Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR Y A Ş A M 12 AĞUSTOS 1982 televizyon 19.49 AÇBLIŞ VE PROGRAM 19.50 SAZ ESERLERİ Programda Hollanda'lı müztkolog Wonter Weets'e ait olan Saba Saz Semaisi'ni saz sanatçılan seslendirecek. Programda Ali Sanoğlu Kur'anı Kerim Mumimm suresinin 1222. ayetlerini okuyacak. Türkçe açıklamasından sonra dinbilgisi öğretmeni Yahya Yalçınturk'ün «Görev ve Sorumluluk» üzerine konuşması ile müzlğe yer veriliyor. Cetin Ozek: Osmanlı, Batılılasma cabaları icinde yarı sömürge olup tarihe karışmıştır Istanbul Üniversitesl Hukuk Pakültesi Ceza Kürsüsü Profesorü Çetin özek Devlet ve Dm adlı çalışmasmı yayınladı. Çetm Özek konuşmasmda, kitabı ve tarihsel süreç içindedin devlet ilişkisi üzerine sorulanmızı yamtladı. « Sayın Özek, son kitabınız «Devlet ve Dm»de, siyasal İktidar İle üretlm güçleri lllşkisinl gözönünde tutarak, laiklik kavramuıın, Doğu ve Batı topltımlanndaki gelişmesini inceliyorsunuz. Vardığmız sonucu özetleyebllir misiııiz?» Bır sonuca varmak değü sdz konusu olan, ıncelemek, saptamak ve çözumlemek... Benim yapmaya çalıştığım budur. Kısaca şoyle ozetleyebilınm: Din, en ilkel toplumlardan, en gelismis toplumlara dek, varlığını saptayabıldiğimız bir olgudur. Din olgusunun, değişüc toplumlarda ve dönemlerde, nasıl değiştigl, yığınlann dinsel kavrayış blçimlerinin, tarihsel, toplumsal, ekonomik koşullara paralei olarak başkalaştığı bllinen bir gerçektir. Bu büinen gerçeğın, bilinmesi gereken nedenlerinı gün ışığına çıkarmaya çahstım «Devlet ve Dm»de. Zıra bu nedenler, bilinmediği sürece, laikliic kavramım anlamanm olanağı yoktur. Uzun yıllar (ki bu uzun yıllar bir çok kesimde devam edıyor) Türk ayduu ve yarıaydım ve onlarm yonlendırdığı halk kitleleri, ne yazık ki bu yamlgıdan kurtulamamıştır. « Hangi yanılgıdan?» Dinsel inanca bağlı kişüeri sağcı, laik kişileri de llerıci görme yamlgısmdan. Bu yanılgıyı vurgulamak için, ister istemez, Hırıstiyan teokrasisine varan gelişmeleri, Hıristiyan teokrasısini, burjuva demokratık devrıminden sonra. dinsel gücün yerinı ulusal egemenlık kavramına bırakmasuu irdelemek zorunluluğunu duydum. Ve tabii günümüzde burjuva demokrasılerinde, sosyalist ku. ram ve uygulamada, fasist yapılarda dinsiyasal iktidar ilişMlerinl, dinin siyasal hayattakı etkenliğini sergilemeye çalıştım. Bizım toplumumuzla daha yakm ilişkisi olduğu için de, îslâm dünyası içindeki Din / Devlet ilişkilerine ayn blr önem verdim. « Din, sizce, çağdas toplumlarda da, genel polltik yapı üzerinde birincil derecede etkili mi? tncelemelerinlzln so. nncunda böylesl blr kanıya mı vardınız?» Hiç kuşkusuz. Ama bu etki, de&sik toplumsal yapüarda görece bir etkidir. Din kurumu, kitlelerin kültürierinde, yaşama. biçimlerinde olduğu gibi, toplumun siyasal biçimlenme ve örgutlenmeslnde de etkindir. Bu açıdan bakıldığında, laiklik, dinsel kurallann, toplumsal hayatta uyuhnası ge reken kurallar olmaktan çıkıp, siyasal iktidar modelinin dinsel öğelerden bağımsız bir seküde olusması demektir. Ama belli siyasal modeüer, ancak belli toplumsal yapılar için geçerli ve gerçekçi olabilir. Laiklik, uzun bir tarihsel sürecin Urünüdür. Batı dünyasında, burjuvazinln gelişmesi, ser vetin sermayeye dönüşmesi ge rektiğinin bilincine vanlması, «emeğin» toprağa bağlılığmın kırüması zorunluluğunu getirdı. Bu zorunluluk nedeniyle, burjuvazi feodahte ile karşı fcarşıya geldiğinde, feodaliteyl koruyucu kanatları altında tutan KiUse ile çatısmak zorunda kalmıştır. Işte lalkliğin ta^ rihsel nedeni.... Ancak, Osmanlı toplomun da, yenilesme hareketlerinln karşisında gücünü dinden alan ve eski deyisle «terakkiyl» önleyen blr muhalefet vardı. Bunun uzantılan Cumhuriyet dö» neminde de göstermişü kendl Osmanlı împaratorlugunda, «yenilesme harekeüerinin» ratmıştır. Tarihsel, bürokrat aydınlar halk çelişkisi, dünyadaki ekonomik çıkmazlann ulkemizi de etkilemesl ve kalkınmanın sımrlı kalmasıyla, büsbütun keskinleşmıştir. Lâik yapıya ulasmak amacıyla gerçekleştirılen toplumsal Uişki değısimlerinin de eklenmesiyle, ümmet kültüründe güvence arama yönelişi süregehniştir. Laık bürokrat aydınlann, halka tepeden bakan, horgören, buyrukçu davramşı, dincl görünümdeki ekonomik tepkıyi guçlendirdikçe, tepkinin yasalar yoluyla bastırüması yöneli şi güç kazanmıştır. Çok partili yaşama geçıldiğinde, islâmcı muhalefet, gelişen burjuvazinm jığuı partilerini destekleye rek, bürokrat aydın seçkinlere tepkisini göstermıştır. Ancak, 1965 yülarından sonra, büyük sanayi ve ticaret burjuvazisl belırmeye başladığmda, küçük burjuvazi ile çelişkiler ortaya çıkmıştır. Çelişkiler, küçük burjuvazinin giderek toplumsal rolünü yitirip, yoksullaşmasına neden oldukça, islâmcüar, yığm örgütlerinden kopmağa ve kendi siyasal örgütlerinl oluşturmağa başlamışlardır. Aynı zamanda, İslâmcüar, goleneksel islâmcı görüşlerini geliştirmek, toplumsal sorunlarla ügili somut çözUmler önermek zo runda da kalmışlardır. îslamcılann siyasal yaşama doğrudan katümalan yeni bir olgu olarak belirirken, siyasal katılmadan aldıkları paym sırurlüığl da saptanabümiştir. Bu olgu, «batı örneğine» batının iç çeliş kilerinden soyut bir biçimde ulaşma çabalannın, islâmı bu yolda tek engel sanmanın ve «yasacılık» yoluyla toplumsal yapı değişimlerine yönelmenin yanlışlığmı da kamtlamıştır. Böylece, lâikliğin beUrU toplum yapısımn UrUnU olduğu, çağdaşlasmayı tüm toplumsal koşullardan soyutlanmış bir kuralla eş anlamda kabul etme bağnazlığimn yanılgısı Türkiyenin tarihsel gelişüniyle kanıtlanmıştır. 20.00 İNANÇ DÜNYASI Uluslararası Londra Caz Festivali sona erdi Sanat Servlsl Uluslararası Londra Caz Festi vall sona erdi. Londra ya kmlanndaki Knebworth Park'ta özel bir radyo istasyonu olan Capltal Radio tarafından düzenlenen. festivalin «demiryollan grevi», «yabancı uyruklularpolis çatışması» gibi olaylarla aynı günlere rastlamasma karşm büyük ilgi gördüğü bildirildi. İlk kez 1979'da gerçekleştirilen festivale bu yıl katılan sanatçılar arasında Ray Charles, Carmen Mc Rae, B.B. King, Dave Brubuck, Benny Goldman, Crusaders, Lionel Hampton, Modern Jazz Quartet, Chico Freeman, Jimmy Cliff. Freddie Hubbard ve Georgie Fame gibl ünlü cazcılar da bulunuyordu. 20.30 HABERLEB 21.01 HAVA DURUMÜ 21.10 MİNÎK KONSER Programda SaintSeans'ın «Kuğu» adlı parçasım viyolonselde Gülgün Akagün, piyanoda Aykut Ankan seslendirecek. 21.15 KARIMLA EVLENİYORUM (SON) Başlıca rollerini Gönul Ülkü, Gazanfer Özcan, Ali C&ğaloğlu, Selma Sonat, Zafer Önen, Ayten Yetkln Norgan, Tuncay Hahcıoğlu, Aliye Tölak, Fatoş Tez, Tulln Toruner'in paylaşbklan dizinin bu son bölümünde Levent'te oturan çocuksever yaşlı bir teyzenln yeğenl damadı ve eve konuk gelen diğer klşiler arasındakl olaylar konu edlllyor. 22.05 TÜRK SANAT MÜZtĞİ Programda sanatçı Eyup Uyanıkoğlu nlhavent mak»mmda 4 parça okuyacak: Tez geçse de her sevgide bin batıra vardır. Yine aşkınla mı yarup öleyim, Sizden biri, Affetmem asla senL ÇETÎN OZEK Türk aydını dinsel İnanca bağ lı kişileri sağcı, laik kişilerl de tlericl görme yanıîgısına düşüyor. (Fotoğraf: Cengız ClVA) dinsel tepki yüzünden gerçeıcleşemediği, sonuçta da, «laikleşememek» ned^myle împaratorluğun battığı gorüslerine ka tılmıyorum. İncelememde de geniş bir biçimde açıldadığım gıbi, Osmanlıda, «dinsel güç» ün, geieneksel Osmanlı siyasal iktidar gucünden ayrıjıp, dedığinız «muhalefet» i oluşturması, kanunca, çokuşun nedeni değil, çokiişe giden yolda bir sonuçtur. Osmanlımn kuruluş ve gelışme çağlarında klasik bır ıslâm teokrasısı gbrülmemektedir. Osmanlı halıfe padişahlığı, Kilise dm hukümdarlığına benzer biçimde örgutlenmemis, merkezci despotık iktidar dinsel gücü de kapsayan üstün iktidar olmuştur. Toplumsal yapı bozulması, siyasal iktıdarm çözulmesine, «islamcı muhalefet»m belirmesine yolaç mıştır. Toplumsal yapının bozul ması sonucu, toplumsal rolleri ni yitiren, yoksullaşan yığınlar, geçmişe özlem duyup, «ümmet kültüründe» güvence aramışlar dır. Böylece beliren ıslâmcı muhalefet, yenilesme hareketle rine ekonomik tepkisini, dinsel görüntü ardında göstermiştır. Osmanlı despotık merkez ci iktıdarının çozülmesiyle özgürleşen «burokrasi» ise, batı kapitalızminin pazar arama çabalarına katılarak, batılılasma taklitçiliğine yonelen dığer güç olmuştur. Böylece, burokrasi 1le, islâmcı muhalefet arasında tükenmeyen çelişki doğmuştur. «Islâm terakkiye manidir» savı na, «toplumsal bozulma siya sal çozülme» dönemi gözlenerek vanlmıştır. Tarihin bu be lirli amndaki saptamayı, tüm Osmanlı tarıhine yaygınlaştırmak, toplumsal yapı değişimle rinin ilişkileri etküemediğini, kurumlarının yüzyıllar boyunca değişmeyeceğinl kabul etmek demektir. Kaldı ki, «toptan batüüaşma» yönelişleri, 1838 Tl caret Sözleşmesi ardmdan Osmanlı toplumuna egemen olan batı sermayesinin, kendi kültürunü, toplumsal siyasal modellerini kabul ettirmek çabasınm ürünüdür. Böylece, Osmanlı Ulkesinde kendince güvenli bir yapıyı oluşturmak isteyen batımn «sarkiyatçılan», islâmın çöküşun nedeni olduğunu savunup, lâikleşmeyi ve batı taklitçılığıni kurtuluşun tek yolu olarak göstermişlerdır. Batı uygarlığının ve lâıkliğin, bir neden olmayıp, belirli bir toplumsal yapının ürunü olduğu ise kavranamamıştır. Böylece, batılılasma çabalan içinde, Osmanlı, yan sömürge olup, tarihe karışmıştır. «Peki, Lâik Türkiyenin slyasal yaşamında «islâmcı muhalefetin» yönelişleri konusunds ne dlyorsunuz?» Laiklik ilkesi, Türkiyenin kuruluş ve gelişiminde temel dinamik öge olarak görülmüştür. Dinin gelişmeleri engelledi ği inancı, çağdaş uygarlığa lâik leşerek ulasılacagı imnınnı ya 22.20 HABER PROGBAMI 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açüış, 05.05 Ezgi Ker vanı, 05.30 Şarküar, 06.00 Kı sa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haber ler, 07.40 GUnün Içinden (1). 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yarm, 10.22 Bölgesel Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Türküler, 11.20 Müzik, 11.40 Şarkılar, 12.00 Kısa Haberler 12.10 öğle Üaert (2), 13.00 Haberler, 13.15 MU zik, 13.30 Bölgesel Yayın, 14. 45 öğleden Sonra (3), 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Çeşitli Halk MUziği, 1625 Müzik, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olaylarm Içinden, 1730 Dln ve Ah lâk, 18.00 Kısa Haberler, 18. 05 Çocuk Bahçesi, 1820 Haf tanm Çocuk Şarkısı, 1823 Bölgesel Yayın, 19.00 01.00 TRT • 2 ile Ortak Yayın, 19. 00 Haberler, 19.30 Şarkılar, 20.00 Köyümüz Köylümüz, 20.20 TUrküler Geçidi, 20.40 ICÜüik, 21.00 Kısa Haberler, 21.02 Radyo "nyatrosu, 22i» Kısa Haberler, 22.06 Gece Konsen, 23.00 Haberler, 23, 15 Gecenin tçinden, 01.00 Program ve Kapanıs, 01.05 • 05.00 Gece Yansı. zik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Sag lığunız, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Şarküar, 1020 Tür küler, 10.40 Denizln Sesi, 11. 00 Şarkılar, 11.30 Türküler, 11.45 Müzik, 12.00 Şarkılar, 1230 Türküler, 13.00 Haberler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Melodiler, 14.00 Teknik Ünl versite Korosu, 14.30 Yaban cı Dil öfrenelim, 15.15 Türküler, 1530 Müzik, 16.00 Gönül Sesimiz, 1620 Arkası Ya rın, 16.40 Türküler Geçidi, 17.00 Olaylann Içinden, 17. 30 Küçük Konser, 18.00 Şarkılar, 1830 Hikâyelerimiz, 19.00 01.00 TET I ile Ortak yayın, Macef 1982 Sonbahar Sergisi 4 eylülde acılıyor Sanat Servisl îtalya' nın Milano kentinde düzenlenen Uluslararası Macef 1982 Sonbahar Serglsl bu yıl 4 eylülde açılacak. Macef'in yılda iki kez düzenlediğl sergilerin ikin cisi olan Sonbahar Sergisi «ev eşyası, kristal eşya, seramik, gümüç ve hediyelik eşya. kalitell ev eşyası, hırdavat, avadanlık ve bahçe eşyası» konusunda uzmanlaşmış komple bir fuar niteliği taşıyor. TRTIII 07.00 Açüıs va Program, 07.03 GUne Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09X33 Küçük Konser, 0930 Paul Mo Cartney'in «Tug Of War» Al bümü, 10.00 Müzik, 11.00 ög leye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser Saati, 1430 Klasik Türk Müziği Korosu, 15.00 MUzikli DakikaİET, 18.00 GUnün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler tçin, 18.00 Plaklar Dönüyor, 19.00 Haberler, 19.12 10. Istanbul Festtvalin den, 20.45 Müzik, 21.00 MU zik, 22.00 Haberler, 22.12 Ge cenin Getirdiklerl, 23.00 Opera Saati, 24.00 Müzik, 01. 00 Program ve Kapanıs. Halkoyunları türkü sözlerinin Türkceden baska bir dille söyletilmemesi istendi Ethem UTUK Millî Eğîüm Bakam Hasan Sağlam Valiliklere yolladığı bir genelgeyle, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illeri halkoyunlarmm aşiret oyunları adıyla, etnik ve bölücü amaç larla halka sunuldugunun, bu yörelerimizin halkoyunları, tür kü sözlerinin de TUrkça'den başka dillerle söylenUdiğinin saptandığını, bu durumun ulusal birlik ve beraberliğimiz açısmdan sakmcalı görüldüğünU bildirdl. Bunun için, her dereceli öğrenim kurumlarıyla Bakanlığa bağlı kuruluşlann halkoyunlanyla llgili çalışma v» gösterilerinde sunuşlarmıt # Halkoyunları türlerlna gö re (Bar, halay, sseybek vb.)j • Derlendiği 11, Uçe ve köy adlanna göre (Gaziantep, Silifke oyunlan vb.); • Konulanna göre (Esnaf halkoyunları, tanmla llgili halkoyunları vb.); biçiminde yapmalannı ve: • Halkoyunlan türkülerlnin de Türkçe dışında baska bir dile yer vermeden söyletümeleri gereğinl vurguladı. Genelgenln son bölümünde, «Her dereceli okuUarımızda yaygm bir uygulama halinde bütün yıl sürdürülen bu faaUyetler üzerinde, ülkemlzin geleceği ve miUî bırlik ve beraberHğimizin sağlanması açısından önemle durtumssı» lst«Ödi. "Vakko Sanat Galerisi,,nde "Türkiye Gravürleri,, sergileniyor ANKARA, (Cumhurfyet BUrosu) Vakko Sanat Galerisinde 19. YY. gravür lerinden oluşan 40 parça Ük. «Türkiye Gravürleri» konulu bir sergi açıldı. 19. YY. gravürlerinin baskısından oluşan sergl nin en önemll özelllği o dö nemdeki Istanbul'dan ve Anadolu'nun değişik yerlerinden görüntülerl yan sıtması. îzleyicilere 19. YY. yaşantısından değişik tadlar getirecek olan sergi 4 eylül'e değin acık kalacak. TRT. II 07.00 Açılış, 07.02 SolisÜer den Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 TUrküler 08.00 MU MATJYE BAKANLIĞI'NDAN MALİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞI GİRİS SINAVI Mallye Teftiş Kurulu Baskanlığı'nca 1.9.198a Çarşamba günü saat 09.30'da Ankara ve btanbul'da Maliye Mufettiş Muavinlifri Gfris Sınavı acılacaktır. a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'lnd maddesinde yazılı olteliklere sahlp olmak; b) 1.1.1982 tarihlnda (30) 709101 doldurmamı» bulunmak; c) Siyasal Bilgüer. tşletme, tktlsat Hukuk Fakultelerl ile Orta Dogu Teknlk Onlversltesl ve Boğazicl Ünlversltesl îdarl tlimler Fakultelertnden. lktisadi ve Ticari tlimler Akadamlleıinden (veya bu vasıflan haiz oldugu MÜU Eğitira Bakanlıgı'nca taadık edilacek yurtlçi ve yurtdıgı faküJte veya yüksek okullardan) birini bitirmis olmak. gerekmektedlr. İstekliletin sınav Için gerekll belgelerle sınay konulannı belirten kitapçığı. adlan geçen Fftkulte ve Akadetnüerle, Ankara'da Teftiş Kurulu Bagkanhgından, tstanbul ve îzmlr Defterdarlıklannda Maliye Müfettişierinden, bizzat veya mektupla saglayarak. basvurma ve kayıt işleml İçln en geç 16.8.1982 pazartesi gunü çalışma saatinln bitimine kadar MaUye Feftiş Kurulu Başkanlıfrı'na basvnrmaian HAo olunur. (Basın: 17567) 5540 Giriş sınavına katılabilmek içln: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i bulmaca 1 23 4567 8 9 1 oavm SOLDAN SAGA: 1 Boris Godunov, Mephisto vs. rollerini oynamış olan ünlü Rus bası (opera şar kıcısı). 2 Türkiye'de yetisen bir fındık çeşidl... Ağabey. 3 Basıt bir cismin slmgesi... Berberin işi. 4 Deli Blrader diye de bilinen XV. XVI. yüzyıl divan şairi . Mendelevyumun simgesi. 5 Halk dilinde çlt, duvar... Susma, sükut. 6 Kapı... Molibdenin slmgesi... Lâhza. 7 Nihavend semal şarkısı çok tutulan Eeşad önadlı kemancı.. Titreme. 8 Sanı, şüphe... Baykuş. 9 Kara lâkabı ile anılan XVII. XVIII. yüzyıl Türk bestecisi. YÜKARIDAN AŞAÖIYA: 1 Yeşile çalar mavi renk. 2 Civanın simgesi... Dağ servisi. 3 llinekler... Meclis. 4 Güney Anadoluda blr akarsu... Fapaz. 5 Kaun bükülmüş sicim... Mikroskop la lncelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar ve uzun cam parça8i... Bir nota. 6 Endonezya'da bir ada. 7 Kanat... Halk dilinde büyük kıa kardeş, abla. 8 ölüm cezası... Ermenl asıllı halk şairlerine verilen ad. 9 Gelişme, yetisme. 123 4 56 78 9 0 N 1 r (V j < A L 2 01t 1 A 2 t 3 ft A T C İ 4 X A PA c 1 i h 5AR j^ e A JL A. 6 \K A l i T n . 7 • A 8 T A, B Iş A 5 1h £ 9 E H 1 • • 1• • • Aziz Nesin ve Tekin Sönmez Ören'de kitap imzalayacak Sanat Servisl Mlzafi yazan Aziz Nesin ve sair Tekin Sönmez, Burhaniye Ören'dd imza günü düzenhyorlar. Nesin ve Sönmez, ören Vila lale'de 13, 14, 15 ağus tos gor.ierinde 1620 arası bütün Mtaplaruu imzalayacaklar. m... TURIZM OD4 .AMIMS 449295 8 kişilik Türk ekibi katılıyor 60DB0MT0UI • 10 gıin/9 gece, Tesislerde 8 s«n/7 aeca • Her Cunıa Kesin Hareket • Son Model AIR CONDlTlON'h kendi lüx otobüsferimizle • Yolculuğunuz boyunc» Tün» Aparattf içkilerinlzye ikramlannniU •Çağdaş duşünce iie Avrupa'yt antmayacak servB üJtünlüğü iuuzlej)izınetmizdeyiz "tatirmizi değerlendirir' «Yusuf ile Züleyha» Ankara TV'since çekiliyor Sanat Servlsl Beşat Nuri Güntekin'in «Eski Hastalık» adlı yapıtmdan Ziya öztan tarafından sinemaya uyarlanan ve basrollerinde tiyatro oyuncusu Şertf Sezer ile Haldun Er güvenç'in oynadıklan «Yusuf İle Züleyha* filminin fcekimi «UrUyor. Ankara Televizyonu Drama Dairesl tarafından yeni dönem İçin hazırlanan fllmin yönetmenliğlni Ziya öztan, yönetmen yardımcılığını Adnan Azar Nurettin îşseven ve Korkut Akın yapıyorlar. 65^0 dk.' uk olması planlanan (kısa met rajh) film birblrlerinı sevdİK lertnl ikinoi kez aynldıklan an da anlayan iki gencin Uiskisinl konu ediyor. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden Kapalı tekllf almak suretlyle Blok, çubuk, gramül, payet, pul, veya toz hallnde 63 ton sudkostlk satınalınacaktır. 1 Bu lşe alt ldarl ve teknlk gartname Ankara'da Genel Müdürlük îkmal Dairesl Başkanlığından, Istanbul'da Zeytlnburnu Korablnasradan, tzmir'de îrtibat Bürosu Müdürlüğünden bedelsiz olarak temln edilebillr. 2 Üzerine (Sudkostlk lhalesl) lbaresl yazılacak teklif mektupları 29.8.1982 günü saat 14.00'e kadar Genel MüdürlOk Yazı tşlerl Şefllğlne verllecektlı. 3 Postadakl geclkmeler dlkkate aluunaz. 4 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabl olmayıp. lhalenln tamammı veya blr kısmım yapıp yapmam.ak.ta veya dlledlğine yapmakta «erbesttir. (Basın: 19464); "Uluslararası Çocuk ve Geit lik Şenligi,, 15 ağustosta Sofya'da baslıyor Sanat Servisi • Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak olan «Uluslararası Çocuk ve Gençlik Şenligine Turkıye'den sekız kışilık ekip katıiacak, Plastık sanatlar, müzik, edebıyat. bılım teknus, spor dallarında 115 ülke çocuklarının becerilerini seıgileyeceğı «enlık ilk kez 1879'da gerçekleştirildi. 15 ağustosta baslayıp 25 ağustosta sona erecek olan şenUge katılan TÜTJS ekibi Ankara Konservatuvan aanatçı öğretmenlerınden Ali Turgay Erdener baskanlığmda Fazıl Say (piyano), Yeşim Alkaya (piyano), Ferhat Göksel (klaraet). Neslihan Erten (keman), Şi rin Büke Tcmeltaş (resim), Alev Yagcıoğlu (resim), Ergün Murat Akçay (resim) ve Şebnem Kavalcı'dan (resim) otuşuyor. TEKTUR Wav» gOntcr. Mmitaınaiar MAVİ YOLCULUK «#• WftFTAUH 'am Pa • 4MTAt*a tAtr» OTB.I lOmmeaano ?a.no. • B*fOl*fl» ÜOT» OTEU 2300 33300* • ANTALTA KEMER OUMPOS «OtOJ 22750 UPOS OtOJ 2.750. 22400.• PETMV8 UOTEL MERt 21 O00* • 80DRUM GÜMB6I MOTa SAWI • UIMIUUVE «ntm tATII rxrm 2S.60B.• Bcnnuv TOT TATII KOVÛ/»« 21.980*. • 8ODRUM MOTEV «Adr\AnHAfi/VO 28.250. • • KUŞADAS1 İMBAt MOTR. 27.000. 14.070 • • «DSAOASI KU5TUB »ArtL «O»O <8.60O. • GEMTua luncuTPUS r u U KOvO BODRUM fURIZM tlCABET va SANAYİ A CumHunve' C*Od>sı. E(e H«n 1212* £ l m » f l TeKOItSO 4IMS1 «S «5 3» 4S T 25 ISTANBUt O Ttıtlcl.rundıS'UCAK e H e n f ü l A9r««ın'!eG«'>0enllr lcortanotel Tam Pans. MARMARIS Tam P«n«. lasoo AlAMTA'daiddiakyız^! atlanfikotel 22500 sülüman'ınyeri yMmFm Sosyete Pbnsiyonu lasoo ',1545071 mm~. T » 16350 TL Yönetmen Aydın Arakon öldü Sanat Servlsl Tanmmış yönetmen ve senaryo yazan Aydın Arakon dün evinde vafat ettl. İlk filmlnl 1948 yümda yöneten Arakon «Çıglık», argolu fllmler çığınnı açan «Fosforln Cevrlye», «Vatan fçin», «Sahlldekl Kadm» gi bl fllmlerln de yönetmenligint yaptı. 64 yasında ölen Aydm Arakon'un aynca buyük IIgl uyandıran «tstanbnl'un Fethi» adlı blr filml de var dı. Arakon'nn cenazesi bugün Erenköy Camlinde kılınacak öğle namazının artrndan Karacaahmet Mezarlı ğmda toprağa verllecek. . T, 5.950 T L ALANYA Büıjükotel Italh M KUŞADASI Kuşturtaffilköuö 14.000 SOVYETLER BİRLtGl KievOdessa Moşkoya, Lemngrad TaaiMMİyaılSdta. 15 » 88. 15.OOO Tam PMI» 18SOO buküsede VByınlanmasını ıstedıgınız ılanlannız cın ODAAMHS Altıyul, lnşaatçdv lslıam. Kat 2 KADIKÖY (Halk Bankaa utttl 388396306919 65.000 i l 2 9 0 DoUr Ç^HK tanhtorda 3 »yn prognm i M CML N o a 7 5 ş İ y e Td i « r « l 74» 40 M 91 İSIANBUI,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog