Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

ÜSSveÜYS'd Kurum Güvencasi PRESTIJ SINIFLARINA KATIUNIZ. ŞiftiYtm Karamurscl arkası l«t. 4683 33472487 Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20842 Kurncusa: Yanus NADİ 20 TL. 12 Ağustos 1982 Perşembe lise son beklemelî 6 Istonbul Edirne Çanakkale 274092 3159 23 59 Gelir ve ınali denge vergisi düsürülüyor KATSAYI JUmVDR Yeni katsayı 1983 bütcesiyle kesinleşecek Gelir vergîsi % 35, mali denge % 1 oluyor ANKARA, (Cutnhuriyet Bü rosui Adnan Başer Kafaoğlu'nun Malıye Bakanlığı na gelmesınden sonra bütçe çalışmalan hızlandL Çahşmalar sürerken 1983 yılı Içln hazırlanmakta olan bütçe yasa tasansmda memur ayhklanna temel olan katsayımn artırılmasına karar verildi. Maliye Bakanlığı tarafından ha^ırlanun butçe tasansı 30 Eylulde Danışma Mecitsı'ne sunulmuş olaeak. Malıye Bakanlığı'nca yurutulen 19ft3 yıJı bütçe yasa tasansında, Türkıye'nın yaşadıgı ekonomık kriz gözonune almarak kamu gelırlerinm artınlması ve gtderlerinın de azaltılmasına çalişılıyor Butçe tasansı memur ve emekli ayhklarında artış sağlamak amacıyla da katsayı yükseltilmesıni önKöruyor. Maliye Bakanhgı'n ca yürutülen hazırlık çalısmalannda katsayının artırıl ması temel ilke olarak benimsendi. Aym gorüşun üst duzeyde de benimsendiği bıJ diriliyor Ancak katsaymın ne kadar artacağı henuz belirlenmedl. Şu anda tnaaşlar 30 katsayı. van odemeler ıse 8 katsayı üzennden lıesaplanıyor Bütçe çalışmalannda katsayı artınlması planlanırken vergllerde de yeni düzenlemelere gidiliyor. Geçen yıl kabul edılen gelir verglsı yasasına gore gelir vergı(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) Kendini yakan Ermeni: HABER MERKEZ1 ANAYASA TASAR1SINA 11ÎŞK1N GORÛŞMELER DANfŞMA MECUSÎ'NDE BAŞLAflKEN. TASAR1NIN KAMUOYUNDA DA GENIf? B1ÇIMDE TARnŞILABllMESI İÇİN MGK TARAF1NDAN 70 SAY1LJ KARAR YA YlNLANDl BV KARAR, TASARI HAKKINDA EbKI POL1T1KACILAR1N GORU.1? BlLDlRMELhP.IN! Û1R OLÇUDE SERBEST B1RAKIYORDU. MGKNIN ONCLKl GUN YAYINLADICI 70 SAYILI KARARLA 1LG1U .AÇIKLAYICT BİLDİRî>S?. SADECE SANIK SIPATl TAŞIYAN ESKl POLIT1KACILARI YASAK KAPSAMINDA lUTAHKhN SlYASl PART1 YÖNET1C1LERI D1ŞINDAKİ TÜM UYELE R1N GÖRUS BILD1RMELERINE OLANAK TAN1DI. 70 SAYILI KARARA GETI RÎLEN AÇ1KLIK ÇERCEVESINDE GÖRUŞ AÇ1KLAMAS1 SERBEST B1RAKILAN ESKİ SİYASÎ PARTİ ÜYELER1NİN GORÜŞLERİNİ YAY1NLAMAĞA BASLTYORUZ Dısarıda lOsene kaldım; bircok Ermeni Aytekin Kotil Hakların özüne dokunulmamalı stanbul Eski Belediye Başkanı Aytekm KotH tat.arının eleştıri ve önenlerle dıizeltilmesının güç o'duğunu bellrterek yenıden blr düzenlemeye gıdılmesıni istedı. Kotıl Anayasa Ta^ansma ilışkın gorüşlerıni şoy'e belırttı Tascirıda seçımle oluşan orgdnlara ve *eçılenlere karşı bır guvensulik dikkati çekmektedır Sınırüiz sorumluluklanna l:arşın, doğal yetkıleıınc kısıtlamalar getırılmekte ve adeta başka organlarm denetimi ve baskısı altına alınmak istenmektedirler. Halkm seçtiği kişilere karşı bu derece güvensizllk göstermeyi Atatürk'ün «egemenlik kayıtsıı şartsız nîilletindir» ilkeslyle ve cag(Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) militanı uyardım I • Cerrahpaşa'da ozel hlr odayo nahledılen Anın Penik'in saghh durumu. cıddiyetmi horuyor. Pe~ mk, hendisini yahtığı sı~ rada üzerinde olan SSK emehhlıh evraklarınm kaybolmamasını istedi. îstanba! Haber Serıisi ~ Ermeni tprörıstlerm saldırılan rıi kınamak amacıyla Taksim 'Uanı'nda kendini yakarak oîdürmek isteyen Ermeni T'atan(Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Iki Ordu ve üc Kolordu Komutanı değisti • J Ordu Komutanlıpına Orgeneral Meh met Buyruk. 3 Ordu Komutanlıgına ıse Orneneml Celal Bu lutlar getınldı. Qrgeneral Torumtav. MBK ve Devtet Başhanlıgı Cenel Sekretcr vardımcısı oldu. ANKARA, (ANKA> Türk sılahüfeuvreUerı(ıst kademesınde ba/ı değış.ık~ j lıkler yapıldı. Yüksek Askerı Şurâda kararlaştınlan değışıklikler. 30 ağustosta. yürurlüge girecek. Buna gore. emefcliye sevfcedılen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettin nemirel'jn yerine. Oreenfral Mehmet (Arkası Sa. II. Sü. 1 de» 6 Arap ülkesi gerillaları kabul ediyor FKÖ Beyrut'u terkediyor U15) Haberler Servısi 8 haftadır Batı Beyrutta tsraı) kusatması altında bulunan Fılıstınlı gerillalann, ABD'nın Or tactoğu tenifeücisı Phillp Habib' m hazırladıgı plan geregince kentj rerketme asamasına ^eldıkleri, Sunye, Irak. Tunus, Sudan, Kuzey ve Güney Yemen'in gerillalan UUcelenne ka bul etmeye hazır olduklan a» cıklandı. Boşaltroa tamamlandıktan sonra. FKÖ'nün venı Isa rargahının Kahıre'df» kurulacaŞı. Aralat'ın da Şam vada Tunus'da onıracagı one mlruldlı Sıınve hlikümeti. oncekı aksam yaptıgı toplantıda FıHsunlı genllalardan bır bollimü kabu! edere*ını açjkladı. Sıtrıve Haber A)ansı SANA aracılığıyla vapılan açıklamada Hafı* fisad yonetımı Ibraıî'in de kuvvetle nni Lübnan'dan gen çekmesı srerektığını belirtti. Surive Dev lpt radyosu, hükttmet toplantısınm, Devlet Başkanı Hafıı EsadHa sürgundeki Filistın parlamentosu sözcüsü Halid El Yemen Devlet BaşSanlan FKÖ liderine gönderdiklerı mesajda, «blr grnp» Fıllstınlı gerıllayı bölttmü Suriye'ye kabul edeceklennı sövledılet Ürdün'ün bm kadar Üroun ^erleştirilecek. pasaportu taşıyan gerülayı ka bule hazır olduğunu soyledıgı, Irak'ın da gıdecek yer bulaına Irak, Tunus, Kuzey yan tüm genllaları kabul eime ve söz verdlğı belirtiliyor. ve Güney Yemen, Hnstıyan Falanjist radyosu, gerillalann Patı Bevrufu *erSudan diğcrlerini ketmesınden sonra yeni PKO karargâhuun Kahıre'de kurulakabul edecek. cagını, Yaspr Arafat'm ise $aırı va da, Tunus'da oturacağını ö Surtyenln Pahum arasındata gorü?me ne sürdü Radyo alacağı çerilla sayısının 4600 den sonra yapıldıgını sdyledı kadnr olduŞunu ve serillalara Tuntıs Dısislen Bakam Bejt Cahfd Kssohsi de öncekı ak allelennin de eşlik edeceginı sam vaptıfı açıklamada bir dtıvurdu. Batı Beyrutta yalîlagrtıp Pilıstınll savascıyı kabul şık 7 bin gerlllanın burnndıi9« edecpklerinı duvıırdu Sudan sanılıyor Cumhurbaşkanı Oafer NuıneyFHlsflnll yetldUlerflncelögun T\ de, Utkeslnın aneafc Wn F1 Batı Beyrut'ta yaptjklan açık) llstinli genllayı, o da. geçtcl lamada kenti terketme Ue ügıbır sıire ıçln kabul edebüecegı 1 işlemlerin birkaç sün içmdP 1 nı söyledı Körfez Haber Ajan tamamlanacagını v» kenti t c >> sı'na göre. Kuzev ve Güney (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Ermeni Cemaati: Gerillalann büytik KOTÎL îstanbul belediye başkanı eskı Celal Yardsmcı DDK'nın hedefi bazı kişilere is bulmak stanbul eski mllletvekillerinden Celal Yardırncı. Anayasa Tasansınm insan hak ve hürrıyetîerıne ters düşen tarafmın olmadığmı. bu konudaki sert tenkıtlenn genellıkle sol anarşlnm kaynagmı teşkil eden kişı ve kurumlardan geldıglnı one sürdü. Yardımcı. «Sosyal bayata aykırı blr görüş ama, acısını hep birlikte çektigimiz için ben greve de lokavta da karşıyım..» dedi. Yardımcı, UBA'ya yaptıgı açıklamada, Anayasa Tasansı üzerinde yetkısi olanolmayan bırçok klşl ve müessese tarafmdan tenkitlet ilerî s,ürüldügünü savunarak gunları söyledi: «Bunlarm çogann ideolojlk. slyasl ve şahsi maksatlara yornmluyorum, tenkitler genellikle (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) İ Türkiye'den toprak isteyen gafiller karsılarında önce Türk Ermenîsini bulacaktır tstanbul Haber Seırlst " «ASAIıA» adlı Ermeni teror örgütünün gerçekleştırdigi insan^ !ık dışı Esenboğa Havalimanı baskmı ve Ermeni yurttaşlanmızdan Artin Penik'in önceki ?ün kendini Taksim'de yalona.sı üzenne dün Patrikhana'de toplanan Ermeni Cemaat temsılcileri, Esenboğa baskınında olenlerın yatanlanna yardım (Arkası Sa. 31. Sü. 1 de) YARD1MCI eskı mılletvekilı istanbul "Tereddütler,, giderüdi Hayri Mumcuoğlu I DM'deki elestirilere eklrdag eski senatorü. eski devlet. lmar iskân ve adalet bakanı. Hayri Mumcuoğlu tasanya ıhgkm gorüşlerml şoyle açıkladr. Milli Güvenlik Konseyi bir iyi niyet gosterisinde bulunınuştur. Çıkan 70 sayılı karar da bu iyi niyetin kesin işaretidir. Komisyondan gelen tasarı hiç bir suretle Türk uiusunun son gelişmelerine uygun degildir. Sanıyorum ki. komisyondan gelen taslak kesinlikle degiştirilecektir. Danışma Meclisindeki müzakerçler bunu göstermektedir. BM Genel Sekreteri: Bunlar Şükran KETENCI 3 ECEVİT CEZAEVİNE GİRECEK ANKARA. (AN1CA) Ankara Sıkıyonetım Komutanlıgı 2 Nolu Asken Mah kemesı, CHP eski GeneJ Baş kanı Bülent Ecevit'ın mahf kumıye ı konusundakı «tereddüt»leri gıderdı ve Ecevit'ın verilen cezayı çekmesı gerektığım bıldırdi. Ecevit'ın Ankara Sıkıyöne tım Komutanügı 2 Nolu As keri Mahkemesmce Hollanda'nın NCVR Televizyonu"na demeç vermek ve Federal Almanya'nın Der Spiegel dergısme ya^ı yazmak suclarından 2 av 27 gün ha pıs ce?asına çarphnlmasın dan sonra, avukatları Infa? Savcılığına başvurmuilar ve 52 sayılı karann yururlük (Arkası Sa. 11., Sii. 3 de) I tamamen katılıyorum • • aşağıhk eylemler f Alımlar üreticiyi memnun bıraktı • TGS Başhanı Nail Güreli. dünya basınını kesın tavır almağa çagırdı. Haber Merkezi ASALA nın Esenboğa'daki eyleml üzerine tepkiler slirüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterl Perez de Cuellar, Ankara ve Paris'teki bombalı silahlı saldırıları blrarada kuıadı, bu eylemleri «anlamsız saldırılar» olarak niteleyen Cuellar, New (Arkası Sa. 11.. Sü. 8 de) Geçen yıl sok yaşayan üretici kaygılı değil Yaş çay üretiminin, tüketimi karşılama açısından yetersiz kalınası, stoklarm erimesi, iluacatın durdurubnası, CAYKUR'u bu yıl cok hesaplı bir alım ve üretim poHtikasına götürmüş. Dekardan alınan yaş çay miktannuı 10 kîlodan 16 kiloya cıkanlması, 2,5 yaprakta hata payının yiikseltihnesi çayın kalitesini bozmayacağı sonucuna vanlmış. in&anoglujıa yaraaılmıyor ki...» Hemen alınmaym saian; ÇayKur yef.kılilerı. geçen yıla kadar burukluk vermeyen çaydan yakmırken de, bu yıl cok buruk. »çemiyoruz derken de bıze hak venyorlar. Hem de «Müşteri her yaman haklıdır dlyen tuccar mantığı î'e. öylesırıe bir hak venş de de£ü Sattığı maltn kusurlannı bılen. «Başkasım VBpamıyorum. Buntı almak zorundasıniîdıyebüen tekelcı tüccann rahatlsğında, bu kez fazla buruklugundan yakmdıgımız çaya iliskin önerilerfni dinlıyoru?... «Halk kötu, buruk otmayan caym tadma alışkın» diye kestirıp atan. tekelcı tüocar vurdumduymazhgında voneticiler de var. Ama cosrunlu)' ahfkanlıgın önemjl rolo olroasıni karsın son bir yıldır üretılen çayın yakmmalan hakh ktlacak kadar buruk oldu£unu kabu,l ediyor. «Ceçen vıl derrılieinfze koyduğunuz çayin yan«o kadarını koyun. Ancak uzunca bfr süre demleyin. Şlkayetinîz kalmayacak» diyorlar. Gerçekten de. sadece çavtn «son aylarda yakınmaya başladığınır burukltjgundan kurtulmak fcin dq desn). bu dizıde daha sonra nedenlerm an(Arkası Sa. 7.. Sü. 2 de) MUMCUOGLU Tekirdag eshi senatorü ve Adalet Bakanı Danışma Meclisinde cereyan eden müzakerelerde, özelliklc kimi üyelerin eleştirilerîue tamamen katıljyorum.j» Anayasa Komisyonu üyesi Prof.Ergin eleştirdi: 1Çay dediğın bıraz bunık olıjr... Istersen demllgi agzına kadar doldur... Boşuna... Bunıkluk vermiyor... Ama bu çay da îçılmiyor ki... Çok fazla buruk... Geçen yıl «Burukluk vermivor» diye yakınıyorduk. Bu yıl da» «Çök bumk. Içilmiyor. diye yakınıyoruz... «Şu Aii Bülent Orkan ile Veli Acar'ın idam karariarı Resmi Gazete'de yayıniandı Cumhurbaşkanına tanınan yetki yarardan cok sakınca getirebilir ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Danışma Meclısı Genel Kurulunda, 4 ağustostan ben sürdürulen 1982 Anayasa tasansmın tümü üzerindekı göruşmeler bugun tamamlanıyor. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı' nm 16 ağustos pazartesı gıinkü birlesimde tasarrnın tümü üzennde yapılan eleştinlerı yanıtlaması bekleniyor. Tasarının tümunün aynı gun açık oya sunulacağı bıldirılıyor. Dünkü görüsmelerde Anaya? sa Komisyonu üyesi ProX. İ eridun Ergın de soz alarak, komısyondaki muhalefetme para!el bir biçımde tasanyı eleştır. dı. Konusan dıger üyeler de, Cumhurbaşkanının seçimi, yet kilen ve sorumlulukları ilc ılgılı duzenlemeler ıstedilçr, bu arada Devlet Başkanı ve MGK ııyelenne geçıcı bır maddcyle bır süre daba yönetim sorumvenlmesmı onerdıler. $ükrü Başbuğ Dünkü görüşmelerde illt söU Danışma Meclısi Çankın Ü(Arkası Sa. 7., Sü. 1 de) 4 3 : Diyaloğun Yararı MGK. Anayasa tasarısınm daha genış ortamda ve serbestçe tartışüabilmesi omacıyla 52 ve 65 numaralı hararları kaldırmış ve 70 sayıh kararla olunüu bır adım atmıştı. Ne var ki 70 sayıh fearann da bazı siyasal kesimlere kapah ve ikireihli yanlan bulunuyordu. Basında bu konuda uyarıcı ve aydınlatıeı eleştiriler yayınlandı. önerller tleri süruldu: kara H'ber Merkezl MılU Gılvenhk Konseyı sag goruşlu Alı Bülent Orkan (25> ıle adı suçtjn hüküiiılu Velı Aca/ haiîıuıciakı idam cezasını onayladı. Her ılu taırar Rej>mî Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayınlanaraic yururlüge gırdi. Orkan'm Ankara, Velı Acar'ın da Istanbul'da bu sabaha karşı idam edılmesı beklemyordu. nn gertişletilmesi istegi dıle Silahlı sağ teronst Ali Bülent getinldi. Orkan, 16 mayıs 1979 tarıhınMCK bu kez 70 sayıh fea de berabennde arkadaşlan Nu roro açıkhh getirici bir bıl rullah Akdoğan ve Erol Türkmen olduğu halde Etlık, Piyandiri yayınlamıştır. Yeni bilr gotepe semtındeki bır kajıvediriyle yeni Anayasa tartış haneyi basarak 7 kışınin ölüınasının toplumsal ve sıya müne, 2 kışınin yaralanmasına sal sımrları biraz daha ge yol açmaktan ölüm cezasına nişletilmektedir. "• çarptınlmıştı. Sıkıyönetim 1 Yeni bildiri tartışma ala Numaralı Askeri Mahkemesi'nnını iki yönden genişletmeh de verüen idam kararı Askeri Yargıtay'ın onaymdan sonra Udir. Bir yandan kamu ku Danışma Meclisi'nde de benimsennuşti. (Arkası Sa, 11^ SO. 6 da) SanıiUardan Erol Türkmen (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) • StKRÜ BAŞBUG: Cumhurbaşkanı tarafsız ohnalı. • ÎMBEN AYKL'T: Tasaru babaîarı koruyor. * HILMİ SABL'NCU: Ifadeler açıfe olsun. U DÜNDAR SOYER: Cumhurbashanı Anavasa'yla seçilsın. M IBRAH1M KARAL: Sivll otoriteyı zayıflatıyor. m HAIİL AKAYDIN: Evren Paşanın yerini tasanda bulamadık. • ABBAS GÖKÇE: Yıkıcı eleştiri yapu hyor, IZLENIMLER Bu deve kalkar mı? Betül ÜNCULAR ANKARA 1982 Anayasa tasarısınjn tümU üzsrınde buguııe dek 70'den fazla üye goruş.lerini açıkladı. Anayasa Komisyonu sozcüsü Prof. Şenet Akyol, tasan üzerindeki ele:»tirileri yanıtlamak ıçm komısyonun Genel Kuruldan süre ısteminde bulunacağını açıkladı. önceki günkü birlesimde Genel Kurul'da bır usul hatası yapıidığı konuşuluj or. Merkez üyesi Tülay Öney'in konuşmasmra bir bölümündeki «bir toplıunnn hukofc slsteml biç(Arkası Sa. 7., Sü. 6 da) Kimin Malırıı Kime? Anayasa Tasansı, bir yandan kamulaştırroada ödenecelı bedelin «vergi de|;eri» yerine «trayiç bedel» olmasını öngorurken, ote yandan da «tabli servetlerin ve kaynaklann aranması ve Isletilmesi» ile ilgili olarak ozel kesimi koruyucu ve kollayıcı bır tnadde getirmektedlr. «Aldıkactı Anayasası»nm 161'inci maddesine göre, tabii servet ve kaynaklar. «devletin hüküm ve tasarrofu altmdadır», bu hüküm, oldugu gibl 1961 Anayasasmdan aünmıştır. (Arkası Say. 11, Sü. 7'de)]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog