Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

12 AĞUSTOS 1982 DIŞ HABERLER İtalya'da hükümeti kurma görevi Spadolini'ye verildi Dıs Haberler Servisi Italya Cumhurbaşkanı Sandro Pertini, Spadolini'yi htikUmeti kurması için yeniden görevlendirdi. Spadolini'nin koalisyon hükümeti, sosyalistlerin çekilmesi üzerine cumartesi günü düşmüştü. Cumhuriyetçl Spadolinl şlmdi Italya'nın II. Dünya Savaşı'ndan sonraki 42. hUkümetini kurmaya çahşacak. siyasl gözlemciler Spadolmi"ni yeni hükümeti kurarken oldukça zorlanaeagı Börüşünde birleşiyorlar. 57 yaşında olan Spa dolini Cumhurbaşkanından yeni görevi alır almas yaptığı açıklamada, hükümeti bir an önce kurmak için elinden geleni yapacagını söyledi. Italya'da yaşanan daha önceki hükümet bunalımla nnda, Cumhurbaşkanma, Başbakana htikümeti yalruz başma kurmasını öner mesl bir gelenek halim almıştı. Cumhurryet 3 Irak: Bağlantisızlar zirvesi icin Hindistan'a basvurdiı DÎ5 Haberler Servisi Irak, Baglantısız Ülkeler Zir vesinin Hindistan'da yapılması için resmen başvurdu. Irak Devlet Başkanı Saddatn Huseyln daha önco yaptagı acıklamada, toplantının Bağdat'da yapılamayacağını acıklamıştı. Irak Devlet Başkanı Sad dam Hüseyin, Hindistan Başkanı lndra Gandi'ye bir mektup yollayarak toplantınm Yeni DelM'de yapılmasmı rlca ettl. Hindistan, üyelerin kabul etmeal halinde toplantıya ev sahipliği yapabileceğini daha önce açıklamıştı. Hüseyin'in Hindistan'a gönderdiği mektupta 1085 zirvesinin Bağdat'da topla nabiiecegi belirüliyor. «Ina» Ajansının daha önce yayınladığı bildiride, Sad dam Hüseyin ülkesininbağ lantısızlar lçlnde bir çatlağa neden olmak istemediğinl bildirmişti. Hüseyin bu nedenle toplantının Bağdat'da yapılmasmda ısrar etmediklerini belirtiyordu. Irak Devlet Başkanı savaşın sürüyor olması nedeniyle zirvenin Bağdat'da toplanmasına olanak bulun madığını, zirvenin Yeni Delhi'de yapılmasını kendisinin istediğini söylüyordu. PARtSTE PATLAMA Paris'teki Irak Konsolosluğu önünde. dün bir otomo bile yerleştirilen bombanm patlaması sonucu, binanın ön cephesinde yangın çıktı. bitişikteki Büyükelçllik binasında camlar kınldı ve 4 kişinin hafif çekil de yaralandığı haber verildl. Patiamanra sorumluluğunu henüz hiçbir örgüt üst lenmedi. Daha önceden de, Büyükelçiliğe herhangi bir ihbarda bulunulmadığı öğrenildi. Paris'te bir Yahudi sirketi bombalandı Dış Haberler Servisi Parjs'de dün sabaha karşı, bir rSâhudl sirketi önünde pat layan bomba bir kadının ağır yaralanmasına neden oldu. Bombanın, tsrail'den meyva lthal eden şirketin penceresine yerleştirildiği bildlriliyor. Polis yetkilileri, patlamadan «Doğrndan Eylem» adlı grubun sorumlu olabileceğini belirtiyor lar. TSt 02.00 sıralarında meydana gelen patlama, Paris'in Tahudl mahallesindeki Unlü bir restorana yapılan sal dırının 36 saat ardından ger çekleşH Polis yetkilileri dün sabahki patlamanın meydana geldiğl bi nanın yakınındaki başka bir bi nada, duvara püskürtme boya larla yazümış bir mesa] bulun duğunu açıkladılar. Bildirildiğine göre mesajda, «FilistinUler Batı Beyrnt'tan çıkartdır larsa, Yahudllerln mali des tekçllerini ve propagandacüan nı öldürüriiz» denilıvor. Mesa* jm altında ise «Doğrndan Ey. lem» grubunun imzası bulunuyor. Yetkililer, olayla ilgül oldoğu kanısındalar. «Doğrndan Eylem» grubu ise önceki gün kü restoran saldınyla ilgisi ol madığını açıkladı. İçişleri Baka nı Gaston Defferre da saldın nin Uluslararası bir çevre taralmdan gerçekleştirilmiş ola bileceğini açıkladı'.. Ingiliz basım teknîsyenleri grev tehdidinde bulundu Dt? Haberler Servisi înRÜtere'd» basım işlerinde görevli teknisyenler 34 saatlik grev tehdidinde bulundular. Ül kenin dokuz gazetesinin yayımı nı tehlikeye sokan gTev tehdidi nin, sağhk isçilerinin 2 gttndür staen grevini desteklemek ftmarayla yapıldığı bildirüdi, îngiltere'nin «Babi AIl»si olan «Fieet Street» de basım lş terlnde görevli elektrik, elektro nlk,telekomUnikasyonve tesisat işçilerinin tehdidinin, gazete sahipleriıü oldukça zor durumda bıraktığı bildiriliyor. Teknisyenler tehditlerini, gazete sahiplerinin mahkemeden al dıklan aksi yöndeki karara ve sağlık işçilerinın destek direnı şi yapılmamasını istemelerine ra&men gerçekîesttrdiler. Gazete Basımcüan Birliği'nin sözcüsü, elektrik teknîsyenleri ohnaksızın basım makinelerinin çahştınlamayacağmı, gazetelerin yayımlanamayacağınt ABD Savunma Bakanı: belirtti. 1000 kadar teknisyentn tehdiFransız basın organlan, di, sağlık isçilerinin grevi lklnci gUnünU doldururken geldî. Fransa tçişleri Bakanı Gas ton Deffeire'nin, pazartesi Sağlık işlerinde görevli birçok çalışanı kapsayan grev beş gün bir musevi lokantasmda sürecek. Ülkedeki sağlık hi? raeydana gelen patlamayla metlerini vüzde 60 oranında bağlantısı olabileceğini ima azaltan grevde, hükümetle senettiğl Abunidal önderliğindika arasındaki pazarhk halâ sürllyor. Sendika Ucretlere yüs deki Filistin Gerilla örgütünün Irak tarafindan desde 121ik bir artış yapılmasını teklenmesine dikkat çekmişlsterken, hükümet ytizde 7.5 o ranmda diretiyor. lerdir. Sovyetler ile bugün nükleer savas yaparsak yen iliriz WASHİNGTON (Ajanslar) ABD Savunma Bakanı Casper Weinberger ülkesinln Sovyetler ile tutuşacağı bir nükleer savaştan bugün için galip çıka. mayacağını söyledl. «New York Times» gazetesine demeç veren ABD Savunma Bakanı, bu nedenle tızun süreli bir nükleer savaşa karşı beş yılhk bir plan hazırladıklannı açıkladı ve planın aynn tüarı hakkında bilgi verdl. «ABD Nükleer silahlannm tamamun bir seferde kullanmak ya da bnnlann Sovyet fnzelerlyle tahrip edllmelerlne seylrci kalmak gibi tercihler karşısında kalmamahdır» diyen Weinberger şöyle konustu. «ABD'nin nükleer gficü, Sovyetlerin bir saldında nulunmasını çaydıracak nitelikte olmalıdır. Ancak Sovyetler bttna karşın saldınrsa, nükleer gflcB müz, nzun sürell bir savasu lBtiyaçlannı karşılayacak düzeyde bulnnmalıdır.» Weinberger, hazırlanan planın, savaşın hangi aşamasında olursa olsun, zaferin Amerikan kuvvetlerinde kalmasını sağlamayı ve savaşı mümkün olan en kısa zamanda ve Amerika İçin uygun koşullarda bitlrmeyi öngördüğünü sözlerine ekledi. Weinberger, söz konusu pla^ nin hazırlamş nedenlerinl de şu şekilde izah etti: Sovyetlerin nükleer silahlar alanında kaydettikleri geliş^ meler. Sovyet füzelerinin büyült lsabet gücüne sahip olması, Kullanılan füzelerin yertne yenilerinin kısa sürede konu lablimesi Komuta merkezleri insaatı nin hızlandjnlması, Sovyetlerin, antiballstüc füze yapımı alanındaki yatırtm lannı hızla artırmalan. Bu arada ABD, Cenevre'de devam etmekte olan silahsızlanma konferansında, Sovyetler Birliği'nden kimyasal silahlar konusundaki tutumuna açıkUk getirmesini istedi. Silahsızlanma konferansmda konuşan ABD delegesi Lovis Fİelds, ABD'nin kımyasal silahla nn yasaklanmasına çok önem verdiğini söyledi. Cenevre'da çalışmalaruu sürdüren 40 ülke* nin katıldığı Birleşmiş Milletler silahsızlanma konferansmda konuşan Fields, «Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da kimyasal silahlar knllanmakta olduğuna «işkin kanıtlann art. makta olduğunu» öne sürdü. TOBAV Devlet Tijratrosu Opera ve Balesi Çahşanlan Yardımlaşma Vaku Çocuk Oyunlan Yanşması Çocuk oyunlan yazımının özendirilmesl ve gellçttrilnıesi amacıyla vakîunız ödüllü bir yanşma açmıstır. Katıhna koşullan: I Oyunlar: a Daha önce vayımlanmatnış ve oynanmab En az 60 daklkaük gösterl süreslnl dolduracak ozunlukta, c Roman öykü ve benzori glbl özgün yapîtlardan esinlenerek uyarlanmamış, d Çağdaş çocuk tiyatrosu nitellklerlne uygnn olmaüdır. II Değeriendirme: 1 Yanşmaya birden çok oyunlarla katüınabllir. 2 • Oyunlar daktiloyla yazılmış 7 nusha olarak yollanacaktır. 3 Yanşmaya gönderilecek yapıtlara yazar adı yazjlmayacak «rumuz» konacaktır. Gerçek ad kısa kimlik açıklaması vc bir resim, kapatıl mıg bir zarîla iliştirilecektlr. 4 Yanşmada dereceye giremeyen yapıtların kimlik zarfları açılmayacaktır. Bu yapıtlar Istenildiğinde yazanna gerl vertlecektir. 5 Yarışma amatör ve profesyonel bütün ya^arlara açıktır. 6 Yanşmaya son katılma tarlhl 1 kasun 1982 dlr. Postayla gönderilecek yapıtlarda PTT tarih damgası geçerlidir. 7 Yanşmada ilk beş yapıta 10.000'er lira ödül verilecektir. 8 Yanşma sonuçlan 1 aralık 1982 tarlhinde açıklanacaktır. 9 Seçici Kunıl tiyeleri: Turgut ö?akman Ovun yazan, DTCT1 Tiyatro KürsUsü Oyun Yazarhgı öğretira görevltel. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu, Pedagog, Hacet tepe üniv. öğ. üyesi. Rutkav Azi2 Ankara Sanat Tiyatrosa Sanat yönetmeni Salih Kalyon Ankara Çocuk Tiyatrosu Sanat yönetmeni Yücel Erten Oyun yönetmeni Firuzan özgen Devlet Tiyatrolan Dramaturgu Tamer Levent TOBAV Başkanı, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı 10 Yapıtlar şu adrese gönderilecektir.. TOBAV Çocuk Oyunlan Yanşması înkılap Sokak 25/4 Kızılay ANKARA Yanşmada ödül kazanan oyuplann tiyatrotarda oynanması sağlanacak yazan ile anlaşıldığı takdlrde basıım da vakfımızca gerçekleştirilecektlr.. T. C. FATİH 1. ICRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂN1 Sayı: 981/15B0 TaL Patih; Sinanağa mahaUesi Yasarizad© ve îhüyatlı sokağında kain 454 pafta, 2432 ada, l parsel sayılı 17551 m2 mesahalı 3. kat 8 nolu 12/132 arsa payh dalre ve eklentisi 8 nolu kömürlük bir borç sebebiyle açık arttırma suretiyle satılacaktır. SATIŞA Ç1KARILAN G. MENKÜLÜN NİTELÎKLE. Rî: Satışa konu olan dairenin bulunduğu ana apartr man Eraytan isminde 20 dış kapı nolu, zemin, bodrum 4 normal, 1 çekme katından oluşan B. arma karka» tarzda inşa edilen bir binadır. Mesken olarak kullanılmaktadır. Sadece sol eephede thtiyath sokağına bakan cephe zemin katta 1 dükkan mevcuttur. Bodrum ve çatı katlarda birer, diğer zemin ve normal katlarda 2'şer daire bulunmaktadır. Apartmanın yol cepheleri tarak sıvahdır. Zemin ve bodrum kat pencereleri demir parmaklıdır. Apartman tratuvardan 8 adet mermer basa* maklı merdivenden çünlan aamini mermer kaplı sahanhkdaki arnov camlı demir doğrama «kapıdan» geçilerek girilmektedir. Girişdeki antrenin zemini karo mozaikdır. Renkli ve desenli cinsdendir. Antre duvarlan yağh boyalı olup tavan kenarlarında ve göbekde aiça karton piyer bulunmaktadır. Merdlvenler yerlnde dökme mozaik kaphdır. Merdiven korkuluğu demir parrnaklık şeklinde olup üzerinde sert ağaç dlalı küpeşte mevcuttur. Mardiven kenannda duvarda süpUrgelik Ustünden itibaren 1.00 metre ytjksekliğe kadar yağh boyahdır. Kat aralarmda merdiven basamaklan 18 adet* tlr. Bodrumda aynca bir kapıcı dairesi bulunmaktadır. çatısı oturtma tipte olup üzeri kiremlt kaphdır. Aynca sağ cephe kısmmda açık taras mevcuttur. Zamini karo mozaik önü parapet duvarlırtır. Üstü narpuşludur. Satı$ mevzu daireye aemin katdan 3x18=54 basamak çıküdıktan sonra gelinmekde ve 3 katta 8 nolu dairedir. Sahanhk zemini renkli desenli karomozaik ile kaplanmıştır. Sahanhfc solundaki daire Yasarizade sokağına bakmaktadır. Giriş kapısı çiît kontropilak tablalı olup iyi cins yağh boya ile boyanmıştır. Daire 1 hol, 1 salon, salomanje, yatak odası, hol, mutfak ve banyo zeminleri renkli desenH karomozaiktir. Salon • salomanie ve oda swminleri tahta Uzeri muşamba kaphdır. fîalon salonmanje arasmda camlı ahşap dograma ve ve camekan bulunmaktadır. Daire iç kapılan arnova camlı olup iyi cins keresteden ve iyi derece işeilikle yapümıştır. Yağh boyalıdır. Salondan ve yatak odasmdan Yaşsrizade sokagma bakan ikl küçük balkona çıtalmaktadır. Zeminleri karo mozaik olup önlerinds üstü demir korkuluklu parapet dıvarları mevcuttur. Duvarlar plastik badanalı olup tav3nl»r kireç badanahdır. Tavan göbek, kenarlarmda alçı kartopiyer Mlslemeler bulunmaktadır. Holden sol tarafa doğru gelindikte mutfak bölümü bulunmaktadır, »smini karomoıaikdir, üreri ve arkası 4 sıra tevans kaplı, evyeli ve altmda yağh bovah ahşap doğrama dolaplan buhman tejçah vardır. Beton davlonbazı mevcuttur. Tezgah üstünde yağlı boyalı ahşap tabaklık bulunmaictadîr. Koridor sonunda banyo WC. bölümü mevcuttur. Duvarlan 10 sıra beyaa favans ve 1 sıra siyah bantla kaphdır. Bu bölümde fayans lavabo, alafranga WC bakır termizfon kazara o«»»ı ve deposu duş bataresi tıanyo fcilvptl bulunmaktadır. Hol koridorun sa* tarafmdaki yatak odası Yaşari?ade sokağına bakmaktadır. Zemini tahta kaphdır. Duvarlan plastik tavan Mrec badanahdır. Dairede su, elektrik ve havagazı tesisatlan bulunmaktadır. Yapılan bıcelemede binanm 1950 yılmda yapüdığı tesblt edilmiştir. ÎMAR DÜRUMU: îmar durınnu belgesine göre yöksefclik 1550 metre yüksekliğinde krokisinde tarah olarak gösterilen alanda ön eepheden imar isökametll, arka bahcede nizamı aydmnklı, yan bahçe mesafesi olroayan bitisik nizamda, çatı katsız, beher otopark yerl için 40 000,00 TTj.'sı olan iskan sahasmda bir insaat yapüabillr. KIYMETI: BüirMsice bu daireye 3.000.000,00 TL. bymet takdir edihniştir. SATIS ŞARTI^UII: 1 Satış 145.1982 günU saat 15.00'den 15^0'e kadar Patih l. tcra Mem. 67 nolu dairede açık arttırma suretiyle yapüacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'nl ve rüçhanh alacaMılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsn en çok artıranm taahhüdt! baki Kalmak şartivle 24/9/19S2 Cuma gUnü avnı saat avnı verde ikinci artırmava cıkanlacaktır. Bu artırmada da rüchanh alacakhlann alacaSını ve satıs masraflannı geçmesi şartivle en çok artırana İhale olunur. 2 Artırmaya lştirak edecefüertn tahmin edilen laymetin "SlO'u nisbetinde pey akcesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satı? pesin para iledir, alıcı istediÇinde 20 günü geçmemek tizere mehil verüebtlir. DelHHye resml ihale pulu, tapu harç ve masrafları ahcjya aittir. Birikmiş vergiler satıs bedelinden ödenir. 3 îpotek sahibi alacakhlarla diŞer «gililerfn C+) bn (»ayrimenkııl üzerindeki hEklannı hnsuslyle faie ve masrala dair olan iddfalannı dsjranaPı belgeler 11e onbeş gün içinde dairpmize bildirmeleri laaımdır: aksi takdirde haklan taptı sicili ile sabit olniPdıkra» paylasmadan bario btrakılacaklardn*. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve îflâs Kanununun 133. maddesi gtsregince ihaîe feshedilir. tki İhale srasmdaki farktan ve %I0 faizden ahcı ve kefillert mesul tutulaeak ve hiç bir hilkme hacet kalmadan kendiierinden tahsll edilecektir. 5 Şartname, ilân tarihinden itfbarctı herkesin Sttrebllmesi İcin dairede açık olup masrafj vertldiğl takdirde isteyen ahcıya bir Örn3« gönderilebUir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnaîtıevı garmüs ve münderecatını kabuî etmis sayılacaklan, başkaca bilsrl almak isfevenlenn 981.1580 T. sayıh dosya numarasıyle memurlıığumuza basvurmalan İlân olunur. 10A1982 ( + ) Ügfliler tabüine trtifak hakkı sahiplert de dahüdir. VEFAT TEŞEKKÜR Alle büyuğUmttz, gazeteciyazar KEMAL ZEKİ GENCOSMAN'ın anl rahatsızlıgı sırasmda ve vefatından sonra bizleri yalnız bırakmayan. acunızı paylaşan ve bu zor anlarımızda bizlere destek olanlara teşekkürü borç blllriz. Gençosman Ailesl MARMARİS SultanSarau Motel ^ 19.900.TL. FEHiYE ASEKETUB OTEL um pamiyon 18.900TL. 13.900TL. tLAN 917 FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1.000.000 ADETASKI TELİ PLASTİK PARÇASI İMAL ETTİRİLECEKTİR. îdarl ve teknik şartname ve teknik resmlne göre 1000000 adet Askı TeU Plastik parçası kapalı yazılı teklif alma usulU ile imal ettirilecektir. Plastik parçanın eksiltmesl 25.8.1982 günü saat 15.00'de Fabrikamızda yapüacaktır. tmal ettirilecek olan plastik parçaya alt ekslltme şartnamesi normal çalışma gün ve saatlerin de Istanbul Ümraniye'de bulunan Fabrikamız Malzeme MUdUrlüğünden 400. TL. karşüığında alınabillr. Tekliflerin geçerli olabilmesl İçin, teklif verecek olan finnalann eksiltme şartnamesinl Fabrlkamızdan almış olmaları gerekir. Teklif mektuplan yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Malzeme MüdUrlUğümUze makbuz mukabili teslim edllmeli veya aynı gün ve saatte Malzeme Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde posta ile gönderilmelidir Postadakl gecikmeler kabul edilmez. (Basın: 19548) 5524 MAKEIOTEL 30000TL. 21.900.TL. DURAK MOTEL Cumadan Paıar'a5.000TL. Oatça Aktur'da Villalar Ött Otobus < IknmUr • • • S«rvw v»V»rgııw dıhiMir 3ARBAROS BULVARI35/5 8ESİK «611074 618226 ,b. 26105 irtlbatAbentur 376107 ANMA F.Almanya'da, Türkiye'den Hollanda'ya getirilen 8 kg eroin, 56 kg hashas ele gecıriİdi MÜNtH. (AP) Federal Alman polis yetkilUeri dün Türkiye'den Hollanda'ya gö türülen 8 kilo eroin ile 56 kilo haşhaşın ele geçirildiği ni açıkladılar. Yetkililer, eroinin d>ğerinin 12 milyon dolar (yak laşık 200 milyon lira), haşhaşuı değerinin de 571 bın dolar (yaklaşık 100 milyon lira) olduğunu belirttil ELEMAN ARIYORUZ En az lise eıkışlı, Türkçeyi iyi bilen Fransızca aslından Redaksiyon yapabilecek deneyimll 26 tenımuz 1081'de kaybettiğimiz, yuregl insan sevgisiyle dolu, yaşamını tiyatroya adamış. Emel Gözne MARCİNİEC'i dogum günü olan 13 ağustos cuma günü saat 15.00'de Aşiyan Mezarhgı'nda özlemle anacagız. Dostlara duyururuz. Eşi Tony, Ablalan Müeyyet, Nafla, DÜZELTMEN REDAKTÖR Sevkiyat işlerinde çalışacak Başvumlarm çalişma saatlerlnde yapüması olunur. f LA N DANIŞTAY YEDİNCÎ DAÎRE BASKANUĞINDAN Esas No: 1982/2542 GUmrttk ve Tekel Bakanhğı tarafindan GUmruS Hakem Kurulu'nun 2.10.1978 gun ve 127/45151 79/205 sayılı fcarannın bozulması dilegiyle Alemdar Ktmya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sirketi ne karşı açılan davaya ait dilekçenln, davalmın adresinde bulunmaması nedenlyle muhatabına teblif olunamadıffı anlaşılmıştır. Muhatabm ron ilan gününden ltibaren 15 gftnUn bitimtnden başlamak üzpre 30 gün içinde dava dile smi almak fcıere Danıştay Yedind Dairesl Başkan na Dasvurması vesra dilekçe kendisine gönderiimek n açık adresıni bildirmesi 720ı sayıh Tebîigat Kanunu'. nun 28"lnct naaddesi gereğince tebliğ yerine gecmelt üsere duyurulur. (Basın: 18189) 4878 GENÇ ELEMAN rlca SOSYAL YAYINLAR Klodfarer Cad. 162 Cağaloğlu Tel: 22 3314 SATILIK EV BOSTANCI'da 537 m2Tik bahçe içinde satüık ev. Tel: 59 28 48 ELEMAN ARANIYOR Yayın alanuıda clddl çalışmaları olan kuruluşumuza kültürel etkinliğl amaç edinen, tekdüze çalışma yerine hareketli bir çalışma ortammda iyi bir gelirle çalışmayı arzulayan, inslyatif ve yeteneklerini geliştlrmek istlyen, uzun vadeli çallşmayı düşünen asgart Hse mezunu BAY ve BAYANLAR aranmaktadır AMASYA ŞEKER FABRİKAS! A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 • Meray Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nto Merzlfon'dakl fabrika sahasındaki tanklarda mev cut+25 toleranslı 300 ton tortulu ham ayçiçek yağı İbale edllmek suretiyle fabrikamızca satılacak BİLGE KÎTAPLA OKURU BULUŞTÜRAN KURULUŞ Valikonağı Cad. 11 Harbiye Tel: 48 22 04 48 22 05 Avustralya BUyükelcüiğl'nce 1977 Pord Granada oto kapalı ZBrf içinde teklif ahna voluyla satüacaktır. Oto, pazarteslpersembe gUnlerl arasında 14.00 16.00 arası Nenehatun Cad desi 83, Gaziosmanpaşa / Ankara adresinde görülebilir Teklif mektuplan 19 A ğustos 1982 carşamba gü nü saat 12.00'ye kadar ka bul edUecektir. SATILIK OTO T. C. Ege Üniversitesi Makina Fakültesi Dekanlıği'ndan Ege Ünlversltesi Makina Faktiltesi Makina, Maden, Endüstrl, Gemı ve dektronik MUhendisUği Bölümlerüıe Yüksek Lisans ÖŞrencisi almacaktır. Ayrıntıh bilgi Fakülte dekanlığından ahnabiUr. Bölümü Dalı Aünaeak Ögrenci Saytsı Makina Müh. tmalat • Ziraat Mak. Isı 12 Mak. Müh, Maden Müh. Cevher Basrlama 5 Mad. Müh. Endüstrl Müh. 15 Mak. veya Endüstrl Gemi Müh. Oenia BiL ve Teknolojisl 5 Mak. Müh. 5 Gemi Müh. Elektronik ve H&btrleşme MOhEektrffc 8 Elektrik Mün. ty^\ »,1 tar. 2 thale 16.8.1982 tarihinde saat 15"de fabrlka mızda kapalı zarf usulU, lüzumu halinde açık artırma veya pazarlık usulU yapılacaKtır. 3 Iştn teminatı TL. 300000. dır. 4 Bu işle llgilenenler fabrikamız Ticaret Servisinden bedelsiz şartname temin edeblllr. 6 Pabrikamız 2490 sayılı kanuna tabl ounadığından ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğl ne İbale etmekte serbesttlr. * '(Basın: 19743) DUYURU tLAN KARTAL 1. S H B HVKUK HAKİMLtGl'NDEN 1982/15 Tereke Istanbul • Kadıköy • Caferağa Mahallesi Hane: 298, Cüt: 004/01 Sahife: 66'da nüfusa kayıtlı Alipasa ve Ayşe Nazire'den olma 1323 1321 As. 1319 Tas. doğumlu Kartal KüçUkyab Iür Sokak Kent 11 Blok 1, No: 6/6 ikâmet etmekte iken 7.12.1981 tarihinde vefat eden îbrahim Übeyt Çınar'ın mirasçılan tarafindan müddetinde resml tas. fiye talebinde bulunulmuş olduğundan M.K.'nun 581. maddesi gereğince müteveffa İbrahim Übeyt Çınar'ın alacak ve borçlulann en gec 1 ay içerisinde ala cak ve borçlannı kaydettirmelerine aksi takdirde mirasçılanndan hiç bir hak talep edemiyeceklerl ilan olunur. (Basın: 8464)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog