Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Doç. Dr. ORAL SANDEB Doç. Dr. KURTHAN FİŞEK EDERİ: 80 TL. Isteme Adresi: Tfirkocagı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU tSTANBDL TÜRKABD SİLAH TİCARETİNİN İLK YÜZYILI Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20841 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 11 Ağustos 1982 Çarşamba ANKABA, (Cumhuriyet Bürosul Vfılli Guvenlık Konseyı. Anayasa T^sansı'nın genış ve serbpst tartısılabılmesı anriDCiyla vayınlaHı&ı 70 sayılı kararla ilfiîı bır açıklam* vaptı MGK'nın konuyla ılgılı bil bildirismde, kovuştıırma ya ria soruşturma nedeniyle ı fade'enne başvurulan e c ki par!amen''erlerın Anayasa goruşlcrını açıklavnhılorok Jeri duyuruldu 11 eylül 1B80 tarıhındp ' ı • yası partı ııvesı oıan kışı lArknsı 9 Sayfada) ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ebabekir Hazıın TEPEYRAN BELGELERLE KURTULUŞ SAVAŞI ANILARI Yepyeni açıklamalar getiren bu yapıtı ilgiyle okuyacaksımz. EDERİ: 180 LÎRA tsteme Adresi: TürkocajŞn Cad. 39/41 CAĞALOĞLU ~ İSTANBUL ASALA'yı protesto etti Bir Ermeni yurttaş kendini yaktı # Üzerine gaz dökerek Taksîm Anıtı önüne gelen 61 yaşındaki Artin Penik, kısa bir konuşmadan sonra kibriti çaktı. Penik, güvenlik görevlilerince ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.. tstanbu! Haber Servisi Ermeni tedhış örgütü ASALA'nm Turkiye'ye vönelik saldmlarını protesto etmek amacıyla Artin Penik adında Ermeni bır vatandaş Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde kendini yakarak öldürmek ıstedi Dun akşamüstü meydana gelen olaya, çevrede bulunanlann müdahale etmesı ıle 61 yaşındaki Ermeni vatandaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve Cerranpa pa Hastanesi Acil Servisi*nde özel bakıma almdı. Kendini j/akmaya karar verdikten sonra, «Yeter artık ASALA canileri» başlıgı Ue bir de mektup yazan Artin Penik, mektubunda, «Zamanı gelince Türk ulnsd sizin cezanızı verecek» dedi Yenikapı Değırmen Sokak 35 numaralı ıkı katlı evin alt katındakı küçük tek odada yalnız başına yaşayan Artm Penik saat 16'ya doğru üzerine daha önceden gaz dökerek Taksim Cumhurivet Anıtı'nın önüne geldi. Çevrede bulunanlann anlatığına göre yaşlı Ermeni. anıtın önünde, «Ey ahalf..» diye bağırarak. «Aiiah ASALA'nın belasını versin. Bu millet ve bu memleket bize herşeyi verdl. Ermenlleri dünvanın gözünde kan içen canavarlar haline getirenleri lanetliyorum. tstedikleri hepimizin böyle yanmâsı mr?» dedi ve elindeki kibriti yakarak kendısi ni tutuşturdu. Çevrede bulunanlann hiç beklemedikleri bir anda kendini yakan Arttn Penik'e ilk müdahaleyi Anıt önündekl nöbetçi askerler ve trafik poljsleri yaptılar ve ceketini çrkarttılar. Bu arada olay yeri yakmmda bulunan bir İETT otobüsünün şöförü aracmm kö püklü yangın söndürücüsünü Penik'in üzerine sıktı ve alevleri söndürdü. Taksim Alanı'nda görevll polislerin de olaya müdahale etmesi ile Artin Penik, yolda duran özel bir otomobile bindirilerek Taksim îlkyardım Hastanesi "ne kaldınldı. Burada ilk tıbbi bakımının yapılmasından sonra ambulansla ANKAHA, «Cumhuriyet Bürosu) ASALA Cerrahpasa'va getirildi ve özel Uyesi Ermenl teröristlerin Ankara EsenboğaHa bakım odasma almdı. vaalanı'na düzenledıkleri saJdında şehit auşen Cerrahpaşa Hastanesi nöbetçi kanrıu görevüleri ıle yurttaşlarm cenazeleri aün şefi Dr. Ahad Andıcan, ilk mua devlet töreni ile kaldırıldı. Törende bir konuşma yeneden sonra Artin Penik'in varun tçıslen Bakanı Sellalıattın Çetiner, «bir gün gelecek, ve sağlık durumuna ilişkin olarak kullandıranlara bu kanlı silah onu kuUanan ledönecektir... Biitiin iilkelen «Vücudnnnn yüzde 4550'sI cfva löre karşı ciddl mflcadeleye çagınyoruz» dedi nnda, özellikle göğüs, sırt ve Erroeni teröristlerin saldınlan sırasında 6iuubacaklannda 12'hcf derece va rülen Emnivet MüdUr Muavini Hamrii YahvaoS (Arkan Sa. 11., Sü, 8 de) IU, polis memuriarı Atiil» Bah»i, Cei»ı Bir»l tie Sanık olmayan eski parlamenterler anayasa görüsü bildirebilecek getirildi Le Monde: ASALA KATILLERtNl PROTESTO 61 yaşındaki Ermeni yurttaş Artin Penik, evJnden üzerine gaz dökerek çıktı ve Taksim Alanı'na geldi. Burada önce kısa l)ir konuşma yaptı. ardından elindeki kibriti çaktı ve kendini ateşe verdi. Çeıredeki güvenlik görevüleri ve bir otobüs şoförii derhal koştular. Artin Penik'l saran alevleri söndürdüler. Ama yaşlı Ermeni yurttaş a<w yaralanmıştı. Derhal hastaneye kaldınlarak tedavi altffia almdı. Haslanede kendine gelir gelmez de, «ASALA katıllerıni protesto edıyorum», dedi. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) Esenboga katiiamının amacı askeri rejimi sertiestirmek PARtS, (Cumhuriyet) Fransız Le Monde gazetesinin dünkü başyazısında Ermenl te roristlerin Esenboğa'da ginştik leri katliam konu alınaı ve yazıda Ermenilerin resmı kişi ve kuruluslan hedef almayıp ilk kez bir katliama girişmelen ni «yenl Wr gelişme» olarak nitelendirdi Ermeni hareketinin dtinya te rör hareketinin bir parçası ol dugu be'irtılen başyazıda, Ermeni Cemaatinin genelde bu hareketleri desteklemedigi öne siirüldü. Başyazıda, 1970'îerden bu yana Türkiye'yi cökertmey© ve ba tı ittifakı içindeki rolünü azaltmayı hedefleyenlere hlanet eden Ermenl t«rörizmînin hiç (Arkası 9, Sayfada» • EsKI SENATO BAŞKANI ELESTIRI. YOR «Tedbirlenn olçüleri aşılmıştır.» Şehitler törenle toprağa verildi Esenboga Havaalanı nöbetçi müdürü Erdoğan Batısınır ve Rıza Murat Şahin, Ruhiye Isian admdakı yurttaşiarın cenazeleri Ankara Ünıver sıtesı Tıp Fakultesi Hastanesi morgundan aiı nar&k saat 11.45'de Başbakanlık dniine getıril dı. Başbakanlık onünde düzenlenen törene, Dev let Başkanı Orgeneral Kenan Evren adlna MGK üyesi Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Nu rettin Ersin, MGK Uyeleri Orgeneral Tahsm Şa hinkaya, Oramirai Nejat Tümer, Orgeneral St dat Cel.isun ile Danışma Meclisi Ba$k.&Dl Sadi Irmak Bakanlar Kuruiu'nun ban Uyeien, Genei kurmay tklnci Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun, YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı, yuksek rütbeli subaylar ölenlerin ailelerı ile ka labalzk bir halk topluluğu katıldı. Ankara'dakı yabancı misyon şeflennın büyük bir çoğunluğu da törende yeraldı. öldürülen öğrencl Rııa Murat Şahinin babası oğlunun Tlirk bayrağına sanlı tabutu başında bir süre ağladı. Bu sırada öldürülen Emni >et Müâür Muavını Hamdi Yahyaoğlu'nun kızı da fenalık geçirdi. öldürillenlerin ailelerinm td(Arkası 8. Sayfadal Selahattin Çetiner: Bu kanlı silah bir gün kullananlara dönecek Cağlayangil: Demokraside TBMM ikinci plana atılamaz ANKARA, (Cumharlyet Bürora) Eski Senato Başkanı, Enşişleri eski Bâkanlarmdan Ihsan Sabri ÇaflayangÜ, yeni Anayasa Taslağı İle ilgili görüşlerın sorulanmıza verdiğı ayrıntılı yamtlarla açıklatü. Çağlayangil'in yamtlan şövle: (Artası 7. saytada) <( Buçay ç o k buruk » Şükran KETENCİ I Pamak: Atatürk milliyetçiliği olmaz Anayasa tasarısındaki Atatürkcülük tartısıldı AKİF ERGİNAY: İsçı haklarım kısmaya kalkarsanız, bu zumre pasif mu dafaya çeluhr. lokavt dunyanın hıçbır anayasasında yer almamıştır llle de Atatürk ile bağ hurulmak tsteniyorsa, Ataturk'ün benımsediği, Turh mılliyetçiliffi demlmelidir ft MEHMET PAMAK: # TÜLAY ÖNEY: Hiç almazsa 2025 yıl £© ?• çerli olabilecek bir Anaya* sa ortaya çıkarmahyız. A Doğu Karadenîz'de üreticilerJe, yetkililerle konuştu, yaş çay üretimindeki gelismeyi. sorunları, önerilcri yazdt yann Cumhunyet t» 0. SIRRT KTRCALI: 1980 öncesi olaylara gehnmesınde benım kusurum yoh AVKARA. (Cmnhnriyet Bii. rosu) Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun dünkti oturumunda tryeler. Anayasa Tasarısı'nın tumü üzerindeki görıış İPrını açıklarnava devam ettıler. Tıirk bayragına. îstiklâı Mer şma ve Dıl Akacîemisi'ne Anayasa'da yer verîlmeçınin son derecp önemli olduğunu belirton Mehmef Pamak. Danıştay ilp ılsilı düzenlemeler, DGM'ier ve yurt dışmdaki Tîirk Jş«jılonnin Anayasa teminatı altına alınmasını çok verınde btıldugurm söviedı T'<sannm olnmlu taraflanna ra^men, millillk vasfma söl<re dnşi'rebilecek önemli hataların dü^eltilmemesı halinde Anav»sa'nın reddme sebep olabilece'z tohlıkeli bir dıırum ortaya çıkarabilecegini belirten Pamak, bu hatalı hukümleri şoyle sıraladr «196J Anavasası'nda yeralan ibadet hurriyeti tasarıda kaldırTlmıstır. Anayasa Tasarısj'nda din hurriyeti değil, din'e konan yasakiar ve dinsizlik hürriyetl jeralmıs bulunmaktadır. Eeitimln ilk. orta ve lisede mec buıi olması engcllemnek Istenmiştir. Sosyalist partilerin kıi' rulması yasaklannıamıştır. Esııaf vc sanatkârlarıınra, Anayasa teminatı aKına almmamıvlardır. Oıhıhnrbaşkanı'na genis yetkılor tanınmı^tır. Devlet Danışma Konseyl yerine, Cumhurbaüksnlığı Danışma Hcyeti tesekkül ettirilerek, üye aa. vısı y'da dondurutmahdır. Î HV t Irtveklliğl için 8 vıllık eğitim şartı aranması son derec« antidemokratiktir. Atatürk ınilletî olmadığma vc büyfik Atatürk'fin çok bfivük gördüğfi ve mensobn ounakla purur dnyduğn Türk rnilleii bnlnnduguna göre, Atatürk Milliyetçiliği de olamaz. Türk MHIivetciJîğl olnr. Atatürk HVIiIIJyetçilİgi tabiri, hem büyfik Atatürkiin 11kelerine ve sözlerlne, hem de hilim ve mantığa aykırubr. İIIe de Atatürk ile bağ kurnlmak istenivorsa. Atatürk*fln be(Arkası 9. Savfada) M C. TERCAN: Bayram, hafta tatili ve ge~ nel tatil günleri yillık izın ıçınde sayümah m RIFAT BEYAZIT: MGK üyeleri tabii üye ola* rak Devlet Danışma Konse~ yinde yer almalıdır. 77 varalı var HİİZLEMMLERI Karayollarında dün feci bir gündü: 38 ölü 4b Adıyaman'da aşın hızdan freni patlayarak çaya uçan bir kamyonda 19 kişi boğularak öldü. Haber Merkezi Yurdun çeşiüi yerlerinde dıto meyaana gelen trafik kazalarmda 19'u Adıyanıanda, 6'si Nevşehır'de 4'U Amasyada olmalc iizere 38 kişi oldü 77 kişı yardlandı. Auiyaman'aa 19 kişınin fcldüğü kaza, yolou taşıyan bır kamyonun Bşın hızla frenuıın patlaması ve Zıyaret çayına uçraası sonucu meydana geldi. Adıyanıaıı'da, Abuzer Yığit yönetimındekı 01 EL 803 plafcaıl kamyonun Beşpınar mev kıinde aşın hızdan irenı patla dı. Zıyaret çayına yuvarlanan kamyondakı 19 kişi boğularais öldü, 30 kişı de yaralandı. Saat 14.30'da meydana gelen kaza da ölenlerden Ka7un Demir, AVKARA, (Cambariyet Mustafa Demir. Sed.it Denur, Bürosu) Toprak Mahsül Ahmet Aydın, Osman Tat, Güllerl Ofisinin 1982 üründ lü Altın, Fethi Altın'm kimlikhububat alımlan için üre leri saptanabildı. Nevşehfr'de Hacıbektaş ilçeticiye borcu 12 milyar li (Arkası 0. Sayfada) (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Milliyetciîerin ihtiyacı Betül UNCULAR AVKARA Danışnıa Meclin Genel Kurulu*nda alınan ba zı kararlarla çalışmalar hızlandınldı. Anayasa tasarısmın tümiı üzennde görüşmelerm sürdurulduğü 4. günde bu terapo ıle gıdılmesı halinde tasarırnn maddeleri için çok az zarnan kalacağı gerçeğı ortaya çıktı. Bu durumu goruşen Baş kanlik Divanı bır dızı kararla onceki gun Genel Kurul'a geidi ve tartışmalar sonunda konuşma süresı yarım saatle sınırlandınldı. Anayasa Komısyonu Başkam Prof. Orhan Al«ukaçtı'nın «Biz tasanmn Genel Kurul'da örfiırce sınırsız şe kilde tarüşılmasını istiyoruz» sozlerine karşm Genel Kuml maddelere daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla Prof. Alchkaçtı'nni sözlerinı kulak arkasına attı... Konuşma süreierimn yarıra sımrlanmasma üışian o» larak 2 üyeyle bırlıkte verdığl onergesini savunan Kars üyesi Abbas Gökçe. yarım saat; içinde herşeyın ifade edllebıleceği' nı belirterek, «îalvarıyorum yanm saatlik süreyi uygulaya. lım» dedi. Üyeler kendisınl kırmadılar ve onergeyı kabul ettıler. 3 üyenin gece 20.00 23.00 saatlerı arasında oturura yapılması önergesine Genel Ku nıl ıtibar etmedi. Izmir üyesi Prof. Türe Tunçbay önerge aleyhinde söz alarak, biîlmsel olarak bir dikkatm 30 dakika tutulabileceğıni, gece çalışmaa nın üyeleri sağlıklı tartışmaclan uzaklaştıracağını, bunun sakıncalı olacaguu söyledı. Ü5'eler daha onc« Anayasanm Genel Kurul'da göruşülme usu Itinün tartışılması sırasında Sl yami Ersek'in «Gece çalışılma» (Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) Hububat uretıcısı 12 milyar alacaklı 8ABA YVREÖt ASAL1 üyesi Ermeni teröristlerin Esenboga Havaalam'na diizenledikleri saldında hayatun kaybeden kamu görevlilrrl ve yurttaşlar için Ankara'da yapılan devlet tiireni sîrasında, ölenlerin yakınlnn sık sık fenaiık geçirdifer. Cenazo törenine katılan görevliler ve öteki yurttsşlar, ölen Mtırat Sahiıı'in babası Nevssat Şahin'i yatıştırmakta güçliik ç^ktiler... stmf veya hatmanlarına yönelik sorunlarımız var. Cumhuriyet'in. Zonguldak bölgesinde görevlendirdiğt artzadaşımız Fatih Güllapoğlu bir yarayı deşti. Ortaya dökulen bılgilere gore kıdem tazminatlanmn ancah yüzde 10'unu nakit olarah alabilen emekli maden işçilerinin yaklasıh 1,5 milyar Uralık tahvili tstanbul(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) GOZLEM UĞUR MUMCU otaıyların Iskambilden Satolar... Türkiye önemli günler yagıyor, toplumun çeşitli kesinüerinde ortahlaşa ctovramşlar hemen belirginle/şıyor. Sözgeümi Ermeni terörüne karşı «Bütünlük içinde, duyarh ve etkill» tepkıde hemen bütünleşiyoruz. Anayasa tnsansmın da «topluma dar geldiğini» kısa süre içinde yaygın bir toplumsal kam olarak dile getirebiliyoruz. Btr de toplumun çesitü îsrail, ABD planmı prensipte kabul etti Dış Haberîer Servlsl Uraıl, ABD'nın Batj Beyrut'ta îsrail kuşatması altmda bulunan Fılistinli gerillaların çekllmelerıne ilışkin planını «prenslp» olarak kabul etti. Htücümet sözcüsü Don Marldor îsrail askeri radyosundan japtıgı açıklamada, buna karşm, hülcumetın bu nlandn. baa değişikllkler yapılmasını isteyeceğini söyîedi. Sızan haberİere göre Israil'in planda yapılmasını istediği değişiklikler şöyle: • FiIisHn İmvvetlerînin hüyfik bfr bölümü Beyrut'u ferketmedikçe hiçbir uluslararası kumluş ve B!M grözlemcisinin (Arkası Sa. 11.. Sü. 2 de) Bir Başka 141... Anayasa tartışmalarma kaldığınua yerden devam ediyoruz. Onüç muhalifli, Iki muvafıkh «Aldıkaçtı Anayasası» nedense Merkez Bankası konuiuna anayasa metninde yer vermlş.. Anayasa hukukçuları içîn bunu anlamaya pek olanak yoktur. Çünkü, (Arkası Sa. 11. Sü 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog