Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyer 6 EKONOMİ 12 AĞUSTOS 1982 EKONOMİDE AYNASI gulanacağı kaydedildl. Kararnamenln yürürlüğe girdiğl tarihte ellerln de bu standartlaraa aykın mal bulunduranlarm en geç 15 gün içinde, bir beyanname ile bunların cins ve miktarlarmı Valillklere bildlrmelerl istendi. Kararna me uyarınca, standart hükümleri, üretim ve satış aşamalarında Sanayi ve Teknolojl Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürüttilecek. Meyva suyu, patafes c/ps ve püresine TSE sfandardı kondu ANKARA (ANKA) Bakanlar Kurulu, elma suyu, üzüm suyu ve vişne suyu ile patates cipsi ve patates püresi üretlminde Türk Standartlar Enstitüsü larafmdan hazırlanan standartların uy gulanmasını kararlaştırdı. Karara göre, elma, üzüm ve vişne suları ile patates clpsl ve püresl ü retim ve satış asamalarmda TSE'nin hazırladığı standartların 11 şu bat 1983 tarlhinden Itlbaren zorunlu olarak uy Ilk alti ayda dış ticaret acığı 1,7 milyar dolar oldu Geçen yıla göre dıs ticaret açıgı yüzde 3 0 oranında azaldı ANKAEA (ANKA) Tür klye'nin 1982'nln ilk yansı sonunda, ihracatının 2 milyar J39.7 milyon dolara. ithalatmın da 4 milyar 223.2 milyon dolara ulaştığı belir lendl. Haziran ayında lhracat 419 milyon 606 bin dolar, it halat da 734 milyon 666 bin dolar olarak gerçeklegtl. Böylece, yılın ilk yansı sonunda, 2,54 miıyar dolara va ran ihracat, 1981'in eş dönemlne göre yüzde 29,8 oranın da artarken, itbalat 4,22 mil yar dolarlık değeriyle, geçen yıla göre yüzde 3,7 oranında daha düşük oldu. 1981'ln ilk yansı sonunda Türkiye ihracatı 1 milyar 957 milyon dolar. ithalatı da 4 milyar ISCİNİN EVRENINDEN Şükran KETENCi, Aldıkactı'nın Gözlüğü ile... Anayasa Komlsyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, Sayın Hocam, gözden kaçmışsa bağışlasınlar. Anayasa taslağını eleştirenlere «cahil» dediğl yolundaki sözlerini geri aldılar. Yanlış anlaşıldığım söylediler. Ancak «DİSK artık tarihe kanştı» sözüne ilişkin bir düzeltmeyi anımsıyamıyoruz 4 ağustos günlü DİSK davası duruşmasında, Genel Başkan Abdullah Baştürk, bir dilekçe vererek «haklarında yapılan yasa dışı açıklamalar ve suçlamaların kovuşturulması için suç duyurusunda bulunulmasma karar verilmesini» istedi. Gerçi Mahkeme, suç duyurusu makamı olmadığı gerekçesi ile bu istemi karara bağlamadı. Yine de «sanık Abdullah Baştürk, Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkactı'nın suç işledigi kanısmda ise ilgili mercilere müracaat lıakkınm saklı» olduğu vurgulandı. Öğrenildlğine göre, Sanık Abdullah Baştürk de, bu hakkmı kullanarak Konsey'e ve Danışma Meclisine yazılı başvuruda bulundu. Baştürk'ün dilekçesinde de belirtildiği glbl, DÎSK'ln kapatılması, yöneticilerinin cezalandınlması istemleri ile açılan dava henüz sorgulama aşamasındadır. Ve sayın Aldıkactı'nın öğretim üyeliğl yaptığı hukuk alanmda, öğrencilere verilen alfabe bilgiler arasında, yargılama sonuçlanmadan suçtan söa edilemiyeceği de vardır Yargı aşamasında edilecek her sözün, yargı bağımsızlı&ını zedeleyeceği ana hukuk ilkesi bir yana, DİSK'le ilgili görüş ve yaym yasağı 52 sayılı Konsey blldirisi kapsamı içindedir. Samklann ailelerinin durumlarından ayrıntılı söz etmek, mahkemeyi etkileme ve 52'nin kapsamında yorumlanabilmektedir. Gerçi böylesine duyarlı bir konuda, TRT'nin TV'deki işçilere ilişkin iki dizisinde de yasak sınırlannm fazlası ile aşıldığı yargısı yaygındır. Sayın Aldıkaçtı da, daha Anayasa taslağını ilk açıkladığı basm toplantısında. «hakkmda açılmıs dava olduğu için, polemik yapmak istemiyorum. Adını veremiyorum» diyerek, admı vermeden, DİSK'e ait birçok blllnen eylemi sayarak, pek çok suçlamada bulunmuştur.. Hatta işçi haklanna ilişkin bir kısım smırlamaların, bu türden eylemleri önleme amacma yönelik olduğunu söyleyerek, söz konusu eylem sahiplerini Anayasal haklann kısıtlanmasının sorumlulan olarak göstermiştlr. Yine de Anayasa Komisyonunun başındaki bir hukuk profesörünün. henüz sorgu aşamasındaki bir davada yargılanan kurulug için «DtSK artık tarihe kanştı» demesi, önemli bir kusurdur. Bu sözlerin de Anayasa taslağını eleştiren öğretim üyelerine İlişkin «cahiller» sözü gibl, bir yanlış anlaşılma olduğunu, düzeltilmesini umalım. Ancak Sayın Aldıkactı'nın bu sözlerl yanlış anlaşılmış olsa da, Anayasa taslağını açıklarken, kısıtlamalara örnekler verirken, kasıtsız, DİSK çağrışımını sağlamış olsa da, mantığını. sendikalara, işçlişveren ilişkilerine baktığı gözlüğü sergiliyor. Olaylara böyle bir gözlükle bakıldığmda, «Anayasa taslağında işçi haklarmm özünün korunduğu, sadece geçmişin acı deneyimlerine karşı bazı önlemler alındığı» savunması da pek inandırıcı olmuyor. Hele Anayasa taslağmm işçlişveren ilişkilerini düzenliyen maddeleri incelendiğinde, hakları ard niyetle kullanacak lşçiler re sendlkalarm eylem alanlarınm değll, sendlkal haklann özünün kullanılmaz hale geldiğl açıkça görülüyor. Anayasa ta&îagma getlrilen hükümlerle. aym taslakta hak olarak yer alan sendikalaşma, toplu sözleşme, grev haklan bütünü ile kullanılmaz hale getirilmektedir. Taslak aynen kalırsa, Demokrasinin vazgeçilemez haklan içinde yer alan özgür sendikal düzenden yararlanamıyacaklar. Sayın Hocamızm deyimi ile sadece «bu haklan suiistimal edecekler» değil, işçi sınıfmın ve sendikalarımızm tamamı olacaktır. DIŞ TİCARET VERİLERİ (Bin dolar) Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam îthalat lhracat 1981 1982 1982 1981 446.114 781.934 607.965 410.642 843.742 410.151 667.539 306.580 447.272 677.547 684.847 304.184 652.460 402.125 759.560 316.076 759.884 768.665 414.468 294.349 669.113 734.666 335.349 419.606 4.384.680 4.223.242 1.967.180 2.539.736 halatta ise, gerçekleşme ora nı yüzde 42,2 oldu. Türkiye, bu yıl 10 milyar dolarlık ih racat öngörüyor. Haziran ayı sonu itibariyle, Türklye'nin dış tica Ankara'da fasfiye edilen bankerler 47 milyar topladı ANKARA, (UBA) Ankara Asliye 3. Tıcaret Mahkemeslne bağlı olarak oluşturulan ve ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin tasfiye işlemlerini yürütmekle görevli 20 tasfiye kurulunun yaptığı ilk belirlemelere göre piyasa bankerlerinin 47 milyar liralık senet. bono ve çek karşılığı mevduat topladıkları saptandı. Yetkililer bu rakamm kesin değer'endirmeler tamamlanıp listeler asıldıktan ve itiraz süresi dolduktan sonra değişebileceğini kaydeltller. 20 tasfiye kuruluna mahkemece dosyalan gönderilen 198 bankerden 191'inln alacak yazım işlemi tamamlandı. Tasfiye kurullannca Seban ve Mentaş'a ait sıra cetvelleri lse geçtiğimiz günlerde tamamlanarak Resml Gazetede yayınlanmıştı. 385 milyon dolar düzeylnde idi. Böylece, yılın İlk yarısı so nunda, Türkiye'nin bu yıl İçin hedefledigi 5 milyar 850 milyon dolarlık ihracatın yüzde 43,4'u sağlanablldl. İt ret açıgı da 1 milyar 683,5 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığında, 1981 yılı ilk yarısındaki 2 milyar 427,5 milyon dolara göre yüzde 30,6 oranında azalma oldu ğu saptandı. Ocak Haziran döneml dış ticaret verileri, dış ülkelere yapıları satışların de ğerinin, bu ülkelerden yapılan alımıarın ancak yüz de 60.1'inl karşılayabildiğl nl gösteriyor. Ancak, bu ra kam, geçen yıla göre, İhracatın ithalatı fina"nsmanın da önemli bir iyileşmeye 1şaret ediyor. 1981'in ilk ya rısmda gerçekleştirilen lhracat, yapılan ithalatın yüz de 44,6'sını kaı şılayabilmek teydl. 10 bin kişiye iş yaratabilecek Sanayi Bakanlığı ithalâtçı firmalardan bilgi istîyor ANKARA, (ANKA) 1983 yılı lthal rejlml dağıtım listesl çalışmalarına e^as olmak üzere, 1982 yılı lthal llstelerinde yer alan maddeleri yurt içinde lmal eden firmaların üretim, satış ve stok durumlarını en geç 4 ekim 1982 tarihine kadar Sanayi .ve Teknolojl Bakanhğı'na iletmeleri gerekiyor. Sanay) ve Teknolojl Bakanlığı'nın Resml Gazete'de yayınlanan sir külerine göre f lrmalar ku rulu kapa&lteleri ve 1982 yılı 9 aylık flill üretim ve satış miktarlannı, 1983 yılma devredeceklerl tah mlni stok miktarlannı bildirecekler. Firmalardan ayrıca, ürettikleri mamtil lerin (birden fazla ise herbirl için ayrı ayrı) 1983 yılı imalat programları ve kuruluş. bu maddeyl kendi içinde diğer bir üretimde kullanıyorsa, piyasaya verebilecekleri miktarlar, ürettikleri mamulün teknik özellik, kalite ve staııdartları hak kmda gerekli bilgi ile imalatla ilgili teknik döküman, prospektus ve ka talog gibi açıklayıcı bilgileri, ülkenin o maddeye olan tahmini ihtiyacı, mamulün mallyet anallzl, satış flyatı ve varsa fob ithal fiyatı lıe gümrük maliyeti konusunda da bilgi istenlyor. 4 0 milyon dolarlık Dünya Bankası kredisi nihayet islerlik kazandı vuru olmasma karşılık bir soDünya Bankası'mn 17 aydır kullamlamayan nuç aunmadı. Bu gelişmeyse emek yoğun ve ihracata yönelik kiiçük işlet Teşvik ve Ujgulama Dairesl' bir yorumundan melerin yararlanacağı kredisinin TUD'un ye nln Daire, 30 kasım kaynaklan dı. 1981 tarihinde yayınladığı teşvik tabloni karanyla işlerlik kazanması bekleniyor. Kenan MORTAN İZMİR Dünya Bankası'mn Türklye'ye açtığı 40 milyon dolarlık «tstlhdam Yoğun Sanayi Projesl» kredisi 17 aylık bir gecikmeden sonra Maliye Bakanlığının etkilemesi ve Teç vik ve üygulama Dalresi'nin karan sonucu geçtiğimiz halta sonunda islerlik kazandı. Dünya Bankası 17 ay önce Maliye Bakanlığı ile bir ikraz anlaşması iınzalayarak 40 milyon dolar kredinin Türklye'de emek yoğun küçük işletmelere tahsis edilmesinl istedi. Mallye Bakanlığı ise projenta uygulama sorumluluğunu Sınal Yatınm ve Kredl Bankasına verdi. Banka, söz konusu p r o jenin uygulanması İçin kUçtik sanayicilere çağn yayınladı. An cak çağnya yaklaşık 300 baş duğunu ifade ettiler. Konunun 17 ayhk çözümsüzlük dönemin de Teşvik ve Üygulama Dairesi ile Sınal Yatırım ve Kredl Bankası arasında yer yer 11ginç tartışmalar yasandı. sumı gerekeçe göstererek bu Nihayet Tsşvik Üygulama krediyi alarak teşvik isteyen Dairesi geçtiğimiz hatta yayın Kuruluşlann üretımlerlnin yüz ladığı bir ek kararla 500 bin de 25'ini ihraç etme yükümlü dolar koşulunu yumuşatarak lüğünü yerine getirmelerini is yüzde 50 azalttı ve 25o bin do tedi. Aynca TUD bu yükümlü lar olarak belirledi. Bu ek kalük yerine gelirken ihracat mik rarlarla 40 milyon dolarlık kre tannın gelişmiş bölgelerde 500 dinin islerlik kazanması ve yak bin dolar, geçici yörelerde ise laşık 150 küçük sanayi kurulu250 bln dolardan az olmaması şunun söz konusu krediden ya nı da şart koştu. rarlanması bekleniyor. Söa Küçük sanayi kuruluşlan konusu kredl uygulaması ile yuzde 25 ihracat garantisini yaklaşık 10 bin kişiy® yeni is«mafenlı buldular, ancak 500 tihdam alanı yaratılması hedef bin dolar koşulunun yüksek ol lendi. .V.*, DCMZKURLAR Dövfa AIış Döviz Satış 175.59 179.68 9.90 69.56 3.64 19.99 25.00 63.18 28.19 81.43 12 47 66.72 140.06 25.86 298.20 51.03 Efektil Alıj 172.15 167.35 9.71 68.20 3.39 19.60 24.51 61.94 27.64 79.83 11.62 62.14 130.44 24.08 292.35 47.53 Efektll Satt» Para arzı trilyon sınırını aştı ANKARA (ANKA) 916 Temmuz tarlhierl arasında 52,9 milyar lira genişleyen para arzı 1 trilyon lirayı aş tı. Yılbaşından bu yana 138,6 milyar liralık artış kaydeden para arzınm btiyüme hızı yüzde 15,9 olarak belirlendi. Para arzı geçen yıim eşdönemlnde lse yüzde 13,8 oranında büyüyerek 99,5 milyar lira genişle miştl. Merkez Bankası tarafmdan derlenen verilere göre, para arzmdakl genlşleme büyük ölçüde dolaşımda tutulan para miktarının bir haftalık süre içln DOVtZİN CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Markı 1 Belçıka Frangı 1 Daninsarka Kronu 1 Pransız Frangı 1 HoUaııda Florinl 1 Isveç Kronu 1 îsviçre Frangı 100 Itaîyan Liretl 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 Suudi Arabistan R. 172.15 176.16 9.71 68.20 3.57 19.60 24.51 61.94 27.64 79.83 12.23 65.41 137.31 25.35 292.35 50.03 177.31 181.44 10.00 70.25 3.68 20.19 25.25 63.80 28.47 82.22 12.60 67.37 141.43 26.11 301.12 51.53 PARA ARZINDAKİ GELİŞME Vadesiz mevduat M. B. da mevduat Dolaşımdakı para Para arzı 25.12.981 583.3 11.7 296.9 871.9 16.7.982 596.6 12.3 401.5 1010.4 Artış oranı % 5.9 % 5.1 % 35.2 % 15.9 tan vadesiz naevduatm artış hızı geçen yılın eşdöne minde ise ytlzde 5,6 oranında gerçekleşmişti. Para arzını artış yönünde etkileyen krediler, özel likle mevduat bankalarına açılan kredllerin etkislyle genlşliyor. Son bir haftada 23,9 milyar liralık büyüme gösteren mevduat banka kredileri 1,5 trilyon liraya ulaşırken, yıibaşmdan bu yanaki artış hızı yüzde 26.8 olarak hesaplandı. 1981'in eşdönemlnde ise ar tış hızı yüzde 22,4 düzeyin deydi. Bu yıim ilk 6,5 aylık döneminde Merkez Banka sı doğrudan kredileri yüzde 6,2, Kalkınma Yatırım Bankaları kredileri yüzde 32,5 oranında büyüme kay detti. Para artışını azaltıcı yön de etkileyen vadeli tasarruf mevduatı lse geçen yıim eşdönemine göre daha yavaş bir eğillmle artışını sürdürüyor. 1981'in İlk 6,5 ayında yüzde 58,2 oranında bir artış kaydetti. Vade 11 mevduat, mevduat sertl fikasıyla birlikte son bir hafta içinde 10,4 milyar 11 ra artarak 909,3 milyar llraya ulaştı. FflflTLARI 11 Ağustos 1982 Cumhuriyet 13.250 13.350 Reşat kulpsuz 14.000 14.250 24 Ayar 20 0 5 2010 22 Ayar Bilezik 18 2 5 19 25 Gümüş 40 0 0 41.00 Resim restorasyonunda sürekli çalışacak eleman aranıyor 10 Ağustosla farkı 50 lira arttı 50 lira düştu 5 lira düştü 5 lira arttı 1 lira düştü de 42,4 milyar lira artmasmdan kaynakıandı. Dolaşımdaki paıa miktarı bu artışla 401,5 milyar llraya yükseldl. Bu arada. para arzı kapsamında bulunan vadesiz mevduat lse son haftalardakl artış eğillmlni sürdürüyor. 916 Temmuz tarihlerl arasında 10,7 milyar lira aıtan vadesiz mevduat 596,6 milyar llraya ulaştı. Yıim ilk 6,5 ayın da yüzde 5,9 oranında ar Sürenkök: Yaş üzüm fiyatları yakında açıklanacak. Merkez Bankası kamu kurumu ve bankalara kredileri kıstı ANKARA (ANKA) Merkez Bankası'mn, temmuz ayırun son haftasında, Toprak Ofisi dışındakl kamu kuruluşlan ile bankalara açtığı, krediler toplam 5,5 milyar liralık kısmtıya gittiği gözlendi. Bu arada, Merkez Bankası kaynağından kullanım yapan Tanm Kooperatifleri kredileri de 4,8 milyar liralık azalma kaydetti. Merkez Bankası'mn 30 temmuz glinlü verilerine dayanılarak yapılan hesaplamalara göre, aym son haftasında hububat alımı yapmakta olan Toprak Ofisi'ne yönelik kredllerde meydana gelen 3,9 milyar liralık genişleme sonucunda, KİT'lerce kullamlan toplam krediler 177,4 milyar liraya yükseldl. Böylece, temmuz ayında KtT kredüerinde sağlanan artış 22 milyar lirayı buldu. Hazine'nin Merkez Bankası'n dan kısa vadell avans kullanımı lse, 6 milyar lira birden azalarak 253,7 milyar liraya indl. Bankalar kesiminde de ticari senetlerin reeskontu kar "Bağcmın hakkı korunacaktır,, Asiye UYSAL yat verdiğimizl rahatlıkla söyleyebllirim. Bağcıyı mem nun ettik. Bağcı da bu yıl daha kalitell üzüm üretti.» Üzüm üreticlıeri ile şarap imalatçılan arasında üzüm alım fiyatları konusunda üç ayrı istek ve görüşün bulunduğu saptandı. Üzüm üreticilerl, ortalama kilo ba şma 30 lira ve üzerinde fi yatlardan sözederken, özel sektör şarap imalatçılan, ihracat olanaklarına kavuşabilmek ve iç piyasada Tekel ile rekabet edebllmek için üzüm fiyatlarının 2021 lirayı aşmaması gerektiğini savundular. Tekel çevrelerinde l&e, bu yıl kilo başma 24 ile 2ö lira arasında fiyat verlleceği belirtlldi. Tekirdag Şarköy'de bir üzüm üretlcisi bu yıl üzüme verllecek flyatlann, öncekl yıla oranla yüzde 50 artırılması gerektlğini öne sürdü. Halil Dlngil adında ki üretlci, maliyetlerin bir yıl İçinde yüzde 50 arttığını belirterek şöyle konuştu. «Bağda kuliandığımız bir kutu ilaç, 600 llradan 1100 liraya yükseldl. Geçen yıl kestme gelen yevmlyecl 500 lfra alırken, bu yıl 750 lfra istiyor. Kazma yapan işçi de yevmiyesini 400 llradan 600 llraya çıkardı. Üzüm fl yatları yüzde 50 artırıhrsa, ancak o zaraan müstahsiHn ihtiyacını karşılar. Ak si halde halimiz duman.» Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy Tel: 40 47 83 Ahmıa ALAADDtNOTU lım ptraiyon ia900TL 7. Kunıluş Yıldönumfl "Törk Resmınde lnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıyor Kasıın 1982 MARJJOTEL 30000TL. KARMARİS nstimsatınakisteyenteriçir Kartuluş Cad. 191/B SinemkOy 4047 83 GAURÎBAHAZ Ump.ra.yon 21.900.TL. BOOflUM T.M.T OTEL 19.900.TL. MARMARIS. Suttan Saratj Motel 19.900JL. SEKETUR OTEL 18.900JL. DUnAK. MUItL Hs«kdrMumft* Cuma'dvı Pttar* 5.000 TL TotJI Ktyti Asuman ÇAKABEY ile Burhan GENÇOĞLU evlendiler 11.8.1882 Fatih Evlendinne Dairesi Gelirler Genel Müdürlüğü müstesariık oluyor Dafca Aktur da Villalar Otobus + ıkramUr + Sarvis v»VI»rgtnır dahıldir BAROS BULVARI35/5 BEŞIKTA: 611074618226 »b, 26105 İrtlbat Abentur 376JO7 Turizm gelirleri azaldı İLAN FATtH 2. SULH HUKÜK HAKİMLİGİ'NDEN 982/534 Vasl Mahkememizin 982/534 esas ve 982/4Ö1 karar, 19. 7.1982 tarihli ilamına göre, Mahçur Mehmet Şirin'e Is tanbul, Fatlh, Keçeci Karabaş Mah. Perendebaz Sok. No: 13/5'de oturan büyük babası Feyat I$ık'ın vasi tayin edildiği ilan olunur. 10.8.1982 (Basın: 8474) • Hacettepe Hastanesi'naldığım sağlık karnemi kaybettim. Geçersizdir. Rabia METİN CADDEBOSTAN GÜZELSANATLAR DGSA Resim BttlilmiiMezunu Eleman Âranıvor Bağdat Cad. 256 Telı 58 87 98 Şile'de Satılık Arsa 145 m2 Tel:. 25 67 26 Tekel Genel Müdürü Nlyazi Sürenkök, bu yıl şarap lık üzüme veriıecek alım fi yatları ile iyl şarap veren üzümün teşvik edileceğlni bağcınm hakkınm korunacağını söyledl. Üzüm alım kampanyasının başlayacagı şu günlerde, Istanbul'da toplanan 14 Tekel içki fabrikası müdürünün çalışmalarıyla ilgili olarak konuşan Niyazi Sürenkök, «Bu yjlki fiyat uygulaması daha etkili ve olumlu olacaktır tçki fabrikaları mtidUrleri toplantılarını sürdürüyorlar. Üzüm VERGİIDARESİNİN DÜZENLENMESİNDE İLK ADIM: fiyat listesıni Ağustos orta larına doğru açıklayacagız» dedi. 1981 yılı üzüm alım fiyat larını saptarken doğruları ANKARA (ANKA) Vergi çlmlnde hazırlıklannm son aGelirler Müsteşarlığı, tüm gelere bağlı olarak çahşacak. bulmaya çah&tıklarını beGelirler Müsteşarlığı, Ust lirten Sürenkök, fiyat sap idaresinin yeniden düzenlene şamaya getirildiği bildlrilen ye Türkiye'de vergl idaresini bölrek etkinleştirllmesi yolundaki ni düzenlemede, Gelirler Ge geler düzeyinde kavrayacak. düzeydekl vergi denetiminl Ge tamasında kıstaslarm ve ilk adımın yasal bir temele da nel Müdürlüğü'nün «müsteşar Bölge sayısmm 10 dolayında o llrler Kontrolörleri aracılığıyla yanacağı belirlendi. Maliye Ba lık» biçimlnde örgUtlenmesi dü lacağı bildiriliyor. ll ve ilçe sürdürecek. Gelirler Kontrolör sonuçların neler olduğu ko kanlığı'nda Yasa Tasansı bi şünülüyor. lerdekl vergi idareleri ise, böl leri sayıca arttmlacak ve mer nusunda şunlan söyledl. kezi denetimi bölgeler esasına «Geçtiğimiz yıl dengell göre sürdürecek. fiyat vermeye çahştık. tlk Bölgelere bağlı olarak, ıl ve kez, geçen yıl İçki fabrlka ilçelerdeki vergi denetimi ise, ları tnUdürlerinl toplayakontrol memurlan tarafından rak yerel bilgiler aldık. Bu yürütülecek. Kontrol memurlarımn da sayıca arttınlması yo yıl da aym uygnlamayı siir düreceğiz. Dengeli derken, ANKARA, (THA) 1982 yıBu arada, turizm gelir • giGeçen yılın ocak nisan dö luna gldflecek. bir yandan üretlcinin ihtiVERGİ TAHSİLATINI lmın ocak nisan aylanm kap der farkından doğan net tu neminde, yabancı ülkelerden yacını karşılayacak, diğer sayan ilk 4 aylık dönemde, tu rızm gelirlerinde azalma oldu Türkiye'ye toplam 285 bin 289 SAGLAMAK rizm gelirlerinin 80 milyon 785 ğu görüldü. Vergi idaresi yeniden düzcn yandan içki maliyetlerinl turist gelmesine karşılık, bu bin dolar olduğu, turizm giGeçen yılın ilk 4 aylJk dö yılın aym döneminde Türkiye' lenirken güdülen temel amaç, yükseltmeyecek fiyatlardan derlerinin ise, 24 milyon 749 nemindeld net turizm gelirleri ye gelen turistlerin sayısı yüz «tahakkuk» eden verginin mut sözediyorum. 1981 yılında, bin dolar olarak gerçekleştiği bir önceki yıla göre yüzde 50' de 2.2'lik bir azalma ile 279 laka «tahsili» oluyor. Bunu sağ üzüm üretlcislne hakça fibelirlendi. layabilmek için, tahakkuk eden lik bir artışla 56 milyon 993 bin 120'ye düştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı' bin dolar olarak gerçekleşirTürkiye'den başka ulkelere verginin tahsil edllip edilmedi nın vertlerlne göre, geçen yılın ken, bu yılın ilk 4 ayındaki net giden turistlerin sayısında ise, ğini süratli olarak takip edileYetenekli Çocuklara ve Gençlere İlk 4 ayında 82 milyon 785 bin turizm gelirleri, geçen yıl ula son 3 yılda gidereîc an»lma ol cek. Bu arada, denetim anlayışına olarak gerçekleşen turizm ge şılan düzeyta altında kalarak duğu belirlendi. yeni bir boyut getirilmesl dülirleri bu yılın aym dönemıade 56 milyon 36 bin dolar olarak yüzde lS oranında bir azalma belirlendi. 1980in İlk 4 aymda yabancı şünülüyor. Buna göre, vergi ile 80 milyon 785 bin dolar oulkelere giden turist sayısı 338 denetimleri defter üzerinde inTURtST SATISI larak gerçekleşirken, geç?n bin 63 kişi olmasına rağmen celemeler yanında, ağırlıklı oKonservatuvara girmeyi düşünmez misiniz?.; AZALIYOR yılın ilk 4 aymda 25 mtlyon 4 aylık belirlemelere göre, bu rakam geçen yılın aym dö larak işyerinde sürekli kontrolKONSERVATUVAR GtRÎŞ SINAVLAR1 IÇtN 217 bln dolar olarak gerçekle Türkiye'ye gelen turlstlerle, neminde 338 bin 047'ye lner lar biçiminde yapılacak. Muammer Sun yönetiminde hazırlama derslerı veşen turizm giderleri bu yılın Türkiye'den başka Ulkelere gi ken, bu yılın aym döneminde Ayrıca, vergi idarelerinln bilrilır. Türk musikisi, Batı musikisi, Bale Şan Tiyataym döneminde yüzde 1.9luk den turistlerin sayısında da ge yurt dışına çıkan turist sayısı eisayar sistemiyle çalıştmlmaro 64 10 90.. bir azalma ile 24 milyon 749 çen yıla göre, azalma olduğu daha düşerek 327 bin 282 kişl sı vönündeki girişimler de hızbin dolar düzeyinde kaldı. olarak gerçekleşti. görüldü. landırılacak. şılığında kullamlan kredilerln 3,3 milyar lira gerüeyerek 156,9 milyar liraya, orta vadeli sınai kredilerinde 495 milyar liralık azalma ile 61,5 milyar liraya düştüğü hesaplandı. Bunun yanı sıra, Tarım Kooperatinerl kredilerinde toplam 4,8 milyar liralık bir daralma mevdana geldl. Azalmanm 2,6 milyar lirası Tanm Satış Kooperatifleri Birlikleri, 2,2 milyar liralık bölümü de Tanm Kredi Kooperatifleri krs dilerinden kaynaklandı. DUYURU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog