BAL Muslum oğlu 500/ Mustafa TEKIN Osman oğlu 250/ Huseyın ESER Tahır ofllu 250/ Muzaffer BERBER Mehmet oğlu 250/ Dondu BAYIR Cafer kızı 230/ İbrahim CIN Huseyın oğlu 250/ Avnı GENÇ Salıh oğlu 250/ Yakup DUYAN Eşref oğlu 250/ Ummutıan EYVAZOĞLU Mustafa kızı 250/ Mustafa EYVAZOĞLU Hasan oglu 250/ Şerıf GUVENÇ Mustafa oğlu 500/ Naıl Vahdet SANAL Şerafettın 250/ Nıyazı ÇAKIR Mehmet oglu 250/ Sukru Şelçuk TEZCAN Seyfullah 250/ Alı GOKOLUK Maksut oğlu 250/ Fatma OZMEN Alı Azız kızı 292/ Hıkmet KOCAOĞLLJ Alı oğlu 290/ Ayşe KARAGOZOĞLU Feyzullah 290/ Atılla BAŞTUHAN Feyzı oglu <250/ Abdullah 0RAN Mahmut oğlu 250/ Huseyın KILIÇ Hasan Fevzı oğlu 250/ Isen LEVI Berasıyon 250/ Geyla EBLI Muharrem 270/ Alı ERGUL Salıh oğlu 250/ Haygaz KAZIKÇI Agop 250/ DurdaneYETEN Şerıf kıa 250/ Ester PERTEVIÇ Nesım 500/ Sıranuş ERALP Nazarı 250/ Haydar ERGUL Dursun oğlu 250/ Nıhat KELKIT Mustafa oğlu 250/ Mehmet BAYKAL Alı oğlu 500/ Cevdet GELMEZ Eyyup oğlu 880/ llhan ISIK Temel oğlu 250/ Isnatl ODABAŞI Alı Nezır oğlu 250/ Halıl GULER Şukru oğlu 250/ Yunıs GIN Hasan oğlu 250/ Kazım ABDULLAHOĞLU Yusut 250/ Ismet ERYILDIRIM Azız oğiu 250/ Mehmet Alı MISIRU Hasan 125/ Yıldız YAMAN Ahmet kızı 500/ Yılmaz DINÇER Ahmet oğlu 250/ Yusuf CANATAN Musa oğlu 125/ Hasan Huseyın DOGAN Hazım 125/ Sevket UNGER Ahmet oğlu 250/ Kazım KOÇ Osman oğiu 250/ Hıdır BOYRAZ ısmaıl oğlu 250/ Salıh MEŞE Huseyın oğlu 250/ Cuma BOYRAZ Seyıt oğiu 250/ Adnan ŞAHLANOĞLU Rafet oğlu 3496/ Ufuk KOCATEPE Mehmet oğlu 250/ Hetom HODIKOĞLU Gazaras 250/ Salıh MEŞE Huseyın oğlu 500/ Anf YUKŞEL Ibraiıım oğlu 250/ Hıdır ARPAPAY A Kerım oğlu 1000/24135C Emrıye KÖSE Ahmet kızı 500/ Beraetlın Barbaros KAZANDEGER 250/ Talat YETIK Maium oğlu 250/ Fethı ERTUREN Zıya oğlu 250/ Necdet OZCAN Adıl oğlu 250/ Cemıl PIYAZ Satı oğlu 500/ Şevkı EMIR Şukru oölu 500/ Fevzı DEMIR Cemıl oğlu 500/ Abdu'latrYAĞIZ Bayram ofilu* 500/ Ahmtf PEHLIVAN Rasım oğlu 500/ Halıs AKDAŞ Zekı oölu 500/ Mehmet AYDIN Hasin oğlu 250/ ArJguzel POLAT Yusuf 250/ Lusıya KAYA Bunyamtn 250/ Hanıfe GUVENÇ Salım kızı 250/ Agavnı KASARÇIYAN Artm 250/ Takahı ME.NTEŞE Aiın 2507 Ihsabet KUZE Penıyamın 250/ Hulusı YALKiN Alıhaydar oglu 2507 Ohanıs KUTLU Bedral ofllu 250/ FaiK OENIZ Cafer ofllu 250/ Zekerıya DEMIRHAN 250/ Halıl İbrahim TANRIVERDİ 360/ Temel SAYIP Ibrahm 09 250/ Hakkı TUNCER Mehmet oğlu 250/ Mezayıno AKGUL Zekı oğlu 250/ Mehmet KIRAZ Mustafa oğlu 250/ Ziya CAN Huseyın oğlu 250/ Marı MARIK Kemal 140/ SerkiS MARIK 140/ Beksata ÇELlu Yasfl oğlu 286/ Alı Rıza CESUR Afo Osman o®U 250/ Alı Summanı KOÇAK Abdullah ofllu 270/ Feyzı DURSUN Bmalı oölu 203/ Remzı DURSUN Bınalı oğlu 204/ Avadıs OHANNEŞOGLU Serkte < 250/ • Lusıye KAYA Bunyamın kızı 500/ brahm MERIC Sgbrı oğlu 250/ Kamuran SEVİNOIK Fuat kızi 250/ Gulluzar OZGOZ Hasan kızı 250/ Cafer INCE Alı oğlu 500/ Halıl PORÇA Salıh oğlu 500/ Mustafa GENÇ llyas oğlu 500/ Kemal ÇAN Huseyın oğlu 250/ Hasan Şefik DEVECI Ferhat oölu 270/ CaieP KAPLAN Yusuf oğlu 250/ Haynye TIRYAKİ Rıza kızı 250/ Zerbab TEREKLI Şakır 250/ Cemal GUNEŞ Gençağa oğlu 500/ Mehmet MOL Satı Ofllu 1000/ Enver AKGUL Mustafa oğlu 250/ Hasan SOFUOĞLU Rıza oğlu 250/ Hakkı ÇAKIR Ismaıl oğlu 250/ Salıh TURNA Mustafa oğlu 250/ Mehmet ÖZKAN^Iı oğtu 562/ Mustafa KURTOGLU Mehmet oğlu 250/ Seyfettın GULER Scbrı oğlu 330/ Cevat TOPARLI Halım oğlu 500/ ine ÖZAL Senıro 410/ Havva TOPRAK Alı Osman taa 250/ Mehmet Orhan SATIR İbrahim ofllu 250/ Fatma ALGIN Ahmet kızı 250/ Abdurrahman ATAGUN İbrahim oğlu 250/ Meat AKAR Ahmet oğlu 750/ Haim Hılmı ABDDURRAHIMOĞLU 250/ M Fethı K0CA80RA Mahmut oğ. 226/ Yaşar SEVGILI Mıhralı oğlu 250/ Mukadder OZGONUL Ahmet oflh. 230/ Atıye GU.VENDERE Saıt kızı 322/ Ismaıl OINC Ahmet oğlu 1120/ Kamuran KUÇUKGUNVER Ahmet Kasım 250/ Nacıye ERTEKIN Abdullah kızı 250/ Mustafa Turhan NNRAN 250/ Asuman AKSIT Raşıt kızı 250/ Merade AKŞIT Ismaıl kızı 250/ Mustafa Turhan NNRAN 250/ ftrem GUNEŞ Ismaıl oğlu 250/ Kamuran KUÇUKGUNVER Ahmet Kasım 250/ Nacıye ERTEKIN Abdullah kıa 250/ Mustafa Turhan KINRAN 250/ Muhlıse VOLKAN Ismaıl kıa 250/ Mustafa Turhan KINRAN 605/ Şahın ÇETIN Mustafa oğlu 250/ Halıl KAYA Mehmet oğlu 250/ Mehmet ATALAR Hasan Alı ofllu 226/ Mahnut ARIK Yusuf oğlu 2507 Ahmet KÖSE Huseyın oğlu 250/ Muazzez.AKAYLAR Salıh kıa 500/ Srrı KURT Dedebey oğlu 460/ Hkmet GORUK Kaya oğlu 1007. Faruk ÛZBEY An oglu 250/ Arıf Erd nç ONER Ahmet Nıhat 6155/ Mehmet Zıya ÖNER Ahmet Nıhat 6155/ Mustafa YILDIRIM Huseyın ofllu 250/ Israfıl AYIK,Cezaır 250/ Hamıyet GULERER Yunus kızı 2507 Muammer CANlKLiOĞLU.Huseyın ofllu 2507 Turhan ANUŞ Arut oğlu 250/ Eyup TEMUR Velı oğlu 250/ Ahmet BENLI Şuleyman oğlu 250/ Alı Osman ARSLAN Alı oğlu 250/ Gunay GIRAN Tevfık 250/ Kemal KARAKAYA Emın oğlu 500/ Hamıt ULBEĞI Mehmet oğlu 250/ Uzeyır GUVENÇ Saıt oğlu 250/ Muşerref GENÇER Huseyın kıa 100/241350 Omer GE.RÇER Adem oglu 500/ " Senaı YUCE Alı 500/ " Cevdet ALTINORAK Şuleyman oğlu 500/ " Hasan Huseyın OZGENEL 250/ " Munevver GUCLU Şukru kıa 250/ " Ismet SUCUKA Mehmet oğlu 250/ " Ahmet Cemal ABDURRAHMANOĞLU250/ " Sı n KURT Dedebey orjlu 40/ " Kamuran KUÇUKGUNVER Ahmet Kasım 250/ Ç Fatma ŞEN Osman kızı 250/ Seydı TIFTIK Osman oğlu 250/ Abare NAFTALI Yako 250/ Alı ALAGOZ Ahmet oğlu 250/. Hafize IZMIRLI Halıl kızı 250/ Ismaıl KOK Naım oqlu 200/ Zekerıya KOŞTI Maıl oğlu 250/ Aysel SÖZGEL Huseyın Avnı kızt 500/ Abdullah SARIBULUT Yusuf oğlu 250/ Mustafa ERDEM Bekır oğlu 500/ Zekeriya KOŞTI Maıl oğlu 500/ Zubeyır OZKER Bahattın 1000/ Husnıye ABDULLAHOĞLU Bayram 250/ Ihsan AYGUN Ahmet oölu 500/ Ismaıl ABDULLAHOĞLU Tahır oğlu 250/ Kemal BALLIGIL Ahmet Duran 250/ Ismaıl ŞAHİN İbrahim oğlu 250/ Imam ZOR Ismaıl oglu 500/ Mehmet PEKCAN Osman oğlu 245/ Abdullah. ÇOREKÇI Şaban oğlu 250/ Ahmet CAK1 Husnu oglu 250/ Sultan KAYA Ismaıl kızı 270/ Hakkı KOŞAR Nasır oğlu 280/ Muammer EKENAhmet oğlu 250/ Fatma KAYALI Murat kızı 250/ Adnan ŞENGUL Rafet oğlu 5407/ Aydın ÖZDEMIRVelı oğlu 500/ Abdulmecıd NURSACAN Haşım ojjlu 250/ AlımAÇIKEL Sukru oğlu 250/ Mehmet DEMIRCI Hazan oğlu 250/ Kenan ERKOL Satılmış oğlu 250/ Melahat ERKOL Ruştu kızı 500/ Karabet TEK Nıgagas oğlu 250/ Zıya UNAL Hasan oğlu 250/ Sevgı ÇALIŞIR.Ibrahım kızı 250/ Şevkı TURAN Obman oğlu J 250/ , amdıye BAKRDAN Saban kızı 250/ Ahmet 8AKIRDAN Mustafa oğlu 250/ AL1M ACIKEL Sukru oqlu 200/ Yaşar DERYAYLA Tahır Oğlu 250/ Ismaıl ÇILEK Mehmet ofjlu 260/ Huseyın DEMIRCI Alı oğlu 206/ Hurıye OKŞUZ Ihsan kızı 360/ Hacer ÇET1N0Z Mehmet Cemal 500/ Mumtaz KOSTI Mal oğlu 500/ İbrahim EKER Ahmet Fazıl oğlu 250/ Kemaiettın YESILOĞLU Yunus 280/ Dursun ÇIÇEK Mehmet oğlu 125/ Nebahat ÇIÇEK Esma kızı 125/ Cande ABDULLAHOĞLU Hamıt 250/ Sanıye TEZGEL Hamıt kızı 250/ Alı ÇELENK Hasan oğlu 250/ Ad le CAN Abdullah kıa 250/ Şaban Atakan YANIK Nazım 375/ Şerafettın YANIK Hayrulah 375/ Nahıde KARASU Ramazan kızı 250/ Fatma GUÇER Mehmet Alı kızı Yusut Kenan YARIMAY Hacı Huseytn 250/ 250/ Şukru KARAASLAN Ismaıl oğlu Murat AKÇA Muttai p oğlu '125/ Selamı DEMIR Dırsun oğlu 125/ Idns AKÇAY Hakkı oğlu 250/ Mustafa BULUT Rrcep oğlu 125/ Abdurrahman ATAGUN İbrahim 125/ Ahmet ÇANK1R Tahır oğlu 250/ Alaaddm UNAL Huseyın oğlu 250/ Selahattın UNAL Huseyın oğlu 250/ Celal OELIDUMAN Mustafa oğJu 220/ Mehmet ÇAPAR Alı Seydı oğlu 220/ Zulbahar SIMŞEK Hılmı kızı 250/ Hasan ÇAGLIYAN Ismaıl oğlu Mehmet ÇAGUYAN Ismaıl oğlu 375/ Alı ŞAHİN Alı ofllu Musa AYGUN Hasan oğlu 250/Bayram ÇAĞLAYAN Cafer oglu 250/ Ismaıl AYGUN Mahrp ıt oğlu 500/ Hasan GI'NOAY Ismaıl oglu 375/ İrfan YILDIZ Ahmet 250/ Sabrı ÇALl Huseyın oglu 500/ Perıhan KOÇTEPE Hasan kızı 250/ Fevzı MISIRU Hasan oğlu 521/ Ismaıl YILDIZ Nun oğlu 250/ Husametîın ALTAYLI H Murat 125/ Durmuş KAPLIOĞLU Oursun ojlu 250/ Mustafa YUCE Ahmet oğlu 250/ Suleyman GULER 250/ Mustafa DURAK A!ı oğlu 250/ Ahmet DURAK Alı ofllu 250/ Yakup AYGUN Mustafa ofllu 5007 Zeynel TOTAL Sadık ofllu 500/ GuluzarHAZIRCI Mehmet kıa 500/ Hıkmet AR Sahap oğlu 500/ Agop KA2IKCI Sahan oğlu 500/ AznıfKAZlKÇlŞahanoğlu 250/ Şurpık KAZIKÇI Ohanıs oğlu 375/ Mahmut SAMlFAKlOĞLU Mehmet 375/ Seeaı OKTEN Mehmet 250/ 500/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog