Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 * 12 AĞUSTOS 1982 BM eski Genel Sekreteri ile Fa Ikland'dan Ortadoğu'ya, silahlanmadan dünya barısına: Waldheiın: Durum pek hoş değil «Gcrçi kötümserim, ama Üçüncii Dünya Savaşı'mn çıkacağına ihtimal vermiyorum. Süper güçlerin savaşmak gibi bir niyeti yok.» Oış Haberler Servisî Nevvs week dergısı BM eskı Genel Sekreteri, Waldheım'a, FalkLand'dan Orta Doğu'ya, Poionya sorunundan sılahlanma vanşına kadar birçok konuda so rtıiar sordu. Newswek'ln sonılan ve \Valdheım'm dünyanm bugunku manzarasım gozlor oniıne seren yanıtlannı a şağıda sunuyoruz. Nen>$week: Dünyanm birçok yerinde savaslar ve bunalımlar yaşamyor. Diplomasinln tiim bnnlara rağmen bagarılı olduğıı söylenebilir nıi? Waldhelm: Eunaiımlarm ya.1nızca savaslar ya da a<keıı guçlerle, govde jösterüenyie çozıilebıleceginı düşunmemell \ız. Sorunun bu ^e^'lde ço*u leceğıne inanmak, ınsanlık jç/in büyük bır tohlikedır. Sortınlann askeri yollardan çözühnesi eğiliminin gıderek artmasının nedenlcrı sr/ıe nelerdir? Bu egilım, uluslaşmaya donüş, ya da uluslararasılasmadan uzaklasmayla birlikte ge lışıyor. ülkeler artık uluslarava sı çabalan tnm olarak ve cam gdnulden desteklenıivorlar. BM Genel Sekreteri IV. rez de Cncllar Falkiand savası. nı önlemede başanlı oJamadı. Bu horun karşısnula. daba fark lı bir şeyler yapılabilir tniydı? Onun sorumı çozmede bıîviık guclüklerle karşılaştıgını bılıyomm Sorunu barışçı bır bıçımde çozmeyı sağlayaca't ımkânlar varken, her ıkı ulke de guçkuı lanmav! terciln ettı. Falkiand ITU açıdan, sonmlan ffüç kııllanarak çöîtne anlayışmın ıcdtlpdılmez bır ömegını oluşturuyor. Orta Doğu'da meydana gelen son olayları nasıl tleger lendiriyorsnnuz? Pılistm sorunu çoztümedikçe, bolgede ıstıkrar sağlana mayacaktır. Yapılması gereken, goni'şmelenn bır an onoe, BM'nın Fılistınlilere kendı kaderlerını tayin hakkmı tatuyan onerısı çevresinde ele alınnıasıdır. Israil savaşın Filistin sorununu ya da PKÖ sorunu. nu çözebileceğını düşunuyor. PKO ortadan kaldınlırsa, istıkrar sağlanır kaıusmda. Çote yanlıs bu. Böyle bir harekât sonmu hiçbir şekilde çözmpz. Başladığımız yero döneri? yıne Polonja'da s>ıkiTÖnetiın ıla nını, Küba füze bunalımındaıı bu >ana değin sörülcıi en bü>"ük bunalım olarak değcrlendirmistiniz. Sinnli benrcr bir değerlendirme yapabiliyor mnsnnuz? Yalaızca Poionya'da olanlardan değil, Batıh bazı ülkelerin alclığı ta^irdan da olduk ca kaygı duymuştum. Bstı'dı A'aj'mlanan hildıriJer jçten va cia dtstan Polonyava yapılaeak hiçbir müri.ıhaîrve asU» hosftörulü davranılıravacagı 17 lenjmı venyordu. Bu dunım, Polonya halkı arasında yanlıs beklenülere yol açtı. Batı mu TürkIs Kıdem Tazminatı Fonu yasasınm cıkarılmasmı benimsedi A\K.\fL\, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Iş Kıdem Tazminatı Fonu Yasası'nm cıkarılmasmı ılke olarak kabul »ttı. Kıdem Tazminatı Fonu Yasası' nın rıkarılmasını yararlı goıen Turk Iş yonetımı, işverenın soıiunlulugunda olan Kıdem Tci^nunatı'nın devlete sıgorta eltırılmesı sonucuna varacak yasal dılzenlemelerden kaçmılmasından vana. Turk î ş hazırlanan Kıaem Tazminatı Fon Yasa Tasarıları'nda, genellikle ışçınin s o v yal guvenlık kuruluşlanndan avlık bağîanniası isteğı ile hu met ıhskısını sona erdırmesı ya da. ıscinin öliımu haıinde ta7jnınatm dogrudan doğruya fondan karşıianması bıçımim benımsıyor, şu ilkelerı kabul edıyor «Hazırianacak kananda. enıeklilik ve öllhn dısındaki kıtlenı tazmlnatinı doğnran sebepler (İş Kanununun 17. mad dcsinin Z. fıkrası dışında doğrudan doğrnya Işvercn tarafından fesnedilmesi. isc'nin aynı kanunıın Hi. maddesine davan.) rak, akti feshetmesi veva ısçîııın askerlik sehebivle işverıııılen avrılması lı.ılleri) halen eibi dosTiıdan doğruva sorumlnluğıınria bıralnlmalı ve Iş kanunlarında Kniem razminatı ile ılgıll bııkümler yürürlükte kalmab dır. Kıdem laitnınatı'ııdaki odeme giiçlüğünün ortadan haldınfması, işverenleriıı Acıe düsmesinden işçinin zarara u« ramaması nedenlerıvt» Kıdem I a/minatmı srrektirrn Hnn 'ebeulerin fon kapsamına alııı «na.M /anın çörıüüvor ıse. hn t.ıkdırde jsverenoe (ona ödenecek prim işvertnin bu «nruralnluklanni karşılavacak seviyede tutulmalı, işverenin asH borcnnon belll bir kısmını devlete yüklevecek düzenlemeden kaçınıimalıdır. Bunun yanında işçinln I? «uvenliğinin temînata kavuyturulması için isverenin işoi çıkarmalaruıda kevfi tasarrufları nnıtlaka l%e.11) hüldimlerle eneellenmeli. Iıaksi7 cikarmalarda ıse, lade «ağlanmalı. akslm hareketier cavdırtcı mtievvideve bağlanmalıdır» rüyor Aynca, Kıdem Taznrt4 natı Fon yasası'nın. sadece l ? Yasası'na baglı Hçıiert de?U, Deniz t ş Yasası. Pasm Iş Vasa«) kapsamın'lalîi ışçller ıle •anro ve orman ısçilerini HP sçerrnesı gerektıgı Türk Iş taratından ılen süıüllıyor. PRIM ÖDEMEYKN IŞYERİNDE GÖRKV Türk tş fonda toplanan »»• ralann verımli kullanılması îto mısunda da önpnler setiriyor. TTLMAZ, C»ORt'«TÜ roinatı, Köttt Niyet Tazminatı ve tşten Çıkarma TazmiDatının Kıdem Tazmınatı"ndan ayn ve fon cüşmda olduğunun belirtilmesi gerektiğıru de savunuvor B\K\\'Mftl'N!N DURUMt Bundan bnceta tasanlaraa Kıdprn Tazmtnatj Ponu'nun ^'a lıçma Bakanliftı cıiınvesınde o tıt'jturuldugunu aozonUne alan Türk ts. Sosval Sigortalat Kurumu'nun fon KÖrevinı tistlenmesini önererek. fonun yönetimınde en çok üveye shıp iççı sendibasının etkin bir blçitnde temsılınt zoruniu go TUrk î ş aynca, îbbar Ta» BM eski Genel Sekreteri Kurt ^aldhcım: «Kotümserinı» Yargıc ve Savcı acığında büyük sıkıntı bekleniyor Turktş Gsnel Ba>kanı •îet Yılma? dün Calı^ına Bosam Prot Turhan Esener ile bır asbrüşme yaptı Çalışma Bakanlıgı'ııcia yapıla goruşmede, asgan ucret, kıdem tazminatı ve Turkîş'm üzerinde durduğu dığer ışçî sorunlanna değınıldi. Esener Yılmaz göruşmesinde, yarın Başbakanlıkta yapılacak zırvede ele almacak konulann da uzermde duruldugu bıldirıldi Işıklar: Sermaye kendisini egemen güc sayıyor ' £ «Kisi olarak ben ve DİSK hiçbir zaman yabancı bir ülkenin bayrağuu kendi alanlannuzda taşımaya rıza göstermeyiz.» tsUnbul Haber Servist DÎSK davasında, 30 temmuz gunîıi sorgusunda Genel Sekreter Fehml Işıklar, Turkıye'de sermaye güçlerınm gerek davranışlan gerekse açıklamaları ıle kendılerinuegemen guç 6larak kabtıl ettıklermi soyledı. «Türkiye'de «gemen giiç olan sermaye nolitik yapıvı etküediği gibi planları da ctkiiemiştir. ÇarpıkUk planlarda mcşrulaştınlmıştır.» dedu Durusma Yargıcı Çetin Güvener, 1 Mayıs kutlsmalannda «narşiye katılmış teröristlerin, Marks Engels Lenia ve Stalın' ta portrelerirun, lozıl bayraklann taşındığına ilişkın ıddıaya kaı*ı dlyeceğinı sordu. Işıklar mıtinglerde taşmacak pankartlar ve söylenecek sloganlara ılişkin önceden belırleme yaparak, ılgıli makamlara ve sendikalara duyurduklarım, gerçekten de, bunlann dışında pankart ve sloganlann görüldtlğünü, ancak ytcbmlerl bulan toplulukta kendı görevlüennm bütün çabalaruıa rağmen hiçbir zaman onaylamadıfc^rı dislplinsızliklem olabıl«Iığiru atüattı, özetle şöyle devam etU: «Kı/tl bayrak sozündeıı kast edilen So*yetler Birlljjl bayraÇı ise; ülkelerin bayralcları o ullcelerin bağmutuÜKim simgeler. Kişi olarak ben v« DİSK, hiçWr ranıan yabancı bir iükenüı bayrajjuıı Uendi alanlarımizda taşımaya nza göstermeyizj> Yargıç Turkıye'de hangi güçlerln egemen olarak ıUf«Ienâırtfdiğinî açıklamasıru tetedi. Işıklar şöyle d*dı: «Türldye'de sermaye gnçleri gerek davranışları, çcrpkse ıtçıklamalan ile Ueııdilerini ecemcn gâç olarak kabul etmektcdirler. Türldye'de eçemen guç olan sermaye politik yapm etkilcdl&i gihl, phtnlan da ctkilemiş ve plancı, kendl iradesine sahip olmaclığı için varpıkük planlara da bulaştınlmıştır, .Serma>cye karşı e^cmeııliffuı ulusa ait olduğu gerçeğinden hareketle, kendilerini egemen ştiv olarak kabul edenletin devleti esesneniikleTinde Uıtma Kirişimlcrbıe karşı çıkümıştır.» Yargıç, «1 Mayıslarda egemen ıcüçlpre korkuyu işçi sıuıfmın mücadele azmi verir» cümlesinin acıklanmasım lsteyince de şoyla dedi: «1 Mayıslarda işçi sınıfı vf^itü ekonomik, riemokrjtik Istemlerdfi bnlnnur. Isteklerimly, sermave sıntfımn cıkarlarına ters düştUgü icîn, 1 Mayıslar egemen güclerde korku sal.ir. Bu istekier cana Tönclik olmayıp, nıala yoncliktlr.» Yargıç daha sonra, DİSK'in ı Mayıslarda kullandığı bıldanlen bir kısnn sloganlan sayarak, bnnların ışifında aynı &oruraın yamtını istedı. Işıklar iddianamecle yer alan bütıin sloganların CÎSK'e ait olmadıgını, devritn kelimesım iddıanamede oiduğu gibi ıhfilal anlamında degil, daha ılerı bir topluma varma aıüammda kullandJklannı, sîoganlannın demokratüt, ekonoıruH ve siyasi içerikli istemleri dile getirdiginj anlattı, «Siyasl nitelibli olan sloganlann amacı demnkrasinin daha da gelişip güçlenmesi ve demokrasl kuralları içersindp işçilerin, «mekçtlerin daha mutlu olabileceği toplumcu bir düzen olan ve aoayssal sınııJar içlne giren sosyalizmin belirtümesldir. Bu sloganlann birçoğu parlamentodan isteklcrimizi dile getirotektedir.» Yargıç «siyasal istemli sloganlann atılmasının sermayeyp ne şekilde korkn salacağmı, sonuçta 1 Mavısların devlete vc organlanna mı korku salacağuu» sordu. Işıklar, DİSK'in sloganları ıncelendiğinde temel amacın ışçı ve emekçilerden yana düzenlemelerin yapılmasının istendiğmın gönileceguu söyledi. Bu sloKalann önceden belirlenıp ilgıli devlet organlarına verildigını anımsattı. Genel grpvın vasalaşmasıru parhımentodan ıstemenın devlete değil, sermave sahıbıne korku vereceğini belirttı, «Iddianamcde manevi ı;rbir «nsuru olarak gösterilen kitlesel eylemlerîıniz, devletin Izni lle yapılmış yasal gösterllerdlr. Deviet Izin T«rdiğİ bir topiantıdan korkmaz» dedı. TKP genel sekreteri Ismail Btlen adı ile DlSK'e gelen kutJama me6ajım Yönetim Kurulunun oybirllğı ile aldıgı kararl3 red ettıkierıni, bımu ve DİSK'in TKP ile ilişkisinin olamıyacaIıaı karauoyuna açıkladıklarmı, ancate bu belgelerinin iddianameye aUnmamıs claugunu bildirdi. Çocuk mahkemeleri oluştu ama hic bir calısma • yok • • • / açığı Ülkede 500 mahkemenin kurulması gereki rosu yapan bulunuyor. Pıüen go rev yargıç sayısı 3^63, yor. Ancak yargıç açığınm 1013, savcı açt savcı sayısı ıse 2 046. 2253 sayıh «Çocuk Mahkeme ğınm da 557 olduğunu belirten yetkililer, lerüıin Kurulıışu ve Yargılama yeni kurulacak çocuk mahkemelerinin bu açı Usuileri Hakkındakî Yasa», 7.111979 tarıhmde kabul edildı ğı daha da büyüteceğini söyliiyorlar. YHK calısmasına TürkIs'siz basladı m Reha ÖZ •cÇoctık ^lahkeroplerinin Kuruluşıı i e Yargılama t«ulleri ll.ıkkmdak! Vasa»nın yuruılu gf giTmesmm vi^tllnden ıKı a>ı aşk\n bıı «;ure ge^mesme karMfi, «^tocuk Mahkemeleri» kıı r'ilması Itonusunda henuz heı hangı bir çalışma bulunmuyor îlgılıler, Turkiye genelmde oî dugu denli Istanbul'da da bu konuda horhangı bır çalışrna olmadıgını, bunun da, nem •vargıçsavcı açığından. hem de lasanm «beş ytl içinde tanıamlanır» şeklındekj kuralır.daıı (\rkasi 11. Savfada) Ürün bedellerini alamadılar kaynaklandığını belirtryorlar. Istanbul Adliyesi vetkilîleri, adlı tatil süresince Nöbetçı Mahkemelerin normal sekıide ışledısinı. aneak tatılın bı'ımı oîan 6 J?vlu!den sonra, yaı^ıç savcı açıgı konusunda buvuk bır Mkuıtmm yasanacasinı ile rı süruyoriar. Bunun kamtı o larak da norrnalde ı başkan 4 uyeden oiuşan bazı mahkemelerin, 1 başkan ve 2 uye ile gorev yapmasını ve sürekli oUrak gaiseteîere «yargıç ve savcı aranıvor» sekiinde ilan \"erıltnesıru gosteriyorlar. Türkıye genehnde su anda 1013 jargıç ve 557 savcı kad ve 21.11.1979 tarihli Resmi Gazet^'de yayınlandı. Yaianm 46. maddesine gore bu yasa yayımı tanhtnden 1 \ıl sonra v\ıriırluğe gırecesken ertelendî ve 6 Kasım 1981 gun \e 2252 savılı yasa ile bazı o nemlı değışıklıkleı ^eçirerek vururlük tarıhı ıkıncı kez erteleneıek 1 Hayıran 1982 olarak saptandı. Ancak bu mahkeme lerın kurulusu yme vasaya go re 5 yıl ıçmde tamamlanacak Bu yasanın yurtırlüğe gırme sıyle kuşkusuz hukutesal açıcian önemlı bıt boşluk dojdu ralmuş oldu \asanm uygula nid gerçeğı nasîl olur. vetenn ce uzman bulunup van kuıu luşları sağlıklı bır bıçımde tamamlanabilır mı bılınmez ı»ma bılrnen o kı, dunyadakı omeklennden en az 70 yıl sonra ulkemızde Çocufc Mahkemeleri Yasası çıkanldı. Dıinyadaki ilk Çocuk Mahkemesı'nın kuruiuçundan bu yana (1899 ABD) 83, Avrupa'da ılk çocuk mahkemesiniu kuruluşundan bu ya na da (1908 Ingıltere) 74 yıl geçtıkten sonra nıhavet bız bu arayı kapaiıp (') çocuk mahkpmelerme değ'i amî». «Çocuk Mahkemelerinin Kııntlıısu \e Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasa»ya sahıp olduk. Üsteliı? de race bekletmelerden. meclıslerde nıce «kadük» olmaiardan sonra . Yenı yasa, her H ve ılçede bır çocuk mahkemesı kurulrnasmı ongoruyor. Ama henıen y<?t kılileruı karşısma çıkıveren bır guçlük var burada Yaıgıç sd(%rkası 11. Sajfada) Ciftci borçları ertelendî ANKARA, (Cuınhııriyet BuroKU) DMtekleme alımlaıı yapan tumluşİHrn (ırünierını te&tan eltiklen halde bedeılevını alamamış olan çiftçilerın Zıraat Bankasuıa olan borçlan İ'ajzlerıyle bırlıfcte ertelendî Toprak MalısiıUert Ofı.«ı ıie debfcekleme alıralarını yuniten kuruluşlaja. satfıkları ürunleıın paralaruıı zamanmda alamıjan çıftçiler bir süredır odeme guç !ügu ıçmde bulunuyorlardı Destekleme ttlınüan kapsatnı na giren ürunleri üreten çıftçj lerın borçîannı 2amanında odeyemedikleri ve 1983 ektmıne hazırlık vapamacüJtlannın anlaşılması uzerine çiftçilenn Zıraat Bankasma olan borçlarıntn ertelenmesı yoluna gidlldı Zıraaf Bankası tarafından by konuda yapılan açıklanıa aynpn soyle: «Destekleme aiımları >apaıı kurnluşlara ürunlerlol tesllra Mlip de bedellerini henfiz taliMİ edememiş çtftcilerin bu üı un bedellerini zamaıunda alamamatan sonucu T.C. Zlraat Baukastın» oian borçlannı vatlrsinde ödevemevecekleri ve bu durumda veni üretim icîn gerekli olan kredivi de edine. nıeyecpkleri dikkatr alınarak, söz konıısu çirtçilerin sror durumda kalmamalanm ve ayn/ zantanda üretimlerine devam (Arkası 11. Sayfada) harap olan harabeler SİDE : MEOENİyET AAİ? KEKOVÜ : İUCELLİk: ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) Üyelerinin bir fcıs mınm tatılde olması nedeniyle çalışmalarına bir sure ara veren Yüksek Hakem Kurulu toplu sbzleşme yenileme görevine yenid&ı basladı. YHK Başlsaaj Naci Varhk'ın tatılöe olması nedenıyle kurul toplantılanna katılamadıg! bıldırıliyor. YHK'nın topl«nt,ılanna av nca görevlerinoen istıfa eden Türk*5. terasücıleri de kattlrmyorlar. Tıirklş çevre terinden edirulen bilgiye gö re. konfedera?yonun YHK' ya temsilci gcnderıp gondermeyecegı kcnusu henüîî acıklîk Razaıımadı. Kortu büyilk bır otasilıkla 16 as£us tos günü topianacak olan yönetim kurulunda yenlden ele alınacak. öte yandan. Eskişehir, Mihalıççık, Balıkesir ve EGO Genel MüdürlügO söz leşmelerl konusunda YOksek Hakem Kuruluna ltlraz yapıldığı da ögrenlldi. ABD Senatosu 50 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı WASHİNGTON, (a.a.) ABD Senatosu, bu malî yıl ıçmde Türkiye'ye 50 milyon dolarlık ek bir askerî yardım kredisi ve rılmesıni onayladı. Kredının malî yü bitımi olan eylüı eo nuna dek veriünesı bekleniyor. ABD Senatosu, Türkiye'ye verılecek krediyi onaylarken, aynı nıtelikte bir ek kredinin Yunanıstan'a da sağlanmasını kabul ettı. Senato Turkiye ile Yunanistan'a verilecelc kre dıyı 35 milyon dolar olarak belıriedi. Amerıkan Temsilciler Meclısi de dış vardımlarta ilgill benzer bır tasanyı görüşüyor. SIDE'NIN DAUA GİRIŞINDE K ç LA , MERSİ AVT?I TELDEM ÇALuM Dİ S*DE.'DE TÛRM4İ v e DOĞ&yt UMU7UP A4EDEMIVE.T (/) «ŞÖCUE 6OBMEZ BaZULMA,.. 1ÛM~L ., CİH VE l'NSAN BÜTÜNLEŞ/UÎŞTfri. RISTLO2 SİDE'MM OGÜZEUW A<EI 1L6IULEE ÎSCELELEPl 1RUIA AT) SAKÜyORLAI? GALİOu. A S L TOUVA AT1 «AKİKAR^ VÇ. l"Sp N S L PEKl SAT1M ALDHüAd TA$ EVUEKPIft ^ S SÜRECEK Anadolu Liselerinde ön kayıtiar basladı • Saptanan ön kayıt hontenıanları ile taban puanlar belirlendı AN'KAEA iCumhuriypt Bu rosu) Auadolu Liselen ile özel Türk vr yabancı okullarda ön Kavıtiarda esas alınacak t^ban puanlar beHrlendi. Anadolu Liselertnde, saptanan kontpnjan acıklarına ön kayıtla ögren ci kaydına baçdandı. özel Saint Benott Frans'z KIÜ Llsesinde 4. ö^el Saint Benoıt Fransız Erkek Lise sınde 7, Ö7£l îtalyan Lîsesmde 5, özel îtalvan Kız Or taokulunda 7 Özel Notte Dame de Sion Fransız KIK Lisesinde 1, ö/el Salnt Jo seph Fransız Erkck Lisesin de 2. ösel Saint Pulche ne Fransız Kız Ortaokulun da 7. özel Saint Michel Fran sız Lisesinde 4, Özel Işık L1sesinde 5, özel Dost Lisesinde 26, Kadıköy Anadolu Lisestade 3, Galatasaray U sesinde 5, Nlşantaşı Anaöo lu Llseslnde 2 kontenjan açıgı bulımdıığu bel'rlendi. TABAN PCANLAR Anadolu Llselerinln 6n kayıtlan sırasmda esas alı nacak taban puanlar §öy~ le sıralanıyor: (Artası n. Sayfada) DESİL, TUBİZMİ CÛfTTESiSlBİZDE Temel Eğitim Okullarında okutulacak Türkcekitaplar beiiriendi ANKARA (A^KA) MÜH Egltım Bakam Hasan Sağlanı, 8 yıllıfe temel eğitim okullarında okutulacak Türkce kitaplarının belirlendiğmi açıkladı. Sağlam, belirlenen Turkçe eğitim programımn 1982 1983 yılmda temel egıtime g6re egu tjm yapacak 200 okulda uygulanacağını bıldırereb, şöyle dedi: «Temel eğitim okullannda okutolacak Türkçe ders Htaplan yanşma yoluyla yazdınlnuştu. Yanşma sonunda, Be. şir Göfiiş tarafmdan yanlan 15 sınıf, Kemal Demiray tarafından yazüan 6 • 8 sınıf Türk çe ders kitaplan ve öğretmen klavuzlan 1982 • 1983 ögrethn yılmdan itibaren vç yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Kitaplann baskı işlemleri sürdürülmektedir. IJse edebivat dersi program Idtaplan üzerinde çimdilik bir çalışnıa yapılmamıştırjı Hasan Sağlam, temel eğitim ve orta. öğretimde okutulacak din ve ahlâk bilgisi programlarının da belirlendiginl ve kitaplann yazımına başlandığuu açıkladı. 7ÜEÎZM 8ÛRDSÜN0A UÜSEyiN tOJPCrCELMA aiRDU) TUBl'STLEHe O SÛZEIİM TUttîSfİKC TeEStSUERI ©ÖSTERlMCe e İLÛİNÇ 8ULDUkC S)D /VLANLASI Lr2EWWDE BİE. TUDLU AAEVİŞI'Z SİPE Defcl O BETDM Vl<aMI S>5 MAV) TÜRTISlBKEki, x£liOV^QA TUUUET 8İLE MYOa ÜFA£ TAUT& tSWELE, R E S R N E yÖB. ' ©İPE V£ tgXQV& M1M Vc*. ><ADEI20lRU(Sl, V»Z/U KAyktut: yOtdUĞU CSfDE A<Ü2ESIWE 5OPDLUC, e u £ B X . ©İPE DE BfcOŞUE KALMAEH&UI SÖyiSDİlER..) Ki*CAT SEE'DEÖ vOÖUN ABXOIÛJİ(C ÇAUSMA&, CA&MCN ÇAUSMA&, \CEXOVA PA TQC T^Ş (MCELEHAAÇ^IŞ. >ÛVLNI2 6UESİNDE OÖBT uySARiISIMİZLEBMİ İZLEBMİ (IÜVA OÖBT x İNSAN BUKADA \ Ç.ŞIM. B I L SİDE'OBö PANSDONLAR yiMLAMAZL M İ L Ü SERVETTIR BUNJLAR • \ 7 uNUTUî?. O A 0iA6AWÜSTÜ MSTİVL Bfi? UAVA W » VO&UN TE?JChJOLO3İÇe>J K4Ç5sl ^aaAMC.LABiM TÜVALETİ, KMB SUyü SİLE OLMAyAH BU KÖYDB NJE BUL DUÖUNU BUHÜ HISSEDINCE ANUyOBSUNüZ TUC.SUT OZAt VE SfDEULEB . SlÖEDEö 5 O 7LUt VEBE 3 0 0 BETDM >1<S>Kİ V^PILMAS«WI M L L İ SEBl/ET* Dl^E VORUMLUVORLAÛ. &O. 0 E DbO&Z tö 81MAR M I U U SEJÖAT OEĞİL.AtfUJ fELÂKETT<R. (SÜRECEK) Yurt dışında çalı$an Türfe Işçilerinin çocuklanna okutulacak Türkce ve din bilgisi kitap lanmn yazım işlemıne de baçlandığmı bildiren Bakan, 1982 83 öğretim yıü içto öngörfllen programdan çıîcanlan herliangi bır ders kitabı olmadtgını bildırdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog