Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

12 AĞUSTOS 1982 * * * • Cumhuriyet 11 Calışarüar... Sorulan... Sorunlan... EŞİMİN BABAMIN VE BENİM SORUNLARIMIZ VAR Benim de yakuüarımla IlgÜl sosyal güvenlik konularmda öğrenmek istediklerim var, Genel olarak aynı durumda olan blr çok kişiyi Ugilendirdiğinl tahmln ettlğhn bu konulan açıklıyorum. I Eşim 1967 yılında PTT Idareslnde memur (telefon operatrisi) olarak girmlş ve aralıksız 1 yıl 9 ay çalışmıstır. Çalışmasına 1 yıl ara verdlkten sonra da, şimdl SSKIı olarak Işe girmiş bulunmaktadır. Kendisı 1949 dojpımludur. 1 Emekll Sandığında geçen 7 yıl 9 ayllk sttre, SSK'ya abtanldığında SSK sigortalılığının başlangıcı 1967 yılında mı başlar, yoksa bu süre 1982'den geçerli olarak 7 yıl 8 ay önceld tarihe ml alınır? 2 Şu anda çalıştığı iş geçici olduğundan iş bitiminden sonra isteğe bağll Olarak SSK'ya prim ödiyebilir miyiz? 3 Devlet memurluğu yaptıgı sflre Içtnde Meyak kesintilerinin iadesi için yaptığınuz başvuru, «sizden Meyak aidatı kesilroernlstir.» şeklinde cevaplandınldı. Bu doğru mudur? II Babam ytllarca (20 yüın fizerinde) küçük esnaflık yapmış, vergi ödemiştir. Bağ • Kur'un yeni kurulduğu yıllards da hastalanarak işini tasflye etmek zorunda kalmış blr daha da çalışamaıtuçtır. Şimdl ise, kendlsine küçük blr İş kurmayı düşünmektedir. 1918 doğumlu olan babam, Bağ • Kur'a ttye olabilir mi? Geçmiş yıllar lçln borçlanırsa ne zaman emekli olabilir? III 1966 yılında girdİKim blr Işyerinde 2 yıla yakın çalışıp 1967 yılında askere gittun, fakat kıdem tscmlnatı almadım. Geçen bunca zamandan sonra bu lşyerinden kıdem tazminatı alabillr miyün? Erdinç TEKİN Karjıyaka ÎZMÎR YANIT: I ı Eşinlzln Kmekll Sandığı'nda geçen sürelerl 228 sayılı yasa uyannca SSK'ya aktanldığında sigortalılık başlangıcı memuriyete giris tarihl olarak kabul edllir. Sigortalılık başlangıcı da 1967 olarak geçerli sayüır. 238 sayılı yasanın 8. madde6i, «Bu kanuna tabl klraselerin l i n c i maddede yanlı islerden herhangi blrine llk defa alındıklan tarth slgorta ve sandık kanunlarına göre llk işe giriş tarihl kabul edillr. (»•)• 2 «Sigortalılık süresi en a ı 3 yü olan ve en az 750 gün Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalan piriml ödemiş» bir sigortalı olarak isteğe Eağlı Sigorta'ya prim ödemeye devam edebilir. 3 Meyak kesintilert tüm devlet memurları için 1 Mart 1970'den geçerll olarak kesümeye başlamıştır. Eşinizin 1 Mart 1970'den ayrıldığı tarihe kadar kendislnden kesilen Meyak kesintilerinin ödenmesl gerekir. Ancak bazı KÎT'lerde bu kesintl yapılmamıştır. II 2654 sayıh yasanın ek geçiei 13. maddesl, «Ancak bu kanuna göre zorunlu gfgortalı Olarak kayıt ve tesdUi bnlunmak kaydı lle, 1.10.1972 tarlhlnden bu kanunun yürttrlüge girdiğl tsrlhe kadar vergi dai. relerine kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına bagımsız çalıştıklannı belgeleyen sigortalılar belgeledlklerl «ttreyi borçlanabillrlar.» demektedir. Yasanın bu açık hükmU karsısında babanran 1 Ekim 1972'den buyana vergi yükümlüsü olarak vergi ctairesinde kaydının bulunmaması nedenı lle bu borçlanmadan yararlanması söz konusu ola. mıyacaktır. Ancak kendl nam Te nesabına çalışmaya başladığınd» Bag . Kur sigortahsj olması zorunludur. m 1988 yılında yurürlükte olan 3008 sayılı î ş Yasası kıdem tazminatı ödenebilmesi için, aynı lşyerinde en az 3 yıl çalışmış olmak kosulunu aramaktaydı. Ancak, bu 3 yıllık çalışma süresi 1475 sayılı İş Yasası ile bir yüa indirilmiştir. Sizin çalıştığınız döneme ilişkln uygulanması gereken yasa 3008 sayılı İş Yasası olması nedenı ile, siz çahşmanızı 3 yıla tamamlamadığınız için, aakere giderken çalıştığınıa 2 yılın kıdem tazmlnatının da ödenmesl söz konusu olamıyacaktır. Aynca da kıdem tazmlnatınızın ödenmesi söz konusu olmuş olsaydı bile bu tazminat Borçlar Yasası'mn 125. maddesl uyannca 10 yıllık zaman aşımına uğramıs durumdadır. Anayasa icin ne dediler ? Aytekin Kotil (Baştarafı 1. Sayftda) daş deınokrasi anlayışıyla bağdaşır bulamıyorum. Böylesine blr tutum blzl seçklnler yönetlmine götttrebillr. Oysa demokrasi seçilenlerln ülkeyl yönetmesidir. Bunalımlar sonrası çıkanlan anayasalarda tepki yönü genellikle ağır basar. Görüşülmekte olan tasarıda bu durumu açıkça görmekteylz. Oysa geçmiş uygulamalar göstermiştir kl, tepkl Anayasaları çoğu kez daha büyük bunalımlann dogmasma neden olmuşlardır. öncmli olan bunalımlann gerçek nedenlerinln saptanması ve ona göre sağlıklı çözümlerln getirilmesidlr. Yoksa, yanlış uygulamalara bakıp, çağdaş demokrasilerln vazgeçllmez kurumlanm ve kuramlannı mahkum etmek sağlıklı bir çıkış yolu olamaz. Geçmiştekl otorite boşluğunun tesbltl lle getlrilecek baskıya ve korkuya dayah güçlu bir yönetim yerine gücünü halkın katkı ve desteglnden alan etkin bir yönetimi gerçekleştirmenin koşullan araştırümalıdır. Devletin üst yapı organlarını bir çeşit koalisyona yönelten slstemler yerlne kuvvetler aynlıgı Ilkeslne dayah. yetkl ve sorumluluklan dengell, uyum saglayıcı sistemler getirilmelldir. Geçmişte bazı hakların kötü kullanılmasına bakarak hakların özüne dokıınulmamalıdır. Aksi halde devlet yönetiminde bütünlüğü ve süreklillği sağlamak toplumsal barışı gerçekleştirmek büsbütün güçleşebilir. Her türlü yasal düzenlemelerde, maddelerin farklı yorumlara yer vermeyecek blçünde yazılman son derece önemlidir. Yakın geçmişte bazı hükümlerin yeterince açık ve net olmaması yüzünden ciddi idari ve kazai sorunlar doğmustur. Tasarı bu açıdan da çok başarısızdır. Ciddl yorum kargaşaları yaratacak nlteliktedir. Kammca görüşülmekte olan Anayasa tasarısının eleştiri ve önerilerle düzeltilmesi oldukça güçtür. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak eleştlri ve önerilerl dikkale alarak. yeniden bir düzenlemeye gitmek daha sağhkh blr yol olarak gözükmektedir. ruluşları ve tuzel kişilikleri, üniversiteler, scndikalar, dernekler kesimine yönelik genişletme sözitonusudur; öte yandan lıapatılmış siyasal partilerin üyeleri kapsamında daha açık ve genişletici bir yorum, Anayasal tartışmanm boyutlannı biraz daha yaygınlaştırmışUr. 70 sayılı kararın kapatılmış siyasal partilerin Anayasa tar tışmasına katılabilecek hadrolanna karşı eşit olmayan yaklaşımı bir ölçüde gi derllmiştir. MCK'nin yeni kararım da olumlu yolda bir adım diye niteliyebiliriz. Bu adımın olumlu bir başha yanı da basınla yönetim arasmdaki diyalogun sonunda kurulmuş olmasmda vurgulanıyor. Böylece açık eleştirinin yararları bir kez daha kanıtlamyor. Anayasal rejime yeniden dönüş 8üreci çok cksih ve kötü bir tasanyla başlamı? bulunmaktadır. Başlangıç belgesindeki olumsuzluğu giderebilmeh güçtür. Ancak iyl niyetli yaklaşımlar ve hoşgörülü bir ortamda yapılacak ethin çalışmalarla gündemde bulunan Anayasal bunalım asılabilir. 70 sayılı kararı genişleten bildiri de bu, amaca yönelik bir kilometre taşidır. (Baştarafı 1. Sayfada) Celal Yardımcı sol anarşinin kaynağını teşkll eden şahıs ve örgütlerden geliyor. Ancak, unutulmamah ki fikir, düşünce, yazma vc söyleme hürriyetleri bürriyet esprisi içerisinde geçerli olursa makbuldür. Bu hürriyetler, Aksiyona çevrilir ve aksiyon ile düşUnülen. planlanan blr netice ahnmaya çalışılırsa, bu bürriyet felsefesl lle bafdaşanıaz..» Cumhurbaşkamna Danışmanlık yapması İçin teşkili düşünülen Cumhuriyet Konseyi'ne de temas eden Celal Yardımcı, bu konseyin luzumsuz olduğunu belirterek, «Dlkkat edilecek olursa, Cumhuriyet Konseyi'nin gerek tabii ve gerekse Cumlıurbaşkanınca atanan üyelerinin hiç bir görevl yoktur. tstişare, yani bir nevl Danışma heyeti oluyor bu konsey, ne yapacak bu konsey?... Cumhurbaşkanı. fferektiglndc. herhangri bir kanunu veto edip, meclise gerl gönderme durumunda kalırsa, bu konuda konsey'in miitalaasını alacak. Konseyin bu fonksiyonu karsısında, samiml ve blçbir artniyet taştmadan şunu söylemek gerekiyor: Hedef bazı zevata is bulmaktır.» (Baştarafı 1. Sayfada) FKÖ (Baştarafı 1. Sayfada) şaltmaya hazır olduklarmı aöy lediler. Israıl Başbakanı Menahem Begin ıse, dün verdiftı bir demeçte, Filistinli gerillalarm Ba tı Beyrut'tan gelecek tıaftadan itibaren çekilmeye başlayacaklannı umdURiımi kavdetM tSRAİL BOMBARDIMANI Filistinli gerillalann Batl Beyrut'u boşaitması konusunüaki çaiışmalar son aşamasına gelmek üzereyken, îsrail hava kuvvetlerine bağlı jet uçakları dün öğlen saatlerinde Batı Beyrut'u yeniden bombaladılar. îsrail'in yogun saldınsma savaş gemiler ve topçular da katıldı. Jetlerin FKÖ mevzilerine bomba yağdırmalanndan sonra kentin dumanlar içinde kaldığı ve birçok yerde yangmlar çıktığı bildlrildi. Lübnan polisi, Pilisrinli gerillalann, ulusal müze çevresinde İsrail tanklanyla çarpıştıklarını da bildlrdi. Gözlemciler, îsrail tanklanmn ilerleme niyetinde ohıp olmadıklan konusunda blr açıklama yapmadı. Sovyet TASS ajansı, Israil'in kuzey sımrlarmı güney Lubnandaki Litani ırmağına kariar genişletmek istediğinl öne sürdü. İsrail'i «Saldırğan Siyonist» olarak tammlayan TASS, îsrail'in «Kutsal Kltapta» yazılı sınırlara ulaşmak niyetinde olduğunu ileri sürdü. Bevrrıt rartvnsn önrpKI •>pne Amerikan askeri helikopterlerinin kentin 15 km uzaSınrtaki Junieh bölgesine indikleri bildirildl. Türkiye'den toprak isteyen (Baştarafı 1. Sayfada) kampanyası açma kararı aldı. Toplantıdaa sonra yaymlanan deklarasyonda da «rüzgar ekenin Iırtına biçeceği» belirtildı ve Ermenl cemaatinden «yeni cinayet ve tecavuzlere engel olmalan» istendl. îstanbul'da mevcut 27 kllisenln yönetim kurulu temsilcilerl ve Patrikhane Danışma Kurulu dün Ermeni Patriği Şnork Kalustyan Başkanlığında toplandı. Toplantıya yurdumuzda bulunan VVashlngton Ermeni Kllisesi Ruhani lideri Papken Varjavestyan da katüdı. Esenboğa şehitleri ve şiradlye değin şehit edllen diplomatlanmızm anısına yapılan saygı duruşundan sonra bir konuşma yapan Ermeni Patriği Kalustyan şöyle konuştu: «Tttrk milletlnin acısı blzün de acımızdır. Cemaatlmizln sal dırıları karşısındakl duygulannı dün Takslm'de kendlni atese veren Artin Penik dlle getlrmlştir. Bu veslleyle dünyaya açıklamak Isterim kl Tfirk Ermenileri mutludur, herhangi bir sorunlan yoktur, sosyaı ve ticari yaşamlarını özgürce sürdfirmektedirler. i u r t dışındaki Ermeni cemaatlne sesleniyorum. Maceraperestler aranuzda yaşatılmasın. Rüzgar eken (ırtına blçer. Sizden bunu Insanlık adına diliyoruın.» Daha sonra Türkiye Ermenilertnin sesini dünya kamuoyuna duyurmak üzere bir deklarasyon yaymlanması ittlfakla kabul edildi. Yine Esenboğa şe hltlerinin geride kalanlan için bir yardım kampanyası açılma aı kararı alındı. DEKLARASYON Toplantıdan 60nra açıklanan deklarasyonda »öyle denüdi: «Türkiye'ye yönelik her tür tecavüzü. büyük bir üzüntüyle haksız ve insanhk dışı davranışlar olarak nitelendiriyor ve nefretle lanetliyoruz. Geçmlşte olduğu glbl jeo • polltik ve sosyoekonomlk çıkarlan İçin asırlarca sevgiyle kaynaşmış Ermenlyle Türktin arasına glrip nifak tohumlan eken devletlertn kışkırtıcılıktan artık vazgeçmelerlni ve terörist lere taviz vermemelerini temennl edtyoruz. 198Q'ln Mayıs, Hazlran, Ağustosr aylarmd.a, iç savaşm eşjğinde, Kars'ta kurtanlmış bölgeler den bahsedllirken, ASALA, Yuna nistan'da verdlği beyanatlarda, bUylik bir devletin siyasi oyun larının aletl olarak Ttlrklye'den toprak ilhak edeceklerlni, Ermenilerin yaşamadığı bu yerleri SSCB Ermenistanı'na katacaklannı iddia ediyordu. Dünya yuzundekl patlamaya hazır büyük potansiyel güce sahip 92 etnik grup arasmda yer almayan Ermenilerin, kendilerinden kımsenin bulunmadığı ve bulunmayı da aklmdan geçirmediği bu yerler uğruna terörist hareketlere girişmelerl ya delillktir, ya da politiktir. Kaldı ki TUrkiye'den toprak talebinde bulunan gafillerin böy le bir teşebbüse yeltendikleri anda karşılarmda evvelâ kanını son damlasına kadar akıtmaya hazır TUrk Ermenisini bulacaklanndan şüphe etmeme lerini diliyoruz. Dolayısiyle, masum insanların kanmı meşkuk bir gaye uğruna pervasızca döken bir avuç maceracıya, Ermeni ırkı adına, adi ve kalleşçe işlenen cinayetler düzenleme ve bu ırkın kaderiyle oynayıp adını lekeleme hakkmı tanımıyoruz.» Deklarasyonun sonunda akli selım sahibi dünyadaki tüm Ermenilere de seslenildl vo şöyle denildi: «Canileri takbih cdiniz, yeni cinayet ve tecavuzlere engel olunuz, maceraperestlerf aranızda yaşatmayımz. bütfln insanlar arasmdakl sevgl ve kardeşlik bağlannın güçlenmcsine yardımcı olunuz. Ki nve nefretin hüsrana çtftürdüğü, rüzgar ekenln tırtına biçeceği gerçeğiyle masumların kanla nntn clökülmesinin önlenmesi için caniyane fikirlcrin ye$ermesine fırsat vermeyiniz, Bu çabalan sarfetmenlzl sizlerden Insanhk adına diliyoruz.» EVREN'E MESAJ Patrik Kalustyan, Devlet Başkanı Kenan Evren'e de bir mesaj gönderdi ve ASALA'nın Esenboğa saldınsı karşısmda «Nefret, teessttr ve bflyfik acı dnyduklannı» bellrtti. Kalustyan mesajında, «Her Türk vatandaşı gibi Türkiye Ermenileri olarak ba fnsanlık dışı vahset karsısında duyduğumuz büyük acıyı sizlcre arz eder, Olenlere Allah'tan rahmet, silelerine metanet ve tüm yaralılara acil şifalar dilerim.» dedl. Patrik Kalustyan mesajını şöyle bitirdi: «Vatanımızı mateme boğan bn ve bunun gîbl müessif ve acı olaylardan TUrk devletini korumasını Yiicc Tann'dan niyaz cder, tüm Türkîye Erınenllerinin tariyet. lerini kabu! etmenizi Istirham edpriz.» Esenboğa baskınında şehit olan polis memuru Atilla Balışi dün doğum yeri olan Kırıkhan ilçesinde törenle toprağa verildi. Dosarıda 10 sene (Baştarafı 1. Sayfada) das Artln Penik'in saglık duru. mu clddiyetini konıyor Cerrah paşa Hastanesi Nöbetçi $efi Dr. Ahat Andlcan, yanık vak'alannda durumun iki • Uç ftün içinde belli olabileceğlni söyledi. Acil Servis'teki özel bakım odasından Genel II Servisi'ndeki özel bir odaya nakledilen Artin Penik'in geceyl sakin geçirdiği öğrerüldi. Cerrahi Kliniği operatörlerinden Dr. Andican, kendini yakarak öldürmek isteyen 61 yaşındaki Penik'in sağlık durumuna ıligkin bu açıklamayı yaptı: «Bu tür yamklarda hayatl tehlike hayü yüksektlr. Fakat hastaya ilk şok tedavisl yapıldı ve dün akşamdan beri fyiye doğru bfr gelisme gözlendl. Ancak öniimüzdeki birkaç Kün icinde yanıklar ncdeniyle akut böbrek yetınezliği ve yaralardakt enfeksiyon eelişmesi sonucu kana Utihap kanşması söz konusudur. Bu tehlikeleri önlemek için de gerekli tıbbl önlemler alınmıştır. Hastanın sağlık durumu 2 3 gün içinde kesin açıklığa kavuşacaktır.» Artln Penik'in yattığı serviste sıkı güvenlik önlemleri alındığı kaldığı odaya ilgili doktor ve hemşlreler dışında hastane personelintn de alınmadığı dikkati çekti. Bu arada kendisi ile görüşen «Cnmhurlyet» muhabirine Artin Penik şöyle dedi: «Ben 10 sene kaldım dısarda. Ben çok konuştum bunlarla (Ermeni militanlar). Istedlkleri kalkınmış bir Türkiye, kalkmacak bir Türkiye'yi içinden kışkırtıp da, blrbirlerine düşürüp, sonra dünya gözü üstünde, dünyaca nefret uyandırmak istlyorlar. Çok uyardım bunları.» Sargı bezleri ile sanlmış vücudunun Ust kısmında derilerinin soyulduğu ve kabararak iltihap topladığı gözlenen Artin Penik, oldukça ağır bir tempoda konusarak çantasmdaki öteki evraklan da sordu. Penikie «Cumhuriyet» muhabiri arasında daha sonra su konuşma uecti: Benim yazılarımın arasmda, çantamın içinde Fransızca bir yazı buldunus nra? Hayır Olur mu, çantamın içindeydi. Pollste olabüir. Ne vardı o yazıda? Efendim, ben emekli oldum. 3 % bin 5S» llra Ankara Sosyal Sigortalar Istiyor. Unu yatınrsam ben emekll maasma kavuşurum. Bu bana gelell 6 ay oldu. « aydır yatıramadım. Neyse, kalkayun ondan sonra ben iısllederim. Aman emekllUk evraklarun kaybolmasınBu arada Artin Penik, eski kansı ve iki oğlunun Viyana'da yaşadığını, kansı ile boşanıp banştığım fakat. tekrar ay nldıSırn çocuklartnın 32 ve 92 vaşlannda olduğunu sövledi. Salı akşamtlstü kendini yaıana dan önce pazartesi ögle saatle rinde Yedlkule Ermeni Hastanesi'nde yatan 81 yaşındaki an nesini de ziyaret ettiğini açıklayan Artin Penik, «Bütfin Ermeni cemaati kardesçc vaşamn, hiç düşünmesinler enindc KOnunda bu işler temizlenecek» şeklinde konuştu. ö t e yandan olaylardan habersiz olan Artln Penik'in göz leri görmeyen 81 yasuıdakl annesi Lusaper Keşişyan, Yedikule Ermeni Hastanesi*ndeki odasında, «Ne var nlye sordunuz, ölüm mü var?» diye sordu. Lusaper Keşişyan'm ikinci eşın den olan Uvey çocuklan tarafın dan 21 ağustos 1980'de hastaneye yatınldığı, yüksek tansiyon ve şeker hastası oldugu vn hafızasmm zayıfladığı öğrerüldi. Lusaper Keşişyan oglu Artin Penik'in pazartesi frunü ziyaretine geldiğini söyledi ve «Karpuz getirdl, ellraden aldılar, bırakmadılar kapıdan Tuzsuz ekmek verdl gitti.j. dedi. Hastane personeli, Artin Penik'in arada bir annesini ziyaret ettiğini, pazartesi güntt de saat 13. 30 dolaylannda gelip bir saat kadar oturduğunu söylediler. Artin Penik adlı Ermeni vatandaşın kendini yakarak öldür mek istemesi olayı ile ilgili olarak, polisin soruşturmayı çok yönlü derinlestirerek sürdürdü ğü de öğrenildi. Bu konuda her hangl bir açıklama yapılmadı. (Baştarafı 1. Sayfada) 1961 Anayasasının konu lle ilgili 130'uncu maddesi tabii ssrvet ve kaynakların devletin «hüküm ve tasarrufu altmda» olduğunu bellrttikten sonra şöyle devam etmekteydl: Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittlr. Arama ve işletmenin devletin özel teşebbüsle birleşmesl suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağhdır... Görüldügü gibi 1961 Anayasası, arama ve işletme hakları için «devlete aittir» kaydmı koyduktan sonra, devletin özel kesim ile ortaklık kurabileceğlni belirtmektedir. Özel keslmin doğrudan doğruya «arama ve isletme hakkı» sahibi olabilmesi için bu konuda özel kesime izin veren bir yasanm çıkarılması gerekmektedir. 1961 Anayasasmm özel keslm ile ilgili kayıt ve koşulları böyledir. «Aldıkaçtı Anayasası» 1961 Anayasasmm bu kayıtlayıcı koşullarmdan ayrılarak «tabii servetlerin ve kaynakların aranması devlet ve özel teşebbüs tarafmdan yapılır» dlyerek tabii servet ve kaynak ların aranmasmda özel kesime anayasal güvence sağlamaktadır. Anayasa taslagmdaki bu anayasal güvence bakm nasıl işleyecektir: Aramalarda devletin «»ncellk hakkı» olduğu kabul edilmektedlr. Bu «Anayasal lutuf» madde metninde yeraldıktan sonra «ne olur, ne olmaz» diye özel kesim ile İlgili bir özel yönlendirici ifade kullanılmaktadır. Özel teşebbüsün arama şartlan kanunla düzenlenir. Kanun bu aramayı teşvik eder... Bu İfade ile de özel kesimln arama koşullarını düzenleyen yasanın özel kesime ayrıcalıklar tanıyan blr yasa olması istenmektedlr. Ola kl, yasa, arama hakkmı, özel kesim için uygun olmayacak koşullarla saptar!... «Aldıkaçtı Anayasası», şimdlden «kanun bu aramayı teşvik eder» diyerek özel kesim icin çıkanlacak yasayı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çok açıkseçik belüdir. Aman özel teşebbüsün işinl güçleştirmeym... 161'inci madde tabii servetlerin aranmasmda olduğu gibi Işletilmesinde de «öncelik hakkını» devlete bırakmaktadır, ancak «özel tesebbüsiin aramaları sonunda buldukları kaynaklar» için bu «öncelik hakkı» söz konusu degildir! Peki bu «öncelik hakkı» nerede söz konusudur?.. Yalnızca devletin arayıp, bulduğu tabii servet ve kaynaklarda.. «Aldıkaçtı Anayasası», devletin bu hakkma da smır getirmektedir. Eğer. devlet «işletmeye hazır tahil servet ve kaynakları» iki yıl îçinde işletmezse bu hak düşecektir. Pekl bu hak, kimin kucağma düşecektir? Sorulur mu, tabii kl özel teşebbüsün.. Burada Aldıkaçtı'nm hakkmı yemlyelim. Tasarı, tabii servet ve kaynakların «işletmeye hazır» hale gelmesinden sona «iki yıl içinde» özel teşebbüsçe işletilmesinl rica etmektedlr!.. özel teşebbüs, bulduğu tabii servet ve kaynafc konusunda, aptal, kör ve sağır değlldir. Eğer, bu kaynak verimli ise elbette bu kaynağı kendisi için kazançlı biçlmde lşletecektlr. Değilse elverlşll almayan bu kaynaklar, devlete bırakılacaktır. Devlet, bürokratik yapısı gereğl, «hüküm ve tasamıfa altmda» sayılan her maden ocağını, iki yıl İçinde lşletemiyebillr. Bu durumda, bu verlmlî kaynaklar, özel teşebbüsün eline gececektlr. Aldıkaçtı Anayasası «rayiç bedel» llkesl ile toprak sahiplerlni, 161'incl madde ile de lşletme hakkı sahiplerini sevindirmlştir. Bütün bunlardan sonra «acaba» dlyoruz «iki yıl içinde işletmeye hanr tabii servetlerl ve kay naklarî fşletmeyen kamu kurumıı yönfitioisi İÇİB blr hüküm dtişünülmüş mttdür?».Ji; .aj*•* ' •"': örneğin şöyle: îşletilmeye hazır tabll servet ve kaynakları işletmeyen ve bu yüzden devletin öncelik hakkınm düşmesine yolaçan kamu kurumu yöneticisl, bu tarihten stınra özel teşebbüste görev kabul edemez. Aynca, kendlsine. bu yüzden doğan zarar ödetilir. Ödeme «raylç bcdel» üzerlnden yapılır ve ödeme dillmlerlnde devlet borçları ile ilgili en yüksek falz oranı uygulanır. Aldıkaçtı'yı bir yerde görürsek soracağız:; Kimin malını kime veriyorsunuz?.. GÖZLEM Ecevit ten kaldınldığı gerekçesiyle suçun da ortadan kalktığını savunmuşlardı. Ankara Cumhuriyet Infaz Savcılığı, bu sorunun mahkumiyet kararmın verildiği mahkemede çözüme baglanması gerektiğini bildirerek, konuyu Ankara Sıkıyftnetim Komutanlıtı 2 Nolu Askeri Mahkemesine aktarmıştı. Askeri Mahkeme, basvuruyu Milli Güvenlik Konseyi'nln 70 nolu karannm, 52 sayılı karardaki yasanın hu dutlannı daha da grenişlettiği görüşünü savunarak red detti. (Baştarafı 1. Sayfada) AIi Bülent (Baştarafı 1. Sayfada) daha sonra meydana gelen baş ka bir olayda ölmüştü. ACAR İlişki kurduğu yengesiyle işbirliği yaparak kardeşi Recep Acar'ı, başma piknik tüpu vurarak öldürdükten sonra yakalanan Veli Acar da îstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1978 yılında ölüm cezasına çarptınlmıştı. VeU Acar, yengesi Gülsüm Acar ile ilişki kurduğu olay gecesi kardeşi Recep Acar'a, «Ben köye gidlyomm» djyerek evden ayrılmıştı. Acar'ın daha sonra o gece yansı tekrar kardeşinin evine gelerek yengesinin yardımıyla, önceden yatağın altına sakladığı piknik tüpü ile kardeşlnin beynlni dağıttığı, mahkemece saptanmıştı. Mahkeme Gülsüm Acar'a da idam cezası vermiş, ancak daha sonra bunu 20 yıl lıapse çevirmişti. Katsayı artıyor (Baştarafı 1. Sayfada) si oranlannın yıldan yıla ka demeli olarak indirilmesi ilkesi yer almıştı. Bu amaçla 1981 yıhnda yüzde 40 oranın da olan gelir vargisi, 1082 yı lmda yüzde 39 oranma indirildi. 1983 yılı içinde yasa doirrultusunda gelir vergisi oranlannda yapılması gereken indirim belli oldu. Buna göre, l Ocak 1983 tarihin den itibaren geçerll olmak üzere gelir vergisi oranları yüzde 35'e indirilecek. Yine aynı yasa doğrultusıında mali denge vergisi oranı da indiriliyor. 1981 yılında yüzde 3 üzerinden hesaplanan mali denge vergisi oranı 1982 yılında yüzde 2 oranına indirilmişti. Mali dengc vergisi oranmın yüsrde biiro indirilmesi ilkesi ise l Ocak 1983 tarihinden geçerli olacak. Gelir vergisi ve mali denge vergisinin indirilmesi memur ve işçi ücretleri üzerinde gelir artırıa bir etki gösterecek. Yapılan araştırmalarda bu iki vergi indiriminin aylıklara yansıması sonucunda gelirlerde yüzde 3'lük bir artış ortaya çıkacak. 1 Ocakla ba^larken mali yıl için 1 Mart taribi başlangıç kabul ediliyordu. Yasa değişikliğiyle birlikte 1983 mali yılı da bu yıl ilk kez 1 Ocak gününde başlayacak; Böylelikle bundan sonra dev let bütçesinden yapılan harcamalar ve gelirlerin hesap lanması ocak ayından itibaren geçerlik kazanacak. iki Ordu (Baştarafı 1. Sayfada) Bnyruk, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Selahattln Demircioğlu nun yerme ürgeneral Celal Bu lutlar geürüdi. Bu arada, Orgeneralliğe yük selen Necip Torumtay, MGK vo Devlet Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcüığına, getirıl dl. Ürgeneral Bulutlar'dan boşalan Mllll Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına da Orgeneral Ragıp tfluğbay atandı. Bu ara da, emeklüik ve görev değişıkliği sonucu beş Sıkıyönetim Komutanı da değiştirildi Buna göre, 2. Ürdu Komutan lığına getirilen Orgeneral Meh met Buyruk aynı zamanda Konya, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehlr ve Yozgat illeri Sıkıyönetim Komutanlığı, 3. Ordu Komutanlığına getirilen Orgeneral Celal Bulutlar lse, Erzlncan, Gumilşhane, Giresun, Trabzon, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Si nop illeri Sıkıyönetim Komutanlığı yapacak. Değişen diğer sıkıyönetim Ko mutanlan da şöyle: 7. Kolordu ve Oiyarbakrr ürfa Mardin SUrt Hak kart Van Uleri Sıkıyönetim Komutanlığına Korgeneral Su at İlhan, 8. Kolordu ve Elazığ Malatya Tunceli Bingöl Muş Bitlis illeri Sıkıyönetim Komutanlığına Korgeneral Nazif Üka 9. Kolordu ve Erzurum Agn Kars Artvin illeri Sıkıyöne tim Komutanlığına Korgeneral BM Genel Anadolu (Baştarafı 12. Sayfada) Kadıköy Anadolu Lisesi 215. 201. fst. Beyoğlu Anadolu Lisesi 217.367, Ist. Erkek Ll sesi 216.767, lst. Galatasaray Lisesi 215.386, îst. Nlşantası Anadolu Lisesi 217. 551. özel Türk ve yabancı okullann ön kayıtlarmda esas almacab taban puanlar ise şöyle belirlendl: lst. özel Usküdar Amerlkan Kız Lisesi 217.700, îst. Özel Alman Lisesi 217.551, İst. Fevzlye Mektepleri Vak fı özel Işık Usesl 214.453, İst. özel Amerikan Robert Lisesi 217.401, lst. Özel Ital yan Kız Ortaokulu 208.821, lst. özel îtalyan Lisesi 211. 135, îst. özel Notre Dame Desion Fransız Kız Lisesi 211.170, İst. özel Saint Paul Fransız Kız Ortaokulu 208. 072, lst. Özel Saint Benoit Fransız Kız Lisesi 211.170, İst. Özel Saint Benoit Fransız Krkek Lisesi 211.320, îst. özel Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi 212.552, îst. Özel Saint Mlchael Fransız Lisesi 212.103, îst. özel Sankt George Avusturya Kız Lisesi 216.434, îst. Özel Sankt George Avusturya Li sesl Tlcaret Okulu 217.850, lst. özel Amerikan Kız Lisesi 210.203, Çocuk ^Baştarafı 12. Sayfaa») yısının yetersizligi... llgililerin yaptıklan hesaplara göre tüm ülkede 500'ün üstünde Çocuk Mahkemesi kurulması gerekiyor. Bunun dışında da buralarda görev alacak yargıçlann «tercihan» 30 yaşmı doldurrauş, çocuklu ve «Ihtisas» sahibi olmaları zorunlu. Ancak günümüzde yargıg açıgının 3.265, savcı açığınm da 2.046 olduğunu belirten ilgiUler, yeni kurulacak mahkemelerin bu açığı daha da büyüteceği duşUncesindeler. tlgilller, bu durumda yapılacak tek şeyin, yargıçlann yetkllendirilmek yoluyla çocuk mahkemelerinde görevlendlrilmeleri olduğunu, ancak bunun da, yargıçlann karsılarındaki olaya gereken özeni gösterememe tehlikesine yolaçacağım bellrtiyorlar. Oysa uzmanlar, çocuk sorunlarının, çocuk suçlular konusunun, üstünde herşeyden daha çok özenle durulması gereken bir olgu olduğunu bildiriyorlar. Ve yine bu nedenle konunun uzmanlan, hiç değilse ü çocuk mahkemelerlnde yetkllendlrme yoluna gidilmemesini, salt bu kuruluşlarda görev yapacak yargıçlara özenli bir calısma olanağı sağlanabilmesini zorunlu görüyorlar. VValdheim (Baştarafı 13. Sayfada) dahale etmeye hazır değildi. Herhangi bir müdahale Sovyet ler Birliği ya da, Demir Pcrde Ulkeleriyle askeri çatışmaya nn den olabilirdi. Batı'nın Dayaruşma'ya verdlği cesaret, doğrudan bir yardıma yönelemedi. Polonya'ya şimdüerde uygulanan ekonomik yaptınmlann lse, bir anlamı yok. Bundan yine Polonya halkı zarar görecek. tran • lrak savaşının sonuçlan neler olablUr? Iran cephesini yerinde gör düğüm için rahatlıkla söyleyebilirim ki, savaş uzun sürecek tir. tran'da hakim olan Islam ruhu uzlaşmayı kabul etmez. Silahlann denetiml ya da smırlandınlması görüşmeleri ne yflnde gellşeblllr? Durum pek hos değil. Cid <ü görüşmelerin başlayabilmesl için karşüıklı güven sağlanmalı. Kötümser olmama rağmen, 3. dünya savaşmın çıkacağını san mıyorum. SUper güçlerin hiçbirinin savaşmak gibi bir niyeti yok. Esenboğa kâtliamında ölen 2 yabancı uyruklunun otopsi raporları acıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) lki,E'rmeni teröristin geçtiğimi* 'cumartesi günü Esenboğa havaalanında giriştikleri kanlı saldırıda ölen iki yabancı uyruklunun otopsi rapor l a n belirlendi, Ermeni teröristlerin saldırısı sonucu ölen Federal Alman RosonowsM Herbert Günterin yapılan otopside vücuduna isabet eden bomba parçalarınm meydana getirdiği harabiyet sonucu öldüğü anlaşıldı. Saldırğan Ermenilerden birl tarafmdan rehin tutulduğu havaalanı lokantasmdan kaçmaya çalışırken, Ermeni teröristlerin açtığı ateş sonucu ölen ABD uyruklu Jean Giffort Bovorth adlı kişinln otopsisinde ise, ar kadan açılan ateş sonucu vücu duna giren bir mermi ile öldürüldüğü belirlendi. trfan Yay. Çiftçi (Baştarafı 12. Saytana) edebllmelerlnl sağlamak İçin, bankamızca, 1 Ürün bedeli alıncaya kadar, faiz dahiı borçlannın ertelenmesl, S Ayrıca yeni kredl taleplermin karşılanması, kararlaştınlmış ve şubelerlmizc gerekli talimat verilmiştir.» (Baştarafı 1. Sayfada) york'ta yayınladığı mesaj da «masum insanlann ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bu ve benzer a$a ğılık eylemleri kmadığım> bildirdî. GÜBELt KEStN TAVHt tSTEDt TGS Genel Başkam Na' il Güreli «terör ve şiddct olaylarmm günümüzde çc şitli ülkelere yönelmiş bir insanlık suçu durumuna gel diğini ve uluslararası bir nitelik aldığını» söylediGureli yaptığı yazılı açıklamada uluslararası basm kuruluşları ile tüm dünya gazetecilerine seslenerek çutı ları söyledi: Ülkelerimizin ve dünyaÖto yandan, Türkiye Cum nin huzur ve güveni içln< huriyet tarihinde ilk koz go Insan Hakları Evrensel Bil çen yıl yapılan yasa deği dirisi'nde belirlenen templ ve özgürlüklerimizin şikliği ilo mali yıl ve tak hak vim yılı aynı anda baslaya korunması İçin, uluslararası cak. Geçmiş dönemlerdeki teröre karşı aynm yapmak uygulamalarda takvim yılı sızın sağduyulu, bilinçli ve soğukkanlı biçimde mücadele etmek zorundayız.» KTFD Toplumcu KurtuFENNÎ SÜNNETÇÎ luş Partisi Genel Başkanı Alpay Durduran yayınlaAli KANDEMİR dığı bildiride «katiller arka smdakileri ve onlara umıtt Sağlık Memuru verenleri şiddetle kınar, Ağnsız acısız Modem tüm dünyanın terorizme Sünnet karşı bilinçle işbirliği yap Tel.: 43 40 52 masmı dileriz» dedi. ODALAR BİRLİĞÎ'NİN BAĞIŞI • İETT kartımı kaybettîm. Öte yandan, Türkiye Oda Hükümsüzdür. lar Birliği, Ermeni terörist Halll OKUR lerin silalılı saldınsında DEVREN şehit düşen 4 görevlînin a• Devren yoğurthane ilelerine l'er milyon lira yar 64 72 08 dımda bulunuldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog