Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

mmim Cumhuriyet 10 SPOR 12 AĞUSTOS 1982 Balkan Gencler Sutopu Sampiyonası bugun başhyor fe Maçka yüzme havuzunda saat 16.30'da başlayacak olan şampiyonaya ulusal takımımızın yanısıra, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya katıbyor. Spor Servisi 13. Balkan Gençler Su Topu Şampiyona&ı bugün baslayacak. Spor Yassarlan Derneginin Maçka'daki havuzunda yapılacak şampiyonaya ülusal takîmmazm yamsıra Romanya, 7 u nanistan ve yugoslavya tafcanJan katüacak. Şampiyona 15 agusto, guntins dek sürecelr Şampiyona öncesi çahşmalarmı arahksız olarak sürdüren Su Topu takuniRitz içın yetkiîiler, «Rakiplertmiî güçlü ama çok iyi bir hazırlık devresl ge çirdik. Bunun ıçın de şampiyonada iyl bir sonuç alacağımı sa inanıyoruz.» şeklinde konuş tular. Bugün saat 16J5'da ba«layacak Balkan Gençler Su To pu şampiyonasında ulıisal taiatıunnzı şu sporcular oluşturacaklar: Murat Çakır, Tuğrul Ebrem, Sühan Seldüz, Aykut Yümaz, Gürcan Gürel, Tommy Tokaa, Hüseyin özîer, Hakan Yılmazoğlu, Hakan Suloclkoğlu, Tarner Turan, Serdar Atamert, Ali TTysal, Zater Çatarîçil, Murat Çorak, Gtineş Evgin Aret Kahyaoğlu, 18 yıldir özlemini çekiyorduk Âltın icin kosacağımız iki yarısı TV naklen vermiyor TRT ilgilileri Yurdadön ve Ayaz'uı katıkcaklan 5 ve 10 bin yanşlaruıı banda alacak ve habcr sonrası özet yayın yapacak. Abdülkadir YÜCELMAN TRT Televlzyonu 18 yıl sonra. Balkanlarda söz sahıbi oldu gumuz ve beiki de bir altın madalya alabileceğüniz 5 ve 10 bin metre koşusunu naklen vermiyor. 196364 sezonunda Mulıarrem Dalküıç'ın altuı madalyasından sonra ilk kez Meiımet Yurdadön ve Necdet Ayaz iicı hsinin son aylarda ortaya koydukları performans bu iki atlettaüzin Balkanlarda altın ma dalya kazanacaklannı ortaya koyarken TBT televizyonunun boylesine iddiaîı olduğumu?, ^ kl yanşmayı banda alıp haber sonrası 30 saniyelik bir özet yaymla vermesi spor çevrelerinde tizüntü ile karşılanacakyayını banda alacağız, habcr sonrası özct olarak verecejHz.» Yine TRT ilgilileri «Banda kayıt yerine naklen yayın yapıl mast mıimkiln değil mi?» sonı maza da su yanıtı verdiler. «Bükreş'e spiker çötıdermedik. Stüdyodan yardırncı spikerle ;<*nşı naklpfsek bu kez bandın nasıl f^Ieceğini bilmlyorDZ. €• rak çeklm yaparlarsa bir şey göremeyi1/.» Dtinya Kupast lçln blr araba dolusu spikeri îspanya'ya gönderen TRT'nin bizi çok ya kmdan ilgilendiren bir atletton oîayını banda aldığı halde nak ]en vermeyişi, bunun için çaba göstermeyişl ügi çekicl bir davranıştı. 10 BtN CDMA, 5 BÎN ri ve altın için koşacaklan 10 bin metre Cuma günü saat 19. 25'de 5 bin metre ise pazar günü 19.10'da başlıyacak. 10 bin metre 30 dakikayı, 5 bia ise 15 dakikayı geçmez. TRT' nin bu konuda daha duyarlı olacağmı tüm sporseverler adına halâ umut cdlyoruz. ORADAH BÜRADAH Eskrimde kazaların önlenmesi icin önlem alınıyor 1980 Olimpiyat v* 1081 Dünya Flöra Şampiyonu Sovyet Vladimir Smlrnov* un Boma'da düzenlenea Dünya Şampiyonasında feci bir kaza geçirmesi ve bu kaza sonunda yaşamım yıtirmesi, büyük yankılar yaptı spor dünyasmda. Eskrım uzmanlan, alınan tüm sıkı önlemler ve yapılan kontrollara karşm bu tip kazaiarın önüne geçüemeyeceği görüşünü belırttiler. Çünku, en kalitelı çelikten yapılan eskrimdekl silahların sert çarpışınalan sonucu kırıldağı ve kuilan bu sılahlann daha önce olduğu gibi, bundan sonra da kaza ve facıalara neden olacağı belirtılmekte. Ronıa' dakı Dünya Şampiyonasında hakem olarak görev yapan eski şampiyonlardan Romen Murceanu"nun, eskrimdeki silahların çelik yerıne cam elyaflı karbon kanşımı bir maddeden yapılması önerisi yeniden gündeme geldi, Smirnov'un blümunden sonra. Daha önce Murceanu'nun önerisine karşı çıkanlar, şimdi pek ses çıkartmıyorlar, Atletizm otoriteleri Yurdadön ve Ayaz'a yüzde 80 şans tanıyor BüKBEŞ, (Cumhuriyet) Balkan şampiyonsına ka tılacak atletizm takımımız dün burada ilk idmanı yap tı. Evsahıbi Romenler vo diğer konuk takımlann spor cu ve yonetıcilerl Yurdadön ve Ayaz'a buyuk ilgi gosteriyorlar. Her iki atletünizin yaptüdan son dere celer bu ilginin nedeni. Uzun yıllardan sonra ilk kez yanşmalara kaölan Arnavutluk ise kapalı bir kutu. Buradakt atletizm otorite leri, 5 ve 10 binde Yurdadön ile Ayaz'a altm madalya İçin yüzde 80 şans tanıyor lar. Bu yarışmalarda altm madalya için Romen SIo rei ile Yunan Knisiç de bü yük Iddia sahibi, Sermet Timurlenk'in, mora li bozuk. Çünkü bavulu Bükreş yerine Macarista na gitmiş Şimdi bavulunu ve malzemelerini bekliyor. Atletlerimiz son çaüşmalarını bugün yapacaklar, UcüncüHJk, büyük başarı oiacak... Dr.AKUÇANSU tnuslararası Sutopu Hakeml , Arjantinli Diego Lusero Şluto, dünya kupasını cn çok izleyen gazetecl. trr. TRT ilgülteri üe yaptığımı» konuşmada çu bilgl verüdi. • Bte Bükreşten y>pıl«csk METHE DE FAZAR Gtiüti Tüm Dünya Kupalarını izleyen 83 yaşmdaki tek spor yazarı ^îehmet yurdadön ile Neodet Ayaz'm mUcadele edecckle 13. BaBcan Gençler Sutopu Çampiyonası, bugün saat 16.30'üaid açıüş toreniyle, Maçta TSYD havuzunda başlıyor. Yugoslavya ile Bulgaristan'ın saat 17.00'de baslayacak savaçımlarım, 18.00'de Yunanistan Sle yapacağımız karşüaşma ia îeyecek. Balkan Ulkeleri genç. tetnsilrllerinin her zaman tam kadro İle katılmadıklan turnuvaya, bu kea ülkemize eksıksiss v» sy sonunda Vama'da yapıiacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacak en güç lü ekipleriyîe gelmelerl, sutopu severlere çok zevkü ve kallte Ji karşılaşmalar izlerae olanağı tanıyacak. Böylece de, sutopun da, Balkanlar'daki gerçek gücü müas ortaya çıkmış oiacak Balkanlar'da yaygın bir spor dalı olan sutopuna, rakiplerimis (yunanistan da son yülar da olznak üzere), büyük yatı rrnılar yapmaktadırlar. AVTU pa şampiyonlan ve Olimpıyatlarda güçlerlnl kamüamıç «kiplerin genç temsücileriylft yapacagımız karşüaşmalarda maç kajKinmak, hatta az farkh yenilmek bile basan olacaktır. Son yıUarm en güçlü genç takımına sahip oldugumuza inandığımız bu tumuvada Yu nanistan'ı yeneeegimiîS Bulgaristan'a karşj başabaş bir sa vaşım çıkaracagımızı usnuyoruz. Bu dunımda 3. olmatnuc, buyflk basan sayılmalıdır. Romenler'in (A) takımlannda yer alan 2 oyunculan, 7 numaraü Vflal Hagin İle 11 numaralı Cstalin Mocleanu, takJmlanmn, bu turnuvada fa» vori olmalannm en büyük etmenleridîr. Buglarlar ise, özel îikle 2 numaralı oyunculan And J ret Suschkor, takım kaptaıu' Iawor Nestorov (4 numara) v» Tiirk asıllı Ataaas Kasa. bov, (8) ile Bporseverlerin beğe nisinl kazanacaklardır kanısın dayız. * • Baskıy» glıdlğlmfz snads Yagoslav taknm Tarklye'ye henüz gelmemiştl. Bn takmnn birinci genç tsknmyla gelme mesi, sıralanudm, kuşknsuz de İJçfldiHe» yol «çabBecekür. UEFA dört adım kuralının kesin seklini belirledi UEFA, ÜÇÜ AVRUPA KUPALARI OLMAK ÜZERE 4 MAÇA TÜRK HAKEM ÜÇLÜSÜ ÎSTtYOR. NAMOĞLU VE TOKAT İSMEN ÇAĞIRILDILAR. Spor Servisi Kalecilere Ilişkin olarak değişen, «Dört adım knrab»nın geni$ açıfclamisı PtFA Teknik Komitesi'nden Futbol Pederasyonu'na geldi. Konuya iltşkin olarak dün Fut bol Pederasyonu tstanbul Bürosu*nda bir basın toplantısı düzenleyen Merkez Hakem Komitesi Asbaçkanı Mustafa Çakar'm açıklamasına göre. Pt FA'dan geîen açıklama aynen şöyle: «198183 döneralne dek 12. kuralı (a) ve <b) paraçraflan asağıdaki şekilde uygulanmıştın Bir oyunctı ksled oiarak OTnadığt ranutn; a) Topu tutarak, raplatarak veya havaya atarak, başka bir oyoncu laratmdan oynanmatn» sı Içîn topn bıraknıadun b*k rar yalcalamab sıtrrttrle riori adımdan faıla atarsa veya; b) Hakemtn kanaatine göre, «adece oyunn gfciktlrmek ve bBylece vakit geçirmek ve kendt takutnna babsız bir avantaj sa^lamak şeklinde kabul edilccek taktik bareketlerde bulunursa kalecinin tskınu aleyhfne endirekt serbfst vnru? verilin 1982 • 83 döneminden itibar»n uygulanacak olan ynkartd» Ici kıırala iHşkfn degi?iklik ^oy \eAir: a) Kaleci ceza sabası içinde frulunurken, topu kontrolünde bulnndurdnğu sırada başka bir o\ııncu tarafmdan oynanmaNi irin topu ellnden birakmadsn dörtten fazla adım ataralc VR bırstctığı zaman başka bir oyuncu tarafmdan ovnanımdaıı tckıar topa «lokunınak veya; 1930 URUGUAYDAN 1982 İSPANYA YA Bir Dünya Kupası izlemek, bır spor yazan için bü yük ve önemli bir olaydır. 45 Dünya Kupası izlemiş gazeteciler ise günümüzde parmakla gösterilecek kadar az. Peki, Arjantinli spor yazarı Diego Lusero Şluto'ya r.e diyelim... Çunkü bu adam, bir bakıma «canh fut bol taribl». Arjantinli gazetecinin sn büyük özelliği de, 1930 Montevideo (Uruguay)' dan 1982 İspanya'ya dek ddzenlenen 12 IXtoya Kupasını izlemiş dünyanın tek spor yazan olması. Ingilizce, Fransızoa, Portekizce ve Ispanyolca konuşan Diego Lusero Şluto bugün 83 yaşmda ve bu Canlı futbol tarihi, 13'ün rakamının ugıır suzluğuna inanmıyor, bır çok katolikler gibi. Diego Lusero, 1986'da Kolombiya' da duzenlenecek 13'üncil Dünya Kupasına da tanık olacağına inamyor. Dünya Ku pası anılannı bır kitapta toplayacak olan Diego Lusero Şiuto, yarım yüzyılı (tşkın gas:eteeilife karıennde 5!d ülke (Arjantin ve Urugusy) ve altı gasete değişlirmiş. En beğendigi DUnya Kupası olarak Bn?zilyanın şampiyon olduğu 1958'deki JCupavı aâstoKeıı .Arjautinlı >ıp<.ır jazarı, oaha sonra iîalîte itibariyle 3954 ve 1970 Kupalarını sıralıyor. 1934'de îtalya'da dürenlenen tklnci Dünya K'ipası sırasmda yap «ğı söyieşileri vapurla ülkesine gonderdiğiıü ve bunlarm çoğunun kendısi ülkeyn dönüşten sonra yaymladığım anımsayarak, «Teknik, bız gazetecilere büyük yardım sağüyor gtaümüzde. Şimdi çaiışmak, ilk Kupalara oranla çok rahat bir bakı ma. Fakat, diğer yandan spor yazarlann kalabalığı bir bakıma handikap sayı'ayor. Hele benim gibi yaşlı çınarlar için olayları yerinde izlemek ve haber kaçırmamak, gerçekten gdç oluyor» şeklinde konuşuyor. Arjantinli Dıego Lusero Şluto'dan sonra en fazla DUnya Kupası izlemiş gazetecı ısa bir Fransız: Jean Eskenasi. Fransız sporunun altuı kalömi, 1930 dışında tüm Kupalarda bazır bulunmuş. 12 Dünya Kupası izleyen Diego Lusero Şluto"nun Dünya Kupalan Karmasını tanımak ilgmç olur herhalde. Işte, bu müthiş 11: Planiçka (Çekoslovakya) D. Santos (Brezilya), Monti (Arjantin • îtalya), Beckenbauer (Almanya), Jose Andrade (Uruguay) Sc hiafflno (Uruguar), Didı (Brezilya) Garrinça (Bre Jilya), Meazza (ltaiya), Pele <BfezUya>, B, Charitoh lînKÜtereı, Juantorena b) Ba pnrsgaraf synen kalmı? tır.» Çakar açıklamas&ıda PtFA' ya konuya ilişktn olarak sorduklan sorulardan sonra konunun şu şekilde açıkhğa kavuştuğunu ca belirtti: «Kaleci topa tntn haklm oldnktan sonra bakemin zaman . kazanmak amacında olmadığına kanaat getirmesi şartıyla topu »platır, >uvarlar veya ayağıyla sürcbilir, ancak topla birlikte dört adtmdan fazla aiamadığı gibl topla önce iki, daha sonra topu tekrar alıp iki adım dah» atanıuz. Atarsa karar bir endirelrt vuruştur.» Cakar değişikligin ilk kez TSYD Turnuvası'nda denenmesi için karar alabileeeklejin! de sözlerine ekledi DORT HAKEMÎ3ÖZ AVRUPA KUPALARINDA Ote yandan dört hakemünia Avrupa kupalannda görev <Udxlar. UEFA'dan, Putbol i'ederas yonu'na davete gore, 26 ekiın tarihüıde Bulgaristan Norveç Ümit TJlusal maçını yönetmek fizera Yusut Namoğlu ısmen davet edildl. 15 eylüldekl Ronıa • îpswich Town ÜEPA Kupası maçını yönetmek için îse, Taltıt Tokat çagırüdı. UEPA konuya ilişkm yazısında 29 eylüldekı Kızılyıldız Iillestron arasmdaki Kupa Gaüpleri maçına ve yine aynı tarıjıte oynanacak Korvrinuhunedora Ask Grass arasındakl OITFA Kupası macına da hakem Uçlüsü görevîendırmesini isteâl. Fedprasyon görevlendtrdiği hakemlerl önümüzdekj günlertie açıklayacak. 1984e dek hergün 20 km kosacak • G. Saray: 3 Csepei : 2 HAKEMLEİT: Yahya"Dİker (S), Kemal Bayram (7), Aykao Köseoğlu (2). GALATASARAY: Eser (4) Raşit (5). A. Çoban (2), (K. Adnan 5), Fatih (6), tbrahiın (5) (Sefer 5) B. Adnan Cî), Seydlç (7), Ahmet (8) Bülent (7), Hoslç (5) (K. Mnstafa 6). Sinan (5). CSEPBL: Kovacs (5) Kin cses (7), Köhalmi (i), Godan (4), Gainidl (i) Keletnen (5), Meszöly (i), lazsaayi (6"> Fishlf (7), Kiikeni (4) (TVeher 5), Vincze (6). GOLLER : Kincses (dk. 7), Ahmet (dk. 43), Sinan (dk. 54), B. Adnan (dk. 53), Meszöly (dk. 74). Gündem Cumhuriyet 1976 Montreal Olimpiyatl*' rınm çifte şampiyonu Alberto Juantorena, 400 ve 800 metredeki zaferîerıyle, KUba'nın sesini tüm dünyaya duyurmuştu. Ne var ki, bunu izleyen yülsrda aynı Juantorena geçirdiği çeşitll sar katlıklar ve diğar bası neden lerle formunu yitirdi. 1980 Olımpiyatlan'nda hiç bır varlık gdsteremeyen talü pist yıldızı, Fidel Castro'nun emri üzerıne daha şimdiden 1984 Los Angeles Olimpıyatlanna hazırlanmakta, Bugün 31 yaşında oîan Juantorena, Los Angeles'de 33'üncü bahanm yaşayacak. Coe, Owett pıbi devlerle altm madalya için çekişecek 1500 metrede. Günde 20 kilometre fco şarak, çalışmalarım sürdüren JuantorenaTiin hedeîi çampiyonluk tabii ve Kübalı pist yıldızı bunu başanrsa, Olimpiyatlarda 400, 800 ve 1500 metrede altm madalya kazanan ilk atlet olarate tarihe geçoceic . Levent DONDURAN Karşılaşmanm İlk golü 7. dakikada geidı. Fishh'nm soldan kuüandîğı köşe atı şma Eser ve A. Çobin'm hatah ^ücışiarmı fırsat DÎlen Kincses fcafan vurdu : 0 1. 40. dakikada mutlak bir gol kacıran Ahmet, iki dakika sonra BÜlent'in sağdan taşıyıp, ortaladığı topa çok güzel bir kafa şutu çıkar?rak, takımını beraberlige yükselttl: 11. Bu, aym za manda İlk yanmn da skoruydu. İkincl yarıda, tribünlerln ayakta alkışladığı b*r 54. dakikada Sinan'ın düzgün vurusu, galibiyet golü olarak asdara takıldı: 21. Dlnmek bllmeyen Galatasaray akmları, 58. dakikada 3. golü getirdi. Yine Bülent topu soldan taşıdı. B. Adnan ceza alanmda vurdu, direkten donen topa aya ğını u?atarak durumu 31 yaptı. 74 daldkfda Mes7öly. takımının ve maçm son golünü attı: 32. Puma, Yugoslav futbolculan rnahkemeye verdi Dunyaııın or.de geien tVa scor malzemesi firmasındatı birı olan «Purna», Dünya Ku paü maçiannda firmarıin rekiamım yapnıaîarı karşıl^ ğında Yugoslav Ulusa! Taiamının yıidızları Şurjak, Suşiç, Petrot'iç ve Zîatko Vujovl'î'o büyük p?ral&r octemistj. Ne var Uı, tüm bu ışlem. Yugoslavya Futbol l?oderasyonu'ndnn gızh oîarak yapıinrjif.tı. O;,sa Yugoslavya Fınbol rederasvonu'nun, Pu TTia'nm e/«li rakibi «Adida&» İa sözleşmesi vardır. Feaerasyon yapılan gızli anîaşmaları öğrenınce, futboîcuiarm «Purna» reklaını yapmalarıru yasakladt ve futbolcular da buna uydular. Ne var ki, şimdl «Puma», Yugoslav yıldmlannı sahtekârlîkla stı<? layaralî maiikemej'e verdi ve kcndi'.ennden 50'ser mıl yar Ura tazmınat ıstedi. Kısacası Dunya Kupası'ndaki başansızhk nedeniyle başlan iyice dertte olan Yugoslav yıîdızlar, bu yetmiyormuş gibi şimdi de mahkemede terleyecekler. (scrtt$htntm Yüzücülerimiz basarısızmıydı? Ruhsan SEKMEN Balkan Gençler Yüzme Birinciliğlnde Türk takımının sonuncu olması nasıl karşılandıV YOzücttlerlmlz bagansız mıydı, yoksa ne verdiysek onu mu aldık? Bu konuda soruşturmamıza kaîılan kîşiler görüşlerirü göyle ladılar. Ayrıca spor ülkemlzde ilim olaratc düşünülmeylp, lstemslz blr şekilde ele alınmaktadır. OOĞAN H1ZLAN (Eleştirmen) Avrupa'da klşller çocuklarmı sürekll yüzme ye götürürler. Btzde böyle blr gelenek yok. Ktm çocuğunu alıp sürekll havuza götürüyor. Yüzmenin gelenek leşmediğl blr toplum bu dalda nasü başanlı ollur? Blzde denize glrilir ama yuzülmez. Sular da debelenilir. MUSTAFA AVŞAEOĞLU (Spor yiıksek oknln öğrencîsO Yabancnar bu s=poru temeldeıı ele aünışlar. Çocuğun yüzmeye başlama yaşı çok küçük. Örneğln Mark Spltz 1.5 yaşında yüzme İle tanış mış bir sporcu. Bunlan n hepsi blr takım fe dakarlıklar gerektirmek tedir. FAT.MA GtRtK (Sanatçı) Sporla jzak yakın blr llgim yok. ASLI GEMİCİOĞLD (Sekreter) Burada yabancı yuzOcülerln hepsi blr spot okulunda okuyorlar. ö n ceden yeteneklerine gö ra ayrılan sporcular. devletin gözetiml altın dalar. Oysa bizim sporcularuntz, okul ve tşlerlnln yamsıra spor yapıyorlar. Sanırım bu da bir bagan. İSMAİL GCLGEÇ (KarikaturistEessam) Bir spor daünda ba çarılı olabllmek lçln o spor dalının genls klt lelere yayılması gerekir. Yabanct blr ülke 250 bin ki§3 arasmdan •»eçıne yapaıken bu sa yı bizde 50100 arasında degışmektedlr. MtRCA OLARü (Eski t.yJ.K. antrenörü) Daba uzun boylu spor culara sahip olmalisınız? Evet başansızdtnız. Eksikllkler glderiHrse güçlü blr takım çıkartabiîirFinı/. Dünya Serbest Güreş Sampiyonası ilk gününde Tenekecioğlu Polonyalı'ya tusla yenildi EDMOOTON, (Cumhuriyet) Kanada'nın Edmonton kentinde başlayan Dünya Serbest Gürfeş Şamplyonası'nda mlndere çıkan 82 kllo temsilcimlz Şenol Tenekeclogln, rakiblne yenllmekten kurtulamadı. Polonyalı Nahvek karşısında çok tutuk bir oyun çıkaran güreşçlmlz, 4. dakîkada tuş olarak mlnderden aynldı. Bu bayanı tamdımz mı? 1982'nin nisan ayma dek künse tanunıyordu onu. Oysa bir çıkış yaptı ki, şimdi dünyanın en uzak k&şesindeki evde dahi onu tanıyorlar. «Ein Bisschen Frieden» dediği için şöhret oldu. Anıa bu sozleri öylesine bir tavırda söyledi ki, bir anda yıldıa parlayıverdi. Fotoğrafta onu futbol sahasmda ve de şutunn atarken görüyoruz. «Ein Bisschen Frieden> yanl «Birazcüc barış»tan söz eden ve birazcik da futbol oynayan bu genç kızı tamdımz mı? Tanıyamıyanlar için bir anahtar sözcük ve, relim; Eurovision. Balkan Gençler Eltopu Şampiyonası'nda Beşiktaş Ankaragücü maçı Bursa'ya almdı Romanya: 33 Türkiye: 17 Spor Servisi Balk^n Genç'er Eltopu Şampîyonası dün Ankara'da başladı. İik maçında, geçtlğim'3 yılın Balkan Şampiyonu Romanya iîe karşüaşan gençle rimiz, alandan 3317 yenik aynldılar. Genç eltopu takımımız. İlk yarıyı da 179 yi tirdi. Günün diger karsılaşma sında ise, Yugoslavya Yunanistan'ı 248 jTendi. Yuposlavlar. ilkyanyı da 113 önde bitirdiler. Antrenörün burnunu kıran disi yumruk Damarlannda îrlandalı ka m akaa Linda Jackson, son 'nilarda Amerika"yı kaplay&p «Baj'an boks sporu»nun onde gelen teınsücilerinden biri. Önüne gelen rakibesint ringe serecek sert yumrultIara sahip «Müthiş Linda», Amerika Spor Birliği'ne baş vurarak, erkekterie ddvüşebilmesi için gerekü izni ıstedıyse de bu isteği olumiu karşılanmadı. Cam fena halde sıkılan bayan boksbr buîi dan dolayıdır ki çalışmalarmı kesti ve bu arada biras aa kllo aldı. Ikı aylık bir aradan sonra yeniden ringtere dönen Linda Jackson, eski profesyonel boksörlerden olan çalıştıncısı ve hocası Bob Barton'la Saint Louis kentinde yaptığı çalışmalar<ia, sert yumruk atamadıgı •"ts formunu yitırdiğini ileri süren hocası tarafından boyuna eleştirildi. Bu eleştirîlero cam tak diyen «Müthiş Linda», yine bir çauşma sırasında savurduğu müthiş bır sol kroşe ile eski profesyonel boksörü yere yıktp hastanelik etti. Burnu kırılan ve ameliyata alınan antrenör Bob Barton, öğrenciBini artık eleştirmekten vazgeçti. Şimdi aym Linda Jack son, erkeklerle dövüşmek, isin alabilmek için Amerikaa Boks Birliği Komisyonuna baş vurdu ve istek mektubuna, hocasım hastanelik oden fotoğrau da ilistirdi. BİRİNCİ LİG'İN 3YENİTAKIMI İLK HAFTA İSTANBUL'DA Spor Serrlsl Geçtiğlmlz sezon çıkan olaylar nedenlyle sa'hası kapatılan Ankaragücü, sezonun İlk karşüaşmasını, Beşiktaı İle Bur sa'da yapacak. öte yandan, Antalya Stadı'nıiî onanmda olması nedenlyle, Fenerbahçe İle An talyaspor, sezonun ilk maçını îstanbul'da yapacaklar. Böylece, Galatasaray Mersln, Sanyer Trabzo . spor maçlanndan sonra, Penerbahçe Antalya ma çının da kentlmize alınması sonucu, blrlncl ligin 3 ye ni takımı, ilk maçlannı tstanbul'da oynamış olacakîar. DEMAHO GEORGtC (Romanya alusal yüz roe takım antrenörü) Sizln yüzücülerin vüeut yapısı ytizmeye uygun değll. Kulvar taşlanna dlkkat edildlğlnde çok kısa ve yapısız kalıyorsunuz. En doğru seçme bu olmasa gerek. HAliDUN DORMGN (Tlyatro sanatçısı) Çağdaş dü/eyde çalıs ma ve hazırUnma koeullanna sabip değlllz. CANiM.. ) 4S FILMAZ ÖZÜAK (Clusal yüzme takım antrenörü) Başarısız mı olduk? Asla kabui etmlyorum. Tam tersi yüzücülerlmin hepsi kendilerinden beklenilenl yaptıiar. Bu olanaktarda daha fazlasım beklemek sanınm şaşkınlık olur. Spor Servisi Bulgaristan'da ay sonunda yapıîa cak Plovdiv Sampiyonası' na hazırlanan Ulusal Genç futboı takımımız, Galatasaray genç takımıyla yaptığı maçı. 2 o kazandı. Karşıîaşmayı, Erdi'nii ildnci yanda attıgı gollerle yenen gençlerimiz göz doldurmadılar. Ulusal genç takım, G.Saraylı gençleri 20 yend!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog