Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 12 AĞUSTOS 1982k Birbüyük otelin saunasında 2 saatlik seans sonunda lira ve 200 gram kaybediliyor. Kaybedilen gram, içilen bir bardak 2qo sulleyarım saat içinde tekrar geri almıyor. . Pantolon çok severdim. Ama artık giyemiyorum. Tabii bu insana tesir yapıyor. PEKŞEN Arnn herhakle cok dııha fazla kilo zaman insan Sauna ve güzellik salonlarında kilo değil, para atılıyor 4,. salonu ve güzellik salonlarini Sauna. ve gördük ki, zayıtlamak Için kurulduğu kilo belirtilen bu yerlerde değil. para atılıyor. oldukTicari kuruluşlar adlarını ları Için bunların Gördükle belirtmeyeceğiz. rimiz ve yaşadıklarımız şun lar; Istanbul’un lüks’ otellerinden birinin Bej rengi tahtalar üsaurıasıudayız. zerinde bellerine otelin bekocayaz havluları sarılı man göbekil erkekler otutüm ruyor. Otel havluları genişliklerine karşın bu gö örtmekte güçlük çe kiyor, hatta zaman zaman basarılı olamıyorlar. saunaya İşadamlarının girme saati 17.30 dolayında Buz gibi soğutulmuş olduk ları. üzerlerindeki su damlacıklarırıdan anlaşılan «Co caCola» şişeleri Ile saunaya tahtalara girip ve oturuyorlar işten güçten söz etmeye başlıyorlar. Belli ki uzun zamandan beri tanıyorlar Konuşmalarından bu anlaşılan tanışıklığın sauna da başladığı ve sürdüğü: «Geçen gün sen yoktun, hll mem kim vardı» gibi sözlerden bu anlam çıkıyor. Da ha sonra ben de konuşmaya katılıyorum ve bu düşün cem doğrulanıyor. hemen hemen hergün, Saunaya gelen ve bu işi yıllardır sür dürenler var aralarında. Za yıflamak için çaba harcama yolunda kendilerini kan dırdıklarını kendileri de biliyorlar. Artık havluyu kadar bilebelinden atacak saunaya alışmış bir müşte rl şöyle konuşuyor: «Ne vermesi yahu, burada ki kilo Ama işte lo bile alıyoruz. bir rahatlık oluyor.» çok rahatsız olabiliyor. Benim sinıdilik öyle bir komrılekse yok. ‘la ke’ıdiıni Için) terleme yapıyor. Bu terleme kalorilerin yanmast anlamına geldiğin den vücuttan ter şeklinde çıkan su kadar yağ kaybet iniş oluyor hammiar Eğer 6 saat içinde hiç su lçmezse yI tirılen su ölçüsünde yağ kay bı yani zayıflaına söz konu su.» Ayrıca bir çok deri hasta mafsal romatiz lıklarına, malarına da iyi gelen bu «her derde deva faydab» işlem 45 dakika sürüyor. Sonra müşteri bir duş yapIyor ve mami bölümüne alınıyor. Güzellik salonu sahibesi el ile mesajı veya elektrikli bir masal aletirıl <sureti katiye kabul etmiyor. el masaÇünkü«efendim sarkıtır» Makine il deriyi ile mesajda sıkıştırma ve eri bastırma olduğundan yen yağlar bu kez çıkıntılardan doğru çukurlara kaydırılır. Fakat ne de olsa yumu etler şamış. ezilmiş olan Bu biraz pörsümüştür. gidermek için pörsiimeyi denilen bu kes Celletron bir alete takılıyor şişman hanımlar. Böylece gevşemiş etleri sıkıştırılıyor, adelelere jimnastik yaptı nlıyor. çok kilolu m da ya çevremden öyle bir etlil gelmiyor. AYŞEGÜLATİK: Çok çabuk kilo veriyorıun. Ama ııe zaman bol miktarda yer. liareketsiz kaimrsanı kilo alırım. Atik “sişmanlığı,, anlattı: Bu tamamen Feryal ÇEViKÖZ ciı Atik’i özellikle l zisi «Tatlı Çarşamba»dar. tanıyo Ayşegü ruz. Atik Ankara doğumlu. Anka ra Kolejinde başıayan tiyatro konservatuarla sürdürdü. Beş yıl konservatuar öğrencisi olan Ayşegü’ her zaman «biraz kilolu. olduğunu söylüyor ve şöyle diyor; «Aslında yakınlarımJfl ve tanıdıklarımın da kilo vereme. hep esen bu haline güzeısin sevinılisin. kilo verme> dtyorlar Böyle olunca tabü Ayşegüı Atik bugünlerde 18 kilo. 1 in üzerinde boyu çar. Şişmanlık üzerine «Hemen hemen hep bu şunları kllodayıın. Hamllelik bunun dışında tabii. Hiçbir insanm kendine güveni artıyor.’ memde etkileri oluyor sanıyorum. Onlar yemekle ilgili kilo aimrım. E, yenıekten de zevk alıyorunı. Bu yüzden de kilo aiiyorum.» Ayşegül Atik biTçok kez rejim yapma. cegime inanıyorum. Yeciiğim zaman pek sanmam. Ama bvnuıı tam tersini ve pıyoruz. Mesela ımen iliç kahvaltı etmem. Yani dengeli beslerısem normal kItaya Ine yı denemiş. Gazete ve dergilerde çıkan tüm zayılıama programlarını yapmış, ha. şanlı da olmuş 1!t Şöyle söylüyor Atik: «Bıı yaptığım rejimlerde hep başarılı oldum. sunu keşfettim ki, nasıl bir rejim uygularsam uygulayayım, eğer ben yedi. gim fazla şeyleri kesersem fazla kiloları. bir mı hemen veriyorum. Bu konuda problenaim yok. Jlmnastik yapmaya pek zamanım olmuyor. Zannedersem pek zevk de almıyorum.,’ . İyonozon banyosu kadar çıktım. Ama her faziam oldu. halde benim bıı boyuma göre 55 kilo la. landır normal olanı. Hiç bir zaman o ki. Ama Ankara’dayken 6566 kiloydum. ts. tanbul’a geldikten sonra 10 kilo kadar bir zaman zayıf bir insan olmadim. Bir oğulları var Atıklerın. Zayıf oldu ğu için .cO maalesef 3’üz karamız bizim, diye şaka yapıyor Ayşegül Atik, ve «Herkes şaşırıyor. biz yiyoruz, çocu ekiiyor: ğa yedlrmiyoruz sanıyorlar galiba. Şimdi Başka bir zayıflama yön temi «iyonozon hanyosu» adı verilen bir aletle uygulanıyor, bir tür modem tıçı olan bu alete giren hanımlar ozon bombardımanına tutuluyorlar. tabi Ozon vücuda deri yoluy la girebilen bir oksijen for mülü vücut olduğu Için YOK Bilim adanılarına göre, parafin banyosunun zayıflatıcı bir ZAYIFLATICI bol miktarda oksijen alözelliği yok, Ancak hanımlarımız güzellik salonlarında bu işlemler için binlerce lira ödüyor. Daha sonra mış oluyor. bu vücuttaki kar unacılar «bir bardak su iç bon oksijen üçdört seans yapanlar ğukça bir havuza dalınıyor. hidratlarla birleşiyor, eski kilondasm» Bol sohbet, bol «coca cola» kilo kadar kaybettiklerini diyorlar. formülü aynen şöyle: bol ter ve .kilo veriyormuş açıklıyorlar. 2 CO Güzellik salonunda Ancak daha sonra bu ver gibl» bir görünüm içinde 1Karbondioksit ve su olaNlşantaşı’nda bir güzellik sı kiüç saat sona eriyor. Ka dikleri kilonun içtikleri rak (yani ter ve teneffüs saionundayız bu kez. Salo elektronik vılarla yarım saat pıdan çıkarken 200 gram olarak) vücuttan atılıyor. nun aslında kimya mühen tek tekrar yerine döndüğünü beyinden gelen fatura 2400 lira karbonhldratlal Böylece clisi olan ama «hasbel Bir tanesi olan benim de ekliyorlar. coca cola içmiş oluyor. kader» işlere bulaşmış ba kaybedilmiş bu «vücut sünger gibi oluyor, bir için 2400 lira. «Vergisi, ser Saunarıın kapısında Yeniden masaj ve cellet var. 100 derece diyor. Ne kadar Içersen iç. visi dahil.» Hassas tartı ay yan sahibinden zayıf latma tartı aleti ron aleti Ile derilerin bilgi almam demiyor..» sıcaklıkta gıtının gösterdiğine göre bu işlemleri konusunda nin üzerindeki sıkıştırılması lokal zayıf laÖnce nasıl açıkalıyorum. Sıcaktan çıkıp, yine arada 200 gram kadar da gerçekten bir ölçüde kilo malar için kayış ve yor böyle bir yer? Bayan so zayıflamışım. Deneyimli sa10 dakikalık ısıtılmışolmakla beraber rulolarlaimnastik.. v.s. j de güzellik salonu sahibi bu konuya önem veriyor. .i Ucretler Çünkü kendisi «Avrupa’dan Bilim adamlarına göre diplomaiı» olduğu halde, di olma hiç bir geçerliliği ğerleri «bakkal dükkanı yan bu yöntemler karşılı açar gibi» güzellik salonu ğında parafin banyosu 1bir açıyorlar. «Belediyeye çin 700, masaj Için 600, cel Bu yüzdilekçe tamam.» letron masajı Için P00. ka den giderek çoğaliyorlar. ile jimnastik yış ve rulo Sonra zayıflatma işlemleriiçin 150’şer. Iyonozon ban VL ne geçiyoruz. Önce küçük yosu Için 600 lira alınarak bir mutfağa glriyoruz birmüşteri salıveriliyor. likte. Biltangaz ocağımn üGüzellik salonu sahibiCan Yücel’le günlerden bir gün otuIçin .Kongolu. diye bir şiir yazmış, zerinde orta boy bir ne göre. bu işlemler bir ki okudu. bana çok dokundu. Dr. Niyazi Tungayı anieşlrken tencere rup söyleşirken kaynıyor. Söylendiğine şi Için «her Allahın günü» nerelerde Olduğunu bilmediğim Bir okuru Dr. Tur’ Şimdi dik. Bizim gazetenin göre bu «parafin kazanısdır Yalnız yapılabiliyor. Ekmekçinin yazılardan tanır. Da dostunun Güney’de yanında imiş Dr ga’yı. İçinde erimiş parafin parafin banyosu haftada 2ha eskiler ise adı büyük Lumumbadan. Niyazi’yi anmak için güzel şiiri buraya bulunuyor. Kimyager hanım «bıı 3 kereden fazla yapılırsa aktarmak istiyorum. Kongodan tanırlar. Bir zamanlar parafin özel bir parafindir» zararlı olabiliyor. 1kistiyorum ki küçüleyim Lumumba.Kongo’da savaştı, vuruştu. diyor. İçinde meslek sırrı olBu paraları görünce gü Küçüle ytrn tidar oldu, sonra Çombe’nın acımaaız duğu için açıklamadığı antizellik salonu Işletmeyi kar Küçüleyim kuvvetleri önünde yenik düştü. Dünya bir madde ile septik 12 bir iş sanmayın. Duvar Rüçüleyim terletiel bir madde var. Ne işe yaÇombe’ye de kalmadı. onu da devirdi<la asılan vergi levhasırıs olan Herbiri ayrı cumhuriyet Doktor bizim ler. İşte bu sıralarda. rıyor bu?.. Onu da şöyle salonunun göre güzellik Şu Afrika menekşesine girip Milletler safında çalıTunga., Birleşmiş açıklıyor: yıllık vergisi sadece 120.000 Önce Lumumba’yks san bir hekim olarak Kongo’da Sonra Güliver’le «Duvar boyar gibi» lira.. Lumumba kuvvetleri savaşırken bulunuyordu. Yani kendi halinde bir Cülüvereyim. çekilirken. yenilgiye yüz tutup dağlara «Efendim bu parafin eriişçinin veya memurun 1Ve ömrüm ne kadar vefa ederse ajanslar haber verdi ki. Lunıumba’nın tiidikten Sonra fırça ile ay ki. bilemediniz Uç ayda iiOraczkta ölüvereyim. var, yanında bir de Türklyell doktor nen duvar boyanır gibi haBu dediği vergi miktarı. Koskoca Afrika’da onlaria birlikte çarpışıyor; çekirge. yılan nımların vücuduna az kazançlı işi neden sürBir küçük çiçek yiyor. ot topluyor. Sıcak sürlilüyor. sıcak.. Sonra viidürdiikleri ve neden her Olmekle ölümü ölmez edecek Bu haberler tazeyken. akşamına Dr. cut naylon örtüler ve hatta bir güzellik köşe başında Küçümen. Izüçümen, küçümen •Amarı,. dedi. Yavuı. bizim eve düştü. niye ile örtülerek bir divana salonu açıldığını ise kimKüçümen ama, yalan yanlış haberler yatırılıyor.> se bilmiyor. Bir bitmeyen gücünerı. bizim doktorun gerçek duruma neverebi1gr. Bu işlemin bilimsel fayda Ltımumba. özgürlük uğruna can cür, bunu bir ögrenelim.. sı şu: «Parafln sıcak olduYARIN: ESTETİK Bir veren bir kahraman olarak adlandı. Sorduk. soruşturduk. bi7im doktor ğu için viicudu 55 derece sı çok sosyalist ülkede üniversitelere. alanCERRAHİ yeminine bağlı kalarak. ettiği Hipokrat caklıkta muhafaza ediyor. u lara adı kondu, heykelleri yenilgiye ugrayan Lumumba’nın YOLUYLA KİLO bir. İkincisi mesamatı kapat bir Çombe.zulüm simgesi olarak geçer. Bizim hekimlik ve insanlık görevini yapsaflarında t:’;ı için (deriye hava aldırmadığı KAYBEDENLER Dr. Tunganın adı haklılıktan ve özgür bizim ülkede, inmakta imiş... Çünkü lükten yana çıkan arsıuiusal bir bazan sanhık zörevini yapmak doktor olarak anıiacaktır. komüni4tlik sayılır ve tehlikelidir. Dr. Tunga Kara Afrika halkı. İkinci Dünya Sa haberler yavılmasın diye o için ulusal 6 yaşından sonra her bölgesinde çünlerde elimizden geldiği kadar em kurtuluş savaşları vermlştir ama. basına. haberlor vermeye çalıştık. tyl peryalizmln sömürgesi olmaktan bIr türde oldu, Dr. Tunga şöyle böyle tü kurtulamamıştır. Afrika geliştikçe kurtuldu. işin insanca gerçeği tanınmaktan Şartnamesl, bedelsiz olarak aşağıdaki emperyaiizm de yeni kılıklara bürüne •unlaşıId t. adreslerden alınabilir. rek kıtanın üstünde çöreklenmiştir. Bir kalmadır ki Dr. 1. Işte 0 günlerden Demir ve Çelik Fabrikaları Müşey kanıtlanmıştır ki. kabile Niyazi Tıınga’nın adı aramızda essesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz. vererek emperyaliamle başedileniiyor Ardından böyle konuştuğıimuzu .Koripolu’dur. 2 ISTANBUL’da Sirkeci. Yalıköşkü Cad. ille de sınıf savaşı verilecektir. Batının kendi bilir mi, bilmez mi? Yalıköşkü Han Kat: 4S’dekl mümessiliiğlmiz. gelişmiş çok uluslu şirketleri. bankaları Dr. Tunga, elinden geldiğince baş3 ANKARA’da: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22’ seımayelert. teknolojisi kurtuluş savaşı kularını sağlığa, esenliğe kavuşturmaya dek! Genel Müdürlüğümüz. özlemiyle yenhlemiyor. Emperyaliımin calışırken. kendi bir hastalığa gfrif lar tstekliterln şartuamemiz esa.stanna göre okutup eğittiği elulakları oldu. Vücudu, gün geçtikçe küçülüyor yacakları kapalı teklif mektuplarını. geçici teminatemperyalizm!e kaynaşarai.c, ülkeierinl gene onda, küçülüyor: bundan bir türlü larıyla birlikte en geç 25 Ağustos 1982 çarşamba ların boyunduruğu altına sokuyorlar kurtulamadı. Hepimiz üzülüyoruz ama, günü saat 14.00’e kadar Karabük’teki Müessesemiz Lumumba ve Nkrumah Onlar ayrı... nide11m elimizden bir şey gelmiyor. ki, ve Arşiv Müdürlüğünde Haberleşme her zaman ulusal kahramen hekimlik de çaresine bakamıyor. bulundurmaları olnıiur. kuolaceklardır. Şair Can Yücel. oturmuş, Dr. Niyazi (BasIn: 18569) 5586 loyu bilmiyorum. En zayıf olduğum 614i2 kilo olurdum. Istanbııl’a gel. zaman (la gençllklerinde son derece zayıf insan. iarmış. Bu tamamen yemekle ilgili birşey, ben kendlmde de dikkat ettim. Çok ça. huk kilo veriyorum. Ama ne zaman bol deşlm zayıftır. Sonra annem de babam dikten sonra, tabii çalışmıyorum. kilolar da duruyor. Sıhhat açısından bir zararı şimdilik yok. İleride fazla kiioların rı gözükecek, bu besbelli birşey. Annem. de yüksek tansiyon var. Herhalde yüksek tansiyona zararı olacak. Annem de kilolukiloludur dur, ablam da. Ailede herkes ama bence bu imal değil. Çünkü toz kar. olsaydı bir denge olacaktı evde. Ben AH meo hazırlarım. Pilav, börek yoksa Sofraya oturmaz. Gider pilav pişirir kendi kendine.,, şişman olsun istiyoruz. sonra «aman zayıf la oğıuma diyeceğiz. Aslında bizim sorunılmuz şu: Ali de. ben de yemeği çok viyoruz. Bu yemekler de hep kalorlsl bol şeyler. Belki Ali zayıf iştahsız bir insan mlktarda yer, hareketsiz kalırsam kilo alı nm.. Psıkoloji açısından şişmanhığı ele aldı ğunızda Ayşegüı Atik şöyie konuştu: «V*t. rinlere baktığım zaman beğendiğim bir giysinin bana yakışmayacağım düşünüyor ve görüyorum. Giyebildiklerim demode,’ kalınca şal yakalı falan alınak zorunda üzülünüm, veya hlçbirşey almadan geri bana dönerinı. TabU ki şişmanlık hiç problem değil, oh keyfime bakıyorum bir durum olmuyor. Zaman zaman in. diye sana tesir ediyor muhakkak. Mesela beo pantalon glynıeyl çok severdim. Ama az’. tık giyemiyorum. Tabii bunlar insana psi. kolojik tesir yapıyor. Ama herhalde çok daha fazla kilo almdığı zaman Insan çok rahatsız olabiliyor. Benim şimdilik öyle bir komplekse girmiş durumum yok. Ya kendimi çok kilolu görmüyorum. Ya da . Zayılları . . * Dengeli beslenme ile kilo araamda bir bağlantı kurmasmı istiyoruz Atik’ten: «Den geli bir beslenme hiç olmuyor tabii. Tat. onları lıları, hamur işlerini seviyorum. çok bol yiyorum. Zaten dengeli bir ienme olabilse her halde kilo alma duru. mu söz konusu olmaz. Kahvaltı, uygun be am değeri olan bir öğle yemeği ve hafif «Yemekten zevk ahyorum» bir akşam yemeği ile kilo almabileceğini çevremden öyle bir etki gelmiyor. Zaten hiçbir zaman çok zayıf olmayı isteme. dim. Çok zayıf insanları da beğenmem.a POLiTİKA Mehmed KEMAL Kongolu Doktor • YL . Yüzme müsabakası sabah yapılıyor 1982 12 AĞUSTOS 1932 muştur. Bu sene yerli telefon ve elektrik telleri de teşhir edilmiştir. . . KALEMCONTINUOUSFORM SATINALINACAKTİR Gazetemizin erkek sporcular ara sında tertip ettiği büyük yüzme müsabakaları bugün sabah saat tam 9.45’de Moda’da yapııacaktır. Müsabakaya girmek üzere evvel ce isimlerini kaydettlrmiş olan spor cuların dün matbaamızda, gazetemi zin doktoru Mustafa Hulusi Bey tarafından sıhhi muayeneleri yapılmış ve sıhhi vaziyetleri iyi olanlara mat bu vesikaları verilmiştir. Müsabıklar bu sabah saat 9’da Moda vapur iskeiesl üzerinde ve bulunacaklar bu vesikaları yarış heyetine vererek numaralı başiiklarl alacaklardır. Muayyen saatte yarış yerinde bulunmayanlar müsabakaya giremiyeceklerdir. Müsabakaya. Moaa vapur iskele sinden denize girilmek ve Kalamış Iskelesi açığına atılacak şamandıra solda bırakılarak dönülmek ve tekrar Moda Iskelesine avdetle iskeleye el dokundurmakla tamamlanmış oiacaktır. Kadınlar arasındaki yüzme mü‘sabakası gelecek cuma günü yapılacak ve kayıt muameiesi yarın başlıyaralı çarşamba akşamına kadar de vam edecektir. Yeni Itfaiye Teşkilatı Yeniden teşkil edilecek itfaiye incelemeler ya grupları hakkında Bu piimasına başlanmıştır. meyanda Bostancı, Rumeilkavağı ve Beykoz’da da birer grup teşkili düşüntilmektedir. Bunlar tamamiyle tespit edildikten sonra lüzumu kadar yeni der’ Itfalyeci de alınacaktır. . qünün c aranıyor Seyahat arkadaşı bir ay sü Avrupa’da recek olan bir seyatıat yapılacaktır. Direksiyon bilen seyahat. arkadaşı Yazılı olarak Cumhuriyet aranıyor. Gazetesine müracaat edilmesi. . En seri nakliyat ,. Yeni sanatlar Bu seneki yerli mallar sergisi ye niden bazı sanayiin teşekkül ettiğini göstermektedir. Bu sene Ilk defa olabizde de bir ateş tuğlasl fabrika 51 açılmıştır, Bu tuğlalar Almanya’da tecrübe edilmiş ve 1110 derecede hararete tatıammüllü oldukları gönül müştür. Sergide geçen seneklnden fazla olarak yerli şampanyalar da vardır. İlk sergide üç tane olan çikolata pay yonu dördüncü sergıde on Ikiyi bul Şehir dahili ve ecnebl memleket ler arasında hane nakli için husust servis. En mükemmel ambalaj. Her türlü hasara karşı teminat. En sert nakliyat. Uygun şartiar. Galata. Yataklı vagonlar acentasına müracaat edlniz. . Zayi YakacıkKartal para çantamı kaybettim. İçindeki para bulana ait olmak üzere diğer vesikaların adrese gönderilmesi aşağıdaki veya getirilmesi rica o!unur. Galata lnhlsanlar Umum Müdürlüğünde mü hendis Nalın CemiL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog