Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇISI AZRA ERHAT 2. BASI ^ ^ EDERt: 150 TLJ tstente Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLÜ tSTANBÜL Cumhuriyet 59. Yıl: Sayı: 20840 Kurucusu: Yunus NADİ Enstitüsü blrllği ve bandonun yerlerinı almalanndan sonra «ti» borusuyla şehıtler Için say gı duruşunda bulunulacak. Saygı duruşundan sonra, huKiimet adına İçişleri Bakanı Selahattin Çetüıer, Emnıyet Genel Müdurlügü adına Genel Müdürlıik feltiş Kurulu Baş kanı Kemalettin Krtan. Devlet Hava Limanlan îşletmesi adı na da Genel Müdür Orhaıı Ç'oş tnın birer konuşma yapacakıat. Şehıt kamu görevlileri ile yurttaşların naaşlan, daha sonra Dışlşleri Bakanlığı karşısma getinlerek askerî araçlara bindirilecek. Naaşlar Maltepe camiıne götürülecek, burada kılınacak öğle na mazından sonra naaşların ba şında askeri nöbet başlatılacak. Şehitlenn bayrage sarılı tabutlanyla yapılacak saygı yü rüyUsünden sonra Yahyaoğlu ile Birol'un naaşlan Yahyaoğlu lis şehitlığınde, Batısımr, Şahın ve Demiraslan'ın cenazele n Karşıyaka mezarlığında top rağa verılecek, Bahşi'nin cenazesı ıse memleketi Kınkhan'a gönderılecek Olayda ölen 8 kişinin Ruhiye Demiraslan olduğu behrlendi. Demiraslan'ın aynı saldırıda can veren Murat Şahln'ın anneannesı olduğu anlaşıldı. YARALILAR Bu arada çeşitli hastanelerde tedavisi süren 27 yaralı kaldınldığı Ankara Numune Hastanesı yetkilileri yaralüann genel olarak durumlannın düzeldiğini, oncekl akşam bunlardan Abdullah Baydemir, Salihe KJİıçaslan, Lütfii Gören, ren, Ayşe Durmuş, Raif Oğuz ve tbrahim Yıldız'ın taburcu edUdiğtai söylediler. SSK Dışkapı Hastanesi'nde ise beyın ameliyatı geçiren bir hasta da hil yarahların durumunun iyı olduğu belirtildi. Damşma Meclısi Genel Ku rulu'nun dünkıi bırleşımınde, Ermenı rercrıstlerce Esenboğa havaalanırıda düzenlener saldın kmandı Danişma Meclısi Başkanı Sa dî Irmak, genel kurulda birle şlmi açtıktan sonra yaptığı kr si konuşmada. «Bir eşkiya çetesinın saldırısına uğranüdıgını, bazı vatandaşlarınuzın hayatlsrmı kaybettiğini» belirterek, «Bu clnayet şefoekelerinin ülkemiz aleyhlnde, ne derecf alçakça çalıştıklannın hilinrti ğini» söyledi ve «cinayetleri ne kadar tel'in etsek azdır» dedı «tnsani bir rriime sahip hir memlekette yapılan cinayetleri nasıl teiin edlyorsak, bu clnayet şebekelerinl banndıran iil kelerin, bu şebekelerin yarm nizzat yetiştirildikieri toprak lara yöneleceklerini» belirten Irmak, bu ülkelerden «dikkat heklenilrlietni» sözlprıne ekledi Danişma Meclısi Ankara üyesi Kikri Devrimsei de, Esen boğa'da yapılan haınre saldın nın yalnız tel'in ile yetınilecek bir olay olmadığını söyledi. Devrimsei, «Bu hainlere destek sağlayanlnra karşı görülmemiş bir operasyonun baslatılmasmı mllletin b«"k!ediğini» bslirterek, «Bunun sonıırundan dünya utansın» dedi. Kars Uyesı 1uat Azgür de konuşmasında Ermeni terörune degınerek sövle komıstıı (Arkası Sa. IX, Sü. 7 dc) V' MoHprn Fpitim Rpn 20 TL. 10 Ağustos 1982 Sali Beşiktas.lsonbul 6O72OO(4hat) Irmak: Cinayetleri ne kadar teVin etsek azdır Sehitler icin devlet töreni Şehit olan 4 kamu görevlisi ile 2 yurttaşnmz bugün devlet töreni ile toprağa verilecekler. ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) ASALA üyesı Ermenı terorısUerin Ankara Esenboğa Havaalanı'na düzenledıklen saldında şehit düşen kamu gorevliien ve yurttaşlar içın bu gün Ankara'da devlet töre m yapılacak. Danişma Meclisi Genel Kuru lu*nun dünkil bırleşiırunde Enneni teroristlerin saldmsı kınandı. Meclıs Başkanı Sadı Irmak, «clnayetleri ne kadar tel'in etsek azdır,» dedi Enneni teronstlenn saldınsında nayatlannı kaybeden An Kara Emniyet MUdür Yardım cısı Hamrti Yahyaoğlu, Mev dan Müdür Yardımcısı Krcioğan Batısınır, polıs memuıları Atilla Bahşı ve Celaı Bırol ile, teronstlenn kurşımlarıyla can veren Murat Şahin ve Kuhfye Demlraslan adlı yurttaşlar ıçin düzenlenecek devlet töreni, saat 12.00'de. BaşbakanJık önünden başlayacak. Kamu gorevlılert ıle yurttasla rın bayrağa sanlı tabutları sa at 11.45'de Ankara Tıp Fakulte si morgundan alınarak Başba kanlık cnünde katafalka konacak. Askeri tören birligi ve Polis Üretici: Urün bedelleri pesin olarak ödenmeli Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri Zeld Yücetürk, «Çiftçilerin borçlannı ödeme zamanı gelmiştir. Bugünkü dururaa acil bir çare bulunamazsa çiftçiler bir öğün vemck zorunda kalacaklardır» dedL ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Odaları Birliği (TZOB) Genel Sekreteri Zeki Yüceturh 'Çiftçiler bir öğun yemek zorunda featacofe» dedi, TZOB'nın destekleme fıyatlannm ilanından sonra Türkiye çapında yaotısn araştırmaya göre de uretîcıler •urun bedellerınm pesin ödenmesını» istediler. TZOB Genel Sekreteri Zeteı Yüceturh, tanm üreticılennin bedellennı zamanmda ve pes,ın olarak alamadığından 1983 vılı ekimine ha/ırlanamadıklannı belırterek «ev/üf ayında çok geç kahnacak» dedı. Yiıceturk. 24 ocaktan sonra uyKulamaya konuian ısfıkrar tedbideri sonunds çiftçı kesımınin de fedakaıiıK yapraak zorunda kaldığını lıatırlatarak junlan soyledı«Ancak, lanm kesımınde çiftçinin paraya olan ihtiyacı giderefo artarken ihtiyaçlart da hayli hızlı artmış~ tır. Girdi fiyatlarında hızlı yükselmeler olurken, çiftçilerin bir sonrahi ekim ıçin gereksinim duydukları para da arttı. Borçiann ödenmesi zamanı, gelmiştır. Bu gunkü duruma acil bir çare bulunmazsa çiftçiler bir dğun vemefe zorvnda kalacaklardır. Biz bu yuzden tanm urunlerınm H\at tesbıt usullen ve tınansmam ile vazar~ lama kurumlarının ortah pazar ükelerıne gore uygulanmasını ıstıvoruz» Ekononıık Isler Yuksek Koordinasyon Kurulu tarafından açıklanan destekleme fiyatlan ve alımlan ilkelerinde ba/ı belîrsı^ kısımlar olduğuna dikkati çekea Zekı Yuceturk daha sonra şoyle devam etti: •Kuru uzum uretıcısi istikrar fonunun kalkıp halk~ madıgını merak etmektcdır. Uzüm alımı esaslannda fon uvgulaması yer cilmamıştır. Eger fon kaldırılmazsa ıç tıvathu yukan docjru yukseleceknr. flâlâ ton uygulaması suruyorsa ureiıcı bu fıyatı üusuh bulmuştur*f Arkası Sa. 1L, Sü, 7 dei Alman, Ingiliz ve Isveç basını Esenboga olayına geniş yer ayırdı Haber Merkezl ASALA üyesı teröristlerın Ankara Esenboga Havaalanı'nda gl riştikleri saldırıya ilişkin haberler, dış basında g»nlş biçlmde yer aldı. AIman Kölner Stadtanzeiger gazetesi. Ermeni terörü ko nusuna ayırdıgı yorumda «Bireysel terörle Türkiyc Bibl bir devleti dize «retirme düşıincesi saçmadır.» ifadesini kullandı. Arkadaşımız Ulya Üçer' 'Bireysel terör Türkiye'yi dize getiremez In Bonn'dan, Ahmet Tan'm da Londra'dan Abdullah Gürgün'ün, Stockholm'den bildirdıklerine göre, Ingiliz orgütlerinin bu ürkiyeBiJT Alman ve îsveç gazetelerl genel olarak, Enneni teror orgütlerinin bu tür eylemlerinin Türkiye'deki Ermenilere zarar getlreceği görüşünü savundular. Kıbrıs Rum gazeteleri de Esenboğa'daki Ermeni saldınsını birinci sayfalarında, iri puntolarla verdıler ve Ermeni teroristlerin onümüzdeki günlerde Türkiye'de yeni saldırılara girişeceklerini ileri sürdüJer. BONN Esenboga Havaalam'ndafci saldın ve kan lı olaylara Aîman basını geniş yer verdi. ASALA terör örgütünün Ankara'dakl saldırısı sonucu oienler arasında bir de A.man'ın bulundugunu gazetelerin çoğu birinci sayUUnrjdan okuyu cularına üetirken. heraen hepsi. Errneni teröristlerin llk kez TürKiye sınırları tçinde eyleme gtçtiğine dıkkatl çektilpr. Gazeteler haberi verirken. Ermeni terör orgütünün one sürdügü iddiaları ve eylem gerekçelerini aktardıiar. Daha önce Batılı fllkelerdp Türk diplomatlarına karşı Eirişllen saldırılar da Alman basınında yeraıdı. Konuyu .vorumlayan büyük gazetelerin sayısı ise ta/la degiL Yalnız Kölner Stadtanzeiger Gazetesi yorumunu Er menl terörüne ayırdı. Ermeni terör örgütünün bu kez dünyamn herhangi bir yerinde değil de Türkiye Cumhuriyetl'nln kalbi Ankara'da eylcnif gfriştiglne dikkat çeken tazete. yorumtında ozetle sii gorüşlere yer verdi: , , «Bireysel tetörle, Türkiye glbl bir devleti dire getirme diişüncesi saçmadır. Kaldı ki, bu Türkiye'de ya^ayan 10 binlerce Eruıeniyi sjuç durumda Hırakıuaktan başka bir şeye bi^met etmez.» LONDRA İngılız Dasını Ermeni teröristlerin Esenboğa'da giriştikleri kat liam konusuna dün de geniş yer ayırdı. Ga7eteler olayla ıigıh ha (\rkası Sa. 11., Sfi. 3 de) Israil elçisi FKOfyü suçladı YEMEK MIMARLARI Fransa'da bîr Yahudi lokantası bombalı saldırıya uğradı: 6 ölü PARÎS, (Ajanslar) Bastille Meydaru yakmında Yahudılerin yaşadığı bir sokakta bulunan bir lokantaya düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Görgü tanıklarına göre sayılan dört olarak tahmin edilen saldırganlar Yahudi asıllı bir Fransız'a ait lokantanın camını kırarak önce içeriye bomba attılar daha sonra ayrım gcizetmeksizin iki dakika süreyle içer deklleri taradalar Görgü ta> nıkları, saldırganların kaçarKen lokantanın yanmdaki havra onünde toplanan Yahudüere de ateş ettığıni bildırdiler. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kisı can verdi. Polis saldında yaralanan 22 kişiden bazılarının durumunun ciddı olduğunu bildirdi. Fransa Başbakanı Mauroy, gece olay yerine gıderek mcele melerdP bulundu bılsı aldı ts rail'in Parıs Büyükelçısi olayia ilgıli olarak FKÖ'yu süçlaüı. Büyıike!çı saldırganlann «FKÜ 'den esinlenen uluslararası f d hiş şebekesine bağlı kişiler <1 )duğundan kuşku voktur» dedi. PKÖ ıse saldırıyla bir ılgılerınm bulunmadığını belırterek olayı kınadı. Paris Beledıye Başkanı Chıraç da yaptığı açıklamada, Pa(\rkası Sa. 11., Sü. 3 de) Sertifikaların ana para ve faizinden vergi ahnmayacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul Malıye Bakanhgı. Mevduat Sertıfıkalarmuı ana para veya faizlerinden vergı alınacağı yolundaki haberleri yalanladı, yurttaşlardan ellerindeki sertıfikalan duşuk değerlo satmamaları konusunda uyardıMaliye Bakanlığının bu konudaki açıklaması şöyle: «Bakanhğa ulaşan bilgilerden Mevduat Sertifikalan'nın ana paralarından yüzde 30 oranında vergi ahnacağına dair haberlerin halk arasında yayılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu haberin hiçbir gerçek yönü bulunmamaktadır. Ne • mevduat sertifikalannın DOSIIT1I V© ana paralarından, ne de faizlerinden yeni bir vergi alınması kesinlikle düşünülmpmektedir. Bu söylentileri çıkaranların halkın elindeki mevduat sertifikalarını üzerinde Istanbul Haber Servisi yazılı değerlerinden daha İstanbul'da yaymlandüşük değerlerle almaya ça makta olan «Güneş» gazetesi, 1. Ordu ve îstanbul, lıştıkları anlaşılmış bulunEdırne, Tekırdag, Kırklarduğundan, vatandaşların eeli ve Çanakale llleri Sılindeki mevduat sertifikalakıyönetim Komutanhgı tarını üzerindeki yazılı derafından ikinci bir emre ğerlerden daha düşük dekadar kapatıldı. ğerlerle satmamaları önemle duyurulur.» Sıkıyönetim Komutanlığı'nın aldığı kapattna karanyla ılgili olarak Harekât Merkezı'nden, «Güneş gazetesi, 1402 sayılı Sı kıyönetim Kanunu'nun özel maddesine göre Sıkıyönetim Komtıtanlığrnın eYalçın Peksen'in mlrleri geregi kapatıinuştır» denildi. Meııgenın kövlerinde istiridye kabuğu icinde karides... • İLÇE NLFUSC 18 BÎN" 4MA OIŞARDA 11 BtS ME\GE.\Lİ VAR. MKSGEV'DF TtM LOK\NTALAR İCKİLİ VE BUN LAR RA3L4ZANDA BtLE KAPAXMIYOR... Peniı fOM Bolu'nun Mengen l!çesinde Aşçıiar Fpstîvaü'nin ıkmcısı vapıJd' ve Türkive'nın tlk A^guık Mesle& Okulu nun rt*melı de atıldt. Bolu Zonguldak karayolunun 62. Küometre&ındeki çam ormaniarı ıle kaptı bu küçük llçeye sabahın 6'sında gelmiştim. tlçenin ÎÎJÜ200 mpîrp uzunluğun(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de> Günes gazetesinin yayımı durduruldu Prof Sadun Aren, dün tutuklandı ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (1) Numarah Askeri Mahkemesi'nce hakkında gıyabi tutuklama karan verılen Prof. Sadnn Aren dün öğleden sonra teslim oldu. Aren, tutuklanarak cezaevıne konulduAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı'na teslim olan Prof. Sadün Aren, gıyabi tutuklama ka rann vicahiye çevrilmesi ve ifadesinin alınması için (1) Nu. maralı Askeri Mahkeme'ye gön derıldi. Prof. Sadun Aren'in AÎTÎA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda okuttugu «Makro Ekonomi» ders notlarmda, «Neşir yoluyla komünizm propagandası» yaptığı iddia ediliyor. Aren, hakkındaki soruştur ma Askeri Savcılıkça sürdürülüyor. Ankara Sıkıyönetim Komutan lığı (1) Numaralı Askeri Mahkemesi Prof. Aren hakkındaki gıyabi tutuklama karannı vicahiye çevirdi. Tutuklanan Prof. Aren, Mamak özel Askeri Ceza ve Tutukevine konuldu. LSTALIGA Bolu'nun Mengen ilçesinde erkeklerın yarıdan çoğu a^çı yamaklıktan işe başlayıp ustalığa yükselen Mengenli aşçılar bundau böyle okullu olacak. lu'mın açılışuıa katüan Mengenli ünlü asçıiarUan bir grup . Hem de dun>a çapında .. Bugiinc delc Fotoğrafta Mengen Aşçüık Meslek Oku Sav: Tasarı baskıcı yönetime yolaçabilir Barolar Birliği Başkanı ölüm cezasının Anayasada yeralmasını elestirdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav, 1982 anayasa tasarısının to taliter eğilimlt siyasal kadrolarm baskıcı bir yönetim kurmalarına yol açabileceb bir yapıda olduğunu söyle di. Türkiye Barolar Birliği nln 13. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Başkan Atilla Sav, 1982 Anayasa Tasarısma ilişkin görüş ve önerilerinl Danişma Mec11si ve Anayasa Komisyonu na sunduklarını belirterek, «Tasarı, türü kendine özgü fakat sistemsiz bir siyasal ve hukuksal yapı öngörmektedir. Kkonomik ve top lumsal açıdan ise belli zümreleri korumaya yönelik gözükmektedir..» biçiminde konuştu. Sav. konuş masını şöyle sürdürdü: «Bu haliyle tasarının ço gulcu, demokratik re.iime dayalı bir «Sosyal hukuk devletisni bütün kurum ve kurallarıyla oluşturacak ve sürdürecek nitelikte olınadı ğı: Halkınıızın utaştığı siyasal olgunluk ve birikirain gerisinde kaldığı sdylenebilir. Tasarı yargıya giivenme digi için yargı güvencesine önem vermeme, buna karşı lık yasama ve yürütıneye aşırı serbtstlik tanıma düşüncesini yatüsitmaktadır.. özgürlükçii detuokra$inin geregi olan yargı güvencesî (Arkast Sa. 11.. Sü. 6 da) BİR DIRHEM ET yazısı 8. sayfado GOZUEN UĞUR MUMCU Danısma AAeclisi'nde elestiriler sürüyor • * otaybrıif Bilinmiyenler ve Bilinenler Ermeni Terör örgutu ASALA'nm başhent Ankara'daki eylemi konusunda bilinmiyenler şimdilih bU linenlerden daha çoktur. Genel bilgüerle özgül durumlan birbirine feonytırmamak gerekir. Basın, olaya iki ttirlü yahlaşmaktadır. Birlsi toplumun tepkilerinl dile getiren başlık. haber ve yorumlardır. Ikineısi. toplu cinayeün perde arkasmı, ipuçlnnm, amaçla nm taptayacah bilgüerin toplanması ve yayınlanmasıdır. İtiraf etmeh gerekir ki, ikinci bölümde şimdilik karanlıh egemendir. Ancak, kovuşturma derinleştikçe bazı gerçekler aydıntanacaktır. Bununla birlikte genel açıdan sağlıkh biçimde olaya yaklaşılabilir, Ortadoğu'yu «BaUfanlaştırma» politika(Arfcun Sa. II, Sfi. 6 d») Terörün Ardı Tasarıyı hazırlayanlar halksız bir demokrasiyi amadamislar PİKRI DEVRIMSEL Bu tasarı ferdi teroru öntemeh amacıyla devlet terörünü yasallaştırmaktadır. Cumhurbaşhanının Başbakanı görevden alma yetkisi ancah otO' riter veya totaliter rejimlerde mümkün olabilir. FUAT AZGÜR Cumhurbaşkamna daha geniş yetkir ler tanınmalı, TRT, Cumhurbaşhanlığının gözetim ve denetiminde bulunmalı, tum yargı organlarının üyelerinin atanmasmda Cumhurbaşkanı yetkili ohnalı. ZEKt ÇAKMAKÇI Anayasaya 12 Eylül öncesinin parti yönetıcılerine siyaset yapma yasağı konulmaü. AVN1 MUFTÜOĞLU Geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşhamnın sorunüuluğu da olmahdır. TANDOGAN TOKGÖZ Bm bu taslah harftsmda f fımin adını koymakta güçtük çekiyorum. üyuşturucu madde ticaretinin dünya çapında yaygınlık kazanması Lübnan iç savaşmı izleyen yıllara rastlar. Lübnan \ç savaşından sonra özellikle 1975 yılında ülkelerinden göç eden üç yüz bine yakın Ermeni dünyanm birçok ülkesine dağılmıştır. Lübnan'dan göç eden Ermenilerln büyük bir kısmı Güney Fransa'ya yerleşmişlerdir. Marsilya ve çevresl, Ermenilerin yoğun olarak (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danişma Meclısi Genel Kurulu'nun dünkü birleşiminde Anayasa tasansının tümü üzerindeki görüsmelere devam edildi. Dünkü görüşmeler sırasmda söz alan üyeler genellilde Cumhurbaşkaı'nm yetkilen, sendikal haklann düzen lenmesi, basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar ve insan hak ve hürnyetlen ile ilgili hükümlere eleştiri getirdiler. Ankara üyesi Fikri Devrhn«el, tasanyı hazırlayanlann haUcsa bir demokras'^ arzu(Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog